Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-334"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.24.3-334"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señora Presidenta, quisiera, en un minuto y medio, resumir algunas de las ideas fundamentales que nos han llevado no solamente a apoyar, sino a defender claramente esta iniciativa y felicitar, lógicamente también, a Elena Valenciano por el trabajo y por la capacidad de consenso que ha demostrado. Quiero saludar también la presencia y el interés del Sr. Borg, así como la presencia del Sr. Mattisen, pero lamentar, al mismo tiempo, que los dos primeros escaños, los dos primeros sillones del Consejo, estén vacíos. Creo que este tema no se merecía esta ausencia y hay que decirlo y, como ya se ha dicho, hay que reiterarlo. Los tres temas que creo es importante, en todo caso, destacar y que a mí me gustaría señalar son, en primer lugar, la necesidad, no lo diremos nunca suficiente, de reforzar la coherencia de estos instrumentos, de reforzar el hecho de que no podemos, por un lado, lamentar ciertos hechos y, al mismo tiempo, callarlos cuando ello nos conviene a partir de nuestros intereses. El segundo elemento que me parece importante, y también se ha dicho, pero lo reitero, la necesidad de que haya una mejora, transparencia, en relación a ese tipo de mecanismos y ello implica necesariamente una mayor participación de parte de este Parlamento. Se ha dicho muchas veces que estamos completamente, digamos sorprendidos, por decirlo de forma suave, ante la ausencia que tienen muchos de esos debates, no solamente en la simple participación, sino en la información que muchas veces requerimos. Y la última, pero no por ello menor, el importante papel que tienen en este informe los catorce párrafos dedicados al papel de la mujer en el tema de los derechos humanos, y aquí, como Vicepresidente de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, celebro que se hayan incorporado muchas de las enmiendas que, en su momento, aprobamos y discutimos en nuestra comisión."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, v časovém rozmezí minuty a půl bych chtěl shrnout základní myšlenky, které nás vedly nejen k podpoře, ale k jasnému prosazování této iniciativy, a chtěl bych samozřejmě pogratulovat Eleně Valencianové k její práci a schopnosti dosáhnout dohody, což v tomto případě dokázala. Teší mě také přítomnost a prokázaný zájem pana Borga, stejně jako přítomnost pana Mattisena, zároveň je mi však líto, že první dvě křesla, vyčleněná pro Radu, jsou prázdná. Domnívám se, že Rada by se této diskuse měla účastnit, jak už bylo řečeno, a je třeba to zopakovat. Tři témata, jejichž zdůraznění považuji v každém případě za důležité a o kterých bych chtěl hovořit, jsou – zaprvé potřeba, kterou nikdy nemůžeme dostatečně vyjádřit a kterou je zlepšení konzistentnosti těchto nástrojů s cílem posílit skutečnost, že na jedné straně nemůžeme vyjadřovat svoje znepokojení nad některými událostmi a na straně druhé být zticha, když to vyhovuje našim zájmům. Druhým tématem, které považuji za důležité a o kterém jsme tu již mluvili, avšak chtěl bych to zopakovat, je potřeba větší transparentnosti v tomto typu mechanismu, která vyžaduje širší účast Parlamentu. Bylo už mnohokrát řečeno, že jsme úplně překvapení, abych použil lepší slovo a vyjádřil to mírněji, tím, co mnohým z těchto diskusí chybí, nejen pokud jde o účast, ale také pokud jde o informace, které často vyžadujeme. A na závěr, avšak v neposlední řadě, je důležitou úloha 14 odstavců této zprávy věnovaných úloze ženy v oblasti lidských práv a jako místopředsedu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví mě nemírně těší, že mnoho pozměňovacích návrhů, o kterých jsme diskutovali a které jsme přijali v našem výboru, bylo akceptováno."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne i halvandet minut opsummere nogle af de grundlæggende idéer, der har fået os til ikke alene at støtte, men klart at forsvare dette initiativ og til naturligt nok at lykønske fru Valenciano med hendes indsats og med hendes evne til at opnå konsensus. Jeg vil også gerne takke for hr. Borgs tilstedeværelse og interesse. Jeg glæder mig også over hr. Mattisens tilstedeværelse, men beklager samtidig, at de to første pladser, Rådets pladser, er tomme. Jeg synes, at dette spørgsmål er for vigtigt til, at de kan være fraværende, og det skal nævnes, og det skal, som det er blevet sagt, gentages. De tre spørgsmål, som jeg under alle omstændigheder synes er interessante, og som jeg gerne vil påpege, er for det første det umættelige behov for at styrke sammenhængen mellem disse instrumenter, styrke det faktum, at vi ikke på den ene side kan beklage visse kendsgerninger og på den anden side tie om det, når det er hensigtsmæssigt af hensyn til vores interesser. Den anden ting, jeg synes er vigtig, og som også er blevet nævnt, men som jeg gentager, er behovet for en bedre gennemsigtighed i forbindelse med denne type mekanismer, og det indebærer nødvendigvis en større deltagelse fra Parlamentets side. Det er blevet sagt mange gange, at vi er fuldstændigt overraskede, for at sige det mildt, over dets fravær i mange af disse forhandlinger, ikke kun i form af deltagelse, men også med hensyn til den information, vi ofte kræver. Og sidst, men ikke mindst, er der den vigtige rolle, som de 14 afsnit i betænkningen, der handler om kvindernes rolle i forbindelse med menneskerettighederne, har, og her glæder jeg mig i min egenskab af næstformand for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling over, at der er blevet medtaget mange af de forslag, som vi i sin tid vedtog og drøftede i vores udvalg."@da2
"Frau Präsidentin! Ich möchte in anderthalb Minuten einige der Hauptgedanken zusammenfassen, die uns veranlassen, diese Initiative nicht nur zu unterstützen, sondern auch klar für sie einzutreten, und natürlich beglückwünschen wir Elena Valenciano zu ihrer Arbeit und Konsensbereitschaft. Ich möchte weiterhin die Anwesenheit und das Interesse von Herrn Borg sowie die Präsenz von Herrn Mattisen begrüßen, bedauere jedoch gleichzeitig, dass die ersten beiden Plätze, die dem Rat zustehen, nicht besetzt sind. Ich glaube, der Rat hätte an dieser Debatte teilnehmen sollen, wie schon gesagt wurde, das muss nochmals nachdrücklich festgestellt werden. Die drei Themen, die nach meiner Ansicht so wichtig sind, dass sie auf jeden Fall hervorgehoben werden sollten und die ich nennen möchte, sind erstens die Notwendigkeit, die wir nicht nachdrücklich genug betonen können, die Kohärenz dieser Instrumente zu verbessern, um die Tatsache zu bekräftigen, dass wir zum einen bestimmte Ereignisse nicht bedauern können und zum anderen schweigen, wenn es in unserem Interesse liegt. Das zweite Element, das ich für wichtig halte und das auch angesprochen wurde, das ich jedoch wiederholen möchte, ist die Notwendigkeit einer größeren Transparenz bei solchen Mechanismen, was eine stärkere Mitwirkung dieses Parlaments bedeutet. Schon häufig wurde gesagt, dass wir, um es milde auszudrücken, sozusagen sehr erstaunt darüber sind, woran es vielen dieser Debatten mangelt, nicht nur einfach im Hinblick auf die Beteiligung, sondern auch in Bezug auf die Informationen, die wir oft fordern. Nicht zuletzt seien die vierzehn Ziffern in diesem Bericht hervorgehoben, in denen es um die Menschenrechte geht, und als stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter freue ich mich über die Tatsache, dass viele Änderungsanträge, die wir diskutiert und in unserem Ausschuss angenommen haben, berücksichtigt worden sind."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, μέσα στο ενάμισι λεπτό που έχω στη διάθεσή μου θέλω να συνοψίσω μερικές από τις βασικές ιδέες που μας οδήγησαν όχι μόνο να υποστηρίξουμε, αλλά επίσης να προασπιστούμε σαφέστατα αυτήν την πρωτοβουλία, και φυσικά να συγχαρώ την Elena Valenciano για το έργο της και για την ικανότητα επίτευξης συναίνεσης που επέδειξε. Θέλω επίσης να χαιρετήσω την παρουσία και το ενδιαφέρον του κ. Borg, καθώς και την παρουσία του κ. Mattisen, αλλά ταυτόχρονα εκφράζω τη λύπη μου για το γεγονός ότι τα δύο πρώτα έδρανα που ανήκουν στο Συμβούλιο είναι κενά. Πιστεύω ότι το Συμβούλιο θα έπρεπε να είναι παρόν σε αυτήν τη συζήτηση και, όπως έχει λεχθεί ήδη, αυτό πρέπει να δηλωθεί και να επαναληφθεί. Τα τρία θέματα που πιστεύω ότι είναι σημαντικό να επισημανθούν, εν πάση περιπτώσει, και τα οποία επιθυμώ να αναφέρω είναι, καταρχάς, η ανάγκη, που δεν μπορούμε ποτέ να τονίσουμε αρκετά, να ενισχυθεί η συνοχή αυτών των μέσων, να ενισχυθεί το γεγονός ότι δεν μπορούμε, αφενός, να εκφράζουμε τη λύπη μας για ορισμένα γεγονότα και, αφετέρου, να κρατάμε το στόμα μας κλειστό όταν αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας. Το δεύτερο στοιχείο που πιστεύω ότι είναι σημαντικό, το οποίο έχει επίσης αναφερθεί, αλλά θέλω να επαναλάβω, είναι η ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια σε αυτού τους είδους τους μηχανισμούς, γεγονός που απαιτεί μεγαλύτερη συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Έχει λεχθεί πολλές φορές ότι μένουμε εντελώς κατάπληκτοι, ελλείψει μιας καλύτερης λέξης και για το θέσω ήπια, με τις απουσίες σε πολλές από αυτές τις συζητήσεις, όχι μόνο απλά από την άποψη της συμμετοχής, αλλά επίσης από την άποψη της ενημέρωσης που ζητάμε πολλές φορές. Τέλος, αλλά καθόλου έλασσον, είναι ο σημαντικός ρόλος σε αυτήν την έκθεση των 14 παραγράφων που αναφέρονται στον ρόλο των γυναικών στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, θέλω να χαιρετίσω το γεγονός ότι έχουν ενσωματωθεί πολλές από τις τροπολογίες που συζητήσαμε και εγκρίναμε στην επιτροπή μας."@el10
"Madam President, in the space of a minute and a half I would like to summarise some of the fundamental ideas that have led us not only to support, but also to clearly champion this initiative, and of course to congratulate Elena Valenciano on her work and on the capacity for reaching consensus that she has demonstrated. I would also like to welcome the presence and interest shown by Mr Borg, as well as the presence of Mr Mattisen, but at the same time I regret the fact that the first two seats belonging to the Council are empty. I believe that the Council should have been present for this debate and as has already been said, this must be stated and reiterated. The three topics that I think it is important to highlight, in any case, and which I would like to mention, are, firstly, the need, which we can never state strongly enough, to improve the consistency of these instruments, to reinforce the fact that we cannot, on the one hand, lament certain events, and on the other hand keep quiet when it suits our interests. The second thing that I think is important, which has also been mentioned, but I would like to reiterate it, is the need for greater transparency in this type of mechanism, which requires increased participation by Parliament. It has been said many times that we are completely surprised, for want of a better word and to put it mildly, at what is missing from many of these debates, not only simply in terms of participation, but also in terms of the information that we often require. Last but not least, is the important role in this report of the 14 paragraphs dedicated to the role of women in human rights, and as Vice-Chairman of the Committee on Women’s Rights and Gender Equality, I would like to celebrate the fact that many of the amendments that we discussed and adopted in committee have been taken on board."@en4
"Proua juhataja, pooleteise minutiga soovin kokku võtta mõned olulistest mõtetest, mis on viinud meid mitte ainult toetama, vaid tõstma esile antud algatust, ning muidugi soovin õnnitleda Elena Valencianot tehtud töö ja võime eest jõuda konsensuseni. Soovin samuti tervitada härra Borgi kohalolekut ja tema poolt üles näidatud huvi, samuti härra Mattiseni kohalolekut, kuid samal ajal kahetsen asjaolu, et kaks esimest kohta, mis kuuluvad nõukogule, on tühjaks jäänud. Olen veendunud, et antud arutelul oleks pidanud nõukogu kohal olema ning see peab olema ülestähendatud ja üle korratud. Kolm teemat, mis väärivad esiletoomist ja mida soovin ära märkida, on esiteks vajadus parandada neid vahendeid ja rõhutada, et pole võimalik ühelt poolt teatud sündmuste puhul lüüa lamenti ja teiste puhul maha vaikida, kui see meie huvidega kokku langeb. Teiseks oluliseks asjaks pean seda, mis on juba nimetatud, kuid pean vajalikuks üle korrata, vajadust suurema läbipaistvuse järele vahendites, mis eeldavad parlamendi suuremat osalemist. On palju kordi öeldud, et oleme üllatatud soovist parema sõna järgi, ja pehmelt öeldes, aruteludes jääb vajaka osalusest ja ka informatsioonist, mida vajame. Lõpuks, tahan rõhutada 14 lõike olulisust, mis on pühendatud naiste rollile inimõigustes, ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni aseesimehena soovin tervitada asjaolu, et palju muudatusettepanekuid, mida arutasime ja kiitsime komisjoni poolt heaks, on leidnud raportööri heakskiidu."@et5
"Arvoisa puhemies, minulla on puolitoista minuuttia aikaa tehdä yhteenveto niistä keskeisistä ajatuksista, jotka ovat saaneet meidät paitsi tukemaan myös ajamaan tätä aloitetta sekä luonnollisesti kiittämään esittelijää Elena Valencianoa hänen työstään ja hänen osoittamastaan kyvystä saavuttaa konsensus. Haluan myös kiittää komission jäsentä Borgia hänen läsnäolostaan ja mielenkiinnostaan, kuten myös Mattisenia tämän läsnäolosta, mutta pahoittelen samalla, että neuvostolle varatut kaksi tuolia ovat tyhjät. Minusta neuvoston olisi pitänyt olla paikalla tässä keskustelussa, ja tätä on syytä korostaa, kuten täällä on jo todettu. Kolme aihetta, joita minusta on joka tapauksessa syytä korostaa ja jotka haluan tuoda esille, ovat ensinnäkin tarve parantaa näiden välineiden johdonmukaisuutta, mitä ei voida koskaan korostaa liikaa, sekä tarve vahvistaa tosiasiaa, ettemme voi yhtäältä valitella tiettyjä tapahtumia ja toisaalta vaieta silloin, kun se meille sopii. Toinen tärkeä asia, joka on niin ikään jo mainittu, mutta jonka haluan toistaa, on mielestäni tarve lisätä tämäntyyppisen mekanismin avoimuutta, mikä edellyttää parlamentin osallisuuden lisäämistä. Olemme todenneet moneen kertaan olevamme lievästi sanottuna ihmeissämme monissa keskusteluissa ilmenneistä puutteista paitsi osallistumisen, myös niin usein vaatimamme tiedotuksen suhteen. Lopuksi mainitsen vielä yhden tärkeän asian, nimittäin mietinnön 14 kohdassa vahvistetun naisten tärkeän aseman ihmisoikeuskysymyksissä. Haluankin naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan varapuheenjohtajana ylistää sitä tosiasiaa, että suuri osa neuvottelemistamme ja valiokunnassa hyväksytyistä tarkistuksista on nyt mukana."@fi7
"Madame la Présidente, en l’espace d’une minute et demie, je souhaite résumer certaines des idées fondamentales qui nous ont menées non seulement à soutenir, mais également à défendre, cette initiative, et bien entendu féliciter Elena Valenciano pour son travail et la capacité à parvenir à un consensus dont elle fait preuve Je souhaite également saluer la présence et l'intérêt exprimé par M. Borg, ainsi que la présence de M. Mattisen, mais dans le même temps je regrette que les deux premiers sièges, appartenant au Conseil, soient vides. Pour ma part, le Conseil aurait dû être présent à ce débat et comme nous l'avons déjà dit, cela doit être dit et redit. Les trois sujets qu'il convient à mon sens de souligner, dans tous les cas, et que je souhaite mentionner, sont, premièrement, le besoin, sur lequel nous ne pourrons jamais trop insister, d’améliorer la cohérence de ces instruments, de souligner que nous ne pouvons pas, d’une part, déplorer certains événements, et d’autre part ne pas nous manifester lorsque cela nous arrange. Le second point que j’estime important, qui a déjà été mentionné, mais que je souhaite répéter, est le besoin d’une transparence accrue dans ce type de mécanisme, qui requiert le renforcement de la participation du Parlement. Nous avons mentionné à de nombreuses reprises que nous sommes totalement surpris, et c'est le moins qu'on puisse dire, des éléments qui font défaut à ces débats, non seulement en termes de participation, mais également en termes d’informations dont nous avons souvent besoin. Enfin, le rôle prépondérant dans ce rapport des 14 paragraphes consacrés au rôle de la femme dans les droits de l'homme, et en tant que vice-président de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, je souhaite saluer le fait que de nombreux amendements dont nous avons discuté en commission aient été adoptés."@fr8
"Elnök asszony! Szeretnék a rendelkezésemre álló másfél percben összefoglalni néhány olyan alapvető elgondolást, amelyek nemcsak oda vezettek, hogy támogassuk e kezdeményezést, hanem hogy egyértelműen síkra is szálljunk mellette, és természetesen arra is, hogy gratuláljunk Elena Valencianónak a munkájáért és azért, hogy képes volt az általa tanúsított konszenzus elérésére. Szeretném továbbá üdvözölni Borg úr jelenlétét és érdeklődését, valamint Mattisen úr jelenlétét, de ugyanakkor sajnálom, hogy a Tanácshoz tartozó első két szék üresen áll. Úgy vélem, hogy a Tanácsnak jelen kellett volna lennie ebben a vitában és – amint azt már mondtuk – ezt ki is kell mondani és meg kell ismételni. Az a három téma, amelyet szerintem mindenesetre fontos kiemelni és amelyeket meg szeretnék említeni a következők: először is annak szükségessége – amit soha nem hangsúlyozhatunk eléggé –, hogy javítani kell ezen eszközök konzisztenciáját, megerősíteni azt a tényt, hogy egyfelől nem siránkozhatunk bizonyos események miatt, másfelől pedig nem üldögélhetünk nyugodtan, ha érdekeinket az szolgálja. A második – szerintem fontos és már említett –dolog, amit azonban szeretnék megismételni az az, hogy nagyobb mértékű átláthatóságra van szükség ebben a típusú mechanizmusban, ami a Parlament fokozott részvételét igényli. Már sokszor elmondtuk, hogy erre jobb szót ne is keressünk és még enyhén is fogalmazzak, hogy mennyire meglep minket az, hogy mi az, ami sok ilyen vitából hiányzik, nemcsak a részvételt, hanem az általunk oly gyakran igényelt információkat illetően is. Végül, de nem utolsósorban az a fontos szerep, amelyet a jelentés 14 bekezdésben a nők emberi jogokkal kapcsolatos szerepének szentel és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság alelnökeként szeretném ünnepelni azt, hogy az általunk a bizottságban megvitatott és elfogadott számos módosítást átvették."@hu11
"Signora Presidente, nel minuto e mezzo a mia disposizione vorrei riassumere alcune idee fondamentali che ci hanno spinti non solo a sostenere, ma anche a lottare chiaramente per questa iniziativa, e vorrei naturalmente congratularmi con l’onorevole Elena Valenciano per il suo lavoro e per aver saputo ottenere il consenso necessario. Accolgo inoltre con favore la presenza e l’interesse mostrati dall’onorevole Borg, nonché la presenza dell’onorevole Mattisen, ma allo stesso tempo mi rammarico del fatto che i primi due seggi, quelli del Consiglio, siano vuoti. Ritengo che il Consiglio avrebbe dovuto essere presente a questa discussione e, come è già stato detto, è bene sottolinearlo. Comunque, le tre tematiche che a mio parere è importante evidenziare sono, in primo luogo, la necessità, che non potrà mai essere enfatizzata abbastanza, di migliorare la coerenza di questi strumenti, di ribadire il fatto che non possiamo da un lato condannare certi eventi e tacere quando ciò si confà ai nostri interessi dall’altro. Il secondo aspetto di rilievo, a mio parere, e anche questo è già stato citato, ma vorrei ribadirlo, è la necessità di avere una maggiore trasparenza in questo tipo di meccanismo, che richiede un maggior coinvolgimento del Parlamento. Si è detto molte volte che siamo completamente sorpresi, in mancanza di un termine più adatto e per usare un eufemismo, da quello che manca da molte di queste discussioni, non solo in termini di partecipazione, ma anche per quanto riguarda le informazioni di cui spesso abbiamo bisogno. Infine, il ruolo importante nella presente relazione dei 14 paragrafi dedicati al ruolo delle donne nel campo dei diritti umani, e come vicepresidente della commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere vorrei esprimere la mia soddisfazione per il fatto che molti degli emendamenti che abbiamo discusso e adottato in seno alla commissione sono stati incorporati."@it12
"Ponia Pirmininke, per pusantros minutės norėčiau apibendrinti kai kurias pagrindines idėjas, dėl kurių mes ne tik remiame, bet ir aiškiai kovojame už šią iniciatyvą, bei, žinoma, pasveikinti Elena Valenciano atlikus puikų darbą ir sugebėjus pasiekti sutarimą. Taip pat džiaugiuosi pono Borg buvimu bei rodomu susidomėjimu, taip pat pono Mattisen buvimu, tačiau tuo pat metu apgailestauju, kad pirmosios dvi Tarybos kėdės šiuo metu tuščios. Manau, kad Taryba šiuose debatuose turėjo dalyvauti ir, kaip jau buvo sakyta, tą verta konstatuoti ir pakartoti. Trys temos, kurias bet kokiu atveju, mano nuomone, svarbu nušviesti ir kurias norėčiau paminėti, yra, visų pirma, poreikis (kuris niekuomet negali būti per daug akcentuojamas) pagerinti šių priemonių darną, taip pat pabrėžti tą faktą, kad mes negalime, viena vertus, dejuoti dėl tam tikrų įvykių ir, kita vertus, nieko nesakyti, kai tai atitinka mūsų interesus. Kitas, mano nuomone, svarbus dalykas, kuris taip pat jau buvo minėtas, bet kurį norėčiau paminėti dar kartą, yra poreikis, kad šio tipo mechanizmas būtų skaidresnis, o dėl to reikia aktyvesnio Parlamento dalyvavimo. Jau daug kartų sakyta, kad esame, švelniai tariant, gerokai nustebinto tai, ko trūksta daugelyje šių debatų, kalbant net tik apie tam tikrų žmonių dalyvavimą, bet dažnai ir apie mums reikalingą informaciją. Ir paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas yra 14-os punktų, skirtų moterų vaidmeniui kovoje už žmogaus teises, vaidmuo šioje ataskaitoje ir kaip Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vicepirmininkas norėčiau pasidžiaugti tuo, kad daugeliui komitete svarstytų ir priimtų pakeitimų buvo pritarta."@lt14
"Cienījamā priekšsēdētājas kundze! Pusotras minūtes laikā es vēlētos apkopot dažas no pamatidejām, kas mums ir likušas ne tikai atbalstīt, bet arī skaidri aizstāvēt šo iniciatīvu, un, protams, apsveikt par ieguldīto darbu un spēju panākt vienprātību. Es arī vēlētos paust atzinību par klātbūni un izrādīto interesi, kā arī kunga klātbūtni, taču tajā pašā laikā es vēlos paust nožēlu par to, ka pirmās divas vietas, kas pieder Padomei, ir tukšas. Es uzskatu, ka Padomei šajās debatēs bija jāpiedalās, un, kā jau minēts iepriekš, uz to ir jāuzstāj, un to jāturpina atkārtot. Trīs tēmas, ko, manuprāt, jebkurā gadījumā ir svarīgi izcelt un ko es vēlētos pieminēt, ir, pirmkārt, nepieciešamība (ko mēs nekad nepaužam pietiekami stingri) uzlabot šo instrumentu saskanību, lai uzsvērtu to, ka mēs nevaram, no vienas puses, žēloties par notiekošo un, no otras puses, klusēt, kad tā ir labāk mūsu interesēm. Otra lieta, ko es uzskatu par svarīgu un kas arī tika pieminēta, bet ko es vēlētos atkārtot, ir vajadzība pēc lielākas pārredzamības šāda veida mehānismā, un tam nepieciešama lielāka Parlamenta dalība. Daudz reižu ir teikts, ka mēs esam ļoti pārsteigti par (meklējot labāku apzīmējumu, izteikšos maigāk) to, kā daudzās no šīm debatēm trūkst ne tikai dalības ziņā, bet arī tās informācijas ziņā, kas mums bieži ir nepieciešama. Pēdējā, bet ne mazāk svarīgā lieta ir nozīmīgā loma, kāda šā ziņojuma 14 punktos piešķirta sieviešu lomai cilvēktiesībās, un es kā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas priekšsēdētāja vietnieks vēlētos apsveikt ar to, ka ir ņemti vērā daudzi no komitejā pārrunātajiem un pieņemtajiem grozījumiem."@lv13
"Señora Presidenta, quisiera, en un minuto y medio, resumir algunas de las ideas fundamentales que nos han llevado no solamente a apoyar, sino a defender claramente esta iniciativa y felicitar, lógicamente también, a Elena Valenciano por el trabajo y por la capacidad de consenso que ha demostrado. Quiero saludar también la presencia y el interés del Sr. Borg, así como la presencia del Sr. Mattisen, pero lamentar, al mismo tiempo, que los dos primeros escaños, los dos primeros sillones del Consejo, estén vacíos. Creo que este tema no se merecía esta ausencia y hay que decirlo y, como ya se ha dicho, hay que reiterarlo. Los tres temas que creo es importante, en todo caso, destacar y que a mí me gustaría señalar son, en primer lugar, la necesidad, no lo diremos nunca suficiente, de reforzar la coherencia de estos instrumentos, de reforzar el hecho de que no podemos, por un lado, lamentar ciertos hechos y, al mismo tiempo, callarlos cuando ello nos conviene a partir de nuestros intereses. El segundo elemento que me parece importante, y también se ha dicho, pero lo reitero, la necesidad de que haya una mejora, transparencia, en relación a ese tipo de mecanismos y ello implica necesariamente una mayor participación de parte de este Parlamento. Se ha dicho muchas veces que estamos completamente, digamos sorprendidos, por decirlo de forma suave, ante la ausencia que tienen muchos de esos debates, no solamente en la simple participación, sino en la información que muchas veces requerimos. Y la última, pero no por ello menor, el importante papel que tienen en este informe los catorce párrafos dedicados al papel de la mujer en el tema de los derechos humanos, y aquí, como Vicepresidente de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, celebro que se hayan incorporado muchas de las enmiendas que, en su momento, aprobamos y discutimos en nuestra comisión."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, in anderhalve minuut wil ik enkele fundamentele ideeën opsommen die voor ons niet alleen ertoe hebben geleid om dit initiatief te steunen, maar ook om er duidelijk voorstander van te zijn. Ik wil natuurlijk Elena Valenciano feliciteren met haar werk en haar vermogen om een consensus te bereiken. Ik ben ook blij met de aanwezigheid en de belangstelling van de heer Borg, evenals met de aanwezigheid van de heer Mattisen, maar tegelijkertijd betreur ik het feit dat de eerste twee stoelen voor de Raad leeg zijn. Ik vind dat de Raad aanwezig zou moeten zijn bij dit debat en zoals reeds is gezegd, dit moet verklaard worden en herhaald. De drie thema’s die ik belangrijk vind om in ieder geval te benadrukken en die ik graag wil noemen zijn, ten eerste de noodzaak – we kunnen dat nooit krachtig genoeg uitspreken – om de consistentie van deze instrumenten te verbeteren, om het feit te onderstrepen dat we niet enerzijds kunnen jammeren over bepaalde gebeurtenissen en anderzijds ons stil houden wanneer onze belangen dient. Het tweede punt dat ik belangrijk vind, en dat ook al is genoemd, maar ik wil het graag herhalen, is de noodzaak van een grotere transparantie in dit soort mechanismen die meer betrokkenheid van het Parlement vereisen. Het is al vele malen gezegd dat we compleet verrast zijn, bij gebrek aan een beter woord en om het zachtjes uit te drukken, door wat er mankeert aan veel van deze debatten, niet alleen op het punt van participatie maar eveneens op het punt van de informatie die we vaak nodig hebben. Als laatste maar daarom niet minder belangrijk, de belangrijke rol in dit verslag van de 14 paragrafen gewijd aan de rol van vrouwen bij mensenrechten. Als vicevoorzitter van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid wil ik graag het feit vieren dat veel van de in de commissie besproken en aangenomen amendementen zijn overgenomen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Mając półtorej minuty chciałabym streścić kilka podstawowych pomysłów, które sprawiły, że nie tylko wspieramy, ale także jasno bronimy tej inicjatywy i oczywiście gratulujemy pani posłance Elenie Valenciano wykonanej pracy i wykazanej przez nią umiejętności osiągnięcia konsensusu. Chciałbym także z zadowoleniem odnieść się do obecności i zainteresowania okazanych przez pana Borga, jak też do obecności pana Mattisena, ale jednocześnie żałuję, że dwa krzesła należące do Rady są puste. Uważam, że Rada powinna być obecna podczas tej debaty, i jak już zostało powiedziane, powinno to być stale powtarzane. Trzy tematy, które uważam, że warto w każdym razie podkreślić, i które chciałbym poruszyć tj., po pierwsze – a nigdy nie potrafimy wyrazić tego odpowiednio wyraźnie – potrzeba poprawienia spójności instrumentów i podkreślenia faktu, że nie możemy z jednej strony narzekać na pewne zdarzenia, a z drugiej siedzieć cicho, kiedy tak nam pasuje. Drugą rzeczą, która uważam, że jest istotna, co też już zostało wspomniane, ale chciałbym to jeszcze raz powtórzyć, jest potrzeba większej przejrzystości w odniesieniu do tego rodzaju mechanizmu, który wymaga większego udziału Parlamentu. Zostało to już powiedziane wiele razy, że jesteśmy zupełnie zdziwieni – brakuje mi lepszego słowa i nazywam to łagodnie – tym, że wiele debat ma braki nie tylko pod względem uczestnictwa, ale także informacji, której często wymagamy. Ostatnią, ale nie mniej ważną kwestią w tym sprawozdaniu jest znaczenie 14 akapitów w tym sprawozdaniu poświęconych roli kobiet w odniesieniu do praw człowieka i jako wiceprzewodniczący Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, chciałbym uczcić fakt, że wiele poprawek, o których rozmawialiśmy i zaaprobowaliśmy w Komisji zostało przyjętych do wiadomości."@pl16
"Senhora Presidente, no espaço de um minuto e meio, gostaria de resumir algumas das ideias fundamentais que nos levaram não só a apoiar como também a defender claramente esta iniciativa, e ainda, como é óbvio, de felicitar Elena Valenciano pelo seu trabalho e pela capacidade de alcançar consenso que demonstrou. Gostaria de saudar também a presença e o interesse demonstrado pelo Comissário Borg, assim com a presença do Sr. Heli Mattisen, mas deploro, ao mesmo, tempo o facto de os dois primeiros lugares pertencentes ao Conselho estarem vazios. Penso que o Conselho deveria ter comparecido para este debate, e, como já foi dito, este facto tem de ser assinalado e reiterado. Os três temas que eu penso, para todos os efeitos, que importa realçar e que gostaria de referir são, em primeiro lugar, a necessidade – que nunca conseguiremos evocar com o merecido ênfase – de melhorar a coerência deste instrumentos, de reforçar o facto de não podermos, por um lado, lamentar certos acontecimentos, e, por outro, quando isso nos convém, guardar silêncio para acautelar os nossos interesses. O segundo aspecto que me parece importante – e que também já foi referido, mas que eu gostaria de reiterar – é a necessidade de maior transparência neste tipo de mecanismo, o que exige uma participação acrescida deste Parlamento. Já foi dito muitas vezes que estamos totalmente surpreendidos – à falta de melhor palavra e para o exprimir de uma forma suave – com aquilo que nos falta em muitos destes debates, não apenas em termos de participação, mas também em termos da informação que muitas vezes requeremos. O último aspecto, mas não o menos importante, é o valioso contributo dos catorze pontos que o relatório consagra ao papel da mulher no âmbito dos direitos humanos, e como vice-presidente da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros gostaria de celebrar o facto de muitas das alterações que aprovámos e discutimos em comissão terem sido incorporadas."@pt17
"Señora Presidenta, quisiera, en un minuto y medio, resumir algunas de las ideas fundamentales que nos han llevado no solamente a apoyar, sino a defender claramente esta iniciativa y felicitar, lógicamente también, a Elena Valenciano por el trabajo y por la capacidad de consenso que ha demostrado. Quiero saludar también la presencia y el interés del Sr. Borg, así como la presencia del Sr. Mattisen, pero lamentar, al mismo tiempo, que los dos primeros escaños, los dos primeros sillones del Consejo, estén vacíos. Creo que este tema no se merecía esta ausencia y hay que decirlo y, como ya se ha dicho, hay que reiterarlo. Los tres temas que creo es importante, en todo caso, destacar y que a mí me gustaría señalar son, en primer lugar, la necesidad, no lo diremos nunca suficiente, de reforzar la coherencia de estos instrumentos, de reforzar el hecho de que no podemos, por un lado, lamentar ciertos hechos y, al mismo tiempo, callarlos cuando ello nos conviene a partir de nuestros intereses. El segundo elemento que me parece importante, y también se ha dicho, pero lo reitero, la necesidad de que haya una mejora, transparencia, en relación a ese tipo de mecanismos y ello implica necesariamente una mayor participación de parte de este Parlamento. Se ha dicho muchas veces que estamos completamente, digamos sorprendidos, por decirlo de forma suave, ante la ausencia que tienen muchos de esos debates, no solamente en la simple participación, sino en la información que muchas veces requerimos. Y la última, pero no por ello menor, el importante papel que tienen en este informe los catorce párrafos dedicados al papel de la mujer en el tema de los derechos humanos, y aquí, como Vicepresidente de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, celebro que se hayan incorporado muchas de las enmiendas que, en su momento, aprobamos y discutimos en nuestra comisión."@ro18
"Pani predsedajúca, v časovom priestore minúty a pol by som chcel zhrnúť základné myšlienky, ktoré nás viedli nielen k podpore, ale k jasnému presadzovaniu tejto iniciatívy a chcel by som samozrejme pogratulovať Elene Valencianovej k jej práci a schopnosti dosiahnuť dohodu, ktoré v tomto prípade dokázala. Teší ma tiež prítomnosť a preukázaný záujem pána Borga, ako aj prítomnosť pána Mattisena, zároveň mi je však ľúto, že prvé dve kreslá, vyčlenené pre Radu, sú prázdne. Domnievam sa, že Rada by sa na tejto diskusii mala zúčastniť, ako už bolo povedané a musí sa to zopakovať. Tri témy, ktorých zdôraznenie považujem za dôležité, v každom prípade a ktoré by som chcel spomenúť sú – v prvom rade potreba, ktorú nikdy nebudeme musieť dostatočne vyjadriť a ktorou je zlepšenie konzistentnosti týchto nástrojov, s cieľom posilniť skutočnosť, že na jednej strane nemôžeme vyjadrovať svoje znepokojenie nad niektorými udalosťami a na druhej strane byť ticho, keď to vyhovuje našim záujmom. Druhou témou, ktorú považujem za dôležitú a ktorá sa tu už spomínala, avšak chcel by som to zopakovať, je potreba väčšej transparentnosti v tomto type mechanizmu, ktorá vyžaduje širšiu účasť Parlamentu. Bolo už mnohokrát povedané, že sme úplne prekvapení, aby som použil lepšie slovo a vyjadril to miernejšie, tým čo mnohým z týchto diskusií chýba, nielen pokiaľ ide o účasť, ale aj pokiaľ ide o informácie, ktoré často vyžadujeme. A na záver, avšak v neposlednom rade, je dôležitou úloha 14 odsekov tejto správy venovaných úlohe ženy v oblasti ľudských práv a ako podpredsedu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť ma nesmierne teší, že množstvo z pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, o ktorých sme diskutovali a ktoré sme prijali v našom výbore, bolo akceptovaných."@sk19
"Gospa predsednica, v tej minuti in pol bom povzel nekatere temeljne ideje, zaradi katerih smo podprli in se očitno zavzemali za to pobudo, ter seveda čestital Eleni Valenciano za njeno delo in dokazano sposobnost doseganja soglasja. Prav tako pozdravljam prisotnost in zanimanje gospoda Borga ter prisotnost gospoda Mattisena, hkrati pa obžalujem, da sta prva dva sedeža, ki pripadata Svetu, prazna. Mislim, da bi Svet na tej razpravi moral biti prisoten, kar je treba izraziti in ponovno poudariti. Med tremi točkami, ki jih je po mojem mnenju treba izpostaviti in bi jih rad navedel, je najprej potreba po izboljšanju usklajenosti teh instrumentov, da se poudari, da ne moremo obžalovati nekaterih dogodkov na eni strani, na drugi strani pa molčati, ko to ustreza našim interesom. Druga pomembna točka, ki je prav tako že bila navedena, vendar bi jo rad ponovno izpostavil, je potreba po večji preglednosti v mehanizmu te vrste, kar zahteva večje vključevanje Parlamenta. Večkrat je bilo poudarjeno, da smo popolnoma presenečeni, če se tako izrazim, kaj vse manjka v veliko razpravah, ne le v smislu udeležbe, ampak tudi v smislu informacij, ki jih pogosto zahtevamo. Ne nazadnje je to poročilo pomembno zaradi štirinajstih odstavkov, posvečenih vlogi žensk pri človekovih pravicah, in kot podpredsednik odbora za pravice žensk in enakost spolov pozdravljam dejstvo, da se je upoštevalo veliko predlogov sprememb, o katerih smo razpravljali in jih sprejeli v odboru."@sl20
"Fru talman! Under en och en halv minut vill jag summera några av de grundläggande idéer som har lett till att vi inte bara stöder, utan också tydligt kämpar för detta initiativ, och jag vill naturligtvis också gratulera Elena Valenciano till hennes arbete och hennes förmåga att nå samförstånd i denna fråga. Jag vill även välkomna det intresse som kommissionsledamot Joe Borg har visat och att han och herr Mattisen är här, men samtidigt beklagar jag att de två platser som tillhör rådet är tomma. Jag anser att rådet borde ha varit närvarande under denna debatt, vilket som sagt måste nämnas och upprepas. De tre viktiga punkter som jag vill lyfta fram är för det första att det är nödvändigt att förbättra instrumentens konsekvens, något som vi inte kan betona starkt nog, och för det andra att vi inte kan beklaga vissa händelser men hålla tyst om andra när det passar våra intressen. Den andra punkt som jag anser vara viktig, och som också har nämnts, men jag vill upprepa den, är att det krävs större insyn i detta slags mekanism som kräver ökat deltagande av parlamentet. Det har sagts många gånger att vi är mycket förvånade, milt sagt, över bristerna i många av dessa debatter, inte bara när det gäller deltagandet, utan även den information som vi ofta begär. Sist, men inte minst, vill jag lyfta fram vikten av att 14 punkter i detta betänkande ägnas åt kvinnornas roll när det gäller de mänskliga rättigheterna, och som vice ordförande för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män välkomnar jag att många av de ändringsförslag som vi diskuterade och antog i utskottet har tagits med."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Aplausos)"18,15,21,17
"Mattisen"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph