Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-352"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.24.3-352"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I have to say that this was not an easy report to wade through. It was excessively long and duplicative, but it deals with an important subject. I am a staunch defender of genuine human rights. But I must confess I have difficulty with the extension of the concept to cover just about every conceivable aspect of human activity: social, environmental, economic and cultural rights, to name but a few that are repeatedly referred to. Nevertheless, the abuse of human rights throughout the world has never received as much attention as it does today, but paradoxically this has not led to change for the better in many countries where the worst abuses take place. The EU has an important role to play in promoting the rule of law and respect for human rights, but its habit of flouting its own rules does nothing to encourage reform among the worst regimes. In this regard I think especially of Zimbabwe and Burma, in relation to which the EU’s own travel ban and targeted sanctions have been ignored on spurious grounds on several occasions. And we wonder why our measures are ineffective and tyrants laugh at us! Many African countries have not responded to their obligations to deliver good governance. It is not surprising if there is no strong message on this from EU interlocutors. For years now we have tried to get other African countries to join with us in bringing about change for the better in Zimbabwe, but to no avail. Meanwhile, that country plunges into economic chaos and millions of its people are left starving and destitute under Mugabe’s arrogant dictatorship. It now seems there is a possibility that the EU will again break its own rules and invite Mugabe or other banned Zimbabwean ministers to the EU-Africa summit in Lisbon in December. I wrote to the Prime Minister of Portugal about this on 3 July. I have not yet received a reply. As the Council is not here at the moment, perhaps the Presidency could find out what it intends to do on this subject? I hear from a report yesterday that Ms Ferrero-Waldner, the Commissioner for External Relations, has said that maybe they would invite the Foreign Minister instead of Mugabe! Well, he is banned as well; he is number 83 on the banned list. So could we actually be told what is going to happen in this regard?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, musím říci, že nebylo jednoduché se touto zprávou prokousat. Byla nesmírně dlouhá a mnoho věcí se v ní opakuje, ale zabývá se důležitým tématem. Jsem oddaným obhájcem skutečných lidských práv. Musím ale přiznat, že mám potíže s rozsahem koncepce, která má pokrýt skoro každý možný aspekt lidské činnosti: vyjmenuji jich několik, které se opakovaně uvádějí, a to sociální, environmentální, hospodářská a kulturní práva. Zneužívání lidských práv ve světě se nikdy nevěnovalo tolik pozornosti jako dnes. Přesto to v mnohých zemích, kde je zneužívání nejhorší, paradoxně nevedlo ke změně k lepšímu. EU hraje důležitou úlohu při prosazování právních norem a respektování lidských práv, avšak její zvyk opovrhovat vlastními zákony nijak nepovzbuzuje ke změnám v nejhorších režimech. V této souvislosti mě napadají zejména Zimbabwe a Barma, u nichž zákaz cestování a cílené sankce ze strany EU byly při několika příležitostech z neopodstatněných důvodů ignorovány. A potom se divíme, proč jsou naše opatření neúčinná a tyrani se nám vysmívají! Mnoho afrických zemí nesplnilo svou povinnost nastolit řádnou správu. Nikoho to asi nepřekvapí, když se nevyšle jasný signál ze strany účastníků dialogu EU týkající se této věci. Celé roky jsme se pokoušeli, aby se ostatní africké země s námi spojily a pokusily se zlepšit situaci v Zimbabwe, ale zbytečně. Země se mezitím ponořila do hospodářského chaosu a miliony obyvatel jsou za Mugabeho arogantní diktatury ponechány hladovění a chudobě. Jak se zdá, EU možná opět poruší svá vlastní pravidla a v prosinci pozve Mugabeho nebo jiné zakázané ministry Zimbabwe na summit EU – Afrika v Lisabonu. Portugalskému předsedovi vlády jsem o tom napsal 3. července. Dosud jsem nedostal odpověď. Když tu Rada právě teď není, mohlo by předsednictvo zjistit, co zamýšlí udělat? Ze včerejší zprávy se dovídám, že komisařka pro vnější vztahy, paní Ferrero-Waldnerová, uvedla, že namísto Mugabeho možná pozvou ministra zahraničních věcí! Nuže, on má též zákaz, na zakázaném seznamu má číslo 83. Mohli byste nám tedy říci, co se v této souvislosti stane ?"@cs1
"Fru formand! Jeg må sige, at det ikke var nogen let betænkning at komme igennem. Den var alt for lang og gentog sig selv, men den behandler et vigtigt emne. Jeg er en stærk forsvarer af ægte menneskerettigheder. Men jeg må indrømme, at jeg har vanskeligheder med udstrækningen af begrebet til at dække næsten ethvert tænkeligt aspekt af menneskelig aktivitet: sociale, miljømæssige, økonomiske og kulturelle rettigheder, for blot at nævne nogle få af dem, der hele tiden henvises til. Ikke desto mindre har overtrædelsen af menneskerettighederne i hele verden aldrig fået så meget opmærksomhed som i dag, men paradoksalt nok har det ikke ført til ændringer til det bedre i ret mange lande, hvor de værste overtrædelser finder sted. EU har en vigtig rolle at spille med hensyn til at fremme lov og orden og respekt for menneskerettighederne, men dets vane med at overtræde sine egne regler bidrager ikke til at tilskynde til reform hos de værste regimer. I denne forbindelse tænker jeg specielt på Zimbabwe og Myanmar, hvor EU's eget rejseforbud og målrettede sanktioner er blevet ignoreret af tvivlsomme grunde ved adskillige lejligheder. Og så vil vi gerne vide, hvorfor vores foranstaltninger er ineffektive, så tyrannerne ler af os! Mange afrikanske lande har ikke reageret på deres forpligtelse til at levere god regeringsførelse. Det er ikke overraskende, hvis der ikke kommer noget stærkt budskab herom fra samtalepartnerne i EU. I flere år har vi nu forsøgt at få de afrikanske lande til sammen med os at skabe forandringer til det bedre i Zimbabwe, men uden held. I mellemtiden kastes landet ud i økonomisk kaos, og millioner af dets borgere sulter og lider nød under Mugabes arrogante diktatur. Det ser nu ud til, at der er mulighed for, at EU igen vil overtræde sine egne regler og invitere Mugabe eller andre ministre med indrejseforbud til topmødet mellem EU og Afrika i Lissabon i december. Jeg skrev til den portugisiske premierminister herom den 3. juli. Jeg har endnu ikke fået noget svar. Da Rådet ikke er til stede i øjeblikket, kan formandskabet måske finde ud af, hvad det agter at gøre i denne sag? Jeg hørte i nyhederne i går, at fru Ferrero-Waldner, kommissæren for eksterne forbindelser, har sagt, at de måske ville invitere udenrigsministeren i stedet for Mugabe! Nuvel, ham er der også forbud imod; han er nr. 83 på listen over dem, der har indrejseforbud. Så kunne vi faktisk få at vide, hvad der skal ske i denne forbindelse?"@da2
"Frau Präsidentin! Ich muss sagen, es war nicht einfach, sich durch diesen Bericht zu arbeiten. Er war zu lang und wiederholte sich, doch er behandelt ein wichtiges Thema. Ich bin ein entschiedener Verteidiger wahrer Menschenrechte. Doch ich muss gestehen, dass ich Schwierigkeiten mit der Ausweitung des Konzepts auf beinahe jeden erdenklichen Bereich menschlicher Aktivität habe: soziale, ökologische, wirtschaftliche und kulturelle Rechte, um nur einige zu nennen, die immer wieder angeführt werden. Dennoch – Menschenrechtsverstöße weltweit haben noch nie so viel Aufmerksamkeit gefunden wie jetzt, aber paradoxerweise hat dies in vielen Ländern, in denen die schlimmsten Verstöße stattfinden, nicht zu einem Wandel zum Besseren geführt. Der EU kommt eine wichtige Rolle zu, wenn es um die Förderung der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der Menschenrechte geht, aber ihre Angewohnheit, sich über ihre eigenen Regeln hinwegzusetzen, trägt nicht dazu bei, bei den schlimmsten Regimes Reformbereitschaft zu erzeugen. Hier denke ich vor allem an Simbabwe und Birma, bei denen die EU ihre eigenen Einreiseverbote und gezielten Sanktionen bei mehreren Gelegenheiten aus zweifelhaften Gründen übergangen hat. Da fragen wir uns noch, warum unsere Maßnahmen wirkungslos sind und die Tyrannen uns auslachen! Viele afrikanische Länder haben auf ihre Verpflichtungen für eine gute Staatsführung nicht reagiert. Es überrascht nicht, wenn dazu von EU-Verhandlungsführern keine nachdrücklichen Forderungen gestellt werden. Seit Jahren versuchen wir nun, andere afrikanische Länder dazu zu bewegen, mit uns gemeinsam auf einen Wandel zum Besseren in Simbabwe hinzuwirken, jedoch vergeblich. Inzwischen versinkt dieses Land in einem Wirtschaftschaos, und Millionen Menschen leiden unter Mugabes arroganter Diktatur Hunger und Not. Jetzt sieht es so aus, als ob die EU möglicherweise erneut ihre eigenen Regeln brechen und Mugabe oder andere, mit einem Einreiseverbot belegte Minister aus Simbabwe zum Gipfel EU-Afrika im Dezember in Lissabon einladen wird. Ich habe mich dazu am 3. Juli schriftlich an den Premierminister von Portugal gewandt. Eine Antwort habe ich noch nicht erhalten. Da der Rat momentan hier nicht anwesend ist, könnte vielleicht der Ratsvorsitz herausfinden, was er in dieser Hinsicht zu tun gedenkt? Ich entnehme einer Meldung von gestern, dass Frau Ferrero-Waldner, die Kommissarin für Außenbeziehungen, erklärt hat, man werde vielleicht anstelle von Mugabe den Außenminister einladen! Nun, er hat ebenfalls Einreiseverbot; er steht an 83. Stelle auf der entsprechenden Liste. Könnte man uns nun eigentlich einmal sagen, was in dieser Hinsicht geschehen wird?"@de9
"Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να πω ότι η ολοκλήρωση αυτής της έκθεσης δεν ήταν εύκολη. Ήταν υπερβολικά μακρά και επαναλαμβανόμενη, αλλά ασχολείται με ένα σημαντικό θέμα. Είμαι πιστός υπερασπιστής των πραγματικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όμως, πρέπει να ομολογήσω ότι δυσκολεύομαι με το εύρος της σκέψης να καλυφθεί κάθε κατανοητή πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας: κοινωνικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά και πολιτιστικά δικαιώματα, για να αναφέρω μόνο ορισμένα στα οποία γίνεται επανειλημμένως αναφορά. Παρόλα αυτά, η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο δεν κέντρισε ποτέ τόσο πολύ την προσοχή όσο σήμερα, αλλά παραδόξως αυτό δεν έχει οδηγήσει σε αλλαγές προς το καλύτερο σε πολλές χώρες όπου σημειώνονται οι χειρότερες παραβιάσεις. Η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά η συνήθειά της να αψηφάει τους κανόνες της δεν ενθαρρύνει τις μεταρρυθμίσεις στα χειρότερα καθεστώτα. Σε αυτό το σημείο έχω κυρίως κατά νου τη Ζιμπάμπουε και τη Βιρμανία, σε σχέση με τις οποίες η απαγόρευση ταξιδίου και οι στοχευμένες κυρώσεις της ΕΕ αγνοούνται επανειλημμένα με ψευδείς δικαιολογίες. Και αναρωτιόμαστε γιατί τα μέτρα μας είναι αναποτελεσματικά και οι τύραννοι γελάνε μαζί μας! Πολλές αφρικανικές χώρες δεν έχουν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους για χρηστή διακυβέρνηση. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, όταν δεν υπάρχει ισχυρό μήνυμα επ’ αυτού από τους συνομιλητές της ΕΕ. Εδώ και χρόνια προσπαθούμε να πείσουμε και άλλες αφρικανικές χώρες να συνεργαστούν μαζί μας για την επίτευξη βελτιώσεων στη Ζιμπάμπουε, αλλά μάταια. Εν τω μεταξύ, η χώρα αυτή βυθίζεται στο οικονομικό χάος και εκατομμύρια κατοίκων της λιμοκτονούν και είναι άποροι υπό την αλαζονική δικτατορία του Μουγκάμπε. Φαίνεται ότι τώρα είναι πιθανόν η ΕΕ να παραβεί και πάλι τους κανόνες της και να προσκαλέσει τον Μουγκάμπε ή άλλους απαγορευμένους υπουργούς της Ζιμπάμπουε στη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Αφρικής που θα διεξαχθεί τον Δεκέμβριο στη Λισαβόνα. Απηύθυνα επιστολή στον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας σχετικά με αυτό στις 3 Ιουλίου. Δεν έχω ακόμη λάβει κάποια απάντηση. Καθώς το Συμβούλιο δεν βρίσκεται εδώ αυτήν τη στιγμή, ίσως η Προεδρία θα μπορούσε να ανακαλύψει τι προτίθεται να πράξει επί του θέματος. Πληροφορήθηκα εχθές από μια αναφορά ότι η κ. Ferrero-Waldner, η Επίτροπος Εξωτερικών Σχέσεων, δήλωσε ότι ίσως προσκαλέσουν τον υπουργό Εξωτερικών αντί του Μουγκάμπε! Λοιπόν, και αυτός είναι απαγορευμένος· είναι το νούμερο 83 στον κατάλογο των απαγορευμένων. Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να πληροφορηθούμε τι πρόκειται να συμβεί επί του θέματος;"@el10
"Señora Presidenta, tengo que decir que éste no ha sido un informe fácil de vadear. Era excesivamente largo y repetitivo, pero trata de un tema importante. Yo soy un firme defensor de los derechos humanos genuinos. Pero confieso que tengo dificultad con la ampliación del concepto para abarcar casi cualquier aspecto concebible de la actividad humana: derechos sociales, medioambientales, económicos y culturales, por nombre sólo algunos a los que se hace referencia con frecuencia. El abuso de los derechos humanos en todo el mundo no ha recibido nunca tanta atención como hoy, pero paradójicamente eso no ha mejorado la situación en muchos países donde se cometen los peores abusos. La UE tiene el importante papel de promover el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, pero su tendencia a saltarse sus propias reglas no ayuda nada a favorecer una reforma en los peores regímenes. Aquí pienso sobre todo en Zimbabue y en Myanmar, en relación con los cuales se ha ignorado en varias ocasiones y por motivos injustificados la prohibición misma de viajar o las sanciones especiales de la UE. ¡Y nos preguntamos por qué nuestras medidas son ineficaces y los tiranos se ríen de nosotros! Muchos países africanos no han respondido a sus obligaciones de garantizar una buena gobernanza. No es sorprendente, si los interlocutores de la UE no envían un mensaje claro en ese sentido. Llevamos años tratando de conseguir que otros países africanos nos ayuden a mejorar la situación en Zimbabue, pero sin éxito alguno. Mientras tanto, ese país se hunde en un caos económico y millones de personas se mueren de hambre y viven en la más absoluta indigencia con la arrogante dictadura de Mugabe. Ahora parece que existe la posibilidad de que la UE vuelva a incumplir sus propias reglas e invite a Mugabe o a otros ministros de Zimbabue que tienen prohibida su entrada a la cumbre UE-África que se celebrará en Lisboa en diciembre. El 3 de junio escribí una carta al Primer Ministro de Portugal sobre esto. Aún no he recibido respuesta alguna. Puesto que el Consejo no está presente aquí ahora, ¿quizás la Presidencia pueda averiguar qué pretende hacer al respecto? Ayer me enteré de que la señora Ferrero-Waldner, Comisaria de Relaciones Exteriores, ha dicho que ¡posiblemente inviten al Ministro de Exteriores en el lugar de Mugabe! Pues bien, su asistencia también está prohibida; su nombre aparece en el número 83 de la lista. ¿Nos pueden decir, pues, qué se va a hacer a este respecto?"@es21
"Proua juhataja, pean tõdema, et see polnud läbitöötamise mõistes kerge raport. See oli ülemäära pikk ja kordav, kuid see tegeleb olulise teemaga. Olen praktilise meelega inimõiguste kaitsja, kuid pean tunnistama, et mul on raskusi tuua inimõiguste alla iga inimese tegevusala: sotsiaalsed, keskkonnaalased, majanduslikud ja kultuurilised õigused, kui nimetada vaid mõned neist, mis kordusid raportis ikka ja jälle. Sellegipoolest, inimõiguste rikkumised üle terve maailma pole kunagi leidnud nii suurt tähelepanu kui praegusel ajal, kuid paradoksaalselt on see viinud muutumiseni paremuse suunas neis riikides, kus kõige tõsisemad rikkumised aset leiavad. ELil on tähtis roll õigusriigi põhimõtete, inimõiguste austamise järgimisel, kuid tema harjumus omaenda reegleid ära põlata ei aita mingil moel kaasa reformide julgustamiseks kõige hullemates režiimides. Pean selles suhtes silmas eelkõige Zimbabwet ja Birmat, kelle suhtes on ELi enda reisipiiranguid mitmetel kordadel ignoreeritud kui ebaefektiivseid. Ja meie imestame, miks meie meetmed on ebatõhusad ja türannid meie üle naeravad! Paljud Aafrika riigid ei ole vastanud kohustusele rakendada hea valitsemistava põhimõtet. Poleks üllatav, kui selles osas pole selget sõnumit ELi poolsetelt kõneluses osalejatelt. Oleme aastaid püüdnud luua suhteid mõne Aafrika riigiga, et tuua muutusi Zimbabwe paremaks saamise suunas, kuid edutult. Samal ajal on riik majanduskaoses ja miljonid selle riigi inimestest on näljas, ilma raha ja elupaigata Mugabe arrogantse diktatuuri vallas. Nüüd tundub olevat võimalik, et EL rikub taaskord enda loodud reegleid ja kutsub Mugabe või teise Zimbabwe ministri ELi–Aafrika Lissaboni tippkohtumisele detsembris. Kirjutasin Portugali peaministrile kirja selle kohta 3. juulil. Ma ei ole siiani vastust saanud. Kuna nõukogu ei viibi hetkel siin, ehk saaks eesistuja välja uurida, mida ta kavatseb selles küsimuses ette võtta. Ma kuulsin eile reportaaži, et proua Ferrero-Waldner, välissuhete volinik, on öelnud, et võibolla kutsuvad nad Mugabe asemel välisministri! Hästi, ka tema on põlu all, ta on number 83 põlatute nimekirjas. Nii et kas meile öeldaks lõpuks, mis selles suhtes on toimumas?"@et5
"Arvoisa puhemies, täytyy myöntää, ettei mietinnön lukeminen ollut helppoa. Se oli liian pitkä ja siinä oli liikaa toistoa, vaikka aihe onkin tärkeä. Olen todellisten ihmisoikeuksien vankka puolustaja. Minun on kuitenkin myönnettävä, että minulla oli vaikeuksia ihmisoikeuskäsitteen venyttämisen kanssa, kun se kattoi lähes kaikki inhimillisen toiminnan ajateltavissa olevat näkökohdat: yhteiskunnalliset, ympäristölliset, taloudelliset ja kulttuuriset oikeudet, vain muutaman moneen kertaan toistetun oikeuden mainitakseni. Ihmisoikeusloukkaukset kaikkialla maailmassa eivät kuitenkaan koskaan ole saaneet yhtä paljon huomiota kuin nykyisin. Paradoksaalista kyllä, tämä ei kuitenkaan ole saanut aikaan parannusta monissa maissa, joissa ihmisoikeuksia loukataan eniten. EU:lla on merkittävä rooli oikeusvaltion periaatteiden ja ihmisoikeuksien kunnioituksen edistämisessä, mutta sen taipumus polkea omia sääntöjään ei rohkaise uudistuksiin pahimmissa järjestelmissä. Tässä viittaan erityisesti Zimbabween ja Burmaan, joita koskevaa EU:n määräämää matkustuskieltoa ja joihin kohdistettuja sanktioita on valheellisin perustein katsottu useaan otteeseen sormien läpi. Ja sitten me ihmettelemme, mikseivät toimemme pure ja miksi tyrannit nauravat meille! Moni Afrikan maa on laiminlyönyt velvoitettaan noudattaa hyvää hallintotapaa. Ei ole mikään ihme, jos EU:n keskustelukumppanit eivät lähetä tästä selkeää viestiä. Olemme jo vuosikausia yrittäneet turhaan saada muita Afrikan maita mukaan parantamaan Zimbabwen oloja. Tällä välin maa on joutunut taloudelliseen kaaokseen, ja miljoonat kansalaiset on jätetty näkemään nälkää ja puutetta Mugaben julkean diktatuurin armoille. Nyt näyttää siltä, että EU aikoo jälleen rikkoa omia sääntöjään ja kutsua Mugaben tai muita kokouskiellon saaneita Zimbabwen hallituksen ministereitä EU:n ja Afrikan väliseen huippukokoukseen, joka järjestetään joulukuussa Lissabonissa. Kirjoitin tästä Portugalin pääministerille 3. heinäkuuta, mutten ole vieläkään saanut vastausta. Koska neuvosto ei ole tänään paikalla, kenties puheenjohtajavaltio voisi ottaa selvää, mitä neuvosto aikoo tehdä tässä asiassa? Kuulin eilen, että ulkosuhteista vastaava komission jäsen Benita Ferrero-Waldner olisi sanonut, että komissio kutsuu ehkä ulkoministerin Mugaben sijasta! No, mutta hänkin on saanut kiellon osallistua huippukokoukseen, hän on numero 83 kiellon saaneiden luettelossa. Voisiko siis joku kertoa meille, miten tässä asiassa toimitaan?"@fi7
"(EN) Madame la Présidente, je dois dire que cela n’a pas été facile de déchiffrer ce rapport. Il était excessivement long et répétitif, mais il aborde un sujet important. Je suis un fervent défenseur des véritables droits de l’homme. Mais je dois admettre que j’approuve difficilement les ramifications du concept qui visent à couvrir pour ainsi dire, tous les droits associés aux activités humaine qu’elles soient sociales, environnementales, économiques et culturelles pour ne citer que ces quelques aspects auxquels il est fait référence à maintes reprises. Néanmoins, les abus en matière de droits de l’homme à travers le monde n’ont jamais reçu autant d’attention qu’aujourd’hui, mais paradoxalement, cela n’a rien changé dans bon nombre de pays où les pires abus sont perpétrés. L’UE joue un rôle important en ce qu’elle encourage l’État de droit et le respect des droits de l’homme, mais son habitude qui consiste à bafouer ses propres règles n’incite pas les pires régimes à changer les leurs. À cet égard, j’ai en particulier à l’esprit le Zimbabwe et la Birmanie, qui ont ignoré, à plusieurs reprises, et pour des motifs fallacieux, les interdictions de voyage et les sanctions spécifiques instaurées par l’UE. Et nous nous posons la question de savoir pourquoi nos mesures sont inefficaces et pourquoi les tyrans se moquent de nous. Bon nombre de pays africains n’ont pas respecté leurs obligations en termes de bonne gestion des affaires publiques. Il n’est pas surprenant qu’il n’existe aucun message fort à ce propos, de la part des interlocuteurs de l’UE. Depuis des années, nous avons tenté de faire adhérer d’autres pays africains à notre politique visant à l’amélioration de la situation au Zimbabwe, mais sans résultat. Pendant ce temps, ce pays plonge dans un chaos économique et des millions de gens meurent de faim et sont démunis sous la dictature arrogante de Mugabe. Il semblerait maintenant que l’UE déroge, une fois encore, à ses propres règles en invitant Mugabe ou d’autres ministres zimbabwéens interdits de séjour au sommet UE-Afrique à Lisbonne en décembre. J’ai écrit à ce propos au Premier ministre du Portugal le 3 juillet. Je n’ai pas encore reçu de réponse. Dans la mesure où le Conseil n’est pas présent en ce moment, peut-être que la Présidence pourrait réfléchir à ce qu’elle a l’intention de faire sur ce sujet? J’apprends dans le rapport d’hier, que Madame Ferrero-Waldner, la commissaire aux relations extérieures, avait indiqué qu’ils inviteraient peut-être le ministre des affaires étrangères à la place de Mugabe! Mais il est, lui aussi, interdit de séjour; il figure à la 83 place sur la liste des personnes interdites de séjour. Aussi, pourrions-nous être tenu informés sur ce qui va réellement se passer dans ce cas là?"@fr8
"Elnök asszony! Meg kell mondanom, hogy nehéz volt átrágni magam ezen a jelentésen. Túl hosszú volt, ismétlésekbe bocsátkozott, de fontos témát taglal. A valódi emberi jogok rendíthetetlen védelmezője vagyok, de be kell vallanom, hogy problémám van a fogalomnak az emberi tevékenység valamennyi elképzelhető aspektusára – csak hogy néhány olyat említsek, amelyre a jelentés ismételten hivatkozik – a társadalmi, a környezeti, a gazdasági és a kulturális jogokra való kiterjesztésével. Mindazonáltal az emberi jogokkal világszerte való visszaélés soha nem részesült akkora figyelemben, mint manapság, de paradox módon ez nem pozitív változást hozott sok olyan országban, ahol a legrosszabb visszaélések történnek. Az EU-nak fontos szerepe van a jogállamiságnak és az emberi jogok tiszteletben tartásának előmozdításában, az a szokása azonban, hogy saját szabályaiból űz gúnyt, nem segít abban, hogy a legrosszabb rezsimekben reformra ösztönözzön. E tekintetben különösen Zimbabwére és Burmára gondolok, amelyekkel kapcsolatban az EU saját utazási tilalmát és célzott szankcióit és álindokok alapján jó néhányszor hagyták figyelmen kívül. És még csodálkozunk, hogy intézkedéseink miért hatékonyak és hogy miért nevetnek ki minket a zsarnokok! Sok afrikai ország nem reagált a felelősségteljes kormányzás teljesítésére irányuló kötelezettségére. Mindez nem meglepő, ha nincs erre vonatkozó erőteljes üzenet az uniós közvetítőktől. Már évek óta próbálunk rávenni más afrikai országokat arra, hogy segítsenek nekünk jó irányú változást hozni Zimbabwe számára, de eredménytelenül. Mindeközben az ország gazdasági káoszba süpped, lakosainak milliói éheznek és nyomorognak Mugabe arrogáns diktatúrájában. Most úgy tűnik, hogy lehet, hogy az EU megint megszegi saját szabályait és meghívja Mugabe elnököt vagy más tiltott zimbabwei minisztert a decemberben Lisszabonban tartandó EU-afrikai csúcstalálkozóra. Július 3-án írtam erről Portugália miniszterelnökének. Még nem kaptam választ. Mivel a Tanács most nincs jelen, talán az Elnökség megtudhatná, hogy mi a szándéka a Tanácsnak ezzel a kérdéssel kapcsolatban? Egy jelentésből tudtam meg tegnap, hogy Ferrero-Waldner asszony, a külkapcsolatokért felelős biztos azt mondta, hogy talán a külügyminisztert hívnák meg Mugabe helyett! Hát, ő is ki van tiltva; ő a 83. a kitiltottak listáján. Úgyhogy megtudhatnánk végre, hogy mi fog történni ezzel kapcsolatban?"@hu11
"Signora Presidente, devo dire che non è stato facile navigare questa relazione. Era eccessivamente lunga e ripetitiva, ma affronta una tematica importante. Sono un fermo sostenitore di una vera tutela dei diritti umani, ma devo dire che ho difficoltà ad ampliare questo concetto a qualsiasi aspetto immaginabile dell’attività umana, che siano i diritti sociali, ambientali, economici e culturali, giusto per nominare alcuni diritti ai quali viene fatto ripetutamente riferimento. Ciononostante, le violazioni dei diritti umani in tutto il mondo non hanno mai ottenuto così tanta attenzione come oggi, ma paradossalmente questo non ha prodotto un cambiamento in meglio in molti paesi dove vengono perpetrate le violazioni più gravi. L’Unione europea può rivestire un ruolo importante per quanto riguarda la promozione dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, ma la sua consuetudine di farsi beffe delle proprie regole non incoraggia assolutamente i peggiori regimi a introdurre delle riforme. In tale ambito il mio pensiero va in particolar modo allo Zimbabwe e alla Birmania, in relazione ai quali lo stesso divieto di viaggio dell’Unione europea e le sanzioni mirate sono state ignorate sulla base di argomentazioni illegittime in diverse occasioni. E poi ci meravigliamo di come le nostre misure siano inefficaci e del perché i tiranno si facciano beffe di noi! Molti paesi africani non hanno adempiuto ai propri impegni di attenersi al buon governo. Ciò non deve sorprendere se non vi è alcun messaggio forte al riguardo da parte degli interlocutori comunitari. Sono ormai anni che cerchiamo di coinvolgere altri paesi africani nel tentativo di ottenere un miglioramento nello Zimbabwe, ma senza alcun risultato. Nel frattempo, il paese è piombato nel caos economico e milioni di persone soffrono la fame e vivono in povertà sotto l’arrogante dittatura di Mugabe. Sembra esserci nuovamente una possibilità che l’Unione violi ancora una volta le proprie regole e inviti Mugabe o altri ministri dello Zimbabwe per i quali vige il divieto di viaggio al vertice UE-Africa che si terrà a Lisbona a dicembre. Ho scritto a tale riguardo al Primo Ministro portoghese il 3 luglio. Non ho ancora ricevuto una risposta. Poiché il Consiglio non è presente al momento, la Presidenza potrebbe cortesemente indagare su quali sono le sue intenzioni al riguardo? Ieri ho appreso dalle notizie che il Commissario per le relazioni esterne Ferrero-Waldner ha affermato che sarebbe possibile invitare il ministro degli Esteri anziché Mugabe! Ebbene, anche per lui vige il divieto di viaggio, è il numero 83 dell’elenco. Potremmo cortesemente sapere cosa accadrà al riguardo?"@it12
"Ponia Pirmininke, turiu pasakyti, kad nebuvo lengva klausyti šio pranešimo. Jis buvo itin ilgas, nemažai minčių buvo kartojama, tačiau jame aptartas svarbus klausimas. Esu ištikimas tikrųjų žmogaus teisių gynėjas. Tačiau turi pripažinti, kad man buvo sunku priimti koncepcijos išplėtojimą, stengiantis aprėpti visas galimas žmogaus veiklos sritis: socialines, ekologines, ekonomines ir kultūrines teises – tai tik kelios, kurios buvo ne kartą paminėtos. Vis dėlto netinkamas žmogaus teisių taikymas visame pasaulyje dar niekada nesulaukė tiek dėmesio, kiek šiandien, bet paradoksalu tai, kad tose šalyse, kur tos teisės labiausiai pamintos, situacija negerėja. ES tenka svarbus vaidmuo skatinant kurti teisinę valstybę ir diegiant pagarbą žmogaus teisėms, tačiau įpratimas paminti savo pačių taisykles niekaip neskatina nepažangiausių režimų reformų. Kalbėdamas apie tai daugiausiai galvoju apie Zimbabvę ir Birmą; kelis kartus buvo ignoruojamas ES draudimas keliauti ir tikslingos sankcijos. Tad kodėl dar stebimės, kad mūsų priemonės neefektyvios ir tironai iš mūsų juokiasi! Daugelis Afrikos valstybių nereagavo į savo įsipareigojimus vykdyti tinkamą valdymą. Nenuostabu, kad nesulaukiame tvirto pareiškimo iš ES pašnekovų. Metų metus nesėkmingai stengėmės įtikinti kitas Afrikos šalis prisijungti prie mūsų gerinant Zimbabvės situaciją. Dabar ši šalis grimzta ekonominiame chaose ir vadovaujami Mugabės diktatūros milijonai žmonių badauja ir skursta. Atrodo, kad ES gali vėl sulaužyti taisykles ir pakviesti Mugabę arba kitą draudžiamą Zimbabvės ministrą į gruodžio mėn. Lisabonoje vyksiantį ES ir Afrikos viršūnių susitikimą. Apie tai Portugalijos Ministrui Pirmininkui račiau liepos 3 d. Atsakymo dar negavau. Kadangi Tarybos šiuo metu čia nėra, galbūt pirmininkaujančioji valstybė narė gali išsiaiškinti, kaip ketinama pasielgti? Vakar klausytame pranešime Komisarė užsienio santykių klausimams ponia Ferrero-Waldner pasakė, kad galbūt bus pakviestas užsienio reikalų ministras, o ne Mugabė! Na, jį kviesti taip pat draudžiama; jis yra 83 draudžiamųjų sąrašo vietoje. Tad ar galima iš tikrųjų pasakyti, ką ketinama daryti?"@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, man jāsaka, ka šis nebija viegls ziņojums, kam urbties cauri. Tas bija pārmērīgi garš un dublējās, taču tas attiecas uz svarīgu tematu. Es esmu pārliecināts patiesu cilvēktiesību aizstāvis. Taču man jāatzīst, ka man ir grūti šo konceptu paplašināt tādā mērā, lai tas ietvertu gandrīz visus iespējamos cilvēku aktivitāšu aspektus: sociālās, vides, ekonomiskās un kultūras tiesības – es nosaucu tikai dažas, par kurām atkārtoti tiek runāts. Tomēr, cilvēktiesību pārkāpumiem visā pasaulē nekad nav bijusi pievērsta tik liela uzmanība kā šodien, taču paradoksālā kārtā tas nav novedis pie pozitīvām izmaiņām daudzās valstīs, kur notiek vissmagākie pārkāpumi. ES ir jāspēlē nozīmīga loma likuma varas un cilvēktiesību ievērošanas veicināšanā, taču tās ieradums atkāpties pašai no saviem noteikumiem nekādi neveicina reformas vissliktākajos režīmos. Šajā ziņā es īpaši domāju Zimbabvi un Birmu, attiecībā uz kurām pašas ES ceļošanas aizliegums un mērķtiecīgās sankcijas vairākos gadījumos ir tikušas ignorētas nepamatotu iemeslu dēļ. Un mēs brīnāmies, kāpēc mūsu pasākumi nav efektīvi un tirāni par mums smejas! Daudzas Āfrikas valstis nav pildījušas savu pienākumu nodrošināt labu pārvaldību. Tas nav nekāds pārsteigums, ja no ES sarunu partneriem par šo tēmu nav stingri izteikta vēstījuma. Jau gadiem ilgi mēs esam mēģinājuši panākt, lai citas Āfrikas valstis mums pievienotos mūsu centienos Zimbabvē panākt izmaiņas uz labo pusi, taču veltīgi. Tikmēr šī valsts iegrimst ekonomiskā haosā un miljoniem tās cilvēku zem uzpūtīgās diktatūras cieš no bada un nabadzības. Pašlaik šķiet, ka pastāv iespēja, ka ES atkal pārkāps pati savus noteikumus un uzaicinās vai citus nevēlamo personu sarakstā esošos Zimbabves ministrus uz ES-Āfrikas samitu Lisabonā decembrī. 3. jūlijā es par šo tematu rakstīju Portugāles premjerministram. Pagaidām vēl neesmu saņēmis atbildi. Tā kā Padomes pārstāvji šeit pašlaik nav klāt, varbūt Prezidentūra varētu uzzināt, ko tā ir nodomājusi darīt saistībā ar šo jautājumu? No vakardienas ziņojuma es dzirdēju, ka ārējo sakaru komisāre ir teikusi, ka, iespējams, viņi vietā uzaicinās ārlietu ministru. Bet arī viņš ir nevēlamo personu sarakstā; viņš šajā sarakstā ir ierakstīts ar Nr. 83. Tad vai kāds mums varētu pateikt, kas šajā sakarībā notiks?"@lv13
"Madam President, I have to say that this was not an easy report to wade through. It was excessively long and duplicative, but it deals with an important subject. I am a staunch defender of genuine human rights. But I must confess I have difficulty with the extension of the concept to cover just about every conceivable aspect of human activity: social, environmental, economic and cultural rights, to name but a few that are repeatedly referred to. Nevertheless, the abuse of human rights throughout the world has never received as much attention as it does today, but paradoxically this has not led to change for the better in many countries where the worst abuses take place. The EU has an important role to play in promoting the rule of law and respect for human rights, but its habit of flouting its own rules does nothing to encourage reform among the worst regimes. In this regard I think especially of Zimbabwe and Burma, in relation to which the EU’s own travel ban and targeted sanctions have been ignored on spurious grounds on several occasions. And we wonder why our measures are ineffective and tyrants laugh at us! Many African countries have not responded to their obligations to deliver good governance. It is not surprising if there is no strong message on this from EU interlocutors. For years now we have tried to get other African countries to join with us in bringing about change for the better in Zimbabwe, but to no avail. Meanwhile, that country plunges into economic chaos and millions of its people are left starving and destitute under Mugabe’s arrogant dictatorship. It now seems there is a possibility that the EU will again break its own rules and invite Mugabe or other banned Zimbabwean ministers to the EU-Africa summit in Lisbon in December. I wrote to the Prime Minister of Portugal about this on 3 July. I have not yet received a reply. As the Council is not here at the moment, perhaps the Presidency could find out what it intends to do on this subject? I hear from a report yesterday that Ms Ferrero-Waldner, the Commissioner for External Relations, has said that maybe they would invite the Foreign Minister instead of Mugabe! Well, he is banned as well; he is number 83 on the banned list. So could we actually be told what is going to happen in this regard?"@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik moet zeggen dat dit rapport niet eenvoudig door te nemen was. Het was buitensporig lang en bevatte veel herhalingen, maar het behandelt een belangrijk onderwerp. Ik ben een fervent voorstander van reële mensenrechten. Maar ik moet toegeven dat ik moeite heb met uitbreiding van de idee om zo ongeveer ieder denkbaar aspect van menselijke activiteit daartoe te rekenen: sociale, milieutechnische, economische en culturele rechten, om er maar eens enkele te noemen waar herhaaldelijk naar wordt verwezen. Niettemin heeft schending van mensenrechten over de hele wereld nog nooit zoveel aandacht gekregen als tegenwoordig, maar paradoxaal genoeg heeft dit niet geleid tot een verandering ten goede in veel landen waar de ernstigste schendingen plaatsvinden. De EU dient een belangrijke rol te spelen bij de bevordering van de rechtsstaat en eerbieding voor mensenrechten, maar haar gewoonte om haar eigen regels te negeren is niet bevorderlijk om hervorming aan te moedigen bij de ergste regimes. In dit opzicht denk ik in het bijzonder aan Zimbabwe en Birma waarbij de eigen reisverboden en gerichte sancties bij verscheidene gelegenheden zijn genegeerd op grond van schijnargumenten. En wij vragen ons af waarom onze maatregelen niet effectief zijn en tirannen lachen ons uit! Veel Afrikaanse landen hebben niet voldaan aan hun verplichtingen op het gebied van een behoorlijk bestuur. Het is niet verbazingwekkend als hierop geen krachtige boodschap komt van EU-gesprekspartners. Jarenlang hebben we ons ingespannen om andere Afrikaanse landen met ons mee te krijgen om in Zimbabwe een verandering ten goede te bewerkstelligen, maar tevergeefs. Ondertussen stort dat land in een economische chaos en miljoenen burgers verhongeren en zijn behoeftig onder het arrogante dictatorschap van Mugabe. Er lijkt nu een mogelijkheid te bestaan dat de EU opnieuw haar eigen regels wil overtreden en Mugabe of andere afgewezen Zimbabwaanse ministers wil uitnodigen voor de top EU-Afrika in december in Lissabon. Ik schreef hierover aan de premier van Portugal op 3 juli. Ik heb nog geen antwoord gekregen. Aangezien de Raad op het moment niet hier is, kan de Voorzitter wellicht uitzoeken wat de Raad voornemens is te doen met betrekking tot dit onderwerp? Ik heb gisteren uit een verslag vernomen dat mevrouw Ferrero-Waldner, de commissaris voor externe betrekkingen, heeft gezegd dat ze misschien de minister van buitenlandse zaken in plaats van Mugabe zouden uitnodigen! Welnu, ook hij staat op de zwarte lijst; en wel op nummer 83. Kunnen we dus feitelijk te horen krijgen wat er in dit opzicht gaat gebeuren?"@nl3
"Pani przewodnicząca! Muszę powiedzieć, że niełatwo było przebrnąć przez to sprawozdanie. Jest ono nadzwyczaj długie i zawiera powtórzenia, ale zajmuję się ważnym tematem. Jestem wiernym obrońcą prawdziwych praw człowieka. Muszę jednak wyznać, że mam trudności z takim rozciągnięciem tego pojęcia, aby objęło ono każdy możliwy aspekt ludzkiej działalności: prawa społeczne, środowiskowe, gospodarcze i kulturalne, że wymienię kilka, o których bez przerwy się powtarza. Tym niemniej nadużycia względem praw człowieka na całym świecie nigdy nie były przedmiotem tak silnej uwagi jak dziś, ale paradoksalnie nie doprowadziło to w wielu krajach do zmian na lepsze. Obecnie mają tam miejce jeszcze gorsze nadużycia. UE może odegrać ważną rolę w propagowaniu rządów prawa i poszanowania praw człowieka, ale jej nawyk lekceważenia jej własnych zasad nie zachęca do wprowadzania reform w najgorszych reżimach. W tym kontekście myślę zwłaszcza o Zimbabwe i Birmie, w odniesieniu do których wprowadzony przez UE własny zakaz podróżowania oraz ukierunkowane sankcje kilkakrotnie zostały z nieuzasadnionych przyczyn zlekceważone. A my się dziwimy, dlaczego nasze działania są nieskuteczne, a tyrani się z nas śmieją! Wiele państw afrykańskich nie wywiązało się ze swoich zobowiązań do sprawowania dobrych rządów. Fakt ten nie zaskakuje, jeżeli ze strony interlokutorów z UE nie pojawia się żaden wyraźny sygnał. Przez lata próbowaliśmy nakłonić inne państwa afrykańskie, aby wspólnie z nami pracowały nad wprowadzeniem w Zimbabwe zmian na lepsze, lecz bez skutku. Tymczasem kraj ten pogrąża się w chaosie gospodarczym, a miliony jego obywateli głodują i cierpią nędzę pod rządami aroganckiej dyktatury Mugabe. Wydaje się obecnie, że istnieje możliwość, że UE ponownie złamie swoje własne zasady i zaprosi Roberta Mugabe i innych objętych zakazem ministrów z Zimbabwe na grudniowy szczyt Europa-Afryka w Lizbonie. 3 lipca napisałem w tej sprawie list do premiera Portugalii. Dotychczas nie otrzymałem odpowiedzi. Ponieważ w tej chwili nie ma z nami przedstawicieli Rady, to być może prezydencja będzie mogła dowiedzieć się, co zamierza ona zrobić w tej kwestii. Wczoraj usłyszałem w sprawozdaniu, że komisarz ds. stosunków zewnętrznych Benita Ferrero-Waldner powiedziała, że być może zamiast Roberta Mugabe zaproszą jego ministra spraw zagranicznych! Ten minister jest także objęty zakazem. Figuruje na odpowiedniej liście pod numerem 83. A więc, czy mogą nam państwo naprawdę powiedzieć, co będzie dziać się w tej sprawie?"@pl16
"Senhora Presidente, tenho de dizer que este não foi um relatório fácil de ler. Era excessivamente longo e repetitivo, mas trata uma matéria importante. Sou um acérrimo defensor dos direitos humanos. Todavia, devo confessar que tenho alguma dificuldade com o alargamento do conceito, ao ponto de abranger todos os possíveis aspectos da actividade humana: direitos sociais, ambientais, económicos e culturais, para referir apenas alguns que são repetidamente mencionados. Não obstante, a violação dos direitos humanos em todo o mundo nunca foi objecto de tanta atenção como é hoje, só que, paradoxalmente, isso não levou a uma mudança para melhor em muitos países onde têm lugar as piores violações dos direitos humanos. A UE tem um papel importante a desempenhar na promoção do Estado de direito e do respeito pelos direitos humanos, mas o seu hábito de descurar as suas próprias regras em nada contribui para incentivar o processo de reformas necessário nos regimes onde se registam situações mais graves. Refiro-me concretamente ao Zimbabué e à Birmânia (Myanmar), relativamente aos quais a própria proibição de viajar para a UE e as sanções de carácter específico têm sido ignoradas por razões ilegítimas em várias ocasiões. E depois admiramo-nos de as nossas medidas serem ineficazes e de os tiranos se rirem de nós! Muitos países africanos não responderam às suas obrigações de executar uma boa governança. Não me surpreende que não haja uma mensagem forte sobre esta matéria da parte dos interlocutores da UE. Há anos que tentamos que outros países africanos se juntem a nós no esforço de melhorar a situação no Zimbabué, mas em vão. Entretanto, esse país mergulha no caos económico, e milhões dos seus habitantes ficaram na pobreza e conheceram a fome sob a ditadura arrogante de Mugabe. Parece agora que há a possibilidade de a UE voltar a quebrar as suas próprias regras e convidar Mugabe ou outros ministros do Zimbabué, igualmente impedidos de viajar, para a Cimeira UE-África, a realizar em Lisboa no mês de Dezembro. Escrevi ao Primeiro-ministro de Portugal sobre esta questão em 3 de Julho. Ainda não recebi qualquer resposta. Como o Conselho não está presente neste momento, talvez a Presidência saiba o que se pretende fazer relativamente a esta questão? Ouvi ontem a informação de que a Senhora Comissária para as Relações Externas, Benita Ferrero-Waldner, havia dito que talvez convidassem o Ministro dos Negócios Estrangeiros em vez de Mugabe! Bem, ele está igualmente proibido; é o nº 83 da lista de proibidos. Será que alguém pode dizer-nos o que se está a passar com este assunto?"@pt17
"Madam President, I have to say that this was not an easy report to wade through. It was excessively long and duplicative, but it deals with an important subject. I am a staunch defender of genuine human rights. But I must confess I have difficulty with the extension of the concept to cover just about every conceivable aspect of human activity: social, environmental, economic and cultural rights, to name but a few that are repeatedly referred to. Nevertheless, the abuse of human rights throughout the world has never received as much attention as it does today, but paradoxically this has not led to change for the better in many countries where the worst abuses take place. The EU has an important role to play in promoting the rule of law and respect for human rights, but its habit of flouting its own rules does nothing to encourage reform among the worst regimes. In this regard I think especially of Zimbabwe and Burma, in relation to which the EU’s own travel ban and targeted sanctions have been ignored on spurious grounds on several occasions. And we wonder why our measures are ineffective and tyrants laugh at us! Many African countries have not responded to their obligations to deliver good governance. It is not surprising if there is no strong message on this from EU interlocutors. For years now we have tried to get other African countries to join with us in bringing about change for the better in Zimbabwe, but to no avail. Meanwhile, that country plunges into economic chaos and millions of its people are left starving and destitute under Mugabe’s arrogant dictatorship. It now seems there is a possibility that the EU will again break its own rules and invite Mugabe or other banned Zimbabwean ministers to the EU-Africa summit in Lisbon in December. I wrote to the Prime Minister of Portugal about this on 3 July. I have not yet received a reply. As the Council is not here at the moment, perhaps the Presidency could find out what it intends to do on this subject? I hear from a report yesterday that Ms Ferrero-Waldner, the Commissioner for External Relations, has said that maybe they would invite the Foreign Minister instead of Mugabe! Well, he is banned as well; he is number 83 on the banned list. So could we actually be told what is going to happen in this regard?"@ro18
"Vážená pani predsedajúca, musím povedať, že nebolo jednoduché sa touto správou prehrýzť. Bola nadmerne dlhá a veľa vecí sa v nej opakuje, ale zaoberá sa dôležitou témou. Som oddaným obhajcom skutočných ľudských práv. Musím ale priznať, že mám ťažkosti s rozsahom konceptu na pokrytie skoro každého možného aspektu ľudskej činnosti: vymenujem niekoľko, ktoré sa opakovane uvádzajú a to sociálne, environmentálne, hospodárske a kultúrne práva. Zneužívaniu ľudských práv vo svete sa nikdy nevenovalo toľko pozornosti ako dnes. Napriek tomu to v mnohých krajinách, kde je zneužívanie najhoršie, paradoxne neviedlo k zmene k lepšiemu. EÚ hrá dôležitú úlohu pri presadzovaní právnych noriem a rešpektovaní ľudských práv, avšak jej zvyk opovrhovať vlastnými zákonmi nijako nepovzbudzuje k zmenám v najhorších režimoch. V tejto súvislosti mi napadá najmä Zimbabwe a Mjanmarsko, vo vzťahu ku ktorým zákaz vycestovania a cielené sankcie zo strany EÚ boli pri niekoľkých príležitostiach z neopodstatnených dôvodov ignorované. A potom sa čudujeme, prečo sú naše opatrenia neúčinné a tyrani sa nám vysmievajú! Veľa afrických krajín neodpovedalo na svoju povinnosť nastoliť dobrú vládu. Nikoho to asi neprekvapí, ak sa nevyšle jasný signál zo strany účastníkov dialógu EÚ týkajúci sa tejto veci. Celé roky sme sa pokúšali, aby sa ostatné africké krajiny s nami spojili a pokúsili sa zlepšiť situáciu v Zimbabwe, ale zbytočne. Krajina sa medzitým ponorila do hospodárskeho chaosu a milióny obyvateľov je za Mugabeho arogantnej diktatúry ponechaných hladovaniu a chudobe. Ako sa zdá, EÚ možno opäť poruší svoje vlastné pravidlá a v decembri pozve Mugabeho alebo iných zakázaných ministrov Zimbabwe na samit EÚ – Afrika v Lisabone. Portugalskému predsedovi vlády som o tomto napísal 3. júla. Doteraz som nedostal odpoveď. Keďže tu Rada práve teraz nie je, mohlo by predsedníctvo zistiť, čo zamýšľa urobiť? Zo včerajšej správy sa dozvedám, že komisárka pre vonkajšie vzťahy, pani Ferrerová-Waldnerová, uviedla, že namiesto Mugabeho možno pozvú ministra zahraničných vecí! Nuž, on má tiež zákaz, na zakázanom zozname má číslo 83. Mohli by ste nám teda povedať, čo sa v tejto súvislosti stane?"@sk19
"Gospa predsednica, skozi to poročilo se ni bilo enostavno prebiti. Poročilo je predolgo in se podvaja, vendar obravnava pomembno temo. Sem goreč zagovornik pravih človekovih pravic. Moram pa priznati, da se ne strinjam z razširitvijo tega pojma na skoraj vse mogoče vidike človeške dejavnosti: družbene, okoljske, ekonomske in kulturne pravice so le nekatere pravice, ki se večkrat izpostavljajo. Kljub temu kršenju človekovih pravic po svetu ni bilo še nikoli namenjene toliko pozornosti kot zdaj, pri čemer je presenetljivo, da se stanje v številnih državah, v katerih se dogajajo najhujše kršitve, ni izboljšalo. EU ima pomembno vlogo pri spodbujanju pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vendar dejstvo, da ne spoštuje svojih lastnih pravil, ne prispeva k spodbujanju reform v najhujših režimih. V zvezi s tem izpostavljam zlasti Zimbabve in Burmo, v zvezi s katerima prepoved potovanja in ciljno usmerjene sankcije EU iz neprepričljivih razlogov večkrat niso bile upoštevane. Mi pa se sprašujemo, zakaj so naši ukrepi neučinkoviti in se nam tirani smejijo v obraz. Številne afriške države niso izpolnile svojih obveznosti glede zagotavljanja odgovornega vodenja države. To ni presenetljivo, ker jim evropski sogovorniki v zvezi s tem niso dali nobenega jasnega sporočila. Že več let si prizadevamo, da bi se nam pri pogajanjih o izboljšanju razmer v Zimbabveju pridružile druge afriške države, vendar brez uspeha. Medtem je država prišla v gospodarsko krizo, v kateri pod Mugabejevo objestno diktaturo več milijonov ljudi živi v lakoti in pomanjkanju. Zdaj bo morda EU spet prelomila svoja pravila in povabila Mugabeja ali druge ministre iz Zimbabveja, ki jim je bila izdana prepoved, na decembrski vrh med EU in Afriko v Lizboni. O tem sem 3. julija poslal pismo portugalskemu predsedniku. Nisem še prejel odgovora. Ali lahko morda predsedstvo ugotovi, kaj namerava Svet storiti v zvezi s tem, glede na to, da zdaj tu nima predstavnika? Iz poročila sem včeraj izvedel, da je gospa Ferrero-Waldner, komisarka za zunanje odnose, povedala, da bo morda namesto Mugabeja povabilo dobil zunanji minister. Tudi njemu je bila izdana prepoved; ima številko 83 na seznamu prepovedanih. Ali nam lahko poveste, kaj se bo zgodilo v zvezi s tem?"@sl20
"Fru talman! Jag måste säga att det inte var lätt att plöja igenom det här betänkandet. Det är alltför långt och innehåller för många upprepningar, men det handlar om en viktig fråga. Jag är en ståndaktig försvarare av verkliga mänskliga rättigheter. Men jag måste bekänna att jag har svårt att förstå varför konceptet utvidgas till att omfatta nästan alla tänkbara aspekter av mänsklig aktivitet: sociala, miljömässiga, ekonomiska och kulturella rättigheter, för att nu bara nämna några, som gång på gång nämns i sammanhanget. Kränkningarna av de mänskliga rättigheterna runt om i världen har aldrig uppmärksammats så mycket som i dag, men detta har paradoxalt nog inte lett till några förändringar till det bättre i många av de länder där de värsta kränkningarna sker. EU har en viktig roll att spela för att främja rättsstatsprincipen och respekten för de mänskliga rättigheterna, men EU:s ovana att strunta i sina egna regler bidrar absolut inte till att uppmuntra till reformer bland de värsta regimerna. I detta avseende tänker jag särskilt på Zimbabwe och Burma, där EU på falska grunder har struntat i sina egna inreseförbud och målinriktade sanktioner vid flera tillfällen. Och sedan undrar vi varför våra åtgärder är så ineffektiva, medan tyrannerna skrattar åt oss! Många afrikanska länder har inte uppfyllt sina skyldigheter att införa ett gott styrelseskick. Det är inte särskilt förvånande när EU:s företrädare i dialogerna inte sänder några starka budskap. Vi har försökt att få andra afrikanska länder att förena sig med oss i insatserna för att åstadkomma förändringar till det bättre i Zimbabwe i åratal, till ingen nytta. Under tiden störtas landet in i ekonomiskt kaos och miljontals invånare lämnas åt svält och nödlidande under Robert Mugabes arroganta diktatur. Nu verkar det som om EU återigen kommer att bryta mot sina egna regler och bjuda in Robert Mugabe eller andra zimbabwiska ministrar som är belagda med inreseförbud till toppmötet mellan EU och Afrika i Lissabon i december. Jag skrev till Portugals premiärminister om detta den 3 juli. Jag har inte fått svar ännu. Rådet är inte här för närvarande, men ordförandeskapet kanske skulle kunna tala om vad det har för avsikt att göra i denna fråga? I går hörde jag att Benita Ferrero-Waldner, kommissionsledamot med ansvar för yttre förbindelser, har sagt att de kanske kommer att bjuda in utrikesministern i stället för Mugabe! Utrikesministern har också inreseförbud, han är nummer 83 på listan. Kan ordförandeskapet tala om för oss vad som egentligen kommer att hända i det här avseendet?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph