Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-343"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.24.3-343"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää esittelijä Valencianoa varsin hyvästä ja oikeansuuntaisesta mietinnöstä. On erittäin tärkeätä, että tällä eurooppalaisella foorumilla Euroopan parlamentissa käsitellään ihmisoikeuksia. Minun on helppo yhtyä siihen ajatukseen, minkä esittelijä nosti esille, että ihmisoikeuksien tulee olla EU:n ulkopolitiikan ydin. Kun puhumme ihmisoikeuksista, meidän täytyy muistaa se, että ne eivät olisi vain sanahelinää tai sellaisia sanoja, joita laitetaan poliittisiin puheisiin ja eri juhlatilaisuuksiin, vaan että ne olisivat myös arkista todellisuutta niin Euroopan unionin sisällä kuin myös meidän suhteessamme muihin maihin, kolmansiin maihin. Mitä ihmisoikeudet oikein ovat koko laajuudessaan? Itse ymmärrän niin, että ihmisoikeudet ovat aina ihmiselämän alusta lähtien ihmisen kuolemaan saakka ihmisellä olevia jakamattomia oikeuksia, aina syntymättömän lapsen oikeudesta vanhuksen oikeuksiin asti. Ne ovat naisten oikeuksia, kuten täällä on sanottu, ja lasten oikeuksia, mutta ne ovat myös vammaisten oikeuksia, sairaitten oikeuksia, vanhusten oikeuksia, kaikkien oikeuksia. On muistettava, että jokainen elämä on arvokas ja ainutkertainen. Sanoisin jopa, että jokainen elämä on pyhä, niin että kukaan ei saa riistää toisen ihmisen elämää, toisen ihmisoikeuksia. Jos me voisimme Euroopan unionissa jakaa sen arvon, että ihmisarvo ja ihmisoikeudet voittavat aina markkina-arvon, olisimme oikealla linjalla, oikealla tiellä, mutta valitettavasti näyttää olevan niin, että monta kertaa me annamme markkina-arvon syrjäyttää ihmisoikeudet. Kiinasta on monia esimerkkejä, ne ovat nousseet tänään jo esille, ja tällä hetkellä meidän edessämme on esimerkiksi Venäjän tilanne. Mitä ovat ihmisoikeudet Venäjällä? Me näemme ne, tiedämme tapauksia nimeltä mainiten, Hodorovskista lähtien. Mitä me olemme saaneet aikaan eurooppalaisena arvoyhteisönä? Kyllä meidän eurooppalaisessa arvoyhteisössä Euroopan unionissa täytyy elää niin kuin me opetamme ja puolustaa ihmisen oikeutta, ihmisarvoja joka paikassa eli unionin sisällä, mutta myös suhteessa kolmansiin maihin ja kehitysmaihin."@fi7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, v první řadě bych chtěl poděkovat zpravodajce Eleně Valenciano Martínez-Orozcové za její vynikající a správně zaměřenou zprávu. Pro toto evropské fórum, kterým je Evropský parlament, je velmi důležité zaobírat se lidskými právy. Úplně souhlasím se zpravodajkou, když tvrdí, že lidská práva by měla být v centru vnější politiky EU. Když hovoříme o lidských právech, musíme pamatovat na to, že by neměla být jen předmětem prázdné rétoriky, neměla by být jen slovy používanými v politických projevech a při zvláštních příležitostech. Měla by být běžnou realitou v rámci Evropské unie, stejně jako v našich vztazích s ostatními zeměmi, třetími zeměmi. Co přesně představují lidská práva ve všech svých aspektech? Já tomu rozumím tak, že lidská práva jsou nezcizitelnými právy, která přísluší lidské bytosti od narození do smrti, včetně práv nenarozených dětí a starších osob. Zahrnují práva žen, jak se tu už hovořilo, práva dětí, ale patří mezi ně i práva zdravotně postižených, nemocných, starších, každého. Musíme mít na paměti, že každý život je vzácný a jedinečný. Dokonce bych řekl, že každý život je posvátný a nikdo nemá právo vzít život druhé osobě – vzít jí lidská práva. Jestliže my v Evropské unii dokážeme sdílet s jinými představu, že lidská hodnota a lidská práva vždy převažují nad tržní hodnotou, jsme na správné cestě v správném směru. Bohužel se zdá, že velmi často dovolujeme, aby tržní hodnota zaujala místo lidských práv. Čína nám dává mnoho příkladů, které jsou pro nás dnes zřejmé. Kromě toho dnes musíme zohlednit například situaci v Rusku. Co představují lidská práva v Rusku? To vidíme, případy známe podle jména – Chodorkovskij a podobně. Čeho jsme jako Evropské společenství hodnot dosáhli? Samozřejmě, že my v Evropském společenství hodnot a v Evropské unii musíme žít tak, jak kážeme, a prosazovat lidská práva a lidské hodnoty všude, v rámci Unie, ale i v našich vztazích s třetími zeměmi."@cs1
") Fru formand! Først vil jeg gerne takke ordføreren, Elena Valenciano Martínez-Orozco, for hendes fremragende og meget fokuserede betænkning. Det er meget vigtigt for dette europæiske forum, Europa-Parlamentet, at behandle spørgsmålet om menneskerettigheder. Jeg er helt enig med ordføreren, når hun siger, at menneskerettigheder bør være et centralt element i EU's udenrigspolitik. Når vi taler om menneskerettigheder, skal vi huske, at de ikke bare skal være genstand for retorik eller tomme ord i politiske taler og ved særlige lejligheder. De bør være en almindelig realitet både i EU og i vores forbindelser med andre lande, tredjelande. Hvad nøjagtigt repræsenterer menneskerettigheder i alle deres aspekter? Som jeg forstår det, er menneskerettigheder umistelige rettigheder, som et menneske har fra fødsel til død, og det omfatter også ufødte børns rettigheder og ældre mennesker. De omfatter kvinders rettigheder, som det er blevet sagt her, og børns rettigheder, men de omfatter også handicappedes, syges, ældres rettigheder - alles rettigheder. Vi skal huske, at ethvert liv er dyrebart og unikt. Jeg vil endda sige, at ethvert liv er helligt, og ingen kan tage et andet menneskes liv - tage dets menneskerettigheder fra det. Hvis vi i EU kunne udbrede den opfattelse til andre, at menneskeværd og menneskerettigheder altid sejrer over markedsværdien, ville vi være på rette vej. Desværre ser det ud til, at vi meget ofte lader markedsværdien fortrænge menneskerettighederne. Kina byder på mange eksempler på dette, og de er meget tydelige for os i dag. Desuden skal vi nu tage højde for situationen i f.eks. Rusland. Hvad er menneskerettigheder i Rusland? Vi ser dem, og vi kender til konkrete sager - Hodorovski og så videre. Hvad har vi opnået som et europæisk fællesskab af værdier? Det er klart, at vi i et europæisk fællesskab af værdier og i EU skal praktisere det, som vi taler for, og forsvare menneskerettigheder og menneskeværd alle vegne, i EU og i vores forbindelser med tredjelande og udviklingslande."@da2
"Frau Präsidentin! Zunächst möchte ich der Berichterstatterin, Frau Valenciano Martínez-Orozco, für ihren ausgezeichneten und zielgenauen Bericht danken. Es ist sehr wichtig für dieses europäische Forum, das Europäische Parlament, sich mit den Menschenrechten zu befassen. Ich stehe fest hinter der Berichterstatterin, wenn sie sagt, dass die Menschenrechte im Mittelpunkt der EU-Außenpolitik stehen sollten. Wenn wir über Menschenrechte sprechen, dann müssen wir stets bedenken, dass es hier um mehr geht als hehre Worte in politischen Reden und zu besonderen Anlässen. Sie sollten eine alltägliche Realität sowohl innerhalb der Europäischen Union als auch in unseren Beziehungen mit anderen Ländern, mit Drittländern, sein. Wofür stehen die Menschenrechte mit all ihren Facetten genau? So wie ich es verstehe, sind die Menschenrechte die unveräußerlichen Rechte eines jeden Menschen von der Geburt bis zum Tod, einschließlich der Rechte der ungeborenen Kinder und der älteren Menschen. Dazu gehören die Rechte von Frauen, wie hier bereits gesagt wurde, und die Rechte der Kinder, aber auch die Rechte der Behinderten, der Kranken, alter Menschen, eines jeden. Wir dürfen nicht vergessen, dass jedes Leben kostbar und einzigartig ist. Ich möchte sogar sagen, dass jedes Leben heilig ist, und niemand kann einer anderen Person das Leben, also die Menschenrechte, nehmen. Wenn wir uns in der Europäischen Union mit anderen darauf verständigen könnten, dass die menschlichen Werte und die Menschenrechte immer über dem Marktwert stehen, dann wären wir auf dem richtigen Weg. Leider hat es jedoch den Anschein, als ließen wir sehr häufig den Marktwert die Menschenrechte verdrängen. China liefert viele Beispiele dafür, und diese sind gegenwärtig sehr offensichtlich. Darüber hinaus müssen wir gegenwärtig beispielsweise auch die Situation in Russland betrachten. Was sind Menschenrechte in Russland? Wir sehen, was dort geschieht, wir wissen von namentlichen Fällen – Chodorkowski und so weiter. Was haben wir als europäische Wertegemeinschaft erreicht? Natürlich müssen wir, die wir in einer europäischen Wertegemeinschaft leben, und die Europäische Union das umsetzen, was wir andere lehren, und die Menschenrechte und menschlichen Werte überall, innerhalb der Union, aber auch in unseren Beziehungen mit Drittstaaten und Entwicklungsländern verteidigen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την Elena Valenciano Martínez-Orozco, για την έξοχη και δεόντως εστιασμένη έκθεσή της. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ευρωπαϊκό φόρουμ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ασχοληθεί με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συμφωνώ πολύ με την εισηγήτρια όταν λέει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της εξωτερικής διάστασης της πολιτικής της ΕΕ. Όταν μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν πρέπει να αποτελούν απλώς αντικείμενο ρητορικής ή απλά λέξεων που χρησιμοποιούνται σε πολιτικές ομιλίες και σε ειδικές εκδηλώσεις. Πρέπει να αποτελούν κοινό τόπο τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στις σχέσεις μας με άλλες, τρίτες χώρες. Τι ακριβώς αντιπροσωπεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τους τις πτυχές; Όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι τα αναφαίρετα δικαιώματα που απολαμβάνει ένας άνθρωπος από τη στιγμή που θα γεννηθεί μέχρις ότου πεθάνει, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων των εμβρύων και των ηλικιωμένων. Περιλαμβάνουν τα δικαιώματα των γυναικών, όπως έχει ειπωθεί εδώ, και τα δικαιώματα των παιδιών, περιλαμβάνουν όμως επίσης τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, των αρρώστων, των ηλικιωμένων, των πάντων. Πρέπει να θυμούμαστε ότι κάθε ζωή είναι πολύτιμη και μοναδική. Θα έλεγα μάλιστα ότι κάθε ζωή είναι ιερή και κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει τη ζωή ενός ανθρώπου – να του αφαιρέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να μοιραστούμε με άλλους την έννοια ότι η ανθρώπινη αξία και τα ανθρώπινα δικαιώματα υπερισχύουν πάντα της αξίας της αγοράς, θα κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση, στον σωστό δρόμο. Δυστυχώς, όμως, φαίνεται ότι πολύ συχνά αφήνουμε την αξία της αγοράς να υποκαταστήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Κίνα παρέχει πολλά παραδείγματα αυτού του πράγματος, και αυτά μας είναι πολύ προφανή σήμερα. Επιπλέον, πρέπει τώρα να λάβουμε υπόψη μας την κατάσταση στη Ρωσία, λόγου χάρη. Τι σημαίνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία; Τα βλέπουμε• γνωρίζουμε ονομαστικά υποθέσεις – Hodorkovski και ούτω καθεξής. Τι πετύχαμε ως ευρωπαϊκή κοινότητα αξιών; Προφανώς, εμείς ως ευρωπαϊκή κοινότητα αξιών και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εφαρμόζουμε ό,τι επαγγελλόμαστε και να προασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ανθρώπινες αξίες παντού, εντός της Ένωσης, αλλά και στις σχέσεις μας με τρίτες και αναπτυσσόμενες χώρες."@el10
"Madam President, first of all I want to thank the rapporteur, Elena Valenciano Martínez-Orozco, for her excellent and properly focused report. It is very important for this European forum, the European Parliament, to deal with human rights. I am in firm agreement with the rapporteur when she says that human rights should be at the core of the EU’s external policy. When we talk of human rights, we have to remember that they should not be just the subject of mere rhetoric or just words used in political speeches and on special occasions. They should be a commonplace reality both within the European Union and in our relations with other countries – third countries. What do human rights in all their aspects represent exactly? The way I understand it is that human rights are the inalienable rights a human being has from birth to death, including the rights of unborn children and the elderly. They include the rights of women, as has been said here, and the rights of children, but they also include the rights of the disabled, the sick, the elderly, everyone. We have to remember that every life is precious and unique. I would even say that every life is sacred, and nobody can take another person’s life – take away their human rights. If we in the European Union could share with others the notion that human value and human rights always win out against market value, we would be on the right tack, on the right road. Unfortunately, however, it would appear that we very often allow market value to supplant human rights. China provides many examples of this, and these are very obvious to us today. In addition, we now have the situation in Russia, for example, to take into account. What are human rights in Russia? We see them; we know of cases by name – Hodorovski and so on. What have we achieved as a European community of values? Obviously, we in a European community of values and the European Union have to practise what we preach and defend human rights and human values everywhere, inside the Union, but also in our relations with third and developing countries."@en4
"Señora Presidenta, en primer lugar deseo dar las gracias a la ponente, Elena Valenciano Martínez-Orozco, por su excelente informe, que además está perfectamente enfocado. Es muy importante que este foro europeo, el Parlamento Europeo, se ocupe de los derechos humanos. Concuerdo plenamente con la ponente cuando afirma que los derechos humanos deberían ser la esencia de la política externa de la UE. Cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que recordar que no deben convertirse en mera retórica o en simples palabras usadas en discursos políticos y en ocasiones especiales. Deben ser una realidad habitual tanto en el seno de la Unión Europea como en nuestras relaciones con otros países. ¿Qué representan exactamente los derechos humanos en todos sus aspectos? En mi opinión, los derechos humanos son derechos inalienables que un ser humano posee desde su nacimiento hasta su muerte y éstos incluyen los derechos de los niños no nacidos y los ancianos. Asimismo incluyen los derechos de las mujeres, como ya se ha dicho aquí, y los derechos de los niños, pero también los derechos de los discapacitados, los enfermos, los ancianos, los de todas las personas. Tenemos que recordar que todas las vidas son valiosas y únicas. Incluso diría que todas las vidas son sagradas y que nadie puede quitarle su vida a otra persona: despojarle de sus derechos humanos. Si en la Unión Europea pudiéramos compartir con los demás la idea de que el valor humano y los derechos humanos siempre prevalecen por encima del valor mercantil, estaríamos en el buen camino, en la dirección correcta. Sin embargo, desafortunadamente, parece que demasiado a menudo permitimos que el valor mercantil sustituya a los derechos humanos. China proporciona muchos ejemplos a este respecto y todos ellos nos resultan evidentes en la actualidad. Además, ahora tenemos que tener en cuenta la situación de Rusia, por ejemplo. ¿Qué son los derechos humanos en Rusia? Los vemos, conocemos los casos por su nombre, como el caso Hodorovski, entre otros. ¿Qué hemos conseguido como comunidad europea de valores? Obviamente, estamos en una comunidad europea de valores y la Unión Europea tiene que poner en práctica aquello que proclama y defender los derechos y valores humanos en todas partes, dentro de la Unión pero también en sus relaciones con terceros países y con países en desarrollo."@es21
"Proua juhataja, eelkõige soovin tänada raportööri Elena Valencianot tema suurepärase ja õigesti fokusseeritud raporti eest. Selle Euroopa foorumi, Euroopa Parlamendi jaoks on inimõigustega tegelemine väga tähtis. Olen kindlalt nõus raportööriga, kui ta ütleb, et inimõigused peavad saama ELi välispoliitika keskseks teemaks. Kui räägime inimõigustest, peame meeles pidama, et see ei tohi olla pelgalt retoorika või lihtsalt sõnad, mida kasutatakse poliitilistes sõnavõttudes ja eriliste sündmuste puhul. Nad peavad olema tavakohane reaalsus nii ELi sees kui ka suhetes teiste riikidega – kolmandate riikidega. Mida kujutavad endast inimõigused täpselt kõikides oma eri aspektides? See, kuidas mina seda mõistan, on, et inimõigused on inimese lahutamatu õigus, mida ta omab sünnist surmani, sealhulgas sündimata laste õigused ja vanurite õigused. Nad hõlmavad naiste õigusi, nagu raportis märgitakse, ja laste õigusi, kuid nad hõlmavad ka puuetega inimeste ja haigete õigusi, vanurite õigusi, kõigi õigusi. Peame meeles pidama, et iga elu on väärtuslik ja ainulaadne. Ma ütleks isegi, et iga inimese elu on püha, ja et keegi ei saa võtta teise inimese elu – ära võtta kellegi inimõigusi. Kui saaksime Euroopa Liidus jagada teistega arusaama, et inimväärtus ja inimõigused on alati võidukad turuväärtuste üle, siis oleksime õigel teel. Kahjuks, tegelikkuses lubame sageli turuväärtustel inimõigused kõrvale tõrjuda. Hiina võimaldab palju selliseid näiteid ja need on tänapäeval meile ilmselged. Lisaks on meil olukord Venemaal, näiteks. Mida kujutavad endast inimõigused Venemaal? Me näeme neid, teame ka juhtumitest nimepidi – üks neist on Hodorkovski. Mida oleme suutnud saavutada Euroopa Ühenduse väärtuste koguna? Ilmselgelt, meie väärtuste Euroopa ühendus ja Euroopa Liit viivad ellu seda, mida jutlustame ja kaitseme inimõigusi ja inimväärtusi kõikjal Euroopa Liidu sees, kuid samuti meie suhetes kolmandate ja arenguriikidega."@et5
"(FI) Madame la Présidente, je souhaite tout d’abord remercier le rapporteur, Elena Valenciano Martínez-Orozco, pour son excellent et pertinent rapport. Il est essentiel pour ce forum européen qu’est le Parlement de traiter des droits de l’homme. J’abonde entièrement dans le sens du rapporteur: les droits de l’homme doivent s’inscrire au cœur de la politique extérieure de l'UE. Lorsque nous parlons de droits de l’homme, nous devons garder à l’esprit que ceux-ci ne doivent pas être réduits à de vaines paroles ou de simples mots utilisés dans les discours politiques et à des occasions particulières. Ceux-ci devraient être une banale réalité tant au sein de l’UE que dans nos relations avec les pays tiers. Que représentent précisément les droits de l’homme dans tous leurs aspects? Pour ma part, les droits de l'homme sont les droits inaliénables qu'un être humain a de sa naissance à sa mort, y compris les droits des enfants non nés et des personnes âgées. Ils comprennent les droits des femmes, comme nous l’avons dit, et les droits des enfants, mais également les droits des handicapés, des malades, des personnes âgées, de tous. Il faut garder à l’esprit que toute vie est précieuse et unique. Je dirais même que toute vie est sacrée, et que personne ne peut prendre la vie d’autrui, retirer ses droits humains. Si l'Union européenne pouvait partager avec les autres la notion selon laquelle la valeur humaine et les droits de l’homme l’emportent toujours sur les intérêts économiques, nous serions en bonne voie. Malheureusement, il semble toutefois que les intérêts économiques prennent l'ascendant sur les droits de l'homme. La Chine en donne de nombreux exemples, et ceux-ci nous semblent aujourd'hui très évidents. En outre, il faut à présent que nous prenions la situation de la Russie, par exemple, en compte. Quels sont les droits de l’homme en Russie? Nous les voyons; nous connaissons certaines affaires de nom: Hodorovski, etc. Qu’avons-nous réalisé en tant que communauté européenne de valeurs? Nous sommes manifestement dans une communauté européenne de valeurs et l’Union européenne doit pratiquer ce que nous prêchons et défendre les droits de l’homme et les valeurs humaines partout, au sein de l’Union, mais également dans nos relations avec les pays tiers et en développement."@fr8
"Elnök asszony! Először is szeretném megköszönni az előadónak, Elena Valenciano Martínez-Orozcónak nagyszerű és megfelelően összpontosító jelentését. Ezen európai fórum, az Európai Parlament számára nagyon fontos, hogy foglalkozzon az emberi jogokkal. Határozottan egyetértek az előadóval, amikor azt mondja, hogy az emberi jogoknak az uniós külpolitika középpontjában kell állniuk. Amikor az emberi jogokról beszélünk, emlékeznünk kell arra, hogy azoknak nemcsak szónoklatok témájának kell lenniük, nemcsak a politikai beszédekben és különleges alkalmakkor használt puszta szavaknak kell lenniük. Azoknak banális valóságnak kell lenniük mind az Európai Unión belül, mind pedig más országokkal – harmadik országokkal folytatott kapcsolatainkban. Mit is képviselnek pontosan az emberi jogok aspektusaik összességében? Ahogy én látom azt, hogy az emberi jogok olyan elidegeníthetetlen jogok, amelyekkel egy emberi lény a születésétől kezdve egészen a haláláig rendelkezik, beleértve a meg nem született gyermekek és az idősek jogait is. Ezek magukba foglalják a nők jogait is, amint itt azt már elmondták, és a gyermekek jogait is, de ugyanúgy a fogyatékkal élők, a betegek, az idősek – mindenki jogait! Emlékeznünk kell arra, hogy minden élet értékes és egyedi. Még azt is mondanám, hogy minden élet szent és senki sem foszthat meg mást az életétől – nem veheti el emberi jogait. Ha az Európai Unióban tudnánk másokkal osztozni abban az elgondolásban, hogy az emberi érték és az emberi jogok mindig győzedelmeskednek a piaci érték felett, akkor a helyes ösvényen, a helyes úton járnánk. Sajnos azonban úgy tűnik, hogy nagyon gyakran engedjük meg azt, hogy a piaci érték kiszorítsa az emberi jogokat. Kína számos példát szolgáltat erre vonatkozóan és ez ma igen nyilvánvaló a számunkra. Mindemellett pedig ott van például az oroszországi helyzet, amit figyelembe kell vennünk. Mik az emberi jogok Oroszországban? Látjuk; névről ismerünk eseteket – a Hodorkovszkij-ügyet és így tovább. Mit értünk el az értékek európai közösségeként? Természetesen nekünk, az értékek európai közösségében és az Európai Unióban gyakorolnunk kell, amit prédikálunk és meg kell védenünk az emberi jogokat és az emberi értékeket mindenütt, az Unión belül, de a harmadik és fejlődő országokkal meglévő kapcsolatainkban is."@hu11
"Signora Presidente, innanzi tutto vorrei ringraziare la relatrice, l’onorevole Elena Valenciano Martínez-Orozco, per la sua eccellente ed esauriente relazione. E’ molto importante che questo consesso politico, il Parlamento europeo, si occupi di diritti umani. Concordo pienamente con l’autrice quando dice che i diritti umani devono essere alla base della politica estera comunitaria. Quando parliamo di diritti umani, dobbiamo ricordare che non devono essere solamente un oggetto di mera retorica o parole utilizzate in discorsi politici o in occasioni particolari, bensì un’ovvietà, sia all’interno dell’Unione europea che nelle nostre relazioni con i paesi terzi. Cosa rappresentano esattamente i diritti umani in tutti i loro aspetti? A mio parere i diritti umani sono i diritti inalienabili che ogni essere umano ha, dalla nascita alla morte, compresi i diritti dei bambini non nati e degli anziani. Comprendono inoltre i diritti delle donne, come è stato già detto qui, i diritti dei bambini, nonché i diritti delle persone disabili, dei malati, degli anziani, di tutti. Non dobbiamo dimenticare che ogni vita è preziosa e unica, per non dire che ogni vita è sacra, e nessuno può privare un’altra persona della vita, né privarla dei suoi diritti umani. Se l’Unione europea potesse trasmettere agli altri il concetto che il valore umano e i diritti umani hanno sempre la meglio rispetto ai valori del mercato, allora saremmo sulla strada giusta. Purtroppo, però, molto spesso facciamo prevalere il valore del mercato sui diritti umani. La Cina fornisce molti esempi in questo senso, esempi che sono ormai del tutto ovvi per noi. Inoltre, dobbiamo tenere conto della situazione in Russia, ad esempio. Cosa sono i diritti umani in Russia? Li vediamo; conosciamo dei casi per nome, Khodorkovskij, e come lui altri. Cosa abbiamo ottenuto come comunità europea dei valori? Va da sé che l’Unione europea, in quanto comunità europea dei valori, deve attuare ciò che predica e tutelare i diritti umani e i valori umani ovunque, all’interno dell’Unione come nelle relazioni con i paesi terzi e i paesi in via di sviluppo."@it12
"Ponia Pirmininke, visų prima noriu padėkoti pranešėjai, Elena Valenciano Martínez-Orozco, už jos puikų ir kryptingą pranešimą. Labai svarbu, kad šis Europos forumas, Europos Parlamentas, svarsto žmogaus teisių klausimą. Visiškai pritariu pranešėjai, teigiančiai, kad žmogaus teisės turi būti viena iš tvirčiausių ES užsienio politikos grandžių. Kai kalbame apie žmogaus teises, reikia prisiminti, kad tai ne vien retorika ir politikų kalbose tam tikromis progomis vartojami žodžiai. Tai turi būti Europos Sąjungos ir mūsų santykių su kitomis – trečiosiomis – šalimis realybė. Ką žmogaus teisės reiškia apskritai? Mano supratimu, žmogaus teisės yra neatimamos teisės, kurios žmogui suteikiamos nuo gimimo iki mirties; tai ir negimusių vaikų bei senyvo amžiaus žmonių teisės. Tai taip pat moterų, kai buvo minėta, ir vaikų teisės, be to, tai ir neįgaliųjų, sergančių, pagyvenusių – visų – teisės. Negalima pamiršti, kad kiekviena gyvybė yra vertinga ir unikali. Galėčiau netgi pasakyti, kad kiekviena gyvybė yra šventa ir niekas negali atimti kito žmogaus gyvybės – atimti iš jo jam suteiktų žmogaus teisių. Jei mes Europos Sąjungoje visi palaikytumėme nuomonę, kad žmogaus vertė ir žmogaus tesisės visada yra aukščiau rinkos vertės, mes būtume teisūs, eitume teisingu keliu. Deja, labai dažnai rinkos vertybės išstumia žmogaus teises. Kinijoje galima pamatyti labai daug tokių pavyzdžių ir šiandien tai akivaizdu. Be to, šiandien negalima pamiršti Rusijoje susiklosčiusios situacijos. Ką žmogaus teisės reiškia Rusijoje? Mes tai matome; mes galime tai įvardyti – Chodorovski ir pan. Ką pasiekėme kaip Europos vertybių bendrija? Akivaizdu, kad mes, kaip vertybes puoselėjanti Europos bendrija ir Europos Sąjunga, turime darbais įrodyti tai, apie ką kalbame, ir visur ginti žmogaus teises – tiek Europos Sąjungoje, tiek santykiuose su trečiosiomis besivystančiomis šalimis."@lt14
"Cienījamā priekšsēdētājas kundze! Vispirms es vēlos pateikties referentei par lielisko un labi motivēto ziņojumu. Šim Eiropas forumam Eiropas Parlamentā ir ļoti svarīgi risināt cilvēktiesību jautājumus. Es pilnīgi piekrītu referentes teiktajam, ka cilvēktiesībām jābūt ES ārpolitikas pamatā. Runājot par cilvēktiesībām, mums ir jāatceras, ka tas nedrīkst būt tikai retorisks temats vai tikai vārdi, ko izmanto politiskās runās un īpašos gadījumos. Tai jābūt ikdienišķai realitātei gan Eiropas Savienībā, gan mūsu attiecībās ar citām valstīm – trešām valstīm. Ko tieši nozīmē cilvēktiesības no visiem to aspektiem? Es to saprotu šādi – cilvēktiesības ir neatņemamas tiesības, kas cilvēkam ir no dzimšanas līdz nāvei, tostarp nedzimušu bērnu un vecāka gadagājuma cilvēku tiesības. Tās ietver sieviešu tiesības, kā jau šodien minēts, un bērnu tiesības, taču tās ietver arī invalīdu tiesības, slimu cilvēku, vecāka gadagājuma cilvēku tiesības un ikviena cilvēka tiesības. Mums jāatceras, ka jebkura dzīvība ir vērtīga un vienreizēja. Es pat teiktu, ka katra dzīvība ir svēta, un neviens nevar atņemt citam cilvēkam dzīvību – atņemt viņam cilvēktiesības. Ja mēs Eiropas Savienībā būtu vienoti ar citiem savos uzskatos, ka cilvēciskās vērtības un cilvēktiesības vienmēr ir svarīgākas par tirgus vērtību, mēs būtu uz pareizā ceļa. Tomēr diemžēl izrādītos, ka mēs ļoti bieži ļaujam tirgus vērtībai ieņemt cilvēktiesību vietu. Ķīna tam sniedz daudzus piemērus, un tie šodien ir ļoti acīmredzami. Turklāt tagad mums, piemēram, ir jāņem vērā situācija Krievijā. Kādas ir cilvēktiesības Krievijā? Mēs tās redzam, mēs pazīstam lietas pēc vārdiem – Hodorkovska lieta un citas. Ko mēs kā Eiropas vērtību kopiena esam sasnieguši? Acīmredzot mums Eiropas vērtību kopienā un Eiropas Savienībā ir jārīkojas atbilstoši tam, ko sludinām, un jāaizstāv cilvēktiesības un cilvēciskās vērtības visā Eiropas Savienībā, kā arī mūsu attiecībās ar trešām un jaunattīstības valstīm."@lv13
"Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää esittelijä Valencianoa varsin hyvästä ja oikeansuuntaisesta mietinnöstä. On erittäin tärkeätä, että tällä eurooppalaisella foorumilla Euroopan parlamentissa käsitellään ihmisoikeuksia. Minun on helppo yhtyä siihen ajatukseen, minkä esittelijä nosti esille, että ihmisoikeuksien tulee olla EU:n ulkopolitiikan ydin. Kun puhumme ihmisoikeuksista, meidän täytyy muistaa se, että ne eivät olisi vain sanahelinää tai sellaisia sanoja, joita laitetaan poliittisiin puheisiin ja eri juhlatilaisuuksiin, vaan että ne olisivat myös arkista todellisuutta niin Euroopan unionin sisällä kuin myös meidän suhteessamme muihin maihin, kolmansiin maihin. Mitä ihmisoikeudet oikein ovat koko laajuudessaan? Itse ymmärrän niin, että ihmisoikeudet ovat aina ihmiselämän alusta lähtien ihmisen kuolemaan saakka ihmisellä olevia jakamattomia oikeuksia, aina syntymättömän lapsen oikeudesta vanhuksen oikeuksiin asti. Ne ovat naisten oikeuksia, kuten täällä on sanottu, ja lasten oikeuksia, mutta ne ovat myös vammaisten oikeuksia, sairaitten oikeuksia, vanhusten oikeuksia, kaikkien oikeuksia. On muistettava, että jokainen elämä on arvokas ja ainutkertainen. Sanoisin jopa, että jokainen elämä on pyhä, niin että kukaan ei saa riistää toisen ihmisen elämää, toisen ihmisoikeuksia. Jos me voisimme Euroopan unionissa jakaa sen arvon, että ihmisarvo ja ihmisoikeudet voittavat aina markkina-arvon, olisimme oikealla linjalla, oikealla tiellä, mutta valitettavasti näyttää olevan niin, että monta kertaa me annamme markkina-arvon syrjäyttää ihmisoikeudet. Kiinasta on monia esimerkkejä, ne ovat nousseet tänään jo esille, ja tällä hetkellä meidän edessämme on esimerkiksi Venäjän tilanne. Mitä ovat ihmisoikeudet Venäjällä? Me näemme ne, tiedämme tapauksia nimeltä mainiten, Hodorovskista lähtien. Mitä me olemme saaneet aikaan eurooppalaisena arvoyhteisönä? Kyllä meidän eurooppalaisessa arvoyhteisössä Euroopan unionissa täytyy elää niin kuin me opetamme ja puolustaa ihmisen oikeutta, ihmisarvoja joka paikassa eli unionin sisällä, mutta myös suhteessa kolmansiin maihin ja kehitysmaihin."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, allereerst dank ik de rapporteur, Elena Valenciano Martínez-Orozco, voor haar uitstekende en naar behoren gerichte verslag. Het is zeer belangrijk voor dit Europese forum, het Europees Parlement, om zich bezig te houden met mensenrechten. Ik ben het volslagen eens met de rapporteur als zij zegt dat mensenrechten de kern dienen te vormen van het buitenlands beleid van de EU. Wanneer we praten over mensenrechten moeten we eraan denken dat ze niet slechts onderwerp zijn van louter retoriek of correct woordgebruik in politieke toespraken en bij speciale gelegenheden. Ze moeten een dagelijkse werkelijkheid zijn, zowel binnen de Europese Unie als in onze betrekkingen met andere landen, derde landen. Waar staan mensenrechten in al hun aspecten precies voor? Zoals ik het begrijp zijn mensenrechten de onvervreemdbare rechten die een mens heeft vanaf zijn geboorte tot zijn dood. Ze omvatten ook de rechten van ongeboren kinderen en van de ouderen. Ze omvatten de rechten van vrouwen, zoals hier is gezegd, en de rechten van kinderen, maar ze omvatten ook de rechten van de invaliden, de zieken en de ouderen, van iedereen. We moeten eraan denken dat ieder leven waardevol is en uniek. Ik zou zelfs zeggen dat ieder leven heilig is en niemand een ander van het leven mag beroven – zijn of haar mensenrechten wegnemen. Als we in de Europese Unie met anderen de notie kunnen delen dat menselijke waardigheid en mensenrechten het altijd winnen van marktwaarde, zouden we op het goede spoor, op de goede weg zijn. Helaas lijkt het er echter op dat we heel vaak toestaan dat marktwaarde voorrang krijgt boven de mensenrechten. China levert ons veel voorbeelden en deze zijn vandaag heel duidelijk voor ons. Bovendien hebben we nu rekening te houden met bijvoorbeeld de situatie in Rusland. Wat zijn mensenrechten in Rusland? We zien ze; we kennen gevallen bij naam, Hodorovski enzovoort. Wat hebben we bereikt als Europese gemeenschap van waarden? Het is duidelijk dat wij in een Europese gemeenschap van waarden en de Europese Unie datgene in praktijk moeten brengen wat we preken en de menselijke waarden overal moeten verdedigen, binnen de Unie, maar ook in onze betrekkingen met derde landen en ontwikkelingslanden."@nl3
"Pani przewodnicząca! Po pierwsze chciałbym podziękować sprawozdawczyni, posłance Elenie Valenciano Martínez-Orozco, za doskonałe i właściwie ukierunkowane sprawozdanie. Dla tego europejskiego forum, jakim jest Parlament Europejski, bardzo ważne jest zajmowanie się prawami człowieka. Zdecydowanie popieram sprawozdawczynię, kiedy mówi ona, że prawa człowieka powinny być rdzeniem polityki zewnętrznej UE. Gdy mówimy o prawach człowieka, musimy pamiętać, że nie mogą być one tylko przedmiotem pustej retoryki lub tylko słowami używanymi w politycznych wystąpieniach i przy specjalnych okazjach. Powinny one być powszednią rzeczywistością, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w naszych stosunkach z innymi krajami - krajami trzecimi. Co dokładnie przedstawiają sobą prawa człowieka we wszystkich swoich aspektach? Sposób, w jaki je rozumiem, wygląda tak, że prawa człowieka to nieodłączne prawa, jakie istota ludzka ma od urodzenia do śmierci, w tym prawa dzieci nienarodzonych i osób starszych. Obejmują one prawa kobiet, jak już tu mówiono i prawa dzieci, ale także prawa osób niepełnosprawnych, chorych i osób starszych, każdego. Musimy pamiętać, że każde życie jest drogocenne i niepowtarzalne. Powiedziałbym nawet, że każde życie jest święte i nikt nie może odbierać życia innej osobie - odbierać jej praw człowieka. Gdybyśmy my tu, w Unii Europejskiej, mogli dzielić z innymi wartość człowieka i gdyby prawa człowieka zawsze wygrywały z wartością rynkową, to bylibyśmy na właściwym tropie, na słusznej drodze. Niestety, wydawałoby się jednak, że często pozwalamy wartości rynkowej przyćmić prawa człowieka. Chiny dostarczają bardzo wielu przykładów takiego postępowania - są one dla nas dziś oczywiste. Dodatkowo, musimy wziąć pod uwagę sytuację na przykład w Rosji. A czymże są prawa człowieka w Rosji. Widzimy je; przypadki znamy z nazwiska - Chodorkowski i tak dalej. Co osiągnęliśmy jako europejska wspólnota wartości? Oczywiście, my jako europejska wspólnota wartości i Unia Europejska musimy głosić prawa człowieka i bronić ich oraz wartości ludzkich wszędzie, wewnątrz Unii, ale również w naszych stosunkach z krajami trzecimi i krajami rozwijającymi się."@pl16
"Senhora Presidente, em primeiro lugar, os meus agradecimentos à senhora deputada Elena Valenciano Martínez-Orozco, pelo relatório que nos apresentou e que, além de ser excelente, focaliza devidamente o problema. É muito importante que este fórum europeu, o Parlamento Europeu, trate o tema dos direitos humanos. Concordo plenamente com a relatora, quando esta refere que os direitos humanos deveriam situar-se no cerne da política externa da UE. Quando falamos sobre direitos humanos, temos de recordar que estes não devem ser objecto de simples retórica ou meras palavras usadas em discursos políticos ou em ocasiões especiais. Os direitos humanos deveriam ser um lugar-comum, uma realidade banal, quer dentro da União Europeia, quer nas nossas relações com outros países – os países terceiros. O que representam exactamente os direitos humanos em todos os seus aspectos? Da forma como eu os entendo, os direitos humanos são os direitos inalienáveis de um ser humano desde o nascimento até à morte, incluindo os direitos das crianças em gestação e dos idosos. Incluem os direitos das mulheres, tal como já foi referido, os direitos das crianças, mas também incluem os direitos dos portadores de deficiência, dos doentes, dos idosos, de todas as pessoas. Temos de ter em conta que toda a vida é preciosa e única. Diria inclusive que toda a vida é sagrada, e ninguém pode retirar a vida a outra pessoa – privá-la de direitos humanos. Se a União Europeia conseguisse partilhar com os outros a noção de que o valor humano e os direitos humanos superam sempre os valores do mercado, aí iríamos na direcção certa, estaríamos na via correcta. Infelizmente, parece que nós, muitas vezes, deixamos os valores do mercado suplantarem os valores dos direitos humanos. A China proporciona-nos muitos exemplos desta situação, e estes exemplos são actualmente bastante óbvios para nós. Neste momento, há também que ter em conta a situação na Rússia, por exemplo. O que são direitos humanos na Rússia? Vemos o que são, conhecemos casos pelo nome – Hodorovski e assim sucessivamente. O que conseguimos fazer a este respeito enquanto comunidade europeia de valores? Obviamente que, numa comunidade europeia de valores e numa União Europeia, vamos ter de praticar aquilo que dizemos nos discursos e vamos ter de defender os direitos e os valores humanos no seio da União, mas também nas nossas relações com países terceiros e com países em desenvolvimento."@pt17
"Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää esittelijä Valencianoa varsin hyvästä ja oikeansuuntaisesta mietinnöstä. On erittäin tärkeätä, että tällä eurooppalaisella foorumilla Euroopan parlamentissa käsitellään ihmisoikeuksia. Minun on helppo yhtyä siihen ajatukseen, minkä esittelijä nosti esille, että ihmisoikeuksien tulee olla EU:n ulkopolitiikan ydin. Kun puhumme ihmisoikeuksista, meidän täytyy muistaa se, että ne eivät olisi vain sanahelinää tai sellaisia sanoja, joita laitetaan poliittisiin puheisiin ja eri juhlatilaisuuksiin, vaan että ne olisivat myös arkista todellisuutta niin Euroopan unionin sisällä kuin myös meidän suhteessamme muihin maihin, kolmansiin maihin. Mitä ihmisoikeudet oikein ovat koko laajuudessaan? Itse ymmärrän niin, että ihmisoikeudet ovat aina ihmiselämän alusta lähtien ihmisen kuolemaan saakka ihmisellä olevia jakamattomia oikeuksia, aina syntymättömän lapsen oikeudesta vanhuksen oikeuksiin asti. Ne ovat naisten oikeuksia, kuten täällä on sanottu, ja lasten oikeuksia, mutta ne ovat myös vammaisten oikeuksia, sairaitten oikeuksia, vanhusten oikeuksia, kaikkien oikeuksia. On muistettava, että jokainen elämä on arvokas ja ainutkertainen. Sanoisin jopa, että jokainen elämä on pyhä, niin että kukaan ei saa riistää toisen ihmisen elämää, toisen ihmisoikeuksia. Jos me voisimme Euroopan unionissa jakaa sen arvon, että ihmisarvo ja ihmisoikeudet voittavat aina markkina-arvon, olisimme oikealla linjalla, oikealla tiellä, mutta valitettavasti näyttää olevan niin, että monta kertaa me annamme markkina-arvon syrjäyttää ihmisoikeudet. Kiinasta on monia esimerkkejä, ne ovat nousseet tänään jo esille, ja tällä hetkellä meidän edessämme on esimerkiksi Venäjän tilanne. Mitä ovat ihmisoikeudet Venäjällä? Me näemme ne, tiedämme tapauksia nimeltä mainiten, Hodorovskista lähtien. Mitä me olemme saaneet aikaan eurooppalaisena arvoyhteisönä? Kyllä meidän eurooppalaisessa arvoyhteisössä Euroopan unionissa täytyy elää niin kuin me opetamme ja puolustaa ihmisen oikeutta, ihmisarvoja joka paikassa eli unionin sisällä, mutta myös suhteessa kolmansiin maihin ja kehitysmaihin."@ro18
"Pani predsedajúca, v prvom rade by som chcel poďakovať spravodajkyni Elene Valenciano Martínez-Orozcovej za jej vynikajúcu a správne zameranú správu. Pre toto európske fórum, ktorým je Európsky parlament, je veľmi dôležité zaoberať sa ľudskými právami. Úplne súhlasím so spravodajkyňou, keď tvrdí, že ľudské práva by mali byť v centre vonkajšej politiky EÚ. Keď hovoríme o ľudských právach, musíme pamätať na to, že by nemali byť len predmetom prázdnej rétoriky, nemali by byť len slovami používanými v politických prejavoch a pri osobitných príležitostiach. Mali by byť bežnou realitou v rámci Európskej únie, ako aj v našich vzťahoch s ostatnými, tretími, krajinami. Čo presne predstavujú ľudské práva vo všetkých svojich aspektoch? Ja tomu rozumiem tak, že ľudské práva sú nescuziteľnými právami, ktoré prislúchajú ľudskej bytosti od narodenia po smrť vrátane práv nenarodených detí a starších osôb. Zahŕňajú práva žien, ako sa tu už spomínalo, práva detí, ale patria medzi ne aj práva zdravotne postihnutých, chorých, starších, každého. Musíme mať na pamäti, že každý život je vzácny a jedinečný. Dokonca by som povedal, že každý život je posvätný a nikto nemá právo vziať život druhej osobe – vziať jej ľudské práva. Ak my v Európskej únii dokážeme zdieľať s inými predstavu, že ľudská hodnota a ľudské práva vždy prevýšia nad trhovou hodnotou, budeme na správnej ceste v správnom smere. Bohužiaľ zdá sa, že veľmi často dovoľujeme, aby trhová hodnota zaujala miesto ľudských práv. Čína nám dáva mnoho príkladov, ktoré sú pre nás dnes zrejmé. Okrem toho dnes musíme zohľadniť napríklad aj situáciu v Rusku. Čo predstavujú ľudské práva v Rusku? Vidíme, prípady poznáme po mene – Chodorkovskij a podobne. Čo sme ako Európske spoločenstvo hodnôt dosiahli? Samozrejme, že my v Európskom spoločenstve hodnôt a v Európskej únii musíme žiť, to čo kážeme a presadzovať ľudské práva a ľudské hodnoty všade, v rámci Únie, ale aj v našich vzťahoch s tretími a rozvojovými krajinami."@sk19
"Gospa predsednica, na začetku se zahvaljujem poročevalki Eleni Valenciano Martínez-Orozco za njeno odlično in ustrezno osredotočeno poročilo. Za ta evropski forum, Evropski parlament, je obravnavanje človekovih pravic zelo pomembno. V celoti se strinjam s poročevalkinimi besedami, da morajo biti človekove pravice jedro zunanje politike EU. Ko govorimo o človekovih pravicah, ne smemo pozabiti, da ne smejo obstajati le v retoriki ali besedah, ki se uporabljajo v političnih govorih ali ob posebnih priložnostih. Biti morajo resničnost v vsakdanjem življenju tako v Evropski uniji kot v naših odnosih z ostalimi, tj. tretjimi državami. Kaj natančno pomenijo človekove pravice v vseh njihovih vidikih? Kot jih jaz razumem, so človekove pravice neodtujljive pravice, ki jih ima človek od rojstva do smrti, vključno s pravicami še nerojenih otrok in starejših. Kot je bilo navedeno, vključujejo pravice žensk in otrok ter pravice invalidov, bolnih in starejših oseb, torej vseh ljudi. Zavedati se moramo, da je vsako življenje dragoceno in edinstveno. Lahko bi celo rekel, da je vsako življenje sveto in nihče ne sme vzeti življenja drugemu človeku, tj. mu vzeti človekovih pravic. Če bi si Evropska unija z drugimi delila stališče, da vrednost človeškega življenja in človekove pravice vedno prevladajo nad trgom, bi bili na pravi poti. Žal se zdi, da pogosto dopuščamo, da trg izpodrine človekove pravice. Na Kitajskem se to pogosto dogaja in ti primeri so danes zelo očitni. Poleg tega moramo zdaj upoštevati tudi na primer razmere v Rusiji. Kaj pomenijo človekove pravice v Rusiji? Vidimo jih, poimensko poznamo primere, kot je primer Hodorovskega in podobno. Kaj smo dosegli kot evropska skupnost vrednot? V evropski skupnosti vrednot in Evropski uniji moramo uresničiti svoje besede ter zaščititi človekove pravice in vrednote povsod po Uniji ter v naših odnosih s tretjimi državami in državami v razvoju."@sl20
"Fru talman! Först och främst vill jag tacka föredraganden, Elena Valenciano Martínez-Orozco, för hennes utmärkta och välfokuserade betänkande. Det är mycket viktigt att de mänskliga rättigheterna behandlas i ett europeiskt forum som Europaparlamentet. Jag håller helt och hållet med föredraganden när hon säger att de mänskliga rättigheterna bör stå i centrum för EU:s utrikespolitik. När vi talar om mänskliga rättigheter måste vi komma ihåg att de inte får behandlas rent retoriskt eller endast nämnas i politiska tal och vid särskilda tillfällen. De bör vara en vardaglig realitet både inom EU och i förbindelserna med andra länder – tredjeländer. Vad innebär mänskliga rättigheter exakt ur samtliga aspekter? Såsom jag ser det är de mänskliga rättigheterna omistliga rättigheter som en människa har från det att hon föds tills hon dör, och omfattar också ofödda barns och äldre människors rättigheter. I dessa rättigheter ingår kvinnors rättigheter, vilket har sagts tidigare, och barns rättigheter, men de omfattar också funktionshindrades, sjukas och äldre människors rättigheter, dvs. alla. Vi måste komma ihåg att varje människas liv är värdefullt och unikt. Jag skulle även vilja säga att varje människas liv är heligt, och ingen får ta en annan människas liv – ta ifrån henne hennes rättigheter. Om vi i EU kunde vara överens med andra om uppfattningen att människovärdet och de mänskliga rättigheterna alltid står över marknadsvärdet skulle vi vara på rätt spår, på rätt väg. Tyvärr visar det sig att vi mycket ofta låter marknadsvärdet tränga undan de människorättsliga värdena. Kina är ett land där det finns många exempel på detta, och de är mycket tydliga för oss i dag. Vi måste nu dessutom också beakta situationen i exempelvis Ryssland. Vilka är de mänskliga rättigheterna i Ryssland? Vi ser dem, vi känner till namngivna fall – Hodorovski med flera. Vad har vi uppnått som en europeisk värdegemenskap? Som en europeisk värdegemenskap måste vi tillämpa det vi förespråkar i praktiken och försvara de mänskliga rättigheterna och människovärdet överallt, inom unionen, men också i våra förbindelser med tredjeländer och utvecklingsländer."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph