Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-330"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.24.3-330"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, the Valenciano Martínez-Orozco report on promoting human rights and democracy remains a fundamental cornerstone of the EU and the common values that unite the 27 Member States. It is also a key component externally in our strategic alliances beyond, in the wider 47-member-state Council of Europe, in our transatlantic partnership in NATO and with like-minded countries within the UN. Inevitably, as the Union has progressed with more and more formal trade and political cooperation agreements, we have sought to impose a degree of fundamental human rights conditionality on our global partners – albeit it ad hoc and inconsistent at best – aided by a specific instrument, the European Instrument for Democracy and Human Rights, and supported by human rights dialogues and consultations when required. The European Neighbourhood Policy (ENP), for which I am co-rapporteur for Parliament, aims at establishing a ring of neighbouring friends committed to a common area of peace, stability, security, full respect for human rights and democracy, freedom of the press, independence of the judiciary, the rule of law and prosperity. ENP action plans build on the existing, legally binding under the Treaty, contractual frameworks – association agreements in the case of Euromed partners or partnership and cooperation agreements with former Soviet states – which typically include human rights and democracy clauses that are monitored so that, the closer the ENP partner country comes in terms of shared values, the greater the aid and trade cooperation granted by the EU. These action plans are monitored by subcommittees as part of an ongoing dialogue. Theoretically, at least, geopolitical considerations should play no part, but in fact realpolitik usually prevails in practice. Who, for instance, would dare threaten the same degree of sanctions against the People’s Republic of China, as mentioned by my colleague Mr Belder, over its serious lack of human rights and democracy as we did against Uzbekistan? That is my case."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, zpráva paní Valenciano Martínez-Orozcové o podpoře lidských práv a demokracie zůstává základním kamenem EU a společných hodnot spojujících 27 členských států. Je také klíčových prvkem našich externích strategických koalic, ve velké Radě Evropy se 47 členskými zeměmi, v našem transatlantickém partnerství v NATO a se stejně smýšlejícími zeměmi v rámci OSN. Jak Unie pokročila v oblasti stále formálnějších dohod o obchodě a politické spolupráci, nevyhnutelně jsme hledali způsob, jak zavést stupeň podmíněnosti základních lidských práv v případě našich globálních partnerů, i kdyby to bylo ad hoc a neúplně, pomocí speciálního nástroje, Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva, a v případě potřeby podpořený dialogy a diskusemi o lidských právech. Evropská politika sousedství (EPS), za kterou jsem v Parlamentě spoluzpravodajem, má cíl ustanovit kruh sousedských přátelských zemí odhodlaných vytvořit společnou oblast míru, stability, bezpečnosti, úplné úcty k lidským právům a demokracii, svobody tisku, nezávislosti soudnictví, zásady právního státu a prosperity. Akční plány EPS jsou postaveny na současných, ze Smlouvy právně závazných smluvních rámcích, v případě sdružení partnerů Euromed na asociačních dohodách anebo dohodách o partnerství a spolupráci s bývalými zeměmi Sovětského svazu, které většinou zahrnují ustanovení o lidských právech a demokracii, které jsou monitorované tak, že čím více se přiblíží partnerská země EPS k uznávání společných hodnot, tím vyšší je pomoc a obchodní spolupráce poskytnutá EU. Tyto akční plány monitorují podvýbory jako součást probíhajícího dialogu. Alespoň teoreticky by geopolitické zájmy neměly hrát žádnou úlohu, ale ve skutečnosti v praxi převládá věcná politika. Jak zmínil můj kolega, pan Belder, kdo by se například odvážil pohrozit stejnou mírou sankcí vůči Čínské lidové republice pro vážný nedostatek dodržování lidských práv a demokracie, jakou jsme uplatnili vůči Uzbekistánu? To je můj případ. )"@cs1
"Fru formand! Valenciano Martínez-Orozco-betænkningen om fremme af menneskerettigheder og demokrati er stadig en hjørnesten for EU og de fælles værdier, der forener de 27 medlemsstater. Det er også udadtil en afgørende komponent i vores strategiske alliancer, i det mere omfattende Europaråd med 47 medlemmer, i vores transatlantiske partnerskab med NATO og med lande med samme opfattelse inden for FN. Det er uundgåeligt, efterhånden som Unionen har gjort fremskridt i retning af flere og mere formelle handelsaftaler og aftaler om politisk samarbejde, at vi har søgt at forbedre graden af grundlæggende menneskerettighedsbetingelser for vores globale partnere - selv om det i bedste tilfælde er ad hoc og inkonsekvent - ved hjælp af et særligt instrument, det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder, og støttet af menneskerettighedsdialoger og -samråd, når det er nødvendigt. Den europæiske naboskabspolitik (ENP), som jeg er medordfører for her i Parlamentet, sigter mod at etablere en ring af venner og naboer, der er forpligtede på et fælles område med fred, stabilitet, sikkerhed, fuld respekt for menneskerettigheder og demokrati, pressefrihed, uafhængige domstole, lov og orden samt velstand. ENP-handlingsplanerne bygger på den eksisterende juridisk bindende kontraktlige ramme under traktaten - associationsaftaler, når det gælder Euromed-partnere, eller partnerskabs- og samarbejdsaftaler med tidligere sovjetstater - hvilket typisk indbefatter bestemmelser om menneskerettigheder og demokrati, der overvåges, sådan at jo tættere ENP-partnerlandet kommer med hensyn til delte værdier, jo større bistand og handelssamarbejde giver EU. Disse handlingsplaner bliver overvåget af underudvalg som en del af den igangværende dialog. I det mindste teoretisk bør geopolitiske overvejelser ikke spille nogen rolle her, men faktisk vinder realpolitikken i praksis. Hvem ville f.eks. turde true med de samme sanktioner mod Folkerepublikken Kina, som blev nævnt af min kollega, hr. Belder, på grund af dette lands alvorlige mangel på menneskerettigheder og demokrati, sådan som vi gjorde det over for Usbekistan? Det er mit synspunkt."@da2
"Frau Präsidentin! Der Bericht Valenciano Martínez-Orozco über die Förderung der Menschenrechte und Demokratie bleibt ein grundlegender Eckpfeiler der EU und der gemeinsamen Werte, die die 27 Mitgliedstaaten einen. Er ist auch eine maßgebliche Komponente in unseren darüber hinaus gehenden strategischen Bündnissen, im umfassenderen Europarat mit seinen 47 Mitgliedsländern, in unserer transatlantischen Partnerschaft in der NATO und mit gleich gesinnten Ländern innerhalb der UNO. In dem Maße, wie die Union immer mehr formelle Abkommen zur kommerziellen und politischen Zusammenarbeit geschlossen hat, haben wir uns zwangsläufig bemüht, in gewissem Umfang bei unseren Partnern in aller Welt Menschenrechtsauflagen durchzusetzen – wenn auch bestenfalls ad hoc und uneinheitlich –, und zwar mithilfe eines speziellen Instruments, des Europäischen Instruments für Demokratie und Menschenrechte, und gegebenenfalls durch Menschenrechtsdialoge und –konsultationen unterstützt. Die Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP), für die ich Koberichterstatter für das Parlament bin, hat zum Ziel, einen Kreis von benachbarten Freunden zu bilden, die einem gemeinsamen Raum des Friedens, der Stabilität und der Sicherheit, der uneingeschränkten Achtung der Menschenrechte und der Demokratie, der Pressefreiheit, der Unabhängigkeit der Justiz, der Rechtsstaatlichkeit und des Wohlstands verpflichtet sind. ENP-Aktionspläne basieren auf den bestehenden, laut Vertrag rechtsverbindlichen vertraglichen Rahmenbedingungen – im Falle von Europa-Mittelmeer-Partnern Assoziationsabkommen bzw. Partnerschaften und Kooperationsabkommen mit früheren Sowjetstaaten –, die in der Regel Menschenrechts- und Demokratieklauseln einschließen, die überwacht werden, sodass die von der EU gewährte Hilfe und handelspolitische Kooperation zunimmt, je näher das ENP-Partnerland unseren gemeinsamen Werten kommt. Diese Aktionspläne werden von Unterausschüssen im Zuge eines laufenden Dialogs überwacht. Geopolitische Erwägungen sollten – zumindest theoretisch – keine Rolle spielen, aber tatsächlich steht in der Praxis die Realpolitik meist im Vordergrund. Wer würde es beispielsweise wagen, wie mein Kollege Herr Belder festgestellt hat, der Volksrepublik China wegen des dortigen gravierenden Mangels an Menschenrechten und Demokratie mit ebenso umfassenden Sanktionen zu drohen wie wir es bei Usbekistan getan haben? Darum geht es mir."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση Valenciano Martínez-Orozco σχετικά με την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας παραμένει βασικός θεμέλιος λίθος της ΕΕ και των κοινών αξιών που ενώνουν τα 27 κράτη μέλη. Αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο εξωτερικά στις στρατηγικές μας συμμαχίες, στο πιο διευρυμένο Συμβούλιο της Ευρώπης με 47 κράτη μέλη, στη διατλαντική εταιρική μας σχέση στο ΝΑΤΟ και με χώρες συγγενούς ιδεολογίας εντός των Ηνωμένων Εθνών. Αναπόφευκτα, καθώς η Ένωση προοδεύει με όλο και περισσότερες επίσημες συμφωνίες εμπορικής και πολιτικής συνεργασίας, επιδιώκουμε να επιβάλουμε κάποιες προϋποθέσεις όσον αφορά τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα στους παγκόσμιους εταίρους μας –μολονότι και αντιφατικές στην καλύτερη περίπτωση– με τη βοήθεια ενός ειδικού μέσου, του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και με τη στήριξη των διαλόγων και των διαβουλεύσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα όπου αυτό είναι απαραίτητο. Η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ), για την οποία είμαι συνεισηγητής για το Κοινοβούλιο, έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός κύκλου γειτονικών φίλων που είναι δεσμευμένοι σε έναν κοινό χώρο ειρήνης, σταθερότητας, ασφάλειας, πλήρους σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, ελευθερίας του Τύπου, ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, κράτους δικαίου και ευημερίας. Τα σχέδια δράστης της ΕΠΓ βασίζονται στα υφιστάμενα, νομικά δεσμευτικά από τη Συνθήκη, συμβατικά πλαίσια –συμφωνίες σύνδεσης στην περίπτωση των εταίρων της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης ή συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με τα πρώην σοβιετικά κράτη– τα οποία τυπικά περιλαμβάνουν ρήτρες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας που παρακολουθούνται ούτως ώστε, όσο πιο κοντά έρχεται η χώρα εταίρος της ΕΠΓ από άποψη κοινών αξιών, τόσο πιο μεγάλη είναι η βοήθεια και η εμπορική συνεργασία που παρέχει η ΕΕ. Αυτά τα σχέδια δράσης παρακολουθούνται από υποεπιτροπές ως μέρος ενός συνεχούς διαλόγου. Θεωρητικά, τουλάχιστον, η γεωπολιτική δεν θα πρέπει να διαδραματίζει κανέναν ρόλο, αλλά στην πραγματικότητα επικρατεί συνήθως η . Ποιος, για παράδειγμα, θα τολμούσε να απειλήσει με τις ίδιες κυρώσεις τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, όπως ανέφερε ο συνάδελφός μου κ. Belder, για τη σοβαρή έλλειψη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας όπως κάναμε με το Ουζμπεκιστάν; Αυτή είναι η θέση μου."@el10
"Señora Presidenta, el informe Valenciano Martínez-Orozco sobre la promoción de los derechos humanos y la democracia sigue siendo un pilar fundamental de la UE y de los valores comunes que unen a los 27 Estados miembros. Es también un componente clave externo en nuestras alianzas estratégicas con terceros países, en el Consejo de Europa ampliado a 47 Estados miembros, en nuestra alianza transatlántica en la OTAN y con países afines en el marco de las Naciones Unidas. Inevitablemente, a medida que la Unión ha ido celebrando acuerdos de cooperación comercial y política cada vez más formales, hemos tratado de imponer a nuestros socios globales una cierta condicionalidad en materia de derechos humanos fundamentales – aunque, en el mejor de los casos, haya sido con fines específicos e incoherente – con la ayuda de un instrumento concreto, el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, y el apoyo, en caso necesario, del diálogo y las consultas sobre derechos humanos. La Política Europea de Vecindad (PEV), de la que soy coponente en el Parlamento, trata de establecer un círculo de amigos vecinos comprometidos con un espacio común de paz, estabilidad, seguridad, pleno respeto de los derechos humanos y de la democracia, libertad de expresión, independencia del poder judicial, Estado de Derecho y prosperidad. Los planes de acción de la PEV se basan en los marcos contractuales ya existentes y legalmente vinculantes de conformidad con el Tratado – acuerdos de asociación con los países del Mediterráneo o acuerdos de asociación y cooperación con los antiguos Estados soviéticos – que incluyen característicamente cláusulas de respeto de los derechos humanos y de la democracia cuyo cumplimiento se vigila para que, cuanto más afín sea el país socio en cuanto a los valores compartidos, mayor sea la ayuda y la cooperación comercial de la UE. Estos planes de acción son vigilados por subcomités como parte de un diálogo continuo. En teoría, al menos, las consideraciones geopolíticas no deberían importar, pero lo cierto es que la suele prevalecer en la práctica. ¿Quién, por ejemplo, se atrevería a amenazar a la República Popular de China, como ha mencionado mi colega, señor Belder, por el grave deterioro de la situación existente en materia de derechos humanos y democracia, con el mismo tipo de sanciones que a Uzbekistán? Ésta es mi opinión."@es21
"Proua juhataja, proua Valenciano Martinez-Orozco raport inimõiguste ja demokraatia edendamise teemal on jätkuvalt ELi peamine ühisväärtuste nurgakivi, mis liidab 27 liikmesriiki. See on samuti võtmekomponent meie teistes strateegilistes liitudes, koostöös 47-liikmelise Euroopa Nõukogu ja atlandiüleses koostöös NATO partneritega ning sama meelt olevate ÜRO riikidega. Kuna liit on jätkuvalt sõlminud järjest uusi kaubandus- ja poliitilisi lepinguid, siis on vältimatu, et otsime põhiõiguste tagamise tingimuse sidumist meie globaalsete koostööpartneritega – albeit ja ajutiselt loodud ning paindlik parima äranägemise järgi – mida toetab Euroopa demokraatia ja inimõiguste institutsioon, mida omakorda toetavad vajadusel inimõigustealased dialoogid ja konsultatsioonid. Euroopa naabruspoliitika, mille parlamendipoolne kaasraportöör ma olen, eesmärk on asutada ring sõbralikest naaberriikidest, kelle kõigi eesmärk on ühine rahu, stabiilsus, julgeolek, inimõiguste ja demokraatia täielik austamine, meediavabadus, kohtusüsteemi sõltumatus, õigusriik ja heaolu. Naabruspoliitika tegevuskavad, mis on ehitatud üles asutamislepingust tulenevatel õiguslikult siduvate raamlepingute alusel – assotsiatsioonilepingud Euromedi partnerite või partnerluse raames ning koostöölepingud endiste NSVL riikidega – ning mis hõlmavad inimõigusalaseid ja demokraatiaklausleid, mida jälgitakse selliselt, et mida lähemale jõuab naabruspoliitika partnerriik meie ühisväärtustele, seda suurem on ELi abi ja kaubanduskoostöö. Selliseid tegevusplaane jälgivad dialoogi raames mitmed allkomisjonid. Vähemalt teoreetiliselt ei ole geopoliitiline asend oluline, kuid reaalpoliitika praktika on midagi muud. Kes näiteks julgeks ähvardada Hiinat samade sanktsioonidega inimõiguste ja demokraatia vajakajäämises nagu kolleeg härra Belder nimetas Usbekistani puhul? Selline on minu arvamus."@et5
"Arvoisa puhemies, ihmisoikeuksien ja demokratian edistämistä käsittelevä Elena Valenciano Martínez-Orozcon mietintö on EU:n peruskiviä ja kuuluu 27 jäsenvaltiota yhdistäviin yhteisiin arvoihin. Se on myös tärkeä osa ulkoisia strategisia suhteitamme Euroopan neuvoston 47 jäsentä kattavassa yhteisössä, transatlanttisessa Nato-kumppanuudessamme ja samanmielisten maiden muodostamassa YK:ssa. Unionin edetessä yhä useammassa virallisessa kauppa- ja poliittista yhteistyötä koskevassa sopimuksessa olemme joutuneet jossakin määrin asettamaan kansainvälisille kumppaneillemme sopimusten teon ehdoksi ihmisoikeuksien noudattamisen edes väliaikaisesti ja parhaassakin tapauksessa epäjohdonmukaisesti erityisen EU:n demokratia- ja ihmisoikeusvälineen avulla sekä tarvittaessa ihmisoikeuksia koskevien vuoropuhelujen ja kuulemisten välityksellä. Vastaan parlamentin yhteisesittelijänä Euroopan naapuruuspolitiikasta, jonka tavoitteena on luoda hyvien naapurusten muodostama verkosto, joka on sitoutunut yhteiseen rauhan, vakauden ja turvallisuuden alueen luomiseen, ihmisoikeuksien ja demokratian täysipainoiseen noudattamiseen, lehdistönvapauteen, oikeuslaitoksen riippumattomuuteen, oikeusvaltion periaatteen noudattamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Euroopan naapuruuspolitiikkaan liittyvät toimintasuunnitelmat perustuvat nykyisiin laillisesti sitoviin ja EY:n perustamissopimuksen mukaisiin sopimuspuitteisiin – assosiaatiosopimuksiin Euromed-kumppanien osalta ja yhteistyösopimuksiin entisten neuvostotasavaltojen osalta. Sopimukset sisältävät yleensä ihmisoikeus- ja demokratialausekkeita, joiden noudattamista valvotaan niin, että mitä lähemmäksi yhteisiä arvoja naapuruuspolitiikan piiriin kuuluva valtio pääsee, sitä suurempi EU:n tarjoama tuki ja kaupallinen yhteistyö on. Toimintasuunnitelmia valvotaan alivaliokunnissa osana käynnissä olevaa vuoropuhelua. Geopoliittisilla näkökannoilla ei ainakaan teoriassa pitäisi olla vaikutusta, mutta todellisuudessa reaalipolitiikka vie usein voiton. Kuka uskaltaisi esimerkiksi uhata Kiinan kansantasavaltaa samantasoisilla sanktioilla sen vakavien ihmisoikeus- ja demokratiarikkomusten takia kuin määräsimme Uzbekistanille, kuten kollegani Baastian Belder totesi? Tämä on asiani ydin."@fi7
"(EN) Madame la Présidente, le rapport Valenciano Martinez-Orozco sur la promotion des droits de l’homme et de la démocratie demeure un fondement de l’UE et représente les valeurs communes des 27 États membres. Il s’agit également d’un composant clé externe à nos alliances stratégiques, au sein de l’élargissement des 47 États membres du Conseil de l’Europe, dans notre partenariat transatlantique avec l’OTAN et avec les pays convergents au sein de l’ONU. Inévitablement, dans la mesure où l’Union a progressé, se dotant de plus en plus d’accords en matière de coopération politique et d’échanges commerciaux, nous avons cherché à imposer un certain nombre de conditions sur nos partenaires mondiaux en matière de droits de l’homme – bien que parfois adaptées pour les circonstances et au mieux contradictoires – avec le soutien d’un instrument spécifique, l’Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme, et appuyé par les dialogues et consultations en matière de droits de l’homme le cas échéant. La Politique européenne de voisinage (PEV) pour laquelle je suis co-rapporteur du Parlement, vise à établir un cercle de voisinage ami, engagé dans un domaine commun de paix, de stabilité, de sécurité, de respect total des droits de l’homme et de démocratie, de liberté de la presse, d’indépendance du système judiciaire, de l’État de droit et de prospérité. Les programmes de la PEV se basent sur des systèmes contractuels ayant force de loi en vertu du traité – accords de partenariat comme dans le cadre du Partenariat euroméditerranéen ou des accords de partenariat et de coopération avec les anciens États soviétiques –qui, généralement, incluent des clauses en matière de droits de l’homme et de démocratie qui sont contrôlées de manière à ce que, plus le pays partenaire de la PEV accepte les valeurs partagées, plus l’aide et la coopération accordés par l’UE sont importantes. Ces programmes sont sous la surveillance des sous-comités en tant que partie intégrante du dialogue permanent. En théorie, au moins, les considérations géopolitiques ne devraient pas rentrer en ligne de compte, mais en réalité, la realpolitik prévaut habituellement en pratique. Qui, par exemple, oserait menacer avec le même degré de sanctions la République populaire de Chine, comme l’a indiqué mon collègue Monsieur Belder, pour son manquement sérieux au respect des droits de l’homme et de la démocratie comme nous l’avons fait contre l’Ouzbékistan? J’en serais capable."@fr8
"Elnök asszony! Az emberi jogok és a demokrácia előmozdításáról szóló Valenciano Martínez-Orozco-jelentés továbbra is az EU és a 27 tagállamot egyesítő közös értékek alapvető sarokköve. Kulcsfontosságú alkotóeleme továbbá külsőleg, az ezen túlmenő stratégiai szövetségeinknek is, a szélesebb, 47 tagú Európa Tanácsban, NATO-beli transzatlanti partnerségünkben és az ENSZ-en belüli, hasonlóan gondolkodó országokkal. Ahogyan az Unió egyre több formális kereskedelmi és politikai együttműködési megállapodással haladt előre, elkerülhetetlen volt, hogy bizonyos mértékű, alapvető emberi jogi – noha ad hoc jellegű és legjobb esetben is következetlen – feltételekhez kötöttséget szabjunk globális partnereink számára, amit egy különös eszköz, a demokrácia és emberi jogok európai eszköze segít és adott esetben az emberi jogi párbeszédek és konzultációk támogatnak. Az európai szomszédságpolitika (ESZP) – amelynek a Parlament részéről a társelőadója vagyok – célja, hogy egy, a békén, stabilitáson, biztonságon, az emberi jogok és demokrácia teljes mértékű tiszteletben tartásán, a sajtószabadságon, a bírói testület függetlenségén, a jogállamiságon és a jóléten alapuló közös térség iránt elkötelezett szomszédos barátok körgyűrűjét alakítsa ki. Az ESZP cselekvési tervei a Szerződésen alapuló meglévő, jogilag kötelező rendelkezéseken, szerződéses kereteken – az Euromed partnerek esetében társulási megállapodásokon vagy az egykori szovjet államok esetében partnerségi és együttműködési megállapodásokon – alapulnak, amelyek tipikusan tartalmaznak olyan, az emberi jogokkal és a demokráciával kapcsolatos záradékokat, amelyeket nyomon követnek, hogy így minél közelebb kerül az ESZP-beli partnerország a közös értékekhez, az EU annál több támogatást nyújt és annál nagyobb kereskedelmi együttműködést tanúsít. E cselekvési terveket a folyamatban lévő párbeszéd részeként albizottságok kísérik figyelemmel. Elméletileg legalábbis a geopolitikai megfontolások nem játszhatnak itt szerepet, de valójában a reálpolitika gyakran uralkodik a gyakorlatban. Ki merné például ugyanolyan mértékű szankciókkal fenyegetni a Kínai Népköztársaságot – ahogyan azt kollégám, Belder úr is említette – amiatt, hogy komoly hiányosságai vannak az emberi jogok és a demokrácia terén, mint amilyen szankciókkal Üzbegisztánt sújtottuk? Ez a kérdésem."@hu11
"Signora Presidente, la relazione Valenciano Martínez-Orozco sulla promozione dei diritti umani e sulla democrazia rimane una pietra angolare dell’Unione europea e dei valori che accomunano i 27 Stati membri. Essa rappresenta inoltre un elemento chiave nei confronti dell’esterno, nelle nostre alleanze strategiche in seno al Consiglio d’Europa, forte di 47 Stati membri, in seno al partenariato transatlantico della NATO e con i paesi con vedute analoghe all’interno delle Nazioni Unite. Inevitabilmente, con la firma da parte dell’Unione di un numero sempre maggiore di accordi commerciali e di cooperazione politica, abbiamo cercato di imporre un livello di condizionalità nella sfera dei diritti umani fondamentali ai nostri internazionali – anche se caso per caso e senza coerenza – sulla base di uno strumento specifico, lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, nonché, ove necessario, sulla base dei dialoghi e delle consultazioni sui diritti umani. La politica europea di vicinato (PEV), per la quale sono il corelatore del Parlamento, ha per obiettivo quello di stabilire una fascia di nazioni limitrofe amichevoli che si impegnino a creare un’area comune di pace, stabilità, sicurezza, pieno rispetto dei diritti umani e della democrazia, libertà di stampa, indipendenza della magistratura, Stato di diritto e benessere. I piani d’azione della PEV si fondano sui quadri giuridici esistenti, vincolanti dal punto di vista giuridico secondo quanto prescritto dal Trattato – gli accordi di associazione nel caso dei Euromed o gli accordi di partenariato e cooperazione nel caso degli ex Stati sovietici – che comprendono tipicamente clausole sui diritti umani e sulla democrazia che sono monitorate in modo tale che, tanto più il PEV è prossimo in termini di valori condivisi, quanto più generosi saranno gli aiuti alla cooperazione commerciale concessi dall’Unione europea. Tali piani d’azione sono monitorati da sottocommissioni come parti di un dialogo costante. In teoria, le considerazioni di ordine geopolitico non dovrebbero avere alcuna rilevanza, ma in realtà la spesso ha la meglio nella pratica. Chi, ad esempio, oserebbe minacciare di applicare nei confronti della Repubblica popolare cinese, come ha sottolineato l’onorevole Belder, a causa delle sue gravi lacune nel campo dei diritti umani e della democrazia le stesse sanzioni che abbiamo imposto all’Uzbekistan? E’ questo il mio ragionamento."@it12,12
"Ponia Pirmininke, Valenciano Martínez-Orozco ataskaita apie žmogaus teisių ir demokratijos skatinimą parodo, kad tai išlieka pagrindiniu ES kertiniu akmeniu ir yra bendros, 27 valstybes nares vienijančios vertybės. Tai taip pat esminis komponentas išoriniuose mūsų strateginiuose aljansuose: platesnėje 47 valstybių narių Europos Taryboje, transatlantinėje partnerystėje NATO bei su panašaus požiūrio valstybėmis JT. Sąjungai sudarant vis daugiau oficialių prekybos ir politinio bendradarbiavimo sutarčių, pasitelkdami Europos iniciatyvą demokratijai ir žmogaus teisėms remti, o kai reikia ir dialogus bei konsultacijas dėl žmogaus teisių mes stengėmės savo pasaulio partneriams įdiegti – nors ir ad hoc ir geriausiu atveju nenuosekliai – pagrindinių žmogaus teisių laikymosi sąlygą. Europos kaimynystės politika (EKP), kurios bendrapranešėjas Parlamentui aš esu, siekia sukurti ratą besiribojančių draugų, prisidedančių prie bendros taikos, stabilumo, saugumo, visiškos pagarbos žmogaus teisėms ir demokratijai, spaudos laisvės, teismų nepriklausomumo, įstatymų viršenybės ir gerovės srities. EKP veiksmų planai, sudaryti remiantis egzistuojančiais ES sutartimi teisiškai įpareigojančiais sutartiniais pagrindais – asociacijos sutartimis Euromed partnerių atveju arba partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimais su buvusiomis Sovietų Sąjungos valstybėmis, kurios paprastai apima žmogaus teisių ir demokratijos sąlygas, suformuluotas taip, kad kuo arčiau EKP valstybė-partnerė priartėja prie bendrų vertybių, tuo didesnė parama ir prekybinis bendradarbiavimas garantuojamas iš ES pusės. Šie veiksmų planai, kaip besitęsiančio dialogo sudėtinė dalis, kontroliuojami pakomitečių. Bent jau teoriškai geopolitinė situacija neturėtų vaidinti jokio vaidmens, tačiau faktiškai realpolitik dominuoja praktikoje. Pavyzdžiui, kas drįstų grasinti tokio paties pobūdžio sankcijomis Kinijos Liaudies Respublikai, kaip minėjo mano kolega ponas Belder, už jos žmogaus teisių ir demokratijos nepaisymą, kokiomis buvo grasinta Uzbekistanui? Tai yra mano argumentai."@lt14,14
"Priekšsēdētājas kundze ziņojums par cilvēktiesību ievērošanas un demokrātijas veicināšanu vēl arvien ir būtisks ES un kopējo vērtību, kas apvieno 27 dalībvalstis, stūrakmens. Tas ir arī galvenais komponents mūsu stratēģiskajās aliansēs ārpus ES – plašākajā 47 dalībvalstu Eiropas Padomē, mūsu transatlantiskajā partnerībā NATO un attiecībās ar līdzīgi domājošām valstīm ANO. Eiropas Savienībai slēdzot arvien vairāk tirdzniecības un politiskās sadarbības līgumus, mēs neizbēgami esam centušies saviem globālajiem partneriem uzlikt par pienākumu ievērot galvenās cilvēktiesības, ko tiem palīdzēs izdarīt īpašs instruments – Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instruments, un nepieciešamības gadījumā arī divpusējās sarunas un apspriešanās par cilvēktiesību jautājumiem. Eiropas Kaimiņattiecību politikas (EKP), kuras Parlamenta referents es esmu, mērķis ir izveidot draudzīgo kaimiņvalstu loku, kuras vēlas izveidot kopēju miera, stabilitātes, drošības, pilnīgas cilvēktiesību un demokrātijas principu ievērošanas, preses brīvības, tiesu neatkarības, likuma varas un labklājības zonu. EKP rīcības plāni balstās uz esošajiem, saskaņā ar Līgumu juridiski saistošajiem līgumiem – asociācijas līgumiem partneru gadījumā vai partnerības un sadarbības līgumiem ar bijušajām Padomju bloka valstīm, kas parasti ietver cilvēktiesību un demokrātijas klauzulas, kuru ievērošana tiek vadīta tādējādi, ka, jo lielākā mērā kāda EKP partnervalsts ievēro kopējās vērtības, jo lielāka ir ES sniegtā palīdzība un tirdzniecības sadarbība. Šos rīcības plānus pašreizējo divpusējo sarunu ietvaros pārrauga apakškomitejas. Teorētiski, vismaz ģeopolitiskiem apsvērumiem nevajadzētu spēlēt nekādu lomu, taču faktiski praksē parasti dominē reālpolitika. Piemēram, kurš uzdrīkstētos Ķīnas Tautas Republikai draudēt ar tādām sankcijām par tās nopietnajiem cilvēktiesību pārkāpumiem un demokrātijas principu neievērošanu kādas bija attiecībā uz Uzbekistānu, kā to jau minēja mans kolēģis . Tas ir mans uzdevums."@lv13
"Madam President, the Valenciano Martínez-Orozco report on promoting human rights and democracy remains a fundamental cornerstone of the EU and the common values that unite the 27 Member States. It is also a key component externally in our strategic alliances beyond, in the wider 47-member-state Council of Europe, in our transatlantic partnership in NATO and with like-minded countries within the UN. Inevitably, as the Union has progressed with more and more formal trade and political cooperation agreements, we have sought to impose a degree of fundamental human rights conditionality on our global partners – albeit it ad hoc and inconsistent at best – aided by a specific instrument, the European Instrument for Democracy and Human Rights, and supported by human rights dialogues and consultations when required. The European Neighbourhood Policy (ENP), for which I am co-rapporteur for Parliament, aims at establishing a ring of neighbouring friends committed to a common area of peace, stability, security, full respect for human rights and democracy, freedom of the press, independence of the judiciary, the rule of law and prosperity. ENP action plans build on the existing, legally binding under the Treaty, contractual frameworks – association agreements in the case of Euromed partners or partnership and cooperation agreements with former Soviet states – which typically include human rights and democracy clauses that are monitored so that, the closer the ENP partner country comes in terms of shared values, the greater the aid and trade cooperation granted by the EU. These action plans are monitored by subcommittees as part of an ongoing dialogue. Theoretically, at least, geopolitical considerations should play no part, but in fact realpolitik usually prevails in practice. Who, for instance, would dare threaten the same degree of sanctions against the People’s Republic of China, as mentioned by my colleague Mr Belder, over its serious lack of human rights and democracy as we did against Uzbekistan? That is my case."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, het verslag van Valenciano Martínez-Orozco ten aanzien van het bevorderen van mensenrechten en democratie blijft een fundamentele hoeksteen van de EU en de gemeenschappelijke waarden die de 27 lidstaten verenigen. Het is ook een belangrijk extern onderdeel in onze strategische allianties buiten Europa, in de grotere Raad van Europa met 47 lidstaten, in ons transatlantische partnerschap in NAVO en met gelijkgestemde landen binnen de VN. Toen er in de Unie steeds meer formele overeenkomsten op het gebied van handel en politieke samenwerking kwamen, werd het onontkoombaar dat we aan onze mondiale partners een zekere mate van fundamentele mensenrechten als voorwaarde gingen stellen – zij het ad hoc en op zijn best inconsistent – met behulp van een specifiek instrument: het Europees instrument voor democratie en mensenrechten, en zo nodig ondersteund door dialoog en overleg op het gebied van mensenrechten. Het Europees nabuurschapsbeleid (ENB), waarvoor ik co-rapporteur voor het Parlement ben, is gericht op het tot stand brengen van een kring van naburige vrienden die zich inzetten voor een gemeenschappelijk gebied van vrede, stabiliteit, veiligheid, volledige eerbiediging van mensenrechten en democratie, persvrijheid, onafhankelijke rechtspraak, de rechtsstaat en voorspoed. ENB-actieplannen bouwen voort op de bestaande, krachtens het Verdrag in rechte bindende, contractuele kaders –associatieovereenkomsten in het geval van Euromed-partners of partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten met voormalige Sovjetstaten. Deze kaders, die in het bijzonder bepalingen op het gebied van mensenrechten en democratie inhouden en die worden gemonitord, zodat naarmate een ENB-partner meer overeenkomsten gaat vertonen op het punt van gezamenlijke waarden, des te groter de door de EU toegekende hulp en de samenwerking op het gebied van handel wordt. Op deze actieplannen vindt monitoring plaats door subcommissies als deel van een voortgaande dialoog. Geopolitieke overwegingen zouden ten minste in theorie geen rol mogen spelen, maar in feite overheerst in de praktijk doorgaans de realpolitik. Wie zou bijvoorbeeld de volksrepubliek China inzake haar ernstige gebrek aan mensenrechten en democratie, zoals genoemd door mijn collega de heer Belder met dezelfde omvang van sancties durven dreigen als we onlangs in Oezbekistan deden? Daar gaat het mij om."@nl3
"Pani przewodnicząca! Sprawozdanie pani Valenciano Martínez-Orozco w sprawie promowania praw człowieka i demokracji pozostaje jednym z fundamentów UE i wspólnych wartości, które jednoczą 27 państw członkowskich. Jest to kluczowy element dla naszych strategicznych sojuszy na świecie, w liczącej 47 państw Radzie Europy, naszego transatlantyckiego partnerstwa w NATO i podobnie-myślącymi państwami w ONZ. W miarę rozwoju Unii i nawiązywania kolejnych umów handlowych i politycznych, staraliśmy się nałożyć pewien stopień warunkowości w zakresie przestrzegania podstawowych praw człowieka na naszych partnerach – choć w najlepszym wypadku odbywało się to w sposób chaotyczny i niekonsekwentny – przy pomocy specjalnego instrumentu: Europejskiego Instrumentu dla Demokracji i Praw Człowieka, w razie konieczności, przy wsparciu dialogu i konsultacji na temat praw człowieka. Europejska Polityka Sąsiedztwa (ENP), dla której jestem współsprawozdawcą w Parlamencie, ma w zamierzeniu stworzyć sąsiedzki krąg państw oddanych idei wspólnego obszaru pokoju, stabilności, bezpieczeństwa, pełnego poszanowania praw człowieka i demokracji, wolności prasy, niezależności wymiaru sprawiedliwości, rządów prawa i dobrobytu. Działania w ramach ENP są prowadzone na bazie istniejących umów zawartych zgodnie z Traktatem – porozumień o współpracy w przypadku partnerów z Porozumienia Śródziemnomorskiego, porozumień o partnerstwie i współpracy w przypadku państw byłego ZSRR. Porozumienia te zawierają zapisy dotyczące praw człowieka i demokracji, które są monitorowane w taki sposób, że im bardziej partner z ENP zbliża się do naszych wspólnych wartości, tym większa jest pomoc i współpraca ze strony UE. Te plany działania są monitorowane przez podkomisje w ramach prowadzonego dialogu. Czynniki geopolityczne nie powinny odgrywać żadnej roli, przynajmniej teoretycznie. Jednak w rzeczywistości dominuje . Przykładowo, kto miałby tyle śmiałości, by nałożyć podobne sankcje, o których wspomniał mój kolega, pan Belder, na Chiny z powodu poważnego naruszania praw człowieka i braku demokracji, jak to uczyniliśmy w przypadku Uzbekistanu? Tak właśnie sprawa wygląda."@pl16
"Senhora Presidente, o relatório Valenciano Martínez-Orozco sobre a promoção dos direitos humanos e da democracia continua a ser uma pedra angular da UE e dos valores comuns que unem os 27 Estados-Membros. É também uma componente chave, do ponto de vista das relações externas, nas nossas alianças estratégias além fronteiras, no alargado Conselho da Europa composto por 47 Estados-Membros, na nossa parceria transatlântica na NATO e com os países afins no âmbito das Nações Unidas. Inevitavelmente, à medida que a União avançou com mais e mais acordos formais em matéria de cooperação política e comercial, procurámos impor aos nossos parceiros no mundo um determinado grau de condicionalidade ligado aos direitos humanos fundamentais – ainda que num regime e na melhor das hipóteses inconsistente – apoiado por um instrumento específico, o Instrumento Europeu para a Democracia e Direitos Humanos, e coadjuvado pelos diálogos e consultas sobre direitos humanos sempre que necessário. A Política Europeia de Vizinhança (PEV), para a qual sou co-relator do Parlamento, visa estabelecer um círculo de países amigos vizinhos empenhados num espaço comum de paz, estabilidade, segurança, pleno respeito pelos direitos humanos e democracia, liberdade de imprensa, independência da Justiça, Estado de direito e prosperidade. Os planos de acção da PEV desenvolvidos com base nos quadros contratuais existentes e juridicamente vinculativos ao abrigo do Tratado – acordos de associação no caso dos parceiros Euromed ou acordos de parceria e cooperação com os antigos Estados soviéticos – incluem normalmente cláusulas sobre direitos humanos e democracia que são monitorizadas de modo a que, quanto mais próximo estiver o país parceiro em termos de valores partilhados, maior é a ajuda e a cooperação comercial concedida pela UE. Estes planos de acção são monitorizados por subcomités no quadro de um diálogo em curso. Teoricamente, pelo menos, as considerações geopolíticas não devem entrar em linha de conta, mas a verdade é que, na prática e regra geral, a prevalece. Quem, por exemplo, se atreveria a ameaçar a República Popular da China, com referiu o meu colega, o senhor deputado Belder, pelo grave desrespeito pelos direitos humanos e ausência de democracia, com o mesmo nível de sanções que impusemos ao Usbequistão? É essa a minha questão."@pt17
"Madam President, the Valenciano Martínez-Orozco report on promoting human rights and democracy remains a fundamental cornerstone of the EU and the common values that unite the 27 Member States. It is also a key component externally in our strategic alliances beyond, in the wider 47-member-state Council of Europe, in our transatlantic partnership in NATO and with like-minded countries within the UN. Inevitably, as the Union has progressed with more and more formal trade and political cooperation agreements, we have sought to impose a degree of fundamental human rights conditionality on our global partners – albeit it ad hoc and inconsistent at best – aided by a specific instrument, the European Instrument for Democracy and Human Rights, and supported by human rights dialogues and consultations when required. The European Neighbourhood Policy (ENP), for which I am co-rapporteur for Parliament, aims at establishing a ring of neighbouring friends committed to a common area of peace, stability, security, full respect for human rights and democracy, freedom of the press, independence of the judiciary, the rule of law and prosperity. ENP action plans build on the existing, legally binding under the Treaty, contractual frameworks – association agreements in the case of Euromed partners or partnership and cooperation agreements with former Soviet states – which typically include human rights and democracy clauses that are monitored so that, the closer the ENP partner country comes in terms of shared values, the greater the aid and trade cooperation granted by the EU. These action plans are monitored by subcommittees as part of an ongoing dialogue. Theoretically, at least, geopolitical considerations should play no part, but in fact realpolitik usually prevails in practice. Who, for instance, would dare threaten the same degree of sanctions against the People’s Republic of China, as mentioned by my colleague Mr Belder, over its serious lack of human rights and democracy as we did against Uzbekistan? That is my case."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, správa pani Valencianovej Martínezovej-Orozcovej o podpore ľudských práv a demokracie zostáva základným kameňom EÚ a spoločných hodnôt spájajúcich 27 členských štátov. Je tiež kľúčovým prvkom našich externých strategických koalícií, vo veľkej Rade Európy so 47 členskými krajinami, v našom transatlantickom partnerstve v NATO a s rovnako zmýšľajúcimi krajinami v rámci OSN. Ako Únia pokročila v oblasti stále formálnejších dohôd o obchode a politickej spolupráci, nevyhnutne sme hľadali spôsob, ako zaviesť stupeň podmienenosti základných ľudských práv v prípade našich globálnych partnerov, aj keby to bolo ad hoc a prinajlepšom neúplne, pomocou špeciálneho nástroja, Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva, a v prípade potreby podporený dialógmi a diskusiami o ľudských právach. Európska susedská politika (ESP), za ktorú som v Parlamente spoluspravodajcom, má za cieľ ustanoviť kruh susedských priateľských krajín odhodlaných vytvoriť spoločnú oblasť mieru, stability, bezpečnosti, plnej úcty k ľudským právam a demokracii, slobody tlače, nezávislosti súdnictva, princípom právneho štátu a prosperity. Akčné plány ESP stavajú na súčasných, zo Zmluvy právne záväzných, zmluvných rámcoch, v prípade združenia partnerov Euromed na asociačných dohodách alebo dohodách o partnerstve a spolupráci s bývalými krajinami Sovietskeho zväzu, ktoré väčšinou zahŕňajú ustanovenia o ľudských právach a demokracii, ktoré sú monitorované tak, že čím bližšie príde partnerská krajina ESP v zmysle spoločných hodnôt, tým vyššia je pomoc a obchodná spolupráca poskytnutá EÚ. Tieto akčné plány monitorujú podvýbory ako súčasť prebiehajúceho dialógu. Aspoň teoreticky by geopolitické záujmy nemali hrať žiadnu úlohu, ale v skutočnosti v praxi prevláda vecná politika. Ako spomenul môj kolega, pán Belder, kto by sa napríklad odvážil pohroziť tým istý stupňom sankcií voči Čínskej ľudovej republike pre vážny nedostatok dodržiavania ľudských práv a demokracie, ako sme urobili voči Uzbekistanu? To je môj prípad. )"@sk19
"Gospa predsednica, poročilo gospe Valenciano Martínez-Orozco o spodbujanju človekovih pravic in demokracije je še vedno glavni temelj EU in skupnih vrednot, ki združujejo 27 držav članic. Prav tako je to ključni del zunanjega vidika našega strateškega povezovanja v širšem Svetu Evrope s 47 državami članicami, v našem čezatlantskem partnerstvu v Natu in s podobno mislečimi državami v Združenih narodih. Neizogibno je, da smo z razvojem vedno bolj formalnih trgovinskih sporazumov in sporazumov o političnem sodelovanju v Uniji želeli v zvezi z našimi svetovnimi partnerji uvesti določeno stopnjo pogojevanja s temeljnimi človekovimi pravicami – kljub temu, da je v najboljšem primeru to pogojevanje začasno in neusklajeno – na podlagi posebnega instrumenta, tj. evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice, ter po potrebi na podlagi dialogov in posvetovanj o človekovih pravicah. Cilj evropske sosedske politike, na področju katere delujem kot soporočevalec za Parlament, je vzpostavitev kroga prijateljskih sosednjih držav, ki so zavezane skupnemu območju miru, stabilnosti, varnosti, doslednemu spoštovanju človekovih pravic in demokracije, svobodi tiska, neodvisnosti sodstva, pravni državi ter blaginji in napredku. Akcijski načrti evropske sosedske politike temeljijo na obstoječih in na podlagi Pogodbe pravno zavezujočih pogodbenih okvirih – pridružitveni sporazumi v primeru evro-sredozemskih partnerjev ali partnerski sporazumi in sporazumi o sodelovanju z nekdanjimi sovjetskimi državami – ki običajno vključujejo klavzule o človekovih pravicah in demokraciji, ki se spremljajo, da se z večjim približevanjem države članice, ki je partnerica evropske sosedske politike, k skupnim vrednotam povečata pomoč in trgovinsko sodelovanje, ki ju zagotovi EU. Te akcijske načrte spremljajo pododbori kot del stalnega dialoga. Vsaj teoretično geopolitični dejavniki ne bi smeli vplivati, v praksi pa dejansko običajno prevlada realpolitika. Kdo bi si na primer upal Ljudski republiki Kitajski groziti z enakimi sankcijami – kot je omenil kolega Belder – zaradi resnega kršenja človekovih pravic in demokracije kot Uzbekistanu? To sem želel povedati."@sl20
"Fru talman! Betänkandet av Elena Valenciano Martínez-Orozco om främjande av mänskliga rättigheter och demokrati förblir en viktig hörnsten i EU och för de gemensamma värden som förenar våra 27 medlemsstater. Detta är även en central komponent i den externa politiken, i våra strategiska allianser med länder utanför EU:s gränser, i ett bredare perspektiv i Europarådet med 47 medlemsländer, i vårt transatlantiska partnerskap i Nato och med likasinnade länder inom FN. Allteftersom unionen har utvecklats och har ingått fler och fler formella handels- och samarbetsavtal har det även blivit naturligt att ställa vissa villkor om grundläggande mänskliga rättigheter i avtalen med våra globala partner, även om det i bästa fall rör sig om tillfälliga och inkonsekventa arrangemang – med hjälp av ett särskilt instrument, Europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter, och vid behov med stöd av dialogerna och samråden om mänskliga rättigheter. Syftet med den europeiska grannskapspolitiken som jag är parlamentets medföredragande för, är att sammanföra en rad grannländer som åtar sig att inrätta ett gemensamt område för fred, stabilitet, säkerhet, full respekt för de mänskliga rättigheterna och demokratin, tryckfrihet, ett oberoende rättssystem, rättsstatsprincipen och välstånd. Grannskapspolitikens handlingsplaner bygger på de befintliga avtalsramarna, som är rättsligt bindande enligt fördraget – associeringsavtal med Euromed-partner eller partnerskaps- och samarbetsavtal med f.d. Sovjetstater – som vanligen innehåller klausuler om mänskliga rättigheter och demokrati. Dessa avtal övervakas, och ju närmare grannlandet står EU när det gäller gemensamma värderingar, desto större bistånd och handelssamarbete beviljas av EU. Dessa handlingsplaner övervakas av underutskott som en del av en pågående dialog. Geopolitiska hänsynstaganden ska inte spela in, åtminstone inte teoretiskt sett, men i praktiken dominerar oftast de realpolitiska hänsynstagandena. Vem skulle till exempel våga hota Folkrepubliken Kina med att införa sanktioner i samma omfattning som vi gjorde mot Uzbekistan med anledning av de allvarliga bristerna i fråga om mänskliga rättigheter och demokrati i Kina, vilket även min kollega Bastiaan Belder nämnde? Det är vad jag vill säga."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Charles Tannock (PPE-DE ). –"18,20,15,14,11,10,21,4,8
"realpolitik"16,10,21,17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph