Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-336"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.24.3-336"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, we in the EU set great store by human rights. We try to inspire the nations with which we interact to have a good level of human rights also. Dialogue is an important starting-point, but in this dialogue we must be willing to risk even economic advantage in order to speak courageously and truthfully. China comes into this report; we know of serious cases of political and religious persecution there. Two years ago, in China, I met a psychiatrist who was chair of a disability organisation. Proudly, he told me that they had almost no one with Down syndrome in his city of over 10 million people, because they were not allowed to live. This discrimination against persons with disabilities requires forthright dialogue, regardless of the economics between the EU and China. On the issue of trade relations, in bringing pressure to bear on a government to improve its human rights, we must be willing to take decisive action, but careful that such actions do not make the situation of the poor in the country even worse."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, my v EU si lidských práv velmi vážíme. Snažíme se inspirovat národy, s kterými máme vztahy, aby též měly dobrou úroveň dodržování lidských práv. Dialog je základním výchozím bodem, ale v tomto dialogu musíme být ochotni dokonce riskovat hospodářské výhody s cílem hovořit odvážně a pravdivě. Do této zprávy patří Čína. Víme, že v této zemi existují vážné případy politického a náboženského pronásledování. Před dvěma lety jsem se v Číně setkala s psychiatrem předsedajícím organizaci pro postižené. Hrdě mi řekl, že ve svém městě s více než deseti miliony obyvatel nemají téměř nikoho s Downovým syndromem, protože jim nebylo umožněno žít. Tato diskriminace vůči lidem s postižením si vyžaduje otevřený dialog bez ohledu na ekonomické vztahy mezi EU a Čínou. Pokud jde o otázky obchodních vztahů, k vytvoření tlaku na vládu za účelem zlepšit dodržování lidských práv musíme být ochotni podniknout rozhodné kroky, ale být opatrní v tom, aby takové jednání ještě více nezhoršilo situaci pronásledovaných v dané zemi."@cs1
"Fru formand! Vi i EU lægger stor vægt på menneskerettigheder. Vi forsøger at inspirere de nationer, som vi har forbindelser med, til også at få et godt niveau af menneskerettigheder. Dialog er et vigtigt udgangspunkt, men i denne dialog må vi være parat til at risikere selv økonomiske fordele for at tale modigt og sandfærdigt. Kina kommer ind i denne betænkning. Vi kender til alvorlige tilfælde med politisk og religiøs forfølgelse der. For to år siden mødte jeg i Kina en psykiater, som ledede en handicaporganisation. Han fortalte mig stolt, at de næsten ikke havde personer med Downs syndrom i hans by med over 10 millioner mennesker, fordi de ikke fik lov at leve. Denne diskrimination mod personer med handicap kræver en åbenhjertelig dialog uanset de økonomiske forhold mellem EU og Kina. Vedrørende dette spørgsmål om handelsforbindelser må vi, når vi lægger pres på en regering om at forbedre dens menneskerettighedssituation, være parat til at tage afgørende initiativer, men være omhyggelige med at sådanne initiativer ikke gør situationen for de fattige i det pågældende land endnu værre."@da2
"Frau Präsidentin! Wir in der EU legen großen Wert auf die Menschenrechte. Wir versuchen, die Nationen, auf die wir einwirken, dazu zu bewegen, bei den Menschenrechten ebenfalls ein gutes Niveau zu erreichen. Der Dialog ist ein wichtiger Ausgangspunkt, aber bei diesem Dialog müssen wir bereit sein, auch wirtschaftliche Vorteile zu riskieren, wenn wir uns mutig und wahrheitsgetreu äußern. China erscheint in diesem Bericht; wir wissen, dass es dort schlimme Fälle politischer und religiöser Verfolgung gibt. Vor zwei Jahren traf ich in China einen Psychiater, der Vorsitzender einer Behindertenorganisation war. Er erzählte mir stolz, dass es in seiner Stadt mit über 10 Millionen Einwohnern fast niemanden mit Down-Syndrom gebe, weil man nicht zulasse, dass diese Menschen am Leben blieben. Diese Diskriminierung von Personen mit Behinderungen verlangt einen offenen Dialog, ohne Rücksicht auf die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und China. Zur Frage der Handelsbeziehungen müssen wir, wenn auf eine Regierung Druck ausgeübt werden soll, damit diese ihre Menschenrechtslage verbessert, bereit sein, entschlossen zu handeln, aber darauf achten, dass sich die Lage der Armen in dem Land durch solche Maßnahmen nicht gar noch verschlimmert."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, εμείς στην ΕΕ αποδίδουμε μεγάλη σημασία στα ανθρώπινα δικαιώματα. Προσπαθούμε να εμπνεύσουμε τα έθνη με τα οποία έχουμε σχέση αλληλεπίδρασης ώστε να έχουν και αυτά ένα καλό επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο διάλογος αποτελεί σημαντικό σημείο εκκίνησης, αλλά σε αυτόν τον διάλογο πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να διακινδυνεύσουμε ακόμη και οικονομικά πλεονεκτήματα προκειμένου να μιλήσουμε με θάρρος και αλήθεια. Η εν λόγω έκθεση κάνει αναφορά στην Κίνα· γνωρίζουμε σοβαρές περιπτώσεις πολιτικών και θρησκευτικών διώξεων που υφίστανται εκεί. Προ διετίας, συνάντησα στην Κίνα έναν ψυχίατρο ο οποίος ήταν πρόεδρος μιας οργάνωσης για άτομα με αναπηρίες. Με υπερηφάνεια, μου είπε ότι δεν υπήρχε σχεδόν κανένα άτομο που να πάσχει από σύνδρομο Down σε αυτήν την πόλη των 10 και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων, διότι δεν τους επιτρεπόταν να ζουν. Αυτή η διάκριση σε βάρος ατόμων με αναπηρίες απαιτεί ειλικρινή διάλογο, ανεξάρτητα από τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας. Όσον αφορά το θέμα των εμπορικών σχέσεων, όταν ασκούμε πιέσεις σε μια κυβέρνηση ώστε να βελτιώσει τα ανθρώπινα δικαιώματά της, πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να αναλάβουμε αποφασιστική δράση, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε αυτές οι δράσεις να μην επιδεινώνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση των φτωχών ανθρώπων της χώρας."@el10
"Señora Presidenta, en la UE damos gran importancia a los derechos humanos. Tratamos de alentar a las naciones con las que mantenemos alguna relación para que consigan también un buen nivel de derechos humanos. El diálogo es un punto de partida importante, pero en ese diálogo tenemos que estar dispuestos a arriesgar incluso la ventaja económica para poder hablar con valor y sinceridad. China aparece en este informe; conocemos casos graves de persecución política y religiosa en ese país. Hace dos años, conocí en China a un psiquiatra que era presidente de una organización de discapacitados. Orgulloso, me contó que en su ciudad, de más de 10 millones de habitantes, no había nadie con síndrome de Down, porque no se les dejaba vivir. Esta discriminación contra las personas discapacitadas exige un diálogo inmediato, al margen de las relaciones económicas entre la UE y China. En cuanto a las relaciones comerciales, cuando presionamos a un país para que mejore la situación de los derechos humanos, tenemos que estar dispuestos a emprender acciones decisivas, pero con cuidado de que estas acciones no empeoren aún más la situación de los más pobres en el país."@es21
"Proua juhataja, meie ELis paneme suure panuse inimõigustele. Püüame inspireerida ka riike, kellega suhtleme, saavutada samuti head taset inimõiguste valdkonnas. Dialoog on oluline alguspunkt, kuid selles dialoogis peame olema valmis riskideks ja seda isegi majanduslike eeliste osas, selleks et rääkida julgelt ja õiglaselt. Hiina on osa sellest raportist; teame tõsiseid juhtumeid poliitiliste ja usuliste tagakiusamiste kohta. Kaks aastat tagasi Hiinas viibides kohtasin psühhiaatrit, kes oli puuetega inimeste organisatsiooni juht. Uhkelt teatas ta mulle, et nende enam kui 10-miljonilises linnas peaaegu ei eksisteeri pea ühtegi Downi sündroomiga inimest, sest neil ei ole lubatud elada. Selline puuetega inimestele suunatud diskrimineerimine nõuab otsustavat dialoogi, sõltumata majandussuhetest ELi ja Hiina vahel. Kaubandussuhetes, avaldades ELi survet valitsusele inimõiguste olukorra parandamiseks, peame olema valmis otsustavateks sammudeks, kuid samas ettevaatlikud, et sellise tegevusega mitte halvendada veelgi vaeste olukorda riigis."@et5
"Arvoisa puhemies, ihmisoikeudet ovat meille Euroopan unionissa erittäin tärkeitä. Pyrimme kannustamaan kansakuntia, joiden kanssa olemme vuorovaikutuksessa, jotta ne parantaisivat ihmisoikeustilannettaan. Vuoropuhelu on tärkeä lähtökohta, mutta meidän on oltava valmiita panemaan jopa taloudelliset etumme alttiiksi, jotta voimme puhua rohkeasti ja todenmukaisesti tuossa vuoropuhelussa. Myös Kiina on mukana mietinnössä. Olemme tietoisia Kiinan vakavista poliittisista ja uskonnollisista vainoista. Tapasin kaksi vuotta sitten Kiinassa psykiatrin, joka toimi erään vammaisjärjestön puheenjohtajana. Hän kertoi minulle ylpeänä, ettei hänen yli kymmenmiljoonaisessa kotikaupungissaan ole lähes ollenkaan Downin syndroomasta kärsiviä, sillä heidän ei sallita jäädä eloon. Tällainen vammaisten syrjintä edellyttää suoraa vuoropuhelua EU:n ja Kiinan välisistä taloussuhteista riippumatta. Painostaessamme Kiinan hallitusta parantamaan maan ihmisoikeustilannetta meidän on oltava kauppasuhteissamme valmiita toimimaan päättäväisesti, mutta samalla varottava, ettei toiminta pahenna maan köyhien asemaa entisestään."@fi7
"(EN) Madame la Présidente, nous, au sein de l’UE, croyons fermement aux droits de l’homme. Nous nous efforçons d’inspirer aux nations avec lesquelles nous communiquons d’adhérer également aux valeurs des droits de l’homme. Le dialogue est un point de départ primordial, mais dans ce dialogue, nous devons même être prêts à risquer un avantage économique afin de parler courageusement et honnêtement. La Chine est dans ce rapport; nous avons connaissance de cas sérieux de persécution politique et religieuse dans ce pays. Voici deux ans, en Chine, j’ai rencontré un psychiatre qui dirigeait une organisation qui traite les handicaps. Il était très fier de m’indiquer qu’ils n’avaient pratiquement aucun cas de trisomie dans cette ville de 10 millions d’habitants parce qu’ils n’étaient pas autorisés à vivre. Cette discrimination à l’encontre de personnes handicapées exige un dialogue direct, indépendamment des relations économiques entre l’UE et la Chine. Sur la question des relations commerciales, lorsqu’on insiste pour qu’un gouvernement améliore sa politique en matière de droits de l’homme, nous devons être disposés à agir de manière décisive, mais tout en veillant à ce que de telles actions n’aggravent pas la situation des pauvres dans le pays."@fr8
"Elnök asszony! Mi itt az EU-ban nagy fontosságot tulajdonítunk az emberi jogoknak. Próbáljuk arra ösztönözni azokat az államokkal, amelyekkel egymásra hatással vagyunk, hogy szintén jó szintű emberi jogokkal rendelkezzenek. A párbeszéd fontos kiindulópont, de e párbeszédben hajlandónak kell lennünk még a gazdasági előnyt is kockázatni annak érdekében, hogy bátran és őszintén szóljunk. Kína is szóba kerül ebben a jelentésben; tudunk az ottani politikai és vallási üldözés súlyos eseteiről. Két évvel ezelőtt Kínában találkoztam egy pszichiáterrel, aki egy fogyatékosokkal foglalkozó szervezet elnöke. Büszkén mondta, hogy szinte nincs Down-kóros a több mint 10 millió lakosú városában, mert nem engedik, hogy éljenek. A fogyatékkal élő személyekkel szembeni megkülönböztetés szókimondó párbeszédet igényel, függetlenül az EU és Kína közötti gazdasági kapcsolatoktól. A kereskedelmi kapcsolatok kérdése tekintetében – nyomást gyakorolva egy kormányra emberi jogok javítása érdekében –, hajlandónak kell lennünk arra, hogy határozott intézkedést tegyünk, de óvakodnunk kell attól, hogy az ország szegényeinek helyzetét ne fordítsuk még rosszabbra."@hu11
"Signora Presidente, l’Unione europea attribuisce una grande importanza ai diritti umani. Cerchiamo di essere un esempio per i paesi coi quali intratteniamo relazioni, in modo che questi mantengano un alto livello nel campo dei diritti umani. Il dialogo rappresenta un buon punto di partenza, ma in questo dialogo dobbiamo essere disposti a rischiare perfino gli eventuali vantaggi economici, pur di parlare con coraggio e franchezza. La Cina viene citata nella relazione; siamo al corrente di gravi casi di persecuzione politica e religiosa in questo paese. Due anni fa, in Cina, incontrai uno psichiatra che era a capo di un’organizzazione per i disabili. Con una punta d’orgoglio, mi disse che nella sua città di oltre 10 milioni di abitanti non viveva quasi nessuno che fosse affetto da sindrome di Down, perché nessuno di loro veniva lasciato in vita. Tale discriminazione nei confronti delle persone disabili richiede un dialogo franco, che vada al di là delle relazioni economiche fra l’Unione europea e la Cina. Per quanto riguarda la questione delle relazioni commerciali, quando esercitiamo pressione su un governo per ottenere miglioramenti nei diritti umani, dobbiamo essere pronti a intervenire con decisione, facendo attenzione che tali interventi non peggiorino ulteriormente la situazione dei poveri del paese in questione."@it12
"Ponia Pirmininke, mes Europos Sąjungoje skiriame ypatingą dėmesį žmogaus teisėms. Mes stengiamės skatinti tautas, su kuriomis bendraujame, taip pat palaikyti aukštą žmogaus teisų lygį. Dialogas yra svarbus pradinis taškas, bet šiame dialoge turime būti pasirengę rizikuoti netgi ekonomine nauda, kad galėtume kalbėti drąsiai ir teisingai. Šioje ataskaitoje kalbama apie Kiniją; žinome, kad Kinijoje yra rimtų politinio ir religinio persekiojimo atvejų. Prieš du metus Kinijoje susipažinau su psichiatru, pirmininkavusiu neįgaliųjų organizacijai. Jis man didžiuodamasis pasakė, kad jų mieste, kuriame gyvena daugiau nei 10 milijonų žmonių, beveik niekas neturi Dauno sindromo, nes tokiems žmonėms nebuvo leista gyventi. Šis žmonių su negalia diskriminavimas reikalauja neatidėliotino dialogo, neatsižvelgiant į ES ir Kinijos ekonominius santykius. Kalbant apie prekybos santykius, darydami spaudimą vyriausybei gerinti žmogaus teisių padėtį, turime būti pasirengę veikti ryžtingai, bet tuo pačiu metu atsargiai, kad tokie veiksmai dar labiau nepablogintų vargstančiųjų padėties tokiose šalyse."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, mēs ES lielu nozīmi piešķiram cilvēktiesībām. Mēs mēģinām arī citas nācijas, ar kurām sadarbojamies, pārliecināt uzturēt labu cilvēktiesību ievērošanas līmeni. Divpusējas sarunas ir svarīgs izejas punkts, taču šajās sarunās mums ir jāspēj riskēt arī ar ekonomiskiem labumiem, lai varētu runāt droši un patiesi. Ķīna ir iekļauta šajā ziņojumā; mēs zinām par tur notiekošajiem, nopietnajiem vajāšanas gadījumiem politiskās un reliģiskās pārliecības dēļ. Pirms diviem gadiem es Ķīnā satiku psihiatru, kurš bija invalīdu organizācijas vadītājs. Viņš man ar lepnumu teica, ka viņu pilsētā ar vairāk nekā 10 miljoniem iedzīvotāju nav gandrīz neviena cilvēka ar Dauna sindromu, jo šādiem cilvēkiem nav ļauts dzīvot. Šī cilvēku ar invaliditāti diskriminācija prasa nekavējoties uzsākt divpusējās sarunas, neskatoties uz ekonomiskajām attiecībām starp ES un Ķīnu. Izdarot spiedienu uz valdību, lai uzlabotu cilvēktiesību situāciju, jautājumā par tirdzniecības attiecībām mums ir jārīkojas izlēmīgi, taču uzmanīgi, lai šādas darbības nabadzīgo cilvēku situāciju šajā valstī nepadarītu vēl sliktāku."@lv13
"Madam President, we in the EU set great store by human rights. We try to inspire the nations with which we interact to have a good level of human rights also. Dialogue is an important starting-point, but in this dialogue we must be willing to risk even economic advantage in order to speak courageously and truthfully. China comes into this report; we know of serious cases of political and religious persecution there. Two years ago, in China, I met a psychiatrist who was chair of a disability organisation. Proudly, he told me that they had almost no one with Down syndrome in his city of over 10 million people, because they were not allowed to live. This discrimination against persons with disabilities requires forthright dialogue, regardless of the economics between the EU and China. On the issue of trade relations, in bringing pressure to bear on a government to improve its human rights, we must be willing to take decisive action, but careful that such actions do not make the situation of the poor in the country even worse."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, wij in de EU hechten veel waarde aan mensenrechten. We trachten de naties waarmee we in wisselwerking staan, te inspireren om eveneens een goed niveau van mensenrechten te hebben. Dialoog is een belangrijk beginpunt, maar bij deze dialoog moeten we het risico willen nemen om economisch voordeel op te geven om moedig en eerlijk te spreken. China wordt in dit verslag genoemd; we weten van ernstige zaken van politieke en religieuze vervolging daar. Twee jaar geleden ontmoette ik in China een psychiater die voorzitter was van een organisatie voor gehandicapten. Met trots vertelde hij dat in zijn stad met meer dan tien miljoen mensen er bijna niemand was met het Down-syndroom, omdat dergelijke mensen niet mochten leven. Deze discriminatie tegen personen met een handicap vereist een openhartige dialoog, ongeacht de economische betrekkingen tussen de EU en China. Wat betreft de vraagstukken van de handelsbetrekkingen: we moeten bij de uitoefening van druk op een regering om haar mensenrechten te verbeteren, bereid zijn om resoluut actie te ondernemen, maar daarbij behoedzaam te werk gaan ter voorkoming dat dergelijke acties de situatie van de armen in het land verder verslechteren."@nl3
"Pani przewodnicząca! My w UE przywiązujemy dużą uwagę do praw człowieka. Próbujemy inspirować państwa, z którymi współdziałamy, do tego żeby miały także odpowiedni poziom praw człowieka. Dialog jest ważnym punktem wyjścia, ale w dialogu tym musimy być skłonni do zaryzykowania nawet korzyści gospodarczych, tak abyśmy mogli wypowiadać się odważnie i zgodnie z prawdą. Chiny pojawiają się w tym sprawozdaniu, jesteśmy świadomi mających tam miejsce przypadków politycznych i religijnych prześladowań. Dwa lata temu w Chinach spotkałam psychiatrę, który był przewodniczącym organizacji ds. niepełnosprawnych. Z dumą powiedział mi, że nie mają prawie nikogo z zespołem Downa w mieście zamieszkiwanym przez ponad 10 milionów ludzi, ponieważ nie pozwolono tym ludziom żyć. Ta dyskryminacja wobec osób niepełnosprawnych wymaga otwartego dialogu, bez względu na stosunki gospodarcze pomiędzy UE i Chinami. W kwestii stosunków handlowych, co się tyczy wywierania presji na rządzie, żeby poprawił stan praw człowieka, musimy być gotowi podjąć zdecydowane działania, ale uważając, żeby takie działania nie sprawiły, że sytuacja biednych w państwie stanie się jeszcze gorsza."@pl16
"Senhora Presidente, nós, na UE, investimos muito nos direitos humanos. Tentamos inspirar as nações com as quais interagimos a terem um bom nível de respeito pelos direitos humanos. O diálogo constitui um bom ponto de partida, mas neste diálogo há que estar disposto a arriscar vantagens económicas para podermos falar corajosa e sinceramente. A China entra neste relatório; sabemos de casos graves de perseguições políticas e religiosas nesse país. Há dois anos atrás, na China, encontrei um psiquiatra que presidia a uma organização para deficientes. Contou-me então, com orgulho, que não tinham quase ninguém com síndrome de Down na sua cidade de mais de 10 milhões de habitantes, pelo simples facto de não os deixarem viver. Esta discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência requer um diálogo franco, independente das questões económicas entre a UE e a China. No que se refere às questões comerciais, ao exercer pressão sobre um governo para melhorar os seus direitos humanos, temos de estar dispostos a tomar medidas assertivas, mas com cuidado para que essas medidas não agravem ainda mais a situação dos vivem em pobreza nesse país."@pt17
"Madam President, we in the EU set great store by human rights. We try to inspire the nations with which we interact to have a good level of human rights also. Dialogue is an important starting-point, but in this dialogue we must be willing to risk even economic advantage in order to speak courageously and truthfully. China comes into this report; we know of serious cases of political and religious persecution there. Two years ago, in China, I met a psychiatrist who was chair of a disability organisation. Proudly, he told me that they had almost no one with Down syndrome in his city of over 10 million people, because they were not allowed to live. This discrimination against persons with disabilities requires forthright dialogue, regardless of the economics between the EU and China. On the issue of trade relations, in bringing pressure to bear on a government to improve its human rights, we must be willing to take decisive action, but careful that such actions do not make the situation of the poor in the country even worse."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, my v EÚ si ľudské práva veľmi vážime. Snažíme sa inšpirovať národy, s ktorými máme vzťahy, aby tiež mali dobrú úroveň dodržiavania ľudských práv. Dialóg je základným východiskovým bodom, ale v tomto dialógu musíme byť ochotní dokonca riskovať hospodárske výhody s cieľom hovoriť odvážne a pravdivo. Do tejto správy patrí Čína. Vieme, že v tejto krajine existujú vážne prípady politického a náboženského prenasledovania. Pred dvomi rokmi som v Číne stretla psychiatra predsedajúceho organizácii pre postihnutých. Hrdo mi povedal, že vo svojom meste s viac než desiatimi miliónmi obyvateľov nemajú takmer nikoho s Downovým syndrómom, pretože im nebolo umožnené žiť. Táto diskriminácia voči ľuďom s postihnutím si vyžaduje otvorený dialóg bez ohľadu na ekonomické vzťahy medzi EÚ a Čínou. Pokiaľ ide o otázky obchodných vzťahov, na vytvorenie tlaku na vládu zlepšiť dodržiavanie ľudských práv, musíme byť ochotní podniknúť rozhodné kroky, ale byť opatrní v tom, aby takéto konanie ešte viac nezhoršilo situáciu prenasledovaných v danej krajine."@sk19
"Gospa predsednica, EU pripisuje velik pomen človekovim pravicam. Prav tako poskušamo spodbujati narode, s katerimi sodelujemo, da zagotovijo visoko raven spoštovanja človekovih pravic. Dialog je pomembno izhodišče, vendar moramo biti pripravljeni v tem dialogu tvegati celo gospodarsko prednost, da bodo naše besede pogumne in verodostojne. V to poročilo je vključena Kitajska; znani so resni primeri političnega in verskega preganjanja v tej državi. Pred dvema letoma sem se na Kitajskem sestala s psihiatrom, ki je bil predsednik invalidske organizacije. Ponosno je povedal, da v njegovem mestu, ki ima več kot 10 milijonov prebivalcev, skoraj ni primerov Downovega sindroma, ker ti ljudje nimajo pravice do življenja. Ta diskriminacija invalidov zahteva odkrit dialog ne glede na gospodarske odnose med EU in Kitajsko. Kar zadeva vprašanje trgovinskih odnosov, in sicer glede pritiskov na vlado, da izboljša spoštovanje človekovih pravic, moramo biti pripravljeni sprejemati odločne ukrepe, pri čemer moramo biti previdni, da ti ukrepi ne bodo še poslabšali položaja revnih v državi."@sl20
"Fru talman! Vi i EU fäster stort värde vid mänskliga rättigheter. Vi försöker uppmuntra de nationer som vi har förbindelser med att ha ett bra människorättsligt skydd. Dialog är en viktig utgångspunkt, men vi måste vara villiga att även riskera ekonomiska fördelar om vi ska kunna agera kraftfullt och realistiskt inom ramen för våra dialoger. Kina finns med i betänkandet, och vi känner till fall av allvarliga politiska och religiösa förföljelser i Kina. För två år sedan träffade jag en psykiater i Kina som var ordförande för en organisation för funktionshindrade. Han talade stolt om för mig att det nästan inte fanns någon med Downs syndrom i hans stad med över 10 miljoner invånare, eftersom de inte fick leva. Denna diskriminering mot personer med funktionshinder kräver en direkt dialog, utan hänsyn till de ekonomiska aspekterna i förbindelserna mellan EU och Kina. När det gäller handelsförbindelserna måste vi vara villiga att agera beslutsamt för att kunna utöva påtryckningar på regeringen för att förbättra den människorättsliga situationen i landet, men vi måste också vara försiktiga, så att dessa åtgärder inte leder till att de fattigas situation i landet förvärras ännu mer."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Kathy Sinnott (IND/DEM ). –"18,20,15,14,11,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph