Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-338"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.24.3-338"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, now that the eight-year long duel over the Bulgarian nurses and the Palestinian doctor in Libya has ended, I feel we are badly in need of a sober assessment of the human rights situation in that country. Ms Valenciano Martínez-Orozco’s report mentions the need to start a human rights dialogue with Libya. I support the need for a dialogue within the Barcelona process. However, let us be clear that we cannot forget or tolerate the fact that European citizens were abducted, tortured (as was acknowledged even by Colonel Gaddafi’s son), kept in prison for eight years and subjected to a judicial process which was a farce, and then behave as if we should be grateful to, or reward, the Libyan side for letting them go in the end. It has already vividly been reflected in the European media that this could turn into a case study for any dictatorship to focus attention and develop relations with the European Union. Moreover, Libya started a campaign against the President of Bulgaria for having pardoned the nurses after they returned to Bulgaria, as if it expected that we would send them to prison straight from the airport. On the basis of the European Commission agreement with Libya, Bulgaria had to underwrite USD 56 billion of Libyan debt for the Benghazi fund. Other EU countries will spend even more. However, once again, let us be clear that this humanitarian aid is being used politically by the Libyan regime to hide the truth and blame the West for a plot to deliberately infect Arab children. This absurd accusation is still current. Libya has not yet shown any intention of reform and we should not create the impression of applying double standards just because there is so much oil and gas in that country. This is a test of the credibility of the European Union’s human rights standards."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, teď, když osm let trvající souboj o bulharské sestřičky a palestinského doktora v Libyi skončil, cítím, že je nevyhnutelné střízlivě vyhodnotit situaci týkající se lidských práv v této zemi. Zpráva paní Valenciano Martínez-Orozcové uvádí potřebu začít s Libyí dialog o lidských právech. Podporuji potřebu dialogu v rámci barcelonského procesu. Dovolte nám však ujasnit, že nemůžeme tolerovat ani zapomenout na to, že evropské občany unesli, mučili (což potvrdil dokonce syn plukovníka Kaddáfího), osm roků je zadržovali ve vězení a vystavili soudnímu procesu, který byl fraškou, a po tom všem se chovat, jako bychom měli být vděční nebo odměnit libyjskou stranu za jejich konečné propuštění. Evropská média už živě uvažovala o tom, že by se tento případ mohl stát precedentem pro kteroukoli diktaturu, jak zaměřit pozornost a rozvíjet vztahy s Evropskou unií. Libye kromě toho spustila kampaň proti bulharskému prezidentovi za to, že odpustil sestřičkám po jejich návratu do Bulharska, jako by očekávala, že je pošleme do vězení přímo z letiště. Na základě dohody Evropské komise s Libyí muselo Bulharsko podepsat dluh Libye v hodnotě 56 miliard USD ve prospěch fondu Benghází. Ostatní země EU vydají dokonce ještě víc. Ještě jednou mi však dovolte ujasnit si, že libyjský režim používá tuto humanitární pomoc politicky na zatajení pravdy a obviňování Západu z plánu úmyslně nakazit arabské děti. Toto absurdní obvinění je stále aktuální. Libye ještě neprokázala žádný úmysl nápravy a my bychom neměli vytvářet dojem používání dvojích norem jen proto, že tato země má množství ropy a plynu. Je to zkouška důvěryhodnosti norem Evropské unie v oblasti lidských práv."@cs1
"Fru formand! Nu da den otte år lange duel om de bulgarske sygeplejersker og den palæstinensiske læge i Libyen er overstået, føler jeg, at vi alvorligt trænger til en nøgtern vurdering af menneskerettighedssituationen i det land. Fru Valenciano Martínez-Orozcos betænkning nævner behovet for at indlede en menneskerettighedsdialog med Libyen. Jeg støtter behovet for en dialog inden for Barcelona-processen. Men lad os gøre det klart, at vi ikke kan glemme eller tolerere, at europæiske borgere blev bortført, tortureret (hvilket blev erkendt selv af oberst Gaddafis søn), holdt i fængsel i otte år og udsat for en juridisk proces, der var en farce, og så opføre os, som om vi burde være taknemmelige over for eller belønne libyerne for at slippe dem løs til sidst. Det er allerede kommet vidt og bredt til udtryk i de europæiske medier, at dette kan blive et eksempel til efterfølgelse for ethvert diktatur, der ønsker opmærksomhed fra og en udbygning af forholdet til EU. Desuden iværksatte Libyen et felttog mod den bulgarske præsident, fordi han benådede sygeplejerskerne, da de vendte tilbage til Bulgarien, som om landet havde forventet, at man ville sende dem i fængsel direkte fra lufthavnen. På basis af Kommissionens aftale med Libyen måtte Bulgarien garantere for 56 milliarder dollars af Libyens gæld til Benghazi-fonden. Andre EU-lande vil bruge endnu mere. Men lad os endnu en gang gøre det klart, at denne humanitære bistand benyttes politisk af det libyske regime til at skjule sandheden og give Vesten skylden for forsætligt at smitte arabiske børn. Disse absurde anklager lever stadig. Libyen har endnu ikke vist nogen intention om reformer, og vi bør ikke give det indtryk, at vi anvender dobbelte standarder, bare fordi der er så meget olie og gas i det land. Det er en prøve på troværdigheden af EU's menneskerettighedsstandarder."@da2
"Frau Präsidentin! Jetzt, da das acht Jahre währende Duell um die bulgarischen Krankenschwestern und den palästinensischen Arzt in Libyen zu Ende ist, müssen wir meiner Meinung nach dringend darangehen, die Lage der Menschenrechte in diesem Land einer nüchternen Bewertung zu unterziehen. Im Bericht von Frau Valenciano Martínez-Orozco ist davon die Rede, dass mit Libyen ein Menschenrechtsdialog aufgenommen werden müsse. Ich stimme zu, dass ein Dialog im Rahmen des Barcelona-Prozesses notwendig ist. Aber wir müssen uns im Klaren sein, dass wir nicht vergessen oder hinnehmen dürfen, dass europäische Bürger entführt, gefoltert (was ja sogar der Sohn von Oberst Gaddafi bestätigt hat), acht Jahre gefangen gehalten und einem Gerichtsverfahren ausgesetzt wurden, das eine Farce war, und uns dann so verhalten, als müssten wir der libyschen Seite dankbar sein oder sie dafür belohnen, dass sie sie am Ende gehen ließen. In den europäischen Medien ist bereits lebhaft diskutiert worden, dass dies zu einer Fallstudie für jede Diktatur werden könnte, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und Beziehungen zur Europäischen Union zu entwickeln. Zudem hat Libyen eine Kampagne gegen den bulgarischen Präsidenten gestartet, weil er die Krankenschwestern nach deren Rückkehr nach Bulgarien begnadigt hat, als ob man erwartet hätte, wir würden sie direkt vom Flughafen ins Gefängnis schicken. Entsprechend der Vereinbarung der Europäischen Kommission mit Libyen musste Bulgarien Libyen Schulden in Höhe von 56 Millionen US-Dollar für den Benghazi-Fonds erlassen. Andere EU-Länder werden noch mehr ausgeben. Doch noch einmal: Wir müssen uns im Klaren sein, dass diese humanitäre Hilfe vom libyschen Regime politisch genutzt wird, um die Wahrheit zu verbergen und den Westen eines Komplotts zur absichtlichen Infektion arabischer Kinder zu bezichtigen. Diese absurde Anschuldigung steht noch immer im Raum. Libyen hat noch keinerlei Reformabsicht gezeigt, und wir sollten nicht den Eindruck erwecken, mit zweierlei Maß zu messen, nur weil es in diesem Land so viel Öl und Gas gibt. Hier muss sich die Glaubwürdigkeit der Menschenrechtsstandards der Europäischen Union beweisen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, τώρα που τελείωσε η οκταετής διαμάχη για τις βουλγάρες νοσοκόμες και τον παλαιστίνιο γιατρό στη Λιβύη, αισθάνομαι ότι χρειαζόμαστε επειγόντως μια νηφάλια εκτίμηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτήν τη χώρα. Η έκθεση της κ. Valenciano Martínez-Orozco αναφέρει την ανάγκη να ξεκινήσει ένας διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη Λιβύη. Υποστηρίζω την ανάγκη για διάλογο στο πλαίσιο της διαδικασίας της Βαρκελώνης. Ωστόσο, ας είμαστε σαφείς ότι δεν μπορούμε να λησμονήσουμε ή να ανεχθούμε το γεγονός ότι ευρωπαίοι πολίτες απήχθησαν, βασανίστηκαν (όπως αναγνώρισε ακόμη και ο γιος του στρατηγού Καντάφι), φυλακίστηκαν για οκτώ χρόνια και υπέστησαν μια δικαστική διαδικασία η οποία ήταν φάρσα, και στη συνέχεια να συμπεριφερόμαστε σαν να πρέπει να είμαστε ευγνώμονες, ή να ανταμείψουμε, την πλευρά της Λιβύης για το γεγονός ότι τελικά τους απελευθέρωσε. Ήδη εκφράστηκε έντονα στα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει περιπτωσιολογική μελέτη στην οποία θα μπορούσε να επικεντρώσει την προσοχή της κάθε δικτατορία και να αναπτύξει σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, η Λιβύη ξεκίνησε εκστρατεία εναντίον του Προέδρου της Βουλγαρίας για συγχώρεση των νοσοκόμων μετά την επιστροφή τους στη Βουλγαρία, λες και ανέμενε ότι θα τις στέλναμε από το αεροδρόμιο κατευθείαν στη φυλακή. Βάσει της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη Λιβύη, η Βουλγαρία έπρεπε να αναλάβει χρέος της Λιβύης της τάξεως των 56 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ για το ταμείο της Βεγγάζης. Άλλες χώρες της ΕΕ θα δαπανήσουν ακόμη περισσότερα. Ωστόσο, για μία ακόμη φορά, ας είμαστε ξεκάθαροι ότι αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια χρησιμοποιείται πολιτικά από το λιβυκό καθεστώς προκειμένου να αποκρύψει την αλήθεια και να κατηγορήσει τη Δύση για συνωμοσία με στόχο την εσκεμμένη μόλυνση αράβων παιδιών. Αυτή η παράλογη κατηγορία εξακολουθεί να υφίσταται. Η Λιβύη δεν έχει επιδείξει ακόμη καμία πρόθεση μεταρρύθμισης και δεν θα πρέπει να δώσουμε την εντύπωση ότι εφαρμόζουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά απλά και μόνο διότι υπάρχει πολύ πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε αυτήν τη χώρα. Πρόκειται για μια δοκιμασία της αξιοπιστίας των προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα."@el10
"Señora Presidenta, ahora que ha finalizado el largo duelo de ocho años por las enfermeras búlgaras y el médico palestino en Libia, creo que necesitamos urgentemente una evaluación seria de la situación de los derechos humanos en ese país. En el informe Valenciano Martínez-Orozco se menciona la necesidad de iniciar un diálogo sobre derechos humanos con Libia. Apoyo la necesidad de tal diálogo en el marco del proceso de Barcelona. Sin embargo, digamos claramente que no podemos olvidar ni tolerar que ciudadanos europeos hayan sido secuestrados, torturados (como reconoció incluso el hijo del Coronel Gaddafi), encarcelados durante ocho años y sometidos a un proceso judicial que fue una farsa, para luego portarse como si les tuviéramos que estar agradecidos, o como si tuviéramos que recompensar a la parte libia por haberles liberado al final. Ya se ha reflejado vivamente en los medios de comunicación europeos que esto podría convertirse en un estudio de caso para cualquier dictadura que quiera llamar la atención y establecer relaciones con la Unión Europea. Es más, Libia inició una campaña contra el Presidente de Bulgaria por haber perdonado a las enfermeras después de su regreso a su país, como si esperara que las fuéramos a mandar directamente del aeropuerto a la cárcel. En virtud del acuerdo de la Comisión Europea con Libia, Bulgaria tuvo que suscribir 56 000 millones de dólares de deuda libia para el fondo de Benghazi. Otros países de la UE gastarán aún más. Pero una vez más, digamos claramente que esta ayuda humanitaria está siendo utilizada políticamente por el régimen libio para ocultar la verdad y culpar a Occidente de un complot para infectar deliberadamente a niños árabes. Esa absurda acusación está aún viva. Libia no ha mostrado todavía ninguna intención de reforma y nosotros no debemos crear la impresión de aplicar un doble rasero sólo porque haya tanto petróleo y gas en ese país. Se trata de una situación que pone a prueba la credibilidad de la legislación de la Unión Europea en materia de derechos humanos."@es21
"Proua juhataja, nüüd, kui kaheksa pikka aastat kohtumõistmist Bulgaaria meditsiiniõdede ja Palestiina arsti üle Liibüas on lõppenud, tunnen, et vajame hädasti kainet hinnangut inimõiguste olukorrale selles riigis. Proua Valenciano raport nimetab vajadust alustada inimõigusalast dialoogi Liibüaga. Mina toetan vajadust dialoogiks Barcelona protsessi raames. Kuigi, olgem ausad, et me ei saa unustada või sallida asjaolu, et Euroopa kodanikud võeti vägivaldselt kinni, neid piinati (seda tunnistas isegi kolonel Gaddafi poeg), peeti kaheksa aastat vangistuses ning et nende üle peeti kohtumenetlust, mis oli farss, et seejärel käituti nii, nagu peaksime tänulikud olema või tänuvõlgu selle eest, et neil lasti lõpuks minna. Juba on elavalt kajastatud Euroopa meedias, et sellest juhtumist saavad õppust võtta kõik diktatuurid, selles suhtes, kuidas koondada tähelepanu ja arendada suhteid ELiga. Lisaks sellele alustas Liibüa Bulgaaria presidendi vastu suunatud kampaaniat seetõttu, et andis õdedele amnestia pärast nende jõudmist Bulgaariasse, nagu oleks pidanud neid kohe saatma lennujaamast vanglasse. Euroopa Komisjoni kokkuleppe alusel Liibüaga pidi Bulgaaria allkirjastama 56 miljardi dollarilise võlakirja Liibüa võla kohta Benghazi fondile. Teised ELi riigid kulutavad veelgi enam. Kuid veelkord, olgem ausad, et seda humanitaarabi on kasutatud poliitilistel eesmärkidel Liibüa režiimi poolt selleks, et varjata tõde ja süüdistada Läänt meelega Araabia laste nakatamises viirusega. See absurdne süüdistus on ikka veel jõus. Liibüa pole üles näidanud vähimatki soovi reformideks ja meie ei pea looma vale ettekujutust, rakendades topeltstandardeid just seetõttu, et seal on nii palju naftat ja gaasi. See on ELi inimõiguste standardite usaldatavuse proovikivi."@et5
"Arvoisa puhemies, nyt, kun kahdeksan vuotta Libyassa kestänyt kädenvääntö bulgarialaisista sairaanhoitajista ja palestiinalaislääkäristä on päättynyt, tarvitsemme kipeästi kunnon arviota Libyan ihmisoikeustilanteesta. Esittelijän Elena Valenciano Martínez-Orozcon mietinnössä mainitaan tarve aloittaa ihmisoikeusvuoropuhelu Libyan kanssa. Kannatan vuoropuhelua Barcelonan prosessin puitteissa, mutta tehkäämme selväksi, ettemme voi unohtaa tai sallia, että Euroopan kansalaisia siepattiin, kidutettiin (kuten jopa eversti Gaddafin poika on myöntänyt) ja vangittiin kahdeksaksi vuodeksi, minkä jälkeen heidät vietiin oikeuteen, joka oli yhtä farssia. Emme voi tämän jälkeen käyttäytyä avain kuin olisimme kiitollisia Libyalle siitä, että se päästi vangit loppujen lopuksi vapaaksi. Euroopan joukkoviestimissä on jo pohdittu vilkkaasti, että tämä voisi toimia tapaustutkimuksena diktatuureille, jotka voisivat keskittyä kehittämään suhteitaan Euroopan unioniin. Lisäksi Libya ryhtyi kampanjoimaan Bulgarian presidenttiä vastaan sen vuoksi, että tämä oli armahtanut Bulgariaan palanneet sairaanhoitajat, sillä Libya ilmeisesti odotti, että passittaisimme heidät vankilaan suoraan lentokentältä. Bulgaria joutui komission ja Libyan välisen sopimuksen nojalla vakuuttamaan 56 miljardin dollarin suuruisen Libyan velan Benghazin rahastolle. Muut EU:n jäsenvaltiot maksavat vielä enemmän. Meidän on kuitenkin tältäkin osin tehtävä selväksi, että Libyan hallitus hyödyntää poliittisesti tätä humanitaarista apua peitelläkseen totuutta ja syyttääkseen länsimaita salajuonesta arabilasten tahallisesta tartuttamisesta. Tämä järjetön väite elää yhä. Libya ei ole antanut vielä merkkiäkään uudistuksista, joten meidän ei pidä antaa kaksinaamaista vaikutelmaa vain siksi, että maassa on niin paljon öljyä ja kaasua. Tämä on testi Euroopan unionin uskottavuudelle ihmisoikeuskysymyksissä."@fi7
"(EN) Madame la Présidente, maintenant que la longue bataille de huit années pour libérer les infirmières bulgares et le docteur palestinien en Libye est terminée, je pense que nous avons besoin de réfléchir sérieusement à la situation des droits de l’homme dans ce pays. Le rapport de Madame Valenciano Martinez-Orozco fait état du besoin qu’il existe en matière de dialogue sur les droits de l’homme avec la Libye. Je soutiens la nécessité d’un dialogue au sein du Processus de Barcelone. Cependant, nous devons être clairs quant au fait que nous ne pouvons oublier ou tolérer que des citoyens européens aient été enlevés, torturés (comme l’a reconnu le fils du Colonel Kadhafi) emprisonnés pendant huit ans et jugés au cours d’un procès digne d’une comédie, et ensuite nous comporter comme si nous devions être reconnaissants envers la Libye ou les remercier de les avoir libérés en définitive. Les médias européens ont déjà réfléchi sur la question de savoir si cette affaire pourrait devenir un cas d’étude pour qu’une quelconque dictature puisse focaliser son attention sur l’Union européenne et développer des relations avec celle-ci. De surcroît, la Libye a entamé une campagne contre le Président de la Bulgarie pour avoir accordé son pardon aux infirmières, dès leur retour en Bulgarie, comme si la Libye attendait que nous les envoyions tout droit en prison dès leur descente d’avion. Sur la base de l’accord de la Commission européenne avec la Lybie, la Bulgarie devait garantir la dette de la Lybie de 56 milliards de dollars pour le fonds Benghazi. D’autres pays de l’UE dépenseront davantage. Cependant, une fois encore, soyons clairs quant au fait que cette aide humanitaire est utilisée à des fins politiques par le régime libyen pour cacher la vérité et rendre l’occident responsable d’un complot visant à contaminer délibérément les enfants arabes. Cette accusation absurde est toujours d’actualité. La Libye n’a pas encore démontré qu’elle avait l’intention de faire des réformes et nous ne devrions pas donner l’impression de jouer double jeu simplement parce qu’il y a tant de pétrole et de gaz dans ce pays. Il s’agit d’un test de crédibilité quant aux normes européennes en matière des droits de l’homme."@fr8
"Elnök asszony! Most, hogy a bolgár ápolónők és egy palesztin orvos nyolc éven át tartó líbiai párharca véget ért, úgy érzem, hogy rettenetesen szükséges az emberi jogok helyzetének az említett országban való józan értékelése. Valenciano Martínez-Orozco asszony jelentése megemlíti annak szükségességét, hogy emberi jogi párbeszédbe kezdjünk Líbiával. Támogatom a barcelonai folyamat keretében zajló párbeszéd szükségességét. Mondjuk ki egyértelműen, hogy nem felejthetjük és nem tűrhetjük el, hogy európai polgárokat raboltak el, kínoztak meg (és ezt ráadásul Kadhafi ezredes fia is elismerte), tartottak bebörtönözve nyolc évig és vetettek alá olyan igazságügyi eljárásnak, ami színjáték volt, és azután viselkedjünk úgy, mintha hálásnak kellene lennünk vagy díjaznunk kellene, hogy a líbiai fél végül szabadon engedte őket. Az európai médiában már igen élénken tükröződött, hogy ez esettanulmányként szolgálhat bármely diktatúra számára, hogy figyelmüket összpontosítsák az Európai Unióra és létesítsenek kapcsolatot vele. Ezen túlmenően Líbia kampányba kezdett Bulgária elnöke ellen azért, mert kegyelemben részesítette az ápolónőket Bulgáriába való visszatérésük után, mintha legalább is azt várták volna, hogy a repülőtérről egyenesen a börtönbe küldtük volna őket. Az Európai Bizottság Líbiával kötött megállapodása alapján Bulgáriának 56 milliárd USD-t kellett jegyeznie a líbiai adósságból a Bengázi Alap számára. Más uniós országok még többet fognak költeni. Még egyszer hadd mondjam: mondjuk ki világosan, hogy ezt a humanitárius segítségnyújtást a líbiai rezsim politikailag az igazság elrejtésére és arra használja, hogy a nyugatot vádolja egy, az arab gyermekek szándékos megfertőzésére irányuló összeesküvésért. Ez az abszurd vád még mindig él. Líbia még mindig nem mutatta reformszándékát, nekünk pedig nem szabad azt a benyomást keltenünk, hogy csak azért alkalmazunk kettős mércét, mert annyi kőolaj és földgáz van abban az országban. Ez az Európai Unió emberi jogi normái hitelességének tesztje."@hu11
"Signora Presidente, adesso che la battaglia per le infermiere bulgare e il dottore palestinese in Libia, durata otto anni, è finita, sento che è più che mai necessario valutare con sobrietà la situazione dei diritti umani in quel paese. La relazione dell’onorevole Valenciano Martínez-Orozco cita la necessità di avviare un dialogo sui diritti umani con la Libia. Sostengo la necessità di un dialogo in seno al processo di Barcellona. Tuttavia, non possiamo assolutamente tollerare il fatto che cittadini europei siano stati rapiti, torturati (come è stato ammesso perfino dal figlio del Colonnello Gheddafi), tenuti in prigione per otto anni e sottoposti a un processo giudiziario che è stato una farsa, e poi comportarsi come se noi dovessimo essere grati nei confronti della Libia, o persino premiarla per averli infine liberati. I mezzi di informazione europei hanno già sottolineato con acume che ciò potrebbe costituire un precedente per qualsiasi dittatura che voglia attirare l’attenzione su di sé e sviluppare delle relazioni con l’Unione europea. Come se non bastasse, la Libia ha lanciato una campagna contro il Presidente della Bulgaria per aver concesso la grazia alle infermiere dopo il loro ritorno in Bulgaria, come se si fosse aspettata che dall’aeroporto le avremmo mandate direttamente in prigione. Sulla base dell’accordo della Commissione europea con la Libia, la Bulgaria ha dovuto cancellare 56 milioni di dollari di debito libico per il fondo Benghazi. Altri paesi dell’Unione spenderanno persino di più. Ancora una volta, è necessario evidenziare che questi aiuti umanitari vengono usati dal regime di Tripoli a fini politici, per insabbiare la verità e accusare l’Occidente di aver tramato al fine di infettare deliberatamente alcuni bambini arabi. Tali assurde accuse sono ancora di casa in Libia. La Libia non ha ancora mostrato alcuna intenzione di procedere a riforme e non dobbiamo dare l’impressione di utilizzare due pesi e due misure solo perché questo paese è così ricco di gas e petrolio. Si tratta di un banco di prova per la credibilità dell’Unione europea in materia di dei diritti umani."@it12
"Ponia Pirmininke, dabar, kai baigėsi aštuonerių metų trukmės kova dėl Bulgarijos med. seserų ir Palestinos gydytojo Libijoje, jaučiu, kad mums labai reikia blaiviai įvertinti žmogaus teisių padėtį toje šalyje. Valenciano Martínez-Orozco ataskaitoje minima, kad reikia pradėti dialogą apie žmogaus teises su Libija. Aš palaikau dialogo būtinybę proceso Barselonoje metu. Tačiau turime aiškiai pareikšti, kad negalime pamiršti ar toleruoti to fakto, kad Europos piliečiai buvo pagrobti, kankinami (ką pripažino net pulkininko Gaddafi sūnus), kalinami aštuonerius metus ir teisiami teismo procese, kuris buvo farsas, ir tuomet elgtis taip, tarsi turėtume būti dėkingi arba net atsilyginti Libijai už tai, kad galiausia juos paleido. Kaip jau buvo vaizdžiai parodyta Europos žiniasklaidoje, tai gali tapti pavyzdžiu bet kokiai diktatūrai, kaip atkreipti dėmesį ir palaikyti santykius su Europos Sąjunga. Dar daugiau, Libija pradėjo kampaniją prieš Bulgarijos prezidentą už tai, kad med. seserims grįžus į Bulgariją šis joms suteikė malonę, tarsi ji tikėjosi, kad mes turėtume jas siųsti į kalėjimą tiesiai iš oro uosto. Pagal Europos Komisijos sutartį su Libija, Bulgarija turėjo garantuoti 56 milijardų JAV dolerių Libijos skolą „Benghazi“ fondui. Kitos ES šalys turės dar daugiau išlaidų. Tačiau vėlgi, turime aiškiai pareikšti, kad Libijos režimas naudojasi šia humanitarine pagalba politiniais tikslais, kad nuslėptų tiesą ir apkaltintų Vakarus turėjus planą tyčia užkrėsti arabų vaikus. Šis absurdiškas kaltinimas vis dar egzistuoja. Libija dar neparodė jokių ketinimų imtis reformų ir mes neturėtume taikyti dvigubų standartų vien dėl to, kad toje šalyje yra daug naftos ir dujų. Tai Europos Sąjungos žmogaus teisių standartų patikimumo testas."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, tagad, kad astoņus gadus ilgā divkauja par bulgāru medmāsām un palestīniešu ārstu Lībijā ir beigusies, es uzskatu, ka mums ir patiesi nepieciešams kārtīgi izvērtēt cilvēktiesību situāciju šajā valstī. ziņojumā ir minēta nepieciešamība sākt divpusējās sarunas par cilvēktiesību jautājumiem ar Lībiju. Es atbalstu divpusējo sarunu nepieciešamību Barselonas procesā. Tomēr, mums ir jābūt skaidram, ka nedrīkst aizmirst vai pieciest faktu, ka Eiropas Savienības pilsoņi tika nolaupīti, spīdzināti (kā to atzina pat pulkveža dēls), turēti ieslodzījumā astoņus gadus un pakļauti tiesas procesam, kas bija farss, un ka tagad lībieši uzvedas tā, it kā mums būtu jābūt pateicīgiem vai pat jāapbalvo Lībijas puse par to, ka beigu beigās tā šos cilvēkus atbrīvoja. Eiropas plašsaziņas līdzekļos jau spilgti tika aprakstīts, ka šis varētu izrādīties kā piemērs jebkurai diktatūrai, kā sakoncentrēt uzmanību uz sevi un veidot attiecības ar Eiropas Savienību. Turklāt, Lībija uzsāka kampaņu pret Bulgārijas prezidentu par to, ka viņš medmāsas pēc atgriešanās Bulgārijā ir apžēlojis, it kā būtu gaidījusi, ka mēs tās uzreiz no lidostas nosūtīsim uz cietumu. Saskaņā ar Eiropas Komisijas nolīgumu ar Lībiju, Bulgārijai bija jānoraksta 56 miljardus ASV dolāru lielais Lībijas parāds Bengazi fondam. Citas ES valstis tērēs pat vēl vairāk. Tomēr, vēlreiz, mums ir jābūt skaidram, ka Lībijas režīms šo humanitāro palīdzību izmanto politiskiem mērķiem, lai slēptu patiesību un apsūdzētu Rietumus nodomā speciāli inficēt arābu bērnus. Šī absurdā apsūdzība vēl arvien ir spēkā. Lībija vēl nav izrādījusi nekādu nodomu veikt reformas, un mums nevajadzētu radīt iespaidu, ka mums ir dubultstandarti tikai tādēļ, ka šajā valstī ir tik daudz naftas un gāzes. Šī ir Eiropas Savienības cilvēktiesību standartu ticamības pārbaude."@lv13
"Madam President, now that the eight-year long duel over the Bulgarian nurses and the Palestinian doctor in Libya has ended, I feel we are badly in need of a sober assessment of the human rights situation in that country. Ms Valenciano Martínez-Orozco’s report mentions the need to start a human rights dialogue with Libya. I support the need for a dialogue within the Barcelona process. However, let us be clear that we cannot forget or tolerate the fact that European citizens were abducted, tortured (as was acknowledged even by Colonel Gaddafi’s son), kept in prison for eight years and subjected to a judicial process which was a farce, and then behave as if we should be grateful to, or reward, the Libyan side for letting them go in the end. It has already vividly been reflected in the European media that this could turn into a case study for any dictatorship to focus attention and develop relations with the European Union. Moreover, Libya started a campaign against the President of Bulgaria for having pardoned the nurses after they returned to Bulgaria, as if it expected that we would send them to prison straight from the airport. On the basis of the European Commission agreement with Libya, Bulgaria had to underwrite USD 56 billion of Libyan debt for the Benghazi fund. Other EU countries will spend even more. However, once again, let us be clear that this humanitarian aid is being used politically by the Libyan regime to hide the truth and blame the West for a plot to deliberately infect Arab children. This absurd accusation is still current. Libya has not yet shown any intention of reform and we should not create the impression of applying double standards just because there is so much oil and gas in that country. This is a test of the credibility of the European Union’s human rights standards."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, nu dat de acht jaar lange strijd over de Bulgaarse verpleegsters en de Palestijnse arts in Libië tot een eind is gekomen, vind ik dat we dringend een nuchtere evaluatie moeten hebben van de mensenrechten in dat land. Het verslag van mevrouw Valenciano Martínez-Orozc noemt de noodzaak om een mensenrechtendialoog met Libië te beginnen. Ik ondersteun de noodzaak voor een dialoog binnen het Barcelona-proces. Laat het niettemin duidelijk voor ons zijn dat we niet mogen vergeten of tolereren dat Europese burgers werden ontvoerd en gemarteld (zoals zelfs door kolonel Khaddafi’s zoon is toegegeven), acht jaar lang in de gevangenis zaten en werden onderworpen aan een rechtszaak die een klucht was, en ons vervolgens gedragen alsof we dankbaar moeten zijn of de Libiërs moeten belonen om zij hen uiteindelijk lieten vertrekken. Het is reeds levendig aan de orde geweest in de Europese media dat dit een casestudy kan worden voor een willekeurige dictator om de aandacht te trekken en betrekkingen te ontwikkelen met de Europese Unie. Bovendien heeft Libië een campagne gestart tegen de president van Bulgarije, omdat deze de verpleegkundigen na hun terugkeer in Bulgarije gratie heeft verleend, alsof het land verwachtte dat we ze direct vanaf de luchthaven naar de gevangenis zouden zenden. Op grond van de overeenkomst van de Europese Commissie met Libië, moest Bulgarije zich garant stellen voor 56 miljard dollar aan Libië voor het Benghazi-fonds. Andere EU-landen zullen zelfs nog meer uitgeven. Laten we echter nog eens duidelijk maken dat deze humanitaire hulp door het Libische regime politiek wordt gebruikt om de waarheid te verbloemen en het westen de schuld te geven voor een complot om moedwillig Arabische kinderen te besmetten. Deze absurde beschuldiging is nog actueel. Libië heeft tot nu toe nog geen enkele voornemen tot hervorming getoond en we moeten niet de indruk wekken dat we met twee maten meten, alleen maar omdat er zoveel olie en gas in dat land is. Dit is een toets van de geloofwaardigheid van de mensenrechtennormen van de Europese Unie."@nl3
"Pani przewodnicząca! Teraz, kiedy ośmioletni spór w sprawie bułgarskich pielęgniarek i libijskiego lekarza zakończył się, czuję, że bardzo potrzebujemy trzeźwej oceny sytuacji dotyczącej praw człowieka w tym państwie. Sprawozdanie pani posłanki Valenciano Martínez-Orozco wspomina o potrzebie dialogu dotyczącego praw człowieka z Libią. Popieram potrzebę dialogu w ramach procesu barcelońskiego. Niech to będzie jednak jasne, że nie możemy zapomnieć ani tolerować faktu, że obywatele europejscy zostali uprowadzeni, byli torturowani (co przyznał nawet syn pułkownika Kaddafiego), przetrzymywani w więzieniu przez osiem lat i poddani procesowi sądowemu, który był farsą, a potem zachowywać się jakbyśmy powinni wynagrodzić i być wdzięczni stronie libijskiej, że w końcu ich uwolniła. Europejskie media barwnie przedstawiły, że mogłoby to służyć jako studium przypadku dla każdej dyktatury, żeby skoncentrowała uwagę i rozwijała stosunki z Unią Europejską. Co więcej, Libia wszczęła kampanię przeciwko prezydentowi Bułgarii, że wybaczył pielęgniarkom po ich powrocie do Bułgarii, tak jakby spodziewała się, że wyślemy je do więzienia prosto z lotniska. Na mocy porozumienia pomiędzy Komisją Europejską i Libią, Bułgaria musiała umorzyć dług Libii o wysokości 56 miliardów USD na rzecz funduszu Bengazi. Inne państwa UE zapłacą jeszcze więcej. Musimy jednak wyrazić się jasno, że niniejsza pomoc humanitarna jest wykorzystywana przez libijski reżim w celu ukrycia prawdy i obwinienia zachodu za spisek mający na celu rozmyślne zarażenie arabskich dzieci. Te absurdalne oskarżenie jest wciąż popularne. Libia nie wykazała jeszcze zamiaru przeprowadzenia reform i nie powinniśmy stwarzać wrażenia stosowania podwójnych standardów tylko dlatego, że państwo to ma tak dużo gazu i oleju. Stanowi to test wiarygodności standardów praw człowieka Unii Europejskiej."@pl16
"Senhora Presidente, agora que o longo duelo de oito anos das enfermeiras búlgaras e do médico palestiniano na Líbia terminou, penso que precisamos desesperadamente de uma avaliação séria da situação dos direitos humanos naquele país. O relatório da senhora deputada Valenciano Martínez-Orozco menciona a necessidade de dar início a um diálogo sobre os direitos humanos com a Líbia. Apoio a necessidade de um diálogo no âmbito do processo de Barcelona. Contudo, que fique claro que não podemos esquecer ou tolerar o facto de cidadãos europeus terem sido raptados, torturados (como foi reconhecido pelo filho do coronel Qaddafi), encarcerados durante oito anos e submetidos a um processo judicial que foi uma farsa, e a seguir comportarmo-nos como se fosse nosso dever estar gratos ou compensar a Líbia por os ter deixado ir embora no fim disto tudo. Os meios de comunicação europeus já deixaram transparecer muito claramente que este poderia tornar-se num caso passível de ser aproveitado por qualquer ditadura para desenvolver relações com a União Europeia. Além do mais, a Líbia deu início a uma campanha contra o Presidente da Bulgária por ter perdoado as enfermeiras depois de terem regressado à Bulgária, como se esperasse que fossem enviadas, directamente do aeroporto, para uma prisão. Com base no acordo da Comissão Europeia com a Líbia, a Bulgária teve de aceitar que os 56 mil milhões de dólares americanos da dívida Líbia à Bulgária fossem empregues no fundo Benghazi. Outros países da UE ainda gastarão mais. Contudo, mais uma vez, entenda-se que esta ajuda humanitária está a ser usada politicamente pelo regime Líbio para esconder a verdade e responsabilizar o Ocidente por um plano de infectar deliberadamente crianças árabes. Esta acusação absurda ainda continua de pé. A Líbia ainda não demonstrou qualquer intenção de introduzir reformas, e nós não devemos criar a impressão de que usamos de dois pesos e duas medidas nas nossas decisões só porque há muito petróleo e gás nesse país. Este é um teste de credibilidade às normas para os direitos humanos da União Europeia."@pt17
"Madam President, now that the eight-year long duel over the Bulgarian nurses and the Palestinian doctor in Libya has ended, I feel we are badly in need of a sober assessment of the human rights situation in that country. Ms Valenciano Martínez-Orozco’s report mentions the need to start a human rights dialogue with Libya. I support the need for a dialogue within the Barcelona process. However, let us be clear that we cannot forget or tolerate the fact that European citizens were abducted, tortured (as was acknowledged even by Colonel Gaddafi’s son), kept in prison for eight years and subjected to a judicial process which was a farce, and then behave as if we should be grateful to, or reward, the Libyan side for letting them go in the end. It has already vividly been reflected in the European media that this could turn into a case study for any dictatorship to focus attention and develop relations with the European Union. Moreover, Libya started a campaign against the President of Bulgaria for having pardoned the nurses after they returned to Bulgaria, as if it expected that we would send them to prison straight from the airport. On the basis of the European Commission agreement with Libya, Bulgaria had to underwrite USD 56 billion of Libyan debt for the Benghazi fund. Other EU countries will spend even more. However, once again, let us be clear that this humanitarian aid is being used politically by the Libyan regime to hide the truth and blame the West for a plot to deliberately infect Arab children. This absurd accusation is still current. Libya has not yet shown any intention of reform and we should not create the impression of applying double standards just because there is so much oil and gas in that country. This is a test of the credibility of the European Union’s human rights standards."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, teraz, keď sa osem rokov trvajúci súboj o bulharské sestričky a palestínskeho doktora v Líbyi skončil, cítim, že je nevyhnutné triezvo vyhodnotiť situáciu týkajúcu sa ľudských práv v tejto krajine. Správa pani Valencianovej Martínezovej-Orozcovej uvádza potrebu začať s Líbyou dialóg o ľudských právach. Podporujem potrebu dialógu v rámci barcelonského procesu. Dovoľte nám avšak ujasniť, že nemôžeme tolerovať ani zabudnúť na to, že európskych občanov uniesli, mučili (čo potvrdil dokonca syn plukovníka Kaddáfiho), osem rokov ich zadržiavali vo väzení a vystavili súdnemu procesu, ktorý bol fraškou, a potom všetkom sa správať, akoby sme mali byť vďační alebo odmeniť líbyjskú stranu za ich konečné prepustenie. Európske média už živo uvažovali o tom, že by sa tento prípad mohol stať precedensom pre ktorúkoľvek diktatúru, ako zamerať pozornosť a rozvíjať vzťahy s Európskou úniou. Líbya okrem toho spustila kampaň proti bulharskému prezidentovi za to, že odpustil sestričkám po ich návrate do Bulharska, akoby očakávala, že ich pošleme do väzenia priamo z letiska. Na základe dohody Európskej komisie s Líbyou sa muselo Bulharsko podpísať dlh Líbye v hodnote 56 miliárd USD v prospech fondu Benghází. Ostatné krajiny EÚ minú dokonca viac. Ešte raz mi však dovoľte ujasniť, že líbyjský režim používa túto humanitárnu pomoc politicky na zatajenie pravdy a obviňovanie západu z plánu úmyselne nakaziť arabské deti. Toto absurdné obvinenie je stále aktuálne. Líbya ešte nepreukázala žiadny úmysel nápravy a my by sme nemali vytvárať dojem používania dvojitých noriem len preto, že táto krajina má množstvo ropy a plynu. Je to skúška dôveryhodnosti noriem Európskej únie v oblasti ľudských práv."@sk19
"Gospa predsednica, potem ko se je v Libiji končalo dolgo osemletno prizadevanje za rešitev bolgarskih medicinskih sester in palestinskega zdravnika, menim, da nujno potrebujemo razumno oceno položaja človekovih pravic v tej državi. Gospa Valenciano Martínez-Orozco v svojem poročilu navaja, da je treba z Libijo vzpostaviti dialog o človekovih pravicah. Podpiram potrebo po dialogu v okviru barcelonskega procesa. Vendar je treba jasno povedati, da ne smemo pozabiti ali zanemariti dejstva, da so bili evropski državljani ugrabljeni, mučeni (kar je priznal celo sin polkovnika Gadafija), osem let zaprti v zaporu in da je bil proti njim sprožen nesmiseln sodni proces, nato pa se obnašati, kot da bi morali biti hvaležni libijski strani ali jo celo nagraditi, ker je nazadnje te osebe izpustila. Evropski mediji so že jasno izrazili, da bi to lahko služilo kot vzor za katero koli diktaturo, da preusmeri pozornost in razvije odnose z Evropsko unijo. Poleg tega je Libija začela kampanjo zoper predsednika Bolgarije, ker je oprostil medicinske sestre po vrnitvi v Bolgarijo, kot da bi pričakovala, da jih bomo z letališča poslali naravnost v zapor. Na podlagi sporazuma Evropske unije z Libijo je morala Bolgarija prevzeti 56 milijard USD libijskega dolga in ta sredstva nameniti skladu Bengazi. Druge države EU bodo porabile še več sredstev. Vendar moramo še enkrat jasno povedati, da libijski režim politično izkorišča to humanitarno pomoč za prikrivanje resnice in da obsoja Zahod, da je načrtoval namerno okužbo arabskih otrok. Ta nesmiselna obtožba je še vedno aktualna. Libija še ni pokazala nobene pripravljenosti na reforme, pri čemer ne smemo ustvariti vtisa, da veljajo dvojni standardi le zato, ker ima ta država toliko nafte in plina. To je preskus za verodostojnost standardov Evropske unije v zvezi s človekovimi pravicami."@sl20
"Fru talman! Nu när den åttaåriga tvisten om de bulgariska sjuksköterskorna och den palestinske läkaren i Libyen är över anser jag att det finns ett trängande behov av en saklig utvärdering av den människorättsliga situationen i landet. I sitt betänkande påpekar Elena Valenciano Martínez-Orozco att det är nödvändigt att inleda en dialog om mänskliga rättigheter med Libyen. Jag stöder inrättandet av en sådan dialog inom ramen för Barcelonaprocessen. Vi får emellertid inte glömma vad som har skett eller tolerera att EU-medborgare har förts bort, torterats (vilket till och med överste Muammar Khadaffis son har erkänt), suttit i fängelse i åtta år och utsatts för en farsartad rättslig process, och sedan uppföra oss som om vi borde vara tacksamma mot, eller belöna, den libyska sidan för att de släppte dem till slut. Det har redan kommenterats utförligt i europeiska medier att dessa händelser kan användas som en modell för diktaturer som vill utveckla förbindelser med EU. Dessutom har Libyen uttalat sig mycket kritiskt om att Bulgariens president benådade sjuksköterskorna efter det att de hade återvänt till Bulgarien, som om landet förväntade sig att vi skulle föra dem till fängelset direkt från flygplatsen. Enligt den överenskommelse som kommissionen hade träffat med Libyen blev Bulgarien tvunget att åta sig att betala en libysk skuld på 56 miljarder US-dollar för Benghazi-fonden. Andra EU-länder kommer att spendera ännu mer. Vi måste återigen ha klart för oss att detta humanitära bistånd utnyttjas politiskt av den libyska regimen för att dölja sanningen och beskylla västvärlden för att ha smitt ihop en komplott för att avsiktligt smitta ned arabiska barn. Denna absurda anklagelse är fortfarande aktuell. Libyen har fortfarande inte visat att landet har för avsikt att genomföra reformer, och vi får inte skapa intrycket att vi tillämpar dubbla måttstockar för att det finns så mycket olja och gas i landet. Detta är ett eldprov för hur trovärdiga EU:s människorättsliga normer egentligen är."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Evgeni Kirilov (PSE ). –"18,20,15,14,11,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph