Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-354"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.24.3-354"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Z pełną aprobatą przyjmuję przedstawione sprawozdanie, szczególnie, że jego przedmiot należy do jednego z najbardziej palących problemów, nie tylko Unii, ale całego świata. Jakość dialogu i konsultacji z państwami trzecimi w zakresie praw człowieka zależy przede wszystkim od spójności i przejrzystości w działaniu. Pragnę zaakcentować, że droga do zmaksymalizowania efektów dialogu prowadzi przez uściślenie współpracy, zwłaszcza w obrębie unijnego trójkąta decyzyjnego. Potrzebne jest precyzyjne wyznaczenie celów, które pragniemy osiągnąć. Postulowane zwiększenie spójności winno dotyczyć również powszechnego rozdzielenia dialogu dotyczącego praw człowieka od reszty stosunków dwustronnych. Sprawozdanie co prawda podkreśla, że tego rodzaju hipokryzja winna być wyeliminowania w przypadku Chin. Niedostatecznie silnie jednak wyraża się na temat stosunków z Rosją. Kryteria, które stosujemy w zakresie praw człowieka winny być dla wszystkich państw jasno sprecyzowane, a co najważniejsze takie same. Z przykrością stwierdzam, że dość często dochodzi do łamania tej reguły. Powszechnie przyjęte standardy są stosowane wybiórczo, w zależności od opłacalności tego typu działań. Nie inaczej też, co wspomniałem, wygląda sytuacja z Rosją, dla której Unia Europejska jest głównym partnerem handlowym. Z tego faktu wynikają niewątpliwie obopólne korzyści. Za cenę dobrych stosunków handlowych nie możemy jednak pozwolić na relatywizowanie praw człowieka. Mam nadzieję, że nie trzeba przypominać, że w Federacji Rosyjskiej powszechne jest tak jak w Czeczenii stosowanie tortur, prześladowania na tle rasowym, a światowy ranking wolności prasy „Organizacji Reporterzy bez Granic” uplasował ten kraj na 147 miejscu, niebezpiecznie blisko takich państw jak Chiny czy Korea Północna. Konsekwencja, o której mówię dotyczy się również Kuby, która zresztą nie jest wymieniona w tym sprawozdaniu. Tak jak w przypadku Rosji, Unia Europejska będąc głównym partnerem handlowym, zdaje się przymykać oczy na stosowane tam praktyki. Pomimo czerwcowej rezolucji nie są podejmowane żadne konkretne działania. Czytamy co rusz, że Parlament Europejski czegoś się domaga, nad czymś ubolewa. Zastanówmy się jednak co z tego wynika? Nagroda Sacharowa do tej pory nie wręczono laureatkom kobietom w bieli z Hawany. Kolejnym, wyjątkowo istotnym elementem jeśli chodzi o prawa człowieka, jest potrzeba usprawnienia instrumentu, w którego gestii leży odnajdywanie i dystrybucja pomocy finansowej dla opozycji w krajach o niedostatecznym poziomie demokracji. Szczególnie chciałbym podkreślić jak ważne jest właściwe rozpoznanie potrzeb. Grupy opozycyjne charakteryzuje często słaby poziom sformalizowania. Musimy zrobić co w naszej mocy, by pieniądze trafiały do właściwych ludzi, a nie do ludzi aparatu rządowego. Proszę mi wierzyć, że znam tę sytuację z autopsji, że dla osób tych konkretne działania mają dużo większą wartość niż rezolucje i zapewnienia. Przy okazji dyskutowania kwestii związanych z prawami człowieka, chciałbym zwrócić państwa uwagę na sytuację, w jakiej znajdują się chrześcijanie w krajach Bliskiego Wschodu. Informacje, które otrzymujemy są alarmujące. W sierpniu aresztowano dwóch chrześcijańskich aktywistów z którym zarzucono agresywne wypowiedzi w stosunku do islamu. Z kolei w Algierii rząd ograniczył nie-muzułmanom swobody w wyznawaniu wiary, co bezpośrednio uderzyło w chrześcijan zamieszkujących ten kraj. Represje ze strony coraz radykalniejszej strony muzułmańskiej dotykają również chrześcijan w takich krajach jak Irak, Egipt czy Liban."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, předložená zpráva má moji plnou podporu zejména proto, že se týká jednoho z nejpalčivějších problémů, kterému nečelí jen Unie, ale celý svět. Kvalita dialogu a konzultací v oblasti lidských práv s třetími zeměmi v první řadě závisí na koherentnosti a transparentnosti činů. Chtěl bych zdůraznit, že způsob, jak maximalizovat výsledky dialogu, spočívá v utužování spolupráce, zejména pokud jde o trojúhelník Unie, v rámci kterého se přijímají rozhodnutí. Musíme přesně určit cíle, kterých hodláme dosáhnout. Navrhované zvýšení koherentnosti by také mělo rozšířit společný postup oddělování dialogu o lidských právech od jiných dvojstranných vztahů. Nepochybně se ve zprávě zdůrazňuje, že pokrytectví tohoto druhu by mělo být odstraněno v případě Číny. Tento požadavek však není dostatečně přísně formulován, pokud jde o vztahy s Ruskem. Kritéria, která uplatňujeme v případě lidských práv, by měla být jasně stanovená pro všechny země, a především by měla být stejná. Je mi líto, že to musím říci, ale toto pravidlo se dost často porušuje. Normy, které jsou univerzálně přijaté, se uplatňují selektivně v závislosti na návratnosti, které je možno dosáhnout tímto způsobem. Tak vypadá situace v případě Ruska, jak už jsem zmiňoval, jestliže Evropská unie je hlavním obchodním partnerem Ruska. Nepochybně z této skutečnosti vyplývají výhody pro obě strany. Nemůžeme však dopustit, aby cenou za dobré obchodní vztahy byla relativizace lidských práv. Doufám, že vám nemusím připomínat, že v Ruské federaci je rozšířené využívání mučení a pronásledování na základě rasy jako v Čečensku, přičemž organizace Reportéři bez hranic umístila tuto zemi na 147. místo na světě, pokud jde o hodnocení svobody tisku a to je nebezpečně blízko takovým zemím, jako je Čína a Severní Korea. Následky, o kterých hovořím, se též vztahují na Kubu, která se ostatně v této zprávě nezmiňuje. Tak jako v případě Ruska, Evropská unie jako hlavní obchodní partner zavírá oči před záležitostmi, ke kterým v této zemi dochází. Kromě červnového rozhodnutí nebylo přijato žádné zvláštní opatření. Čas od času se dočítáme, že Evropský parlament požaduje to či ono nebo něco odsuzuje, ale jaké výsledky si od toho slibujeme? Stále nebyla udělena Sacharovova cena havanskému hnutí „Ženy v bílém“. Dalším a velmi významným prvkem v oblasti lidských práv je potřeba zpřísnění nástroje, kterým se upravuje získání a rozdělování finanční pomoci pro opozici v zemích s nedostatečnou úrovní demokracie. Zvláště bych chtěl zdůraznit, jak důležité je správné určení potřeb. Pro opoziční skupiny je často charakteristická nízká úroveň formalizace. Musíme udělat všechno, co je v našich silách, abychom zabezpečili, že peníze se dostanou ke správným lidem, a ne k těm, kteří drží moc. Prosím, zkuste to pochopit, znám tuto situaci z vlastní zkušenosti a vím, že pro tyto lidi jsou konkrétní opatření mnohem hodnotnější než usnesení a záruky. Chtěl bych využít tuto diskusi o lidských právech, abych obrátil vaši pozornost na situaci křesťanů v zemích Středního východu. O této situaci dostáváme znepokojující zprávy. V srpnu byli dva křesťanští aktivisté z Křesťanského sdružení pro Střední východ zatčeni a obviněni z vyjadřování antiislámských názorů. V Alžírsku vláda omezila náboženskou svobodu nemuslimského obyvatelstva, což má přímý vliv na křesťany žijící v této zemi. Represe ze strany neustále radikálnějších muslimů též ovlivňuje život křesťanů v takových zemích, jako je Irák, Egypt a Libanon."@cs1
"Fru formand! Denne betænkning har min fulde støtte, især fordi den behandler et af de mest presserende problemer, som ikke bare EU, men hele verden står over for. Kvaliteten af dialogen og samrådet med tredjelande på menneskerettighedsområdet er primært afhængig af, at der er sammenhæng og gennemsigtighed i handlingerne. Jeg vil gerne understrege, at vejen til at få mest muligt ud af dialogen ligger i at styrke samarbejdet, især med hensyn til EU's beslutningstagende trekant. Vi må helt præcist specificere de mål, vi håber på at opnå. Denne øgede sammenhæng bør også omfatte den almindelige praksis med at adskille menneskerettighedsdialogen fra andre bilaterale spørgsmål. Det er rigtigt, at betænkningen understreger, at denne form for hykleri bør afskaffes i Kinas tilfælde. Den er imidlertid ikke skarp nok i formuleringen med hensyn til forbindelserne til Rusland. De kriterier, som vi anvender på spørgsmålet om menneskerettigheder, bør være fastlagt klart for alle lande, og frem for alt bør de være identiske. Jeg må desværre konstatere, at denne regel ofte bliver overtrådt. Almindeligt accepterede standarder bliver anvendt selektivt afhængigt af den gevinst, der kan opnås med denne fremgangsmåde. Det er tilfældet med hensyn til Rusland, som jeg sagde, hvor EU er Ruslands største samhandelspartner. Der er ikke tvivl om, at det giver fordele for begge parter. Vi kan imidlertid ikke tillade, at man gradbøjer menneskerettighederne for at opnå gode handelsforbindelser. Jeg behøver forhåbentlig ikke minde Dem om, at tortur og forfølgelse på et racemæssigt grundlag er udbredt i Den Russiske Føderation, f.eks. i Tjetjenien, og at organisationen Reporters Without Borders placerer landet som nr. 147 i verden med hensyn til pressefrihed, hvilket er faretruende tæt på lande som Kina og Nordkorea. Disse forhold gælder også for Cuba, som i øvrigt ikke er nævnt i betænkningen. Ligesom i Ruslands tilfælde ser EU som den vigtigste handelspartner ud til at lukke øjnene for de ting, der foregår dér. På trods af junibeslutningen er der ikke taget konkrete skridt. Vi læser fra tid til anden, at Europa-Parlamentet kræver dette eller hint, eller beklager noget, men tænker vi på, hvad det fører til? Sakharovprisen er stadig ikke blevet givet til kvinderne i hvidt fra Havana. Et andet og meget vigtigt element på menneskerettighedsområdet er behovet for at skærpe det instrument, som finder og fordeler finansiel støtte til oppositionen i lande med et utilfredsstillende demokratisk niveau. Jeg vil især gerne understrege, at det er meget vigtigt at identificere behovet ordentligt. Oppositionsgrupper er ofte kendetegnet ved et svagt formaliseringsniveau. Vi må gøre alt, hvad vi kan, for at sikre, at pengene når ud til de rette mennesker, ikke til magthaverne. Tro mig, jeg kender denne situation fra min egen personlige erfaring, og for disse mennesker er konkrete handlinger af meget større værdi end beslutninger og forsikringer. Jeg vil gerne benytte denne diskussion om menneskerettigheder til at henlede opmærksomheden på de kristnes situation i mellemøstlige lande. Vi modtager foruroligende oplysninger om dette. I august blev to kristne aktivister fra den mellemøstlige kristne organisation anholdt og anklaget for at udsende aggressive antiislamiske budskaber. I Algeriet har regeringen begrænset religionsfriheden for ikkemuslimer, og det har haft direkte følger for kristne i landet. Undertrykkelse fra stadig mere radikale muslimer berører også kristne i lande som Irak, Egypten og Libanon."@da2,2
"Frau Präsidentin! Der vorgelegte Bericht findet meine volle Billigung, vor allem weil er eines der dringendsten Probleme behandelt, vor dem nicht nur die Union, sondern die Welt insgesamt steht. Die Qualität des Dialogs und der Konsultation mit Drittländern im Bereich der Menschenrechte ist in erster Linie von der Kohärenz und der Transparenz des Handelns abhängig. Ich möchte betonen, dass der Weg zur Maximierung des Nutzens des Dialogs in der Vertiefung der Zusammenarbeit besteht, insbesondere wenn es um das Entscheidungsdreieck der Union geht. Wir müssen genau die Zielsetzungen konkretisieren, die wir zu erreichen hoffen. Die vorgeschlagene höhere Kohärenz sollte sich auch auf die übliche Praxis der Trennung des Menschenrechtsdialogs von den übrigen bilateralen Beziehungen beziehen. Der Bericht unterstreicht zwar, dass eine derartige Heuchelei im Fall von China aufhören muss, doch ist diese Forderung in Bezug auf die Beziehungen zu Russland nicht mit dem nötigen Nachdruck formuliert. Die von uns im Zusammenhang mit dem Thema Menschenrechte angelegten Kriterien sollten für alle Länder deutlich definiert sein, und überhaupt sollten sie für alle identisch sein. Leider muss ich sagen, dass diese Regel recht häufig verletzt wird. Universell gültige Normen werden selektiv angewendet, je nach dem, was es einbringt. So sieht es mit Russland aus, wie ich bereits sagte, denn die Europäische Union ist Russlands Haupthandelspartner. Daraus ergeben sich zweifellos Vorteile für beide Seiten. Wir können jedoch nicht zulassen, dass die Menschenrechte wegen guter Handelsbeziehungen relativiert werden. Ich brauche Sie wohl nicht daran zu erinnern, dass in der Russischen Föderation die Anwendung von Folter und Verfolgung aus rassischen Gründen weit verbreitet ist, beispielsweise in Tschetschenien. Die Organisation Reporter ohne Grenzen setzt das Land in ihrer internationalen Rangliste der Pressefreiheit an die 147. Stelle, womit es solchen Ländern wie China und Nordkorea gefährlich nahe kommt. Die Konsequenz, von der ich hier spreche, gilt auch für Kuba, das, nebenbei gesagt, in diesem Bericht nicht erwähnt wird. Wie Russland verschließt offenbar auch die Europäische Union als Haupthandelspartner die Augen davor, was dort geschieht. Trotz der Entschließung vom Juni wurden keine konkreten Maßnahmen ergriffen. Von Zeit zu Zeit lesen wir, dass das Europäische Parlament dieses oder jenes fordert oder etwas bedauert, doch denken wir darüber nach, was daraus wird? Der Sacharow-Preis wurde den Frauen in Weiß aus Havanna noch immer nicht überreicht. Ein weiterer und höchst bedeutsamer Aspekt im Bereich der Menschenrechte ist die Notwendigkeit, das Instrument zu schärfen, mit dem Finanzhilfe für die Opposition in Ländern mit einem unzureichenden Grad an Demokratie ermöglicht und ausgeteilt wird. Vor allem möchte ich unterstreichen, wie wichtig die richtige Ermittlung von Bedürfnissen ist. Oppositionelle Gruppen sind oft dadurch gekennzeichnet, dass sie eine schwache formale Struktur haben. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass das Geld die richtigen Leute erreicht und nicht die Machthaber. Glauben Sie mir, ich kenne diese Situation aus eigener persönlicher Erfahrung, und für solche Leute sind konkrete Aktionen von weitaus größerem Wert als Entschließungen und Zusicherungen. Ich möchte diese Aussprache über Menschenrechte auch dazu nutzen, Ihre Aufmerksamkeit auf die Lage der Christen in Ländern des Nahen Osten zu lenken. Darüber gelangen beunruhigende Informationen zu uns. Im August wurden zwei christliche Aktivisten der Menschenrechtsorganisation Middle East Christian Association verhaftet und der Verbreitung aggressiver antiislamistischer Botschaften angeklagt. In Algerien schränkte die Regierung die Religionsfreiheit für Nicht-Moslems ein, und das hatte unmittelbare Folgen für die in diesem Land lebenden Christen. Den Repressalien durch zunehmend radikale Moslems sind auch Christen in Ländern wie dem Irak, Ägypten und dem Libanon ausgesetzt."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, παρέχω την πλήρη στήριξή μου στην έκθεση που παρουσιάζεται, ιδίως αφού αναφέρεται σε ένα από τα πιο πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει όχι μόνο η Ένωση, αλλά και ολόκληρος ο κόσμος. Η ποιότητα του διαλόγου και των διαβουλεύσεων με τρίτες χώρες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξαρτάται πρωτίστως από τη συνεκτικότητα και τη διαφάνεια της δράσης. Θέλω να υπογραμμίσω ότι ο δρόμος για τη μεγιστοποίηση του οφέλους του διαλόγου έγκειται στη σύσφιξη της συνεργασίας, ιδίως σε ό,τι αφορά το τρίγωνο λήψης αποφάσεων της Ένωσης. Πρέπει να εξειδικεύσουμε επακριβώς τους στόχους που ελπίζουμε να πετύχουμε. Η προτεινόμενη ενίσχυση της συνεκτικότητας πρέπει επίσης να επεκταθεί στην κοινή πρακτική αποσύνδεσης του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα από άλλες διμερείς σχέσεις. Ομολογουμένως, η έκθεση τονίζει ότι η υποκρισία αυτού του είδους πρέπει να εξαλειφθεί στην περίπτωση της Κίνας. Ωστόσο, δεν διατυπώνεται αρκούντως αυστηρά σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Τα κριτήρια που εφαρμόζουμε στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να είναι προσδιορισμένα με σαφήνεια για όλες τις χώρες, πολύ δε σημαντικότερο, πρέπει να είναι ταυτόσημα. Λυπούμαι που λέω ότι αυτός ο κανόνας πολύ συχνά παραβιάζεται. Τα πρότυπα που είναι παγκοσμίως αποδεκτά εφαρμόζονται επιλεκτικά, ανάλογα με την ανταπόδοση που μπορεί να εξασφαλιστεί από τη δράση αυτού του είδους. Έτσι φαίνεται να έχει διαμορφωθεί η κατάσταση σε σχέση με τη Ρωσία, όπως είπα, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο βασικός εμπορικός εταίρος της Ρωσίας. Σαφώς και απορρέουν αμοιβαία οφέλη από αυτό το γεγονός. Ωστόσο, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η σχετικοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να αποτελεί το τίμημα για καλές εμπορικές σχέσεις. Ελπίζω πως δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω ότι στη Ρωσική Ομοσπονδία είναι ευρέως διαδεδομένη η χρήση των βασανιστηρίων και της καταδίωξης για φυλετικούς λόγους, όπως στην Τσετσενία, ενώ η οργάνωση «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα» τοποθετεί αυτήν τη χώρα στην 147η θέση στον κόσμο σε ό,τι αφορά την ελευθερία του Τύπου, θέση που γειτνιάζει επικίνδυνα με τη θέση χωρών όπως η Κίνα και η Βόρεια Κορέα. Η συνέπεια των όσων αναφέρω αφορά επίσης την Κούβα, που, ειρήσθω εν παρόδω, δεν αναφέρεται σε αυτήν την έκθεση. Όπως και με τη Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως βασικός εμπορικός εταίρος, φαίνεται να κλείνει τα μάτια σε όσα συμβαίνουν εκεί. Παρά το ψήφισμα του Ιουνίου, δεν ελήφθη καμία συγκεκριμένη δράση. Διαβάζουμε από καιρό σε καιρό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί το ένα ή το άλλο πράγμα, ή ότι εκφράζει τη λύπη του για κάτι, σκεφτόμαστε όμως ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτού του πράγματος; Το Βραβείο Ζαχάρωφ δεν έχει απονεμηθεί ακόμα στις «Γυναίκες στα Λευκά» της Αβάνας. Ένα επιπλέον και λίαν αξιοσημείωτο στοιχείο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η ανάγκη να ακονίσουμε το εργαλείο που διέπει την εύρεση και διανομή οικονομικής βοήθειας στην αντιπολίτευση σε χώρες με ανεπαρκές επίπεδο δημοκρατίας. Θέλω να τονίσω ιδιαιτέρως πόσο σημαντική είναι η σωστή επισήμανση των αναγκών. Οι αντιπολιτευόμενες ομάδες συχνά χαρακτηρίζονται από χαμηλό επίπεδο επίσημης οργάνωσης. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα καταλήγουν στους σωστούς ανθρώπους, και όχι στους κατέχοντες την εξουσία. Παρακαλώ εισακούστε με σε αυτό το θέμα, γνωρίζω αυτήν την κατάσταση από προσωπική εμπειρία, και για τους ανθρώπους αυτούς οι συγκεκριμένες δράσεις έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία από τα ψηφίσματα και τις διαβεβαιώσεις. Δράττομαι της ευκαιρίας που μου δίνει αυτή η συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα για να επιστήσω την προσοχή σας στην κατάσταση των χριστιανών στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Λαμβάνουμε ανησυχητικές πληροφορίες γι’ αυτό. Τον Αύγουστο, δύο χριστιανοί ακτιβιστές της Χριστιανικής Ένωσης Μέσης Ανατολής συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν ότι αναρτούσαν επιθετικά αντι-ισλαμικά μηνύματα. Στην Αλγερία, η κυβέρνηση περιόρισε τη θρησκευτική ελευθερία των μη μουσουλμάνων, και αυτό έχει άμεση επίπτωση στους χριστιανούς που ζουν σε αυτήν τη χώρα. Η καταστολή από ολοένα και πιο ριζοσπάστες μουσουλμάνους πλήττει επίσης τους χριστιανούς σε χώρες όπως το Ιράκ, η Αίγυπτος και ο Λίβανος."@el10
"Madam President, the report presented has my full approval, particularly as it relates to one of the most pressing problems facing not only the Union, but the world as a whole. The quality of dialogue and consultation with third countries in the area of human rights depends primarily on coherence and transparency in action. I would like to stress that the road to maximising the benefit of dialogue lies in tightening up cooperation, especially where the Union decision-making triangle is concerned. We need to specify precisely the aims we are hoping to achieve. The suggested increase in coherence should also extend to the common practice of separating human rights dialogue from other bilateral relations. Admittedly the report does emphasise that hypocrisy of this kind should be eliminated in the case of China. However, it is not sufficiently strongly worded as far as relations with Russia are concerned. The criteria we apply to the subject of human rights should be clearly laid down for all countries, and most importantly they should be identical. I am sorry to say that this rule is quite often broken. Universally accepted standards are selectively applied, depending on the payback that can be achieved from this sort of action. That is how the situation looks with regard to Russia, as I have said, with the European Union being Russia’s main trading partner. Mutual benefits do undoubtedly flow from this fact. However, we cannot allow the relativisation of human rights to come at the expense of good trading relations. I hope I do not need to remind you that in the Russian Federation the use of torture and persecution against a racial background is widespread, as in Chechnya, while the organisation ‘Reporters Without Borders’ places this country 147th in the world press freedom ranking, which is dangerously close to such countries as China and North Korea. The consequence of which I am speaking also relates to Cuba, which, incidentally, is not mentioned in this report. Like Russia, the European Union, as the main trading partner, appears to be closing its eyes to the things that go on there. Despite the June resolution, no specific action has been taken. We read from time to time that the European Parliament is demanding something or another, or deplores something, but do we think about what happens as a result? The Sakharov Prize has still not been awarded to the Women in White from Havana. A further and highly significant element in the area of human rights is the need to sharpen up the instrument that governs the finding and distribution of financial aid to the opposition in countries with an inadequate level of democracy. I would particularly like to emphasise how important it is to properly identify needs. Opposition groups are often characterised by a weak level of formalisation. We must do everything in our power to ensure that money reaches the right people, and not those in authority. Please take it from me, I know this situation from my own personal experience, and for such people specific actions are of far greater value than resolutions and assurances. I would like to take advantage of this discussion on human rights to draw your attention to the situation of Christians in Middle Eastern countries. We are receiving alarming information about this. In August two Christian activists from the Middle East Christian Association were arrested and accused of posting aggressive anti-Islamic messages. In Algeria the government has restricted religious freedom for non-Muslims, and this has had a direct impact on Christians living in that country. Repression by increasingly radical Muslims is also affecting Christians in such countries as Iraq, Egypt and Lebanon."@en4
"Señora Presidenta, el informe que se ha presentado tiene todo mi apoyo, especialmente porque está vinculado a uno de los problemas más acuciantes a los que se enfrenta no sólo la Unión sino el mundo entero. La calidad del diálogo y de las consultas a terceros países en el ámbito de los derechos humanos depende básicamente de la coherencia y la transparencia de las actuaciones. Me gustaría subrayar que el camino para conseguir los máximos beneficios del diálogo es el refuerzo de la cooperación, especialmente cuando entra en juego el triángulo de la toma de decisiones de la Unión. Debemos determinar con precisión cuáles son los objetivos que esperamos conseguir. El sugerido incremento de la coherencia debe aplicarse también a la práctica común de separar el diálogo sobre derechos humanos de otras relaciones bilaterales. Hay que reconocer que el informe reitera la necesidad de eliminar este tipo de hipocresía en el caso de China. Sin embargo, su redacción no es suficientemente enérgica cuando se refiere a las relaciones con Rusia. Los criterios que aplicamos en el tema de los derechos humanos deben estar claramente definidos para todos los países y, lo que es más importante, deben ser los mismos. Siento tener que decir que esta regla se rompe a menudo. Los criterios aceptados universalmente se aplican de forman selectiva, en función de la recompensa que puede obtenerse de cada tipo de actuación. Ésa es la situación en el caso de Rusia dado que, como ya he mencionado, la Unión Europea es el principal socio comercial de Rusia. Sin ninguna duda, de este hecho se derivan beneficios para ambas partes. Sin embargo, no podemos permitir que se relativicen los derechos humanos debido a unas buenas relaciones comerciales. Espero que no sea necesario recordar que en la Federación de Rusia es habitual el uso de la tortura y la persecución por origen racial, como en el caso de Chechenia, y que la organización Reporteros sin Fronteras sitúa a este país en el puesto 147 de la clasificación mundial de libertad de prensa, una posición que se acerca peligrosamente a la de países como China o Corea del Norte. El resultado de lo que estoy comentando también puede aplicarse a Cuba, sobre la que, por cierto, no aparece ninguna mención en este informe. Como en el caso de Rusia, la Unión Europea, en calidad de principal socio comercial, parece hacer oídos sordos a lo que está pasando en este país. A pesar de la resolución de junio, no se ha adoptado ninguna actuación concreta. De cuando en cuando leemos que el Parlamento Europeo ha solicitado tal o cual cosa o que condena determinado aspecto pero, ¿reflexionamos sobre las consecuencias? Aún no se les ha concedido el Premio Sájarov a las Damas de Blanco de La Habana. Otro aspecto muy importante en el ámbito de los derechos humanos es la necesidad de mejorar el instrumento que regula la búsqueda y distribución de ayuda financiera a la oposición en los países con un nivel insuficiente de democracia. Me gustaría destacar especialmente lo importante que resulta identificar correctamente las necesidades. Los grupos opositores se caracterizan a menudo por un escaso nivel de formalización. Debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para garantizar que el dinero llega a las personas correctas y no a aquéllos que forman parte de las autoridades. Tengan en cuenta mi opinión ya que conozco esta situación de primera mano, para estas personas las actuaciones concretas tienen mucho más valor que las resoluciones y las garantías. Me gustaría aprovechar este debate sobre los derechos humanos para llamar la atención sobre la situación de los cristianos en los países del Medio Oriente. Estamos recibiendo información alarmante sobre este tema. En agosto, dos activistas cristianos de la Asociación Cristiana del Medio Oriente fueron arrestados y acusados de difundir agresivos mensajes en contra del Islam. En Argelia, el Gobierno ha restringido la libertad religiosa de los no musulmanes y este hecho ha tenido una repercusión directa en los cristianos que viven en el país. La represión de musulmanes cada vez más radicales también está afectando a los cristianos en países como Iraq, Egipto y el Líbano."@es21
"Proua juhataja, esitatud raportil on minu täielik toetus eelkõige seetõttu, et see on seotud ühe kõige pakilisema probleemiga, millega ei seisa silmitsi mitte üksnes liit vaid maailm tervikuna. Kolmandate riikidega peetava dialoogi ja konsultatsiooni kvaliteet inimõiguste alal sõltub peamiselt tegevuse sidususest ja läbipaistvusest. Ma tahaksin rõhutada, et tee dialoogidest saadava kasu maksimeerimiseks seisneb koostöö tugevdamises, eelkõige selles, mis puudutab liidu kolmnurkset otsustusprotsessi. Me peame selgelt täpsustama eesmärke, mida loodame saavutada. Soovitud suurem kooskõla peaks laiendama ka üldist tava inimõiguste küsimuste lahushoidmisest dialoogides kahepoolsete suhete läbirääkimistel. Mööndavasti rõhutab raport vajadust kõrvaldada kahepoolsete läbirääkimiste puhul Hiinaga silmakirjalikkus. Ometi ei ole see piisavalt tugevalt sõnastatud selles osas, mis puudutab suhteid Venemaaga. Kriteeriumid, mida kohaldame inimõiguste teemal, peaksid olema selgelt sätestatud kõigi riikide jaoks ning olema eelkõige identsed. Mul on kahju tõdeda, et seda reeglit sageli rikutakse. Üldiselt vastuvõetavaid standardeid kohaldatakse valikuliselt, sõltuvalt hinnanguliselt võimalikust tagasisidest, mida on selle tegevusega võimalik saavutada. Nii näeb välja olukord Venemaa suhtes, kuna Venemaa, nagu olen öelnud, on Euroopa Liidu peamine kaubanduspartner. Vastastikune kasusaamine tuleneb kahtlemata sellest asjaolust. Siiski ei või me lubada inimõiguste relativiseerumist kaubandussuhete hinnaga. Loodan, et ma ei pea teile meelde tuletama, et Venemaa Föderatsioonis on laialt levinud piinamine ja tagakiusamine rassilisel alusel, samuti Tšetšeenias, samas kui piirideta reporterite organisatsioon asetab selle riigi maailma meediavabaduse edetabelis 147. kohale, mis on ohtlikult lähedal sellistele riikidel nagu Hiina Ja Põhja-Korea. Järeldus, millest ma räägin, on seotud ka Kuubaga, mida juhuslikult ei ole käesolevas raportis mainitud. Sarnaselt Venemaaga tundub Euroopa Liit kui peamine kaubanduspartner pigistavat silmad kinni asjade suhtes, mis jätkuvalt toimuvad. Vaatamata juuni resolutsioonile, pole sellele mingeid praktilisi aktsioone järgnenud. Me loeme aeg-ajalt, et Euroopa Parlament nõuab üht või teist, või mõistab midagi hukka, kuid kas me mõtleme sellele, mis on tulemuseks olnud? Sahharovi auhinda ei ole Havana Naised Valges organisatsioonile endiselt antud. Järgmine ja väga oluline element inimõiguste alal on vajadus kujundada vahend, mis juhib rahalise abi leidmist ja jagamist riikide vastu, kelle demokraatia tase on ebapiisav. Ma tahaksin eriti rõhutada, kui tähtis on korralikult tuvastada vajadusi. Opositsioonierakondi iseloomustab sageli korralduse nõrk tase. Me peame tegema kõik mis meie võimsuses, et tagada raha jõuab õigete inimesteni ja mitte nendeni, kes on võimul. Palun uskuge mind, et ma tunnen olukorda tänu isiklikule kogemusele, ning selliste inimeste jaoks on konkreetne tegevus palju suurema väärtusega kui resolutsioonid ja kinnitused. Ma tahaksin kasutada käesolevat inimõigusalast arutelu selleks, et juhtida teie tähelepanu kristlaste olukorrale Lähis-Ida riikides. Me saame selle kohta ärevakstegevat teavet. Augustis vahistati kaks kristlaste aktivisti Lähis-Ida Kristlikust Assotsiatsioonist ja süüdistati neid agressiivsete islamivastaste sõnumite saatmises. Alžeerias on valitsus piiranud usuvabadust mitte-moslemitele ning see on avaldanud otsest mõju selles riigis elavatele kristlastele. Järjest radikaalsemate moslemite poolne repressioon puudutab samuti kristlasi sellistes riikides nagu Iraak, Egiptus ja Liibanon."@et5
"Arvoisa puhemies, esitetty mietintö saa täyden tukeni, etenkin koska se käsittelee ongelmaa, joka on vaikea unionissa ja kautta maailman. Kolmansien maiden kanssa käytävien ihmisoikeuksia koskevien vuoropuhelujen ja kuulemisten laatu riippuu lähinnä toiminnan yhtenäisyydestä ja avoimuudesta. Haluaisin korostaa, että vuoropuhelun hyödyn maksimointiin pyrittäessä on tiivistettävä yhteistyötä erityisesti asioissa, joissa unionin päätöksentekokolmikko tekee päätöksiä. Tavoitteet, joihin halutaan päästä, on määriteltävä tarkoin. Ehdotettu yhtenäisyyden lisääminen olisi ulotettava myös yleiseen käytäntöön erottaa ihmisoikeusvuoropuhelu kahdenvälisistä suhteista. Mietinnössä tosin korostetaan Kiinan kohdalla, että tällainen teeskentely olisi saatava loppumaan. Venäjän-suhteissa tätä ei kuitenkaan painoteta tarpeeksi. Ihmisoikeuksiin soveltamiemme kriteerien olisi oltava selkeitä kaikkien maiden kohdalla, ja mikä tärkeintä, niiden olisi oltava yhteneväisiä. Valitettavasti tätä sääntöä rikotaan kovin usein. Yleisesti hyväksyttyjä normeja sovelletaan valikoivasti riippuen toimista saadusta palautteesta. Tämä näyttää pätevän Venäjään, jonka tärkein kauppakumppani Euroopan unioni on, kuten olen todennut. Tästä hyötyvät eittämättä molemmat osapuolet. Emme voi kuitenkaan sallia, että ihmisoikeuskysymys suhteellistetaan hyvien kauppasuhteiden kustannuksella. Toivon, ettei minun tarvitse muistuttaa teitä siitä, että kidutukset ja rotuvainot ovat arkipäivää Venäjän federaatiossa, kuten myös Tšetšeniassa. Toimittajat ilman rajoja -järjestö on listannut Venäjän 147. sijalle lehdistönvapaudessa, mikä on pelottavan lähellä esimerkiksi Kiinan ja Pohjois-Korean sijoituksia. Seuraukset, joista puhun, liittyvät myös Kuubaan, jota ei kylläkään mainita mietinnössä. Venäjän tärkein kauppakumppani Euroopan unioni näyttää Venäjän tavoin sulkevan silmänsä Kuuban tapahtumilta. Erityisiin toimiin ei ole ryhdytty kesäkuussa annetusta päätöslauselmasta huolimatta. Saamme aika ajoin lukea Euroopan parlamentin vaatimuksista tai valituksen aiheista, mutta pohdimmeko, mitä sen jälkeen tapahtuu? Saharovin palkintoa ei ole vieläkään myönnetty Havannan Women in White -järjestölle. Ihmisoikeuskysymykseen kuuluu tärkeänä osana myös tarve tehostaa välinettä, jolla hallitaan taloudellisen avun myöntämistä oppositiolle maissa, joiden demokratiassa on toivomisen varaa. Haluan korostaa erityisesti tarpeiden oikean määrittelyn merkitystä. Oppositioryhmittymiä leimaa usein järjestäytymisen puute. Meidän on tehtävä kaikki voitavamme sen varmistamiseksi, että raha kohdistetaan oikeille ihmisille eikä valtaapitäville. Uskokaa minua, sillä tiedän omasta kokemuksestani, että nämä ihmiset arvostavat paljon enemmän toimintaa kuin päätöslauselmia tai lupauksia. Haluan hyödyntää tätä ihmisoikeuskeskustelua kiinnittääkseni huomionne Lähi-idän maiden kristittyjen tilanteeseen, josta olemme saaneet hälyttäviä uutisia. Viime elokuussa kaksi Lähi-idän kristittyjen liiton jäsentä pidätettiin, ja heitä syytettiin aggressiivisten islaminvastaisten viestien levittämisestä. Algerian hallitus puolestaan on rajoittanut ei-muslimien uskonnonvapautta, millä on ollut suoranaisia vaikutuksia Algerian kristittyihin. Yhä radikaalisimmaksi muuttuneiden muslimien harjoittama sorto vaikeuttaa kristittyjen elämää myös esimerkiksi Irakissa, Egyptissä ja Libanonissa."@fi7
"Madame la Présidente, j'entends apporter tout mon soutien au rapport qui vient d'être présenté, notamment parce qu'il fait écho à l'un des problèmes les plus urgents auquel font face non seulement l'Union européenne mais également le monde entier. La qualité du dialogue et de la consultation avec les pays tiers dans le domaine des droits de l'homme dépend essentiellement de la cohérence et de la transparence de nos actions. Je souhaite souligner qu'il faut renforcer la coopération entre les parties pour que cette dernière ouvre la voie à un dialogue bénéfique, notamment lorsque le triangle décisionnel de l'Union européenne entre en jeu. Nous devons définir avec précision les objectifs que nous espérons atteindre. Cet appel à davantage de cohérence devrait également s'étendre à la pratique courante consistant à séparer le dialogue sur les droits de l'homme des autres relations bilatérales. Il faut reconnaître que ce rapport insiste sur le fait qu'il faut mettre un terme à l’hypocrisie relative à la question de la Chine. Cependant, cela n'a pas été exprimé assez clairement en ce qui concerne les relations avec la Russie. Les critères que nous appliquons au domaine des droits de l'homme devraient être clairement établis pour tous les pays; plus important encore, ils devraient être identiques. Cela me désole de voir que cette règle est souvent enfreinte. Les normes universellement acceptées ne sont appliquées que de manière sélective, en fonction des bénéfices qu'on peut retirer de ce genre d'action. Telle est la situation avec la Russie; ou devrais-je dire: telle est la situation étant donné que la Russie représente le premier partenaire commercial de l'Union européenne. Il ne fait aucun doute que les deux parties profitent de cette situation. Cependant, nous ne pouvons permettre que la question des droits de l'homme soit dédramatisée dans le but de préserver de bonnes relations commerciales. J'espère qu'il n'est pas nécessaire de vous rappeler que la Fédération de Russie a fait usage de la torture et a persécuté de nombreux peuples pour des raisons raciales, notamment en Tchétchénie. L'organisation «Reporters Sans Frontières» a classé ce pays à la 147 place du classement mondial de la liberté de la presse, ce qui le rapproche dangereusement de pays comme la Chine et la Corée du Nord. Les conséquences de ce dont je vous parle se rapportent également à Cuba qui soit dit en passant n'est pas mentionné dans ce rapport. Tout comme la Russie, l'Union européenne, premier partenaire commercial de l'île, semble fermer les yeux sur la situation. Malgré la résolution de juin, aucune action spécifique n'a été prise. Nous avons pu lire de temps à autre que le Parlement européen avait émis des exigences sur un point précis ou avait déploré certains faits, mais pensons-nous aux conséquences qui en découlent? Le prix Sakharov n'a toujours pas pu été remis aux Femmes en blanc de la Havane. Dans le domaine des droits de l'homme, il est également crucial d'affiner les instruments qui régissent la récolte et la distribution des fonds d'aide à l'opposition des pays qui ont un niveau de démocratie insuffisant. Je souhaite tout particulièrement souligner l'importance d'identifier de manière correcte leurs besoins. Les groupes d'opposition sont souvent écartés de la scène politique. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que ces fonds aillent aux bonnes personnes et non aux autorités en place. Croyez-en mon expérience personnelle, je connais ce genre de situation. Pour l'opposition, il est plus important de privilégier des actions spécifiques que de prendre des résolutions et de faire des promesses. Je voudrais également profiter de ce débat sur les droits de l'homme pour attirer votre attention sur la situation des chrétiens dans les pays du Moyen-Orient. Les informations que nous recevons actuellement sont alarmantes. En août, deux membres de l'Association chrétienne du Moyen-Orient ont été arrêtés et accusés de diffuser des messages anti-islamiques à caractère agressif. En Algérie, le gouvernement a restreint la liberté de culte pour les non-musulmans et cette décision a des conséquences directes sur le mode de vie des chrétiens de ce pays. La répression de musulmans de plus en plus radicaux touche également les chrétiens de pays comme l'Iraq, l'Égypte et le Liban."@fr8
"Elnök asszony! Az előterjesztett jelentés teljes mértékű jóváhagyásomat élvezi, különösen azért, mert az az egyik olyan legégetőbb problémával foglalkozik, amellyel nemcsak az Unió szembesül, hanem az egész világ is. A harmadik országokkal az emberi jogok területén folytatott párbeszéd és konzultáció minősége főként az intézkedések koherenciájától és átláthatóságától függ. Szeretném hangsúlyozni, hogy a párbeszéd előnyeinek maximalizálásához vezető út az együttműködés szorosabbra fűzésében rejlik, különösen az Unió döntéshozatali háromszöge tekintetében. Pontosan kell meghatároznunk azokat a célokat, amelyek elérésében reménykedünk. A koherencia javasolt növelésének arra az általános gyakorlatra is ki kell terjednie, hogy az emberi jogi párbeszédet különválasszuk a többi kétoldalú kapcsolattól. A jelentés kétségkívül hangsúlyozza, hogy egy ilyesfajta képmutatást teljesen ki kell küszöbölni Kína esetében. A megfogalmazás azonban nem eléggé erőteljes, ami az Oroszországgal meglévő kapcsolatokat illeti. Az általunk az emberi jogok tárgyában alkalmazott kritériumokat minden ország tekintetében egyértelműen meg kell állapítanunk és az a legfontosabb, hogy azok mindenkor azonosak legyenek. Sajnálom, hogy ezt kell mondjam, de ezt a szabályt gyakran megszegik. Az egyetemesen elfogadott normákat szelektíven alkalmazzák, attól függően, hogy az ilyen intézkedésből milyen megtérülés származhat. Így néz ki a helyzet Oroszországgal kapcsolatban is, amint már mondtam, hiszen az Európai Unió Oroszország legfőbb kereskedelmi partnere. Kétségtelen, hogy ebből kölcsönös előnyök származnak. Nem engedhetjük azonban meg azt, hogy az emberi jogok viszonylagossá tétele a jó kereskedelmi kapcsolatok kárára váljon. remélem, nem kell emlékeztetnem arra, hogy az Orosz Föderációban a faji alapú kínzás és üldöztetés igen elterjedt, mint például Csecsenföldön, a „Reporters Without Borders” (Riporterek Határok Nélkül) szervezet pedig az országot a 147. helyre sorolja a világ sajtószabadság besorolásában, ami veszélyesen közelít olyan országokat, mint Kína és Észak-Korea. Az a következmény, amelyről beszélek, Kínára is áll, amelyet e jelentés egyébként nem említ. Oroszország esetéhez hasonlóan úgy tűnik, hogy az Európai Unió – mint fő kereskedelmi partner – szándékosan nem veszi észre, hogy mi zajlik ott. A júniusi állásfoglalás ellenére sem történt különös intézkedés. Időnként halljuk, hogy az Európai Parlament ezt-azt követelget vagy épp sajnálkozik valami miatt – de vajon végiggondoljuk-e, hogy ennek eredményeként mi történik? A Szaharov-díjat még mindig nem ítélték oda a havannai fehérruhás nőknek. Egy másik és igen jelentős elem az emberi jogok területén az, hogy tovább kell fejleszteni azt az eszközt, amely a nem megfelelő demokratikus szinttel rendelkező országokban az ellenzéknek adott pénzügyi támogatás megtalálását és szétosztását szabályozza. Szeretném különösen hangsúlyozni, hogy mennyire fontos megfelelően azonosítani az igényeket. Az ellenzéki csoportokat gyakran jellemzi a gyenge szintű alakulás. Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak biztosítása érdekében, hogy a pénz e megfelelő emberekhez és nem a hatalmon lévőkhöz jut. Kérem, ezt fogadják el tőlem, saját tapasztalatból ismerem ezt a helyzetet, és ezen emberek számára a különös intézkedések sokkal fontosabbak, mint az állásfoglalások és a biztosítékok. Szeretném kihasználni az emberi jogokról folytatott e vitát arra, hogy felhívjam figyelmüket a közel-keleti országokban a keresztények helyzetére. E tekintetben riasztó információkat kapunk. Augusztusban a közel-keleti keresztény szövetség két keresztény aktivistáját tartóztattak le és vádolták meg azzal, hogy agresszív iszlámellenes üzeneteket terjesztettek. Algériában a kormány korlátozta a nem muzulmánok vallásszabadságát és ez közvetlenül kihatott az országban élő keresztényekre. Az egyre radikálisabbá váló muzulmánok általi elnyomás olyan országokban is érinti a keresztényeket, mint Irak, Egyiptom és Libanon."@hu11
"Signora Presidente, la presente relazione gode della mia piena approvazione, in particolare per quanto riguarda uno dei problemi più urgenti non solo per l’Unione, ma per il mondo intero. La qualità del dialogo e delle consultazioni con i paesi terzi nel campo dei diritti umani dipende innanzi tutto dalla coerenza e dalla trasparenza della nostra azione. Vorrei sottolineare che il segreto per massimizzare i vantaggi del dialogo risiede nell’intensificare la cooperazione, soprattutto per quanto riguarda il triangolo decisionale dell’Unione. Dobbiamo precisare quali sono gli obiettivi che ci prefiggiamo. La proposta di migliorare la coerenza deve interessare anche la pratica diffusa di separare il dialogo sui diritti umani da altre relazioni bilaterali. Va riconosciuto che la relazione enfatizza che tale ipocrisia deve scomparire nel caso della Cina. Tuttavia, tale punto non è espresso con sufficiente vigore per quanto riguarda le relazioni con la Russia. I criteri che applichiamo nel campo dei diritti umani devono essere chiari per tutti i paesi, e soprattutto devono essere identici per tutti. Mi spiace dover dire che questa regola viene molto spesso ignorata. Gli universalmente accettati vengono applicati in maniera selettiva, a seconda dei vantaggi che tale comportamento può apportare. Questo è vero per quanto riguarda la Russia, come ho già detto, essendo l’Unione europea il principale commerciale della Russia, dato di fatto da cui indubbiamente derivano dei vantaggi reciproci per entrambe. Tuttavia, non possiamo permettere che i diritti umani vengano relativizzati per mantenere delle buone relazioni commerciali. Spero di non aver bisogno di ricordarvi che nella Federazione russa l’uso della tortura e la persecuzione su basi razziali sono diffuse, come in Cecenia, mentre l’organizzazione mette questo paese al centoquarantasettesimo posto nella sua classifica della libertà di stampa nel mondo, pericolosamente vicino a paesi come la Cina e la Corea del Nord. La conseguenza di cui parlo concerne anche Cuba che, per inciso, non viene citata nella presente relazione. Come per la Russia, l’Unione europea, in qualità di principale commerciale, sembra chiudere gli occhi di fronte a quanto accade in quel paese. Nonostante la risoluzione di giugno, non è stata presa alcuna iniziativa specifica. Di quando in quando leggiamo che il Parlamento europeo esige questo o quello, oppure deplora qualcosa, ma pensiamo a quello che ciò provoca? Il Premio Sacharov non è stato ancora conferito alle dell’Avana. Un altro elemento di gran peso nel campo dei diritti umani è la necessità di mettere a punto lo strumento che regola l’individuazione e lo stanziamento di aiuti finanziari all’opposizione nei paesi con un livello di democrazia inadeguato. Vorrei sottolineare in particolare l’importanza di una corretta identificazione dei bisogni. I gruppi all’opposizione sono spesso caratterizzati da un basso livello di organizzazione formale. Dobbiamo fare tutto il possibile per garantire che il denaro pervenga ai giusti destinatari, e non a coloro che sono al potere. Prendete il mio esempio, conosco questa situazione per mia personale esperienza, e per queste persone le azioni concrete sono molto più apprezzate che non le risoluzioni e le assicurazioni. Vorrei approfittare di questa discussione sui diritti umani per richiamare la vostra attenzione sulla situazione dei cristiani nei paesi mediorientali, sui quali riceviamo notizie allarmanti. Ad agosto due attivisti cristiani della sono stati arrestati e accusati di pubblicare dei messaggi che attaccavano l’ . In Algeria il governo ha ristretto la libertà religiosa dei non musulmani, e questo ha avuto un impatto diretto sui cristiani che vivono in quel paese. La repressione ad opera di musulmani sempre più radicali riguarda sempre più i cristiani in paesi come l’Iraq, l’Egitto e il Libano."@it12
"Ponia Pirmininke, aš visiškai pritariu pranešimo teiginiams, ypač tiems, kurie labiausiai susiję su aktualiausia problema, su kuria susiduria ne tik Sąjungos, bet ir viso pasaulio valstybės. Dialogo žmogaus teisių klausimais kokybė ir konsultacijos su trečiosiomis šalimis visų prima priklauso nuo vieningų ir skaidrių veiksmų. Noriu akcentuoti tai, kad norint pasiekti kuo įmanoma efektyvesnio dialogo, reikia stiprinti bendradarbiavimą, ypač kai tai susiję su Sąjungos sprendimo priėmimu. Turime išsamiai nurodyti tikslus, kuriuos tikimės pasiekti. Nuoseklumo taip pat turi būti siekiama dialogą žmogaus teisių klausimu atskiriant nuo kitų dvišalių klausimų sprendimo. Reikia pasakyti, kad pranešime akcentuojama tai, kad tokio tipo veidmainystę reikia eliminuoti, kai kalbama apie Kiniją. Tačiau kalbant apie Rusiją, reikia vartoti griežtesnius išsireiškimus. Žmogaus teisėms taikomi kriterijai turi būti aiškūs visoms šalims, o svarbiausia – jie turi būti vienodi. Gaila, tačiau ši taisyklė gana dažnai sulaužoma. Visuotinai priimti standartai taikomi selektyviai, atsižvelgiant į tai, ko galima tikėtis ir tokio tipo veiksmų. Tokia situacija yra susiklosčiusi Rusijoje, kaip sakiau, kadangi Europos Sąjunga yra pagrindinė Rusijos prekybos partnerė. Abipusė nauda, be abejo, sąlygojama šio fakto. Tačiau negalima leisti, kad žmogaus teisių reliatyvizmas nukentėtų dėl prekybinių santykių. Tikiuosi, kad nereikia priminti, jog Rusijos Federacijoje kankinimai ir persekiojimas rasiniu pagrindu yra labai paplitęs faktas; taip yra Čečėnijoje, nors organizacija „Reporteriai be sienų“ šiai šaliai skiria 147 vietą, o tai pavojingai arti tokių šalių kaip Kinija ar Šiaurės Korėja. Pasekmės, apie kurias kalbu, taip pat būdingos Kubai, kuri šiame pranešime atsitiktinai nepaminėta. Atrodo, kad Europos Sąjunga – pagrindinė prekybos partnerė, – kaip ir Rusija užmerkia akis į ten vykstančius procesus. Nepaisant balandžio mėn. rezoliucijos, nesiimta jokių konkrečių veiksmų. Kartais galime perskaityti, kad Europos Parlamentas kai ko reikalauja arba kai ką smerkia, bet ar mes susimąstome apie tai, kokių rezultatų galime sulaukti? Havanos judėjimas „Moterys baltais drabužiais“ dar negavo Sacharovo prizo. Tolesnis ir labai sudėtingas žmogaus teisių temos elementas yra griežta priemonė, leidžianti įvertinti ir paskirstyti finansinę paramą opozicijos jėgoms tose šalyse, kuriose demokratija nėra pasiekusi reikiamo lygio. Ypač noriu akcentuoti, kaip svarbu teisingai nustatyti poreikius. Opozicinėms grupėms dažnai būdingas žemas formalizavimo lygis. Turime daryti viską, kas mūsų jėgose, siekdami užtikrinti, kad pinigai pasieks reikiamus žmones, o ne valdžios atstovus. Patikėkite manimi, nes situaciją pažįstu iš asmeninės patirties, kad tokiems žmonėms konkretūs veiksmai yra kur kas didesnė vertybė nei sprendimai ir užtikrinimai. Pasinaudodamas dalyvavimo diskusijoje žmogaus teisių klausimais proga, noriu atkreipti jūsų dėmesį į krikščionių situaciją Vidurių Rytų šalyse. Informacija apie tai verčia sunerimti. Rugpjūčio mėn. du krikščionių aktyvistai iš Vidurio Rytų krikščionių asociacijos buvo suimti ir apkaltinti agresyvių antiislamiškų pranešimų skelbimu. Alžyro vyriausybė apribojo ne musulmonų religines teises, o tai turi tiesioginės įtakos toje šalyje gyvenantiems krikščionims. Vis radikalesnių musulmonių represijos daro įtaką tokiose šalyse kaip Iranas, Egiptas ar Libanas gyvenantiems krikščionims."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Es pilnīgi atbalstu iesniegto ziņojumu it īpaši attiecībā uz vienu no vissteidzamākajām problēmām ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī visā pasaulē. Sarunu un apspriežu kvalitāte ar trešām valstīm cilvēktiesību jomā galvenokārt ir atkarīga no darbību saskaņotības un pārredzamības. Es vēlētos uzsvērt, ka ciešāka sadarbība ir ceļš uz iespējami lielākiem ieguvumiem no dialoga it īpaši tad, ja ir iesaistīs Eiropas Savienības lēmumus pieņemošais trīsstūris. Mums precīzi jānosaka mērķi, kurus vēlamies sasniegt. Ieteiktā saskaņotības palielināšana attiecas arī uz parasto praksi atdalīt dialogus par cilvēktiesībām no citām divpusējām attiecībām. Jāatzīst, ka ziņojumā ir uzsvērts, ka Ķīnas gadījumā šāda veida liekulība ir jāatmet. Taču tas nav formulēts pietiekami stingri, jo ir skartas attiecības ar Krieviju. Mūsu cilvēktiesību jomai piemērotie kritēriji ir stingri jānosaka visās valstīs, un, vissvarīgākais, tiem ir jābūt vienādiem. Man žēl, bet šis noteikums ļoti bieži tiek pārkāpts. Vispārpieņemtās normas piemēro izlases veidā atkarībā no tā, kāds var būt šāda veida darbības rezultāts. Kā jau teicu, tāda ir situācija attiecībā uz Krieviju, kura ir Eiropas Savienības galvenā tirdzniecības partnere. Bez šaubām, šis apstāklis dod abpusēju ieguvumu. Tomēr mēs nevaram atļauties uz labu tirdzniecības sakaru rēķina padarīt cilvēktiesības nosacītas. Es ceru, ka man nav jāatgādina, ka Krievijas Federācijā ir plaši izplatīta spīdzināšana un vajāšana rasiskās piederības dēļ, kā tas ir Čečenijā, bet organizācija „Žurnālisti bez robežām” ir ierindojusi šo valsti 17. vietā pasaulē preses brīvības apspiešanas ziņā, kas ir bīstami tuvu tādām valstīm kā Ķīna un Ziemeļkoreja. Tas, par ko es runāju, attiecas arī uz Kubu, kura , starp citu, arī nav minēta šajā ziņojumā. Būdama galvenā tirdzniecības partnere, Eiropas Savienība tāpat kā Krievijas gadījumā, šķiet, piever acis uz tur notiekošo. Neraugoties uz jūnija rezolūciju, nav veikta neviena īpaša darbība. Laiku pa laikam mēs lasām, ka Eiropas Parlaments pieprasa šo vai to, vai pauž nožēlu par kaut ko, bet vai mēs domājam par to, kas notiek tā rezultātā? Saharova balva joprojām nav piešķirta Havanas organizācijai „Sievietes baltā”. Vēl viens un ārkārtīgi svarīgs cilvēktiesību jomas elements ir nepieciešamība uzasināt instrumentu, kas nosaka finansiālā atbalsta noteikšanu un sadali opozīcijai valstīs ar nepietiekamu demokrātijas līmeni. Es vēlētos īpaši uzsvērt to, cik svarīgi ir pareizi noteikt vajadzības. Opozīcijas grupām nereti ir raksturīgs vājš formalizācijas līmenis. Mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu to, ka šī nauda nonāk pie īstajiem cilvēkiem un nevis pie tiem, kuru rokās ir vara. Lūdzu, ticiet man, es pazīstu šo situāciju no personīgās pieredzes, un šādiem cilvēkiem īpaši pasākumi ir daudz vērtīgāki nekā rezolūcijas un garantijas. Es vēlētos izmantot šo diskusiju par cilvēktiesībām, lai vērstu jūsu uzmanību uz kristiešu stāvokli Vidusāzijā. Mēs saņemam satraucošu informāciju par to. Augustā divi kristiešu aktīvisti no Vidusāzijas Kristiešu asociācijas tika arestēti un apsūdzēti par agresīvu, pret islāmu vērstu ziņu izplatīšanu. Alžīrijas valdība ir ierobežojusi musulmaņu konfesijai nepiederīgo cilvēku reliģisko brīvību, un tas tieši ietekmē tur dzīvojošos kristiešus. Arvien radikālāk noskaņoto musulmaņu represijas skar kristiešu tādās valstīs kā Irāka, Ēģipte un Libāna."@lv13
"Pani Przewodnicząca! Z pełną aprobatą przyjmuję przedstawione sprawozdanie, szczególnie, że jego przedmiot należy do jednego z najbardziej palących problemów, nie tylko Unii, ale całego świata. Jakość dialogu i konsultacji z państwami trzecimi w zakresie praw człowieka zależy przede wszystkim od spójności i przejrzystości w działaniu. Pragnę zaakcentować, że droga do zmaksymalizowania efektów dialogu prowadzi przez uściślenie współpracy, zwłaszcza w obrębie unijnego trójkąta decyzyjnego. Potrzebne jest precyzyjne wyznaczenie celów, które pragniemy osiągnąć. Postulowane zwiększenie spójności winno dotyczyć również powszechnego rozdzielenia dialogu dotyczącego praw człowieka od reszty stosunków dwustronnych. Sprawozdanie co prawda podkreśla, że tego rodzaju hipokryzja winna być wyeliminowania w przypadku Chin. Niedostatecznie silnie jednak wyraża się na temat stosunków z Rosją. Kryteria, które stosujemy w zakresie praw człowieka winny być dla wszystkich państw jasno sprecyzowane, a co najważniejsze takie same. Z przykrością stwierdzam, że dość często dochodzi do łamania tej reguły. Powszechnie przyjęte standardy są stosowane wybiórczo, w zależności od opłacalności tego typu działań. Nie inaczej też, co wspomniałem, wygląda sytuacja z Rosją, dla której Unia Europejska jest głównym partnerem handlowym. Z tego faktu wynikają niewątpliwie obopólne korzyści. Za cenę dobrych stosunków handlowych nie możemy jednak pozwolić na relatywizowanie praw człowieka. Mam nadzieję, że nie trzeba przypominać, że w Federacji Rosyjskiej powszechne jest tak jak w Czeczenii stosowanie tortur, prześladowania na tle rasowym, a światowy ranking wolności prasy „Organizacji Reporterzy bez Granic” uplasował ten kraj na 147 miejscu, niebezpiecznie blisko takich państw jak Chiny czy Korea Północna. Konsekwencja, o której mówię dotyczy się również Kuby, która zresztą nie jest wymieniona w tym sprawozdaniu. Tak jak w przypadku Rosji, Unia Europejska będąc głównym partnerem handlowym, zdaje się przymykać oczy na stosowane tam praktyki. Pomimo czerwcowej rezolucji nie są podejmowane żadne konkretne działania. Czytamy co rusz, że Parlament Europejski czegoś się domaga, nad czymś ubolewa. Zastanówmy się jednak co z tego wynika? Nagroda Sacharowa do tej pory nie wręczono laureatkom kobietom w bieli z Hawany. Kolejnym, wyjątkowo istotnym elementem jeśli chodzi o prawa człowieka, jest potrzeba usprawnienia instrumentu, w którego gestii leży odnajdywanie i dystrybucja pomocy finansowej dla opozycji w krajach o niedostatecznym poziomie demokracji. Szczególnie chciałbym podkreślić jak ważne jest właściwe rozpoznanie potrzeb. Grupy opozycyjne charakteryzuje często słaby poziom sformalizowania. Musimy zrobić co w naszej mocy, by pieniądze trafiały do właściwych ludzi, a nie do ludzi aparatu rządowego. Proszę mi wierzyć, że znam tę sytuację z autopsji, że dla osób tych konkretne działania mają dużo większą wartość niż rezolucje i zapewnienia. Przy okazji dyskutowania kwestii związanych z prawami człowieka, chciałbym zwrócić państwa uwagę na sytuację, w jakiej znajdują się chrześcijanie w krajach Bliskiego Wschodu. Informacje, które otrzymujemy są alarmujące. W sierpniu aresztowano dwóch chrześcijańskich aktywistów z którym zarzucono agresywne wypowiedzi w stosunku do islamu. Z kolei w Algierii rząd ograniczył nie-muzułmanom swobody w wyznawaniu wiary, co bezpośrednio uderzyło w chrześcijan zamieszkujących ten kraj. Represje ze strony coraz radykalniejszej strony muzułmańskiej dotykają również chrześcijan w takich krajach jak Irak, Egipt czy Liban."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, het voorliggend verslag heeft mijn volledige goedkeuring, vooral omdat het betrekking heeft op een van de klemmendste problemen waarmee niet alleen de Unie maat de hele wereld mee wordt geconfronteerd. De kwaliteit van dialoog en overleg met derde landen op het gebied van de mensenrechten hangt primair af van de coherentie en transparantie in de activiteiten. Ik wil benadrukken dat de weg naar het maximaliseren van de voordelen van de dialoog ligt in het versterken van samenwerking vooral wanneer de besluitvormingsdriehoek van de Unie is betrokken. We moeten de doelen die we hopen te bereiken precies specificeren. Het voorstel tot meer coherentie moet ook worden uitgebreid tot de normale gang van zaken om de mensenrechtendialoog te scheiden van andere bilaterale betrekkingen. Toegegeven, het verslag benadrukt wel dat dit soort hyprocrisie moet worden geëlimineerd in het geval van China. Maar het is niet voldoende krachtig geformuleerd voor wat betreft de betrekkingen met Rusland. De criteria die we toepassen op mensenrechten moeten duidelijk voor alle landen worden vastgesteld, en het belangrijkste is dat ze identiek moeten zijn. Ik betreur het dat er tamelijk vaak in strijd met deze regel wordt gehandeld. Universeel aanvaarde maatstaven worden selectief toegepast, afhankelijk van het rendement dat met dit soort acties kan worden bereikt. Zoals gezegd is dit hoe de situatie met betrekking tot Rusland eruit ziet, met de Europese Unie als Ruslands belangrijkste handelspartner. Wederzijdse voordelen zijn ongetwijfeld het gevolg van dit feit. We kunnen echter geen relativering van mensenrechten toestaan ten nadele van goede handelsrelaties. Ik hoop dat ik u niet hoef te herinneren dat in de Russische Federatie het gebruik van marteling en vervolging met een raciale achtergrond wijdverspreid is, zoals in Tsjetsjenië, terwijl de organisatie “Verslaggevers zonder grenzen” dit land op 147ste plaats zet van ranglijst van persvrijheid in de hele wereld. Dat is gevaarlijk dichtbij landen als China en Noord-Korea. De consequenties waarover ik spreek hebben ook betrekking op Cuba dat tussen twee haakjes niet wordt genoemd in dit verslag. Net als bij Rusland lijkt de Europese Unie als belangrijke handelspartner haar ogen te sluiten voor de dingen die daar gaande zijn. Ondanks de juni-resolutie is er geen specifieke actie ondernomen. We lezen van tijd tot tijd dat het Europees Parlement het een of ander vraagt of iets betreurt, maar denken we na over het gevolg daarvan? De Sacharov-prijs is nog steeds niet toegekend aan de van Havana. Een ander en hoogst opmerkelijk element op het gebied van mensenrechten is de behoefte om het instrument aan te scherpen dat gaat over de toekenning en verspreiding van financiële hulp aan de oppositie in landen met een onvoldoende democratisch gehalte. Ik wil vooral bendrukken hoe belangrijk het is om de behoefte correct vast te stellen. Oppositiegroepen worden vaak gekenmerkt door een laag niveau van structuur. We moeten alles doen wat in ons vermogen ligt om ervoor te zorgen dat het geld de juiste mensen in plaats van de machthebbers bereikt. Neemt u alstublieft van mij aan, ik ken deze situatie uit eigen persoonlijke ervaring. Voor deze mensen zijn specifieke acties van veel grotere waarde dan resoluties en beloften. Ik wil deze discussie over mensenrechten gebruiken om uw aandacht te vestigen op de situatie van christenen in landen in het Midden-Oosten. We krijgen geregeld hierover alarmerende informatie. In augustus werd twee christelijke activisten van een organisatie van christenen in het Midden-Oosten gearresteerd en beschuldigd van het aanplakken van agressieve anti-islamitische boodschappen. In Algerije heeft de regering de vrijheid van godsdienst voor niet-moslims ingeperkt en dit heeft een directe invloed op christenen die in dat land wonen. Repressie door steeds radicalere moslims raakt ook de christenen in dergelijke landen als Irak, Egypte en Libanon."@nl3
"Senhora Presidente, o relatório apresentado tem a minha total aprovação, especialmente na medida em que diz respeito a um dos problemas mais prementes que não só a União como o mundo inteiro enfrentam. A qualidade do diálogo e da consulta com países terceiros no domínio dos direitos humanos depende em primeiro lugar da coerência e da transparência das acções desenvolvidas. Gostaria de salientar que o caminho para maximizar os benefícios do diálogo está em estreitar a cooperação, especialmente no que diz respeito ao triângulo do processo decisório na União. Precisamos de especificar com rigor os objectivos que esperamos atingir. O aumento sugerido ao nível da coerência deverá estender-se igualmente à prática comum de separar o diálogo sobre os direitos humanos de outras relações bilaterais. O relatório faz notar claramente que este género de hipocrisia deve ser eliminada no caso da China. Contudo, não é suficientemente assertivo nas suas palavras sobre as relações com a Rússia. Os critérios que aplicamos à questão dos direitos humanos devem ser claramente estabelecidos para todos os países e, sobretudo, devem ser idênticos. Lamento dizer que esta regra é frequentemente quebrada. Normas universalmente aceites são selectivamente aplicadas, dependendo do retorno que se poderá obter com esse tipo de acção. Isso é o que transparece da situação relativamente à Rússia, como eu disse, atendendo a que a União Europeia é o principal parceiro comercial da Rússia. São inquestionáveis os benefícios mútuos que decorrem deste facto. Contudo, não podemos permitir que se relativizem os direitos humanos a expensas de boas relações comerciais. Espero não precisar de vos lembrar que na Federação Russa a tortura e a perseguição com base em motivos raciais é generalizada, como na Chechénia, a par da conclusão da organização “Repórteres sem Fronteiras” que coloca este país na 147ª posição em termos de liberdade de imprensa, o que está perigosamente perto de países como a China e a Coreia do Norte. O peso das minhas palavras recai também sobre Cuba, que, por sinal, não é mencionada no relatório em apreço. Tal como a Rússia, a União Europeia, na qualidade de principal parceiro comercial, parece fechar os olhos ao que sucede nesse país. Apesar da resolução de Junho, não foram tomadas medidas específicas. Lemos de tempos a tempos que o Parlamento Europeia exige isto ou aquilo, ou lamenta este ou aquele facto, mas será que nos preocupamos com que acontece a seguir? O Prémio Sakharov ainda não foi atribuído às Mulheres de Branco de Havana. Um outro elemento altamente significativo na área dos direitos humanos é a necessidade de melhorar o instrumento que regula a decisão e distribuição da ajuda financeira às forças da oposição nos países com um nível insuficiente de democracia. Gostaria muito especialmente de salientar a importância de identificar correctamente as necessidades. Normalmente, os grupos da oposição não estão muito organizados. Cumpre-nos fazer tudo o que está ao nosso alcance para assegurar que as verbas disponibilizadas chegam até às pessoas certas, e não às mãos das autoridades. Acreditem em mim, por favor, porque eu conheço esta situação por experiência própria, e para essas pessoas as acções concretas têm de longe mais valor do que resoluções e garantias. Gostaria de aproveitar esta discussão sobre os direitos humanos para chamar a atenção para a situação dos Cristãos nos países do Médio Oriente. Temos informações alarmantes sobre a sua situação. Em Agosto, dois activistas cristãos de uma Associação cristã do Médio Oriente foram detidos e acusados de enviar mensagens agressivas anti-islâmicas. Na Argélia, o Governo restringiu a liberdade religiosa aos não-muçulmanos, o que se repercutiu directamente na vida dos cristãos desses país. A repressão exercida por muçulmanos cada vez mais radicais afecta os cristãos em países como o Iraque, Egipto e Líbano."@pt17
"Pani Przewodnicząca! Z pełną aprobatą przyjmuję przedstawione sprawozdanie, szczególnie, że jego przedmiot należy do jednego z najbardziej palących problemów, nie tylko Unii, ale całego świata. Jakość dialogu i konsultacji z państwami trzecimi w zakresie praw człowieka zależy przede wszystkim od spójności i przejrzystości w działaniu. Pragnę zaakcentować, że droga do zmaksymalizowania efektów dialogu prowadzi przez uściślenie współpracy, zwłaszcza w obrębie unijnego trójkąta decyzyjnego. Potrzebne jest precyzyjne wyznaczenie celów, które pragniemy osiągnąć. Postulowane zwiększenie spójności winno dotyczyć również powszechnego rozdzielenia dialogu dotyczącego praw człowieka od reszty stosunków dwustronnych. Sprawozdanie co prawda podkreśla, że tego rodzaju hipokryzja winna być wyeliminowania w przypadku Chin. Niedostatecznie silnie jednak wyraża się na temat stosunków z Rosją. Kryteria, które stosujemy w zakresie praw człowieka winny być dla wszystkich państw jasno sprecyzowane, a co najważniejsze takie same. Z przykrością stwierdzam, że dość często dochodzi do łamania tej reguły. Powszechnie przyjęte standardy są stosowane wybiórczo, w zależności od opłacalności tego typu działań. Nie inaczej też, co wspomniałem, wygląda sytuacja z Rosją, dla której Unia Europejska jest głównym partnerem handlowym. Z tego faktu wynikają niewątpliwie obopólne korzyści. Za cenę dobrych stosunków handlowych nie możemy jednak pozwolić na relatywizowanie praw człowieka. Mam nadzieję, że nie trzeba przypominać, że w Federacji Rosyjskiej powszechne jest tak jak w Czeczenii stosowanie tortur, prześladowania na tle rasowym, a światowy ranking wolności prasy „Organizacji Reporterzy bez Granic” uplasował ten kraj na 147 miejscu, niebezpiecznie blisko takich państw jak Chiny czy Korea Północna. Konsekwencja, o której mówię dotyczy się również Kuby, która zresztą nie jest wymieniona w tym sprawozdaniu. Tak jak w przypadku Rosji, Unia Europejska będąc głównym partnerem handlowym, zdaje się przymykać oczy na stosowane tam praktyki. Pomimo czerwcowej rezolucji nie są podejmowane żadne konkretne działania. Czytamy co rusz, że Parlament Europejski czegoś się domaga, nad czymś ubolewa. Zastanówmy się jednak co z tego wynika? Nagroda Sacharowa do tej pory nie wręczono laureatkom kobietom w bieli z Hawany. Kolejnym, wyjątkowo istotnym elementem jeśli chodzi o prawa człowieka, jest potrzeba usprawnienia instrumentu, w którego gestii leży odnajdywanie i dystrybucja pomocy finansowej dla opozycji w krajach o niedostatecznym poziomie demokracji. Szczególnie chciałbym podkreślić jak ważne jest właściwe rozpoznanie potrzeb. Grupy opozycyjne charakteryzuje często słaby poziom sformalizowania. Musimy zrobić co w naszej mocy, by pieniądze trafiały do właściwych ludzi, a nie do ludzi aparatu rządowego. Proszę mi wierzyć, że znam tę sytuację z autopsji, że dla osób tych konkretne działania mają dużo większą wartość niż rezolucje i zapewnienia. Przy okazji dyskutowania kwestii związanych z prawami człowieka, chciałbym zwrócić państwa uwagę na sytuację, w jakiej znajdują się chrześcijanie w krajach Bliskiego Wschodu. Informacje, które otrzymujemy są alarmujące. W sierpniu aresztowano dwóch chrześcijańskich aktywistów z którym zarzucono agresywne wypowiedzi w stosunku do islamu. Z kolei w Algierii rząd ograniczył nie-muzułmanom swobody w wyznawaniu wiary, co bezpośrednio uderzyło w chrześcijan zamieszkujących ten kraj. Represje ze strony coraz radykalniejszej strony muzułmańskiej dotykają również chrześcijan w takich krajach jak Irak, Egipt czy Liban."@ro18
"Pani predsedajúca. predkladaná správa má moju plnú podporu, najmä preto, že sa týka jedného z najpálčivejších problémov, ktorému nečelí len Únia, ale celý svet. Kvalita dialógu a konzultácií v oblasti ľudských práv s tretími krajinami závisí v prvom rade od koherentnosti a transparentnosti činov. Chcel by som zdôrazniť, že spôsob, akým maximalizovať výsledky dialógu, spočíva v utužovaní spolupráce, najmä pokiaľ ide o trojuholník Únie, v rámci ktorého sa prijímajú rozhodnutia. Musíme presne určiť ciele, ktoré hodláme dosiahnuť. Navrhované zvýšenie koherentnosti by tiež malo rozšíriť spoločný postup oddeľovania dialógu o ľudských právach od iných dvojstranných vzťahov. Nepochybne sa v správe zdôrazňuje, že pokrytectvo tohto druhu by malo byť odstránené v prípade Číny. Táto požiadavka však nie je dostatočne prísne formulovaná, pokiaľ ide o vzťahy s Ruskom. Kritéria, ktoré uplatňujeme v prípade ľudských práv by mali byť jasne stanovené pre všetky krajiny, a predovšetkým by mali byť rovnaké. Je mi ľúto, že to musím povedať, ale toto pravidlo sa dosť často porušuje. Štandardy, ktoré sú univerzálne prijaté, sa uplatňujú selektívne v závislosti od odplaty, ktorú možno dosiahnuť takýmto spôsobom. Takto vyzerá situácia v prípade Ruska, ako som už spomínal, keďže Európska únia je hlavným obchodným partnerom Ruska. Nepochybne z tejto skutočnosti vyplývajú výhody pre obe strany. Nemôžeme však dopustiť, aby cenou za dobré obchodné vzťahy bola relativizácia ľudských práv. Dúfam, že vám nemusím pripomínať, že v Ruskej federácii je rozšírené využívanie mučenia a prenasledovania na základe rasy, ako v Čečensku, pričom organizácia Reportéri bez hraníc umiestnila túto krajinu na 147. miesto na svete, pokiaľ ide o hodnotenie slobody tlače, pričom toto umiestnenie nie je vzdialené od miesta Číny a Severnej Kórey. Následky, o ktorých hovorím, sa tiež vťahujú na Kubu, ktorá sa v tejto správe neuvádza. Ako v prípade Ruska, Európska únia ako hlavný obchodný partner zatvára oči pred záležitosťami, ku ktorým v tejto krajine dochádza. Okrem júnového rozhodnutia nebolo prijaté žiadne osobitné opatrenie. Z času na čas sa dočítame, že Európsky parlament požaduje to, či ono alebo niečo odsudzuje, avšak, aké výsledky si od tohto sľubujeme? Stále nebola udelená Sacharovova cena havanskému hnutiu „Ženy v bielom“. Ďalším a veľmi významným prvkom v oblasti ľudských práv je potreba sprísnenia nástroja, ktorým sa upravuje získanie a rozdeľovanie finančnej pomoci pre opozíciu v krajinách s nedostatočnou úrovňou demokracie. Osobitne by som chcel zdôrazniť, aké dôležité je správne určenie potrieb. Pre opozičné skupiny je často charakteristická nízka úroveň formalizácie. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili, že peniaze sa dostanú k správnym ľuďom a nie k tým, ktorí držia moc. Prosím, skúste to pochopiť, poznám túto situáciu z vlastnej osobnej skúsenosti a viem, že pre týchto ľudí sú konkrétne opatrenia oveľa hodnotnejšie než uznesenia a záruky. Chcel by som využiť túto diskusiu o ľudských právach, aby som vašu pozornosť upriamil na situáciu kresťanov v krajinách Stredného východu. O tejto situácii dostávame znepokojujúce správy. V auguste boli dvaja kresťanskí aktivisti z Kresťanského združenia pre Stredný východ zatknutí a obvinení z vyjadrovania agresívnych antiislamských názorov. V Alžírsku vláda obmedzila náboženskú slobodu nemoslimského obyvateľstva, čo má priamy vplyv na kresťanov žijúcich v tejto krajine. Represia zo strany neustále radikálnejších moslimov tiež ovplyvňuje život kresťanov takých krajinách, akými sú Irak, Egypt a Libanon."@sk19
"Gospa predsednica, v celoti podpiram predstavljeno poročilo, zlasti ker zadeva eno od najbolj perečih težav za Unijo in celotni svet. Kakovost dialoga in posvetovanja s tretjimi državami na področju človekovih pravic je odvisna zlasti od skladnosti in preglednosti delovanja. Poudariti želim, da je način za doseganje največjih koristi dialoga krepitev sodelovanja, zlasti v zvezi z odločanjem treh institucij. Natančno moramo določiti cilje, ki jih želimo doseči. Predlagano povečanje skladnosti je treba razširiti tudi na običaj, da se dialog o človekovih pravicah ločuje od ostalih dvostranskih odnosov. Res je, da poročilo poudarja, da je treba v primeru Kitajske to hinavščino odpraviti. Vendar to ni dovolj odločno ubesedeno v zvezi z odnosi z Rusijo. Merila, ki jih uporabljamo na področju človekovih pravic, je treba jasno določiti za vse države, predvsem pa morajo biti enaka. Žal ugotavljam, da se to pravilo zelo pogosto krši. Splošno sprejeti standardi se uporabljajo selektivno in odvisno od rezultata, ki se lahko doseže s takšnim ukrepom. Takšen je položaj, kar zadeva Rusijo, kot sem navedel, ker je Evropska unija njena glavna trgovinska partnerica. Iz tega dejstva nedvomno izhajajo koristi za obe strani. Vendar ne smemo dopustiti, da bi relativizacija človekovih pravic škodila dobrim trgovinskim odnosom. Upam, da mi ni treba ponavljati, da sta v Ruski federaciji uporaba mučenja in preganjanje na podlagi rasne pripadnosti široko razširjena, enako kot v Čečeniji, organizacija Novinarji brez meja pa to državo uvršča na 147. mesto na lestvici v zvezi s svobodo tiska, s čimer se je tesno približala državam, kot sta Kitajska in Severna Koreja. Posledice, o katerih govorim, so povezane tudi s Kubo, ki sicer ni vključena v poročilo. Zdi se, da si kot Rusija tudi Evropska unija kot glavna trgovinska partnerica zapira oči pred vsem, kar se tam dogaja. Kljub junijski resoluciji se niso sprejeli nobeni posebni ukrepi. Včasih beremo, da Evropski parlament zahteva to ali ono ali nekaj obžaluje, vendar bi morali misliti tudi na to, kar se zgodi kot posledica tega. Skupini Ženske v belem iz Havane se še vedno ni podelila nagrada Saharov. Naslednji in zelo pomemben element na področju človekovih pravic je potreba po izboljšanju instrumenta, ki ureja iskanje in dodeljevanje finančne pomoči za opozicijo v državah, kjer stopnja demokracije ni ustrezna. Zlasti želim poudariti, kako pomembna je ustrezna opredelitev potreb. Za opozicijske skupine je pogosto značilna nizka stopnja formalizacije. Na vse mogoče načine si moramo prizadevati za zagotovitev, da denar pride v prave roke in ne v roke oblasti. Verjemite mi, te razmere poznam iz lastnih izkušenj in za takšne ljudi so posebni ukrepi veliko pomembnejši od resolucij in zagotovil. To razpravo o človekovih pravicah želim izkoristiti, da vas opozorim na položaj kristjanov v bližnjevzhodnih državah. V zvezi s tem prejemamo zaskrbljujoče informacije. Avgusta sta bila dva krščanska aktivista iz bližnjevzhodnega krščanskega združenja aretirana in obsojena objavljanja agresivnih protiislamskih sporočil. Vlada v Alžiriji je omejila medijsko svobodo nemuslimanskih prebivalcev, kar je neposredno vplivalo na kristjane v tej državi. Zatiranje s strani vse bolj radikalnih muslimanov trpijo tudi kristjani v državah, kot so Irak, Egipt in Libanon."@sl20
"Fru talman! Betänkandet har mitt fulla stöd, särskilt för att det handlar om ett av de mest akuta problemen som inte bara rör EU utan hela världen. Kvaliteten på dialogen och samråden med tredjeländer om mänskliga rättigheter beror främst på åtgärdernas följdriktighet och öppenhet. Jag betonar att vägen till maximering av nyttan av dialogen är att stärka samarbetet, särskilt mellan EU:s tre beslutsfattande institutioner. Vi måste specificera just de mål vi hoppas på att uppnå. Den föreslagna ökningen av följdriktigheten bör också omfatta den allmänna praxisen att separera människorättsdialogen från andra bilaterala förbindelser. I betänkandet betonas faktiskt att hyckleri av denna typ bör elimineras när det gäller Kina. Formuleringen är emellertid inte tillräckligt kraftfull när det gäller förbindelserna med Ryssland. De människorättsliga kriterier som vi tillämpar bör anges tydligt för alla länder och det viktigaste av allt är att de bör vara identiska. Beklagligt nog bryter man ganska ofta mot denna regel. Allmänt accepterade standarder tillämpas selektivt, beroende på de fördelar som kan fås i samband med denna typ av åtgärd. Så ser situationen ut när det gäller Ryssland, som jag har sagt, i och med att EU är Rysslands främsta handelspartner. Detta faktum innebär utan tvekan ömsesidiga fördelar. Vi får emellertid inte låta relativiseringen av de mänskliga rättigheterna ske på bekostnad av goda handelsförbindelser. Jag hoppas att jag inte behöver påminna er om att användningen av tortyr och förföljelser av rasistiska skäl är vanligt förekommande i Ryssland, t.ex. i Tjetjenien, samtidigt som organisationen ”Reportrar utan gränser” placerar landet på 147:e plats på en rankningslista över pressfriheten i världen, vilket är farligt nära länder som Kina och Nordkorea. Konsekvensen som jag talar om har också att göra med Kuba, som för övrigt inte nämns i detta betänkande. Precis som Ryssland verkar EU, i egenskap av främsta handelspartner, blunda för det som pågår där. Förutom resolutionen i juni har man inte vidtagit några särskilda åtgärder. Vi läser då och då att Europaparlamentet kräver ett eller annat eller beklagar något, men tänker vi på vad som händer som ett resultat av detta? Sacharovpriset har ännu inte tilldelats ”kvinnorna i vitt” från Havanna. Ytterligare en mycket viktig del i samband med mänskliga rättigheter är behovet att förbättra det instrument som styr det ekonomiska stödet till oppositionen i länder med en otillräcklig demokratisk nivå. Jag vill särskilt betona hur viktigt det är att fastställa behoven på ett korrekt sätt. Oppositionsgrupperna karakteriseras ofta av en svag formaliseringsgrad. Vi måste göra allt som står i vår makt för att se till att pengarna når rätt personer och inte dem som innehar makten. Lita på mig, jag har personliga erfarenheter av denna situation och för sådana personer är specifika åtgärder av mycket större värde än resolutioner och försäkringar. Jag vill utnyttja denna diskussion om mänskliga rättigheter för att rikta er uppmärksamhet på situationen för kristna i länderna i Mellanöstern. Vi har fått oroväckande information om detta. I augusti arresterades två kristna aktivister från Kristna föreningen i Mellanöstern och anklagades för att ha spritt aggressiva anti-islamiska budskap. I Algeriet har regeringen begränsat den religiösa friheten för icke-muslimer och detta har fått direkta konsekvenser för kristna som bor i landet. Alltmer radikala muslimers förföljelser påverkar även kristna i länder som t.ex. Irak, Egypten och Libanon."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Women in White"3

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph