Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-353"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Domnule Preşedinte, stimate colege şi colegi, afirmaţia că drepturile femeii sunt parte integrantă a drepturilor omului ar putea fi considerată repetitivă, pentru că ar fi, implicit, presupuse. Realitatea ne arată că ele sunt de multe ori doar explicit ignorate. Am inventariat recent aici rămânerile în urmă în atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului în care femeile sunt grup ţintă, dar şi factori esenţiali pentru accelerarea procesului. În raportul excelent al Elenei Valenciano, se solicită Comisiei şi Consiliului să ia în considerare dimensiunea de gen în cadrul dialogului cu ţările partenere. Dar un dialog are cel puţin două părţi, dintre care una suntem noi. Considerăm că eficienţa măsurilor de promovare şi apărare a drepturilor femeii şi controlul implementării lor depind şi de sensibilitatea la problemele legate de gen a părţii europene, a instituţiilor şi guvernelor noastre. Este condiţionată de atingerea propriilor obiective prevăzute în foaia de parcurs pentru egalitatea de gen. Nu trebuie să inventăm indicatori sofisticaţi ca să observăm că există în Uniunea Europeană guverne care nu au nicio femeie în componenţă sau altele care apără necritic tradiţii şi practici ce încalcă drepturile femeii. Or, ştim că decizia de a iniţia un dialog privitor la drepturile omului se ia pe baza unor criterii stabilite de Consiliu, atunci când anumite situaţii sunt considerate îngrijorătoare în ţara parteneră. Chiar şi în varianta optimistă, că toţi membrii Consiliului sunt suporteri ai drepturilor femeii, mă întreb ce fel de exemplu dăm unei ţări căreia i se solicită măsuri privind reprezentarea în structurile politice. Observaţia este valabilă, din păcate, şi pentru Parlamentul European, unde există încă o mare rezervă ca reforma structurilor proprii să includă o reprezentare echilibrată a genurilor. Solicităm instituţiilor europene şi statelor membre coerenţă între declaraţii şi fapte. Este necesar să păstrăm coerenţa şi între politicile şi instrumentele comunitare, astfel încât să nu interfereze negativ cu măsurile de capacitare a femeilor în ţările partenere. Este important să vorbim despre ele, dar mai important este să le lăsăm pe ele să vorbească pentru a îmbunătăţi climatul politic, procesele de pace şi a reduce corupţia pretutindeni în lume."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Härra juhataja, kallid kolleegid, avaldust, et naiste õigused on inimõiguste lahutamatu osa, võidakse pidada tautoloogiaks, kuna need on loomupäraselt omased. Tegelikkus näitab, et neid eiratakse vaid sõnaliselt. Me oleme hiljuti välja mõelnud viivitused aastatuhande arengueesmärkide saavutamisel, milles naised on sihtgrupiks, kuid ka oluliseks teguriks protsessi kiirendamisel. Elena Valenciano suurepärases raportis on tehtud nõukogule ja komisjonile ettepanek kaaluda soolise mõõte lisamist dialoogi partnerriikidega. Siiski, dialoogis on kaasatud vähemalt kaks osapoolt ja meie kujutame üht nendest. Me arvame, et meetmete tõhusus naiste õiguste edendamiseks ja kaitsmiseks, samuti nende rakendamise kontrollimine, sõltub samuti Euroopa parteidest, institutsioonidest ja meie valitsuste tundlikkusest soo küsimuste suhtes. Need on tingitud nende enda soolise võrdõiguslikkuse alases plaanis sätestatud eesmärkide saavutamisest. Me ei pea välja mõtlema selliseid kriteeriume nägemaks, et Euroopa Liidus on valitsusi, kus ei ole ühtegi naist, ja teisi, kus ebakriitiliselt kaitstakse traditsioone ja tavasid naiste õiguste rikkumises. Me kõik teame, et otsus algatada dialoogi inimõiguste alal on võetud vastu tuginedes mitmetele kriteeriumidele, mis on nõukogu poolt sätestatud, kui teatavad olukorrad partnerriikides on murettekitavad. Isegi optimistlikul juhul, et kõik nõukogu liikmed toetavad naiste õigusi, ikkagi kahtlen, mis eeskuju seame riigile nõudes meetmeid esindatusel poliitilistes struktuurides. Kahjuks see märkus puudutab ka Euroopa Parlamenti, kus on suuri varusid selles osas, mis puudutab reforme tasakaalustatud soolise vahekorra saavutamise suunas meie enda struktuurides. Nõuame sidusust väidete ja tegude vahel Euroopa institutsioonides ja liikmesriikides. On oluline säilitada sidusus ühenduse poliitika ja meetmete vahel nii, et see ei avaldaks negatiivset mõju partnerriikide naiste suutlikkuse meetmetele. Rääkida naistest on oluline, kuid veel olulisem on lasta naistel rääkida, et parandada poliitilist kliimat, rahustada protsesse ja vähendada korruptsiooni kogu maailmas."@et5
lpv:translated text
"Gospod predsednik, dragi poslanci, izjavo, da so pravice žensk sestavni del človekovih pravic, bi lahko šteli za tavtologijo, saj so samoumevne. Praksa kaže, da se zanemarjajo le eksplicitno. Pred kratkim smo popisali zamude pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja, pri katerih so ženske ciljna skupina in bistveni dejavniki za pospeševanje procesa. Odlično poročilo Elene Valenciano poziva Komisijo in Svet, da pri dialogu s partnerskimi državami upoštevata vprašanje enakosti spolov. Vendar sta v dialog vključeni vsaj dve strani in mi smo ena od njih. Mislimo, da sta učinkovitost ukrepov za spodbujanje in zaščito pravic žensk ter nadzor nad njihovim uresničevanjem odvisna tudi od evropskih strank, institucij in naklonjenosti naših vlad vprašanjem spola. Pogojena sta z doseganjem njihovih ciljev, določenih v načrtu za enakost med ženskami in moškimi. Ni nam treba izumiti prefinjenih kazalnikov za ugotovitev, da v Evropski uniji obstajajo vlade, v katerih ni prisotna nobena ženska, ali vlade, ki nekritično zagovarjajo tradicije in prakse, ki kršijo pravice žensk. Vsi vemo, da odločitev za začetek dialoga o človekovih pravicah temelji na različnih merilih, ki jih določi Svet, kadar se razmere v državi partnerici obravnavajo kot zaskrbljujoče. Celo v optimističnem primeru, da bi bili vsi člani Sveta zagovorniki pravic žensk, se sprašujem, kakšen vzgled dajemo državam, od katerih zahtevamo ukrepe v zvezi s predstavništvom v političnih strukturah. Žal ta pripomba velja tudi za Evropski parlament, ki je še vedno precej zadržan do reforme lastne strukture v smislu uravnotežene zastopanosti spolov. Zahtevamo skladnost med izjavami in delovanjem evropskih institucij in držav članic. Ohraniti je treba usklajenost politik in instrumentov Skupnosti, da ne bi negativno vplivale na ukrepe za zmogljivost žensk v partnerskih državah. Pomembno je razpravljati o ženskah, vendar je to, da jim pustimo razpravljati, še pomembneje za izboljšanje političnega vzdušja in mirovnih procesov ter zmanjšanje korupcije po vsem svetu."@sl20
lpv:translated text
"Domnule Preşedinte, stimate colege şi colegi, afirmaţia că drepturile femeii sunt parte integrantă a drepturilor omului ar putea fi considerată repetitivă, pentru că ar fi, implicit, presupuse. Realitatea ne arată că ele sunt de multe ori doar explicit ignorate. Am inventariat recent aici rămânerile în urmă în atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului în care femeile sunt grup ţintă, dar şi factori esenţiali pentru accelerarea procesului. În raportul excelent al Elenei Valenciano, se solicită Comisiei şi Consiliului să ia în considerare dimensiunea de gen în cadrul dialogului cu ţările partenere. Dar un dialog are cel puţin două părţi, dintre care una suntem noi. Considerăm că eficienţa măsurilor de promovare şi apărare a drepturilor femeii şi controlul implementării lor depind şi de sensibilitatea la problemele legate de gen a părţii europene, a instituţiilor şi guvernelor noastre. Este condiţionată de atingerea propriilor obiective prevăzute în foaia de parcurs pentru egalitatea de gen. Nu trebuie să inventăm indicatori sofisticaţi ca să observăm că există în Uniunea Europeană guverne care nu au nicio femeie în componenţă sau altele care apără necritic tradiţii şi practici ce încalcă drepturile femeii. Or, ştim că decizia de a iniţia un dialog privitor la drepturile omului se ia pe baza unor criterii stabilite de Consiliu, atunci când anumite situaţii sunt considerate îngrijorătoare în ţara parteneră. Chiar şi în varianta optimistă, că toţi membrii Consiliului sunt suporteri ai drepturilor femeii, mă întreb ce fel de exemplu dăm unei ţări căreia i se solicită măsuri privind reprezentarea în structurile politice. Observaţia este valabilă, din păcate, şi pentru Parlamentul European, unde există încă o mare rezervă ca reforma structurilor proprii să includă o reprezentare echilibrată a genurilor. Solicităm instituţiilor europene şi statelor membre coerenţă între declaraţii şi fapte. Este necesar să păstrăm coerenţa şi între politicile şi instrumentele comunitare, astfel încât să nu interfereze negativ cu măsurile de capacitare a femeilor în ţările partenere. Este important să vorbim despre ele, dar mai important este să le lăsăm pe ele să vorbească pentru a îmbunătăţi climatul politic, procesele de pace şi a reduce corupţia pretutindeni în lume."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Paní předsedající, vážení kolegové, tvrzení, že práva žen jsou neoddělitelnou součástí lidských práv, by bylo možné považovat za tautologii, protože jsou v nich inherentně obsažena. Realita jen dokazuje, že jsou vysloveně ignorována. Nedávno jsme vypočítávali zpoždění při dosahování rozvojových cílů tisíciletí, v jejichž rámci jsou ženy cílovou skupinou, ale zároveň i základním faktorem procesu urychlení. Ve vynikající zprávě Eleny Valencianové se Rada a Komise vyzývají, aby uvažovaly o genderové dimenzi v dialogu se svými partnerskými zeměmi. Avšak dialogu se účastní minimálně dvě strany a my jsme jednou z nich. Domníváme se, že účinnost opatření zaměřených na prosazování a ochranu práv žen, stejně jako kontrola jejich vykonávání, též závisí na citlivosti evropských stran, institucí a našich vlád k otázkám rovnosti pohlaví. To je podmíněné dosažením jejich vlastních cílů stanovených v plánu pro rovnost pohlaví. Nepotřebujeme vymýšlet sofistikované ukazatele, abychom zjistili, že v Evropské unii existují vlády, ve kterých není žádná žena, a jiné, které nekriticky brání tradice a praktiky porušující práva žen. Všichni víme, že rozhodnutí začít dialog o lidských právech se přijímá na základě několika kritérií stanovených Radou v případě, že se určité situace v partnerské zemi považují za znepokojující. Dokonce i v ideálním případě, kdy by všichni členové Rady podporovali práva žen, přemýšlím, jakým příkladem jsme pro zemi, od které se požaduje, aby přijala opatření na rovnost zastoupení v politických strukturách. Bohužel tato poznámka platí i pro Evropský parlament, kde existují velké rezervy v oblasti reformy našich vlastních struktur z hlediska rovnováhy pohlaví. Od evropských institucí a členských států požadujeme koherentnost prohlášení a činů. Je třeba zachovat koherentnost politiky Společenství a nástrojů, aby se negativním způsobem neovlivňovaly s potenciálními opatřeními zaměřenými na ženská práva v partnerských zemích. Mluvit o ženách je důležité, avšak významnější je nechat je hovořit, aby mohly zkvalitnit politické klima, mírové procesy a snížit míru korupce všude na světě."@cs1
lpv:translated text
"Pani predsedajúca, vážení kolegovia, tvrdenie, že práva žien sú neoddeliteľnou súčasťou ľudských práv by bolo možné považovať za tautológiu, pretože sú v nich inherentne obsiahnuté. Realita len dokazuje, že sú vyslovene ignorované. Nedávno sme vypočítavali oneskorenia pri dosahovaní rozvojových cieľov milénia, v rámci ktorých sú ženy cieľovou skupinou, ale zároveň aj základným faktorom procesu urýchlenia. Vo vynikajúcej správe Eleny Valencianovej sa Rada a Komisia vyzývajú, aby uvažovali o rodovom rozmere v dialógu so svojimi partnerskými krajinami. Avšak na dialógu sa zúčastňujú minimálne dve strany a my sme jednou z nich. Domnievame sa, že účinnosť opatrení zameraných na presadzovanie a ochranu práv žien, ako aj kontrola ich vykonávania tiež závisí od citlivosti európskych strán, inštitúcií a našich vlád na rodové otázky. To je podmienené dosiahnutím ich vlastných cieľov, stanovených v pláne pre rodovú rovnosť. Nepotrebujeme stanovovať sofistikované ukazovatele, aby sme zistili, že v Európskej únii existujú vlády, v ktorých nie je žiadna žena a iné, ktoré nekriticky bránia tradície a praktiky porušujúce práva žien. Všetci vieme, že rozhodnutie začať dialóg o ľudských právach sa prijíma na základe viacerých kritérií stanovených Radou, v prípade, keď sa určité situácie v partnerskej krajine považujú za znepokojujúce. Dokonca aj v ideálnom prípade, keby všetci členovia Rady podporovali práva žien, rozmýšľam, akým príkladom ideme krajine, od ktorej sa požaduje, aby prijala opatrenia na rovnosť zastúpenia v politických štruktúrach. Žiaľ táto poznámka platí aj pre Európsky parlament, kde existujú veľké rezervy v oblasti reformy našich vlastných štruktúr z hľadiska rodovej rovnováhy. Od európskych inštitúcií a členských štátov požadujeme koherentnosť vyhlásení a činov. Je potrebné zachovať koherentnosť politík Spoločenstva a nástrojov, aby sa negatívnym spôsobom neovplyvňovali s potenciálnymi opatreniami zameranými na ženské práva v partnerských krajinách. Hovoriť o ženách je dôležité, avšak nechať ich rozprávať je ešte významnejšie, s cieľom skvalitniť politickú klímu, mierové procesy a znížiť mieru korupcie všade na svete."@sk19
lpv:translated text
"Panie przewodniczący, drodzy koledzy! Twierdzenie, że prawa kobiet stanowią integralną część praw człowieka może zostać uznane za tautologię, ponieważ są one nieodłączne. Rzeczywistość pokazuje jednak, że są one jawnie lekceważone. Niedawno robiliśmy spis opóźnień w osiąganiu milenijnych celów rozwoju, w ramach których kobiety stanowią grupę docelową, ale także zasadniczy element przyśpieszenia tego procesu. W doskonałym sprawozdaniu posłanki Valenciano Komisja i Rada są proszone o rozważenie wymiaru płci w dialogu z krajami - partnerami. W dialogu uczestniczą jednak co najmniej dwie strony, a my jesteśmy jedną z nich. Uważamy, że skuteczność środków mających na celu promocję i obronę praw kobiet oraz kontrola ich wdrażania zależy również od europejskich partii, instytucji i wrażliwości naszych rządów na sprawy płci. Jest ona uwarunkowana osiągnięciem ich własnych celów, wyznaczonych na mapie drogowej równości płci. Aby dojrzeć to, że w Unii Europejskiej są takie rządy, w skład których nie wchodzą żadne kobiety oraz inne, które bezkrytycznie bronią tradycji i praktyk łamiących prawa kobiet, nie są potrzebne żadne wymyślne instrumenty. Wszyscy wiemy, ze decyzja o zapoczątkowaniu dialogu w sprawie praw człowieka zostaje podjęta w oparciu o kilka kryteriów ustalonych przez Radę w odniesieniu do sytuacji w krajach partnerskich, które uznawane są za niepokojące. Nawet przy optymistycznym scenariuszu, gdzie wszyscy członkowie Rady popieraliby prawa kobiet, jestem bardzo ciekawa, jaki przykład stanowilibyśmy dla państwa, od którego będzie się żądać działań w kierunku zapewnienia reprezentacji w strukturach politycznych. Uwaga ta jest niestety prawdziwa także w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego, w którym widoczne są poważne zastrzeżenia odnośnie tego, aby reforma naszych własnych struktur objęła wyważoną proporcję płci. Wnioskujemy o spójność deklaracji z czynami w instytucjach europejskich i w państwach członkowskich. Niezbędne jest zachowanie takiej spójności pomiędzy politykami Wspólnoty i instrumentami, która nie miałaby negatywnego wpływu na zakres możliwości kobiet w krajach partnerskich. Bardzo ważne jest, aby mówić o kobietach, ale jeszcze ważniejsze jest, aby pozwolić im mówić, po to, by poprawić klimat polityczny, przebieg procesów pokojowych oraz zmniejszyć skalę korucji na całym świecie."@pl16
lpv:translated text
"Elnök úr, kedves kollégák! Felesleges szószaporításnak tartható annak kimondása, hogy a nők jogai az emberi jogok elválaszthatatlan részét képezik, mivel ezek elvileg benne rejlenek. A valóságban azonban kifejezetten figyelmen kívül hagyják azokat. Nemrégiben vettük számba a millenniumi fejlesztési célok elérésében bekövetkező késedelmeket, amelyek terén a nők célcsoport, de egyszersmind a folyamat felgyorsításának alapvető tényezői is. Elena Valenciano kiváló jelentésében felkérték a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a partnerországokkal folytatott párbeszédben vegyék fontolóra a nemi vetületet is. A párbeszéd azonban legalább két felet feltételez és mi csak az egyik fél vagyunk. Úgy gondoljuk, hogy a nők jogainak előmozdítására és védelmére irányuló intézkedések, valamint azok végrehajtásának ellenőrzése szintén az európai felektől, intézményektől és kormányaink nemi kérdések iránti érzékenységétől függ. Az a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos menetrendben meghatározott saját céljaik elérésének függvénye. Nincs szükség arra, hogy kifinomult mutatókat találjunk ki arra, hogy észrevegyük, az Európai Unióban vannak olyan kormányok, amelyekben nincsenek nők vagy olyan személyek, akik kritika nélkül védik a nők jogait sértő hagyományokat és gyakorlatokat. Mindannyian tudjuk, hogy az emberi jogi párbeszéd megkezdésére irányuló döntést a Tanács által meghatározott jó néhány kritérium alapján hozzák olyan esetekben, amikor a partnerországban bizonyos helyzeteket aggasztónak találnak. Még abban az optimális esetben is, ha a Tanács valamennyi tagja támogatja a nők jogait, azon tűnődőm, milyen példával szolgálunk egy olyan ország számára, amely tekintetében az ember a politikai struktúrákban a képviselettel kapcsolatos intézkedéseket kér. Sajnos ez a megjegyzés az Európai Parlamentre is érvényes, ahol óriási fenntartások övezik azt, hogy saját struktúráink reformja tartalmazzon kiegyensúlyozott nemi egyenjogúságot. Az európai intézményektől és a tagállamoktól azt kérjük, hogy nyilatkozataik és tetteik között legyen koherencia. Meg kell őrizni a koherenciát a közösségi politikák és eszközök között, hogy azok ne okozzanak negatív zavart a partnerországokban a nőkkel kapcsolatos intézkedések képességében. A nőkről beszélni fontos, de beszélni engedni őket még fontosabb a politikai környezet, a békefolyamatok javítása, valamint a világon mindenütt a korrupció csökkentése érdekében."@hu11
lpv:translated text
"Fru formand, mine damer og herrer! Det kan lyde som en tautologi at sige, at kvinders rettigheder er en integreret del af menneskerettighederne, fordi de er iboende. Virkeligheden viser imidlertid, at de eksplicit bliver ignoreret. Vi har for nylig set status over forsinkelserne i at nå millenniumudviklingsmålene, hvor kvinder er en målgruppe, men også afgørende faktorer for at fremskynde fremskridt. I Elena Valencianos fremragende betænkning anmodes Kommissionen og Rådet om at tage højde for kønsdimensionen i dialogen med partnerlande. En dialog kræver imidlertid mindst to parter, og vi repræsenterer den ene af dem. Vi mener, at effektiviteten af foranstaltningerne til fremme og forsvar af kvinders rettigheder samt kontrollen af gennemførelsen af den også afhænger af de europæiske parters, institutioners og regeringers opmærksomhed på kønsspørgsmål. Det er en forudsætning, at de opnår deres egne mål som fastsat i køreplanen for ligestilling. Vi behøver ikke opfinde sofistikerede indikatorer for at se, at der i EU findes regeringer, hvor der ikke er en eneste kvinde, eller andre, som ukritisk forsvarer traditioner og praksis, som krænker kvinders rettigheder. Vi ved alle, at beslutningen om at indlede en dialog om menneskerettigheder træffes på grundlag af flere kriterier, som Rådet har fastsat, når visse situationer vurderes som bekymrende i partnerlandet. Selv i det optimistiske tilfælde, at alle Rådets medlemmer støtter kvinders rettigheder, kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvilket eksempel vi er for et land, som man stiller krav til om foranstaltninger vedrørende repræsentation i politiske strukturer. Desværre gælder denne bemærkning også for Europa-Parlamentet, hvor der er et stort forbehold over for at lade reformen af vores egne strukturer omfatte en ligelig kønsfordeling. Vi kræver sammenhæng mellem ord og handling fra EU's institutioner og medlemsstaterne. Det er nødvendigt at sikre sammenhæng mellem EU's politikker og instrumenter, så de ikke påvirker initiativerne for kvinder i partnerlandene i negativ retning. Det er vigtigt at tale om kvinder, men det er endnu vigtigere at lade dem tale for at forbedre det politiske klima og fredsprocesserne og for at reducere korruptionen i hele verden."@da2
lpv:translated text
"Herr talman, kolleger! Att säga att kvinnors rättigheter är en integrerad del av de mänskliga rättigheterna kan betraktas som en tautologi eftersom de ingår i dessa. Verkligheten visar att de bara nonchaleras explicit. Vi har nyligen inventerat förseningarna när det gäller uppfyllandet av millennieutvecklingsmålen i vilka kvinnor är en målgrupp, men även en nödvändig faktor för påskyndande av processen. I Elena Valencianos utmärkta betänkande uppmanas kommissionen och rådet att beakta könsdimensionen i dialogen med partnerländerna. I en dialog finns det dock minst två parter och vi företräder en av dem. Vi anser att effektiviteten hos åtgärderna för att främja och försvara kvinnors rättigheter, såväl som kontrollen över deras genomförande, också är beroende av de europeiska partiernas, institutionernas och våra regeringars lyhördhet gentemot könsfrågor. Graden av effektivitet har att göra med uppnåendet av deras egna mål som anges i färdplanen för jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi behöver inte uppfinna sofistikerade indikatorer för att se att det i EU:s regeringar inte finns någon kvinna eller man som okritiskt försvarar traditioner och sedvänjor som överträder kvinnors rättigheter. Vi vet alla att beslutet att inleda en dialog om mänskliga rättigheter fattas på grundval av åtskilliga kriterier som fastställs av rådet när vissa situationer ses som oroande i partnerlandet. Till och med i det optimistiska fallet då alla medlemsstater i rådet stöder kvinnors rättigheter undrar jag vilken typ av exempel vi statuerar för ett land som vi begär ska vidta åtgärder för representation i politiska strukturer. Tyvärr gäller även anmärkningen för Europaparlamentet där det finns en stor reserv för att reformeringen av våra egna strukturer omfattar en välavvägd könsfördelning. Vi vill se en följdriktighet mellan EU-institutionernas och medlemsstaternas uttalanden och handlande. Det är nödvändigt att ha en följdriktighet mellan gemenskapens politik och instrument så att de inte påverkar åtgärderna för kvinnors rättigheter på ett negativt sätt i partnerländerna. Att tala om kvinnor är viktigt, men att låta dem tala är viktigare. Detta gör att man kan förbättra det politiska klimatet, fredsprocesserna och minska korruptionen i världen."@sv22
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, naisten oikeudet ovat olennainen ja luonnollinen osa ihmisoikeuksia, mitä on turha toistaa. Käytäntö osoittaa, että tämä asia sivuutetaan näkyvästi. Olemme hiljattain laskeneet viivästykset vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisessa, jossa naiset ovat paitsi kohderyhmä myös tärkeitä tekijöitä prosessin vauhdittamiseksi. Komissiota ja neuvostoa kehotetaan Elena Valencianon erinomaisessa mietinnössä ottamaan sukupuolinäkökohdat huomioon vuoropuhelussa kumppanuusmaiden kanssa. Vuoropuhelussa on kuitenkin vähintään kaksi osapuolta, joista me olemme toinen. Katsomme, että naisten oikeuksien edistämiseen ja puolustamiseen tähtäävien toimien tehokkuus sekä toimien toteutuksen valvonta riippuvat myös eurooppalaisista puolueista, elimistä ja hallitustemme mielenkiinnosta sukupuolikysymyksiä kohtaan. Se riippuu siitä, miten edellä mainitut täyttävät sukupuolten tasa-arvoa koskevissa toimintaohjeissa asetetut tavoitteensa. Meidän ei tarvitse keksiä monimutkaisia indikaattoreita huomataksemme, että Euroopan unionissa on hallituksia, joissa ei ole naisedustajia, tai hallituksia, jotka puolustavat kritiikittömästi naisten oikeuksia loukkaavia perinteitä ja käytäntöjä. Me kaikki tiedämme, että päätös ihmisoikeusvuoropuhelun aloittamisesta perustuu useisiin neuvoston määrittämiin kriteereihin, kun kumppanuusmaan tilannetta pidetään joiltakin osin huolestuttavana. Jopa kaikkein optimistisimmassa tapauksessa, jossa kaikki neuvoston jäsenet kannattavat naisten oikeuksia, ihmettelen, minkälaisen esimerkin annamme maalle, jolta vaaditaan toimia, jotka koskevat miesten ja naisten edustusta poliittisissa rakenteissa. Valitettavasti tämä huomautus pätee myös Euroopan parlamenttiin, jossa suhtaudutaan suurella varauksella siihen, että omien rakenteidemme uudistuksessa varmistetaan tasapuolinen sukupuolijakauma. Vaadimme EU:n toimielimiltä ja jäsenvaltioilta, että puheet ja teot vastaavat toisiaan. On tärkeää säilyttää yhteisön politiikan ja välineiden välinen yhdenmukaisuus niin, ettei niillä vahingoiteta naisten voimavaroja koskevia toimia kumppanuusmaissa. Naisten oikeuksista puhuminen on tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on antaa heidän itsensä puhua poliittisen ilmapiirin ja rauhanprosessin parantamiseksi ja korruption vähentämiseksi kaikkialla maailmassa."@fi7
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, beste collega’s, verklaren dat de rechten van de vrouw een integraal onderdeel vormen zou als een tautologie kunnen worden beschouwd, ze zouden inherent zijn. De werkelijkheid laat zien dat deze slechts uitdrukkelijk worden genegeerd. We hebben onlangs de vertragingen in het behalen van de Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling geïnventariseerd waarin vrouwen een doelgroep vormen, maar ook essentiële factoren voor versnelling van het proces. In het uitstekend verslag van Elena Valenciano worden de Commissie en de Raad verzocht rekening te houden met de genderdimensie in de dialoog met partnerlanden. Maar in een dialoog zijn minstens twee partijen betrokken en wij vertegenwoordigen slechts een van hen. We vinden dat de efficiency van de maatregelen om de rechten van de vrouw te bevorderen en te verdedigen evenals de controle van hun tenuitvoerlegging ook afhangt van de Europese partijen, instellingen en onze gouvernementele ontvankelijkheid voor gendervraagstukken. Deze wordt bepaald door het behalen van hun eigen doelen die zijn uitgezet in de routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. We hoeven geen verfijnde indicatoren uit te vinden om te observeren dat er in de Europese Unie er regeringen zijn waarin geen vrouw zit of andere regeringen die kritiekloos de tradities en praktijken van schendingen van de rechten van de vrouw verdedigen. We weten allemaal dat het besluit om een dialoog over mensenrechten te starten, wordt genomen op basis van verschillende criteria die zijn vastgesteld door de Raad wanneer bepaalde situaties in het partnerland als zorgelijk worden beschouwd. Zelfs in het optimistische geval dat alle leden van de Raad supporters van rechten van de vrouw zijn, vraag ik mij af welk voorbeeld we zijn voor een land waaraan wordt gevraagd maatregelen te nemen inzake representatie in politieke structuren. Helaas is de opmerking ook steekhoudend voor het Europees Parlement waarin grote reserves bestaan voor de hervorming van onze eigen structuren met inbegrip van een evenwichtige genderverhouding. We verzoeken om coherentie tussen woorden en daden van de Europese instellingen en de lidstaten. Het is noodzakelijk om coherentie te bewaken tussen beleidsterreinen en instrumenten van de Gemeenschap zodat ze niet negatief interfereren met de op vrouwen gerichte maatregelen in partnerlanden. Praten over vrouwen is belangrijk, maar ze zelf aan het woord laten is nog belangrijker om het politiek klimaat en vredesprocessen te verbeteren en de corruptie over de hele wereld te verminderen."@nl3
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το να λέμε ότι τα δικαιώματα των γυναικών είναι αναπόσπαστο τμήμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να θεωρηθεί ταυτολογία διότι είναι εγγενή. Η πραγματικότητα, όμως, δείχνει ότι αγνοούνται απερίφραστα. Πρόσφατα καταγράψαμε τις καθυστερήσεις στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, όπου οι γυναίκες αποτελούν ομάδα-στόχο, αλλά και ουσιαστικό παράγοντα για την επιτάχυνση της διαδικασίας. Στην έξοχη έκθεση της κ. Elena Valenciano, ζητείται από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεκτιμήσουν τη διάσταση του φύλου στον διάλογο με τις χώρες εταίρους. Ωστόσο, σε έναν διάλογο υπάρχουν τουλάχιστον δύο μέρη που συνδιαλέγονται και εμείς εκπροσωπούμε το ένα εξ αυτών. Πιστεύουμε ότι η αποτελεσματικότητα των μέτρων για την προώθηση και την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών, καθώς και ο έλεγχος της εφαρμογής τους εξαρτάται επίσης από τα ευρωπαϊκά κόμματα, τα θεσμικά όργανα και την ευαισθησία των κυβερνήσεών μας σε σχέση με τα θέματα του φύλου. Επηρεάζεται από την επίτευξη των δικών τους στόχων, που ορίζονται στον οδικό χάρτη για την ισότητα των φύλων. Δεν χρειάζεται να εφεύρουμε εξεζητημένους δείκτες για να διαπιστώσουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν κυβερνήσεις όπου δεν υπάρχει ούτε μία γυναίκα ή άλλες που υπερασπίζονται άκριτα παραδόσεις και πρακτικές που παραβιάζουν τα δικαιώματα των γυναικών. Γνωρίζουμε όλοι ότι η απόφαση για την έναρξη διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα λαμβάνεται με βάση αρκετά κριτήρια που θεσπίζονται από το Συμβούλιο, όταν ορισμένες καταστάσεις θεωρούνται ανησυχητικές στη χώρα εταίρο. Ακόμη και στην αισιόδοξη περίπτωση που όλα τα μέλη του Συμβουλίου υποστηρίζουν τα δικαιώματα των γυναικών, αναρωτιέμαι τι είδους παράδειγμα δίνουμε σε μια χώρα από την οποία ζητούνται μέτρα για την αντιπροσώπευση στις πολιτικές δομές. Δυστυχώς, η παρατήρηση ισχύει επίσης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου υπάρχει μια μεγάλη επιφύλαξη για να συμπεριληφθεί η διάσταση του φύλου με ισόρροπο τρόπο στη μεταρρύθμιση των δικών μας δομών. Ζητούμε συνεκτικότητα μεταξύ δηλώσεων και πράξεων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών. Είναι ανάγκη να διαφυλαχθεί η συνεκτικότητα μεταξύ των κοινοτικών πολιτικών και μέσων, προκειμένου να μην επιδρούν αρνητικά στα μέτρα ενίσχυσης των δυνατοτήτων των γυναικών στις χώρες εταίρους. Το να μιλάμε για γυναίκες είναι σημαντικό, το να τις αφήνουμε όμως να μιλάνε είναι ακόμα σημαντικότερο για να βελτιώσουμε το πολιτικό κλίμα, την ειρηνευτική διαδικασία και για να μειώσουμε τη διαφθορά σε ολόκληρο τον κόσμο."@el10
lpv:unclassifiedMetadata
"Elena Valenciano"13
lpv:translated text
"Priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi! Apgalvojumu, ka sieviešu tiesības ir cilvēktiesību neatņemama sastāvdaļa, varētu uzskatīt par tautoloģiju, jo tas ir pašsaprotams. Realitāte rāda, ka tās tiek tikai skaidri ignorētas. Nesen mēs pārbaudījām kavēšanos Tūkstošgades attīstības mērķu izpildē, kur sievietes ir ne tikai mērķa grupa, bet arī svarīgs procesa paātrināšanas faktors. lieliskajā ziņojumā Komisijai un Padomei ir izteikts lūgums sarunās ar partnervalstīm ievērot dzimuma dimensiju. Tomēr dialogā ir iesaistītas vismaz divas puses, un mēs esam viena no tām. Mēs domājam, ka sieviešu tiesību atbalsta un aizsardzības pasākumi un arī to īstenošanas kontrole ir atkarīga no Eiropas partijām, iestādēm un mūsu valdību jutīguma attiecībā uz dzimumu problēmām. Tas ir vajadzīgs, lai sasnigtu dzimumu līdztiesības ceļvedī noteiktos mērķus. Mums nevajag ieviest sarežģītus rādītājus, lai redzētu, ka Eiropas Savienībā ir valdības, kurās nav nevienas sievietes, vai citas valdības, kuras nekritiski aizstāv tradīcijas un rīcību, kas pārkāpj sieviešu tiesības. Mēs visi zinām, ka lēmums uzsākt dialogu par cilvēktiesībām ir pamatots ar vairākiem kritērijiem, kurus noteikusi padome, kad stāvoklis partnervalstīs tiek uzskatīts par satraucošu. Pat optimistiskajā gadījumā, kad visi Padomes dalībnieki ir sieviešu tiesību atbalstītāji, es domāju, kādu piemēru mēs rādām valstij, no kuras pieprasa pārstāvniecības pasākumus politiskajās struktūrās. Diemžēl šī piezīme attiecas arī uz Eiropas Parlamentu, kurā ir lielas rezerves mūsu pašu struktūru reformai, tostarp arī līdzsvarotai dzimumu pārstāvniecībai. Mēs pieprasām no Eiropas iestādēm un dalībvalstīm atbilstību starp vārdiem un darbiem. Ir jāsaglabā saskaņa starp Kopienas politiku un instrumentiem, lai tie nelabvēlīgi netraucē sieviešu iespēju veicināšanas pasākumus partnervalstīs. Ir svarīgi runāt par sievietēm, bet vēl daudz svarīgāk ir ļaut viņā runāt, lai uzlabotu politisko klimatu, miera procesus un samazinātu korupciju visā pasaulē."@lv13
lpv:translated text
"Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen! Die Aussage, dass die Rechte von Frauen ein fester Bestandteil der Menschenrechte sind, könnte man als Tautologie bezeichnen, denn diese Eigenschaft ist ihnen immanent. In der Realität ist es aber so, dass sie hartnäckig ignoriert werden. Wir haben kürzlich zusammengestellt, welche Millenniums-Entwicklungsziele, bei denen Frauen einerseits die Zielgruppe und andererseits die treibende Kraft für die zügige Umsetzung des Prozesses sind, nicht wie geplant zum Tragen kommen. In Frau Valencianos ausgezeichnetem Bericht werden die Kommission und der Rat aufgefordert, im Dialog mit Partnerländern die Gleichstellung der Geschlechter zu berücksichtigen. An einem Dialog sind jedoch mindestens zwei Parteien beteiligt, von denen wir eine sind. Wir glauben, dass die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Förderung und zum Schutz der Rechte der Frau ebenso wie die Überwachung ihrer Einhaltung auch von den europäischen Parteien, Institutionen und der Sensibilität unserer Regierungen gegenüber Gleichstellungsfragen abhängt. Sie wird davon bestimmt, ob diese Akteure ihre eigenen Ziele erreichen, die im Fahrplan für die Gleichstellung von Frauen und Männern festgelegt sind. Wir müssen keine ausgefeilten Indikatoren entwickeln, um festzustellen, dass es in der Europäischen Union Regierungen gibt, in denen keine einzige Frau vertreten ist, und andere, die kritiklos Traditionen und Praktiken verteidigen, die gegen die Rechte der Frau verstoßen. Wir alle wissen, dass ein Beschluss zur Aufnahme eines Menschenrechtsdialogs auf der Grundlage bestimmter, vom Rat angenommener Kriterien gefasst wird, wenn in einem Partnerland Situationen auftreten, die als besorgniserregend betrachtet werden. Selbst wenn wir den Idealfall annehmen und davon ausgehen, dass alle Ratsmitglieder für die Frauenrechte eintreten, frage ich mich, welches Beispiel wir für ein Land sind, von dem wir Maßnahmen zur Repräsentation von Frauen in politischen Strukturen verlangen. Diese Anmerkung betrifft leider auch das Europäische Parlament, das sehr zurückhaltend auf den Anspruch reagiert, dass bei der Reform unserer eigenen Strukturen für eine ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern Sorge getragen werden muss. Wir fordern die europäischen Institutionen und die Mitgliedstaaten auf, es nicht bei vollmundigen Reden zu belassen, sondern ihre Versprechen in die Tat umzusetzen. Es ist notwendig, die einheitliche Ausrichtung der Konzepte und Instrumente der Gemeinschaft zu gewährleisten, damit sie keine negativen Auswirkungen auf die Maßnahmen haben, mit denen die Kapazitäten von Frauen in den Partnerländern gestärkt werden sollen. Es ist wichtig, über Frauenfragen zu sprechen, aber noch wichtiger ist es, die Frauen selbst zu Wort kommen zu lassen, um das politische Klima zu verbessern, Friedensprozesse voranzubringen und die weltweite Korruption einzudämmen."@de9
lpv:translated text
"Mr President, dear colleagues, stating that woman’s rights are an integral part of human rights could be considered as a tautology because, they would be inherent. Reality shows that they are only explicitly ignored. We have recently inventoried the delays in attaining the Millenium Development Goals in which women are a target group but also essential factors for process acceleration. In Elena Valenciano’s excellent report, the Commission and the Council are requested to consider the gender dimension in dialogue with partner countries. However, in a dialogue there are at least two parties involved and we represent one of them. We think that the efficiency of the measures to promote and defend woman's rights as well as the control of their implementation also depend on the European parties, institutions and our governments' sensitivity towards gender issues. It is conditioned by the achievement of their own goals set out in the roadmap for gender equality. We do not need to invent sophisticated indicators to observe that in the European Union there are governments where there is no woman or others that uncritically defend traditions and practices violating woman’s rights. We all know that the decision to initiate a dialogue on human rights is taken based on several criteria laid down by the Council when certain situations are considered worrying in the partner country. Even in the optimistic case that all the Council members are supporters of woman's rights, I am wondering what kind of example we set for a country to which one requests measures on representation in political structures. Unfortunately the remark is valid also for the European Parliament where there is a great reserve that the reform of our own structures include a balanced gender balance. We request coherence between statements and acts from the European institutions and member states. It is necessary to preserve coherence between Community policies and instruments so that they do not negatively interfere with the capability measures of women in partner countries. Talking about women is important but letting them talk is even more important in order to improve the political climate, peace processes and to reduce corruption all over the world."@en4
lpv:translated text
"Senhor Presidente, caros colegas, afirmar que os direitos das mulheres são uma parte integrante dos direitos humanos pode ser considerado como uma tautologia, na medida em que serão inerentes. A realidade mostra que apenas são ignorados de forma explícita. Recentemente, inventariámos os atrasos na consecução dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, nos quais as mulheres são um grupo alvo, mas também factores essenciais para a aceleração do processo. No excelente relatório da deputada Elena Valenciano, é solicitado à Comissão e ao Conselho que considerem a dimensão do género no diálogo com países parceiros. Contudo, num diálogo há pelo menos duas partes envolvidas e nós representamos uma delas. Entendemos que a eficácia das medidas destinadas a promover e a defender os direitos das mulheres, bem como o controlo da sua implementação, depende também da sensibilidade dos partidos europeus, das instituições e dos nossos governos relativamente às questões do género. Depende da consecução dos seus próprios objectivos definidos no roteiro para a igualdade do género. Não precisamos de inventar indicadores sofisticados para constatar que na União Europeia existem governos que não incluem mulheres, ou ainda outros que, despreocupadamente, defendem tradições e práticas que violam os direitos das mulheres. Todos nós sabemos que a decisão de instaurar um diálogo sobre direitos humanos é tomada com base em vários critérios estabelecidos pelo Conselho quando certas situações são consideradas preocupantes no país parceiro. Mesmo na perspectiva optimista de que todos os membros do Conselhos são defensores dos direitos das mulheres, pergunto-me que espécie de exemplo damos nós a um país a quem se solicita medidas em matéria de representação nas estruturas políticas. Infelizmente, a observação é válida também para o Parlamento Europeia onde há uma grande reserva em prever na reforma das nossas próprias estruturas um equilíbrio de género. Solicitamos coerência entre declarações e actos das Instituições Europeias e Estados-Membros. É necessário manter a coerência entre políticas e instrumentos comunitários de modo a que não interfiram negativamente com as medidas que promovem a capacidade das mulheres em países terceiros. Falar sobre as mulheres é importante, mas deixá-las falar é ainda mais importante a fim de melhor o ambiente político, os processos de paz e reduzir corrupção em todo o mundo."@pt17
lpv:translated text
"Señora Presidenta, estimados colegas, afirmar que los derechos de la mujer forman parte de los derechos humanos podría considerarse una tautología porque éstos son inherentes. La realidad nos demuestra que simplemente se ignoran. Recientemente hemos inventariado los retrasos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en los que las mujeres son un grupo destinatario pero también un factor esencial para el proceso de aceleración. En el excelente informe de Elena Valenciano, se solicita a la Comisión y al Consejo que tengan en cuenta la dimensión de género en el diálogo con los países socios. Sin embargo, en un diálogo hay al menos dos partes involucradas y nosotros representamos a una de ellas. Creemos que la efectividad de las medidas para promover y defender los derechos de la mujer así como el control de su aplicación también depende de los partidos europeos, de las instituciones y de la sensibilidad de nuestros gobiernos con respecto a los aspectos de género. Está supeditado al logro de sus propios objetivos establecidos en la hoja de ruta para la igualdad de género. No tenemos que inventar sofisticados indicadores para darnos cuenta de que en la Unión Europea hay gobiernos en los que no hay ninguna mujer y otros que defienden sin ningún sentido crítico tradiciones y prácticas que violan los derechos de la mujer. Todos sabemos que la decisión de iniciar un diálogo sobre los derechos humanos se ha adoptado sobre la base de varios criterios establecidos por el Consejo cuando determinadas situaciones en un país socio se consideran preocupantes. Incluso en el caso más optimista de que todos los miembros del Consejo defendieran los derechos de la mujer, me pregunto qué clase de ejemplo estamos dando a un país al que se le piden medidas de representación en las estructuras políticas. Desafortunadamente, este comentario también puede aplicarse al Parlamento Europeo, en el que existe una gran reticencia a que la reforma de nuestras propias estructuras incluya un enfoque de género equilibrado. Pedimos que haya coherencia entre las afirmaciones y las actuaciones de las instituciones europeas y de los Estados miembros. Es necesario mantener la coherencia entre las políticas de la Comunidad y los instrumentos de modo que no repercutan negativamente en las medidas de capacidad de las mujeres en los países socios. Hablar sobre las mujeres es importante pero es aún más importante permitirles hablar para mejorar el clima político y los procesos de paz y para reducir la corrupción en todo el mundo."@es21
lpv:translated text
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, affermare che i diritti della donna sono parte integrante dei diritti umani potrebbe sembrare una tautologia perché ciò è inerente allo stesso termine, ma la realtà mostra che vengono ignorati apertamente. Di recente abbiamo fatto un elenco dei ritardi nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio in cui le donne sono i destinatari ma anche fattori fondamentali per l’acceleramento del processo. L’eccellente relazione dell’onorevole Elena Valenciano chiede alla Commissione e al Consiglio di tenere conto della dimensione di genere nel dialogo con i paesi terzi. Tuttavia, in un dialogo vi sono almeno due parti coinvolte e noi ne rappresentiamo una. Siamo del parere che l’efficacia delle misure finalizzate a promuovere e tutelare i diritti della donna nonché il controllo della loro applicazione dipendano anch’essi dalla sensibilità dei partiti europei, delle istituzioni e dei nostri governi nei confronti delle questioni di genere. Ciò dipende dal raggiungimento dei loro stessi obiettivi fissati nella tabella di marcia per l’uguaglianza di genere. Non è necessario inventare indicatori sofisticati per osservare che nell’Unione europea vi sono governi senza una sola donna o altri che difendono tradizioni e pratiche che violano i diritti della donna. Sappiamo tutti che la decisione di avviare un dialogo sui diritti umani viene presa sulla base di diversi criteri stabiliti dal Consiglio, nel caso in cui certe circostanze nel paese in questione siano considerate preoccupanti. Perfino nel caso ottimistico in cui tutti i membri del Consiglio siano sostenitori dei diritti della donna, mi chiedo quale sia l’esempio che diamo a un paese dal quale pretendiamo che adotti misure nel campo della rappresentatività nelle strutture politiche. Purtroppo questa osservazione vale anche per il Parlamento europeo, dove vi è ancora un grande margine di riforma delle nostre strutture che comprenda una politica di uguaglianza di genere che sia equilibrata. Esigiamo coerenza da parte delle istituzioni europee e degli Stati membri fra le dichiarazioni e le azioni. E’ necessario rimanere coerenti fra le politiche comunitarie e gli strumenti, in modo che non interferiscano negativamente con le misure finalizzate ad aumentare la capacità delle donne nei paesi terzi. E’ importante parlare delle donne, ma lasciarle parlare è perfino più importante, per migliorare il clima politico, i processi di pace e per ridurre la corruzione in tutti il mondo."@it12
lpv:translated text
"(RO) Monsieur le Président, Chers collègues, affirmer que les droits des femmes font partie intégrante des droits de l’homme peut être considéré comme une tautologie, car ceux-ci sont inhérents. La réalité montre qu’ils sont seulement explicitement ignorés. Nous avons récemment recensé les retards relatifs aux Objectifs de développement du millénaire dont les femmes forment un groupe cible mais également des facteurs essentiels de l'accélération du processus. Dans l’excellent rapport de Mme Valenciano, la Commission et le Conseil ont demandé de prendre la dimension du genre en compte dans le dialogue avec les pays partenaires. Cependant, tout dialogue implique au moins deux parties et nous en représentons une des deux. Nous pensons que l'efficacité des mesures visant à promouvoir et à défendre le droit des femmes et le suivi de sa mise en place dépendent également de la sensibilité des parties, des institutions et des gouvernements européens face à la question de l'égalité des sexes. Cette sensibilité est déterminée par l'accomplissent de leurs propres objectifs fixés dans la feuille de route pour l’égalité des sexes. Nul besoin d'inventer des indicateurs sophistiqués pour se rendre compte que l'Union européenne comporte des gouvernements exclusivement masculins ou des gouvernements qui défendent bec et ongles des us et coutumes violant les droits de la femme. Nous savons tous que le Conseil décide d'engager un dialogue sur les droits de l'homme, en s'appuyant sur différents critères qu'il a établis, lorsque certaines situations sont considérées comme inquiétantes dans un pays partenaire. Même dans le plus optimiste des cas où l'ensemble des membres du Conseil plébiscitent les droits de la femme, je me demande quel genre d'exemple nous montrons à un pays auquel nous demandons de prendre des mesures en faveur de la représentation des femmes dans les structures politiques. Malheureusement, cette remarque s'applique également au Parlement européen où on se garde bien de réformer nos propres structures actuelles en y introduisant une représentation équilibrée des sexes. Nous réclamons davantage de cohérence de la part des institutions européennes et des États membres entre ce qui a été dit et ce qui a été fait. Il faut garder une certaine cohérence entre les politiques et les instruments communautaires afin qu'ils n'agissent pas à l'encontre des capacités de la femme dans les pays partenaires. Il est non seulement primordial d'aborder ce sujet mais également de laisser les femmes s'exprimer afin d'améliorer le climat politique, le processus de paix et de réduire la corruption dans le monde entier."@fr8
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.24.3-353"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pone Pirmininke, brangūs kolegos, teigimas, kad moterų teisės yra neatsiejama žmogaus teisių dalis, būtų daugiažodžiavimas, nes jos būtų neatskiriamos. Realybė rodo, kad jos akivaizdžiai ignoruojamos. Neseniai nustatėme tam tikrą vilkinimą siekiant Tūkstantmečio plėtros tikslų, kuriuose moterys laikomos tiksline grupe, taip pat esminius proceso greitinimo veiksnius. Puikiame Elena Valenciano pranešime Komisijos ir Tarybos prašoma apsvarstyti lyčių dimensiją dialoge su valstybėmis partnerėmis. Tačiau dialoge dalyvauja tik dvi partijos ir mes atstovaujame vieną iš jų. Manome, priemonių skatinančių ir ginančių moterų teises efektyvumui, taip pat jų diegimo kontrolei įtakos turi Europos partijos, institucijos ir mūsų vyriausybių sąmoningumas lyčių klausimais. Tai lemia jų pačių tikslų, užsibrėžtų siekiant lyčių lygybės, siekimas. Nereikia jokių indikatorių, norint pastebėti, kad Europos Sąjungoje yra vyriausybių, kuriose nėra nė vienos moters, taip pat tokių, kuriose nekritiškai tęsiamos moterų teisių pažeidimo tradicijos. Visi žinome, kad sprendimas pradėti dialogą žmogaus teisių klausimu priimtas, atsižvelgiant į keletą Tarybos nustatytų kriterijų, kai kurios partnerių šalių institucijos ėmė kelti nerimą. Net tokiu atveju, jei visi Tarybos nariai pritartų moterų teisėms, man įdomu, kokį pavyzdį mes rodytume šaliai, kuriai reikia priemonių, leidžiančių atstovauti politinėje struktūroje. Deja, pastaba taikoma ir Europos Parlamentui, kur dar daug ką galima nuveikti, kad į mūsų pačių struktūrų reformą būtų įtrauktas subalansuotas lyčių santykis. Prašome, kad Europos institucijų ir valstybių narių pareiškimai nesiskirtų nuo veiksmų. Būtina palaikyti Bendrijos strategijų ir priemonių vientisumą, kad nebūtų daroma neigiama įtaka moterų padėčiai šalyse partnerėse. Kalbėti apie moteris yra svarbu, bet leisti joms kalbėti yra dar svarbiau siekiant gerinti politinį klimatą, taikos procesą ir sumažinti korupciją visame pasaulyje."@lt14

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph