Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-339"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.24.3-339"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, this excellent report by Ms Valenciano Martínez-Orozco brings together, in a comprehensive fashion, Parliament’s analysis of the potential, but also unfulfilled potential, of the EU human rights dialogue. We demand action from the Council, sadly absent this evening. The EU’s human rights strategy will never achieve optimum results without being organised in a systematic and coherent way, and without transparency and periodic review. Of course our credibility on human rights depends on practising what we preach. How can we urge countries like Jordan, Egypt, Libya, Morocco or Algeria to end torture, when we know that the United States subcontracted torture to them and that European countries colluded with that? Instead of being credible, we become hypocritical. Our own House must be cleaned. The silence of the Council, since our report in February on extraordinary rendition, does not go unnoticed. One of the strongest dialogues we should be having is with like-minded countries, and I therefore welcome paragraphs 115 and 116, which urge the EU to seek syllogies and share experiences while addressing human rights concerns with the US, Canada, Japan and New Zealand. But, in the last six years, while concerns about the war on terror have been shared by most European citizens, we have had no robust action by the EU to secure transatlantic respect for fundamental rights and the rule of law. Of course, I am not saying the US is the worst human rights defender in the world. But it could be the model for human rights excellence and the tragedy is that the EU is not urging it in that direction. The Council’s torture guidelines say the EU will make démarches and issue public statements urging relevant third countries to undertake effective measures against torture and ill-treatment. What démarches? What public statements about abductions, torture, Guantánamo Bay? There is just embarrassed silence. Perhaps an article in this week’s magazine gives a clue. Headlined ‘Czechs with few mates’, it explains how the Czech Republic, in its three years of EU membership, has earned a reputation for promoting human rights at every turn. Great! Right on! Let us cheer! However, reading on, I learn that inside the Brussels foreign policy machine, such concerns are an irritant. EU diplomats apparently describe the Czech Republic as ‘out on a limb’, even ‘unprofessional’ no doubt the most disdainful insult in the diplomat’s armoury. Silly young Czechs! They believe the rhetoric about the EU being a human rights community. They thought Articles 6 and 7 of the EU Treaty, setting out our values of democracy, fundamental rights and the rule of law, were there actually to be acted upon! But the old cynics in the Foreign and Commonwealth Office or the Quai d’Orsay will put them right. I am on the side of the Czech Foreign Minister, Karel Schwarzenberg, who sees no contradiction between being a friend of America and a critic of its human rights breaches. He opposes both the American trade embargo on Cuba and Guantánamo Bay. ‘I am against Guantánamo because I think it is a violation of human rights’, he says crisply."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, tato výborná zpráva paní Valenciano Martínez-Orozcové nás vyčerpávajícím způsobem obeznamuje s parlamentní analýzou o potenciálu, ale též o nevyužitém potenciálu, dialogu EU týkajícího se lidských práv. Od Rady, která je dnes večer, bohužel, nepřítomná, požadujeme, aby konala. Strategie EU týkající se lidských práv nikdy nedosáhne optimálních výsledků bez systematické a promyšlené organizace a bez transparentnosti a pravidelného přehodnocování. Naše věrohodnost v oblasti lidských práv závisí, samozřejmě, na uskutečňování toho, co kážeme. Jak můžeme naléhat na země jako Jordánsko, Egypt, Libye, Maroko nebo Alžírsko, aby skončily s mučením, když víme, že i Spojené státy si u nich objednávají mučení s tichým souhlasem evropských zemí? Namísto toho, abychom byli důvěryhodní, stáváme se pokrytečtí. Musíme si zamést před vlastním prahem. Mlčení Rady od únorové zprávy o mimořádném vydávání osob nezůstalo bez povšimnutí. Jeden z nejdůležitějších dialogů, který bychom měli vést, je dialog se stejně smýšlejícími zeměmi, a proto vítám odstavce 115 a 116, které naléhají na EU, aby hledala logické závěry a vyměňovala si zkušenosti, když bude řešit obavy týkající se lidských práv, s USA, Kanadou, Japonskem a Novým Zélandem. Ale když posledních šest let byla většina evropských občanů znepokojena v souvislosti s válkou proti terorismu, EU nepodnikla žádné rozhodné kroky, aby zabezpečila transatlantický respekt pro základní lidská práva a právní stát. Samozřejmě, netvrdím, že USA jsou nejhorším obráncem lidských práv na světě. Mohly by však být vzorem pro dokonalost lidských práv a tragédií je, že EU na ně v tomto směru nenaléhala. Směrnice Rady o mučení říká, že EU diplomaticky zakročí a vydá veřejná prohlášení, kterými bude tlačit na třetí země, aby podnikly účinná opatření proti mučení a špatnému zacházení. Jaký diplomatický zákrok? Jaká veřejná prohlášení o únosech, mučení, o základně na Guantánamu? Je tu jen rozpačité ticho. Možná nám to pomůže pochopit článek z časopisu z tohoto týdne. S názvem „Czechs with few mates“ vysvětluje, jak si Česká republika po dobu tříletého členství v EU získala renomé za prosazování lidských práv na každém kroku. Úžasné! Jen tak dále! Těšme se! Dále však čtu, že v mašinérii bruselské zahraniční politiky jsou takové věci dráždivé. Diplomati EU celkem jasně popisují Českou republiku jako zemi, která „bezhlavě riskuje“, či dokonce je „neprofesionální“, nepochybně nejpohrdavější urážka v diplomatické zbrojnici. Hloupí mladí Češi! Věří rétorice o EU jako o společenství lidských práv. Domnívali se, že články 6 a 7 Smlouvy o EU vytyčující naše hodnoty demokracie, základních práv a zásad právního státu jsou na to, aby se podle nich jednalo! No, vždyť staří cynici z ministerstva zahraničních věcí a Britského společenství národů nebo z Quai d’Orsay, francouzského ministerstva zahraničních věcí, je už postaví do latě. Jsem na straně českého ministra zahraničních věcí Karela Schwarzenberga, který nevidí žádný rozpor mezi tím být současně přítelem Ameriky a kritizovat jejich porušování lidských práv. Je nejen proti americkému obchodnímu embargu na Kubě, ale i proti základně v zálivu Guantánamo. Jasně říká: „Jsem proti Guantánamu, protože si myslím, že se tam nedodržují lidská práva.“"@cs1
"Fru formand! Denne udmærkede betænkning af fru Valenciano Martínez-Orozco forener på overskuelig måde Parlamentets analyse af mulighederne, men også de uudnyttede muligheder for en EU-dialog om menneskerettigheder. Vi forlanger handling fra Rådet, som er sørgeligt fraværende her til aften. EU's menneskerettighedsstrategi vil aldrig nå de bedst mulige resultater uden at blive organiseret på en systematisk og sammenhængende måde og uden gennemskuelighed og periodiske revisioner. Naturligvis afhænger vores troværdighed vedrørende menneskerettigheder af, at vi sætter handling bag vores ord. Hvordan kan vi opfordre lande som Jordan, Egypten, Libyen, Marokko og Algeriet til at gøre en ende på tortur, når vi ved, at USA har udliciteret tortur til dem, og at europæiske lande har været medvidende herom? I stedet for at være troværdige bliver vi hykleriske. Vi må feje for vores egen dør. Rådets tavshed siden vores betænkning i februar om ekstraordinære udleveringer er ikke gået upåagtet hen. En af de stærkeste dialoger, vi bør have, er med lande, der deler vores opfattelse, og jeg glæder mig derfor over punkt 115 og 116, der opfordrer EU til at søge synergier og dele erfaringer, mens man tager fat på menneskerettighedsbekymringer over for USA, Canada, Japan og New Zealand. Men i de sidste seks år har vi, samtidig med at vi har delt bekymringen for krigen mod terror med de fleste europæiske borgere, ikke haft nogen robust handling fra EU for at sikre respekt på den anden side af Atlanten for grundlæggende rettigheder og lov og orden. Jeg siger naturligvis ikke, at USA er den værste forsvarer af menneskerettighederne i verden. Men det kunne være et forbillede for fortræffelighed på menneskerettighedsområdet, og det tragiske er, at EU ikke opfordrer det til at gå i den retning. Rådets retningslinjer om tortur siger, at EU vil gøre forestillinger og udstede offentlige erklæringer, der opfordrer relevante tredjelande til at træffe effektive foranstaltninger mod tortur og mishandling. Hvilke forestillinger? Hvilke offentlige udtalelser om bortførelse, tortur, Guantánamo Bay? Der er kun en forlegen tavshed. Måske giver en artikel i denne uges Economist et fingerpeg. Under overskriften "Tjekker med få venner" forklarer den, hvordan Tjekkiet i de tre år, det har være medlem af EU, har fået ry for at fremme menneskerettighederne over det hele. Glimrende! Alle tiders! Lad os råbe hurra! Men når jeg læser videre, opdager jeg, at sådanne hensyn betragtes som et irritationsmoment inden for det udenrigspolitiske maskineri i Bruxelles. Diplomater fra EU siger tilsyneladende, at Tjekkiet er "på tynd is" og endda "uprofessionel" - sikkert det værste skældsord i diplomatens arsenal. Dumme, unge tjekker! De tror på de store ord om, at EU er et menneskerettighedssamfund. De troede, at artikel 6 og 7 i EU-traktaten om vores værdier i form af demokrati, grundlæggende rettigheder og lov og orden var noget, man rent faktisk skulle handle ud fra! Men de gamle kynikere i det engelske og det franske udenrigsministerium skal nok få dem bragt ud af den vildfarelse. Jeg tilslutter mig den tjekkiske udenrigsminister, Karel Schwarzenberg, som ikke ser nogen modsætning mellem at være Amerikas ven og kritisere landets brud på menneskerettighederne. Han går imod både det amerikanske handelsembargo mod Cuba og Guantánamo Bay. "Jeg er imod Guantánamo, fordi jeg mener, det er en overtrædelse af menneskerettighederne," siger han klart."@da2
"Frau Präsidentin! Dieser ausgezeichnete Bericht von Frau Valenciano Martínez-Orozco vereint auf umfassende Weise die vom Parlament vorgenommene Analyse der Möglichkeiten, aber auch des ungenutzten Potenzials der EU-Menschenrechtsdialoge. Wir fordern den heute Abend leider abwesenden Rat zum Handeln auf. Die Menschenrechtsstrategie der EU wird niemals optimale Ergebnisse zeitigen, wenn sie nicht systematisch und einheitlich organisiert wird, wenn sie nicht transparent ist und nicht regelmäßig überprüft wird. Unsere Glaubwürdigkeit in Menschenrechtsfragen hängt natürlich davon ab, dass wir praktizieren, was wir predigen. Wie können wir von Ländern wie Jordanien, Ägypten, Libyen, Marokko oder Algerien verlangen, nicht mehr zu foltern, wenn wir wissen, dass die Vereinigten Staaten dort foltern ließen und dass europäische Länder insgeheim daran beteiligt waren? Das macht uns nicht glaubwürdig, sondern scheinheilig. Wir müssen vor unserer eigenen Haustür kehren. Das Schweigen des Rates seit unserem Bericht im Februar über die behauptete Nutzung europäischer Staaten durch die CIA für die Beförderung und das rechtswidrige Festhalten von Gefangenen bleibt nicht unbemerkt. Unsere Dialoge sollten besonders intensiv mit gleich gesinnten Ländern sein, und deshalb begrüße ich die Ziffern 115 und 116, in denen die EU aufgefordert wird, sich bei den USA, Kanada, Japan und Neuseeland im Zuge der Erörterung von Menschenrechtsbelangen um Synergien zu bemühen und Erfahrungen auszutauschen. Doch obwohl die meisten Bürger Europas in den letzten sechs Jahren Bedenken wegen des Kriegs gegen den Terror hegten, hat sich die EU in den transatlantischen Beziehungen nicht energisch für die Achtung von Grundrechten und Rechtsstaatlichkeit eingesetzt. Selbstverständlich meine ich damit nicht, dass die USA der schlechteste Menschenrechtsverteidiger der Welt sind. Aber sie könnten ein Vorbild für Kompetenz in Menschenrechtsfragen sein, und das Tragische ist, dass die EU nicht in dieser Richtung auf sie einwirkt. Die Leitlinien des Rates zur Folter besagen, dass die EU Demarchen unternehmen und öffentliche Erklärungen herausgeben wird, in denen die jeweiligen Drittländer aufgefordert werden, wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung von Folter und Misshandlungen zu treffen. Welche Demarchen? Welche öffentlichen Erklärungen zu Entführungen, Folter, Guantánamo Bay? Es herrscht nur betretenes Schweigen. Ein Artikel in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung „Economist“ gibt vielleicht Aufschluss. Unter der Überschrift „Czechs with few mates“ wird erklärt, wie die Tschechische Republik in den drei Jahren ihrer EU-Mitgliedschaft den Ruf erworben hat, bei jeder Gelegenheit für die Menschenrechte einzutreten. Großartig! Weiter so! Wir sollten Beifall klatschen! Doch beim Weiterlesen erfahre ich, dass innerhalb der außenpolitischen Maschinerie von Brüssel solche Bemühungen Unmut auslösen. EU-Diplomaten beschreiben die Tschechische Republik offenbar als isoliert, sogar „unprofessionell“ – ohne Zweifel die herablassendste Beleidigung im Arsenal eines Diplomaten. Die einfältigen kleinen Tschechen! Sie glauben die schönen Worte über die EU als Menschenrechtsgemeinschaft. Sie dachten, Artikel 6 und 7 des EU-Vertrags, in denen unsere Werte Demokratie, Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit verankert sind, würden in der Praxis tatsächlich gelten! Doch die alten Zyniker im britischen Foreign and Commonwealth Office oder am französischen Quai d’Orsay werden sie schon eines Besseren belehren. Ich bin auf der Seite des tschechischen Außenministers Karel Schwarzenberg, der keinen Widerspruch darin sieht, ein Freund Amerikas zu sein und Menschenrechtsverletzungen dort zu kritisieren. Er ist sowohl gegen das Handelsembargo der USA gegen Kuba als auch gegen Guantánamo Bay. „Ich bin gegen Guantánamo, weil ich glaube, dass es gegen die Menschenrechte verstößt“, so seine knappen Worte."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, αυτή η εξαιρετική έκθεση της κ. Valenciano Martínez-Orozco συνδυάζει, με περιεκτικό τρόπο, την ανάλυση του Κοινοβουλίου για τη δυναμική, αλλά επίσης ανεκπλήρωτη δυναμική, του διαλόγου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Απαιτούμε δράση εκ μέρους του Συμβουλίου, το οποίο δυστυχώς απέχει σήμερα το απόγευμα. Η στρατηγική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα επιτύχει ποτέ τα βέλτιστα αποτελέσματα χωρίς να είναι οργανωμένη με συστηματικό και συνεκτικό τρόπο, και χωρίς διαφάνεια και περιοδική ανασκόπηση. Βεβαίως, η αξιοπιστία μας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα εξαρτάται από την πραγματοποίηση όσων κηρύττουμε. Πώς μπορούμε να καλούμε χώρες όπως η Ιορδανία, η Αίγυπτος, η Λιβύη, το Μαρόκο ή η Αλγερία να θέσουν τέλος στα βασανιστήρια, όταν γνωρίζουμε ότι οι ΗΠΑ τους ανέθεσαν βασανιστήρια και ότι οι ευρωπαϊκές χώρες συνωμότησαν σε αυτό; Αντί να είμαστε αξιόπιστοι, γινόμαστε υποκριτές. Το Σώμα μας πρέπει να γίνει καθαρό. Η σιωπή του Συμβουλίου, μετά την έκθεσή μας τον Φεβρουάριο για τις έκτακτες μεταγωγές, δεν περνά απαρατήρητη. Ένας από τους πιο έντονους διαλόγους που θα πρέπει να διεξαγάγουμε είναι με χώρες συγγενούς ιδεολογίας, και ως εκ τούτου χαιρετίζω τις παραγράφους 115 και 116, οι οποίες καλούν την ΕΕ να εξεύρει συνεργίες και κοινές εμπειρίες κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ιαπωνία και τη Νέα Ζηλανδία. Όμως, τα τελευταία έξι χρόνια, ενώ οι περισσότεροι ευρωπαίοι πολίτες συμμερίζονται τις ανησυχίες για τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, η ΕΕ δεν ανέλαβε σθεναρή δράση προκειμένου να εξασφαλίσει τον διατλαντικό σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Βεβαίως, δεν λέω ότι οι ΗΠΑ είναι ο χειρότερος υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Αλλά θα μπορούσε να αποτελεί πρότυπο αριστείας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το τραγικό είναι ότι η ΕΕ δεν τις καλεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου για τα βασανιστήρια, η ΕΕ θα προβεί σε διαβήματα και δημόσιες δηλώσεις καλώντας τις σχετικές τρίτες χώρες να αναλάβουν αποτελεσματικά μέτρα ενάντια στα βασανιστήρια και την κακομεταχείριση. Ποια διαβήματα; Ποιες δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τις απαγωγές, τα βασανιστήρια, το Γκουαντάναμο; Υπάρχει απλά μια αμήχανη σιωπή. Ίσως ένα άρθρο του περιοδικού αυτής της εβδομάδας μας δώσει κάποια εικόνα. Με τίτλο «Οι Τσέχοι απέκτησαν μερικούς φίλους», εξηγεί πώς η Τσεχική Δημοκρατία, στα τρία χρόνια από την ένταξή της στην ΕΕ, έχει αποκτήσει τη φήμη ότι προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε ευκαιρία. Υπέροχα! Εντάξει! Ας επευφημήσουμε! Ωστόσο, στη συνέχεια, πληροφορούμαι ότι στον μηχανισμό της εξωτερικής πολιτικής των Βρυξελλών τέτοιες ανησυχίες είναι ενοχλητικές. Οι διπλωμάτες της ΕΕ προφανώς περιγράφουν την Τσεχική Δημοκρατία ως «ακραία», ακόμη και «αντιεπαγγελματία» αναμφίβολα η πιο περιφρονητική προσβολή στο οπλοστάσιο των διπλωματών. Ανόητοι μικροί Τσέχοι! Πιστεύουν τη ρητορική ότι η ΕΕ είναι μια κοινότητα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πίστεψαν ότι τα άρθρα 6 και 7 της Συνθήκης ΕΕ, τα οποία ορίζουν τις αξίες της δημοκρατίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, θα εφαρμόζονταν πραγματικά! Όμως, οι έμπειροι κυνικοί του Υπουργείου Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας ή του Υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας θα τους δείξουν ποιο είναι το σωστό. Τάσσομαι στο πλευρό του τσέχου υπουργού Εξωτερικών, Karel Schwarzenberg, ο οποίος δεν θεωρεί ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ του να είναι κανείς φίλος της Αμερικής και επικριτής των παραβιάσεών της ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι αντίθετος τόσο στο αμερικανικό εμπορικό εμπάργκο στην Κούβα όσο και στο Γκουαντάναμο. «Είμαι αντίθετος στο Γκουαντάναμο, διότι πιστεύω ότι αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», δηλώνει ξεκάθαρα."@el10
"Señora Presidenta, el excelente informe Valenciano Martínez-Orozco hace un análisis exhaustivo del potencial, utilizado y no utilizado, del diálogo de la UE en materia de derechos humanos. Exigimos una acción del Consejo, lamentablemente ausente esta noche. La estrategia de la UE en materia de derechos humanos no conseguirá nunca resultados óptimos si no se organiza de una forma sistemática y coherente, con transparencia y revisiones periódicas. Por supuesto, nuestra credibilidad en materia de derechos humanos depende de que hagamos lo que predicamos. ¿Cómo podemos pedir a países como Jordania, Egipto, Libia, Marruecos o Argelia que pongan fin a las torturas, cuando sabemos que los Estados Unidos subcontratan la tortura con esos países y los Estados europeos lo consentimos? En lugar de ser creíbles, nos hacemos hipócritas. Nuestra propia Cámara tiene que limpiarse. El silencio del Consejo, desde nuestro informe en febrero sobre el transporte y la detención ilegal de presos, no ha pasado por alto. Uno de los diálogos más estrechos que deberíamos estar manteniendo es el relativo a los países afines, y por eso acojo con satisfacción los apartados 115 y 116, que instan a la UE a buscar sinergias y experiencias compartidas, al tiempo que se abordan problemas de derechos humanos con Estados Unidos, Canadá, Japón y Nueva Zelanda. Ahora bien, en los últimos seis años, aunque la mayoría de los ciudadanos europeos han compartido su preocupación por la guerra contra el terror, no hemos visto ninguna acción decisiva de la UE para garantizar el respeto transatlántico de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho. Por supuesto, no digo que los Estados Unidos sea el peor defensor de los derechos humanos en el mundo. Pero podría ser el modelo de excelencia en este ámbito y lo malo es que la UE no le está presionando en esa dirección. Las directrices sobre tortura del Consejo dicen que la UE hará gestiones y declaraciones públicas pidiendo a terceros países que adopten medidas eficaces contra la tortura y los malos tratos. ¿Qué gestiones ha habido? ¿Qué declaraciones públicas ha habido sobre secuestros, sobre torturas, sobre la bahía de Guantánamo? Sólo hay un silencio vergonzante. Quizás la clave esté en un artículo publicado esta semana por la revista . Bajo el titular «Los mejores, los checos», explica cómo la República Checa, en sus tres años de adhesión a la UE, ha conseguido prestigio por promover siempre que ha podido los derechos humanos. ¡Estupendo! ¡Genial! ¡Brindemos por ello! Pero, al seguir leyendo, me enteré de que, en la maquinaria de la política exterior de Bruselas, tal interés irrita. Los diplomáticos de la UE dicen de la República Checa que «está en el limbo», o incluso que « es poco profesional», sin duda, el insulto más desdeñoso en el arsenal de un diplomático. ¡Estos tontos y jóvenes checos! Creen en la retórica de que la UE es una comunidad de derechos humanos. Se han creído que los artículos 6 y 7 del Tratado de la UE, en los que se establecen nuestros valores de democracia, derechos fundamentales y Estado de derecho, ¡están ahí realmente para aplicarlos! Pero los viejos cínicos de la Oficina de Asuntos Exteriores y la Commonwealth o el Quai d´Orsay les explicarán la verdad. Yo estoy de acuerdo con el Ministro checo de Asuntos Exteriores, Karel Schwarzenberg, quien no ve contradicción alguna entre ser amigo de Estados Unidos y criticar sus violaciones de los derechos humanos. Se opone tanto al embargo de los Estados Unidos sobre Cuba, como a la bahía de Guantánamo. «Estoy en contra de Guantánamo porque creo que es una violación de los derechos humanos», ha dicho tajantemente."@es21
"Proua juhataja, see suurepärane proua Valenciano raport koondab endasse laiahaardelise parlamendi analüüsi ELi inimõigusdialoogi toimimisvõimest, kuid samuti täideviimata toimimisvõimest. Me nõuame nõukogu poolseid samme, kes kahjuks täna õhtul puudub. ELi inimõiguste strateegia ei saavuta kunagi optimaalseid tulemusi kui ta ei hakka toimima süstemaatiliselt ja ühenduses teiste institutsioonidega, samuti, kui puudub läbipaistvus ja perioodiline ülevaade. Muidugi meie inimõiguste alane usaldusväärsus sõltub sellest, kas viime ellu seda, mida jutlustame. Kuidas saame selliseid riike nagu Jordaania, Egiptus, Liibüa, Maroko või Alžeeria sundida piinamist lõpetama, kui teame, et USA kõrvallepingu alusel teostatav piinamine on nende ja Euroopa riikide vaheline kokkumäng? Selle asemel, et olla usaldusväärsed, muutume hoopis silmakirjalikeks. Meie enda täiskogu vajab puhastamist. Nõukogu vaikimine, alates meie veebruarikuus esitatud raportist erakordsest allaandmisest, ei jää märkamatuks. Üks mõjusamaid dialooge peab toimuma sarnaselt mõtlevate riikide vahel ja seetõttu tervitan lõikeid 115 ja 116, mis kutsuvad ELi üles otsima süllogisme ja jagama USAlt, Jaapanilt, Uus Meremaalt saadud inimõiguste alaseid kogemusi. Kuid viimase kuue aasta vältel, kui hirmu sõjalise terrorismi ees jagab enamik Euroopa kodanikke, pole me ELi poolt järske samme astunud selleks, et kindlustada atlandiülene lugupidamine põhiõigustesse ja õigusriigi põhimõtete järgimine. Mõistagi, ma ei arva, et USA on kõige viletsam inimõiguste kaitsja maailmas. Kuid see võib olla näide inimõiguste suurepärasusest ja ELi tragöödia seisneb selles, et ei julgusta USA inimõiguste liikumist selles õiges suunas. Nõukogu määrus piinamise kohta ütleb, et EL teeb demarše ja esitab avalikkuse avaldusi, julgustades vastavaid kolmandaid riike ette võtma tõhusaid piinamisvastaseid ja väärkohtlemisevastaseid meetmeid. Mis demaršid? Mis avalikkuse avaldused vägivalla, piinamise, Guantanamo lahe kohta? Sellele järgneb ainult kohmetu vaikus. Võib-olla sellenädalases Economistis ilmunud artikkel tabab naelapead. Pealkirjastatud „Tšehhid paari sõbraga” artikkel selgitab, miks Tšehhi Vabariik kolme ELi liikmeks olemise aasta jooksul on saavutanud inimõigusalase reputatsiooni, kes edendab inimõigusi igal sammul. See on suurepärane! Kuid artiklit edasi lugedes saan teada, et Brüsseli välispoliitika masina sees on pilt teine. ELi diplomaadid avalikult nimetavad tšehhe noorteks tšehhideks, isegi ebaprofessionaalseteks, mis on vaieldamatult suurimaks solvanguks diplomaadile. Nad usuvad, et EL on inimõigusühendus. Nad arvasid, et EÜ asutamislepingu artiklid 6 ja 7, mis kehtestavad meie demokraatia väärtused, põhiõigused ja õigusriigi printsiibid, on selleks, et neid järgida! Kuid vanad küünikud USA, Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa välisministeeriumides näitavad neile koha kätte. Mina olen Tšehhi välisministri, Karel Schwarzenbergi poolt, kes ei näe vastuolu selles, et saab olla USA sõber ja samal ajal kriitiliselt suhtuda nende inimõiguste rikkumistesse. Ta on vastu Ameerika kaubandusembargole nii Kuuba kui Guantanamo lahe suhtes. „Ma olen Guantanamo vastu, kuna arvan, et see on inimõiguste rikkumine”, ütleb ta kuivalt."@et5
"Arvoisa puhemies, Valenciano Martínez-Orozcon erinomainen mietintö yhdistää kattavalla tavalla parlamentin analyysin EU:n ihmisoikeusvuoropuhelujen mahdollisuuksista ja vielä käyttämättömistä mahdollisuuksista. Vaadimme toimia neuvostolta, joka ei valitettavasti ole paikalla tänään. EU:n ihmisoikeusstrategialla ei saada koskaan optimaalisia tuloksia, ellei se ole jäsennelty järjestelmällisesti ja yhtenäisesti, eikä ilman avoimuutta tai säännöllisiä tarkistuksia. Uskottavuutemme ihmisoikeusasiassa riippuu luonnollisesti siitä, siirrymmekö sanoista tekoihin. Miten voimme vaatia Jordanian, Egyptin, Libyan, Marokon tai Algerian kaltaisia maita lopettamaan kidutukset, kun tiedämme, että Yhdysvallat harjoitta kidutusta noissa maissa ja että Euroopan maita on ollut mukana? Sen sijaan, että olisimme uskottavia, meistä tulee tekopyhiä. Ensin on siivottava oma tonttimme. Neuvoston vaikeneminen siitä saakka, kun poikkeuksellisia luovutuksia käsittelevä mietintömme hyväksyttiin viime helmikuussa, ei jää huomaamatta. Painokkaimmat vuoropuhelut olisi käytävä samanmielisten maiden kanssa, joten kannatan mietinnön 115 ja 116 kohtaa, joissa EU:ta kehotetaan synergian luomiseen ja kokemusten vaihtoon, kun se käsittelee ihmisoikeuskysymyksiä Yhdysvaltojen, Kanadan, Japanin ja Uuden-Seelannin kanssa. Valtaosa Euroopan kansalaisista on jakanut kuuden viime vuoden kuluessa huolen terrorismin vastaisesta sodasta, mutta EU ei ole siitä huolimatta ryhtynyt vankkoihin toimenpiteisiin varmistaakseen, että Yhdysvalloissa noudatetaan perusoikeuksia ja oikeusvaltion periaatteita. En tietenkään väitä, että Yhdysvallat olisi huonoin ihmisoikeuksien vaalija maailmassa. Se voisi kuitenkin toimia esimerkkinä tämän alan osaamisessa, mutta tragedia on siinä, ettei EU kannusta sitä siihen suuntaan. Kidutuksen vastaisissa neuvoston suuntaviivoissa todetaan, että EU ryhtyy toimenpiteisiin ja laatii julkilausumia, joissa kolmansia maita vaaditaan toimimaan tehokkaasti kidutusta ja kaltoin kohtelua vastaan. Missä ovat nuo toimenpiteet? Missä ovat julkilausumat sieppauksista, kidutuksista tai Guantánamon vankileiristä? On vain kiusallinen hiljaisuus. Kenties tämänviikkoisen lehden artikkeli valaisee asiaa. Pääotsikossa kerrotaan, kuinka Tšekin tasavalta on kolmen EU:n jäsenyysvuotensa aikana saanut maineen ihmisoikeuksien jatkuvana edistäjänä. Hienoa, voimme hurrata sille! Mutta kun artikkelia lukee eteenpäin, selviää, että Brysselin ulkopoliittisen koneiston sisällä tämä aiheuttaa ärtymystä. EU:n diplomaatit kuvailevat Tšekin tasavaltaa ”maaksi tukalassa tilanteessa” ja jopa ”harrastelijaksi”, joka on varmasti hyvin halveksiva ilmaus diplomaattien kielenkäytössä. Hölmöt nuoret tšekit! He uskovat puheisiin siitä, että unioni on ihmisoikeuksiin perustuva yhteisö. He luulevat, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artikla, joilla luodaan jäsenvaltioille yhteiset demokraattiset arvot, perusoikeudet ja oikeusvaltion periaatteet, ovat todella olemassa siksi, että niiden pohjalta toimitaan! Yhdistyneen kuningaskunnan tai Ranskan ulkoministeriön vanhat kyynikot kyllä oikaisevat heidän käsityksensä. Olen samaa mieltä Tšekin tasavallan ulkoministerin Karel Schwarzenbergin kanssa hänen todetessaan, ettei Yhdysvaltojen kanssa kaveeraaminen ole ristiriidassa Yhdysvaltojen ihmisoikeusrikkomusten kritisoinnin kanssa. Hän vastustaa Yhdysvaltojen sekä Kuuballe että Guantánamon lahdelle julistamia kauppasaartoja. ”Vastustan Guantánamon vankileiriä, koska se loukkaa minusta ihmisoikeuksia”, hän toteaa yksikantaan."@fi7
"(EN) Madame la Présidente, cet excellent rapport de Madame Valenciano Martinez-Orozco rassemble, de façon complète, l’analyse du Parlement en matière de dialogue potentiel, mais potentiel seulement, des droits de l’homme au sein de l’UE. Nous exigeons des mesures de la part du Conseil, malheureusement absent ce soir. La stratégie de l’UE en matière de droits de l’homme ne se réalisera jamais pleinement en l’absence d’une méthode d’organisation systématique et cohérente, et en l’absence d’une étude transparente et périodique. Bien entendu, notre crédibilité en matière des droits de l’homme repose sur l’application concrète de nos recommandations. Comment pouvons-nous inciter des pays comme la Jordanie, l’Égypte, la Libye, le Maroc ou l’Algérie à mettre fin à la torture alors que nous savons que les États-Unis ont sous-traité avec ces mêmes pays pour la torture et que les pays européens étaient de connivence? Au lieu d’être crédibles, nous devenons hypocrites. Notre propre Assemblée doit montrer l’exemple. Le silence du Conseil, depuis notre rapport en février sur la reddition extraordinaire, ne passe pas inaperçu. L’un des dialogues les plus solides que nous devrions avoir est avec les pays convergents et je me réjouis par conséquent des paragraphes 115 et 116 qui exigent de l’UE qu’elle recherche des syllogismes et qu’elle partage des expériences avec les États-Unis, le Canada, le Japon et la Nouvelle-Zélande, tout en examinant les préoccupations en matière de droits de l’homme. Mais, au cours des six dernières années, tandis que les préoccupations de la lutte contre le terrorisme ont été partagées par la plupart des citoyens européens, nous n’avons pas eu d’actions solides de la part de l’UE pour sécuriser le respect transatlantique en matière de droits fondamentaux et de règle de droit. Bien entendu, je ne dis pas que les États-Unis sont le pire défenseur des droits de l’homme au monde. Mais ils devraient être un modèle d’excellence en matière de droits de l’homme et le drame, c’est que l’UE ne les incite pas à agir en ce sens. Les recommandations du Conseil relatives à la torture indiquent que l’UE fera des démarches et fera une déclaration publique encourageant les pays tiers concernés à engager des actions contre la torture et mauvais traitements. Quelles démarches? Où sont les déclarations publiques sur les enlèvements, la torture, la prison de Guantanamo? Il n’y a qu’un silence embarrassé. Un article paru cette semaine dans la revue nous donne peut-être un indice. Sous son titre «Les Tchèques se font peu d’amis», il indique comment, la République tchèque, depuis ses trois années d’adhésion à l’UE, est apparue comme un pays défenseur des droits de l’homme à bien des égards. Super! Bien vu! On applaudit! Cependant, si l’on parcourt l’article, on constate que, au sein de la machine politique étrangère de Bruxelles, de tels intérêts dérangent. Les diplomates de l’UE décrivent la République tchèque comme se trouvant dans «une position délicate», voire «non-professionnelle» –sans aucun doute l’insulte la plus méprisante de la panoplie diplomatique. Qu’ils sont bien ignorants ces jeunes Tchèques! Ils s’imaginent que la rhétorique en matière de politique de l’UE appartient à une communauté des droits de l’homme. Ils s’imaginaient que les articles 6 et 7 du traité de l’UE, définissant nos valeurs en matière de démocratie, de droits fondamentaux de l’État de droit devaient, en réalité, être appliqués! Mais les vieux cyniques des affaires étrangères et du Commonwealth ou du Quai d’Orsay se sont bien chargés de les remettre dans le droit chemin. Je soutiens le ministre des affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, qui ne voit aucune contradiction entre le fait d’être un allié des États-Unis tout en critiquant leurs violations des droits de l’homme. Il s’oppose à la fois à l’embargo des États-Unis contre Cuba et la prison de Guantanamo. «Je suis contre Guantanamo parce que je pense qu’il s’agit d’une violation des droits de l’homme», dit-il, sèchement."@fr8
"Elnök asszony! Valenciano Martínez-Orozco asszony kiváló jelentése átfogóan fogja egybe az EU emberi jogi párbeszéde potenciáljának, de ugyanúgy kihasználatlan potenciáljának Parlament általi elemzését is. Intézkedéseket követelünk a Tanács részéről, amely sajnálatos módon nincs ma este jelen. Az EU emberi jogi stratégiája soha nem fog optimális eredményeket elérni, ha azt nem szisztematikus és koherens módon szervezik meg, valamint ha hiányzik az átláthatóság és az időszakos felülvizsgálat. Emberi jogokkal kapcsolatos hitelességünk természetesen attól függ, hogy gyakoroljuk-e is azt, amit prédikálunk. Hogyan is sürgethetnénk arra olyan országokat, mint Jordánia, Egyiptom, Líbia, Marokkó vagy Algéria, hogy vessenek véget a kínzásnak, amikor tudjuk, hogy az Egyesült Államok oda szervezte ki a kínzásokat és hogy voltak európai országok, amelyek ezzel egyetértettek? Ahelyett, hogy hitelesek lennénk, álszentekké váltunk. A saját Parlamentünk tájékán kell sepregetnünk. Nem marad észrevétlen az, hogy a rendkívüli kiadatásról szóló februári jelentésünk óta a Tanács csöndben van. Az egyik legerőteljesebb párbeszédnek annak kell lennie, amelyet a hasonlógondolkodású országokkal folytatunk és ezért örülök a 115. és 116. bekezdésnek, amelyek arra sürgetik az EU-t, hogy keressen szillogizmust és ossza meg a tapasztalatokat, miközben foglalkozik az Egyesült Államokkal, Kanadával, Japánnal és Új-Zélanddal kapcsolatban felmerülő emberi jogi aggályokkal. Az utóbbi hat évben azonban – miközben a terrorizmus elleni háborúval kapcsolatos aggályokat a legtöbb európai polgár osztotta – az EU nem tett erőteljes intézkedést az alapvető jogok és a jogállamiság transzatlanti tiszteletben tartásának biztosítására. Természetesen nem azt mondom, hogy az USA az emberi jogok leggyatrább védelmezője a világon. De lehetne épp az emberi jogi kiválóság mintaképe és a tragédia az, hogy az EU nem sürgeti az USA-t ebbe az irányba. A Tanácsnak a kínzásról szóló iránymutatásai kimondják, hogy az EU intézkedéseket fog tenni és nyilvános nyilatkozatokat fog tenni, amelyekben sürgeti az érintett harmadik országokat, hogy tegyenek hatékony intézkedéseket a kínzás és a nem megfelelő bánásmód ellen. Miféle intézkedések? Miféle nyilvános nyilatkozatok az elrablásokra, a kínzásokra és a Guantánamo-öbölre vonatkozóan? Zavarba ejtő csöndön kívül semmi nincs. Talán az e heti folyóirat egyik cikke ad némi elképzelést. A „Páratlan csehek” című cikk kifejti, hogy a Cseh Köztársaság – hároméves uniós tagsága alatt – jó hírnévre tett szert az emberi jogok előmozdítása terén, minden alkalommal. Nagyszerű! Csak így tovább! Éljen! Továbbolvasva azonban megtudom, hogy a brüsszeli külpolitikai gépezetben az ilyen aggályok irritáló tényezők. Az uniós diplomaták nyilvánvalóan úgy írják le a Cseh Köztársaságot, mint amely „hátrányos helyzetben van”, sőt, hogy „szakszerűtlen”, ami kétségtelenül a diplomáciai fegyvertár legmegvetőbb sértése. Szegény kis csehek! Elhiszik az arról szóló szónoklatokat, hogy az EU emberi jogi közösség. Tényleg elhitték, hogy az EU-Szerződésnek a demokrácia, alapvető jogok és jogállamiság értékit meghatározó 6. és 7. cikke alapján tényleg történik majd valami! De a Külügyi Hivatal és a Commonwealth vagy épp a Quai d’Orsay régi cinikusai majd észhez térítik őket! A cseh külügyminiszter, Karel Schwarzenberg oldalán állok, aki nem lát ellentmondás aközött, hogy valaki Amerika-barát legyen és egyszersmind bírálja az emberi jogi jogsértéseket. Ellenzi az amerikai kereskedelmi embargót Kubával és a Guantánamo-öböllel kapcsolatban. „Nem értek egyet Guantánamóval, mert azt az emberi jogok megsértésének tartom” – mondja szárazon."@hu11
"Signora Presidente, l’eccellente relazione dell’onorevole Valenciano Martínez-Orozco riassume in modo esauriente l’analisi che il Parlamento fa del potenziale, ma anche del potenziale inespresso, del dialogo sui diritti umani dell’Unione europea. Esigiamo che il Consiglio, deplorevolmente assente stasera, agisca. La strategia dell’Unione in materia di diritti umani non raggiungerà mai i risultati desiderati se non sarà organizzata in modo sistematico e coerente, e se mancherà di trasparenza e non sarà sottoposta regolarmente a revisioni. Ovviamente la nostra credibilità in materia di diritti umani dipende dal far seguire alle parole i fatti. Come possiamo spronare paesi come la Giordania, l’Egitto, la Libia, il Marocco o l’Algeria a porre fine alla tortura, quando sappiamo che gli Stati Uniti hanno delegato a tali paesi il compito di torturare e che alcuni paesi europei sono stati collusi in tutto ciò? Invece di essere credibili ci comportiamo con ipocrisia. Dobbiamo prima provvedere a lavare i nostri panni sporchi. Il silenzio del Consiglio, che perdura dalla presentazione della nostra relazione di febbraio sulle consegne speciali, non passa inosservato. Uno dei dialoghi più forti che dobbiamo avere è quello con i paesi con vedute analoghe alle nostre, ed è per questo motivo che sostengo i paragrafi 115 e 116, i quali spingono l’Unione europea a cercare sinergie e scambiare esperienze nel campo dei diritti umani con gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone e la Nuova Zelanda. Negli ultimi sei anni però, mentre le preoccupazioni inerenti alla guerra al terrorismo erano condivise dalla maggior parte dei cittadini europei, l’Unione europea non ha preso alcuna iniziativa vigorosa per garantire che i diritti fondamentali e lo Stato di diritto vengano rispettati su entrambe le sponde dell’Atlantico. Non per questo voglio dire che gli Stati Uniti siano il peggior paese al mondo quando si tratta di rispetto dei diritti umani. Tuttavia potrebbe essere un modello di eccellenza nel campo dei diritti umani, e la tragedia è che l’Unione europea non spinge in tale direzione. Le linee guida del Consiglio sulla tortura dicono che l’Unione avvierà iniziative e pubblicherà dichiarazioni che inducano i paesi terzi in questione ad adottare misure efficaci contro la tortura e il maltrattamento. Quali iniziative? Quali dichiarazioni pubbliche sui sequestri, sulla tortura, su Guantánamo? Non vi è altro che un imbarazzato silenzio. Un articolo apparso sull’ questa settimana potrebbe essere di aiuto. Col titolo “I cechi hanno pochi amici”, spiega come la Repubblica ceca, nei tre anni passati dalla sua adesione all’Unione europea, si sia guadagnata la reputazione di paese che promuove i diritti umani a ogni piè sospinto. Grandioso! Perfetto! Ce ne dobbiamo rallegrare! Tuttavia, scorrendo l’articolo, si legge che, in seno all’apparato della politica estera di Bruxelles, tali argomenti danno fastidio. I diplomatici europei a quanto pare dicono della Repubblica ceca che “si è esposta troppo”, e che è persino “non professionale”, sicuramente il giudizio più sprezzante che possa esprimere un diplomatico. Questi ingenui, giovani cechi! Credono nella retorica dell’Unione europea come comunità dei diritti umani. Pensavano che gli articoli 6 e 7 del Trattato UE, i quali sanciscono i nostri valori della democrazia, dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto, presupponessero l’assunzione di iniziative! Ma i vecchi cinici del o del li rimetteranno al loro posto. Io sto dalla parte del ministro degli Esteri ceco, Karel Schwarzenberg, che non vede alcuna contraddizione fra l’essere amici dell’America ed essere critico nei confronti delle sue violazioni dei diritti umani. Costui è contrario sia all’ commerciale degli Stati Uniti nei confronti di Cuba che a Guantánamo. “Sono contrario a Guantánamo perché ritengo che sia una violazione dei diritti umani”, dichiara in modo inequivocabile."@it12
"Ponia Pirmininke, šioje puikioje Valenciano Martínez-Orozco ataskaitoje visapusiškai aptarta Parlamento atlikta ES dialogo apie žmogaus teises potencialo, įskaitant ir neišnaudotą potencialą, analizė. Reikalaujame, kad Taryba, kurios, deja, šįvakar nėra, imtųsi veiksmų. ES žmogaus teisių strategija niekuomet nepasieks optimalių rezultatų, jei ji nebus organizuojama sistemingai ir aiškiai, jei ji nebus skaidri ir periodiškai peržiūrima. Žinoma, tikėjimas mūsų propaguojamomis žmogaus teisėmis priklauso nuo to, ar mes patys darome taip, kaip liepiame daryti. Kaip mes galime skatinti tokias šalis kaip Jordanas, Egiptas, Libija, Marokas ar Alžyras baigti kankinimus, kai žinome, kad Jungtinės Valstijos joms perdavė kankinimų funkciją ir kad Europos šalys slapta bendrininkavo? Vietoj to, kad būtume patikimi, tapome veidmainiai. Privalome išsivalyti savo namus. Tarybos tyla po mūsų vasarį pateikto pranešimo apie ypatingąjį nusikaltėlių perdavimą negali likti nepastebėta. Vienas iš stipriausių mūsų dialogų turėtų būti su panašią nuomonę turinčiomis šalimis, todėl džiaugiuosi 115 ir 116 punktais, kuriuose ES skatinama ieškoti subtilių argumentų ir dalintis patirtimi, kalbėdama su JAV, Kanada, Japonija ir Naująja Zelandija susirūpinimą žmogaus teisių srityje keliančiais klausimais. Bet per pastaruosius šešerius metus, kai dauguma Europos piliečių nerimavo dėl karo su terorizmu, mes nesistengėme, kad ES imtųsi energingų veiksmų užtikrinti transatlantinę pagarbą pamatinėms teisėms ir teisinei valstybei. Žinoma, nesakau, kad JAV prasčiausiai visame pasaulyje gina žmogaus teises. Tačiau ji galėtų būti puikiu žmogaus teisių gynimo pavyzdžiu ir tragiška, kad ES neskatina jos eiti ta linkme. Tarybos gairėse dėl kankinimų sakoma, kad ES teiks demaršus ir darys viešus pareiškimus, skatindama atitinkamas trečiąsias šalis imtis efektyvių priemonių prieš kankinimus ir netinkamą elgesį su belaisviais. Kur demaršai? Kur vieši pareiškimai apie grobimus, kankinimus, Gvantanamo įlanką? Tėra tik nesmagi tyla. Galbūt straipsnis šios savaitės „The Economist“ žurnale gali duoti atsakymą. Straipsnis vadinasi „Mažai kas palaiko čekus“ (Czechs with few mates), jame aiškinama, kaip Čekijos Respublika per trejus narystės ES metus užsitarnavo žmogaus teisių propaguotojos bet kokia proga reputaciją. Puiku! Teisingai! Valio! Tačiau, skaitydamas toliau, pamačiau, kad Briuselio užsienio politikos aparate tokios pastangos laikomos erzinančiu dalyku. ES diplomatai akivaizdžiai apibūdina Čekijos Respubliką kaip „vieną karį lauke“, net kaip „neprofesionaliai besielgiančią“, kas neabejotinai yra labiausiai niekinantis įžeidimas diplomatų arsenale. Kvaili jauni čekai! Jie tiki retorika apie ES, kaip žmogaus teises gerbiančią bendriją. Jie manė, kad ES steigimo sutarties 6 ir 7 straipsniai, kalbantys apie mūsų demokratijos, pamatinių teisių ir teisinės valstybės vertybes, iš tiesų yra tam, kad jais būtų vadovaujamasi! Bet seni cinikai iš JK užsienio ir sandraugos reikalų ministerijos arba Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos pastatys juos į vietą. Aš palaikau Čekijos užsienio reikalų ministrą Karel Schwarzenberg, kuris nemato prieštaravimų tarp buvimo Amerikos draugu ir jos vykdomų žmogaus teisių pažeidimų kritiku. Jis prieštarauja Amerikos prekybos embargui tiek Kubai, tiek Gvantanamo įlankai. Jis aiškiai sako: „Esu prieš tai, kas vyksta Gvantaname, kadangi manau, kad tai pažeidžia žmogaus teises“."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, šis lieliskais ziņojums visaptverošā veidā apkopo Parlamenta veikto ES divpusējo sarunu par cilvēktiesību jautājumiem potenciāla, tostarp neizmantotā potenciāla, analīzi. Mēs prasām rīcību no Padomes, kuras pārstāvji diemžēl šovakar nav klāt. ES cilvēktiesību stratēģija nekad nesasniegs optimālus rezultātus, ja netiks sistemātiski un saskaņoti organizēta un ja nebūs atklāta un netiks periodiski pārskatīta. Protams, ticamība mums cilvēktiesību jautājumos ir atkarīga no tā, kā praktizējam to, ko sludinām. Kā mēs varam aicināt tādas valstis kā Jordānija, Ēģipte, Lībija, Maroka vai Alžīrija pārtraukt spīdzināšanu, ja zinām, ka Amerikas Savienotās Valstis tām nodeva spīdzināšanas funkciju un Eiropas valstis par to slepeni vienojās? Tā vietā, lai būtu uzticami, mēs kļūstam liekulīgi. Mūsu Parlaments ir jāattīra. Klusums no Padomes puses kopš mūsu februāra ziņojuma par ieslodzīto ārkārtas pārvietošanu nav palicis nepamanīts. Vienas no visnopietnākajām divpusējām sarunām mums ir jāsāk ar līdzīgi domājošām valstīm, un tādēļ es atzinīgi vērtēju 115. un 116. punktu, kas aicina ES meklēt siloģismu un dalīties pieredzē, izsakot bažas par cilvēktiesību jautājumiem ASV, Kanādai, Japānai un Jaunzēlandei. Taču pēdējos sešos gados, laikā, kad lielākā daļa Eiropas Savienības pilsoņu bija bažas par karu pret teroru, no ES puses nebija nekādas stingras rīcības, lai nodrošinātu cilvēktiesību un likuma varas ievērošanu transatlantiskajā telpā. Protams, es nesaku, ka ASV ir sliktākais cilvēktiesību aizstāvis pasaulē. Taču tas varētu būt paraugs izcilībai cilvēktiesību jomā, un tas, ka ES to nemudina strādāt šajā virzienā, ir traģiski. Padomes pamatnostādnes par spīdzināšanu saka, ka ES veiks demaršus un izdos publiskus paziņojumus, aicinot attiecīgās trešās valstis uzsākt efektīvus pasākumus pret spīdzināšanas un sliktas izturēšanās gadījumiem. Kādus demaršus? Kādus publiskus paziņojumus par nolaupīšanām, spīdzināšanu, Gvantanamo līci? Visapkārt ir tikai samulsuma klusums. Varbūt raksts šīs nedēļas žurnālā dos kādu ievirzi. Zem virsraksta „Čehiem ir maz sabiedroto” tas skaidro, kā Čehijas Republika savas trīs gadus ilgās dalības ES laikā ir ieguvusi tādas valsts reputāciju, kas veicina cilvēktiesību ievērošanu uz katra soļa. Lieliski! Tieši tā! Bravo! Tomēr, lasot tālāk, es uzzināju, ka Briseles ārpolitikas mašīnas darbā šādi centieni ir traucējoši. ES diplomāti Čehijas Republiku acīmredzot apraksta kā „apdraudētu”, pat „neprofesionālu”, kas diplomātu arsenālā neapšaubāmi ir visnievājošākais apvainojums. Muļķi jaunie čehi! Viņi tic retorikai par to, ka ES ir cilvēktiesību ievērošanas kopiena. Viņi domāja, ka ES līguma 6. un 7. pants, kas nosaka mūsu demokrātijas, pamattiesību un likuma varas vērtības, Līgumā ir ierakstīts, lai saskaņā ar to arī rīkotos! Taču vecie ciniķi Lielbritānijas Ārlietu ministrijā un viņiem palīdzēs tikt pie skaidrības. Es esmu Čehijas ārlietu ministra pusē, kas nesaskata pretrunas starp to, ka Čehija ir Amerikas draugs un tajā pašā laikā tās cilvēktiesību pārkāpumu kritiķis. Viņš iebilst gan pret Amerikas tirdzniecības embargo attiecībā uz Kubu, gan pret Gvantanamo līcī notiekošo. „Es esmu pret Gvantanamo, jo domāju, ka tas ir cilvēktiesību pārkāpums”, viņš noteikti saka."@lv13
"Madam President, this excellent report by Ms Valenciano Martínez-Orozco brings together, in a comprehensive fashion, Parliament’s analysis of the potential, but also unfulfilled potential, of the EU human rights dialogue. We demand action from the Council, sadly absent this evening. The EU’s human rights strategy will never achieve optimum results without being organised in a systematic and coherent way, and without transparency and periodic review. Of course our credibility on human rights depends on practising what we preach. How can we urge countries like Jordan, Egypt, Libya, Morocco or Algeria to end torture, when we know that the United States subcontracted torture to them and that European countries colluded with that? Instead of being credible, we become hypocritical. Our own House must be cleaned. The silence of the Council, since our report in February on extraordinary rendition, does not go unnoticed. One of the strongest dialogues we should be having is with like-minded countries, and I therefore welcome paragraphs 115 and 116, which urge the EU to seek syllogies and share experiences while addressing human rights concerns with the US, Canada, Japan and New Zealand. But, in the last six years, while concerns about the war on terror have been shared by most European citizens, we have had no robust action by the EU to secure transatlantic respect for fundamental rights and the rule of law. Of course, I am not saying the US is the worst human rights defender in the world. But it could be the model for human rights excellence and the tragedy is that the EU is not urging it in that direction. The Council’s torture guidelines say the EU will make démarches and issue public statements urging relevant third countries to undertake effective measures against torture and ill-treatment. What démarches? What public statements about abductions, torture, Guantánamo Bay? There is just embarrassed silence. Perhaps an article in this week’s magazine gives a clue. Headlined ‘Czechs with few mates’, it explains how the Czech Republic, in its three years of EU membership, has earned a reputation for promoting human rights at every turn. Great! Right on! Let us cheer! However, reading on, I learn that inside the Brussels foreign policy machine, such concerns are an irritant. EU diplomats apparently describe the Czech Republic as ‘out on a limb’, even ‘unprofessional’ no doubt the most disdainful insult in the diplomat’s armoury. Silly young Czechs! They believe the rhetoric about the EU being a human rights community. They thought Articles 6 and 7 of the EU Treaty, setting out our values of democracy, fundamental rights and the rule of law, were there actually to be acted upon! But the old cynics in the Foreign and Commonwealth Office or the Quai d’Orsay will put them right. I am on the side of the Czech Foreign Minister, Karel Schwarzenberg, who sees no contradiction between being a friend of America and a critic of its human rights breaches. He opposes both the American trade embargo on Cuba and Guantánamo Bay. ‘I am against Guantánamo because I think it is a violation of human rights’, he says crisply."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, dit uitstekende verslag door mevrouw Valenciano Martínez-Orozco is een complete weergave van de analyse van het Parlement van het potentieel, maar ook het onvervulde potentieel, van de mensenrechtendialoog van de EU. We eisen actie van de Raad die helaas vanavond afwezig is. De strategie van de EU met betrekking tot mensenrechten zal nooit tot optimale resultaten leiden als zij niet op een systematische en coherente manier, en zonder transparantie en periodieke herziening wordt georganiseerd. Natuurlijk hangt onze geloofwaardigheid op het gebied van mensenrechten af van de vraag of onze daden in overeenstemming zijn met onze woorden. Hoe kunnen we landen als Jordanië, Egypte, Libië, Marokko of Algerije aansporen om een eind te maken aan martelingen als we weten dat de Verenigde Staten marteling aan hen uitbesteden en dat Europese landen daarmee samenspanden? In plaats van geloofwaardig te zijn, worden we hypocriet. In ons eigen Parlement moeten we ons straatje schoonvegen. De stilte van de Raad na ons verslag in februari over buitengewone uitlevering ( ) blijft niet onopgemerkt. Een van de krachtigste dialogen die we zouden moeten voeren, is met gelijkgestemde landen. Daarom ben ik blij met de randnummers 115 en 116 die de EU aansporen om synergieën te zoeken en ervaringen te delen, terwijl de bezorgdheid over mensenrechten in de Verenigde Staten, Canada, Japan en Nieuw-Zeeland aan de orde worden gesteld. Maar de afgelopen zes jaar kenden we geen krachtige actie van de EU om de transatlantische eerbied voor de mensenrechten en de rechtsstaat zeker te stellen, hoewel de meeste Europese burgers zich zorgen maken over de oorlog tegen terrorisme. Natuurlijk zeg ik niet dat de Verenigde Staten de slechtste verdedigers van de mensenrechten zijn in de wereld. Maar het zou model kunnen staan voor uitnemende mensenrechten en de tragedie is dat de EU niet in die richting aandringt. De richtsnoeren van de Raad inzake martelingen stellen dat de EU diplomatieke stappen zal zetten en publieke verklaringen zal uitgeven die betreffende derde landen aansporen om effectieve maatregelen te treffen tegen martelingen en slechte behandeling. Welke diplomatieke stappen? Welke publieke verklaringen over ontvoeringen, marteling, Guantánamo Bay? Er heerst slechts een pijnlijke stilte. Misschien dat een artikel in het blad een aanwijzing geeft. Met de kop “Tsjechië met weinig partners” legt het uit hoe de Tsjechische Republiek in haar drie jaar van EU-lidmaatschap elke gelegenheid heeft aangegrepen een reputatie op te bouwen ter bevordering van de mensenrechten. Geweldig! Volkomen terecht! Hoera! Maar al lezend verneem ik dat binnen het Brusselse apparaat voor buitenlands beleid dergelijke bezorgdheid irritatie wekt. EU-diplomaten beschrijven de Tsjechische Republiek als “preken in de woestijn” zelfs “onprofessioneel” – ongetwijfeld de meest laatdunkende hoon in het arsenaal van de diplomaat. Dwaze jonge Tsjechen! Ze geloven de retoriek dat de EU een gemeenschap is voor mensenrechten. Ze dachten dat de artikelen 6 en 7 van het EU-Verdrag, dat de waarden van onze democratie, grondrechten en de rechtsstaat uiteenzet, was bedoeld om er feitelijke actie op te baseren. Maar de oude cynici op buitenlandse zaken en van het Britse Gemenebest of op de Quai d’Orsay zullen ze op het juiste spoor brengen. Ik sta aan de kant van Karel Schwarzenberg, de Tsjechische minister van buitenlandse zaken, die geen tegenstrijdigheid ziet tussen het zijn van vriend van Amerika en een criticus van de schendingen van de mensenrechten in Amerika. Hij is zowel tegenstander van het Amerikaanse handelsembargo op Cuba als van Guantánamo Bay. “Ik ben tegen Guantánamo, omdat ik denk dat het een schending van de mensenrechten is”, zegt hij kernachtig."@nl3
"Pani przewodnicząca! To wspaniałe sprawozdanie pani posłanki Valenciano Martínez-Orozco łączy w sobie w sposób wyczerpujący analizy Parlamentu dotyczące możliwego, ale niewykorzystanego potencjału dialogów UE w sprawie praw człowieka. Oczekujemy działań ze strony Rady, niestety nieobecnej dziś wieczór. Unijna strategia na rzecz praw człowieka nigdy nie osiągnie optymalnych rezultatów, jeżeli nie zostanie zorganizowana w sposób systematyczny i spójny, nie będzie przejrzysta i okresowo poddawana przeglądowi. Nasza wiarygodność w odniesieniu do praw człowieka zależy oczywiście od tego, czy praktykujemy to, co głosimy. Jak możemy zalecać państwom takim jak Jordania, Egipt, Libia, Maroko czy Algieria zniesienie tortur, jeżeli wiemy, że Stany Zjednoczone zalecały tym krajom stosowanie tortur a państwa europejskie wiedziały o tym? Zamiast być wiarygodni, stajemy się hipokrytami. Musimy posprzątać w naszym domu. Milczenie ze strony Rady od czasu naszego sprawozdania w lutym w sprawie wydawania osób w trybie nadzwyczajnym nie umknie uwadze. Jeden z najbardziej poważnych dialogów, które powinniśmy prowadzić to dialog z państwami o podobnych poglądach, dlatego też z zadowoleniem przyjmuję akapity 115 i 116, które zalecają, ażeby UE zajmując się problemami dotyczącymi praw człowieka poszukiwała cech wspólnych i dzieliła się doświadczeniami ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Japonią i Nową Zelandią. Ale, w trakcie ostatnich sześciu lat, podczas gdy obawy związane z wojną z terroryzmem były wspólne dla większości Europejczyków, nie podjęliśmy zdecydowanego działania w ramach UE w celu zagwarantowania transatlantyckiego poszanowania praw podstawowych i rządów prawa. Nie mówię, rzecz jasna, że Stany Zjednoczone są najgorszym obrońcą praw człowieka na świecie. Ale mogłyby być wzorem doskonałości w zakresie praw człowieka i tragedia polega na tym, że UE nie mobilizuje ich w tym kierunku. Wytyczne Rady w sprawie tortur mówią, że UE podejmie działania i wyda oświadczenia publiczne zalecające stosownym państwom trzecim podjęcie skutecznych środków przeciwko torturom i znęcaniu się. Jakie działania? Kiedy oświadczenia publiczne o uprowadzeniach, torturach, zatoce Guantánamo? Mamy tylko kłopotliwą ciszę. Może artykuł z magazynu z tego tygodnia wyjaśni trochę. Artykuł ma tytuł „Czesi i ich kumple” i wyjaśnia jak Czechy podczas swoich trzech lat członkostwa w UE zyskały reputację państwa promującego prawa człowieka na każdym kroku. Świetnie! Słusznie! Radujmy się! Jednak kontynuując lekturę, dowiedziałem się, że wewnątrz brukselskiej machiny polityki zagranicznej takie sprawy są drażniące. Unijni dyplomaci opisują widocznie Czechy jako państwo „bez oparcia” a nawet „nieprofesjonalne”, co stanowi bez wątpienia najbardziej pogardliwą obelgę w arsenale dyplomatycznym. Głupi młodzi Czesi! Uwierzyli w retorykę o UE jako o wspólnocie praw człowieka. Myśleli, że art. 6 i art. 7 traktatu UE ustanawiające zasady demokracji, prawa podstawowe i rządy prawa są tam, żeby naprawdę o czymś decydować. Ale starzy cynicy z Foreign and Commonwealth Office lub Quai d’Orsay doprowadzą ich do porządku. Jestem po stronie czeskiego ministra spraw zagranicznych Karela Schwarzenberga, który nie widzi sprzeczności w tym, żeby być przyjacielem Ameryki i krytykiem naruszeń praw człowieka. Sprzeciwił się zarówno amerykańskiemu embargo handlowemu na Kubie i zatoce Guantánamo. „Jestem przeciwny Guantánamo ponieważ uważam, że jest to naruszenie praw człowieka” - powiedział zwięźle."@pl16
"Senhora Presidente, este excelente relatório da senhora deputada Valenciano Martínez-Orozco reúne, de uma forma abrangente, a análise do Parlamento do potencial -tanto o potencial existente como o potencial por desenvolver – do diálogo sobre os direitos humanos da UE. Exigimos que o Conselho, lamentavelmente ausente esta noite, tome medidas. A estratégia para os direitos humanos da UE nunca alcançará os resultados desejados sem estar organizada de forma sistemática e coerente, sem transparência e sem uma revisão periódica. É evidente que a nossa credibilidade em matéria de direitos humanos depende de praticarmos o que pregamos. Como é que podemos instar países como a Jordânia, Egipto, Líbia, Marrocos ou Argélia a acabar com a tortura, quando sabemos que os Estados Unidos subcontrataram a tortura e os países europeus foram coniventes com isso? Em vez de sermos credíveis, tornamo-nos hipócritas. A nossa própria casa tem de ser limpa. O silêncio do Conselho, desde o nosso relatório em Fevereiro sobre as rendições extraordinárias, não passou despercebido. Um dos diálogos mais fortes que nos cumpre desenvolver é com países afins, pelo que saúdo os nºs 115 e 116, que instam a UE a procurar silogias e partilhar experiências enquanto abordam preocupações sobre os direitos humanos com os EUA, Canadá, Japão e Nova Zelândia. Todavia, nos últimos seis anos, enquanto as preocupações com a guerra ao terrorismo foram partilhadas pela maioria dos cidadãos europeus, nós não tivemos da parte da UE uma acção sólida no sentido de garantir o respeito transatlântico pelos direito fundamentais e pelo Estado de direito. Como é óbvio, não estou a dizer que os EUA sejam o pior defensor dos direitos humanos no mundo. Mas poderia ser um modelo de excelência em matéria de direitos humanos, e a tragédia é que a UE não o pressiona nesse sentido. As directrizes do Conselho contra a tortura dizem que a UE desenvolverá acções e fará declarações públicas instando os países terceiros em causa a tomar medidas eficazes contra a tortura e os maus-tratos. Que acções? Que declarações públicas sobre raptos, tortura, Guantánamo Bay? Há apenas um embaraçoso silêncio. Talvez um artigo da revista nesta semana dê uma ideia. Tinha como título de destaque “Checos com alguns amigos”, e explica como a República Checa, em três anos de adesão à UE, ganhou a reputação de promover os direitos humanos em todas as situações. Óptimo! Continuem! Celebremos! Contudo, continuando a ler, fiquei a saber que dentro da máquina da política externa de Bruxelas, essas preocupações são irritantes. Pelos vistos, os diplomatas da UE descrevem a República Checa como “vulnerável”, até mesmo “amadora” sem dúvida o insulto mais depreciativo do arsenal dos diplomatas. Pobres ingénuos checos! Eles acreditam na retórica que apresenta a UE como uma comunidade defensora dos direitos humanos. Eles pensaram que os artigos 6º e 7º do Tratado, que estabelecem os nossos valores de democracia, direitos fundamentais e do Estado de direito, estavam lá para serem realmente postos em prática! Mas os cínicos de sempre do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Commonwealth ou do Quai d’Orsay vão ensinar-lhes como é. Estou do lado do Ministro dos Negócios Estrangeiros checo, Karel Schwarzenberg, que não vê contradição entre ser um amigo da América e um crítico da violação dos direitos humanos. Ele opõe-se tanto ao embargo comercial da América a Cuba como a Guantánamo Bay. “Sou contra Guantánamo porque penso que se trata de uma violação dos direitos humanos” diz ele com toda a assertividade."@pt17
"Madam President, this excellent report by Ms Valenciano Martínez-Orozco brings together, in a comprehensive fashion, Parliament’s analysis of the potential, but also unfulfilled potential, of the EU human rights dialogue. We demand action from the Council, sadly absent this evening. The EU’s human rights strategy will never achieve optimum results without being organised in a systematic and coherent way, and without transparency and periodic review. Of course our credibility on human rights depends on practising what we preach. How can we urge countries like Jordan, Egypt, Libya, Morocco or Algeria to end torture, when we know that the United States subcontracted torture to them and that European countries colluded with that? Instead of being credible, we become hypocritical. Our own House must be cleaned. The silence of the Council, since our report in February on extraordinary rendition, does not go unnoticed. One of the strongest dialogues we should be having is with like-minded countries, and I therefore welcome paragraphs 115 and 116, which urge the EU to seek syllogies and share experiences while addressing human rights concerns with the US, Canada, Japan and New Zealand. But, in the last six years, while concerns about the war on terror have been shared by most European citizens, we have had no robust action by the EU to secure transatlantic respect for fundamental rights and the rule of law. Of course, I am not saying the US is the worst human rights defender in the world. But it could be the model for human rights excellence and the tragedy is that the EU is not urging it in that direction. The Council’s torture guidelines say the EU will make démarches and issue public statements urging relevant third countries to undertake effective measures against torture and ill-treatment. What démarches? What public statements about abductions, torture, Guantánamo Bay? There is just embarrassed silence. Perhaps an article in this week’s magazine gives a clue. Headlined ‘Czechs with few mates’, it explains how the Czech Republic, in its three years of EU membership, has earned a reputation for promoting human rights at every turn. Great! Right on! Let us cheer! However, reading on, I learn that inside the Brussels foreign policy machine, such concerns are an irritant. EU diplomats apparently describe the Czech Republic as ‘out on a limb’, even ‘unprofessional’ no doubt the most disdainful insult in the diplomat’s armoury. Silly young Czechs! They believe the rhetoric about the EU being a human rights community. They thought Articles 6 and 7 of the EU Treaty, setting out our values of democracy, fundamental rights and the rule of law, were there actually to be acted upon! But the old cynics in the Foreign and Commonwealth Office or the Quai d’Orsay will put them right. I am on the side of the Czech Foreign Minister, Karel Schwarzenberg, who sees no contradiction between being a friend of America and a critic of its human rights breaches. He opposes both the American trade embargo on Cuba and Guantánamo Bay. ‘I am against Guantánamo because I think it is a violation of human rights’, he says crisply."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, táto výborná správa pani Valencianovej Martínezovej-Orozcovej vyčerpávajúcim spôsobom nás oboznamuje s parlamentnou analýzou o potenciáli, ale tiež o nevyužitom potenciáli, dialógu EÚ týkajúceho sa ľudských práv. Od Rady, ktorá je dnes večer, bohužiaľ, neprítomná, požadujeme, aby konala. Stratégia EÚ týkajúca sa ľudských práv nikdy nedosiahne optimálne výsledky bez systematickej a premyslenej organizácie a bez transparentnosti a pravidelného prehodnocovania. Naša vierohodnosť v oblasti ľudských práv záleží, samozrejme, od uskutočňovania toho, čo kážeme. Ako môžeme naliehať na krajiny ako Jordánsko, Egypt, Líbya, Maroko alebo Alžírsko, aby skončili s mučením, keď vieme, že aj Spojené štáty si objednávajú mučenie s tichým súhlasom európskych krajín? Namiesto toho, aby sme boli dôveryhodní, stávame sa pokryteckí. Musíme si zamiesť pred vlastným prahom. Mlčanie Rady od februárovej správy o mimoriadnom vydávaní osôb neostalo bez povšimnutia. Jeden z najdôležitejších dialógov, ktorý by sme mali viesť, je dialóg s rovnako zmýšľajúcimi krajinami, a preto vítam odseky 115 a 116, ktoré naliehajú na EÚ, aby hľadala logické závery a vymieňala si skúsenosti, kým bude riešiť obavy týkajúce sa ľudských práv s USA, Kanadou, Japonskom a Novým Zélandom. No kým posledných šesť rokov väčšina európskych občanov bola znepokojená v súvislosti s vojnou proti terorizmu, EÚ nepodnikla žiadne rozhodné kroky, aby zabezpečila transatlantický rešpekt pre základné ľudské práva a právny štát. Samozrejme, netvrdím, že USA sú najhorším obrancom ľudských práv na svete. Mohli by však byť vzorom pre dokonalosť ľudských práv, a tragédiou je, že EÚ na nich v tomto smere nenalieha. Usmernenia Rady o mučení hovoria, že EÚ diplomatický zakročí a vydá verejné vyhlásenia, ktorým bude tlačiť na tretie krajiny, aby podnikli účinné opatrenia proti mučeniu a zlému zaobchádzaniu. Aký diplomatický zákrok? Aké verejné vyhlásenia o únosoch, mučení, o základni na Guantáname? Je tu len trápne ticho. Možno nám to pomôže pochopiť článok z časopisu Economist z tohto týždňa. S názvom „Czechs with few mates“ vysvetľuje, ako si Česká republika počas trojročného členstva v EÚ získala renomé za presadzovanie ľudských práv na každom kroku. Úžasné! Len tak ďalej! Tešme sa! Ďalej však čítam, že v mašinérii bruselskej zahraničnej politiky sú takéto veci dráždivé. Diplomati EÚ celkom jasne opisujú Českú republiku ako krajinu, ktorá „bezhlavo riskuje“, či dokonca je „neprofesionálna“, nepochybne najpohŕdavejšia urážka v diplomatickej zbrojnici. Hlúpi mladí Česi! Veria rétorike o EÚ ako spoločenstve ľudských práv. Domnievali sa, že články 6 a 7 Zmluvy o EÚ vytyčujúce naše hodnoty demokracie, základných práv a princípov právneho štátu sú nato, aby sa podľa nich aj konalo! No, veď starí cynici z ministerstva zahraničných vecí a britského spoločenstva národov alebo z Quai d’Orsay, francúzskeho ministerstva zahraničných vecí, ich už dajú do laty. Som na strane českého ministra zahraničných vecí Karela Schwarzenberga, ktorý nevidí žiadny rozpor medzi tým byť súčasne priateľom Ameriky a kritizovať ich porušovanie ľudských práv. Je nielen proti americkému obchodnému embargu na Kube, ale aj proti základni v zálive Guantánamo. Rázne hovorí: „Som proti Guantánamu, pretože si myslím, že sa tam nedodržiavajú ľudské práva.“"@sk19
"Gospa predsednica, to odlično poročilo gospe Valenciano Martínez-Orozco izčrpno združuje analizo Parlamenta o možnostih za dialog EU o človekovih pravicah, vključno z neizkoriščenimi možnostmi. Pozivamo Svet, ki danes žal ni prisoten, da ukrepa. S strategijo EU o človekovih pravicah se nikoli ne bodo dosegli najboljši možni rezultati, če ne bo pripravljena na sistematičen in skladen način, če ne bo pregledna in se ne bo redno preverjala. Če želimo biti verodostojni na področju človekovih pravic, moramo delati to, kar govorimo. Kako lahko pozivamo države, kot so Jordanija, Egipt, Libija, Maroko ali Alžirija, da odpravijo mučenje, če vemo, da so se Združene države dogovarjale z njimi glede mučenja in da so se evropske države prikrito strinjale s tem? To ni verodostojnost, ampak hinavščina. Naš Parlament je treba oprati krivde. Dejstvo, da se Svet vse od našega februarskega poročila o izredni izročitvi ni odzval, ni bilo neopaženo. Eden od najmočnejših dialogov, ki bi morali potekati, je dialog s podobno mislečimi državami, zato pozdravljam odstavka 115 in 116, v katerih se EU poziva, da si pri reševanju težav v zvezi s človekovimi pravicami skupaj z ZDA, Kanado, Japonsko in Novo Zelandijo prizadeva za sprejemanje logičnih sklepov in izmenjavo izkušenj. Vendar EU v zadnjih šestih letih, ko je zaradi vojne proti terorizmu zaskrbljena večina evropskih državljanov, ni sprejela nobenih odločnih ukrepov za zavarovanje čezatlantskega spoštovanja temeljnih pravic in pravne države. Seveda ne pravim, da ZDA najslabše ščitijo človekove pravice na svetu. Vendar bi lahko bile ZDA vzgled za odličnost človekovih pravic, pri čemer je žalostno, da jih EU ne poziva v tej smeri. Smernice Sveta o mučenju navajajo, da bo EU sprejela diplomatske ukrepe in izdala javne izjave, s katerimi bo pozvala zadevne tretje države, da sprejmejo učinkovite ukrepe proti mučenju in trpinčenju. Kakšne diplomatske ukrepe? Kakšne javne izjave o ugrabitvah, mučenju, Guantánamu? Pri tem vsi v zadregi obmolknejo. Morda na to namiguje članek revije iz tega tedna. Članek z naslovom „Čehi imajo malo prijateljev“ pojasnjuje, kako je Češka republika po treh letih članstva v EU pridobila sloves, da spodbuja človekove pravice na vsakem koraku. Odlično. Super. Veseli smo tega. Vendar v nadaljevanju piše, da znotraj bruseljskega zunanjepolitičnega aparata taka prizadevanja povzročajo vznemirjenje. Diplomati EU očitno menijo, da se Češka republika „izpostavlja“ in da je celo „neprofesionalna“, kar je nedvomno najbolj omalovažujoča žalitev v diplomatskih vrstah. Kako naivni so Čehi. Verjamejo besedam, da je EU skupnost, ki spoštuje človekove pravice. Mislili so, da se bosta člena 6 in 7 Pogodbe EU, ki določata vrednote demokracije, temeljnih pravic in pravne države, dejansko izvajala. Vendar jih bodo stari ciniki iz urada za zunanje zadeve in zadeve Commonwealtha ali iz francoskega ministrstva za zunanje zadeve spravili v red. Podpiram Karla Schwarzenberga, češkega ministra za zunanje zadeve, ki meni, da ni nič narobe, če si prijatelj Amerike in hkrati kritiziraš njene kršitve človekovih pravic. Nasprotuje ameriškemu trgovinskemu embargu proti Kubi in Guantánamu. „Nasprotujem Guantánamu, ker menim, da se tam kršijo človekove pravice“, je odločno povedal."@sl20
"Fru talman! I detta utmärkta betänkande har Elena Valenciano Martínez-Orozco sammanställt parlamentets analys av möjligheterna, men även den återstående potentialen, för EU:s människorättsliga dialoger på ett allsidigt sätt. Vi begär att rådet, som tråkigt nog är frånvarande här i kväll, ska agera. EU kommer aldrig att nå optimala resultat för sin människorättsstrategi om den inte tillämpas på ett systematiskt och sammanhängande sätt, och det krävs även insyn och regelbundna översyner. Vår trovärdighet på det människorättsliga området beror naturligtvis på om vi lever som vi lär. Hur kan vi uppmana länder som Jordanien, Egypten, Libyen, Marocko eller Algeriet att upphöra med tortyr när vi vet att USA gett dem i uppdrag att utföra tortyr och att EU-länder stått i maskopi med USA? Vi agerar skenheligt i stället för trovärdigt. Vi måste sopa rent framför egen dörr här i parlamentet. Rådets tystnad sedan vårt betänkande om extraordinära överlämnanden i februari passerar inte obemärkt. En av de dialoger som vi bör föra mest aktivt är dialogen med likasinnade länder och jag välkomnar därför punkterna 115 och 116, där parlamentet uppmanar EU att söka synergier och utbyta erfarenheter när människorättsliga frågor behandlas i dialogerna med USA, Kanada, Japan och Nya Zeeland. Under de senaste sex åren har de flesta europeiska länder delat oron för terrorkriget, men EU har inte agerat kraftfullt för att se till att USA respekterar de grundläggande rättigheterna och rättsstatsprincipen. Jag menar naturligtvis inte att USA är den sämsta människorättsförsvararen i världen. Men USA borde föregå med en exemplarisk tillämpning av de mänskliga rättigheterna, och det sorgliga är att EU inte sänder budskap i den riktningen. Enligt rådets riktlinjer för bekämpning av tortyr kommer EU att göra demarscher och offentliggöra uttalanden där det berörda tredjelandet uppmanas att vidta effektiva åtgärder mot tortyr och misshandel. Vilka demarscher har gjorts? Vilka uttalanden om bortföranden, tortyr och Guantánamo Bay har offentliggjorts? Det råder bara en generad tystnad. En artikel i veckans kanske kan ge en ledtråd. Den har rubriken ”Tjeckerna har få bundsförvanter”, och i artikeln förklarar man att Tjeckien under sina tre år av EU-medlemskap har skaffat sig ett rykte om att främja de mänskliga rättigheterna i alla lägen. Fantastiskt! Utmärkt! Det hurrar vi för! Längre fram i texten står det att ett sådant agerande är ett irritationsmoment inom Bryssels utrikespolitiska maskineri. EU-diplomater menar tydligen att Tjeckien är ”ute på farliga vägar” och till och med agerar ”oprofessionellt” vilket utan tvivel är den värsta förolämpningen i en diplomats arsenal. Dumma och naiva tjecker! De tror på retoriken om EU att är en värdegemenskap som bygger på respekten för de mänskliga rättigheterna. De tror att det faktiskt är meningen att artiklarna 6 och 7 i EU-fördraget om EU:s värden demokrati, grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen ska tillämpas! Men de gamla cynikerna i det brittiska utrikesdepartementet eller i det franska utrikesdepartementet på Quai d’Orsay kommer att ta dem ur den villfarelsen. Jag håller med den tjeckiske utrikesministern Karel Schwarzenbergs, som inte ser någon motsägelse mellan att vara vän till Amerika och kritisera landets kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Han motsätter sig både det amerikanska handelsembargot mot Kuba och Guantánamo Bay. ”Jag är emot Guantánamo eftersom jag anser att lägret utgör en kränkning av de mänskliga rättigheterna”, säger han kort och gott."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
""Czechs with few mates""7
"Economist"18,20,15,1,16,11,22,7,10,13,21,4,17,12,12,21
"Foreign and Commonwealth Office"12
"Sarah Ludford (ALDE ). –"18,20,15,14,11,21,4,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph