Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-331"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.24.3-331"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Przede wszystkim pragnę pogratulować koleżance – pani poseł Elenie Valenciano Martínez-Orozco – za przygotowanie sprawozdania dotyczącego funkcjonowania prowadzonych z krajami trzecimi dialogów i konsultacji dotyczących praw człowieka. Dzisiejsze sprawozdanie dotyczy jednej z najważniejszych polityk Unii Europejskiej. Polityka praw człowieka jest przecież, w perspektywie Parlamentu Europejskiego, znakiem rozpoznawczym polityki europejskiej. Dzisiejsze sprawozdanie dotyka tego obszaru w sposób wyjątkowo wyczerpujący i głęboki. Pragnę zwrócić uwagę na zalecenia sprawozdania dla Rady i Komisji. Przede wszystkim zwracamy uwagę na konieczność zwiększonej spójności międzyinstytucjonalnej, znalezienia sposobu ulepszenia koordynacji między poszczególnymi instytucjami Unii Europejskiej: Radą, Komisją i Parlamentem. Polityka praw człowieka musi być rzeczywiście skoordynowana na poziomie całej Unii Europejskiej. Trzeba zakończyć praktykę, w której każda z najważniejszych instytucji Unii Europejskiej działa na tym polu w jakimś sensie, że użyję tego określenia, na własną rękę. Cele dialogu i konsultacji powinny opierać się na zasadzie, iż prawa człowieka są uniwersalne, niepodzielne i współzależne. Zalecamy, aby ustalane kryteria obejmowały nie tylko prawa obywatelskie i polityczne, ale także prawa gospodarcze, społeczne, środowiskowe i kulturalne. Sprawozdanie podkreśla zwiększanie roli Parlamentu Europejskiego w polityce praw człowieka Unii Europejskiej. To jest postulat, który wraca właściwie w każdym sprawozdaniu przyjmowanym przez tę Izbę w dziedzinie praw człowieka. Postulat oczywisty – Parlament Europejski musi być tym centrum w systemie najważniejszych instytucji europejskich, w którym skupia się polityka praw człowieka Unii Europejskiej, gdyż jest on instytucją pochodzącą z demokratycznych wyborów i posiada polityczne moralne prawo do zajmowania się w sposób fundamentalny tą kwestią. Uważamy także za istotne zwiększanie roli zgromadzeń i delegacji międzyparlamentarnych w dialogach dotyczących praw człowieka. Wreszcie, nalegamy, aby uznać prawa kobiet za integralną część praw człowieka i zwracamy się do Komisji o wyraźne i systematyczne uwzględnianie promowania i ochrony praw kobiet we wszystkich dziedzinach dotyczących praw człowieka, które prowadzi Unia Europejska."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, chtěl bych začít gratulací mé kolegyni Eleně Valenciano Martínez-Orozcové za vypracování zprávy o fungování dialogů a konzultací o lidských právech s třetími zeměmi. Tato zpráva se týká jedné z nejdůležitějších politik Evropské unie. Pokud jde o Evropský parlament, je politika lidských práv značkou evropské politiky. V této zprávě se této oblasti věnuje výjimečně detailně a důkladně. Chtěl bych upozornit na doporučení uvedená ve zprávě pro Radu a Komisi. V první řadě zdůrazňujeme potřebu zvýšené meziinstitucionální koherentnosti s cílem najít způsoby zkvalitnění koordinace mezi různými institucemi EU (Radou, Komisí a Parlamentem). Politika lidských práv skutečně musí být koordinována na všeobecné úrovni EU. Musíme ukončit postupy, v rámci kterých každá z nejdůležitějších institucí EU jedná v této oblasti v určitém smyslu, jestli mohu použít tento výraz, z vlastní iniciativy. Cíle dialogu a konzultací by měly vycházet ze zásady univerzálnosti, neoddělitelnosti a vzájemné závislosti lidských práv. Doporučujeme, aby kritéria, která se mají zavést, zahrnovala nejen občanská a politická práva, ale také hospodářská, sociální, environmentální a kulturní práva. Ve zprávě se zdůrazňuje posílení úlohy Evropského parlamentu v politice lidských práv EU. Jde o požadavek, který se objevuje v každé zprávě, kterou tento Parlament v oblasti lidských práv přijímá. Požadavek je jednoznačný – Evropský parlament musí být ve středu systému nejdůležitějších evropských institucí, ve kterých se koncentruje politika EU v oblasti lidských práv, jestliže je demokraticky zvolenou institucí, která disponuje politicky morálním právem na projevování základního zájmu o tuto záležitost. Také považujeme za důležité posílit úlohu meziparlamentních shromáždění a meziparlamentních delegací při dialozích a konzultacích o lidských právech. A na závěr trváme na tom, že práva žen jsou nedělitelnou součástí lidských práv a vyzýváme Komisi, aby výslovně a systematicky začlenila prosazování a ochranu ženských práv do všech oblastí souvisejících s lidskými právy, které spadají do pravomoci Evropské unie."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne indlede med at ønske Elena Valenciano Martínez-Orozco tillykke med betænkningen om dialog om menneskerettigheder og samråd om menneskerettigheder med tredjelande. Denne betænkning handler om en af EU's allervigtigste politikker. For Europa-Parlamentet er menneskerettighedspolitikken den europæiske politiks varemærke. Den aktuelle betænkning behandler dette område usædvanligt dybtgående og grundigt. Jeg vil gerne henlede opmærksomheden på betænkningens anbefalinger til Rådet og Kommissionen. Først og fremmest fremhæver vi behovet for at øge sammenhængen mellem institutionerne og for at finde måder at forbedre koordineringen mellem de forskellige EU-institutioner på - Rådet, Kommissionen og Parlamentet. Det er nødvendigt at koordinere menneskerettighedspolitikken på et generelt EU-niveau. Vi må ophøre med den praksis, hvor hver enkelt af de vigtigste EU-institutioner opererer på dette område mere eller mindre på eget initiativ. Dialogen og samrådene bør bygge på det princip, at menneskerettigheder er universelle, udelelige og uafhængige. Vi anbefaler, at der indføres kriterier, som ikke kun omfatter borgerlige og politiske rettigheder, men også økonomiske, sociale, miljømæssige og kulturelle rettigheder. I betænkningen understreges, at Europa-Parlamentets rolle i EU's menneskerettighedspolitik skal styrkes. Det er et krav, som optræder i alle de betænkninger, som Parlamentet har vedtaget på menneskerettighedsområdet. Kravet er klart - Europa-Parlamentet skal stå centralt i et system af de vigtigste europæiske institutioner, hvor EU's menneskerettighedspolitik er koncentreret, fordi det er den institution, som er udledt af demokratiske valg, og som har en politisk og moralsk ret til at have en grundlæggende interesse i dette spørgsmål. Vi mener også, at det er vigtigt at styrke interparlamentariske forsamlingers og interparlamentariske delegationers rolle i menneskerettighedsdialoger og samråd. Endelig fastholder vi, at kvinders rettigheder er en integreret del af menneskerettighederne, og vi opfordrer indtrængende Kommissionen til at udtrykkeligt og systematisk at medtage fremme og beskyttelse af kvinders rettigheder på alle områder i forbindelse med menneskerettigheder, som hører under EU's ressort."@da2
"Frau Präsidentin! Eingangs möchte ich meine Kollegin Elena Valenciano Martínez-Orozco zur Ausarbeitung des Berichts über die Funktionsweise der Dialoge und Konsultationen mit Drittstaaten zu Menschenrechtsfragen beglückwünschen. Der heutige Bericht betrifft einen der wichtigsten Politikbereiche der Europäischen Union. Was das Europäische Parlament angeht, so ist die Menschenrechtspolitik das Markenzeichen europäischer Politik. Der heutige Bericht befasst sich mit diesem Gebiet auf außergewöhnlich profunde und gründliche Weise. Ich möchte die Aufmerksamkeit auf die Empfehlungen des Berichts an den Rat und die Kommission lenken. In erster Linie verweisen wir auf die Notwendigkeit verstärkter interinstitutioneller Kohärenz, des Auffindens von Möglichkeiten zur Verbesserung der Koordination zwischen den verschiedenen EU-Institutionen (Rat, Kommission und Parlament). Die Menschenrechtspolitik muss wirklich auf einer allgemeinen EU-Ebene koordiniert werden. Wir müssen mit der Praxis aufhören, dass in diesem Bereich jede der wichtigen EU-Institutionen gewissermaßen, wenn ich so sagen darf, in Eigeninitiative wirkt. Die Ziele des Dialogs und der Konsultation sollten auf dem Grundsatz beruhen, dass die Menschenrechte universell, unteilbar und gegenseitig von einander abhängig sind. Wir empfehlen, dass die aufzustellenden Kriterien nicht nur bürgerliche und politische Rechte, sondern auch wirtschaftliche, soziale, umweltpolitische und kulturelle Rechte einschließen. Der Bericht unterstreicht die Stärkung der Rolle des Europäischen Parlaments in der Menschenrechtspolitik der EU. Diese Forderung wird in jedem Bericht erhoben, den dieses Hohe Haus auf dem Gebiet der Menschenrechte annimmt. Die Forderung ist eindeutig: Das Europäische Parlament muss im Zentrum eines Systems der wichtigsten europäischen Institutionen stehen, in dem sich die Menschenrechtspolitik der EU konzentriert, denn es ist das Organ, das aus demokratischen Wahlen hervorgegangen ist und ein politisch-moralisches Recht auf ein fundamentales Interesse an dieser Frage hat. Wir halten es auch für erforderlich, die Rolle der interparlamentarischen Versammlungen und der interparlamentarischen Delegation bei den Menschenrechtsdialogen und -konsultationen zu stärken. Abschließend fordern wir, dass die Rechte der Frau integraler Bestandteil der Menschenrechte sind, und appellieren an die Kommission, die Förderung und den Schutz der Rechte der Frau explizit und systematisch in alle mit den Menschenrechten verbundenen Bereiche, die in die Zuständigkeit der Europäischen Union fallen, einzubeziehen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου καταρχάς να συγχαρώ τη συνάδελφο Elena Valenciano Martínez-Orozco για την εκπόνηση της έκθεσης σχετικά με τη λειτουργία των διαλόγων και διαβουλεύσεων με τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η σημερινή έκθεση αφορά μία από τις πλέον σημαντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί σήμα κατατεθέν της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η σημερινή έκθεση εξετάζει αυτόν τον τομέα κατά τρόπο άκρως ενδελεχή και εμπεριστατωμένο. Θέλω να επιστήσω την προσοχή στις συστάσεις της έκθεσης για το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Καταρχάς, υπογραμμίζουμε την ανάγκη για αυξημένη διοργανική συνεκτικότητα, προκειμένου να διερευνηθούν τρόποι για τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων της ΕΕ (του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου). Η πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει πράγματι να συντονιστεί στο γενικό επίπεδο της ΕΕ. Πρέπει να θέσουμε τέλος στην πρακτική όπου καθένα από τα πλέον σημαντικά θεσμικά όργανα της ΕΕ ενεργεί σε αυτόν τον τομέα κατά κάποιον τρόπο, και επιτρέψτε μου την έκφραση, εξ ιδίας πρωτοβουλίας. Οι στόχοι του διαλόγου και της διαβούλευσης πρέπει να βασίζονται στην αρχή ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά, αδιαίρετα και αλληλεξαρτώμενα. Προτείνουμε τα κριτήρια που θα θεσπιστούν να συμπεριλάβουν όχι μόνο τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, αλλά και τα οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά δικαιώματα. Η έκθεση υπογραμμίζει την αναβάθμιση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι ένα αίτημα που επαναλαμβάνεται σε κάθε έκθεση που εγκρίνει το Σώμα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το αίτημα είναι σαφές – το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο ενός συστήματος, αποτελούμενου από τα πλέον σημαντικά ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, όπου χαράσσεται η πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς το θεσμικό όργανο είναι προϊόν δημοκρατικών εκλογών και κατέχει το πολιτικό ηθικό δικαίωμα να επιδεικνύει θεμελιώδες ενδιαφέρον σε αυτό το θέμα. Θεωρούμε, επίσης, ουσιαστικής σημασίας την αύξηση του ρόλου των διακοινοβουλευτικών συνελεύσεων και διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών στους διαλόγους και τις διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τέλος, επιμένουμε ότι τα δικαιώματα των γυναικών αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παρωθούμε την Επιτροπή να συμπεριλάβει την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών ρητά και συστηματικά σε όλους τους τομείς που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης."@el10
"Madam President, may I begin by congratulating my colleague Elena Valenciano Martínez-Orozco on preparing the report on the functioning of the human rights dialogues and consultations on human rights with third countries. Today’s report concerns one of the European Union’s most important policies. As far as the European Parliament is concerned, human rights policy is the trademark of European policy. Today’s report deals with this area in an exceptionally profound and thorough way. I wish to draw attention to the report’s recommendations for the Council and the Commission. First of all we are highlighting the need for increased interinstitutional coherence, to find ways of improving coordination among the different EU institutions (the Council, the Commission and Parliament). Human rights policy really must be coordinated at a general EU level. We must put a stop to the practice whereby each of the most important EU institutions acts in this area in some sense, if I may use the phrase, on its own initiative. Dialogue and consultation objectives should be based on the principle that human rights are universal, indivisible and interdependent. We recommend that the criteria to be established should encompass not only civil and political rights, but also economic, social, environmental and cultural rights. The report emphasises the enhancement of the European Parliament’s role in EU human rights policy. This is a demand that reoccurs in every report accepted by this House in the area of human rights. The demand is clear – the European Parliament must be at the centre of a system of the most important European institutions, in which EU human rights policy is concentrated, as it is the institution that derives from democratic elections and possesses a political moral right to take a fundamental interest in this matter. We also consider it essential to increase the role of interparliamentary assemblies and interparliamentary delegations in human rights dialogues and consultations. Finally, we insist that women’s rights are an integral part of human rights and urge the Commission to include the promotion and protection of women’s rights explicitly and systematically in all areas relating to human rights that fall within the European Union’s remit."@en4
"Señora Presidenta, permítame comenzar felicitando a mi colega, la señora Elena Valenciano Martínez-Orozco por la preparación del informe sobre el funcionamiento de los diálogos en materia de derechos humanos y de las consultas sobre derechos humanos con terceros países. El informe de hoy guarda relación con una de las políticas más importantes de la Unión Europea y, por lo que respecta al Parlamento Europeo, la política de derechos humanos es el sello característico de la política europea. El informe que hoy nos ocupa aborda este ámbito de un modo excepcionalmente profundo y concienzudo. Deseo llamar la atención sobre las recomendaciones que realiza el informe al Consejo y a la Comisión. En primer lugar, estamos destacando la necesidad de una mayor coherencia interinstitucional para hallar maneras de mejorar la coordinación entre las diversas instituciones de la UE (Consejo, Comisión y Parlamento Europeo). La política de derechos humanos realmente debe coordinarse a escala general de la UE. Debemos poner fin a la práctica por la cual cada una de las instituciones más importantes de la UE actúa en este ámbito en cierto sentido, si se me permite utilizar la expresión, por su propia iniciativa. El diálogo y los objetivos de las consultas deberían basarse en el principio de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. Recomendamos que los criterios que se establezcan abarquen no únicamente derechos civiles y políticos, sino también económicos, sociales, medioambientales y culturales. El informe hace hincapié en el refuerzo del papel del Parlamento Europeo en la política de derechos humanos de la UE, petición reiterada en cada informe aceptado por esta Cámara en el ámbito de los derechos humanos. La petición es clara —el Parlamento Europeo debe ocupar el lugar central en el sistema de instituciones europeas más importantes, donde se concentra la política de la UE sobre derechos humanos, pues es la institución resultante de elecciones democráticas y posee un derecho moral político para adquirir una participación fundamental en esta materia—. Asimismo, consideramos esencial que se refuerce el papel de las Asambleas Interparlamentarias y de las Delegaciones Interparlamentarias en los diálogos y consultas sobre derechos humanos. Finalmente, insistimos en que los derechos de la mujer forman parte intrínseca de los derechos humanos, e instamos a la Comisión a que, de forma sistemática y explícita, incluya el fomento y la protección de los derechos de la mujer en todos los ámbitos en relación con los derechos humanos que entran dentro de la esfera de competencia de la Unión Europea."@es21
"Proua juhataja, lubage mul alustada õnnitlustega kolleeg Elena Valenciano Martinez-Orozcole inimõigusdialoogide ja konsultatsioonide toimimise raporti puhul inimõiguste teemal kolmandate riikidega. Tänane raport käsitleb Euroopa Liidu ühte olulisemat poliitikavaldkonda. Mis puutub Euroopa Parlamenti, siis inimõigusalane poliitika on Euroopa poliitika kaubamärk. Tänases raportis on antud valdkond kajastatud erakordselt sügavalt ja põhjalikult. Soovin juhtida tähelepanu raportis nõukogule ja komisjonile adresseeritud soovitustele. Esiteks, me rõhutame vajadust suurendada institutsioonidevahelist siduvust, leida teid eri ELi institutsioonide vaheliseks koordineerimiseks (nõukogu, komisjon ja parlament). Inimõigusalane poliitika peab tegelikult olema koordineeritud ELi üldisel tasandil. Peame lõpetama praktika, kus iga ELi institutsioon toimib antud valdkonnas, kui lubate kasutada sellist väljendust, omal algatusel. Dialoogi ja konsultatsiooni eesmärgid peavad rajanema printsiibil, et inimõigused on universaalsed, jagamatud ja vastastikku sõltuvad. Soovitame, et loodavad kriteeriumid ei osutaks mitte ainult kodanike ja poliitilistele õigustele, vaid ka majanduslikele, sotsiaalsetele, keskkonnaalastele ja kultuurilistele õigustele. Raport rõhutab Euroopa Parlamendi rolli ELi inimõiguspoliitika edendamises. See nõudmine esineb järjest igas inimõigusi käsitlevas täiskogu raportis. See nõudmine on mõistetav – Euroopa Parlament peab olema Euroopa kõige olulisemate institutsioonide süsteemis keskseks organiks, kuhu on koondunud ELi inimõiguste poliitika, sest selle aluseks on demokraatlikud valimised ning seetõttu omab poliitiliselt moraalset õigust omada põhjapanevat asjakohast huvi. Peame samuti oluliseks suurendada parlamentidevaheliste assambleede ja delegatsioonide rolli inimõigusdialoogide ja konsultatsioonide alal. Lõpetuseks nõuame, et naiste õigused oleksid inimõiguste lahutamatuks osaks ja tungivalt nõuame, et komisjon lisaks naiste õiguste edendamise ja kaitse selgesõnaliselt ja järjekindlalt kõikidesse inimõigusi käsitlevatesse valdkondadesse."@et5
"Arvoisa puhemies, saanen aloittaa onnittelemalla kollegaani Elena Valenciano Martínez-Orozcoa mietinnöstä, jossa käsitellään kolmansien maiden kanssa käytävien ihmisoikeuksia koskevien vuoropuhelujen ja kuulemisten toimintaa. Mietintö koskee Euroopan unionin tärkeimpiä politiikan osa-alueita. Euroopan parlamentille ihmisoikeuspolitiikka on EU:n politiikan tavaramerkki. Asiaa käsitellään mietinnössä poikkeuksellisen perusteellisesti. Haluan kiinnittää huomiota mietinnössä esitettyihin neuvostolle ja komissiolle osoitettuihin suosituksiin. Ensinnäkin korostamme tarvetta lisätä toimielinten välistä yhdenmukaisuutta, kun tavoitteena on löytää keinoja parantaa EU:n eri toimielinten (neuvoston, komission ja parlamentin) välistä koordinaatiota. Ihmisoikeuspolitiikkaa on nimittäin todellakin koordinoitava yleisesti EU:ssa. On tehtävä loppu käytännöstä, jossa kukin EU:n tärkeä toimielin toimii niin sanoakseni omasta aloitteestaan. Vuoropuhelua ja kuulemista koskevien tavoitteiden on perustuttava periaatteelle, että ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia, jakamattomia ja toisistaan riippuvaisia. Suosittelemme, että asetettaviin kriteereihin sisällytetään paitsi kansalais- ja poliittiset oikeudet myös taloudelliset, sosiaaliset sekä ympäristöä ja kulttuuria koskevat oikeudet. Mietinnössä korostetaan Euroopan parlamentin roolin vahvistamista EU:n ihmisoikeuspolitiikassa. Tämä vaatimus esitetään jokaisessa parlamentin hyväksymässä ihmisoikeuksia käsittelevässä mietinnössä. Vaatimus on selkeä – Euroopan parlamentin on saatava keskeinen asema EU:n tärkeimpien toimielinten järjestelmässä, jossa EU:n ihmisoikeuspolitiikka on keskitetty, sillä parlamentti on saanut alkunsa demokraattisilla vaaleilla, ja sillä on poliittinen ja moraalinen oikeus osoittaa kiinnostustaan asiassa. Mielestämme on elintärkeää vahvistaa myös parlamenttien välisten edustajakokousten sekä parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien roolia ihmisoikeuksia koskevissa vuoropuheluissa ja kuulemisissa. Vaadimme, että myös naisten oikeudet ovat olennainen osa ihmisoikeuksia, ja kehotamme komissiota sisällyttämään selkeästi ja järjestelmällisesti naisten oikeuksien edistämisen ja suojelun kaikkiin Euroopan unionin toimivaltuuksiin kuuluviin ihmisoikeuskysymyksiin."@fi7
"Madame la Présidente, permettez-moi de commencer par féliciter ma collègue Elena Valenciano Martínez-Orozco pour son rapport sur le fonctionnement des dialogues et des consultations sur les droits de l’homme avec les pays tiers. Le rapport d’aujourd’hui touche à une des politiques les plus importantes de l’UE. Du point de vue du Parlement, la politique des droits de l'homme est la clé de voûte de la politique européenne. Le rapport d’aujourd’hui traite de ce domaine d'une manière exceptionnellement approfondie et détaillée. Je souhaite attirer l'attention sur les recommandations du rapport à l'intention du Conseil et de la Commission. Tout d’abord, nous soulignons le besoin d’une cohérence interinstitutionnelle accrue, de trouver des moyens d’amélioration de la coordination entre les différentes institutions de l’UE (le Conseil, la Commission et le Parlement) La politique des droits de l’homme doit être coordonnée à un niveau général de l'UE. Nous devons mettre un terme à la pratique selon laquelle les institutions les plus importantes de l’UE agissent dans ce domaine dans une certaine mesure, si je peux me permettre d’utiliser cette phrase, de leur propre initiative. Les objectifs en matière de dialogue et de consultation devraient être fondés sur le principe selon lequel les droits de l'homme sont universels, indivisibles et interdépendants. Nous recommandons que le critère à établir englobe non seulement les droits politiques et civils, mais également les droits économiques, sociaux, environnementaux et culturels. Le rapport met l’accent sur le renforcement du rôle du Parlement en matière de politique des droits de l’homme de l'UE. Il s’agit d’une demande qui ressort dans chaque rapport accepté par cette Assemblée dans le domaine des droits de l’homme. La demande est claire: le Parlement européen doit être au centre d'un système comprenant les institutions européennes les plus importantes, au sein duquel est concentrée la politique des droits de l'homme de l'UE, étant donné qu'il s'agit de l'institution qui émane d'élections démocratiques et possède un droit moral politique de porter un intérêt fondamental à ce domaine. Nous estimons également qu’il est crucial de renforcer le rôle que jouent les assemblées interparlementaires et les délégations interparlementaires dans les dialogues et les consultations sur les droits de l’homme. Pour finir, nous insistons que les droits des femmes font partie intégrante des droits de l’homme et nous exhortons la Commission à inclure la promotion et la protection des droits des femmes explicitement et systématiquement dans tous les domaines touchant aux droits de l’homme qui relèvent directement de la compétence de l’UE."@fr8
"Elnök asszony! Szeretném azzal kezdeni, hogy gratulálok kollegámnak, Elena Valenciano Martínez-Orozcónak a harmadik országokkal folytatott emberi jogi párbeszédek és konzultációk működéséről szóló jelentésének elkészítéséhez. A mai jelentés az Európai Unió egyik legfontosabb politikáját érinti. Ami az Európai Parlamentet érinti, az emberi jogi politika az európai politika védjegye. A mai jelentés ezzel a területtele egy kivételesen mélyreható és alapos módon foglalkozik. Szeretném felhívni a figyelmet a jelentésben a Tanácshoz és a Bizottsághoz intézett ajánlásokra. Először is annak szükségességét emeljük ki, hogy fokozott intézményközi koherenciára van szükség ahhoz, hogy megtaláljuk a különböző uniós intézmények (a Tanács, a Bizottság és Parlament) közötti koordináció javításának módjait. Az emberi jogokkal kapcsolatos politikát valóban általános uniós szinten kell koordinálni. Fel kell hagynunk azzal a gyakorlattal, amely mellett a legfontosabb uniós intézmények mindegyike bizonyos értelemben – ha használhatom ezt a kifejezést – saját kezdeményezésére jár el ezen a területen. A párbeszédek és konzultációk célkitűzéseinek azon az elven kell alapulniuk, hogy az emberi jogok egyetemesek, oszthatatlanok és egymástól kölcsönösen függnek. Azt ajánljuk, hogy a megállapítandó kritériumok ne csak polgári és politikai jogokból álljanak, hanem gazdasági, szociális, környezeti és kulturális jogokból is. A jelentés hangsúlyozza az Európai Parlament által az emberi jogokkal kapcsolatos uniós politikában játszott szerep fokozását. Ez olyan igény, amely az e Parlament által az emberi jogok területén elfogadott minden egyes jelentésben újra és újra előkerül. Az igény világos: az Európai Parlamentnek a legfontosabb európai intézményekből álló rendszer középpontjában kell elhelyezkednie, ahol is az emberi jogi uniós politika összpontosul, mivel ez az az intézmény, amely demokratikus választásokból származtatja magát és politikai erkölcsi joga van arra, hogy alapvetően érdekelt legyen ebben az ügyben. Azt is lapvető fontosságúnak tartjuk, hogy növekedjen a parlamentközi közgyűlések és a parlamentközi küldöttségek szerepe az emberi jogi párbeszédekben és konzultációkban. Végül pedig ragaszkodunk ahhoz, hogy a nők jogai az emberi jogok elválaszthatatlan részét képezzék és sürgetjük a Bizottságot, hogy a nők jogainak előmozdítását és védelmét kifejezetten és szisztematikusan vegyék fel az emberi jogokkal kapcsolatos, az Európai Unió hatáskörébe tartozó valamennyi területbe."@hu11
"Signora Presidente, vorrei innanzi tutto congratularmi con l’onorevole Elena Valenciano Martínez-Orozco per aver elaborato la relazione sul funzionamento dei dialoghi e delle consultazioni sui diritti umani con i paesi terzi. L’odierna relazione riguarda una delle politiche più importanti dell’Unione europea. Per quanto concerne il Parlamento europeo, la politica in materia di diritti umani è il marchio della politica comunitaria. La presente relazione affronta tale tematica in una maniera estremamente approfondita ed esauriente. Vorrei richiamare l’attenzione sulle raccomandazioni della relazione rivolte al Consiglio e alla Commissione. Prima di tutto viene sottolineata la necessità di migliorare la coerenza interistituzionale, in modo da trovare dei sistemi per migliorare il coordinamento fra le diverse istituzioni comunitarie (il Consiglio, la Commissione e il Parlamento). La politica dei diritti umani deve essere assolutamente coordinata ad un livello comunitario generale. Dobbiamo porre fine alla prassi per cui ciascuna delle più importanti istituzioni europee prende qualche iniziativa nel campo, senza, se posso così esprimermi, alcun coordinamento. Gli obiettivi dei dialoghi e delle consultazioni devono fondarsi sul principio che i diritti umani sono universali, indivisibili e interdipendenti. Raccomandiamo che i criteri da stabilire abbraccino non solo i diritti civili e politici, bensì anche i diritti economici, sociali, ambientali e culturali. La relazione pone l’accento sul consolidamento del ruolo del Parlamento europeo nella politica europea per i diritti umani. Questa è una richiesta che ricorre in ogni relazione approvata da questa Assemblea nel campo dei diritti umani. La richiesta è chiara – il Parlamento europeo deve essere al centro di un sistema costituito dalle più importanti istituzioni europee, in cui sia concentrata la politica europea per i diritti umani, poiché è l’istituzione che nasce da elezioni democratiche e che ha il diritto politico e morale di occuparsi in modo approfondito di tale questione. Riteniamo inoltre fondamentale elevare il ruolo delle assemblee interparlamentari e delle delegazioni interparlamentari nei dialoghi e nelle consultazioni sui diritti umani. Infine, insistiamo sul fatto che i diritti delle donne sono parte integrante dei diritti umani e esortiamo la Commissione a includere la tutela dei diritti delle donne esplicitamente e sistematicamente in tutti gli ambiti attinenti ai diritti umani che rientrino nel mandato dell’Unione europea."@it12,12
"Ponia Pirmininke, ar galėčiau pradėti nuo padėkos savo kolegai Elenai Valenciano Martínez-Orozco už ataskaitos apie dialogų dėl žmogaus teisių ir konsultacijų su trečiosiomis šalimis funkcionavimą parengimą. Šiandienos ataskaita susijusi su viena svarbiausių Europos Sąjungos politikos krypčių. Kas liečia Europos Parlamento atžvilgiu, žmogaus teisių politika yra Europos politikos prekinis ženklas. Šiandieninė ataskaita nepaprastai giliai ir nuodugniai nušviečia šią sritį. Noriu atkreipti dėmesį į ataskaitoje pateiktas rekomendacijas Tarybai ir Komisijai. Visų pirma, mes pabrėžiame didesnio tarpinstitucinio suderinamumo būtinybę, t.y. būtinybę rasti būdus pagerinti bendradarbiavimą tarp skirtingų ES institucijų (Tarybos, Komisijos ir Parlamento). Žmogaus teisių politika iš tikrųjų turėtų būti koordinuojama bendru aukščiausiu ES lygmeniu. Turime sustabdyti nusistovėjusią praktiką, kai kiekviena iš svarbiausių ES institucijų tam tikru aspektu veikia šioje srityje, jeigu leisite man taip išsireikšti, savo pačios iniciatyva. Dialogų ir konsultacijų tikslai turi būti grindžiami principu, kad žmogaus teisės yra universalios, nedalomos ir tarpusavyje susijusios. Rekomenduojame nustatyti tokius kriterijus, kurie apimtų ne tik civilines ir politines teises, bet ir ekonomines, socialines, aplinkos bei kultūrines teises. Ataskaita akcentuoja Europos Parlamento vaidmens didėjimą ES žmogaus teisių politikoje. Tai poreikis, nuolat pabrėžiamas kiekvienoje šių rūmų priimtoje ataskaitoje žmogaus teisių srityje. Poreikis yra aiškus – ES žmogaus teisių politikos aspektu Europos Parlamentas turi būti visų svarbiausių Europos institucijų centre, kadangi tai demokratiniais rinkimais formuojama institucija, turinti politinę moralinę teisę reikšti pagrindinį interesą šioje srityje. Mūsų nuomone, taip pat būtina padidinti tarpparlamentinių asamblėjų ir tarpparlamentinių delegacijų vaidmenį dialoguose dėl žmogaus teisių bei konsultacijose. Galiausiai, mes primygtinai reikalaujame įtraukti moterų teises į žmogaus teises ir skatiname Komisiją aiškiai ir sistemingai įtraukti moterų teisių skatinimą bei gynimą į visas sritis, susijusias su žmogaus teisėmis ir esančias Europos Sąjungos kompetencijoje."@lt14
"Cienījamā priekšsēdētājas kundze! Sākšu savu runu, apsveicot kolēģi par ziņojuma sagatavošanu par to, kā funkcionē divpusējas sarunas un konsultācijas par cilvēktiesību jautājumiem ar trešām valstīm. Šīs dienas ziņojums attiecas uz vienu no Eiropas Savienības vissvarīgākajiem politikas virzieniem. Attiecībā tieši uz Eiropas Parlamentu cilvēktiesību politika ir Eiropas politikas prečzīme. Šīs dienas ziņojums ir veltīts šai jomai un ir izstrādāts ārkārtīgi rūpīgi un pamatīgi. Es vēlos pievērst uzmanību ziņojumā paustajiem ieteikumiem Padomei un Komisijai. Vispirms mēs uzsveram, ka ir jāpalielina starpiestāžu vienotība, lai meklētu veidus, kā uzlabot saskaņotību starp dažādām ES iestādēm (Padomi, Komisiju un Parlamentu). Cilvēktiesību politika patiešām ir jākoordinē vispārējā ES līmenī. Mums jāizbeidz prakse, kur katra no vissvarīgākajām ES iestādēm šajā jomā rīkojas zināmā mērā, ja es drīkstu tā izteikties, pēc savas iniciatīvas. Divpusējo sarunu un konsultāciju mērķiem jābalstās uz principa, ka cilvēktiesības ir universālas, nedalāmas un savstarpēji atkarīgas. Mēs iesakām panākt, lai paredzētie kritēriji aptver ne tikai civiltiesības un politiskās tiesības, bet arī ekonomiskās, sociālās, vides un kultūras tiesības. Ziņojumā uzsvērta prasība palielināt Eiropas Parlamenta lomu ES cilvēktiesību politikā. Šī prasība atkārtojas katrā ziņojumā, ko šis Parlaments pieņem cilvēktiesību jomā. Prasība ir skaidra – Eiropas Parlamentam jābūt vissvarīgāko Eiropas iestāžu sistēmas centrā, kurā ir koncentrēta ES cilvēktiesību politika, jo tā ir iestāde, kas balstās uz demokrātiskām vēlēšanām un kam ir politiskas un morālas tiesības iesaistīties šajā jautājumā. Mēs arī uzskatām, ka ir būtiski palielināt parlamentāro asambleju un parlamentāro delegāciju lomu divpusējās sarunās un konsultācijās par cilvēktiesību jautājumiem. Visbeidzot mēs paužam stingru uzskatu par to, ka sieviešu tiesības ir neatņemama cilvēktiesību sastāvdaļa, un aicinām Komisiju skaidri un sistemātiski iekļaut sieviešu tiesību veicināšanu un aizsardzību visās jomās, kas attiecas uz cilvēktiesībām un kas ietilpst Eiropas Savienības kompetencē."@lv13
"Pani Przewodnicząca! Przede wszystkim pragnę pogratulować koleżance – pani poseł Elenie Valenciano Martínez-Orozco – za przygotowanie sprawozdania dotyczącego funkcjonowania prowadzonych z krajami trzecimi dialogów i konsultacji dotyczących praw człowieka. Dzisiejsze sprawozdanie dotyczy jednej z najważniejszych polityk Unii Europejskiej. Polityka praw człowieka jest przecież, w perspektywie Parlamentu Europejskiego, znakiem rozpoznawczym polityki europejskiej. Dzisiejsze sprawozdanie dotyka tego obszaru w sposób wyjątkowo wyczerpujący i głęboki. Pragnę zwrócić uwagę na zalecenia sprawozdania dla Rady i Komisji. Przede wszystkim zwracamy uwagę na konieczność zwiększonej spójności międzyinstytucjonalnej, znalezienia sposobu ulepszenia koordynacji między poszczególnymi instytucjami Unii Europejskiej: Radą, Komisją i Parlamentem. Polityka praw człowieka musi być rzeczywiście skoordynowana na poziomie całej Unii Europejskiej. Trzeba zakończyć praktykę, w której każda z najważniejszych instytucji Unii Europejskiej działa na tym polu w jakimś sensie, że użyję tego określenia, na własną rękę. Cele dialogu i konsultacji powinny opierać się na zasadzie, iż prawa człowieka są uniwersalne, niepodzielne i współzależne. Zalecamy, aby ustalane kryteria obejmowały nie tylko prawa obywatelskie i polityczne, ale także prawa gospodarcze, społeczne, środowiskowe i kulturalne. Sprawozdanie podkreśla zwiększanie roli Parlamentu Europejskiego w polityce praw człowieka Unii Europejskiej. To jest postulat, który wraca właściwie w każdym sprawozdaniu przyjmowanym przez tę Izbę w dziedzinie praw człowieka. Postulat oczywisty – Parlament Europejski musi być tym centrum w systemie najważniejszych instytucji europejskich, w którym skupia się polityka praw człowieka Unii Europejskiej, gdyż jest on instytucją pochodzącą z demokratycznych wyborów i posiada polityczne moralne prawo do zajmowania się w sposób fundamentalny tą kwestią. Uważamy także za istotne zwiększanie roli zgromadzeń i delegacji międzyparlamentarnych w dialogach dotyczących praw człowieka. Wreszcie, nalegamy, aby uznać prawa kobiet za integralną część praw człowieka i zwracamy się do Komisji o wyraźne i systematyczne uwzględnianie promowania i ochrony praw kobiet we wszystkich dziedzinach dotyczących praw człowieka, które prowadzi Unia Europejska."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik begin met mijn collega Elena Valenciano Martínez-Orozco te feliciteren met het opstellen van het verslag over het functioneren van mensenrechtendialogen en overleg over mensenrechten met derde landen. Het verslag van vandaag betreft een van de belangrijkste beleidsterreinen van de Europese Unie. Voor wat betreft het Europees Parlement is het mensenrechtenbeleid het handelsmerk van het Europees beleid. Het huidige verslag behandelt dit gebied op een buitengewoon diepzinnige en grondige wijze. Ik wil graag de aandacht van de Raad en de Commissie vragen voor de aanbevelingen van het verslag. Allereerst benadrukken we de behoefte aan meer coherentie tussen de instellingen om wegen te vinden voor verbetering van de samenwerking tussen de verschillende instellingen van de EU (de Raad, de Commissie en het Parlement). Mensenrechtenbeleid moet werkelijk op een algemeen EU-niveau worden gecoördineerd. We moeten een halt toeroepen aan de praktijk waarin elk van belangrijkste EU-instellingen op dit gebied, als ik het zo mag uitdrukken, op eigen initiatief handelt. Dialoog en overlegdoelen moeten gebaseerd zijn op het beginsel dat mensenrechten universeel, ondeelbaar en onderling afhankelijk zijn. Onze aanbeveling is dat de op te stellen criteria niet alleen burgerlijk en politieke rechten moeten omvatten, maar ook economische, sociale, ecologische rechten en culturele rechten. Het verslag legt de nadruk op een grotere rol van het Europees Parlement bij het mensenrechtenbeleid van de EU. Dit is een eis die terugkomt in ieder verslag dat op het vlak van de mensenrechten door dit Huis wordt aangenomen. De eis is duidelijk: het Europees Parlement moet het hart zijn van een stelsel van de belangrijkste Europese instellingen waarin het mensenrechtenbeleid van de EU is geconcentreerd, aangezien het de instelling is dat aan democratische verkiezingen een politiek moreel recht ontleent om een fundamenteel belang bij deze materie te hebben. We achten het ook belangrijk dat interparlementaire vergaderingen en interparlementaire delegaties een grotere rol krijgen bij mensenrechtendialogen en mensenrechtenoverleg. Tot slot dringen we erop aan dat de rechten van de vrouw een integraal onderdeel uitmaken van mensenrechten en we sporen de Commissie aan de bevordering en bescherming van de rechten van de vrouw expliciet en systematisch aan te pakken op alle gebieden die binnen het mandaat van de Commissie vallen."@nl3
"Senhora Presidente, permitam-me que comece por felicitar a minha colega, a senhora deputada Elena Valenciano Martínez-Orozco, pela elaboração do relatório sobre o funcionamento dos diálogos e consultas relativos aos direitos humanos com países terceiros. O relatório de hoje apreço diz respeito a uma das mais importantes políticas da União Europeia. No que se refere ao Parlamento Europeu, a política relativa aos direitos humanos é a marca da política europeia. O relatório de hoje aborda esta questão de forma excepcional e aprofundada. Gostaria de chamar a atenção para as recomendações que o relatório dirige ao Conselho e à Comissão. Em primeiro lugar, estamos a realçar a necessidade de uma maior coerência interinstitucional e de encontrar formas de melhorar a coordenação entre as diferentes instituições da UE (o Conselho, a Comissão e o Parlamento). A política para os direitos humanos tem de facto de ser coordenada, de um modo geral, ao nível da UE. Temos de pôr um ponto final nesta prática, segundo a qual cada uma das instituições mais importantes da UE actua, nesta área, num determinado sentido, isto é, se me permitem a frase, actua por iniciativa própria. Os objectivos de diálogo e consulta devem ter por base o princípio de que os direitos humanos são universais, indivisíveis e interdependentes. Recomendamos que os critérios a estabelecer não englobem apenas direitos civis e políticos, mas também direitos económicos, sociais, ambientais e culturais. O relatório salienta a necessidade de reforçar o papel do Parlamento Europeu na política da UE para os direitos humanos. Esta é uma aspiração reiterada em todos os relatórios aceites por esta Assembleia no domínio dos direitos humanos. A necessidade é clara – o Parlamento Europeu tem de estar no centro das instituições europeias mais importantes, no qual se concentra a política da UE para os direitos humanos, uma vez que é a Instituição cuja formação decorre de eleições democráticas e possui um direito moral e político de assumir um interesse fundamental nesta matéria. Pensamos também que é essencial reforçar o papel das assembleias interparlamentares e delegações interparlamentares nos diálogos e consultas sobre os direitos humanos. Por último, insistimos em que os direitos das mulheres sejam parte integrante dos direitos humanos e instamos a Comissão a incluir a promoção e protecção dos direitos da mulher de forma explícita e sistemática em todas as áreas relacionadas com os direitos humanos que sejam da competência da União Europeia."@pt17
"Pani Przewodnicząca! Przede wszystkim pragnę pogratulować koleżance – pani poseł Elenie Valenciano Martínez-Orozco – za przygotowanie sprawozdania dotyczącego funkcjonowania prowadzonych z krajami trzecimi dialogów i konsultacji dotyczących praw człowieka. Dzisiejsze sprawozdanie dotyczy jednej z najważniejszych polityk Unii Europejskiej. Polityka praw człowieka jest przecież, w perspektywie Parlamentu Europejskiego, znakiem rozpoznawczym polityki europejskiej. Dzisiejsze sprawozdanie dotyka tego obszaru w sposób wyjątkowo wyczerpujący i głęboki. Pragnę zwrócić uwagę na zalecenia sprawozdania dla Rady i Komisji. Przede wszystkim zwracamy uwagę na konieczność zwiększonej spójności międzyinstytucjonalnej, znalezienia sposobu ulepszenia koordynacji między poszczególnymi instytucjami Unii Europejskiej: Radą, Komisją i Parlamentem. Polityka praw człowieka musi być rzeczywiście skoordynowana na poziomie całej Unii Europejskiej. Trzeba zakończyć praktykę, w której każda z najważniejszych instytucji Unii Europejskiej działa na tym polu w jakimś sensie, że użyję tego określenia, na własną rękę. Cele dialogu i konsultacji powinny opierać się na zasadzie, iż prawa człowieka są uniwersalne, niepodzielne i współzależne. Zalecamy, aby ustalane kryteria obejmowały nie tylko prawa obywatelskie i polityczne, ale także prawa gospodarcze, społeczne, środowiskowe i kulturalne. Sprawozdanie podkreśla zwiększanie roli Parlamentu Europejskiego w polityce praw człowieka Unii Europejskiej. To jest postulat, który wraca właściwie w każdym sprawozdaniu przyjmowanym przez tę Izbę w dziedzinie praw człowieka. Postulat oczywisty – Parlament Europejski musi być tym centrum w systemie najważniejszych instytucji europejskich, w którym skupia się polityka praw człowieka Unii Europejskiej, gdyż jest on instytucją pochodzącą z demokratycznych wyborów i posiada polityczne moralne prawo do zajmowania się w sposób fundamentalny tą kwestią. Uważamy także za istotne zwiększanie roli zgromadzeń i delegacji międzyparlamentarnych w dialogach dotyczących praw człowieka. Wreszcie, nalegamy, aby uznać prawa kobiet za integralną część praw człowieka i zwracamy się do Komisji o wyraźne i systematyczne uwzględnianie promowania i ochrony praw kobiet we wszystkich dziedzinach dotyczących praw człowieka, które prowadzi Unia Europejska."@ro18
"Pani predsedajúca, chcel by som začať gratuláciou mojej kolegyni Elene Valenciano Martínez-Orozcovej za vypracovanie správy o fungovaní dialógov a konzultácií o ľudských právach s tretími krajinami. Táto správa sa týka jednej z najdôležitejších politík Európskej únie. Pokiaľ ide o Európsky parlament je politika ľudských práv značkou európskej politiky. V tejto správe sa tejto oblasti venuje výnimočne detailne a dôkladne. Chcel by som upozorniť na odporúčania uvedené v správe pre Radu a Komisiu. V prvom rade zdôrazňujeme potrebu zvýšenej medzinštitucionálnej koherentnosti, s cieľom nájsť spôsoby skvalitnenia koordinácie medzi rôznymi inštitúciami EÚ (Radou, Komisiou a Parlamentom). Politika ľudských práv skutočne musí byť koordinovaná na všeobecnej úrovni EÚ. Musíme ukončiť postupy, v rámci ktorých každá z najdôležitejších inštitúcií EÚ koná v tejto oblasti v istom zmysle, ak môžem použiť tento výraz, z vlastnej iniciatívy. Ciele dialógu a konzultácií by mali vychádzať zo zásady univerzálnosti, neoddeliteľnosti a vzájomnej závislosti ľudských práv. Odporúčame, aby kritéria, ktoré sa majú zaviesť, zahŕňali nielen občianske a politické práva, ale aj hospodárske, sociálne, environmentálne a kultúrne práva. V správe sa zdôrazňuje posilnenie úlohy Európskeho parlamentu v politike ľudských práv EÚ. Ide o požiadavku, ktorá sa objavuje v každej správe, ktorú tento Parlament v oblasti ľudských práv prijíma. Požiadavka je jednoznačná – Európsky parlament musí byť v strede systému najdôležitejších európskych inštitúcií, v ktorých sa koncentruje politika EÚ v oblasti ľudských práv, keďže je demokraticky zvolenou inštitúciou, ktorá disponuje politicky morálnym právom na prejavovanie základného záujmu o túto záležitosť. Tiež považujeme za dôležité posilniť úlohu medziparlamentných zhromaždení a medziparlamentných delegácií pri dialógoch a konzultáciách o ľudských právach. A na záver nástojíme na tom, že práva žien sú nedeliteľnou súčasťou ľudských práv a vyzývame Komisiu, aby výslovne a systematicky začlenila presadzovanie a ochranu ženských práv do všetkých oblastí súvisiacich s ľudskými právami, ktoré spadajú do právomoci Európskej únie."@sk19
"Gospa predsednica, na začetku želim kolegici Eleni Valenciano Martínez-Orozco čestitati za pripravljeno poročilo o poteku dialogov in posvetovanj o človekovih pravicah s tretjimi državami. Današnje poročilo zadeva eno od najpomembnejših politik Evropske unije. Kar zadeva Evropski parlament, je politika v zvezi s človekovimi pravicami zaščitni znak evropske politike. Poročilo, o katerem razpravljamo danes, to področje obravnava izjemno temeljito in natančno. Opozoriti želim na priporočila za Svet in Komisijo, ki jih navaja poročilo. Najprej poudarjamo potrebo po večji medinstitucionalni skladnosti, da se poišče načine za izboljšanje usklajevanja med različnimi institucijami EU, tj. Svetom, Komisijo in Parlamentom. Politika na področju človekovih pravic mora biti dejansko usklajena na splošni ravni EU. Ustaviti moramo prakso, da vsaka od najpomembnejših institucij EU na tem področju deluje, če lahko uporabim ta izraz, na lastno pobudo. Cilji dialoga in posvetovanja morajo temeljiti na načelu, da so človekove pravice univerzalne, nedeljive in medsebojno povezane. Priporočamo, da merila, ki se bodo vzpostavila, poleg državljanskih in političnih pravic vključijo tudi ekonomske, socialne, okoljske in kulturne pravice. Poročilo poudarja okrepitev vloge Evropskega parlamenta pri politiki EU na področju človekovih pravic. Ta zahteva se pojavlja v vseh poročilih na področju človekovih pravic, ki jih sprejme ta parlament. Zahteva je jasna: Evropski parlament mora biti v središču sistema najpomembnejših evropskih institucij, v katerem je osredotočena politika EU v zvezi s človekovimi pravicami, ker je institucija, ki izvira iz demokratičnih volitev in ima politično moralno pravico, da se zanima za to vprašanje. Menimo, da je prav tako bistvena okrepitev vloge medparlamentarnih skupščin in medparlamentarnih delegacij v dialogih in posvetovanjih o človekovih pravicah. Ne nazadnje vztrajamo, da so pravice žensk sestavni del človekovih pravic, ter Komisijo pozivamo, da spodbujanje in zaščito pravic žensk izrecno in sistematično vključi na vsa področja v zvezi s človekovimi pravicami, ki so v pristojnosti Evropske unije."@sl20
"Fru talman! Jag vill börja med att gratulera min kollega Elena Valenciano Martínez-Orozco till utarbetandet av betänkandet om hur dialogerna och samråden om mänskliga rättigheter fungerar med tredjeländer. Dagens betänkande gäller ett av EU:s viktigaste politikområden. För Europaparlamentet är de mänskliga rättigheterna EU-politikens varumärke. I dagens betänkande tas detta område upp på ett mycket djupgående och genomarbetat sätt. Jag vill uppmärksamma rekommendationerna i betänkandet till rådet och kommissionen. Först och främst betonar vi nödvändigheten av ökad interinstitutionell samstämmighet för att finna sätt att förbättra samordningen mellan EU:s olika institutioner (rådet, kommissionen och parlamentet). Människorättspolitiken måste verkligen samordnas generellt på EU-nivå. Vi måste sätta stopp för förfarandet att var och en av de viktigaste EU-institutionerna agerar på ett visst sätt, på eget initiativ, om jag får använda den formuleringen. Målen för dialogerna och samråden bör grundas på principen att de mänskliga rättigheterna är universella, odelbara och beroende av varandra. Vi rekommenderar att de kriterier som införs inte bara ska omfatta civila och politiska rättigheter, utan också ekonomiska och sociala rättigheter samt rättigheter rörande miljö och kultur. I betänkandet betonas att Europaparlamentets roll i EU:s människorättspolitik måste förstärkas. Detta är ett krav som återkommer i alla betänkanden som antas av parlamentet på människorättsområdet. Kravet är tydligt – Europaparlamentet måste stå i centrum av ett system för de viktigaste EU-institutionerna, dit EU:s människorättspolitik är koncentrerad, eftersom parlamentet är en folkvald institution och som sådan har en moralisk och politisk rättighet att ha ett grundläggande intresse i denna fråga. Vi anser också att det är nödvändigt att stärka de interparlamentariska församlingarnas och delegationernas roll i dialoger och samråd om mänskliga rättigheter. Slutligen insisterar vi på att kvinnors rättigheter ska vara en integrerad del av de mänskliga rättigheterna och uppmanar kommissionen att uttryckligen och systematiskt inkludera främjande och skydd av kvinnors rättigheter inom alla områden med anknytning till de mänskliga rättigheterna som omfattas av EU:s befogenheter."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph