Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-340"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.24.3-340"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señora Presidenta, quisiera hacer referencia a tres aspectos de este magnífico informe. En primer lugar, al papel de este Parlamento en el control democrático de los documentos estratégicos relativos a los instrumentos financieros para ayuda exterior. En el pasado Pleno debatimos y criticamos una vez más el incumplimiento por parte de la Comisión del compromiso de transparencia y control parlamentario, en el marco del instrumento de financiación de la cooperación al desarrollo. Espero que sea algo que no se repita en esta materia. En segundo lugar, desearía que se solicitase a la Comisión que, lo antes posible, comunicara a este Parlamento cuándo y cómo propone la realización del mecanismo de protocolo postelectoral, en el marco de las misiones de observación electoral, que propone este informe. Y, en tercer y último lugar, el informe pide al Consejo y a la Comisión que analicen, apoyen y coordinen el establecimiento de valores de referencia para el diálogo de la Unión Europea con acciones de otros donantes y otras organizaciones internacionales, especialmente en los mecanismos existentes en las Naciones Unidas. Mañana se debate en esta Cámara una Resolución de urgencia sobre la financiación del Tribunal especial que juzga crímenes de guerra en Sierra Leona, creado por las Naciones Unidas. Considero que es un ejemplo de la falta de coordinación que existe hoy en día entre la Unión y los organismos internacionales y un buen ejemplo del trabajo que queda por hacer. Espero, pues, que este informe sea un paso adelante para lograr esta coordinación."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, chtěl bych upozornit na tři aspekty této vynikající zprávy. V první řadě je to úloha Parlamentu v demokratické kontrole strategických dokumentů týkajících se finančních nástrojů vnější pomoci. Na posledním plenárním zasedání jsme opět diskutovali a kritizovali neschopnost Komise splnit svůj závazek k transparentnosti a parlamentnímu dohledu v souvislosti s finančním nástrojem pro rozvojovou spolupráci. Doufám, že v této oblasti se to nezopakuje. Zadruhé bych chtěl, aby byla Komise vyzvána k tomu, aby co nejdříve informovala Parlament o tom, kdy a jak navrhuje zavést protokol povolebního mechanismu v rámci pozorovatelských misí na volbách, který se v této zprávě navrhuje. A zatřetí a na závěr jsou Rada a Komise ve zprávě vyzývány k analýze, podpoře a koordinaci stanovování referenčních kritérií pro dialogy EU s činnostmi jiných dárců a mezinárodních organizací, zejména zavedenými mechanismy OSN. Zítra budeme v tomto Parlamentu diskutovat o mimořádně naléhavém usnesení o financování zvláštního soudu pro souzení válečných zločinů v Sieře Leone, který zřídila Organizace spojených národů. Považuji to za příklad nedostatku koordinace, ke kterému v současnosti dochází mezi EU a mezinárodními organizacemi, a dobrý příklad objemu práce, kterou je třeba vykonat. Proto doufám, že tato zpráva bude krokem směrem k dosažení takové koordinace."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne henvise til tre forhold i denne fremragende betænkning. For det første Europa-Parlamentets rolle i forbindelse med den demokratiske kontrol af de strategiske dokumenter om de finansielle instrumenter om ekstern bistand. I den forrige plenarforsamling drøftede og kritiserede vi endnu en gang Kommissionens manglende opfyldelse af forpligtelsen til gennemsigtighed og parlamentarisk kontrol inden for rammerne af instrumentet om finansiering af udviklingssamarbejdet. Jeg håber ikke, at det gentager sig i denne sag. For det andet ønsker jeg, at man beder Kommissionen om hurtigst muligt at meddele Parlamentet, hvornår og hvordan det påtænker at gennemføre protokollen om valgkontrol efter afholdelsen af valget inden for rammerne af de valgobservationsmissioner, der foreslås i denne betænkning. For det tredje og sidste anmodes Rådet og Kommissionen i betænkningen om at analysere, støtte og koordinere fastlæggelsen af referenceværdier for EU's dialog med andre donorer og internationale organisationers aktioner, især mekanismerne inden for FN's regi. I morgen skal vi her i Parlamentet drøfte en hastebeslutning om finansiering af den særlige domstol, der behandler krigsforbrydelserne i Sierra Leone, og som er nedsat af FN. Jeg synes, at det er et eksempel på den manglende koordinering, der i dag findes mellem EU og de internationale organisationer, og det er et godt eksempel på det arbejde, der stadig udestår. Jeg håber derfor, at denne betænkning bliver et skridt fremad mod opnåelsen af en sådan koordinering."@da2
"Frau Präsidentin! Ich möchte auf drei Aspekte dieses großartigen Berichts eingehen. Erstens, auf die Rolle des Parlaments bei der demokratischen Überprüfung der strategischen Dokumente zu den Finanzierungsinstrumenten für die Außenhilfe. In der letzten Plenarsitzung haben wir erneut darüber debattiert und kritisiert, dass die Kommission die Verpflichtung zur Transparenz und parlamentarischen Kontrolle im Rahmen des Finanzierungsinstruments der Entwicklungszusammenarbeit nicht erfüllt hat. Ich hoffe, dass sich dies in diesem Bereich nicht wiederholt. Zweitens möchte ich, dass die Kommission aufgefordert wird, dem Parlament so bald wie möglich mitzuteilen, wann und wie sie die Einrichtung des Protokollmechanismus für die Zeit nach den Wahlen im Rahmen der Wahlbeobachtungsmissionen vorschlägt, wie in diesem Bericht angeregt wird. Drittens und letztlich fordert der Bericht den Rat und die Kommission auf, die Festlegung von Bezugswerten für den Dialog der EU zu analysieren und zu unterstützen und mit der Tätigkeit anderer Geber und internationaler Organisationen zu koordinieren, besonders mit den bei den UN bestehenden Mechanismen. Morgen wird in diesem Haus über eine Entschließung zu dringlichen Themen diskutiert, in der es um die Finanzierung des von den Vereinten Nationen geschaffenen Sondergerichtshofs für Kriegsverbrechen in Sierra Leone geht. Ich halte dies für ein Beispiel fehlender derzeitiger Koordination zwischen der EU und den internationalen Organisationen und für ein gutes Beispiel der Arbeit, die noch vor uns liegt. Somit hoffe ich, dass dieser Bericht einen weiteren Schritt für das Gelingen dieser Koordination bilden wird."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε τρεις πτυχές αυτής της εξαιρετικής έκθεσης. Καταρχάς, στον ρόλο του Κοινοβουλίου στον δημοκρατικό έλεγχο στρατηγικών εγγράφων που σχετίζονται με δημοσιονομικά μέσα εξωτερικής βοήθειας. Στην τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας συζητήσαμε και επικρίναμε για άλλη μία φορά την αποτυχία της Επιτροπής να εκπληρώσει τη δέσμευσή της σχετικά με τη διαφάνεια και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο στο πλαίσιο του μέσου χρηματοδότησης για την αναπτυξιακή συνεργασία. Ελπίζω ότι αυτό δεν πρόκειται να επαναληφθεί σε αυτήν την περίπτωση. Δεύτερον, θέλω να ζητηθεί από την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατό για το πότε και πώς προτίθεται να θέσει σε εφαρμογή τον μηχανισμό του μετεκλογικού πρωτοκόλλου στο πλαίσιο των αποστολών για την παρακολούθηση των εκλογών, που προτείνεται από αυτήν την έκθεση. Τρίτο και τελευταίο, η έκθεση καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναλύσουν, να ενισχύσουν και να συντονίσουν την καθιέρωση σημείων αναφοράς για τον διάλογο της ΕΕ με τις αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στους υφιστάμενους μηχανισμούς των Ηνωμένων Εθνών. Αύριο θα συζητηθεί σε αυτό το Κοινοβούλιο ένα επείγον ψήφισμα σχετικά με τη χρηματοδότηση του ειδικού δικαστηρίου για την εκδίκαση των εγκλημάτων πολέμου στη Σιέρρα Λεόνε, το οποίο δημιουργήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα της έλλειψης συντονισμού που υπάρχει επί του παρόντος μεταξύ της ΕΕ και των διεθνών οργανισμών και ένα καλό παράδειγμα του έργου που πρέπει ακόμη να γίνει. Επομένως, ελπίζω ότι αυτή η έκθεση θα αποτελέσει ένα βήμα προόδου προς την επίτευξη αυτού του συντονισμού."@el10
"Madam President, I would like to refer to three aspects of this magnificent report. Firstly, the role of Parliament in the democratic scrutiny of strategic documents relating to financial instruments on external assistance. In the last plenary sitting we once again discussed and criticised the failure by the Commission to fulfil its commitment on transparency and parliamentary scrutiny in the context of the financing instrument for development cooperation. I hope that this is not going to be repeated in this area. Secondly, I would like the Commission to be asked to inform Parliament as soon as possible as to when and how it proposes to put in place the post-electoral protocol mechanism in the framework of Election Observation Missions, proposed by this report. Thirdly and finally, the report calls on the Council and the Commission to analyse, support and coordinate the setting of benchmarks for EU dialogues with actions of other donors and international organisations, especially the UN mechanisms in place. Tomorrow an urgent resolution will be debated in this House on the financing of the special court to judge war crimes in Sierra Leone, set up by the United Nations. I consider this to be an example of the lack of coordination that currently exists between the EU and international organisations and a good example of the work that is still to be done. I therefore hope that this report will be a step forward towards achieving this coordination."@en4
"Proua juhataja, mina soovin esile tuua selle võluva raporti kolm aspekti. Esiteks, parlamendi roll demokraatlikus välisabi kohta käivate finantsiliste vahendite strateegiliste dokumentide kontrollis. Viimasel täiskogu istungjärgul arutasime ja kritiseerisime komisjoni võimetust kohustuse täitmisel läbipaistvuse ja parlamentaarse kontrolli sisseseadmises rahaliste vahendite osas arengukoostöös. Loodan, et seda ei juhtu tänase teema arutelul. Teiseks soovin, et komisjonilt nõutaks parlamendi kiiremas korras teavitamist, millal ja kuidas tema ettepaneku kohaselt panna paika valimisjärgsed protokollimehhanismid valimiste vaatlusmissioonide raames, mis on soovitatud antud raportis. Kolmandaks ja viimaseks aspektiks on raporti pöördumine nõukogu ja komisjoni poole analüüsida, toetada ja koordineerida ELi dialoogide kriteeriume ELi ja muude doonorite ja rahvusvaheliste organisatsioonide, eriti ÜRO olemasolevate vahenditega. Homme arutatakse täiskogus kiireloomulist resolutsiooni ÜRO poolt asutatud erikohtu finantseerimise osas, mis mõistab kohut Sierra Leone sõjakuritegude üle. Pean seda koordineerimatuse näiteks, mis valitseb ELi ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahel ning heaks näiteks tööst, mis seisab ees. Seetõttu loodan, et käesolev raport on samm edasi sellise koordineerituse saavutamisel."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin mainita kolme tämän erinomaisen mietinnön näkökohtaa. Ensimmäinen on parlamentin rooli ulkoisen avun rahoitusvälineisiin liittyvien strategisten asiakirjojen demokraattisessa valvonnassa. Kritisoimme edellisessä täysistunnossa jälleen kerran sitä, ettei komissio ole pitänyt lupaustaan kehitysyhteistyön rahoitusvälineen avoimuuden ja parlamentaarisen valvonnan osalta. Toivon, ettei tämä tule toistumaan. Toiseksi toivon, että komissiota kehotetaan tiedottamaan parlamentille pikaisesti milloin ja miten se aikoo panna täytäntöön vaalien jälkeisen menettelyn vaalitarkkailutehtävien yhteydessä, kuten tässä mietinnössä ehdotetaan. Kolmanneksi mietinnössä kehotetaan neuvostoa ja komissiota analysoimaan, tukemaan ja koordinoimaan EU:n ihmisoikeusvuoropuhelun vertailuarvon asettamista muiden rahoittajien ja kansainvälisten organisaatioiden toimin kiinnittämällä erityistä huomiota nykyisiin YK:n mekanismeihin. Huomenna keskustelemme täällä parlamentissa kiireellisestä päätöslauselmasta, jossa käsitellään YK:n perustaman, Sierra Leonen sotarikoksia käsittelevän erityisen tuomioistuimen rahoitusta. Näen tämän todisteena EU:n ja kansainvälisten järjestöjen välillä nykyisin vallitsevasta puutteellisesta koordinoinnista ja siitä, että paljon on vielä tehtävää. Näin ollen toivon, että tämä mietintö on askel kohti koordinoinnin parantamista."@fi7
"Madame la Présidente, je souhaite faire référence à trois aspects de ce splendide rapport. Premièrement, le rôle du Parlement dans le contrôle démocratique de documents stratégiques relatifs aux instruments financiers de notre assistance extérieure. Au cours de la dernière séance plénière, nous avons de nouveau discuté et critiqué le fait que la Commission n’ait pas tenu ses engagements en matière de transparence et de contrôle parlementaire en ce qui concerne les instruments financiers de la coopération au développement. J’espère que cela ne se reproduira plus dans ce domaine. Deuxièmement, je souhaite que la Commission informe le Parlement dès que possible du moment et de la manière dont il propose de mettre en place le mécanisme de protocole postélectoral dans le cadre des missions d'observation d’élections, proposées dans ce rapport. En troisième et dernier lieu, le rapport invite le Conseil et la Commission à analyser, à soutenir et à coordonner l’établissement de critères pour le dialogue de l’UE avec des actions d’autres donateurs et organisations internationales, notamment le mécanisme en place des Nations unies. Nous débattrons aujourd’hui dans cette Assemblée d’une résolution urgente sur le financement d’un tribunal spécial pour juger les crimes de guerre au Sierra Leone, établi par les Nations unies. Il s’agit pour ma part d’un exemple du manque de coordination qui existe actuellement entre l’UE et les organisations internationales et atteste du travail qu’il reste à accomplir. Je nourris ainsi l’espoir que ce rapport marquera un pas en avant dans l’établissement de cette coordination."@fr8
"Elnök asszony! E nagyszerű jelentés három aspektusára szeretnék hivatkozni. Először is a Parlament által a külső segítségnyújtásra vonatkozó pénzügyi eszközökkel kapcsolatos stratégiai dokumentumok demokratikus ellenőrzésében játszott szerepre. Az utolsó plenáris ülésszakon ismét megvitattuk és bíráltuk azt, hogy a Bizottság elmulasztotta teljesíteni a fejlődés együttműködéssel kapcsolatos finanszírozási eszközzel összefüggésben az átláthatóságra és a parlamenti ellenőrzésre vonatkozó kötelezettségvállalását. Remélem, hogy ez nem fog megismétlődni ezen a területen. Szeretném, ha felkérnék a Bizottságot, hogy a lehtő leghamarabb tájékoztassa a Parlamentet arról, hogy mikor és hogyan javasolja életbe léptetni az e jelentésben javasolt, választások utáni eljárási mechanizmust a választás-megfigyelési küldöttségek keretében. Végül pedig harmadszor: a jelentés felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy elemezze, támogassa és koordinálja az uniós párbeszédekre vonatkozó viszonyítási pontok meghatározását más adományozók és nemzetközi szervezetek intézkedéseivel és különösen az ENSZ meglévő mechanizmusaival. Holnap egy sürgős állásfoglalást tárgyalunk majd meg itt a Parlamentben az ENSZ által létrehozott, a Sierra Leone-i háborús bűncselekményeket tárgyaló különleges bíróság finanszírozásáról. Ezt a koordináció EU és nemzetközi szervezetek közötti hiánya egyik példájának és a még hátralévő munkával kapcsolatos jó példának tartom. Remélem tehát, hogy ez a jelentés előrelépés lesz majd e koordináció elérése érdekében."@hu11
"Signora Presidente, vorrei menzionare tre aspetti di questa eccellente relazione. In primo luogo, il ruolo del Parlamento per quanto riguarda il controllo democratico sui documenti di importanza strategica relativi agli strumenti finanziari per l’assistenza esterna. Nel corso dell’ultima seduta plenaria abbiamo ancora una volta discusso e criticato il mancato adempimento da parte della Commissione dei suoi impegni in materia di trasparenza e controllo da parte del Parlamento in relazione allo strumento finanziario per la cooperazione allo sviluppo. Spero che tale inadempienza non si ripeta in questo campo. In secondo luogo, vorrei che venisse chiesto alla Commissione di informare il Parlamento quanto prima su quando e come propone di attuare il meccanismo protocollare post-elettorale nel quadro delle missioni di osservazione elettorale, proposta contenuta nella presente relazione. In terzo e ultimo luogo, la relazione esorta il Consiglio e la Commissione ad analizzare, sostenere e coordinare la creazione di riferimenti per i dialoghi comunitari con le azioni degli altri donatori e delle organizzazioni internazionali, in modo particolare per quanto riguarda i meccanismi delle Nazioni Unite. Domani il Parlamento discuterà una risoluzione urgente sul finanziamento del Tribunale speciale per i crimini di guerra in Sierra Leone, istituito dalle Nazioni Unite. A mio avviso si tratta di un esempio della mancanza di coordinamento attualmente esistente fra l’Unione europea e le organizzazioni internazionali, nonché un buon esempio del lavoro che rimane ancora da fare. Spero pertanto che la presente relazione rappresenterà un passo in avanti per stabilire tale coordinamento."@it12
"Ponia Pirmininke, norėčiau paminėti tris šio svarbaus pranešimo aspektus. Visų pirma, kalbėsiu apie Parlamento vaidmenį demokratiškai analizuojant su išorinės paramos finansavimo priemonėmis susijusius strateginius dokumentus. Paskutiniajame plenariniame posėdyje dar kartą aptarėme ir kritikavome Komisijos nesugebėjimą užtikrinti viešumo ir parlamentinės analitinės priežiūros plėtros bendradarbiavimo finansavimo priemonių kontekste. Tikiuosi, kad čia tai nepasikartos. Antra, noriu, kad Komisijos būtų paprašyta kiek galima greičiau informuoti Parlamentą, kada ir kaip ji siūlo įdiegti porinkiminio protokolo mechanizmą šiame pranešime siūlomoje rinkimų stebėjimo misijų struktūroje. Pagaliau trečia yra tai, kad pranešime prašoma Tarybos ir Komisijos išanalizuoti, paremti ir koordinuoti lyginamųjų analizių pagal atskaitos tašką tinkamą nustatymą ES dialogams ir kitų pagalbą teikiančių šalių ir tarptautinių organizacijų veiksmams, ypač tai pasakytina apie JT mechanizmus. Rytoj šiuose Rūmuose bus svarstomas itin aktualus sprendimas dėl Jungtinių Tautų specialiojo teismo, tiriančio karo nusikaltimus Siera Lone, įsteigimo finansavimo. Manau, kad tai rodo, jog ES ir tarptautinių organizacijų darbas yra nepakankamai koordinuotas, be to, tai yra darbo, kurį vis dar reikia atlikti, pavyzdys. Todėl tikiuosi, kad siekiant tokios koordinacijos šis pranešimas bus žingsnis pirmyn."@lt14
"Cienījamā priekšsēdētājas kundze! Es vēlētos minēt šī brīnišķīgā ziņojuma trīs aspektus. Pirmkārt, Parlamenta lomu, īstenojot demokrātisku uzraudzību stratēģiskiem dokumentiem, kas saistīti ar ārējās palīdzības finanšu instrumentiem. Pēdējā plenārsēdē mēs atkal pārrunājām un kritizējām Komisijas nespēju ievērot savas saistības attiecībā uz pārredzamību un parlamentāro uzraudzību sakarā ar finansējuma piešķiršanu instrumentam, kas nodrošina attīstības sadarbību. Es ceru, ka tas šajā jomā neatkārtosies. Otrkārt, es vēlētos lūgt Komisiju pēc iespējas drīzāk paziņot Parlamentam to, kad un kā tā piedāvā ieviest pēcvēlēšanu protokola mehānismu vēlēšanu novērošanas misijās, kas ierosinātas šajā ziņojumā. Treškārt un visbeidzot, ziņojumā Padome un Komisija tiek aicināta izanalizēt, atbalstīt un saskaņot ES divpusējo sarunu kritēriju noteikšanu ar citu donoru un starptautisku organizāciju darbībām, it īpaši ar ANO ieviestajiem mehānismiem. Rīt šajā Parlamentā notiks debates saistībā ar steidzamu rezolūciju par finansējuma piešķiršanu īpašai Apvienoto Nāciju Organizācijas izveidotai tiesai, lai izskatītu kara noziegumus Sjerraleonē. Es to uzskatu par piemēru saskaņotības trūkumam, kas pašreiz pastāv starp Eiropas Savienību un starptautiskām organizācijām, un labu piemēru darbam, kas vēl ir jāpaveic. Tāpēc es ceru, ka šis ziņojums būs solis virzienā uz to, lai šo saskaņotību panāktu."@lv13
"Señora Presidenta, quisiera hacer referencia a tres aspectos de este magnífico informe. En primer lugar, al papel de este Parlamento en el control democrático de los documentos estratégicos relativos a los instrumentos financieros para ayuda exterior. En el pasado Pleno debatimos y criticamos una vez más el incumplimiento por parte de la Comisión del compromiso de transparencia y control parlamentario, en el marco del instrumento de financiación de la cooperación al desarrollo. Espero que sea algo que no se repita en esta materia. En segundo lugar, desearía que se solicitase a la Comisión que, lo antes posible, comunicara a este Parlamento cuándo y cómo propone la realización del mecanismo de protocolo postelectoral, en el marco de las misiones de observación electoral, que propone este informe. Y, en tercer y último lugar, el informe pide al Consejo y a la Comisión que analicen, apoyen y coordinen el establecimiento de valores de referencia para el diálogo de la Unión Europea con acciones de otros donantes y otras organizaciones internacionales, especialmente en los mecanismos existentes en las Naciones Unidas. Mañana se debate en esta Cámara una Resolución de urgencia sobre la financiación del Tribunal especial que juzga crímenes de guerra en Sierra Leona, creado por las Naciones Unidas. Considero que es un ejemplo de la falta de coordinación que existe hoy en día entre la Unión y los organismos internacionales y un buen ejemplo del trabajo que queda por hacer. Espero, pues, que este informe sea un paso adelante para lograr esta coordinación."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik wil wijzen op drie aspecten van dit schitterende verslag. Ten eerste, de rol van het Parlement in het democratisch onderzoek van strategische documenten met betrekking tot financiële instrumenten voor buitenlandse steun. In de laatste plenaire vergadering hebben we opnieuw kritisch gesproken over het verzuim van de Commissie om haar toezegging na te komen inzake transparantie en Parlementair onderzoek in de context van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking. Ik hoop dat dit op dit gebied niet zal worden herhaald. Ten tweede zou ik de Commissie willen vragen het Parlement zo spoedig mogelijk te informeren wanneer en op welke wijze zij zich voorstelt het post-electoraal protocolmechanisme in het kader van verkiezingswaarnemingsmissies, zoals voorgesteld in dit verslag, in werking te stellen. Ten derde en als laatste punt, het verslag verzoekt de Raad en de Commissie om de wijze waarop de ijkpunten voor de mensenrechtendialoog of het mensenrechtenoverleg van de EU worden vastgesteld, te analyseren, ondersteunen en coördineren in samenhang met de acties van overige donoren en internationale organisaties, waarbij speciale aandacht dient uit te gaan naar de geschikte VN-mechanismen. Morgen wordt in dit Huis gedebatteerd over een dringende resolutie inzake de financiering van de door de Verenigde Naties ingestelde Speciale Rechtbank die oordeelt over oorlogsmisdaden in Sierra Leone. Ik beschouw dit als een voorbeeld van het gebrek aan coördinatie dat momenteel bestaat tussen de EU en internationale organisaties en een goed voorbeeld van het werk dat nog moet worden gedaan. Ik hoop daarom dat dit verslag een stap in de richting van het bereiken van deze coördinatie zal zijn."@nl3
"Pani przewodnicząca! Chciałbym odnieść się do trzech zagadnień z tego świetnego sprawozdania. Po pierwsze, do roli Parlamentu w demokratycznej kontroli strategicznych dokumentów dotyczących narzędzi finansowych dla pomocy zagranicznej. Podczas ostatniego posiedzenia plenarnego, po raz kolejny dyskutowaliśmy i krytykowaliśmy porażkę Komisji w realizacji zobowiązania przejrzystości i kontroli parlamentarnej w kontekście instrumentu finansowania współpracy rozwojowej. Mam nadzieję, że to się już nie powtórzy w tej dziedzinie. Po drugie, chciałbym, żeby zwrócić się do Komisji aby możliwie najszybciej poinformowała Parlament o tym kiedy i jak proponuje wprowadzić zaproponowany w tym sprawozdaniu mechanizm protokołu powyborczego w ramach misji obserwacji wyborów. Wreszcie po trzecie, sprawozdanie wzywa Radę i Komisję do analizowania, wspierania i koordynowania umieszczenia punktów odniesienia dla dialogów UE z działaniami innych darczyńców i organizacji międzynarodowych, w szczególności w ramach funkcjonujących w ramach ONZ mechanizmów. Jutro w tej izbie będziemy debatować na temat pilnej rezolucji dotyczącej finansowania specjalnego sądu ustanowionego przez Narody Zjednoczone, którego celem będzie osądzenie zbrodni wojennych w Sierra Leone. Uważam, że stanowi to przykład na obecnie istniejący brak koordynacji pomiędzy UE i organizacjami międzynarodowymi i świetny przykład pracy, którą należy jeszcze wykonać. Uważam, że jest to przykład na obecnie istniejący brak koordynacji pomiędzy UE i organizacjami międzynarodowymi i świetny przykład pracy, którą należy jeszcze wykonać. Dlatego też mam nadzieję, że niniejsze sprawozdanie będzie stanowić krok do przodu w osiągnięciu tej koordynacji."@pl16
"Senhora Presidente, gostaria de focar três aspectos deste magnífico relatório. Em primeiro lugar, o papel desempenhado pelo Parlamento no controlo democrático dos documentos estratégicos relacionados com os instrumentos financeiros da ajuda externa. Durante a última sessão plenária debatemos e criticámos uma vez mais o facto de a Comissão não ter cumprido o seu compromisso em matéria de transparência e controlo parlamentar no contexto do instrumento de financiamento da cooperação para o desenvolvimento. Espero que isto não se repita nesta área. Em segundo lugar, gostaria que se pedisse à Comissão para informar este Parlamento com a maior brevidade possível sobre quando e como tenciona implementar o mecanismo protocolar pós-eleitoral no âmbito das missões de observação de eleições, proposto por este relatório. Em terceiro e último lugar, o relatório solicita ao Conselho e à Comissão que analisem, apoiem e coordenem o estabelecimento de valores de referência para os diálogos da UE com acções de outros doadores e outras organizações internacionais, especialmente os mecanismos nas Nações Unidas existentes. Amanhã vai ser debatida nesta Câmara uma resolução de urgência sobre o financiamento do tribunal especial, criado pelas Nações Unidas, a fim julgar crimes de guerra cometidos na Serra Leoa. Penso que isto constitui um exemplo da falta da coordenação que actualmente existe entre a UE e as organizações internacionais e um bom exemplo do trabalho que há ainda por fazer. Espero, pois, que este relatório represente um passo em frente na via da consecução desta coordenação."@pt17
"Señora Presidenta, quisiera hacer referencia a tres aspectos de este magnífico informe. En primer lugar, al papel de este Parlamento en el control democrático de los documentos estratégicos relativos a los instrumentos financieros para ayuda exterior. En el pasado Pleno debatimos y criticamos una vez más el incumplimiento por parte de la Comisión del compromiso de transparencia y control parlamentario, en el marco del instrumento de financiación de la cooperación al desarrollo. Espero que sea algo que no se repita en esta materia. En segundo lugar, desearía que se solicitase a la Comisión que, lo antes posible, comunicara a este Parlamento cuándo y cómo propone la realización del mecanismo de protocolo postelectoral, en el marco de las misiones de observación electoral, que propone este informe. Y, en tercer y último lugar, el informe pide al Consejo y a la Comisión que analicen, apoyen y coordinen el establecimiento de valores de referencia para el diálogo de la Unión Europea con acciones de otros donantes y otras organizaciones internacionales, especialmente en los mecanismos existentes en las Naciones Unidas. Mañana se debate en esta Cámara una Resolución de urgencia sobre la financiación del Tribunal especial que juzga crímenes de guerra en Sierra Leona, creado por las Naciones Unidas. Considero que es un ejemplo de la falta de coordinación que existe hoy en día entre la Unión y los organismos internacionales y un buen ejemplo del trabajo que queda por hacer. Espero, pues, que este informe sea un paso adelante para lograr esta coordinación."@ro18
"Pani predsedajúca, chcel by som upozorniť na tri aspekty tejto vynikajúcej správy. V prvom rade je to úloha Parlamentu v demokratickej kontrole strategických dokumentov týkajúcich sa finančných nástrojov vonkajšej pomoci. Na poslednom plenárnom zasadnutí sme opäť raz diskutovali a kritizovali neschopnosť Komisie splniť svoj záväzok k transparentnosti a parlamentnému dohľadu v súvislosti s finančným nástrojom pre rozvojovú spoluprácu. Dúfam, že v tejto oblasti sa to nezopakuje. V druhom rade by som chcel, aby bola Komisia vyzvaná čo najskôr informovať Parlament o tom, kedy a ako navrhuje zaviesť protokol povolebného mechanizmu v rámci pozorovateľských misií na voľbách, ktorý sa v tejto správe navrhuje. A na záver Rada a Komisia sa v správe vyzývajú na analýzu, podporu a koordináciu stanovovania referenčných kritérií pre dialógy EÚ s činnosťami iných darcov a medzinárodných organizácií, najmä zavedenými mechanizmami OSN. Zajtra budeme v tomto Parlamente diskutovať o mimoriadne naliehavom uznesení o financovaní osobitného súdu na súdenie vojnových zločinov v Sierra Leone, ktorý zriadila Organizácia spojených národov. Považujem to za príklad nedostatku koordinácie, ku ktorému v súčasnosti dochádza medzi EÚ a medzinárodnými organizáciami a dobrý príklad objemu práce, ktorý je nutné vykonať. Preto dúfam, že táto správa bude krokom smerom k dosiahnutiu takejto koordinácie."@sk19
"Gospa predsednica, govoril bom o treh vidikih tega odličnega poročila. Prvič, vloga Parlamenta pri demokratičnem nadzoru nad strateškimi dokumenti v zvezi s finančnimi instrumenti za zunanjo pomoč. Na zadnjem plenarnem zasedanju smo ponovno razpravljali in kritizirali neuspeh Komisije pri izpolnjevanju njene obveznosti glede preglednosti in parlamentarnega nadzora v okviru finančnega instrumenta za razvojno sodelovanje. Upam, da se to na tem področju ne bo ponovilo. Drugič, Komisijo je treba pozvati, naj Parlament čim prej obvesti, kdaj in kako namerava vzpostaviti mehanizem povolilnega uradnega zapisnika v okviru misij za spremljanje volitev, kot je predlagano v tem poročilu. Tretjič in zadnjič, poročilo poziva Svet in Komisijo, da analizirata in podpreta določitev meril uspešnosti za dialoge EU ter jih usklajujeta z ukrepi ostalih donatorjev in mednarodnih organizacij, zlasti veljavnimi mehanizmi ZN. Jutri se bo v tem parlamentu razpravljalo o nujni resoluciji o financiranju posebnega sodišča za vojne zločine v Sierri Leone, ki so ga ustanovili Združeni narodi. Mislim, da je to primer sedanjega pomanjkanja usklajevanja med EU in mednarodnimi organizacijami ter dober dokaz, koliko dela je še treba opraviti. Zato upam, da bo to poročilo korak proti doseganju tega usklajevanja."@sl20
"Fru talman! Jag skulle vilja hänvisa till tre aspekter i detta utomordentliga betänkande. För det första parlamentets roll i den demokratiska granskningen av strategidokument om finansiella instrument för externt stöd. Vid det senaste plenarsammanträdet diskuterade och kritiserade vi återigen det faktum att kommissionen inte har uppfyllt sitt åtagande om öppenhet och parlamentarisk granskning beträffande finansiella instrument för utvecklingssamarbete. Jag hoppas att det inte kommer att upprepas på detta område. För det andra skulle jag vilja att kommissionen uppmanas att snart som möjligt informera parlamentet om när och hur det föreslår införande av uppföljningsmekanismen för valobservationsuppdrag, något som föreslås i betänkandet. För det tredje och sista uppmanas rådet och kommissionen i betänkandet att analysera, stödja och samordna utarbetandet av kriterier för EU:s dialoger med åtgärder från andra givare och internationella organisationer, särskilt FN:s nuvarande mekanismer. I morgon kommer en brådskande resolution att diskuteras i parlamentet om finansiering av den särskilda tribunalen för Sierra Leone för krigsbrott, som har inrättats av FN. Jag anser att detta är ett exempel på att samordningen mellan EU och de internationella organisationerna för närvarande är bristfällig och att det står klart att mycket arbete fortfarande återstår att göra. Jag hoppas därför att betänkandet kommer att vara ett framsteg i riktning mot samordning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph