Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-350"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.24.3-350"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, there has not been sufficient consistency in the EU dialogues with third countries and such a situation may undermine the very credibility of the EU’s human rights policy. These are two conclusions of this report. Therefore, our message to the Commission and the Council is very clear: human rights issues should be upgraded into practical policymaking. In other words, they should not be conditioned by strategic or geopolitical interests. The biggest challenge remains implementing these noble goals in our current relationships. There is clearly a conflict of interest and views in the EU relations with the Kazakh dictatorship. In the case of China and Russia, expressing the right concern about the situations there, we should also ask whether the dialogues as they have been conducted so far have produced a real improvement in the situation. Also, speaking of Russia, that country should stop claiming that the EU-Russia partnership is founded on shared values. In the present situation, it sounds rather ironic. We need to call things as they are, as Putin’s Russia is probably where Hitler’s Germany was in the mid-1930s. Not addressing these realities with all the power and authority of the EU makes us share responsibility for the brutal violation of human rights in Russia. At the same time, Mr Schröder called on the EU not to burden Russia with exaggerated demands about human rights and democracy there. Unfortunately, the fact is that the EU still lacks real grip while trying, with the best of intentions, to balance human rights and its economic and strategic interests."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, v dialozích EU s třetími zeměmi nedošlo k dostatečné shodě a taková situace může podkopat základy důvěryhodnosti politiky EU v oblasti lidských práv. To jsou dva závěry této zprávy. Náš vzkaz pro Komisi a Radu je proto velmi jasný: otázky lidských práv by měly přejít do reálné politiky. Jinými slovy, neměly by být podmíněny strategickými nebo geopolitickými zájmy. Největší výzvou zůstává zavést tyto vznešené cíle do našich současných vztahů. Je tu jasný konflikt zájmů a názorů ve vztazích EU s diktaturou v Kazachstánu. V případě Číny a Ruska bychom se při vyjadřování oprávněných obav nad tamější situací měli ptát, zda dialogy, jak se vedly dosud, znamenaly skutečné zlepšení situace. A když už hovoříme o Rusku, tato země by měla přestat tvrdit, že partnerství EU – Rusko je založeno na společných hodnotách. V současné situaci to vyznívá velmi ironicky. Je třeba nazývat věci pravými jmény, protože Putinovo Rusko je pravděpodobně tam, kde bylo Hitlerovo Německo v polovině třicátých let. Nevěnování se těmto skutečnostem celou mocí a autoritou EU znamená nést spoluzodpovědnost za surové porušování lidských práv v Rusku. Ve stejné době vyzval pan Schröder EU, aby nezatěžovala Rusko přehnanými požadavky v oblasti lidských práv a demokracie. Skutečností bohužel je, že EU stále chybí skutečné pochopení, když se s nejlepším úmyslem pokouší vyvážit lidská práva a svoje hospodářské a strategické zájmy."@cs1
"Fru formand! Der har ikke været tilstrækkelig konsekvens i EU's dialoger med tredjelande, og en sådan situation kan underminere troværdigheden for selve EU's menneskerettighedspolitik. Det er to af betænkningens konklusioner. Derfor er vores budskab til Kommissionen og Rådet meget klart: Menneskerettighedsspørgsmålene bør opgraderes til praktisk politisk virksomhed. Med andre ord, de bør ikke betinges af strategiske og geopolitiske interesser. Den største udfordring er fortsat at implementere disse ædle mål i vores nuværende partnerskaber. Der er helt klart en interessekonflikt og divergerende opfattelse af EU's forbindelse med diktaturet i Kasakhstan. Når det gælder Kina og Rusland, bør vi, når vi giver udtryk for vores berettigede bekymring over situationen dér, også spørge, om dialogerne, sådan som de er foregået indtil nu, har skabt virkelige forbedringer af forholdene. Desuden, når man taler om Rusland, så bør dette land holde op med at hævde, at partnerskabet mellem EU og Rusland hviler på fælles værdier. I øjeblikket lyder det ret ironisk. Vi må kalde tingene ved deres rette navn, da Putins Rusland formentlig er, hvor Hitlers Tyskland befandt sig midt i 1930'erne. Ikke at tage højde for disse realiteter med al den magt og myndighed, EU har, gør os medansvarlige for den brutale overtrædelse af menneskerettighederne i Rusland. Samtidig har hr. Schröder opfordret EU til ikke at bebyrde Rusland med overdrevne krav om menneskerettigheder og demokrati der. Desværre er realiteten den, at EU stadig mangler virkelig energi, når det med de bedste hensigter forsøger at afbalancere menneskerettighederne over for sine økonomiske og strategiske interesser."@da2
"Frau Präsidentin! Den EU-Dialogen mit Drittländern mangelt es an Kohärenz, und das könnte gerade die Glaubwürdigkeit der Menschenrechtspolitik der EU beeinträchtigen. So lauten zwei Schlussfolgerungen dieses Berichts. Deshalb ist unsere Botschaft an die Kommission und den Rat ganz klar: Menschenrechtsfragen müssen in praktische Politik münden. Mit anderen Worten, sie sollten nicht strategischen oder geopolitischen Interessen untergeordnet sein. Die größte Herausforderung besteht nach wie vor darin, diese noblen Ziele in unseren gegenwärtigen Beziehungen umzusetzen. Es besteht eindeutig ein Interessen- und Meinungskonflikt in den Beziehungen der EU mit der Diktatur in Kasachstan. Im Falle von China und Russland sollten wir die berechtigte Sorge über die dortige Menschenrechtssituation äußern und auch fragen, ob die Dialoge in der Form, wie sie bisher durchgeführt wurden, eine echte Verbesserung der Lage bewirkt haben. Was Russland anbelangt, so sollte man dort zudem aufhören zu behaupten, die Partnerschaft zwischen der EU und Russland gründe sich auf gemeinsamen Werten. Das klingt in der derzeitigen Lage ziemlich paradox. Wir müssen die Dinge beim Namen nennen, und Putins Russland befindet sich vermutlich da, wo Hitler-Deutschland Mitte der 1930er-Jahre stand. Wenn wir diesen realen Tatsachen nicht mit all der Macht und Autorität der EU begegnen, dann sind wir mitverantwortlich für die schweren Menschenrechtsverletzungen in Russland. Gleichzeitig hat Herr Schröder die EU aufgerufen, Russland nicht mit übertriebenen Forderungen nach Menschenrechten und Demokratie dort zu belasten. Leider ist es eine Tatsache, dass die EU nach wie vor keine echte Stärke zeigt, wenn sie – in bester Absicht – versucht, Menschenrechte auf der einen Seite und ihre wirtschaftlichen und strategischen Interessen auf der anderen in Einklang zu bringen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, δεν υπάρχει αρκετή συνέπεια στους διαλόγους της ΕΕ με τρίτες χώρες και αυτή η κατάσταση μπορεί να υπονομεύσει την ίδια την αξιοπιστία της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά είναι δύο συμπεράσματα της εν λόγω έκθεσης. Συνεπώς, το μήνυμά μας προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο είναι πολύ σαφές: τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να αναβαθμιστούν σε πρακτική χάραξη πολιτικής. Με άλλα λόγια, δεν θα πρέπει να εξαρτώνται από στρατηγικά η γεωπολιτικά συμφέροντα. Η μεγαλύτερη πρόκληση παραμένει η εφαρμογή αυτών των ευγενών στόχων στις υπάρχουσες σχέσεις μας. Υπάρχει σαφής σύγκρουση συμφερόντων και απόψεων στις σχέσεις της ΕΕ με τη δικτατορία του Καζακστάν. Στην περίπτωση της Κίνας και της Ρωσίας, εκφράζοντας τον σωστό προβληματισμό σχετικά την εκεί κατάσταση, θα πρέπει επίσης να αναρωτηθούμε εάν οι διάλογοι με τον τρόπο που διεξήχθησαν μέχρι σήμερα βελτίωσαν πραγματικά την κατάσταση. Επίσης, μιλώντας για τη Ρωσία, η χώρα αυτή πρέπει να σταματήσει να ισχυρίζεται ότι η εταιρική σχέση ΕΕ-Ρωσίας βασίζεται σε κοινές αξίες. Στην παρούσα κατάσταση, αυτό ακούγεται μάλλον ειρωνικό. Πρέπει να δούμε τα πράγματα ως έχουν, καθώς η Ρωσία του Πούτιν βρίσκεται ίσως στο ίδιο σημείο με τη Γερμανία του Χίτλερ στα μέσα της δεκαετίας του 1930. Το να μην αντιμετωπίζουμε αυτήν την πραγματικότητα με όλη τη δύναμη και την εξουσία της ΕΕ μας καθιστά συνυπεύθυνους για τη βάναυση παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία. Ταυτόχρονα, ο κ. Σρέντερ κάλεσε την ΕΕ να μην επιφορτίσει τη Ρωσία με υπερβολικές απαιτήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία εκεί. Δυστυχώς, είναι γεγονός ότι η ΕΕ εξακολουθεί να μην έχει πραγματική δύναμη όταν προσπαθεί, με τις καλύτερες προθέσεις, να εξισορροπήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα οικονομικά και στρατηγικά της συμφέροντα."@el10
"Señora Presidenta, no ha habido coherencia suficiente en el diálogo sobre derechos humanos con terceros países y esa situación puede debilitar la propia credibilidad de la política de la UE en esta materia. Esas son dos de las conclusiones del informe. Por tanto, nuestro mensaje a la Comisión y al Consejo es muy claro: las cuestiones de derechos humanos tienen que integrarse en la elaboración de políticas prácticas. En otras palabras, no deben supeditarse a intereses estratégicos o geopolíticos. El gran reto sigue siendo el establecimiento de esos nobles objetivos en nuestras relaciones actuales. Existe claramente un conflicto de intereses y opiniones en las relaciones de la UE con la dictadura kazaka. En el caso de China y Rusia, al tiempo que expresamos la preocupación que lógicamente nos produce la situación allí, debemos preguntar también si el diálogo, tal como se ha mantenido hasta la fecha, ha conseguido una mejora real de la situación. Asimismo, hablando de Rusia, este país debe dejar de decir que la asociación UE-Rusia se fundamenta en unos valores comunes. En la situación actual, suena bastante irónico. Tenemos que llamar a las cosas por su nombre, porque la Rusia de Putin está probablemente donde la Alemania de Hitler estaba a mediados del decenio de 1930. Si no hacemos frente a estas realidades con todo el poder y la autoridad que la UE nos confiere, compartiremos la responsabilidad de la brutal violación de los derechos humanos en Rusia. Al mismo tiempo, el señor Schröder ha pedido a la UE que no imponga a Rusia demandas exageradas sobre los derechos humanos y la democracia allí. Lamentablemente, lo cierto es que la UE sigue sin tener un verdadero control mientras trata, con la mejor de las intenciones, de lograr un equilibrio entre los derechos humanos y sus intereses económicos y estratégicos."@es21
"Proua juhataja, ELi dialoogides kolmandate riikidega pole olnud piisavalt sisu ja selline olukord võib vähendada ELi inimõiguste poliitika usaldatavust. Need on kaks järeldust, mis saan raportist teha. Seega, meie sõnum komisjonile ja nõukogule on väga selge: inimõiguste küsimused tuleb tõsta praktilise poliitika tegemise tasandile. Teiste sõnadega, neid ei peaks tingimustena siduma strateegiliste või geopoliitiliste huvidega. Kõige suurem väljakutse on endiselt nende nooblite eesmärkide paigutamine tänapäeva suhetesse. On selge vastuolu huvide ja nägemuste vahel ELi suhetest Kasahhi diktaatorliku režiimiga. Hiina ja Venemaa puhul, väljendame õigustatult muret seoses sealse olukorraga, peaksime endilt küsima, kas toimunud dialoogid on olukorda paremaks muutnud. Samuti, Venemaast rääkides, peaks see riik lõpetama jutu sellest, et EL–Venemaa suhted põhinevad jagatud väärtustel. Praeguses olukorras kõlab see üsna irooniliselt. Peame nimetama asju õigete nimedega, sest Putini Venemaa on seal, kus asus Hitleri Saksamaa 1930-ndate keskel. Kui me ei vaata nendele reaalsustele otsa kogu jõu ja autoriteediga, siis jagame vastutust jõhkrate inimõiguste rikkumiste osas Venemaal. Samas, härra Schröder kutsus ELi üles mitte koormama Venemaad liialdatud nõudmistega inimõiguste ja demokraatia küsimuses. Kahjuks on tegelikkus selline, et ELil on endiselt puudu reaalsest haardejõust, püüdes samal ajal, parimate kavatsustega, tasakaalustada inimõigusi ning oma majandus- ja strateegilisi huve."@et5
"Arvoisa puhemies, EU:n vuoropuhelut kolmansien maiden kanssa eivät ole olleet tarpeeksi johdonmukaisia, mikä saattaa heikentää EU:n ihmisoikeuspolitiikan uskottavuutta. Nämä ovat mietinnön kaksi päätelmää. Viestimme komissiolle ja neuvostolle on siten hyvin selvä: ihmisoikeuskysymykset on liitettävä käytännön politiikantekoon. Toisin sanoen strategiset tai geopoliittiset edut eivät saa sanella ihmisoikeuksia. Suurin haaste on näiden jalojen päämäärien toteuttaminen nykyisissä suhteissamme. EU:n suhteissa Kazakstanin diktatuuriin on selvästi havaittavissa etu- ja näkemysristiriita. Ilmaistessamme oikeutetusti huolemme Kiinan ja Venäjän tilanteesta, olisi syytä pohtia, ovatko toistaiseksi käydyt vuoropuhelut todella parantaneet näiden maiden tilannetta. Lisäksi Venäjän olisi lopetettava väitteet siitä, että EU:n ja Venäjän kumppanuus perustuu yhteisiin arvoihin. Väite tuntuu nykytilanteessa jopa ironiselta. Asioista on puhuttava niiden oikeilla nimillä, sillä Putinin Venäjä on luultavasti samassa tilanteessa kuin Hitlerin Saksa oli 1930-luvulla. Jos emme ota näitä tosiasioita esille kaikkien EU:n päättäjien ja vallanpitäjien kanssa, olemme osasyyllisiä Venäjän räikeisiin ihmisoikeusrikkomuksiin. Samaan aikaan Schröder on kehottanut EU:ta välttämään liiallisten ihmisoikeus- ja demokratiavaatimusten asettamista Venäjän harteille. Valitettava tosiasia on, ettei EU ole vieläkään tarpeeksi luja yrittäessään parhaansa mukaan tasapainotella ihmisoikeuskysymyksen ja taloudellisten ja strategisten etujensa välillä."@fi7
"(EN) Madame la Présidente, il n’y a pas eu de cohérence dans les dialogues de l’UE avec les pays tiers et une telle situation peut ébranler la crédibilité même de la politique de l’UE en matière des droits de l’homme. Voici deux conclusions sur ce rapport. Par conséquent, notre message adressé à la Commission et au Conseil est très clair: les questions portant sur les droits de l’homme devraient être hissées au rang des décisions concrètes dans le cadre politique. En d’autres termes, elles ne devraient pas être conditionnées par des intérêts stratégiques ou géopolitiques. Le plus grand défi consiste à mettre en place ces nobles causes dans nos relations actuelles. Il y a, clairement, un conflit d’intérêts et de points de vue dans les relations de l’UE avec la dictature kazakhe. En ce qui concerne la Chine et la Russie, nous devrions nous poser la question de savoir si les dialogues – au cours desquels nous avons exprimé notre inquiétude quant à la position de ces deux pays– entamés jusqu’à présent ont réellement amélioré la situation. Par ailleurs, s’agissant de la Russie, ce pays devrait cesser de prétendre que le partenariat entre la Russie et l’UE est basé sur des valeurs communes. En l’état, cela paraît plutôt ironique. Nous devons décrire les choses telles qu’elles sont: la Russie de Poutine est probablement dans la même situation que l’Allemagne d’Hitler au milieu des années 30. Ne pas aborder ces réalités avec tout le pouvoir et l’autorité de l’UE équivaut à prendre part à la violation des droits de l’homme en Russie. Parallèlement, Monsieur Schröder a demandé à l’UE de ne pas accabler la Russie outre mesure s’agissant des droits de l’homme et de démocratie. Malheureusement, le fait est que l’UE n’arrive toujours pas à dissocier, avec la meilleure volonté, les droits de l’homme et ses intérêts stratégiques."@fr8
"Elnök asszony! Nem voltak eléggé következetesek a harmadik országokkal folytatott uniós párbeszédek és egy ilyen helyzet alááshatja az EU emberi jogi politikájának saját hitelességét. Ez a jelentés két következtetése. Ezért a Bizottsághoz és a Tanácshoz címzett üzenetünk igen egyértelmű: az emberi jogi kérdéseket gyakorlati politikaalkotásba kell emelni. Más szóval: azok nem függhetnek stratégiai vagy geopolitikai érdekektől. A legnagyobb kihívás továbbra is e nemes célok jelenlegi kapcsolatainkban való végrehajtása. Egyértelmű érdek- és véleményütközés van a kazah diktatúrával fenntartott uniós kapcsolatokban. Kína és Oroszország esetében – kifejezve az ottani helyzetekkel kapcsolatos jogos aggályunkat – azt is meg kellene kérdeznünk, hogy az eleddig folytatott párbeszédek a helyzetben tényleges javulást okoztak-e. Ha már Oroszországnál tártunk: ennek az országnak be kellene már fejeznie, hogy azt állítja, hogy az EU és Oroszország közötti partnerség közös értékeken alapul. A jelenlegi helyzetben ez felettébb ironikusnak hangzik. A nevükön kell neveznünk a dolgokat, mivel Putyin Oroszországa valószínűleg ugyanott tart, ahol Hitler Németországa volt az 1930-as évek közepén. Akkor, ha ezeket a valós helyzeteken nem kezeljük az EU erejével és tekintélyével, akkor osztoznunk kell az emberi jogok Oroszországban történő brutális megsértésével kapcsolatos felelősségben. Ugyanakkor Schröder úr felszólította az EU-t, hogy ne terheljen Oroszországra túlzott követeléseket az ottani emberi jogok és demokrácia tekintetében. Sajnos a tény az, hogy az EU-nak még mindig nincs valós fogása, miközben – a legjobb szándékkal – próbál egyensúlyozni az emberi jogok és gazdasági és stratégiai érdekei között."@hu11
"Signora Presidente, il grado di coerenza dei dialoghi dell’Unione europea con i paesi terzi è stato insufficiente, e una situazione del genere potrebbe minare la stessa credibilità dell’Unione europea nel campo della politica per i diritti umani. La presente relazione trae due conclusioni. Pertanto, il nostro messaggio alla Commissione e al Consiglio è molto chiaro: i diritti umani devono essere elevati di grado e rivestire un ruolo nella definizione concreta delle politiche. In altre parole, non devono essere condizionati da interessi strategici o geopolitici. La sfida più grande rimane attuare questi nobili obiettivi nelle nostre relazioni attuali. Vi è chiaramente un conflitto di interessi e vedute nelle relazioni dell’Unione con la dittatura kazaka. Nel caso della Cina e della Russia, quando esprimiamo preoccupazioni giustificate sulla situazione in tali paesi, dobbiamo chiederci anche se i dialoghi così come sono stati condotti finora abbiano prodotto un reale miglioramento della situazione. Inoltre, parlando della Russia, questo paese dovrebbe cessare di dichiarare che il partenariato UE-Russia si fonda su valori comuni. Nella situazione attuale, tali dichiarazioni appaiono piuttosto ironiche. Dobbiamo chiamare le cose col loro nome, visto che la Russia di Putin si trova allo stesso punto in cui si trovava la Germania di Hitler alla metà degli anni ‘30. Se non affronteremo questa situazione con tutto il potere e l’autorità dell’Unione europea ci renderemo complici delle brutali violazioni dei diritti umani in Russia. Allo stesso tempo, Gerhard Schröder ha invitato l’Unione europea a non gravare la Russia con pretese eccessive nel campo dei diritti umani e della democrazia. Purtroppo l’Unione non ha ancora il pieno controllo della situazione quando cerca di equilibrare i diritti umani e i suoi interessi economici e strategici."@it12
"Ponia Pirmininke, ES dialogai su trečiosiomis šalimis nebuvo pakankamai vieningi, o tokia situacija gali turėti neigiamą poveikį ES žmogaus teisių politikos patikimumui. Pranešime padarytos dvi išvados. Todėl mūsų pareiškimas Komisijai ir Tarybai yra labai aiškus: žmogaus teisių klausimus reikia perkelti į praktinę politikos vykdymo plotmę. Kitaip sakant, jos neturi būti nulemtos strateginių ar geopolitinių interesų. Didžiausias iššūkis vis dar yra siekti šių garbingų tikslų plėtojant dabartinius santykius. Akivaizdu, kad interesai išsiskiria, kai aptariamas ES požiūris į Kazachijos diktatūrą. Kalbant apie Kiniją ir Rusiją ir reiškiant susirūpinimą dėl ten susiklosčiusių situacijų, turime užduoti sau klausimą, ar iki šios vesti dialogai iš tikrųjų prisidėjo prie situacijų gerinimo. Be to, kalbant apie Rusiją, reikia pasakyti, kad ta valstybė negali toliau teigti, kad jos santykiai su ES yra grindžiami bendromis vertybėmis. Dabartinėje situacijoje tai skamba gana ironiškai. Turime vadinti daiktus tikraisiais jų vardais, nes Putino Rusijos situacija tikriausiai yra tokia pat, kaip Hitlerio Vokietijos situacija praėjusio amžiaus ketvirtojo dešimtmečio viduryje. Jei nespręsime šių problemų naudodami visas ES pajėgas ir teises, galėsime laikyti save prisidėjusiais prie brutalaus žmogaus teisių pažeidimo Rusijoje. Tuo pačiu metu ponas Šrioderis kreipėsi į ES su prašymu neapkrauti Rusijos išpūstais reikalavimais dėl žmogaus teisių ir demokratijos. Tačiau tiesa ta, kad ES pozicijos dar nepakankamai tvirtos mėginant iš geriausių paskatų rasti balansą tarp žmogaus teisių klausimo ir ekonominių bei strateginių interesų."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, ES divpusējās sarunās ar trešām valstīm nav bijis pietiekamas konsekvences, un šāda situācija var sagraut ES cilvēktiesību politikas ticamību. Tādi ir divi šī ziņojuma secinājumi. Tādēļ, mūsu vēstījums Komisijai un Padomei ir ļoti skaidrs: cilvēktiesību jautājumi ir jāiekļauj praktiskajā politikas veidošanā. Citiem vārdiem sakot, tie nedrīkst būt atkarīgi no stratēģiskajām vai ģeopolitiskajām interesēm. Vislielākais izaicinājums vēl arvien ir šo cēlo mērķu ieviešana mūsu pašreizējās attiecībās. ES attiecībās ar Kazahstānas diktatūru acīmredzami pastāv interešu un uzskatu konflikts. Ķīnas un Krievijas gadījumā, izsakot pamatotas bažas par situāciju šajās valstīs, mums būtu arī jājautā, vai tādas divpusējās sarunas, kādas notika līdz šim, patiesi ir panākušas situācijas uzlabošanos. Tāpat, runājot par Krieviju, šai valstij ir jāpārtrauc prasīt, lai ES-Krievijas partnerība tiktu veidota uz kopējām vērtībām. Pašreizējā situācijā tas izklausās samērā ironiski. Mums lietas ir jāsauc to īstajā vārdā, jo Putina Krievija iespējams atrodas turpat, kur Hitlera Vācija bija 1930.-to gadu vidū. Tas, ka šīs parādības nerisinām ar visu ES varu un ietekmi, mūs padara par līdzvainīgiem brutālajos cilvēktiesību pārkāpumos Krievijā. Tajā pašā laikā aicināja ES nenoslogot Krieviju ar pārmērīgi augstām prasībām attiecībā uz cilvēktiesībām un demokrātiju šajā valstī. Diemžēl fakts ir tāds, ka ES vēl arvien trūkst īsta tvēriena, ar vislabākajiem nodomiem cenšoties sabalansēt cilvēktiesību jautājumus un tās ekonomiskās un stratēģiskās intereses."@lv13
"Madam President, there has not been sufficient consistency in the EU dialogues with third countries and such a situation may undermine the very credibility of the EU’s human rights policy. These are two conclusions of this report. Therefore, our message to the Commission and the Council is very clear: human rights issues should be upgraded into practical policymaking. In other words, they should not be conditioned by strategic or geopolitical interests. The biggest challenge remains implementing these noble goals in our current relationships. There is clearly a conflict of interest and views in the EU relations with the Kazakh dictatorship. In the case of China and Russia, expressing the right concern about the situations there, we should also ask whether the dialogues as they have been conducted so far have produced a real improvement in the situation. Also, speaking of Russia, that country should stop claiming that the EU-Russia partnership is founded on shared values. In the present situation, it sounds rather ironic. We need to call things as they are, as Putin’s Russia is probably where Hitler’s Germany was in the mid-1930s. Not addressing these realities with all the power and authority of the EU makes us share responsibility for the brutal violation of human rights in Russia. At the same time, Mr Schröder called on the EU not to burden Russia with exaggerated demands about human rights and democracy there. Unfortunately, the fact is that the EU still lacks real grip while trying, with the best of intentions, to balance human rights and its economic and strategic interests."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, er is niet voldoende consistentie in de EU-dialogen met derde landen en een dergelijke situatie kan de absolute geloofwaardigheid van het EU-mensenrechtenbeleid ondermijnen. Dit zijn twee conclusies van dit verslag. Daarom is onze boodschap naar de Commissie en de Raad heel helder: mensenrechtenvraagstukken dienen te worden opgewaardeerd tot praktische beleidsontwikkeling. Met andere woorden: ze dienen niet afhankelijk te zijn van strategische of geopolitieke belangen. De belangrijkste uitdaging blijft het in de praktijk brengen van deze nobele doelen in onze huidige relaties. Er zijn duidelijk botsende belangen en inzichten in de EU-betrekkingen met de Kazakse dictatuur. Als we in het geval van China en Rusland uitdrukking geven aan de gerechtvaardigde bezorgdheid over de situatie daar, dienen we ons eveneens af te vragen of de gevoerde dialogen tot dusverre een werkelijke verbetering van de situatie hebben opgeleverd. Nu we over Rusland spreken: dat land dient op te houden met te stellen dat het partnerschap EU-Rusland op gezamenlijke waarden is gebaseerd. In de huidige situatie klinkt het tamelijk ironisch. We moeten de dingen bij de naam noemen, aangezien het Rusland van Poetin waarschijnlijk is aanbeland op het punt waar het Duitsland van Hitler was in het midden van de jaren dertig van de vorige eeuw. Als we deze realiteiten niet aan de orde stellen met alle macht en gezag van de EU maken we ons medeverantwoordelijk voor de grove schendingen van de mensenrechten in Rusland. Tegelijkertijd riep de heer Schröder de EU op om Rusland niet te overladen met overdreven eisen over de mensenrechten en democratie daar. Helaas is het een feit dat de EU nog altijd geen echte greep heeft, hoewel ze zich met de beste bedoelingen inspant om een evenwicht te vinden tussen mensenrechten en haar economische en strategische belangen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Dialogowi UE z krajami trzecimi brakuje dostatecznej spójności. Sytuacja ta może podkopywać samą wiarygodność uprawianej przez UE polityki praw człowieka. Z niniejszego sprawozdania wypływają 2 wnioski. Stąd też nasze przesłanie dla Rady i Komisji jest bardzo czytelne: kwestie praw człowieka powinny zostać podniesione do rangi praktycznego kształtowania polityki. Innymi słowy, nie powinny być one uwarunkowane interesami strategicznymi czy geopolitycznymi. Największym wyzwaniem pozostaje realizacja tych szlachetnych celów. Występuje wyraźny konflikt interesów i poglądów, jeśli chodzi o stosunki UE z kazachską dyktaturą. W przypadku Chin i Rosji, wyrażając słuszną troskę o panującą tam sytuację, powinniśmy również spytać, czy prowadzony dotychczas dialog doprowadził do rzeczywistej poprawy sytuacji. Mówiąc o Rosji należy również zaznaczyć, że państwo to powinno przestać twierdzić, że partnerstwo UE z Rosją opiera się na wspólnych wartościach. W obecnej sytuacji brzmi to raczej ironicznie. Musimy nazywać rzeczy tak, jak one się prezentują, a Rosja Putina jest prawdopodobnie w tym samym punkcie, w jakim znajdowały się w połowie lat 30 XX wieku Niemcy Hitlera. Brak odniesienia się z całą mocą i autorytetem UE do takiej rzeczywistości czyni nas odpowiedzialnymi za brutalne łamanie praw człowieka w Rosji. Równocześnie pan Schröder wezwał UE, aby nie obciążała Rosji przesadnymi wymogami dotyczącymi praw człowieka i demokracji. Niestety, faktem jest, że UE wciąż brakuje rzeczywistej siły, podczas gdy próbuje ona, mając najlepsze zamiary, znaleźć równowagę pomiędzy prawami człowieka a swoimi interesami gospodarczymi i strategicznymi."@pl16
"Senhora Presidente, o diálogo da UE com os países terceiros não se tem revelado suficientemente consistente, uma situação que poderá comprometer a própria credibilidade da política da UE em matéria de direitos humanos. Estas são duas conclusões deste relatório. Por conseguinte, a nossa mensagem à Comissão e ao Conselho é muito clara: as questões dos direitos humanos devem ser elevadas ao estatuto da formulação política prática. Por outras palavras, não devem estar condicionadas por interesses estratégicos ou geopolíticos. O maior desafio continua a ser a implementação destas nobres metas nas nossas relações correntes. Há claramente um conflito de interesses e de opiniões nas relações da UE com a ditadura cazaque. No caso da China e da Rússia, ao expressar a natural preocupação com a situação nestes países, devemos também perguntar-nos se o diálogo, na forma como tem sido conduzido até à data, tem produzido melhorias concretas. Também, falando da Rússia, esse país deveria deixar de dizer que a parceria UE-Rússia se baseia em valores partilhados. Na situação actual, isto soa a uma grande ironia. Precisamos de chamar as coisas pelos nomes, dado que a Rússia de Putin equivale, provavelmente, à Alemanha de Hitler em meados de 1930. Não abordar estas realidades com todo o poder e autoridade da UE, torna-nos co-responsáveis pela violação brutal dos direitos humanos na Rússia. Paralelamente, o senhor deputado Schröder exortou a UE a não sobrecarregar a Rússia com exigências exageradas no âmbito aos direitos humanos e da democracia naquele país. Infelizmente, o facto é que a UE não tem força suficiente, embora tente, com a melhor das intenções, equilibrar os direitos humanos e os seus interesses económicos e estratégicos."@pt17
"Madam President, there has not been sufficient consistency in the EU dialogues with third countries and such a situation may undermine the very credibility of the EU’s human rights policy. These are two conclusions of this report. Therefore, our message to the Commission and the Council is very clear: human rights issues should be upgraded into practical policymaking. In other words, they should not be conditioned by strategic or geopolitical interests. The biggest challenge remains implementing these noble goals in our current relationships. There is clearly a conflict of interest and views in the EU relations with the Kazakh dictatorship. In the case of China and Russia, expressing the right concern about the situations there, we should also ask whether the dialogues as they have been conducted so far have produced a real improvement in the situation. Also, speaking of Russia, that country should stop claiming that the EU-Russia partnership is founded on shared values. In the present situation, it sounds rather ironic. We need to call things as they are, as Putin’s Russia is probably where Hitler’s Germany was in the mid-1930s. Not addressing these realities with all the power and authority of the EU makes us share responsibility for the brutal violation of human rights in Russia. At the same time, Mr Schröder called on the EU not to burden Russia with exaggerated demands about human rights and democracy there. Unfortunately, the fact is that the EU still lacks real grip while trying, with the best of intentions, to balance human rights and its economic and strategic interests."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, v dialógoch EÚ s tretími krajinami nedošlo k dostatočnej zhode a takáto situácia môže podkopať základnú dôveryhodnosť politiky EÚ v oblasti ľudských práv. Toto sú dva závery tejto správy. Náš odkaz Komisii a Rade je preto veľmi jasný: otázky ľudských práv by mali prejsť do reálneho zákonodarstva. Inými slovami, nemali by byť podmienené strategickými alebo geopolitickými záujmami. Najväčšou výzvou zostáva vykonať tieto vznešené ciele v našich súčasných vzťahoch. Je tu jasný konflikt záujmov a názorov vo vzťahoch EÚ s diktatúrou v Kazachstane. V prípade Číny a Ruska by sme sa pri vyjadrovaní oprávnených obáv nad tamojšou situáciou mali aj pýtať, či dialógy, ako sa viedli doteraz, vytvorili skutočné zlepšenie situácie. A keď už spomíname Rusko, táto krajina by mala prestať tvrdiť, že partnerstvo EÚ – Rusko je založené na spoločných hodnotách. V súčasnej situácii to vyznieva veľmi ironicky. Je treba nazývať veci pravými menami, pretože Putinovo Rusko je pravdepodobne tam, kde bolo Hitlerovo Nemecko v polovici tridsiatych rokov. Nevenovanie sa týmto skutočnostiam s celou mocou a autoritou EÚ znamená niesť spoluzodpovednosť za surové porušovanie ľudských práv v Rusku. V rovnakom čase vyzval pán Schröder EÚ, aby nezaťažovala Rusko prehnanými požiadavkami v oblasti ľudských práv a demokracie. Skutočnosťou, žiaľ, je, že EÚ stále chýba skutočná kontrola, kým sa s najlepším úmyslom pokúša vyvážiť ľudské práva a svoje hospodárske a strategické záujmy."@sk19,19
"Gospa predsednica, dialogi EU s tretjimi državami niso bili dovolj dosledni, kar lahko ogrozi verodostojnost politike EU o človekovih pravicah. To sta dve ugotovitvi iz zadevnega poročila. Zato je naše sporočilo Komisiji in Svetu zelo jasno: vprašanje človekovih pravic je treba dvigniti na raven praktičnega oblikovanja politike. To pomeni, da ne sme biti pogojeno s strateškimi ali geopolitičnimi interesi. Največji izziv je še vedno izvajanje teh plemenitih ciljev v naših obstoječih odnosih. Jasno navzkrižje interesov in stališč je prisotno v odnosih EU s kazahstansko diktaturo. Kar zadeva Kitajsko in Rusijo, se moramo poleg tega, da ustrezno izrazimo svojo zaskrbljenost glede tamkajšnjih razmer, vprašati tudi, ali so se z dialogi, ki so potekali do zdaj, razmere resnično izboljšale. Poleg tega Rusija ne bi smela več trditi, da partnerstvo med EU in Rusijo temelji na skupnih vrednotah. Glede na sedanje okoliščine to zveni precej ironično. Stvari moramo obravnavati takšne, kot so, ker je Putinova Rusija zdaj verjetno v podobnem položaju kot je bila Hitlerjeva Nemčija sredi tridesetih let 20. stoletja. Ker EU z vsemi pristojnostmi in pooblastili, ki jih ima, ne obravnava teh razmer, je soodgovorna za okrutno kršenje človekovih pravic v Rusiji. Hkrati je gospod Schröder pozval EU, naj ne obremenjuje Rusije s pretiranimi zahtevami v zvezi s človekovimi pravicami in demokracijo v tej državi. Žal EU še vedno nima pravega nadzora, medtem ko poskuša z najboljšimi nameni uskladiti človekove pravice ter gospodarske in strateške interese."@sl20
"Fru talman! EU:s dialoger med tredjeländer har inte varit tillräckligt konsekventa och detta kan undergräva trovärdigheten hos EU:s människorättspolitik. Det är två slutsatser som man kan dra av detta betänkande. Vårt budskap till kommissionen och rådet är därför mycket tydligt: människorättsfrågorna bör bli en praktisk politisk fråga. Med andra ord får de inte bestämmas av strategiska eller geopolitiska intressen. Den största utmaningen är fortfarande att genomföra dessa ädla mål i våra befintliga förbindelser. Det finns en tydlig intressekonflikt och skilda åsikter inom ramen för EU:s förbindelser med diktaturen i Kazakstan. När det gäller Ryssland och Kina och vår oro inför situationen i dessa länder, bör vi även fråga oss om dialogerna, som de har förts hittills, har bidragit till verkliga förbättringar av situationen. På tal om Ryssland måste de sluta att hävda att partnerskapet mellan EU och Ryssland grundas på gemensamma värden. Med tanke på det rådande läget låter det helt enkelt ironiskt. Vi måste kalla saker för deras rätta namn, eftersom Vladimir Putins Ryssland förmodligen liknar Hitlertyskland i mitten av 1930-talet. Om inte EU tar itu med dessa realiteter med all sin styrka och auktoritet blir vi delaktiga i ansvaret för de brutala kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Ryssland. Samtidigt uppmanade Gerhard Schröder EU att inte belasta Ryssland med överdrivna krav på mänskliga rättigheter och demokrati. Faktum är att EU tyvärr fortfarande saknar ett verkligt grepp, även om man gör så gott man kan för att skapa en lämplig avvägning mellan de mänskliga rättigheterna och de ekonomiska och strategiska intressena."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Gerhard Schroder"13
"Tunne Kelam (PPE-DE ). –"18,20,15,14,11,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph