Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-355"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.24.3-355"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I appreciated the exchange of views on the report, which testify the commitment of Parliament to the cause of human rights. On the issue of the universality of human rights, let me emphasise that the European Union subscribes to the principle of the universality, indivisibility, interdependency and interrelation of all human rights. According to this principle, proclaimed by the World Conference on Human Rights in Vienna, human rights are dealt with globally in a fair and equal manner on the same footing and with the same emphasis. Of course, this does not exclude the fact that, in a session, a particular set of rights receives more attention because of events on the ground or because of the readiness of our dialogue partners to address certain issues instead of others. The Commission is particularly pleased to see that the report devotes several recommendations to women’s rights and to their inclusion in dialogues. We should also not forget other sets of rights and groups that deserve attention. On the question of electoral observer missions, the Commission agrees that political dialogue, and in particular human rights dialogue, offers the opportunity to plead with partner countries for the follow-up to EU electoral observer missions’ recommendations. In that context, the Commission has also advocated the continuous engagement of the European Union Head of Missions. This follow-up should focus on actions by the political and electoral authorities concerned and on an active role for civil society and democracy promotion, including electoral reform. The Commission is not convinced of the need to put in place a specific and separate post-electoral protocol mechanism for that purpose. The Commission takes the view that assistance, dialogue instruments and monitoring mechanisms exist, in order to ensure post-electoral strategies and democracy support, and these mechanisms should continue to be used. With regard to the specific question by Mr Van Orden, I will convey his concern and question to Commissioner Ferrero-Waldner, who do doubt will provide you with an answer. To conclude, let me state that I have taken note of the many other specific comments made on particular situations. I assure you that such comments will be forwarded to Commissioner Ferrero-Waldner, who will certainly give them due consideration. Inspired by the debate, I would like to convey the Commission’s comments on the recommendations for increased transparency of the dialogue and involvement of the European Parliament and of civil society organisations in all aspects of dialogue and consultation a point a number of interventions have referred to. While some of the report’s recommendations are already becoming part of normal practice, such as those concerning briefings and debriefings, the three institutions should carefully consider the different suggestions and find solutions, while taking into account the EU legal framework and the arrangements between Parliament and the Commission, which are foreseen in the framework agreement of May 2005. In doing so, we should be pragmatic. On one hand, this means not hiding behind regulations and ‘business-as-usual’ excuses, and, on the other hand, carefully evaluating the political opportunity and the consequences of increased transparency on the effectiveness of the dialogue and the readiness of third countries to engage in the dialogue in the first place. The impact on the actual dialogue and on relations with third countries should be carefully weighed, to avoid depriving the European Union of an effective instrument. In all cases, I am confident that we will be able to find the appropriate arrangements to both satisfy the need for information and to preserve and increase the effectiveness of the instrument. On the issue raised on including human rights in trade and sectoral agreements, the Commission considers that there is no need to replicate the human rights clause contained in the association agreement, partnership and cooperation agreement or sectoral agreements. The absence of such a clause in sectoral agreements does not prevent us from carrying out human rights consultations with the country in question or to use any other of the instruments of the European Union human rights toolbox. On the subject of cooperation programmes for democracy and human rights, the Commission would like to remind Parliament that the new instrument, the European Initiative for Democracy and Human Rights, foresees specific funds for projects in difficult countries such as Cuba and Burma/Myanmar, mentioned in this debate."@en4
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, ocenil jsem výměnu názorů o této zprávě, která dokazuje odhodlání Parlamentu hájit lidská práva. Dovolte mi zdůraznit, že v otázce univerzálnosti lidských práv Evropská unie souhlasí se zásadou univerzálnosti, nedělitelnosti, vzájemné závislosti a vzájemných vztahů všech lidských práv. Podle této zásady vyhlášené na Světové konferenci o lidských právech ve Vídni se o lidských právech diskutuje celkově spravedlivým a rovnocenným způsobem na stejném základě a se stejný důrazem. Není samozřejmě vyloučeno, že se na schůzi určitému souboru práv dostane více pozornosti pro aktuální události nebo pro připravenost našich partnerů v dialogu zdůraznit určité otázky místo jiných. Komisi potěšilo zejména to, že se zpráva věnuje několika doporučením v oblasti práv žen a jejich začlenění do rozhovorů. Neměli bychom zapomenout ani na ostatní soubory práv a skupiny zasluhující pozornost. Komise v souvislosti s volebními pozorovatelskými misemi souhlasí, že politický dialog, a zejména dialog o lidských právech, nabízí příležitost žádat partnerské země, aby přijaly doporučení těchto misí. Komise v této souvislosti obhajovala i pokračující angažovanost vedoucího mise Evropské unie. Další postup by se měl zaměřit na činnosti příslušných politických a volebních orgánů a na aktivní úlohu občanské společnosti a podporu demokracie, včetně volební reformy. Komise není přesvědčena o potřebě zavést k tomuto účelu specifický a samostatný povolební protokolový mechanismus. Její stanovisko je, že podpora, nástroje dialogu a monitorovací mechanismy existují s cílem zabezpečit povolební strategie a podporu demokracie a tyto mechanismy by se měly nadále používat. Pokud jde o konkrétní otázku pana Van Ordena, postoupím jeho zájem a jeho otázku komisařce Ferrero-Waldnerové, která vám určitě poskytne odpověď. Na závěr mi dovolte prohlásit, že jsem si poznamenal mnoho dalších poznámek týkajících se jednotlivých situací. Ubezpečuji vás, že tyto poznámky pošlu dále komisařce Ferrero-Waldnerové, která je určitě posoudí. Inspirován diskusí bych se chtěl vyjádřit k poznámkám Komise o doporučeních na zvýšenou transparentnost dialogů o zapojení Evropského parlamentu a organizací občanské společnosti do všech aspektů dialogu a diskusí; bod, ke kterému směřovalo několik intervencí. Zatímco se některá doporučení zprávy stávají součástí běžných postupů, jako ta týkající se tiskových konferencí a podávání informací, všechny tři instituce by měly důkladně zvážit různé návrhy a najít řešení, přičemž by měly zvážit právní rámec EU a dohody mezi Parlamentem a Komisí, které předpokládá rámcová dohoda z května 2005. Měli bychom přitom být pragmatičtí. Na jedné straně to znamená neukrývat se za nařízení a výmluvy typu „všechno funguje tak, jak má“ a na straně druhé důsledně přehodnotit politické příležitosti a následky zvýšené transparentnosti v oblasti účinnosti dialogu a především připravenost třetích zemí zúčastnit se dialogu. Pečlivě by se měl zvážit vliv na současný dialog a vztahy s třetími zeměmi, aby se EU vyhnula nebezpečí připravit se o účinný nástroj. V každém případě jsem přesvědčený, že dokážeme najít vhodná opatření na uspokojení potřeby informací a zároveň zachovávat a zvyšovat účinnost nástroje. Co se týče předloženého problému zahrnout lidská práva do obchodních a odvětvových dohod, Komise se domnívá, že není třeba opakovat doložku o lidských právech obsaženou v asociačních dohodách, v dohodě o partnerství a spolupráci nebo v sektorových dohodách. Absence takové doložky v odvětvových dohodách nám nebrání vést konzultace o lidských právech s dotyčnými zeměmi nebo použít jiný nástroj ze sady nástrojů Evropské unie v oblasti lidských práv. Komise by v souvislosti s otázkou programů spolupráce v oblasti demokracie a lidských práv chtěla Parlamentu připomenout, že nový nástroj s názvem Evropská iniciativa pro demokracii a lidská práva předpokládá speciální fondy na projekty v problematických zemích, jako jsou Kuba a Barma/Myanmar, které byly v této rozpravě zmíněny."@cs1
"Fru formand! Jeg satte pris på meningsudvekslingen om betænkningen, der vidner om Parlamentets engagement i menneskerettighedsspørgsmålet. Med hensyn til spørgsmålet om menneskerettighedernes universalitet, så lad mig understrege, at EU går ind for princippet om universalitet, udelelighed, indbyrdes afhængighed og forbindelse mellem alle menneskerettigheder. I overensstemmelse med dette princip, der blev forkyndt på verdenskonferencen om menneskerettigheder i Wien, skal menneskerettigheder håndteres globalt på en fair og ligelig måde, og på samme grundlag og med samme vægt. Dette udelukker selvfølgelig ikke, at nogle særlige rettigheder ved et møde kan få mere opmærksomhed på grund af aktuelle begivenheder, eller fordi vores partnere i dialogen er parate til at tage fat på bestemte spørgsmål snarere end andre. Kommissionen er særlig glad for at se, at der i betænkningen er adskillige henstillinger om kvinders rettigheder og deres medinddragelse i dialogen. Vi bør heller ikke glemme andre former for rettigheder og grupper, der fortjener opmærksomhed. Med hensyn til spørgsmålet om udsendelse af valgobservatører er Kommissionen enig i, at politisk dialog og i særdeleshed menneskerettighedsdialog giver mulighed for at argumentere over for partnerlande for en opfølgning på henstillingerne fra EU's udsendte valgobservatører. I denne forbindelse er Kommissionen også gået ind for fortsat engagement af lederne af EU's missioner. Opfølgningen bør fokusere på handlinger fra de berørte politikere og valgmyndigheder og på en aktiv rolle for det civile samfund samt fremme af demokrati, herunder valgreformer. Kommissionen er ikke overbevist om nødvendigheden af at indføre særlige og særskilte protokolmekanismer, der skal træde i kraft efter valget, til dette formål. Kommissionen har den opfattelse, at der findes hjælp, instrumenter til dialog og overvågningsmekanismer til at sikre strategier efter valgene og støtte demokratiet, og disse mekanismer bør fortsat anvendes. Med hensyn til det særlige spørgsmål, hr. Van Orden har stillet, vil jeg viderebringe hans bekymring og spørgsmål til fru Ferrero-Waldner, der utvivlsomt vil give ham et svar. Afslutningsvis vil jeg gerne sige, at jeg har noteret mange andre særlige kommentarer til særlige situationer. Jeg forsikrer Dem for, at sådanne kommentarer vil blive videregivet til fru Ferrero-Waldner, der bestemt vil overveje dem nøje. Inspireret af debatten vil jeg gerne videregive Kommissionens kommentarer til anbefalinger om øget gennemskuelighed i dialogen og involvering af Parlamentet og af det civile samfunds organisationer i alle aspekter af dialog og samråd - noget, et antal indlæg har henvist til. Mens nogle af anbefalingerne i betænkningen allerede er ved at blive normal praksis, såsom dem, der drejer sig om redegørelser og orienteringsmøder, bør de tre institutioner nøje overveje de forskellige forslag og finde løsninger, samtidig med at de tager hensyn til EU's juridiske rammer og aftalerne mellem Parlamentet og Kommissionen, som der lægges op til i rammeaftalen af maj 2005. Når vi gør det, bør vi være pragmatiske. På den ene side indebærer dette, at man ikke gemmer sig bag forordninger og undskyldninger om, at "vi gør, som vi plejer" og på den anden, at man omhyggeligt evaluerer de politiske muligheder og følgerne af forøget gennemskuelighed for effektiviteten af dialogen og tredjelandes villighed til i det hele taget at engagere sig i dialogen. Virkningen for den faktiske dialog og for forholdet til tredjelande bør nøje overvejes for at undgå at berøve EU et effektivt instrument. I alle tilfælde er jeg sikker på, at vi vil kunne finde de rigtige arrangementer til både at tilfredsstille behovet for information og bevare og forøge instrumentets effektivitet. Med hensyn til det spørgsmål, der blev rejst om at tage menneskerettighederne med i handelsaftaler og sektoraftaler, mener Kommissionen, at der ikke er nogen grund til at gentage den bestemmelse om menneskerettigheder, der findes i associationsaftalen, partnerskabs- og samarbejdsaftalen eller sektoraftalerne. Fraværet af en sådan bestemmelse i sektoraftalerne forhindrer os ikke i at udføre høringer om menneskerettigheder med det pågældende land, eller at bruge andre af instrumenterne i EU's værkstøjskasse vedrørende menneskerettigheder. Med hensyn til spørgsmålet om samarbejdsprogrammer for demokrati og menneskerettigheder vil Kommissionen gerne minde Parlamentet om, at det nye instrument, Det Europæiske Initiativ for Demokrati og Menneskerettigheder, lægger op til særlig finansiering af projekter i vanskelige lande såsom Cuba og Burma/Myanmar, som er nævnt under denne debat."@da2
". Frau Präsidentin! Ich habe die Aussprache zum Bericht geschätzt, die Zeugnis vom Engagement des Parlaments für die Sache der Menschenrechte ablegen. Zur Frage der Allgemeingültigkeit der Menschenrechte möchte ich unterstreichen, dass die Europäische Union den Grundsatz unterstützt, dass alle Menschenrechte allgemeingültig und unteilbar sind, einander bedingen und einen Sinnzusammenhang bilden. Gemäß diesem Grundsatz, der von der Weltkonferenz über Menschenrechte in Wien verkündet wurde, werden die Menschenrechte weltweit in fairer und gleichberechtigter Weise, auf derselben Basis und mit demselben Nachdruck behandelt. Das schließt selbstverständlich nicht aus, dass in einer Sitzung aufgrund aktueller Ereignisse oder der Bereitschaft unserer Dialogpartner, bestimmte Fragen zu erörtern und andere nicht, eine bestimmte Gruppe von Rechten mehr Aufmerksamkeit erhält. Die Kommission ist besonders erfreut darüber, dass im Bericht mehrere Empfehlungen den Rechten der Frau und deren Aufnahme in die Dialoge gelten. Wir sollten auch andere Bereiche von Rechten und Gruppen nicht vergessen, die Beachtung verdienen. In der Frage der Wahlbeobachtungsmissionen stimmt die Kommission zu, dass politische Dialoge und insbesondere Menschenrechtsdialoge eine Gelegenheit bieten, Partnerländer eindringlich darum zu ersuchen, den Empfehlungen der EU-Wahlbeobachtungsmissionen nach den Wahlen zu folgen. In diesem Zusammenhang befürwortet die Kommission auch den kontinuierlichen Einsatz der Leiter der Missionen der Europäischen Union. Schwerpunkt dieser Nachbereitung sollten Maßnahmen seitens der betroffenen politischen und Wahlgremien sowie eine aktive Rolle für die Zivilgesellschaft und die Förderung der Demokratie, einschließlich einer Wahlreform, sein. Die Kommission ist nicht überzeugt, dass zu diesem Zweck ein spezieller und gesonderter Protokollmechanismus für die Zeit nach den Wahlen eingerichtet werden muss. Nach Ansicht der Kommission sind Hilfestellung, Dialoginstrumente und Überwachungsmechanismen vorhanden, um Strategien und die Förderung der Demokratie in der Zeit nach den Wahlen zu sichern, und diese Mechanismen sollten weiter genutzt werden. Was die konkrete Frage von Herrn Van Orden betrifft, so werde ich sein Anliegen und die Frage an Kommissarin Ferrero-Waldner übermitteln, die Ihnen ganz sicher eine Antwort zukommen lassen wird. Abschließend möchte ich feststellen, dass ich die vielen anderen konkreten Anmerkungen zu bestimmten Sachverhalten zur Kenntnis genommen habe. Ich versichere Ihnen, dass diese Anmerkungen an Kommissarin Ferrero-Waldner weitergeleitet werden, die sich sicher gebührend damit befassen wird. Im Sinne der Debatte möchte ich die Anmerkungen der Kommission zu den Empfehlungen für eine größere Transparenz der Dialoge und für eine Beteiligung des Europäischen Parlaments und von Organisationen der Zivilgesellschaft in allen Bereichen der Dialoge und Konsultationen übermitteln ein Punkt, auf den in etlichen Beiträgen eingegangen wurde. Während einige Empfehlungen aus dem Bericht bereits in die übliche Praxis einfließen, beispielsweise in Bezug auf die Unterrichtung über Entwicklung und Ergebnisse, sollten die drei Organe die verschiedenen Vorschläge sorgfältig prüfen und Lösungen finden, dabei jedoch den gemeinschaftsrechtlichen Rahmen und die Vereinbarungen zwischen dem Parlament und der Kommission berücksichtigen, die im Rahmenabkommen vom Mai 2005 niedergelegt sind. Dabei sollten wir pragmatisch vorgehen. Das bedeutet einerseits, sich nicht hinter Verordnungen und Ausreden nach dem Motto „Weiter wie bisher“ zu verstecken, und andererseits, sorgfältig zu prüfen, welche politische Bedeutung und Folgen eine erhöhte Transparenz für die Wirksamkeit der Dialoge und die Bereitschaft von Drittländern haben könnte, überhaupt in einen solchen Dialog einzutreten. Die Auswirkungen auf den eigentlichen Dialog und auf die Beziehungen mit Drittländern sollten sorgfältig abgewogen werden, um zu verhindern, dass die Europäische Union eines wirksamen Instruments beraubt wird. Auf jeden Fall bin ich zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, zu geeigneten Regelungen zu kommen, um sowohl der Notwendigkeit einer Unterrichtung Rechnung zu tragen als auch die Wirksamkeit des Instruments zu erhalten und zu steigern. Was die angesprochene Frage der Einbeziehung von Menschenrechten in Handels- und Sektorabkommen anbelangt, so ist die Kommission der Auffassung, dass keine Notwendigkeit besteht, die Menschenrechtsklausel, die im Assoziationsabkommen enthalten ist, in Partnerschafts- und Kooperationsabkommen oder sektoralen Abkommen noch einmal aufzunehmen. Auch wenn sektorale Abkommen keine solche Klausel enthalten, hindert uns das doch nicht daran, mit dem jeweiligen Land Menschenrechtskonsultationen durchzuführen oder andere Instrumente aus dem Instrumentarium der Europäischen Union zu Menschenrechtsfragen zu nutzen. In der Frage der Kooperationsprogramme für Demokratie und Menschenrechte möchte die Kommission das Parlament daran erinnern, dass das neue Instrument, die Europäische Initiative für Demokratie und Menschenrechte, eigens Mittel für Projekte in schwierigen Ländern wie Kuba und Birma/Myanmar vorsieht, die in dieser Debatte erwähnt wurden."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, εκτίμησα την ανταλλαγή απόψεων επί της έκθεσης, η οποία αποδεικνύει την αφοσίωση του Κοινοβουλίου στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όσον αφορά το θέμα της καθολικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επιτρέψτε μου να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοκιμάζει την αρχή της καθολικότητας, την αδιαιρετότητα, την αλληλεξάρτηση και την αλληλοσυσχέτιση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με αυτήν την αρχή, την οποία διακήρυξε η Παγκόσμια Διάσκεψη της Βιέννης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τα ανθρώπινα δικαιώματα αντιμετωπίζονται παγκοσμίως με δίκαιο και ισότιμο τρόπο επί ίσης βάσεως και με την ίδια έμφαση. Βεβαίως, αυτό δεν αποκλείει το γεγονός ότι, σε κάποια συνεδρίαση, ένα συγκεκριμένο σύνολο δικαιωμάτων προσελκύει μεγαλύτερη προσοχή εξαιτίας των γεγονότων επί τόπου ή λόγω της ετοιμότητας των εταίρων μας στον διάλογο να αντιμετωπίσουν ορισμένα θέματα αντί άλλων. Η Επιτροπή με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνει ότι η έκθεση αφιερώνει αρκετές προτάσεις στα δικαιώματα των γυναικών και στη συμπερίληψή τους στους διαλόγους. Δεν θα πρέπει επίσης να λησμονούμε και άλλα δικαιώματα και ομάδες που αξίζουν την προσοχή μας. Όσον αφορά το θέμα των αποστολών εκλογικών παρατηρητών, η Επιτροπή συμφωνεί ότι ο πολιτικός διάλογος, και ιδιαίτερα ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προσφέρει την ευκαιρία να απευθύνουμε έκκληση στις χώρες εταίρους για τη συνέχεια των προτάσεων των αποστολών εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή έχει επίσης συνηγορήσει υπέρ της συνεχούς συμμετοχής των Αρχηγών Αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η συνέχεια θα πρέπει να επικεντρώνεται σε δράσεις των ενδιαφερομένων πολιτικών και εκλογικών αρχών και στον ενεργό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και την προώθηση της δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της εκλογικής μεταρρύθμισης. Η Επιτροπή δεν είναι πεπεισμένη για την ανάγκη εφαρμογής ενός ειδικού και ξεχωριστού μετεκλογικού μηχανισμού πρωτοκόλλου για αυτόν τον σκοπό. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η βοήθεια, τα μέσα διαλόγου και οι μηχανισμοί παρακολούθησης υπάρχουν, προκειμένου να διασφαλιστούν οι μετεκλογικές στρατηγικές και η στήριξη της δημοκρατίας, και αυτοί οι μηχανισμοί θα πρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται. Όσον αφορά το συγκεκριμένο ερώτημα του κ. Van Orden, θα μεταφέρω τον προβληματισμό του και το ερώτημά του στην Επίτροπο Ferrero-Waldner, η οποία αναμφίβολα θα σας απαντήσει. Εν κατακλείδι, επιτρέψτε μου να δηλώσω ότι έχω λάβει υπόψη τα πολλά ακόμη ειδικά σχόλια που έγιναν επί συγκεκριμένων καταστάσεων. Σας διαβεβαιώνω ότι αυτά τα σχόλια θα διαβιβασθούν στην Επίτροπο Ferrero-Waldner, η οποία σίγουρα θα τους δώσει τη δέουσα προσοχή. Εμπνευσμένος από τη συζήτηση, θα ήθελα να μεταφέρω τα σχόλια της Επιτροπής σχετικά με τις προτάσεις για ενίσχυση της διαφάνειας του διαλόγου και συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε όλες τις πτυχές του διαλόγου και της διαβούλευσης – ένα σημείο στο οποίο αναφέρθηκαν πολλές παρεμβάσεις. Ενώ ορισμένες από τις προτάσεις της έκθεσης ήδη γίνονται μέρος της συνήθους πρακτικής, όπως αυτές που αφορούν ενημερώσεις και απολογισμούς, τα τρία θεσμικά όργανα θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τις διαφορετικές προτάσεις και να εξεύρουν λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη το νομικό πλαίσιο της ΕΕ και τις ρυθμίσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, οι οποίες προβλέπονται στη συμφωνία πλαίσιο του Μαΐου του 2005. Με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να είμαστε πραγματιστές. Αφενός, αυτό σημαίνει να μην κρυβόμαστε πίσω από κανονισμούς και συνηθισμένες δικαιολογίες, και, αφετέρου, να αξιολογήσουμε προσεκτικά την πολιτική ευκαιρία και τις συνέπειες της αυξημένης διαφάνειας όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του διαλόγου και την ετοιμότητα τρίτων χωρών να συμμετάσχουν καταρχάς στον διάλογο. Ο αντίκτυπος στον πραγματικό διάλογο και στις σχέσεις με τρίτες χώρες θα πρέπει να εκτιμηθεί προσεκτικά, προκειμένου να μην στερήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα αποτελεσματικό μέσο. Εν πάση περιπτώσει, είμαι πεπεισμένος ότι θα μπορέσουμε να βρούμε τις κατάλληλες ρυθμίσεις ώστε να ικανοποιήσουμε την ανάγκη για ενημέρωση και επίσης να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα του μέσου. Όσον αφορά το θέμα που τέθηκε σχετικά με τη συμπερίληψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εμπορικές και τομεακές συμφωνίες, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν είναι απαραίτητη η επανάληψη της ρήτρας περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων που περιλαμβάνεται στη συμφωνία σύνδεσης, τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ή τις τομεακές συμφωνίες. Η απουσία μιας τέτοιας ρήτρας στις τομεακές συμφωνίες δεν μας εμποδίζει να διεξαγάγουμε διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την εν λόγω χώρα ή να χρησιμοποιήσουμε κάποιο άλλο από τα μέσα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όσον αφορά το θέμα των προγραμμάτων συνεργασίας για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Επιτροπή θα ήθελε να υπενθυμίσει στο Κοινοβούλιο ότι το νέο μέσο, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, προβλέπει ειδικά κονδύλια για σχέδια σε δύσκολες χώρες όπως η Κούβα και η Βιρμανία/Μιανμάρ, που αναφέρθηκαν σε αυτήν τη συζήτηση."@el10
"Señora Presidenta, agradezco los intercambios de opiniones sobre el informe, que demuestran el compromiso del Parlamento con la causa de los derechos humanos. En cuanto a la cuestión de la universalidad de los derechos humaos, permítanme que insista en que la Unión Europea suscribe el principio de la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos. Según este principio, proclamado por la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos celebrada en Viena, los derechos humanos se enfocan a escala mundial de una manera justa y equitativa, en igualdad de condiciones para todos y con el mismo hincapié. Por supuesto, esto no excluye que, en una sesión, algunos derechos reciban una especial atención por los acontecimientos sobre el terreno o por la mayor disposición de nuestros socios en el diálogo a abordar unas cuestiones en lugar de otras. La Comisión celebra, en particular, que el informe dedique varias recomendaciones a los derechos de la mujer y a su inclusión en el diálogo. No debemos olvidar tampoco otros derechos y grupos que merecen atención. En cuanto a la cuestión de las misiones de observadores electorales, la Comisión está de acuerdo en que el diálogo político, y sobre todo el diálogo sobre derechos humanos, ofrece la oportunidad de pedir a los países socios el seguimiento de las recomendaciones para las misiones de observadores electorales de la UE. En este contexto, la Comisión ha defendido también la implicación en todo momento del Responsable de Misiones de la Unión Europea. Este seguimiento debe centrarse en acciones de las autoridades políticas y electorales concernidas y en un papel activo para la sociedad civil y la defensa de la democracia, incluida la reforma electoral. La Comisión no está convencida de la necesidad de establecer para ese fin un mecanismo de protocolo postelectoral específico y distinto. La Comisión considera que existen mecanismos de asistencia, instrumentos de diálogo y vigilancia para asegurar estrategias postelectorales y apoyo a la democracia, y que esos mecanismos deben seguir utilizándose. Con respecto a la pregunta específica del señor Van Orden, transmitiré su preocupación y pregunta a la Comisaria Ferrero-Waldner, quien sin duda alguna le proporcionará una respuesta. Para terminar, permítanme decir que he tomado buena nota de muchos de los otros comentarios específicos que se han hecho sobre situaciones particulares. Les aseguro que transmitiré esos comentarios a la Comisaria Ferrero-Waldner, quien desde luego los considerará debidamente. Inspirado por el debate, quiero transmitir los comentarios de la Comisión sobre las recomendaciones para aumentar la transparencia del diálogo y la participación del Parlamento Europeo y las organizaciones de la sociedad civil en todos los aspectos del diálogo y la consulta, cuestión mencionada en algunas de las intervenciones. Aunque algunas de las recomendaciones del informe forman ya parte de la práctica normal, como las relativas a la organización de sesiones informativas iniciales y finales, las tres instituciones deben considerar atentamente las diferentes sugerencias y encontrar soluciones, teniendo en cuenta el marco jurídico de la UE y los acuerdos entre el Parlamento y la Comisión, previstos en el acuerdo marco de mayo de 2005. En esto, debemos ser pragmáticos. Por una parte, esto significa no esconderse detrás de reglamentos ni de excusas de «hacer las cosas como siempre» y, por otro, hay que evaluar en profundidad la oportunidad política y las consecuencias de la creciente transparencia para la eficacia del diálogo y la disposición de terceros países a iniciar el diálogo desde un principio. Las consecuencias del diálogo real y las relaciones con terceros países deben sopesarse con cuidado, para no privar a la Unión Europea de un instrumento eficaz. En todos los casos, estoy seguro de que lograremos alcanzar los acuerdos necesarios para atender la necesidad de información y preservar y aumentar la eficacia del instrumento. Respecto a la cuestión planteada sobre la inclusión de los derechos humanos en los acuerdos comerciales y sectoriales, la Comisión considera que no existe necesidad alguna de replicar la cláusula sobre derechos humanos contenida en los acuerdos de asociación, los acuerdos de asociación y cooperación o los acuerdos sectoriales. La ausencia de una cláusula de este tipo en los acuerdos sectoriales no nos impide realizar consultas sobre derechos humanos con el país en cuestión, ni utilizar alguno de los instrumentos del arsenal de la Unión Europea en materia de derechos humanos. En cuanto a los programas de cooperación a favor de la democracia y los derechos humanos, la Comisión quiere recordar al Parlamento que el nuevo instrumento, la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos, destinará fondos específicos a proyectos desarrollados en países difíciles como Cuba y Birmania/Myanmar, mencionados en este debate."@es21
"Proua juhataja, ma hindan mõttevahetust kõnealuse raporti teemal väga kõrgelt, mis tõestab parlamendi pühendumust inimõiguste teemale. Inimõiguste universaalsuse küsimuses lubage mul rõhutada, et Euroopa Liit kirjutab alla universaalsuse, lahutamatuse, läbiva vastastikuse sõltuvuse ja vastastikuse suhtlemise põhimõtetele kõikides inimõiguste valdkondades. Selle põhiprintsiibi kohaselt, mida esitati inimõigustealasel maailmakonverentsil Viinis, tegeldakse inimõigustega ülemaailmselt ausal ja sarnasel viisil, samadel alustel ja ühetaolise rõhuasetusega. Muidugi ei välista see asjaolu, et töö käigus saab mõni konkreetne õiguste kogu enam tähelepanu, aluseks olevate sündmuste tõttu või dialoogipartnerite valmisolekust käsitleda teatud küsimusi muude asemel. Komisjon on eriti rahul nähes, et raport pühendab mitmed soovitused naiste õigustele ja nende dialoogidesse lisamisele. Me ei tohiks ka unustada muid õigusi ja isikukategooriaid, mis väärivad tähelepanu. Valimisvaatlusmissioonide küsimuses on komisjon nõus, et poliitiline dialoog ja eriti inimõiguste alane dialoog pakub võimaluse veenda partnerriike ELi valimisvaatlusmissioonide alaste soovituste edaspidiseks jälgimiseks. Selles kontekstis on komisjon ka toetanud Euroopa Liidu missioonide ülema jätkuvat kaasamist. Edaspidine jälgimine peaks keskenduma asjaomaste poliitiliste ja valimisasutuste tegevusele ning kodanikuühiskonna ja demokraatia edendamise aktiivsele rollile, sealhulgas valimiste reformimisele. Komisjon pole päris kindel vajaduses seada sisse konkreetne ja eraldiseisev valimisjärgne mehhanism. Komisjon on arvamusel, et abistamise ja dialoogi vahend ning järelevalvemehhanismid on olemas selleks, et tagada valimisjärgsete strateegiate ja demokraatia toetus ning neid mehhanisme tuleks jätkuvalt kasutada. Härra Van Ordeni konkreetse küsimuse osas esitan ma tema mure ja järelpärimise volinik Ferrero-Waldnerile, kes kahtlemata annab teile vastuse. Kokkuvõtteks lubage mul öelda, olen üles märkinud mitmed konkreetsed kommentaarid teatud olukordade kohta. Ma kinnitan teile, et sellised märkused antakse edasi Volinik Ferrero-Waldnerile, kes kindlasti kaalub neid kohaselt. Sain arutelust inspiratsiooni ning soovin edastada komisjoni kommentaarid soovitustele suuremaks dialoogi läbipaistvuseks ning Euroopa Parlamendi ja kodanike ühiskonna organisatsioonide kaasamisele kõikides protsessides – punkt, millele on palju viidatud. Kuigi mõned raporti soovitused on juba muutumas tavapäraseks praktikaks, näiteks need, mis puudutavad küsimuste ja kokkuvõtete esitamist, peaksid kolm institutsiooni hoolega kaaluma eri soovitusi ja leidma lahendusi, võttes samas arvesse ELi õiguslikku raamistikku ning parlamendi ja komisjoni vahelist korraldust, mis on 2005. aasta raamkokkuleppes. Seejuures peaksime olema pragmaatilised. Ühelt poolt tähendab see mitte peitumist määruste ja vabanduse taha, et „äri nagu äri ikka” ning teiselt poolt poliitiliste võimaluste hoolikat hindamist ning suuremast läbipaistvusest saadud tagajärgede hindamist dialoogi tõhususe üle ning kolmandate riikide valmisoleku üle dialoogi astuda. Tuleks hoolega kaaluda praeguse dialoogi ja kolmandate riikidega arendatavate suhete mõju, et vältida Euroopa Liidu ilmajäämist tõhusast vahendist. Igal juhul olen kindel, et oleme võimelised leidma õigeid korralduslikke vahendeid, et nii rahuldada vajadust teabe järele kui tagada ja suurendada kõnealuse vahendi tõhusust. Tõstatatud küsimuses, mis puudutab inimõiguste teema sissetoomist ka kaubandus- ja sektorilepingutesse, arvab komisjon, et pole vaja inimõiguste klausli sellist dubleerimist, mis juba sisaldub assotsiatsiooni- partnerlus- ja koostöölepingus ning sektorilepingutes. Sellise klausli puudumine sektorilepingutest ei välista inimõiguste teemaliste konsultatsioonide läbiviimist kõnealuse riigiga ega muude Euroopa Liidu inimõiguste tööriistakasti vahendite kasutamist. Koostööprogrammide küsimuses demokraatia ja inimõiguste alal sooviks komisjon parlamendile meenutada, et uus vahend, Euroopa demokraatia ja inimõiguste algatus, näeb ette konkreetsed vahendid projektideks keerulistes riikides nagu Kuuba ja Birma/Myanmar, mida on käesolevas arutelus mainitud."@et5
". Arvoisa puhemies, arvostan mietinnöstä käytävää keskustelua, joka on osoitus parlamentin sitoutumisesta ihmisoikeuskysymykseen. Saanen korostaa ihmisoikeuksien yleismaailmallisuudesta, että Euroopan unioni hyväksyy periaatteen, että kaikki ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia, jakamattomia ja toisistaan riippuvaisia. Ihmisoikeuksia käsitellään tämän Wienin maailmankonferenssissa julistetun periaatteen pohjalta kokonaisvaltaisesti, oikeudenmukaisesti ja tasapuolisella painotuksella. Tämä ei tietenkään poissulje sitä, että jotkin tietyt oikeudet voivat saada istunnossa enemmän huomiota kuin toiset senhetkisen tilanteen vuoksi tai siksi, että vuoropuhelukumppanimme ovat valmiita käsittelemään tiettyä aihetta. Komissio on erityisen tyytyväinen siihen, että mietinnössä on useita naisten oikeuksia ja naisten osallistumista ihmisoikeusvuoropuheluun koskevia suosituksia. Meidän on kuitenkin muistettava myös muiden väestöryhmien oikeudet, jotka ansaitsevat huomiota. Vaalitarkkailutehtävistä on sanottava, että komissio yhtyy näkemykseen, että poliittinen vuoropuhelu ja erityisesti ihmisoikeusvuoropuhelu tarjoavat mahdollisuuden kehottaa kumppanuusmaita valvomaan EU:n vaalitarkkailijoiden antamien suositusten täytäntöönpanoa. Komissio on tältä osin ajanut myös Euroopan unionin edustustojen päälliköiden jatkuvaa sitoutumista. Valvonta olisi kohdistettava poliittisten viranomaisten ja vaaliviranomaisten toimintaan, kansalaisyhteiskunnan aktiiviseen rooliin sekä demokratian edistämiseen, ja myös vaaliuudistukseen. Komissio ei ole vakuuttunut tarpeesta ottaa käyttöön tähän tarkoitukseen suunniteltu erillinen vaalien jälkeinen menettely. Komissio katsoo, että tuki, vuoropuheluvälineet ja valvontamekanismit, joita tarvitaan vaalien jälkeisten strategioiden ja demokratian tukemisen varmistamiseen, ovat jo olemassa, ja että näitä mekanismeja olisi hyödynnettävä edelleen. Jäsen Geoffrey Van Ordenin kysymyksestä voin sanoa, että välitän hänen huolensa ja kysymyksensä komission jäsenelle Benita Ferrero-Waldnerille, joka vastaa hänelle varmasti. Lopuksi saanen todeta, että olen pannut merkille monet muut erityiset huomiot eri tilanteista. Voin vakuuttaa, että huomiot välitetään komission jäsenelle Benita Ferrero-Waldnerille, joka ottaa ne varmasti asianmukaisesti huomioon. Haluaisin keskustelun innoittamana välittää komission ajatuksia suosituksista lisätä ihmisoikeusvuoropuhelun avoimuutta ja lisätä Euroopan parlamentin ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen osallistumista vuoropuhelujen ja kuulemisten kaikkiin vaiheisiin, mihin monet puhujat ovatkin viitanneet. Vaikka osa mietinnön suosituksista on jo osa normaalia käytäntöä, kuten esimerkiksi tiedotustilaisuuksia ja tietojen antamista koskevat suositukset, kolmen toimielimen olisi syytä kartoittaa muita ehdotuksia ja ratkaisuja ottamalla samalla huomioon EU:n oikeuskehys sekä parlamentin ja komission väliset järjestelyt, joista on sovittu toukokuussa 2005 tehdyssä puitesopimuksessa. Tätä työtä olisi tehtävä käytännönläheisesti. Tämä tarkoittaa yhtäältä sitä, ettemme piiloudu sääntöjen taakse tai vetoa ”tavanomaiseen toimintaan”, ja toisaalta sitä, että arvioimme tarkoin poliittiset mahdollisuudet ja avoimuuden lisäämisen vaikutukset vuoropuhelun tehokkuuteen sekä kolmansien maiden valmiuteen aloittaa vuoropuhelu. Vaikutukset varsinaiseen vuoropuheluun ja suhteisiin kolmansien maiden kanssa olisi punnittava tarkoin, jotta Euroopan unioni ei menetä tehokasta välinettä. Uskon joka tapauksessa, että löydämme sopivat järjestelyt, joilla vastataan tiedottamisen tarpeeseen ja varmistetaan kyseisen välineen tehokkuus ja lisätään sitä. Komissio katsoo tarpeesta sisällyttää ihmisoikeudet kauppasopimuksiin ja alakohtaisiin sopimuksiin, ettei ihmisoikeuslauseketta tarvitse toistaa assosiaatio-, kumppanuus- ja yhteistyösopimuksissa tai alakohtaisissa sopimuksissa. Ihmisoikeuslausekkeen puuttuminen alakohtaisista sopimuksista ei estä komissiota järjestämästä ihmisoikeuksia koskevia kuulemisia kolmansien maiden kanssa tai käyttämästä muita Euroopan unionin ihmisoikeusvälineitä. Komissio haluaa muistuttaa parlamenttia demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevista yhteistyöohjelmista, että uuteen välineeseen eli EU:n demokratia- ja ihmisoikeusaloitteeseen sisältyy erityisiä varoja, jotka on suunnattu tässä keskustelussa mainittujen ongelmallisten maiden, kuten Kuuban ja Burman/Myanmarin hankkeisiin."@fi7
". Madame la Présidente, j’apprécie les échanges de points de vue sur le rapport, ce qui atteste de l’engagement du Parlement pour la cause des droits de l’homme. Sur la question de l’universalité des droits de l’homme, permettez-moi d’insister sur le fait que l’Union Européenne a adhéré au principe de l’universalité, de l’indivisibilité, de l’interdépendance et du lien étroit de l’ensemble des droits de l’homme. Sur la base de ses principes, adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme à Vienne, les droits de l’homme sont considérés dans leur ensemble, de manière juste et équitable, sur des bases égales et avec tous les égards qu’il se doit de leur porter. Bien entendu, cela n’exclut pas le fait que, en cours de session, des aspects spécifiques de certains droits reçoivent une attention particulière en raison des événements sur le terrain ou en raison de l’empressement de nos partenaires de dialogue d’aborder certaines questions plutôt que d’autres. La Commission est particulièrement satisfaite de constater que le rapport consacre un certain nombre de recommandations aux droits des femmes ainsi que de leur place au sein des dialogues. Nous ne devrions pas non plus oublier d’autres points en matière de droits et de groupes qui méritent attention. Sur la question des missions de l’observation électorale, la Commission s’accorde à dire que le dialogue politique, et en particulier le dialogue sur les droits de l’homme, permet de plaider avec les pays partenaires en faveur d’un suivi des recommandations des missions de l’observation électorale de l’UE. Dans ce contexte, la Commission a également préconisé un engagement continu du Chef de mission de l’Union européenne. Ce suivi devrait s’orienter sur les actions des autorités politiques et électorales concernées ainsi que sur le rôle actif de la société civile et l’avancement de la démocratie, y compris la réforme électorale. La Commission n’est pas convaincue de la nécessité de mettre en place un mécanisme de protocole pour la période consécutive au scrutin, spécifique et séparé, à ces fins. La Commission estime que l’assistance, les instruments relatifs au dialogue et les mécanismes de surveillance existent, afin d’assurer les stratégies consécutives au scrutin et le soutien de la démocratie; elle est d’avis que ces mécanismes devraient continuer à être suivis. En ce qui concerne la question spécifique de Monsieur Van Orden, je vais transmettre ses préoccupations et sa question à la commissaire Ferrero-Waldner qui, sans aucun doute, saura apporter une réponse. Pour conclure, permettez-moi d’indiquer que j’ai pris note de tous les commentaires spécifiques qui ont été formulés sur des situations particulières. Je puis vous assurer que ceux-ci seront transmis à la commissaire Ferrero-Waldner, qui, très certainement, les étudiera avec attention. Inspiré par ce débat, je voudrais transmettre les commentaires de la Commission quant aux recommandations visant à une transparence accrue du dialogue et de l’engagement du Parlement européen et des organisations de la société civile dans tous les aspects du dialogue et de la consultation; et je voudrais mettre en avant un certains nombre d’interventions qui y font référence. Tandis que certaines recommandations du rapport sont déjà couramment appliquées, comme par exemple celles relatives aux briefings et débriefings, les trois institutions devraient étudier attentivement les différentes suggestions et trouver des solutions, tout en tenant compte du cadre juridique de l’UE ainsi que des dispositions entre le Parlement et la Commission, qui sont prévues dans les accords-cadres de mai 2005. En agissant ainsi, nous devrions rester pragmatiques. D’un côté, cela signifie ne pas se ranger derrière des règlements et des excuses types «les affaires continuent malgré tout» et de l’autre, évaluer avec précaution l’opportunité politique et les conséquences d’une transparence accrue sur l’efficacité du dialogue et l’aptitude des pays tiers à engager le dialogue dès le début. L’impact sur le dialogue actuel et sur les relations avec les pays tiers devrait être évalué précautionneusement, afin d’éviter que l’Union européenne ne soit privée d’un instrument efficace. Dans tous les cas, je suis certain que nous serons capables de trouver des arrangements appropriés pour satisfaire à la fois le besoin en matière d’informations et pour préserver et augmenter l’efficacité de l’instrument. Sur la question soulevée quant à savoir s’il faut inclure les droits de l’homme dans les accords commerciaux et sectoriels, la Commission estime qu’il n’est pas nécessaire de reproduire la clause relative aux droits de l’homme incluse dans l’accord de partenariat, l’accord de partenariat et de coopération, ou les accords sectoriels. L’absence d’une telle clause dans les accords sectoriels ne nous interdit pas de poursuivre nos consultations relatives aux droits de l’homme avec le pays en question ou d’utiliser tout autre instrument disponible dans les ressources de l’Union européenne en matière de droits de l’homme. Sur le sujet des programmes de coopération pour la démocratie et les droits de l’homme, la Commission souhaiterait rappeler au Parlement que le nouvel instrument, dans le cadre de l’Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme, prévoit des fonds spécifiques destinés à des projets dans des pays en difficulté tels que Cuba et la Birmanie/Myanmar, portés au débat."@fr8
"Elnök asszony! Nagyon tetszett a jelentéssel kapcsolatos véleménycsere, ami a Parlament emberi jogok ügye iránti elkötelezettségét tanúsítja. Az emberi jogok egyetemességének kérdését tekintve hadd hangsúlyozzam, hogy az Európai Unió azonosul valamennyi emberi jog egyetemességének, oszthatatlanságának, kölcsönös függésének és egymáshoz való kapcsolódásának elvével. A bécsi emberi jogi világkonferencia által kikiáltott, említett elv értelében az emberi jogokkal globálisan méltányos és egyenlő módon kell foglalkozni, azonos alapokon és azonos hangsúly mellett. Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy egy adott ülésen a jogok egy meghatározott csoportja több figyelmet kapjon a helyszíni események miatt vagy párbeszédpartnereink az iránti készségessége miatt, hogy bizonyos kérdéseket tárgyaljunk meg más kérdések helyett. A Bizottság különösen örül annak, hogy a jelentés jó néhány ajánlást szentel a nők jogaira és párbeszédekbe való bevonásukra. Nem szabad a jogok más csoportjait és más olyan rétegeket sem elfelejtenünk, amelyek figyelmet érdemelnek. A választásmegfigyelői missziók kérdését tekintve a Bizottság egyetért azzal, hogy a politikai párbeszéd és különösen emberi jogi párbeszéd alkalmat kínál arra, hogy a partnerországoknál felhozzuk az uniós választásmegfigyelői missziók ajánlásainak nyomon követését. Ezzel összefüggésben a Bizottság az Európai Unió misszióelnökének folyamatos alkalmazását is javasolta. E nyomon követésnek a kérdéses politikai és választási hatóságok által tett intézkedésekre és a civil társadalom aktív szerepére és a demokrácia előmozdítására – beleértve a választási reformot is – kell összpontosítania. A Bizottság nincs meggyőződve arról, hogy e célból a választások után alkalmazandó különös és önálló protokollmechanizmust kellene életbe léptetni. A Bizottság azon a véleményen van, hogy a segítségnyújtás, a párbeszéd eszközei és a nyomon követési mechanizmusok már léteznek a választások utáni stratégiák biztosítására és a demokrácia támogatására, valamint hogy ezeket a mechanizmusokat a továbbiakban is használni kell. Ami Van Orden úr kifejezett kérdését illeti, továbbítani fogom aggályát és kérdését Ferrero-Waldner biztos úrnak, aki kétségtelenül válaszolni fog Önnek. Befejezésül hadd mondjam el, hogy jegyeztem az egyes helyzetekre vonatkozó különös megjegyzéseket. Biztosíthatom Önöket, hogy ezeket a megjegyzéseket továbbítom Ferrero-Waldner biztos úrnak, aki azokat minden bizonnyal megfelelően mérlegeli majd. A vita arra ösztönzött, hogy továbbítsam a Bizottságnak a párbeszéd fokozott átláthatóságára, valamint az Európai Parlamentnek és a civil társadalmi szervezeteknek a párbeszéd és a konzultáció valamennyi vonatkozásában való részvételére vonatkozó ajánlásokkal kapcsolatos észrevételeit – amely utóbbi kérdésre számos felszólalásban utaltak. Míg a jelentés egyik-másik ajánlása már a rendes gyakorlat részévé vált – mint például a tájékoztatásra és kérdezésre vonatkozó ajánlások –, a három intézménynek az EU jogi keretének, valamint a Parlament és a Bizottság közötti, a 2005. májusi keretmegállapodásban előírt rendelkezéseknek a figyelembe vétele mellett kellene gondosan megfontolnia a különböző javaslatokat és megtalálni a megoldásokat. Ennek során pragmatikusnak kell lennünk. Ez egyrészt azt jelenti, hogy nem rejtőzünk el szabályzatok és a „rendes kerékvágásra” vonatkozó ürügyek mögött, másfelől pedig azt, hogy körültekintően értékeljük a párbeszéd hatékonyságával kapcsolatos fokozott átláthatóságra irányuló politikai lehetőséget és annak következményét, valamint elsősorban a harmadik országok azon készségességét, hogy párbeszédbe lépjenek. A harmadik országokkal folytatott tényleges párbeszédre és a velük meglévő kapcsolatokra gyakorolt hatást körültekintően kell súlyozni annak elkerülése érdekében, hogy az Európai Uniót nehogy megfosszuk egy hatékony eszköztől. Mindenesetre bízom abban, hogy még mindig képesek vagyunk megtalálni azokat a megfelelő rendelkezéseket, amelyek a tájékoztatás iránti igényeket is kielégítik, valamint amelyek mellett fenntartható és növelhető az eszköz hatékonysága. Az emberi jogoknak a kereskedelmi és ágazati megállapodásokba való felvételével kapcsolatos kérdés tekintetében a Bizottság úgy véli, hogy nem szükséges megismételni a társulási megállapodásokban, a partnerségi és együttműködés megállapodásokban vagy ágazati megállapodásokban szereplő emberi jogi záradékot. Az ágazati megállapodásokban egy ilyen záradék hiánya nem akadályoz meg minket abban, hogy a kérdéses országgal emberi jogi konzultációkat folytassunk vagy hogy felhasználjuk az Európai Unió emberi jogi palettáján meglévő bármely más eszközt. Ami a demokráciával és emberi jogokkal kapcsolatos együttműködési programokat illeti, a Bizottság szeretné emlékeztetni a Parlamentet, hogy az új eszköz, a demokráciával és emberi jogokkal kapcsolatos európai kezdeményezés különös pénzeszközöket irányoz elő az e vitában említett nehéz helyzetben lévő országokban – mint például Kubában és Burmában illetve Mianmarban – zajló projektek tekintetében."@hu11
". − Signora Presidente, ho apprezzato lo scambio di vedute sulla relazione, che testimonia l’impegno del Parlamento nei confronti della causa dei diritti umani. Per quanto riguarda l’universalità dei diritti umani, vorrei sottolineare che l’Unione europea sostiene il principio dell’universalità, dell’indivisibilità e dell’interdipendenza di tutti i diritti umani. Secondo tale principio, proclamato dalla Conferenza mondiale sui diritti umani di Vienna, i diritti umani vengono considerati in modo equo, sullo stesso piano e attribuendo loro la stessa importanza. Ovviamente, ciò non esclude il fatto che, in una sessione, un insieme particolare di diritti ottenga più attenzione a causa di avvenimenti sul campo o a causa della disponibilità da parte dei del nostro dialogo ad affrontare certe questioni piuttosto che altre. La Commissione è particolarmente soddisfatta di constatare che la relazione dedica diverse raccomandazioni ai diritti delle donne e alla loro inclusione nei dialoghi. Non dobbiamo inoltre dimenticare altri insiemi di diritti e gruppi degni di attenzione. Per quanto riguarda le missioni di osservazione delle elezioni, la Commissione concorda sul fatto che il dialogo politico, e in particolare il dialogo sui diritti umani, fornisce l’opportunità di spingere i paesi a dare seguito alle raccomandazioni delle missioni di osservazione delle elezioni dell’Unione europea. In tale contesto, la Commissione ha inoltre sostenuto l’impegno costante dei capi missione dell’Unione europea. Tale monitoraggio dovrebbe concentrarsi sulle azioni delle autorità politiche e elettorali interessate e su un ruolo attivo per la società civile, nonché sulla promozione della democrazia, compresa la riforma elettorale. La Commissione non è convinta della necessità di mettere a punto di un meccanismo protocollare bensì ritiene che la funzione dell’assistenza, degli strumenti del dialogo e dei meccanismi di monitoraggio sia di garantire sostegno alle strategie postelettorali e alla democrazia, e che sia necessario continuare a utilizzare tali meccanismi. Per quanto riguarda la domanda specifica dell’onorevole Van Orden, riferirò delle sue preoccupazioni al Commissario Ferrero-Waldner, che fornirà di certo una risposta al riguardo. Per concludere, vorrei dire che ho preso atto delle molte altre osservazioni fatte su delle situazioni specifiche. Vi garantisco che queste osservazioni saranno trasmesse al Commissario Ferrero-Waldner, che li terrà senza dubbio in dovuto conto. Prendendo spunto dalla discussione, vorrei trasmettere le osservazioni della Commissione sulle raccomandazioni per una maggiore trasparenza del dialogo e per un maggior coinvolgimento del Parlamento europeo e delle organizzazioni della società civile in tutti gli aspetti del dialogo e della consultazione, un punto citato nel corso di diversi interventi. Mentre alcune delle raccomandazioni della relazione stanno già divenendo parte integrante della normale prassi, come quelle relative alle riunioni di coordinamento e di informazione, le tre istituzioni devono considerare con attenzione le diverse proposte e trovare delle soluzioni, tenendo conto del quadro giuridico dell’Unione europea, nonché gli accordi fra il Parlamento e la Commissione, previsti dall’accordo quadro del maggio 2005. Nel fare ciò, dobbiamo essere pragmatici. Da un lato, ciò significa non nascondersi dietro la normativa e le scuse dell’“ordinaria amministrazione” e, dall’altro lato, valutare attentamente l’opportunità politica e le conseguenze di una maggiore trasparenza sull’efficacia del dialogo e sulla disponibilità di principio dei paesi terzi a impegnarsi in un dialogo. L’impatto sul dialogo stesso e sulle relazioni con i paesi terzi deve essere valutato con attenzione, al fine di evitare che l’Unione europea venga privata di uno strumento efficace. In ogni caso, sono ottimista sul fatto che riusciremo a trovare accordi adeguati, che soddisfino la necessità sia di informare che di mantenere e migliorare l’efficacia dello strumento. Per quanto riguarda la questione relativa all’inclusione dei diritti umani negli accordi commerciali e settoriali, la Commissione ritiene che non sia necessario replicare la clausola sui diritti umani contenuta nell’accordo di associazione, partenariato e cooperazione o negli accordi settoriali. L’assenza di una tale clausola negli accordi settoriali non ci impedisce di portare avanti delle consultazioni sui diritti umani con il paese in questione o di utilizzare qualsiasi altro strumento a disposizione dell’Unione europea nel campo dei diritti umani. Per quanto riguarda i programmi di cooperazione per la democrazia e i diritti umani, la Commissione vorrebbe ricordare al Parlamento che il nuovo strumento, l’Iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell’uomo, prevede fondi specifici per progetti in paesi difficili come Cuba e la Birmania/Myanmar, citate nel corso di questa discussione."@it12
"Pone Pirmininke, džiugu, kad buvo pasikeista nuomonėmis apie pranešimą, kuriame išdėstyta, koks Parlamento indėlis žmogaus teisių klausimu. Kalbant apie žmogaus teisių visuotinumą, leiskite akcentuoti, kad Europos Sąjunga palaiko žmogaus teisių universalumo, nedalomumo ir susiejimo principą. Vadovaujantis šiuo principu, paskelbtu Vienos Pasaulinėje konferencijoje žmogaus teisių klausimais, žmogaus teisės taikomais visuotinai, pagal teisingumo ir lygybės principus, remiantis tuo pačiu pagrindu. Žinoma, negalima pamiršti to, kad sesijos metu tam tikrai žmogaus teisių grupei turi būti skiriamas didesnis dėmesys, kai tai yra susiję su tam tikrais įvykiais arba jei dialogo partneriai nori aptarti vienus, o ne kitus klausimus. Komisijai ypač malonu matyti, kad pranešime pateikta keletas rekomendacijų dėl moterų teisių ir dėl jų įtraukimo į dialogą. Taip pat negalima pamiršti ir kitų dėmesio vertų teisių. Kalbant apie rinkimų stebėtojo misiją, reikia pasakyti, kad Komisija sutinka, jog politinis dialogas ir ypač dialogas žmogaus teisių klausimu, siūlo galimybę prašyti partnerių šalių vykdyti ES rinkimo stebėtojo misijos rekomendacijas. Šiame kontekste Komisija taip pat pritaria nuolatiniam Europos Sąjungos misijų vadovo dalyvavimui. Atliekant paskesnį tyrimą, dėmesį reikia kreipti į politinių bei rinkiminių pareigūnų veiksmus ir į aktyvų siekį kurti pilietinę ir demokratinę visuomenę, įskaitant rinkimų reformą. Komisija nėra įsitikinusi, kad tuo tikslu reikia įdiegti specialų atskirą porinkiminio protokolo mechanizmą. Komisijos nuomone, pagalba, dialogo priemonės ir stebėjimo mechanizmas egzistuoja, ir jų pakanka porinkiminėms strategijoms ir demokratijai palaikyti – tuos mechanizmus būtina naudoti ir toliau. Konkretų pono Van Orden užduotą klausimą perduosiu Komisarei Ferrero-Waldner, kuri pateiks atsakymą. Baigdamas noriu pasakyti, kad pasižymėjau nemažai konkrečiais klausimais pateiktų komentarų. Užtikrinu, kad tokie komentarai bus perduoti Komisarei Ferrero-Waldner, kuri, be abejo, deramai juos apsvarstys. Įkvėptas debatų noriu pateikti Komisijos komentarus dėl rekomendacijų siekti didesnio dialogo skaidrumo ir Europos Parlamento įsitraukimo, taip pat pilietinės visuomenės organizacijų vaidmens visais dialogo ir konsultacijų aspektais – tai įrodo nemažai intervencijų. Kai kurios pranešime pateiktos rekomendacijos jau tapo įprasta praktika, tačiau kalbant apie pasitarimus, trys institucijos turi atidžiai apsvarstyti skirtingus pasiūlymus ir priimti sprendimus, atsižvelgdamos į ES teisinę struktūrą ir susitarimus tarp Parlamento ir Komisijos, kurie numatyti 2005 m. gegužės mėn. struktūros sutartyje. Taip veikdami, turime būti pragmatiški. Viena vertus, tai reiškia, kad nebus galima slėptis už nuostatų ir įprastų pasiteisinimų, o kita vertus, taip bus atidžiai įvertintos politinės galimybės ir bus pasiekta didesnio skaidrumo, leidžiančio efektyviau vesti dialogą, taip pat nustatytas trečiųjų šalių pasirengimas dalyvauti dialoge. Reikia atidžiai apsvarstyti, kokia įtaka bus daroma dialogui ir santykiams su trečiosiomis šalimis, kad iš Europos Sąjungos nebūtų atimtos galimybės panaudoti efektyvias priemones. Bet kokiu atveju, esu įsitikinės, kad sugebėsime pasiekti atitinkamų susitarimų, leidžiančių patenkinti informacijos poreikius ir palaikyti bei didinti priemonių efektyvumą. Žmogaus teisių klausimo įtraukimo į prekybos ir sektorines sutartis klausimu, Komisija mano, kad neverta pakartotinai minėti žmogaus teisių, kurios ir taip įtrauktos į asociacijos, partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis bei sektorinius susitarimus. Tokio straipsnio nebuvimas nereikš, kad negalėsime tartis žmogaus teisių klausimais su rūpima šalimi ar negalėsime taikyti Europos Sąjungos žmogaus teisių diegimo priemonių. Kalbant apie demokratijos ir žmogaus teisių bendradarbiavimo programas, reikia pasakyti, kad Komisija nori priminti Parlamentui, jog naujoji priemonė, Europos iniciatyva už demokratiją ir žmogaus teises, numato specialius fondus, skirtus projektams, kebliose situacijose atsidūrusiose šalyse, pvz., Kuboje ir Birmoje (Mianmare), vykdyti."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es atzinīgi vērtēju viedokļu apmaiņu par šo ziņojumu, kas apliecina Parlamenta apņemšanos risināt cilvēktiesību jautājumu. Jautājumā par cilvēktiesību universālumu, ļaujiet uzsvērt, ka Eiropas Savienība piekrīt visu cilvēktiesību universālumam, nedalāmībai, savstarpējai atkarībai un savstarpējai saistībai. Saskaņā ar šo Pasaules cilvēktiesību konferences Vīnē pasludināto principu, cilvēktiesību jautājumi globālā mērogā tiek risināti godīgā un vienlīdzīgā veidā, uz vienādiem pamatiem un ar vienādu uzsvaru. Tas, protams, neizslēdz faktu, ka sarunu sesijas laikā kādam noteiktam tiesību kopumam tiek veltīta lielāka uzmanība kādu noteiktu notikumu dēļ vai tādēļ, ka mūsu sarunu partneri vienu jautājumu vietā ir gatavi risināt kādus citus, noteiktus jautājumus. Komisija īpaši priecājas par to, ka ziņojumā vairāki ieteikumi ir veltīti sieviešu tiesību jautājumiem un to ietveršanai divpusējās sarunās. Mēs nedrīkstam aizmirst arī citas tiesību jomas un grupas, kas ir pelnījušas uzmanību. Attiecībā uz jautājumu par vēlēšanu novērotāju misijām Komisija piekrīt, ka politisks dialogs un īpaši dialogs par cilvēktiesību jautājumiem sniedz iespēju partnervalstīm lūgt turpināt ES vēlēšanu novērotāju misiju ieteikumu īstenošanu. Šajā kontekstā Komisija ir arī aizstāvējusi nepārtrauktu Eiropas Savienības misiju vadītāja iesaistīšanos šajā procesā. Šiem papildu pasākumiem ir jākoncentrējas uz attiecīgo politisko un vēlēšanu iestāžu darbībām un to aktīvo lomu pilsoniskas sabiedrības un demokrātijas veicināšanā, tostarp arī uz vēlēšanu reformu. Komisija nav pārliecināta par nepieciešamību šim mērķim izveidot īpašu un atsevišķu pēcvēlēšanu protokolu mehānismu. Komisija uzskata, ka palīdzība, divpusējo sarunu instrumenti un uzraudzības mehānismi pastāv tādēļ, lai nodrošinātu atbalstu pēcvēlēšanu stratēģijai un demokrātijai, un šos mehānismus ir jāturpina izmantot. Attiecībā uz īpašo jautājumu, es viņa bažas un jautājumu nodošu komisārei kura noteikti sniegs jums atbildi. Nobeigumā, es vēlētos paziņot, ka esmu piefiksējis daudzus citus konkrētus komentārus par noteiktām situācijām. Es jums apliecinu, ka šie komentāri arī tiks nodoti komisārei kura tos noteikti atbilstoši apsvērs. Debašu iedvesmots, es vēlētos izklāstīt Komisijas ieteikumus lielākai divpusējo sarunu atklātībai un Eiropas Savienības un pilsoniskās sabiedrības organizāciju līdzdalībai visos divpusējo sarunu un apspriešanās aspektos – tas ir jautājums, uz kuru attiecas vairāki iebildumi. Lai gan daži no ziņojumā minētajiem ieteikumiem jau kļūst par daļu no prakses, kā, piemēram, tie, kas attiecas uz paziņojumiem un atskaitēm, šīm trim institūcijām būtu rūpīgi jāapsver dažādie ierosinājumi un jāatrod risinājumi, tajā pašā laikā ņemot vērā ES tiesību sistēmu un vienošanās starp Parlamentu un Komisiju, kas noteiktas 2005. gada maija pamatnolīgumā. To darot, mums ir jābūt pragmatiskiem. No vienas puses, tas nozīmē neslēpšanos aiz regulām un „parastajām biznesa atrunām”, un no otras puses tas nozīmē politisko iespēju, kā arī lielākas atklātības ietekmes uz divpusējo sarunu efektivitāti un trešo valstu gatavību iesaistīties šajās divpusējās sarunās rūpīgu izvērtēšanu. Iespaids uz faktisko dialogu un attiecībām ar trešām valstīm ir rūpīgi jāizsver, lai Eiropas Savienībai netiktu atņemts efektīvs instruments. Jebkurā gadījumā, es esmu pārliecināts, ka mēs spēsim panākt atbilstošu vienošanos, lai apmierinātu nepieciešamību pēc informācijas un saglabātu un palielinātu instrumenta efektivitāti. Attiecībā uz ierosināto jautājumu par cilvēktiesību aspekta iekļaušanu tirdzniecības un atsevišķu nozaru nolīgumos, Komisija uzskata, ka nav nepieciešams kopēt asociācijas nolīgumā, partnerības vai sadarbības nolīgumā vai nozaru nolīgumos ietverto cilvēktiesību klauzulu. Šādas klauzulas trūkums nozaru nolīgumos mums neliedz apspriesties par cilvēktiesību jautājumiem ar katru konkrēto valsti vai arī izmantot jebkurus citus instrumentus no Eiropas Savienības cilvēktiesību instrumentu kopuma. Par demokrātijas un cilvēktiesību sadarbības programmas tematu Komisija vēlētos Parlamentam atgādināt, ka jaunais instruments, Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību iniciatīva, paredz īpašus līdzekļus projektiem tādās valstīs kā šajās debatēs minētās Kuba un Birma/Mjanma."@lv13
"Madam President, I appreciated the exchange of views on the report, which testify the commitment of Parliament to the cause of human rights. On the issue of the universality of human rights, let me emphasise that the European Union subscribes to the principle of the universality, indivisibility, interdependency and interrelation of all human rights. According to this principle, proclaimed by the World Conference on Human Rights in Vienna, human rights are dealt with globally in a fair and equal manner on the same footing and with the same emphasis. Of course, this does not exclude the fact that, in a session, a particular set of rights receives more attention because of events on the ground or because of the readiness of our dialogue partners to address certain issues instead of others. The Commission is particularly pleased to see that the report devotes several recommendations to women’s rights and to their inclusion in dialogues. We should also not forget other sets of rights and groups that deserve attention. On the question of electoral observer missions, the Commission agrees that political dialogue, and in particular human rights dialogue, offers the opportunity to plead with partner countries for the follow-up to EU electoral observer missions’ recommendations. In that context, the Commission has also advocated the continuous engagement of the European Union Head of Missions. This follow-up should focus on actions by the political and electoral authorities concerned and on an active role for civil society and democracy promotion, including electoral reform. The Commission is not convinced of the need to put in place a specific and separate post-electoral protocol mechanism for that purpose. The Commission takes the view that assistance, dialogue instruments and monitoring mechanisms exist, in order to ensure post-electoral strategies and democracy support, and these mechanisms should continue to be used. With regard to the specific question by Mr Van Orden, I will convey his concern and question to Commissioner Ferrero-Waldner, who do doubt will provide you with an answer. To conclude, let me state that I have taken note of the many other specific comments made on particular situations. I assure you that such comments will be forwarded to Commissioner Ferrero-Waldner, who will certainly give them due consideration. Inspired by the debate, I would like to convey the Commission’s comments on the recommendations for increased transparency of the dialogue and involvement of the European Parliament and of civil society organisations in all aspects of dialogue and consultation a point a number of interventions have referred to. While some of the report’s recommendations are already becoming part of normal practice, such as those concerning briefings and debriefings, the three institutions should carefully consider the different suggestions and find solutions, while taking into account the EU legal framework and the arrangements between Parliament and the Commission, which are foreseen in the framework agreement of May 2005. In doing so, we should be pragmatic. On one hand, this means not hiding behind regulations and ‘business-as-usual’ excuses, and, on the other hand, carefully evaluating the political opportunity and the consequences of increased transparency on the effectiveness of the dialogue and the readiness of third countries to engage in the dialogue in the first place. The impact on the actual dialogue and on relations with third countries should be carefully weighed, to avoid depriving the European Union of an effective instrument. In all cases, I am confident that we will be able to find the appropriate arrangements to both satisfy the need for information and to preserve and increase the effectiveness of the instrument. On the issue raised on including human rights in trade and sectoral agreements, the Commission considers that there is no need to replicate the human rights clause contained in the association agreement, partnership and cooperation agreement or sectoral agreements. The absence of such a clause in sectoral agreements does not prevent us from carrying out human rights consultations with the country in question or to use any other of the instruments of the European Union human rights toolbox. On the subject of cooperation programmes for democracy and human rights, the Commission would like to remind Parliament that the new instrument, the European Initiative for Democracy and Human Rights, foresees specific funds for projects in difficult countries such as Cuba and Burma/Myanmar, mentioned in this debate."@mt15
"− Mevrouw de Voorzitter, ik waardeer de uitwisseling van inzichten met betrekking tot dit rapport. Dit getuigt van de betrokkenheid van het Parlement bij de zaak van de mensenrechten. Laat ik met betrekking tot het vraagstuk van de universaliteit van mensenrechten benadrukken dat de Europese Unie het uitgangspunt van de universaliteit, ondeelbaarheid, onderlinge afhankelijkheid en onderlinge samenhang van alle mensenrechten onderschrijft. Volgens dit uitgangspunt, uitgeroepen door de Wereldconferentie Mensenrechten in Wenen, worden mensenrechten wereldwijd op een billijke en gelijke wijze behandeld op dezelfde grondslag en met dezelfde nadruk. Natuurlijk sluit dit niet het feit uit dat in een bijeenkomst een bepaalde reeks rechten meer aandacht krijgt vanwege bepaalde gebeurtenissen of vanwege de bereidheid van onze dialoogpartners om bepaalde vraagstukken in plaats van andere aan te pakken. De Commissie is in het bijzonder verheugd om te zien dat het verslag verschillende aanbevelingen wijdt aan de rechten van vrouwen en aan het feit dat deze bij de dialoog worden betrokken. We mogen ook niet vergeten een andere reeks rechten en groepen die eveneens aandacht verdienen, vast te stellen. Met betrekking tot het vraagstuk van de electorale waarnemingsmissies is de Commissie het er mee eens dat politieke dialoog en in het bijzonder de dialoog over mensenrechten de mogelijkheid biedt om bij de partnerlanden te pleiten voor de follow-up aan aanbevelingen van electorale waarnemingsmissies van de EU. In die context heeft de Commissie ook gepleit voor voortdurende inschakeling van het Europese hoofd van de missies. Deze follow-up dient zich te richten op acties door de betreffende politieke en electorale autoriteiten en op een actieve rol bij de bevordering van het maatschappelijk middenveld en democratie met inbegrip van electorale hervormingen. De Commissie is niet overtuigd van de noodzaak om een specifiek en afzonderlijk postelectoraal protocolmechanisme voor dat doel in het leven te roepen. De Commissie overweegt daarbij dat bijstand, dialooginstrumenten en monitoring mechanismen bestaan om postelectorale strategieën en steun voor democratie te verzekeren, en dat deze mechanismen in gebruik dienen te blijven. Wat betreft van de specifieke vraag van de heer Van Orden: ik zal zijn bezorgdheid en vraag overbrengen aan commissaris Ferrero-Waldner die u ongetwijfeld zal antwoorden. Laat mij tot slot verklaren dat ik nota heb genomen van de vele andere specifieke commentaren die ten aanzien van bepaalde situaties zijn gemaakt. Ik verzeker u dat dergelijke commentaren zullen worden doorgestuurd naar commissaris Ferrero-Waldner die er beslist de benodigde aandacht aan zal schenken. Ik ben door het debat geïnspireerd en wil graag de bevindingen van de Commissie mededelen inzake de aanbevelingen voor een grotere transparantie van de dialoog en betrokkenheid van het Europees Parlement en van maatschappelijke organisaties met betrekking tot alle aspecten van dialoog en overleg – waarnaar een groot aantal interventies heeft verwezen. Hoewel sommige aanbevelingen in het verslag al een deel van de normale praktijk aan het worden zijn, zoals de aanbevelingen inzake briefings en debriefings, dienen de drie instellingen zorgvuldig de verschillende voorstellen te beoordelen en oplossingen te vinden waarbij rekening wordt gehouden met het wettelijk kader van de EU en de afspraken tussen het Parlement en de Commissie die zijn voorzien in de kaderovereenkomst van mei 2005. Daarbij dienen we pragmatisch te zijn. Aan de ene kant betekent dit dat we ons niet verbergen achter regels en uitvluchten dat “alles zijn normale gang gaat” en aan de andere kant, een zorgvuldig evalueren van de politieke opportuniteit en de gevolgen van een grotere transparantie op de effectiviteit van de dialoog en de bereidheid van derde landen om allereerst een dialoog aan te gaan. De uitwerking op de feitelijke dialoog en op betrekkingen met derde landen dient zorgvuldig te worden gewogen, om te vermijden dat de Europese Unie van een effectief instrument wordt beroofd. In alle gevallen heb ik er vertrouwen in dat we in staat zullen zijn geschikte afspraken te maken om tegemoet te komen aan de behoefte aan informatie, maar ook die de effectiviteit van het instrument bewaren en vergroten. Met betrekking tot het vraagstuk over het opnemen van mensenrechten in handels- en sectorale overeenkomsten is de Commissie van oordeel dat er geen behoefte is aan herhaling van de mensenrechtenclausule die is opgenomen in de associatieovereenkomst, het partnerschap en samenwerkingsovereenkomst of sectorale overeenkomsten. De afwezigheid van een dergelijke clausule in sectorale overeenkomsten is geen beletsel om overleg over mensenrechten met het desbetreffende land te voeren of een eventueel ander instrument te gebruiken uit het arsenaal van de Europese Unie. Met betrekking tot het onderwerp van samenwerkingsprogramma voor democratie en mensenrechten zou de Commissie graag het Parlement eraan herinneren dat het nieuwe instrument, het Europees initiatief voor democratie en mensenrechten voorziet in specifieke fondsen voor projecten in moeilijke landen zoals Cuba en Birma/Myanmar, die in dit debat zijn genoemd."@nl3
"Pani przewodnicząca! Doceniam wymianę poglądów dotyczących sprawozdania, które poświadczają zaangażowanie Parlamentu w kwestię praw człowieka. W odniesieniu do kwestii uniwersalnego charakteru praw człowieka, podkreślam, że Unia Europejska wyznaje zasadę uniwersalności, niepodzielności, wzajemnej zależności i wzajemnych związków wszystkich praw człowieka. Zgodnie z tą zasadą, proklamowaną przez Światową Konferencję Praw Człowieka w Wiedniu, prawa człowieka są przedmiotem działań na skalę globalną, w uczciwy i równy sposób, na takich samych podstawach i z takim samym naciskiem. Oczywiście, nie wyklucza to faktu, że w trakcie sesji więcej uwagi poświęca się danemu zestawowi praw ze względu na bieżące wydarzenia lub z uwagi na gotowość naszych partnerów w dialogu do zajęcia się tymi, a nie innymi sprawami. Komisja cieszy się szczególnie z tego, że kilka zaleceń w sprawozdaniu poświęconych jest prawom kobiet i uwzględnieniu ich w dialogu. Nie można też zapominać o innych zestawach praw i grupach, które zasługują na uwagę. Jeśli chodzi o misje obserwatorów na wyborach, Komisja zgadza się, że dialog polityczny, a zwłaszcza dialog o prawach człowieka daje szansę ubiegania się w krajach partnerskich o zastosowanie się do zaleceń wydanych przez misje UE ds. obserwacji wyborów. W tym kontekście, Komisja zalecała również stałe zaangażowanie szefów misji Unii Europejskiej. Działania w następstwie zaleceń powinny skupiać się na działalności przedmiotowych organów politycznych i wyborczych oraz na aktywnym udziale w propagowaniu społeczeństwa obywatelskiego i demokracji, w tym reformie wyborczej. Komisja nie jest przekonana o potrzebie stosowania do tego celu szczegółowego i odrębnego powyborczego mechanizmu protokolarnego. Komisja jest zdania, że pomoc, instrumenty dialogu i mechanizmy monitoringu są po to, by zapewniać realizację strategii powyborczych i wsparcie dla demokracji. Te mechanizmy należy dalej wykorzystywać. Jeśli chodzi o szczegółowe pytanie posła Van Ordena, to przekażę jego zainteresowanie i pytanie do komisarz Ferrero-Waldner, która bez wątpienia udzieli odpowiedzi. Na zakończenie oświadczam, że zanotowałem wiele innych szczegółowych uwag, dotyczących określonych sytuacji. Zapewniam, że uwagi te zostaną przekazane komisarz Ferrero-Waldner, która oczywiście poświęci im należytą uwagę. W oparciu o tę debatę, chciałbym przekazać uwagi Komisji w sprawie zaleceń dotyczących zwiększonej przejrzystości dialogu i uczestnictwa Parlamentu Europejskiego i społeczeństwa obywatelskiego we wszystkich aspektach dialogu i konsultacji punktu, do którego nawiązywało wielu mówców. Podczas gdy niektóre z przedstawionych w sprawozdaniu zaleceń stają się częścią zwykłej praktyki, takich jak te, które dotyczą składania sprawozdań ex ante i ex post, te trzy instytucje powinny szczegółowo rozważyć różne sugestie i znaleźć rozwiązania, biorąc pod uwagę ramy prawne UE i ustalenia pomiędzy Parlamentem a Komisją, przewidziane w porozumieniu ramowym z maja 2005 r. Robiąc to, powinniśmy być pragmatyczni. Z jednej strony oznacza to niezasłanianie się przepisami i usprawiedliwieniami w rodzaju: to „zwykła procedura”, a z drugiej, precyzyjną ocenę politycznej szansy i następstw zwiększenia przejrzystości, jeśli chodzi o skuteczność dialogu i gotowość państw trzecich do udziału w dialogu w pierwszym rzędzie. Wpływ na obecny dialog oraz na stosunki z krajami trzecimi powinien być dokładnie wyważony, aby uniknąć utraty skutecznego instrumentu przez Unię Europejską. We wszystkich przypadkach jestem pewien, że będziemy mogli znaleźć odpowiednie ustalenia, aby zarazem zaspokoić potrzebę uzyskania informacji oraz zwiększyć skuteczność tego instrumentu. Odnośnie poruszonych zagadnień, dotyczących włączenia praw człowieka do porozumień handlowych i sektorowych, Komisja uważa, że nie ma potrzeby powielania klauzuli dotyczącej praw człowieka zawartej w porozumieniu o stowarzyszeniu, porozumieniu o partnerstwie i współpracy lub porozumieniu sektorowym. Brak takiej klauzuli w porozumieniach sektorowych nie przeszkadza nam w prowadzeniu konsultacji w sprawie praw człowieka z danym krajem lub używania któregokolwiek z innych instrumentów z arsenału instrumentów Unii Europejskiej dotyczących praw człowieka. W odniesieniu do tematu programów współpracy na rzecz demokracji i praw człowieka Komisja pragnie przypomnieć Parlamentowi, że nowy instrument, Europejska inicjatywa na rzecz demokracji i praw człowieka, przewiduje szczególne środki na realizację projektów w takich trudnych krajach, jak Kuba i Birma/Myanmar, wspomnianych w tej debacie."@pl16
"Senhor Presidente, apreciei a troca de impressões sobre o relatório, que comprova o empenho do Parlamento Europeu na causa dos direitos humanos. Sobre a questão da universalidade dos direitos humanos, permitam-me que saliente que a União Europeia subscreve o princípio da universalidade, indivisibilidade, interdependência e interrelação de todos os direitos humanos. De acordo com este princípio, proclamado pela Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos em Viena, a questão dos direitos é abordada globalmente, de forma justa e equitativa, em pé de igualdade e com o mesmo empenho. Obviamente que isto não exclui o facto de, numa sessão, um determinado conjunto de direitos receber mais atenção em virtude de acontecimentos no terreno ou da disponibilidade dos nossos parceiros de diálogo para abordar determinadas questões em vez de outras. A Comissão regozija-se especialmente por verificar que o relatório dedica várias recomendações aos direitos das mulheres e à sua inclusão nos processos de diálogo. Não devemos também esquecer outros conjuntos de direitos e grupos que merecem atenção. Relativamente à questão das missões de observação eleitoral, a Comissão entende também que o diálogo político e, em especial, o diálogo sobre os direitos humanos, oferece a oportunidade de apelar aos países parceiros para darem seguimento às recomendações transmitidas no âmbito das missões de observação eleitoral da UE. Nesse contexto, a Comissão sempre defendeu um envolvimento constante do Chefe de Missões da União Europeia. Este seguimento deverá concentrar-se em acções a desenvolver pelas autoridades políticas e eleitorais em causa e num papel activo da sociedade civil, bem como na promoção da democracia, incluindo a reforma eleitoral. A Comissão não está convencida da necessidade de estabelecer um mecanismo protocolar pós-eleitoral específico e separado para o efeito. A Comissão considera que os instrumentos de ajuda e de diálogo, bem como os mecanismos de monitorização, existem com o objectivo de assegurar as estratégias pós-eleitorais e o apoio à democracia, pelo que a utilização destes mecanismos se deve manter. Com respeito à questão específica do senhor deputado Van Orden, transmitirei a sua preocupação e pergunta à senhora Comissária Ferrero-Waldner, que não deixará, seguramente, de lhe responder. A terminar, quero dizer-lhes que registei muitos dos outros comentários que foram feitos sobre situações, em particular. Garanto-lhes que esses comentários serão transmitidos à Comissária Ferrero-Waldner, que certamente os analisará atentamente. Inspirado por este debate, gostaria de transmitir os comentários da Comissão sobre as recomendações feitas no sentido de uma maior transparência do diálogo e envolvimento do Parlamento Europeu e das organizações da sociedade civil em todos os aspectos do diálogo e consulta uma questão referida numa série de intervenções. Embora algumas recomendações do relatório já façam parte da prática normal, como as que dizem respeito às sessões de informação e ao balanço da situação, as três instituições devem considerar cuidadosamente as várias sugestões e encontrar soluções, tendo simultaneamente em conta o quadro jurídico da UE e os acordos entre Parlamento e Comissão, que estão previstos no acordo-quadro de Maio de 2005. Ao fazê-lo devemos ser pragmáticos. Por um lado, isto equivale a não nos escondermos atrás de regulamentos e das desculpas do costume, e, por outro, e sobretudo, a avaliar cuidadosamente a oportunidade política e as consequências de uma maior transparência sobre a eficácia do diálogo e a disponibilidade dos países terceiros para participar no mesmo. O impacto no diálogo já existente e nas relações com países terceiros deve ser cuidadosamente ponderado, para evitar privar a União Europeia de um instrumento eficaz. De toda a forma, estou confiante em que conseguiremos encontrar um regime adequado, que satisfaça tanto a necessidade de informação como a de preservação da eficácia do instrumento existente. Relativamente à questão levantada sobre a inclusão dos direitos humanos nos acordos comerciais e sectoriais, a Comissão considera que não existe necessidade de repetir a cláusula dos direitos humanos contida nos acordos de associação, acordos de parceria e cooperação ou acordos sectoriais. A ausência de uma cláusula desse tipo nos acordos sectoriais não nos impede de proceder a consultas sobre os direitos humanos junto do país em questão ou de usar qualquer outro dos instrumentos da (caixa de ferramentas) da União Europeia em matéria de direitos humanos. Em relação aos programas de cooperação para a democracia e direitos humanos, a Comissão gostaria de lembrar o Parlamento de que o novo instrumento, a Iniciativa Europeia para a Democracia e os Direitos do Homem, prevê fundos específicos para projectos em países com situação complicadas como Cuba e Birmânia /Myanmar, mencionados neste debate."@pt17
"Madam President, I appreciated the exchange of views on the report, which testify the commitment of Parliament to the cause of human rights. On the issue of the universality of human rights, let me emphasise that the European Union subscribes to the principle of the universality, indivisibility, interdependency and interrelation of all human rights. According to this principle, proclaimed by the World Conference on Human Rights in Vienna, human rights are dealt with globally in a fair and equal manner on the same footing and with the same emphasis. Of course, this does not exclude the fact that, in a session, a particular set of rights receives more attention because of events on the ground or because of the readiness of our dialogue partners to address certain issues instead of others. The Commission is particularly pleased to see that the report devotes several recommendations to women’s rights and to their inclusion in dialogues. We should also not forget other sets of rights and groups that deserve attention. On the question of electoral observer missions, the Commission agrees that political dialogue, and in particular human rights dialogue, offers the opportunity to plead with partner countries for the follow-up to EU electoral observer missions’ recommendations. In that context, the Commission has also advocated the continuous engagement of the European Union Head of Missions. This follow-up should focus on actions by the political and electoral authorities concerned and on an active role for civil society and democracy promotion, including electoral reform. The Commission is not convinced of the need to put in place a specific and separate post-electoral protocol mechanism for that purpose. The Commission takes the view that assistance, dialogue instruments and monitoring mechanisms exist, in order to ensure post-electoral strategies and democracy support, and these mechanisms should continue to be used. With regard to the specific question by Mr Van Orden, I will convey his concern and question to Commissioner Ferrero-Waldner, who do doubt will provide you with an answer. To conclude, let me state that I have taken note of the many other specific comments made on particular situations. I assure you that such comments will be forwarded to Commissioner Ferrero-Waldner, who will certainly give them due consideration. Inspired by the debate, I would like to convey the Commission’s comments on the recommendations for increased transparency of the dialogue and involvement of the European Parliament and of civil society organisations in all aspects of dialogue and consultation a point a number of interventions have referred to. While some of the report’s recommendations are already becoming part of normal practice, such as those concerning briefings and debriefings, the three institutions should carefully consider the different suggestions and find solutions, while taking into account the EU legal framework and the arrangements between Parliament and the Commission, which are foreseen in the framework agreement of May 2005. In doing so, we should be pragmatic. On one hand, this means not hiding behind regulations and ‘business-as-usual’ excuses, and, on the other hand, carefully evaluating the political opportunity and the consequences of increased transparency on the effectiveness of the dialogue and the readiness of third countries to engage in the dialogue in the first place. The impact on the actual dialogue and on relations with third countries should be carefully weighed, to avoid depriving the European Union of an effective instrument. In all cases, I am confident that we will be able to find the appropriate arrangements to both satisfy the need for information and to preserve and increase the effectiveness of the instrument. On the issue raised on including human rights in trade and sectoral agreements, the Commission considers that there is no need to replicate the human rights clause contained in the association agreement, partnership and cooperation agreement or sectoral agreements. The absence of such a clause in sectoral agreements does not prevent us from carrying out human rights consultations with the country in question or to use any other of the instruments of the European Union human rights toolbox. On the subject of cooperation programmes for democracy and human rights, the Commission would like to remind Parliament that the new instrument, the European Initiative for Democracy and Human Rights, foresees specific funds for projects in difficult countries such as Cuba and Burma/Myanmar, mentioned in this debate."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, ocenil som výmenu názorov o tejto správe, ktorá dokazuje odhodlanie Parlamentu hájiť ľudské práva. Dovoľte mi zdôrazniť, že v otázke univerzálnosti ľudských práv Európska únia súhlasí s princípom univerzálnosti, nedeliteľnosti, vzájomnej závislosti a vzájomných vzťahov všetkých ľudských práv. Podľa tejto zásady vyhlásenej na Svetovej konferencii o ľudských právach vo Viedni sa o ľudských právach diskutuje celkovo spravodlivým a rovnocenným spôsobom na rovnakom základe a s rovnakým dôrazom. Nie je samozrejme vylúčené, že sa na schôdzi určitému súboru práv dostane viac pozornosti pre aktuálne udalosti alebo pre pripravenosť našich partnerov v dialógu zdôrazniť určité otázky namiesto iných. Komisia potešilo najmä to, že sa správa venuje niekoľkým odporúčaniam v oblasti práv žien a ich začleneniu do rozhovorov. Nemali by sme zabudnúť ani na ostatné súbory práv a skupiny zasluhujúce si pozornosť. Komisia v súvislosti s volebnými pozorovateľskými misiami súhlasí, že politický dialóg, a najmä dialóg o ľudských právach, ponúka príležitosť žiadať partnerské krajiny, aby prijali odporúčania týchto misií. Komisia v tejto súvislosti obhajovala aj pokračujúcu angažovanosť vedúceho misie Európskej únie. Ďalší postup by sa mal zamerať na činnosti príslušných politických a volebných úradov a na aktívnu úlohu občianskej spoločnosti a podporu demokracie, vrátane volebnej reformy. Komisia nie je presvedčená o potrebe zaviesť na tento účel špeciálny a osobitný povolebný protokolový mechanizmus. Jej stanovisko je, že podpora, nástroje dialógu a monitorovacie mechanizmy existujú s cieľom zabezpečiť povolebné stratégie a podporu demokracie a tieto mechanizmy by sa mali naďalej používať. Pokiaľ ide o konkrétnu otázku pána Van Ordena, postúpim jeho záujem a jeho otázku komisárke Ferrerovej-Waldnerovej, ktorá vám určite poskytne odpoveď. Na záver mi dovoľte vyhlásiť, že som si poznamenal veľa ďalších poznámok týkajúcich sa jednotlivých situácií. Ubezpečujem vás, že tieto poznámky pošlem ďalej komisárke Ferrerovej-Waldnerovej, ktorá ich určite posúdi. Inšpirovaný diskusiou by som sa chcel vyjadriť k poznámkam Komisie o odporúčaniach na zvýšenú transparentnosť dialógov a zapojenie sa Európskeho parlamentu a organizácií občianskej spoločnosti do všetkých aspektov dialógu a diskusií; bod, ku ktorému smerovalo niekoľko intervencií. Zatiaľ čo sa niektoré odporúčania správy stávajú súčasťou bežných postupov, ako tie týkajúce sa tlačových konferencií a podávania informácií, tri inštitúcie by mali dôkladne zvážiť rôzne návrhy a nájsť riešenia, pričom by mali zvážiť právny rámec EÚ a dohody medzi Parlamentom a Komisiou, ktoré predpokladá rámcová dohoda z mája 2005. Mali by sme byť pritom pragmatickí. Na jednej strane to znamená neukrývať sa za nariadenia a výhovorky typu „všetko funguje tak, ako má“ a na strane druhej dôsledne prehodnotiť politické príležitosti a následky zvýšenej transparentnosti v oblasti účinnosti dialógu a predovšetkým pripravenosť tretích krajín zúčastniť sa na dialógu. Starostlivo by sa mal zvážiť vplyv na súčasný dialóg a vzťahy s tretími krajinami, aby sa EÚ vyhla možnosti pripraviť sa o účinný nástroj. V každom prípade som presvedčený, že dokážeme nájsť vhodné opatrenia na uspokojenie potreby informácií a rovnako chrániť a zvýšiť účinnosť nástroja. Čo sa týka predloženého problému zahrnúť ľudské práva do obchodných a sektorových dohôd, Komisia sa domnieva, že nie je treba opakovať doložku o ľudských právach obsiahnutú v asociačných dohodách, v dohode o partnerstve a spolupráci alebo v sektorových dohodách. Absencia takej doložky v sektorových dohodách nám nebráni uskutočniť diskusie o ľudských právach s dotyčnými krajinami, alebo použiť iný nástroj zo sady nástrojov Európskej únie v oblasti ľudských práv. Komisia by v súvislosti s otázkou programov spolupráce v oblasti demokracie a ľudských práv chcela Parlamentu pripomenúť, že nový nástroj s názvom Európska iniciatíva pre demokraciu a ľudské práva predpokladá špeciálne fondy na projekty v problematických krajinách, ako sú Kuba a Barma/Mjanmarsko, ktoré boli v tejto rozprave spomenuté."@sk19
". Gospa predsednica, pozdravljam izmenjavo mnenj o tem poročilu, kar potrjuje, da se Parlament zavzema za spoštovanje človekovih pravic. Kar zadeva vprašanje univerzalnosti človekovih pravic, izpostavljam, da Evropska unija priznava načelo univerzalnosti, nedeljivosti, medsebojne odvisnosti in medsebojne povezanosti vseh človekovih pravic. V skladu s tem načelom, ki je bilo razglašeno na svetovni konferenci o človekovih pravicah na Dunaju, se človekove pravice obravnavajo globalno na pošten in enak način ter imajo enako podlago in enake poudarke. Seveda to ne izključuje dejstva, da se lahko na nekem zasedanju več pozornosti nameni določenemu sklopu pravic, in sicer zaradi dejanskih dogodkov ali zaradi pripravljenosti partnerjev, ki sodelujejo v dialogu, da se obravnavajo nekatera vprašanja namesto drugih. Komisija je zlasti zadovoljna, ker je v poročilu več priporočil namenjenih pravicam žensk in njihovi vključitvi v dialoge. Ne smemo pa pozabiti na druge sklope pravic in skupine, ki si zaslužijo našo pozornost. Kar zadeva vprašanje misij za opazovanje volitev, se Komisija strinja, da je politični dialog in zlasti dialog o človekovih pravicah priložnost, da se partnerske države pozove k izvrševanju priporočil misij EU za opazovanje volitev. Komisija je v tem smislu zagovarjala tudi stalno sodelovanje vodje misije Evropske unije. Pri tem izvrševanju se je treba osredotočiti na ukrepe zadevnih političnih in volilnih organov ter na dejavno vlogo civilne družbe in spodbujanje demokracije, vključno z volilno reformo. Komisija ni prepričana, da je treba za ta namen vzpostaviti poseben in ločen mehanizem povolilnega uradnega zapisnika. Komisija meni, da je namen pomoči, instrumentov za dialog in mehanizmov za spremljanje zagotovitev povolilne strategije in podpore za demokracijo, pri čemer je treba te mehanizme še naprej uporabljati. Kar zadeva posebno vprašanje gospoda Van Ordena, bom njegove pomisleke in vprašanje posredoval komisarki Ferrero-Waldner, ki bo nanj zagotovo odgovorila. Na koncu bi rad povedal, da bom upošteval številne druge posebne pripombe o posameznih razmerah. Zagotavljam vam, da se bodo takšne pripombe posredovale komisarki Ferrero-Waldner, ki jih bo zagotovo ustrezno upoštevala. V zvezi s to razpravo bi želel predstaviti pripombe Komisije o priporočilih za preglednejši dialog ter sodelovanje Evropskega parlamenta in organizacij civilne družbe v vseh vidikih dialoga in posvetovanj, kar je izpostavilo več govornikov. Medtem ko je nekaj priporočil iz poročila že postalo del običajne prakse, kot so priporočila o poročanju, morajo vse tri institucije natančno obravnavati različne predloge in poiskati rešitve, hkrati pa upoštevati pravni okvir EU ter dogovore med Parlamentom in Komisijo, ki jih določa okvirni sporazum iz maja 2005. Pri tem je potrebna pragmatičnost. Na eni strani to pomeni, da se ne skrivamo za uredbami in izgovori o običajnem poslovanju, na drugi strani pa da natančno ocenimo politično priložnost in vpliv večje preglednosti na učinkovitost dialoga, predvsem pa na pripravljenost tretjih držav, da sodelujejo v dialogu. Natančno je treba presoditi, kakšen je vpliv na dejanski dialog in odnose s tretjimi državami, da se Evropske unije ne bi prikrajšalo za učinkovit instrument. Prepričan sem, da bomo lahko v vsakem primeru poiskali primerne ukrepe za izpolnitev potreb po obveščanju, hkrati pa ohranili in povečali učinkovitost tega instrumenta. Kar zadeva vprašanje o vključitvi človekovih pravic v trgovinske in sektorske sporazume, Komisija meni, da ni treba ponavljati klavzule o človekovih pravicah iz pridružitvenega sporazuma, sporazuma o partnerstvu in sodelovanju ter sektorskih sporazumov. Dejstvo, da ta klavzula ni vključena v sektorske sporazume, nam ne preprečuje, da bi se v zvezi s človekovimi pravicami posvetovali z zadevno državo ali da bi uporabili katere koli druge instrumente, ki so na voljo Evropski uniji na področju človekovih pravic. Komisija v zvezi s programi sodelovanja za demokracijo in človekove pravice opozarja Parlament, da nov instrument, tj. Evropska pobuda za demokracijo in človekove pravice, predvideva posebne sklade za projekte v težavnih državah, kot sta Kuba in Burma/Mjanmar, ki so bile omenjene v tej razpravi."@sl20
"Fru talman! Jag uppskattar debatten om betänkandet, som vittnar om parlamentets stora engagemang i människorättsfrågan. När det gäller frågan om de mänskliga rättigheternas universalitet vill jag betona att EU ansluter sig till principen om att alla mänskliga rättigheter är universella, odelbara, ömsesidigt beroende och står i förhållande till varandra. Enligt denna princip, som proklamerades av Världskonferensen om mänskliga rättigheter i Wien, ska de mänskliga rättigheterna behandlas globalt på ett rättvist och likställt sätt. Alla mänskliga rättigheter är likställda och har lika stor betydelse. Detta utesluter naturligtvis inte att vissa rättigheter uppmärksammas mer vid ett möte till följd av händelser ute på fältet eller för att våra dialogpartner väljer att betona vissa frågor mer än andra. Kommissionen finner det särskilt glädjande att ett antal av betänkandets rekommendationer handlar om kvinnors rättigheter och att dessa rättigheter bör ingå i dialogerna. Vi får inte heller glömma andra rättigheter och andra grupper som förtjänar vår uppmärksamhet. När det gäller frågan om valobservationsuppdrag instämmer kommissionen i att politisk dialog, och särskilt dialogen om de mänskliga rättigheterna, utgör en möjlighet när det gäller att uppmuntra partnerländerna att genomföra uppföljningar av rekommendationerna från EU:s valobservationsuppdrag. I detta sammanhang förespråkar kommissionen även ett kontinuerligt engagemang från cheferna för EU:s valobservationsuppdrag. Dessa uppföljningar bör inriktas på de åtgärder som har vidtagits av politiska myndigheter och valmyndigheter, på en aktiv roll för civilsamhället och på demokratifrämjande, däribland valreformer. Kommissionen är inte övertygad om att det är nödvändigt införa en särskild och fristående protokollmekanism för eftervalsstrategier för detta ändamål. Kommissionen anser att det redan finns mekanismer för stöd, dialog och övervakning för att se till att eftervalsstrategierna och stödet till demokratiseringsprocessen fungerar, och att dessa mekanismer bör tillämpas även i fortsättningen. När det gäller den särskilda frågan från Geoffrey Van Orden kommer jag att framföra hans kommentarer och frågor till tillkommissionsledamot Benita Ferrero-Waldner, som utan tvivel kommer att besvara dem. Avslutningsvis vill jag säga att jag har noterat de många andra kommentarerna om särskilda situationer. Jag försäkrar er om att jag kommer att vidarebefordra dessa kommentarer till kommissionsledamot Ferrero-Waldner, som självklart kommer att beakta dem. Med anledning av debatten vill jag framföra kommissionens kommentarer om rekommendationerna om ökad insyn i dialogen och Europaparlamentets och det civila samhällets organisationers delaktighet i alla aspekter av dialogerna och samråden – en fråga som har tagits upp i många inlägg. Några av betänkandets rekommendationer ingår redan i de normala förfarandena, vilket till exempel gäller rekommendationerna om informationsmöten och genomgångar. De tre institutionerna bör dock noggrant överväga de olika förslagen och ta fram lämpliga lösningar, samtidigt som hänsyn tas till EU:s rättsliga ram och de arrangemang mellan parlamentet och kommissionen som fastställs i ramavtalet från maj 2005. Om vi gör detta skulle vi agera på ett praktiskt sätt. Å ena sidan betyder detta att vi inte får gömma oss bakom regler och förordningar och skylla på att verksamheten måste fungera, och å andra sidan måste vi noggrant utvärdera den politiska möjligheten till och konsekvenserna av ökad insyn för dialogens effektivitet och frågan om hur villiga tredjeländerna är att inleda en dialog överhuvudtaget. Konsekvenserna för den befintliga dialogen och förbindelserna med tredjeländer måste noggrant övervägas, för att undvika att EU förlorar ett effektivt instrument. Jag är i alla händelser övertygad om att vi kommer att lyckas finna lämpliga lösningar för att både tillgodose behovet av information och bibehålla och öka instrumentets effektivitet. När det gäller frågan om att infoga människorättsklausuler i handels- och sektorsavtal anser inte kommissionen att det finns något behov av att kopiera människorättsklausulen i associeringsavtalen, partnerskaps- och samarbetsavtalen eller sektorsavtalen. Att det inte finns en sådan klausul i sektorsavtal utgör inget hinder för att genomföra samråd om mänskliga rättigheter med det berörda landet eller tillämpa något annat av EU:s instrument på det människorättliga området. När det gäller samarbetsprogrammen för demokrati och mänskliga rättigheter vill kommissionen påminna parlamentet om att man i det nya instrumentet, det europeiska initiativet för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDHR), avsätter särskilda medel för projekt i komplicerade länder, som t.ex. Kuba och Burma/Myanmar, som har nämnts i debatten."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Joe Borg,"18,5,20,15,1,14,16,11,13,21,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph