Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-327"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.24.3-327"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio molto l’onorevole Valenciano perché la sua ponderosa relazione evidenzia tra l’altro i passi che l’Unione europea deve ancora intraprendere nelle consultazioni sui diritti umani e quindi è un per tutti noi. Penso che sia fondamentale la sua richiesta di maggiore coerenza e trasparenza con tutti e anche un più ampio coinvolgimento della società civile nella politica estera. Soprattutto mi sembra importante ribadire la fine e non l’inizio di una politica che molto spesso è di due pesi e due misure. L’on. Flautre, per esempio, riprendeva la questione della tortura. Mi sembra inoltre molto importante pianificare il maggior coordinamento fra le diverse istanze e la creazione di sottocommissioni e soprattutto aumentare la cooperazione con i parlamenti nazionali e con le delegazioni della Commissione europea nel mondo. Penso, però, che nella questione di due pesi e due misure sia importante il fatto che anche noi come Unione europea non applichiamo gli accordi che firmiamo. Penso all’articolo 2, per esempio, degli accordi di associazione. Concordo però su un punto che poneva l’onorevole De Keyser sugli emendamenti fatti. Ringraziamo l’onorevole Valenciano perché ha accolto molti dei nostri emendamenti. Quelli presentati sono negativi tranne un emendamento, che non è stato presentato da nessun gruppo, ma dall’onorevole Flautre, il quale riguarda un maggiore monitoraggio e una maggiore presenza e coerenza nelle fasi post-elettorali. Penso anche, come dice l’onorevole Valenciano, che la Commissione e il Consiglio debbano aumentare il coinvolgimento del Parlamento nel processo di dialogo politico e tener conto del nostro parere e informarci di più e in modo più coerente durante e dopo le negoziazioni con i paesi terzi, così come prevedono anche gli articoli 21 e 24 del trattato. Penso inoltre che si risponde a questo tema in genere non soltanto attraverso l’enunciazione delle pratiche, ma anche con un investimento in personale che è estremamente importante. Penso con tristezza, per esempio, a una questione che ha posto il Parlamento europeo in questi tempi: la Conferenza dei presidenti non ha accolto l’istanza di avere una commissione dei diritti umani con pieni poteri. Credo che sia stato un errore perché sarebbe stata un’occasione ottima per vedere e dare l’idea della forza e della capacità del ."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, dámy a pánové, chtěla bych velmi poděkovat paní Valencianové, protože jednou ze záležitostí, které ve své významné zprávě zdůrazňuje, jsou kroky, které Evropská unie ještě musí podniknout v konzultacích o lidských právech, a tedy skutečnost, že jde o nedokončenou práci pro nás všechny. Domnívám se, že její požadavek na větší konzistentnost a transparentnost pro všechny je zásadní, stejně jako větší zapojení občanské společnosti do zahraniční politiky. Především je důležité potvrdit konec, a ne začátek politiky, která je v mnoha případech založená na dvojích normách. Jak například uvedla paní Flautrová v případě záležitosti související s mučením. Zároveň se mi zdá velmi důležité naplánovat větší koordinaci mezi různými orgány a zřídit podvýbory a především posílit spolupráci s vnitrostátními parlamenty a delegacemi Evropské komise na celém světě. Domnívám se však že v případě dvojích norem je důležitá skutečnost, že dokonce i my, jednající jako Evropská unie, nevykonáváme dohody, které podepisujeme. Mám na mysli například článek 2 dohod o přidružení. Souhlasím však s poznámkou předloženou paní De Keyserovou k předloženým pozměňovacím a doplňujícím návrhům. Děkujeme paní Valencianové za to, že přijala mnohé z našich pozměňovacích a doplňujících návrhů. Předložené návrhy jsou zamítnuty kromě jediného pozměňovacího a doplňujícího návrhu, který nepředložila žádná skupina, ale paní Flautrová, a který se týká rozšířeného monitorování a výraznější přítomnosti a koherentnosti v povolebních fázích. Rovněž se domnívám, jak říká paní Valencianová, že Komise a Rada by měly zintenzívnit zapojení Parlamentu do procesu politického dialogu, zohlednit náš názor a poskytnout nám více informací konzistentnějším způsobem během jednání, stejně jako po jednáních s třetími zeměmi, jak se pro každý případ stanovuje v článcích 21 a 24 Smlouvy. Také se domnívám, že všeobecně se do reakce na tuto záležitost musí zapojit nejen oznamování o činnosti, ale také investice do personálu, což je nesmírně důležité. Vzpomínám si bohužel na otázku, kterou nedávno předložil Evropský parlament. Konference předsedů odmítla žádost o zřízení Výboru pro lidská práva s plnými pravomocemi. Domnívám se, že to byla chyba, protože by to jinak byla vynikající příležitost dokázat a zrealizovat myšlenku síly a schopnosti prosazování."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne rette en varm tak til fru Valenciano, fordi hun i sin vigtige betænkning bl.a. understreger, hvilke skridt EU stadig mangler at tage i høringerne om menneskerettighederne, og at der således er tale om et endnu ikke afsluttet stykke arbejde for os alle. Jeg mener, at hendes anmodning om større konsekvens og gennemsigtighed over for alle og om en større inddragelse af det civile samfund i udenrigspolitikken er af afgørende betydning. Det forekommer mig navnlig vigtigt at bekræfte, at det er slutningen og ikke starten på en politik, der ofte er baseret på dobbelte standarder. F.eks. rejste fru Flautre spørgsmålet om om tortur. Jeg tror ligeledes, at det er meget vigtigt at planlægge en større samordning mellem de forskellige organer, at oprette underudvalg og ikke mindst at øge samarbejdet med de nationale parlamenter og Kommissionens delegationer rundt omkring i verden. Når gælder spørgsmålet om dobbelte standarder, har det dog efter min opfattelse betydning, at vi selv i EU ikke gennemfører de aftaler, vi underskriver. Her tænker jeg f.eks. på artikel 2 i associeringsaftalerne. Jeg er dog enig i det, som fru De Keyser sagde om de ændringsforslag, der er blevet stillet. Vi vil gerne takke fru Valenciano for, at hun har godkendt mange af vores ændringsforslag. De ændringsforslag, der er blevet stillet, er negative bortset fra et enkelt ændringsforslag, som ikke er stillet af nogen gruppe, men som fru Flautre har stillet, og som vedrører en større tilstedeværelse og konsekvens i de faser, der efterfølger et valg. Sådan som fru Valenciano siger, mener jeg også, at Kommissionen og Rådet bør inddrage Parlamentet mere i processen med den politiske dialog, tage hensyn til vores udtalelse og give os en større og mere konsekvent information, både under og efter forhandlingerne med tredjelande, hvilket der også er taget højde for i traktatens artikel 21 og 24. Jeg er desuden af den opfattelse, at en løsning på dette spørgsmål ikke bare skal omfatte en opremsning af foranstaltningerne, men også en investering i personale, hvilket er yderst vigtigt. F.eks. gør det mig trist at tænke på et spørgsmål, som Europa-Parlamentet stillede for nylig, hvor Formandskonferencen ikke godkendte ønsket om at oprette et menneskerettighedsudvalg med fulde beføjelser. Jeg tror, at det var en fejltagelse, for det ville have været en glimrende lejlighed til at se og få en idé om mainstreamingens styrke og kapacitet."@da2
". Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich danke Frau Valenciano sehr, weil sie in ihrem umfangreichen Bericht unter anderem aufzeigt, welche Schritte die Europäische Union bei den Konsultationen über Menschenrechtsfragen noch unternehmen muss und dass es sich für uns alle um einen laufenden Prozess handelt. Ich halte ihre Forderung nach mehr Kohärenz und Transparenz gegenüber allen sowie nach einer umfassenderen Einbeziehung der Zivilgesellschaft in die Außenpolitik für sehr bedeutsam. Vor allem gilt es zu bekräftigen, dass wir am Ende und nicht am Anfang einer Politik stehen, bei der oft mit zweierlei Maß gemessen wird. Frau Flautre hat zum Beispiel die Frage der Folter aufgegriffen. Ferner erscheint es mir als sehr wichtig, eine stärkere Koordinierung zwischen den verschiedenen Behörden zu planen, Unterausschüsse einzusetzen und vor allem die Zusammenarbeit mit den nationalen Parlamenten und den Delegationen der Europäischen Kommission weltweit auszubauen. Bei der Frage, dass mit zweierlei Maß gemessen wird, spielt es jedoch nach meinem Dafürhalten eine wesentliche Rolle, dass wir selbst als Europäische Union die Abkommen, die wir unterzeichnen, nicht einhalten. Ich denke beispielsweise an Artikel 2 der Assoziierungsabkommen. Ich pflichte Frau De Keyser in dem, was sie zu den Änderungsanträgen sagte, bei. Wir danken Frau Valenciano, weil sie viele unserer Änderungsanträge übernommen hat. Die Änderungsanträge, die eingereicht wurden, sind durchweg negativ bis auf einen, der von keiner Fraktion, sondern von Frau Flautre stammt und eine stärkere Überwachung und eine stärkere Präsenz und Kohärenz in der Zeit nach den Wahlen betrifft. Ich denke auch, wie Frau Valenciano hervorgehoben hat, dass die Kommission und der Rat das Parlament stärker in den Prozess des politischen Dialogs einbinden, unseren Standpunkt berücksichtigen und uns umfassender und stetiger während und nach den Verhandlungen mit Drittstaaten unterrichten müssen, wie dies auch in den Artikeln 21 und 24 des EG-Vertrags vorgeschrieben ist. Zudem bin ich der Auffassung, dass man diesem Thema generell nicht gerecht wird, wenn man nur Maßnahmen ankündigt, sondern äußerst wichtig sind auch Personalinvestitionen. Ich denke z. B. traurig an eine Frage zurück, die das Europäische Parlament vor kurzem zur Sprache gebracht hat: Die Konferenz der Präsidenten hat den Antrag auf Einsetzung eines mit vollständigen Befugnissen ausgestatteten Ausschusses für Menschenrechtsfragen abgelehnt. Meiner Meinung nach war das ein Fehler, weil das eine hervorragende Möglichkeit gewesen wäre, die Kraft und das Potenzial des Mainstreaming festzustellen und eine Vorstellung davon zu vermitteln."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω θερμά την κ. Valenciano, διότι ένα από τα πράγματα που υπογραμμίζεται στη βαρυσήμαντη έκθεσή της είναι τα βήματα που πρέπει ακόμα να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και, επομένως, το γεγονός ότι αυτό αποτελεί για όλους εμάς ένα έργο εν τω γίγνεσθαι. Πιστεύω ότι το αίτημά της για μεγαλύτερη συνέπεια και διαφάνεια για όλα τα πράγματα είναι ζωτικής σημασίας, όπως επίσης και η μεγαλύτερη ανάμειξη της κοινωνίας των πολιτών στην εξωτερική πολιτική. Πρωτίστως, είναι σημαντικό να επιβεβαιώσουμε το τέλος και όχι την αρχή μιας πολιτικής που σε πολλές περιπτώσεις βασίζεται σε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η κ. Flautre, για παράδειγμα, αναφέρθηκε στο ζήτημα των βασανιστηρίων. Θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό να επιδιωχθεί μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ των διαφόρων οργάνων και να δημιουργηθούν υποεπιτροπές, πρωτίστως δε να κλιμακώσουμε τη συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια και τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ολόκληρο τον κόσμο. Πιστεύω, πάντως, ότι στο ζήτημα των δύο μέτρων και δύο σταθμών εκείνο που είναι σημαντικό είναι το γεγονός ότι ακόμα και εμείς, όταν δρούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν εφαρμόζουμε τις συμφωνίες που υπογράφουμε. Έχω υπόψη μου, λόγου χάρη, το άρθρο 2 των συμφωνιών σύνδεσης. Συμφωνώ, πάντως, σε ένα σημείο το οποίο ανέφερε η κ. De Keyser σχετικά με τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν. Ευχαριστούμε την κ. Valenciano που αποδέχθηκε πολλές από τις τροπολογίες μας. Αυτές που κατατέθηκαν είναι αρνητικές πλην μίας τροπολογίας, που δεν την υπέβαλε κάποια Ομάδα αλλά η κ. Flautre, σχετικά με την ενίσχυση της παρακολούθησης και τη μεγαλύτερη παρουσία και συντονισμό στις μετεκλογικές περιόδους. Πιστεύω, επίσης, όπως λέει η κ. Valenciano, ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να αναβαθμίσουν την εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία πολιτικού διαλόγου, να λάβουν υπόψη τη γνώμη μας και να μας παράσχουν περισσότερες πληροφορίες, με μεγαλύτερη συνέπεια, τόσο στη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη των διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες, όπως άλλωστε ορίζουν τα άρθρα 21 και 24 της Συνθήκης. Πιστεύω επίσης ότι, σε γενικές γραμμές, η απάντηση σε αυτό το ζήτημα πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο την ανακοίνωση δράσεων, αλλά και μια επένδυση σε προσωπικό, κάτι που είναι άκρως σημαντικό. Για παράδειγμα, θυμάμαι, με λύπη μου, ένα ερώτημα που έθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσφατα: η Διάσκεψη των Προέδρων απέρριψε αίτημα για μια επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων με πλήρεις εξουσίες. Πιστεύω ότι αυτό είναι σφάλμα, διότι θα αποτελούσε έξοχη ευκαιρία να δούμε και να δώσουμε μια ιδέα της δύναμης και της ικανότητας ένταξης της διάστασης των προβλημάτων στις σχετικές πολιτικές."@el10
"Madam President, ladies and gentlemen, I would like to thank Mrs Valenciano very much because one of the things her weighty report highlights is the steps that the European Union still has to take in consultations on human rights, and thus the fact that this is a work in progress for all of us. I believe that her request for greater consistency and transparency for all is vital, as well as greater involvement by civil society in foreign policy. Above all, it is important to confirm the end and not the beginning of a policy which in many cases is based on double standards. Mrs Flautre, for example, referred to the issue of torture. It also seems to me very important to plan greater coordination between the various bodies and to create subcommittees, and above all to step up cooperation with national parliaments and the European Commission’s delegations across the world. I believe, however, that in the issue of double standards what is important is the fact that even we, acting as the European Union, do not implement the agreements we sign. I am thinking, for instance, of Article 2 of the association agreements. I agree, however, on a point put by Mrs De Keyser on the amendments made. We thank Mrs Valenciano for having accepted many of our amendments. Those tabled are negative except for one amendment, which was tabled not by any group but by Mrs Flautre, concerning increased monitoring and a greater presence and coherence in post-electoral phases. I also believe, as Mrs Valenciano says, that the Commission and the Council ought to increase Parliament’s involvement in the political dialogue process, take into account our opinion and provide us with more information, more consistently, both during and after negotiations with third countries, as provided for in any case by Articles 21 and 24 of the Treaty. I also believe that, in general, the response to this issue needs to involve not only the announcement of actions, but also an investment in staff, which is extremely important. For example I recall, with sadness, a question put by the European Parliament recently: the Conference of Presidents rejected a request to have a committee on human rights with full powers. I believe that this was a mistake, because it would have been an excellent opportunity to see and give an idea of the strength and capacity of mainstreaming."@en4
"Señora Presidenta, Señorías, quisiera agradecer profundamente a la señora Valenciano el hecho de que una de las cuestiones que su valioso informe destaca sea la relativa a las acciones que la Unión Europea todavía debe emprender en las consultas sobre derechos humanos, de lo que se desprende que esta labor continúa abierta para todos nosotros. Creo que su petición de una mayor coherencia y transparencia para todos es vital, así como la mayor participación de la sociedad civil en la política exterior. Especial importancia reviste la confirmación del final, y no el comienzo, de una política que, en muchos casos, se basa en la duplicidad de normas. La señora Flautre, por ejemplo, hizo referencia a la cuestión de la tortura. Asimismo, me parece muy importante planificar una mayor coordinación entre los diversos organismos y crear subcomisiones y, sobre todo, incrementar la cooperación con los parlamentos nacionales y las delegaciones de la Comisión Europea en todo el mundo. No obstante, considero que en la cuestión de duplicidad de normas, lo importante es el hecho de que incluso nosotros, actuando como Unión Europea, no pongamos en práctica los acuerdos que firmamos. Estoy pensando, por ejemplo, en el artículo 2 de los acuerdos de asociación. Sin embargo, sí admito un punto señalado por la señora De Keyser sobre las enmiendas presentadas. Agradecemos a la señora Valenciano que haya aceptado muchas de nuestras enmiendas. Las que se han presentado son negativas, con la excepción de una enmienda, que fue presentada no por un grupo sino por la señora Flautre, relativa al incremento del seguimiento y una mayor presencia y coherencia en las fases postelectorales. Creo también, como dice la señora Valenciano, que la Comisión y el Consejo deberían incrementar la participación del Parlamento en el proceso del diálogo político, tener en cuenta nuestra opinión y proporcionarnos mayor información y de manera más coherente, tanto durante como tras las negociaciones con terceros países, como disponen, en cualquier caso, los artículos 21 y 24 del Tratado. Creo también que, en general, la respuesta a esta cuestión debe incluir no únicamente el anuncio de acciones, sino también una inversión en personal, algo extremadamente importante. Por ejemplo, recuerdo con pesar una pregunta formulada no hace mucho por el Parlamento Europeo: la Conferencia de Presidentes rechazó la petición de contar con una comisión sobre derechos humanos con plenos poderes, lo que considero que fue un error, porque hubiera sido una oportunidad excelente para corroborar y poder formarse una idea de la fuerza y la capacidad de integración."@es21
"Proua juhataja, daamid ja härrad, ma tahaksin väga tänada proua Valencianot, sest üks asi, mida see kaalukas raport esile toob, on ELi ees seisvad vajalikud sammud konsultatsioonides inimõiguste alal, ja seega on see töö jätkuv protsess meie kõigi jaoks. Usun, et raportööri üleskutse suuremaks põhimõtteühtluseks, läbipaistvuseks kõiges on oluline, samuti nagu on oluline kodanikuühiskonna suurem osalus välispoliitikas. Eelkõige tuleb tugevdada inimõigustele suunatud poliitika lõppu, mitte algust, mis põhineb paljudel juhtudel topeltstandarditel. Proua Flautre näiteks viitas piinamise olemasolule. Mulle tundub ka oluline planeerida suuremat koordineeritust eri institutsioonide vahel ja luua allkomisjone, ja eelkõige näidata üles initsiatiivi koostööks liikmesriikide parlamentidega ja Euroopa Komisjoni delegatsioonidega üle maailma. Usun siiski, et topeltstandardite asjus on oluline märkida, et isegi meie, kes me esindame ELi, ei rakenda lepinguid, millele oleme alla kirjutanud. Mõtlen praegu assotsiatsioonilepingute artiklit 2. Olen siiski nõus muudatusettepanekute küsimuses, mille tõstatas proua De Keyser. Täname proua Valencianot selle eest, et ta kiitis heaks paljud meie esitatud muudatusettepanekud. Muudatusettepanekutest, mis ei läinud läbi, ei olnud esitatud ühegi fraktsiooni, vaid proua Flautre poolt, ühe erandiga, mis puudutas aktiivsemat järelevalvet ja olulisemat kohalolekut ja sidusust valimisjärgses faasis. Usun samuti, nagu ütleb ka proua Valenciano, et komisjon ja nõukogu peaksid suurendama parlamendi osalemist poliitilise dialoogi protsessis, nad peaks arvestama meie arvamusega ning kindlustama meid põhjalikuma teabega kolmandate riikidega toimuva dialoogi kulgemisest nii läbirääkimiste käigus kui pärast, nii nagu seda näevad ette asutamisepingu artiklid 21 ja 24. Samuti usun, et üldiselt inimõiguste käsitlemine nõuab investeerimist ametnikesse, mis on ülioluline. Näiteks, meenutan kurbusega ühte Euroopa Parlamendi esitatud küsimust: esimeeste konverents lükkas tagasi ettepaneku täievolilise inimõiguskomisjoni loomiseks. Usun, et see oli viga, sest see oleks võinud olla suurepärane võimalus näha ja anda ettekujutust valitseva suuna jõust ja kompetentsist."@et5
". ) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan esittää suurkiitokset esittelijälle Elena Valencianolle, jonka merkittävässä mietinnössä korostetaan muun muassa toimia, joihin Euroopan unionin on vielä ryhdyttävä ihmisoikeuksia koskevissa kuulemisissa, sekä sitä, että tämä on meidän kaikkien tehtävä. Minusta hänen vaatimuksensa johdonmukaisuuden ja avoimuuden lisäämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan osallistumisen lisäämisestä ulkopolitiikassa ovat elintärkeitä. Minusta on erityisen tärkeää varmistaa usein kaksinaamaisen politiikan loppuminen sen sijaan, että sellaista ylipäätään aloitetaan. Jäsen Hélène Flautre muun muassa viittasi kidutukseen. Minusta on lisäksi hyvin tärkeää lisätä eri elinten välistä yhteistyötä ja perustaa alivaliokuntia sekä ennen kaikkea tehdä yhteistyötä kansallisten parlamenttien sekä Euroopan komission valtuuskuntien kanssa ympäri maailman. Kaksinaamaisuudesta puhuttaessa on minusta kuitenkin tärkeää muistaa, ettemme mekään Euroopan unionissa pane täytäntöön allekirjoittamiamme sopimuksia. Viittaan esimerkiksi assosiaatiosopimusten 2 artiklaan. Olen kuitenkin samaa mieltä jäsenen Véronique De Keyserin huomiosta, joka koski jätettyjä tarkistuksia. Kiitämme esittelijä’ Elena Valencianoa siitä, että hän hyväksyi useat tarkistuksemme. Jätetyt tarkistukset ovat kielteisiä lukuun ottamatta sitä, jota ei jättänyt puolueryhmä vaan parlamentin jäsen Hélène Flautre. Tarkistus koski valvonnan lisäämistä sekä läsnäolon ja yhtenäisyyden lisäämistä vaalien jälkeen. Uskon esittelijän Elena Valencianon tavoin, että komission ja neuvoston olisi lisättävä parlamentin osallistumista poliittiseen vuoropuheluun, otettava huomioon näkemyksemme sekä parannettava ja yhtenäistettävä parlamentille tiedottamista kolmansien maiden kanssa käytävien neuvottelujen aikana ja niiden jälkeen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 ja 24 artiklan mukaisesti. Katson myös yleisesti ottaen, että tähän kysymykseen vastaaminen edellyttää toimien lisäksi myös henkilökuntaan panostamista, joka on erittäin tärkeää. Muistelen hieman surullisena erästä Euroopan parlamentin hiljattain esittämää kysymystä: puheenjohtajakokous hylkäsi pyynnön myöntää ihmisoikeuksien alivaliokunnalle täydet toimivaltuudet. Uskon, että kyse oli virheestä, sillä tässä olisi ollut loistava tilaisuus osoittaa vertaisarvioinnin voima ja kyky."@fi7
"Madame la Présidente, Chers collègues, je tiens à remercier Mme Valenciano pour son rapport car celui-ci met l'accent sur les mesures que l'Union européenne doit encore prendre en matière de consultations sur les droits de l'homme, ainsi que sur le fait qu'il s’agit d’un travail en cours qui nous concerne tous. Je pense que sa demande d’une cohérence et d’une transparence accrues pour tous est vitale, au même titre que l’implication de la société civile dans la politique étrangère. Il est par dessus tout important de confirmer la fin et non le début d’une politique qui, dans de nombreux cas, repose sur des doubles normes. Mme Flautre, par exemple, a fait référence à la question de la torture. Il me semble également vital de prévoir un renforcement de la coopération entre les divers organes et créer des sous-commissions, et par-dessus tout de renforcer la coopération avec les parlements nationaux et les délégations de la Commission à travers le monde. Je pense, cependant, que ce qui est important au niveau de la question des doubles normes c’est que nous-mêmes, en notre qualité d’UE, ne mettons pas en œuvre les accords que nous signons. Je pense ici, par exemple, à l’article 2 des accords d’association. J’abonde cependant dans le sens du point soulevé par Mme De Keyser sur les amendements apportés. Nous remercions Mme Valenciano pour avoir accepté nombre de nos amendements. Les amendements proposés sont négatifs à l’exception d’un amendement, qui n’a pas été proposé par un groupe mais par Mme Flautre, relatif au renforcement du contrôle et à une présence et une cohérence accrue dans les phases post-électorales. J’estime également, tel que Mme Valenciano le dit, que la Commission et le Conseil devraient renforcer l'implication du Parlement dans le processus de dialogue politique, prendre en compte notre avis et nous fournir davantage d'informations, de façon plus systématique, tant au cours que suite aux négociations avec des pays tiers, tel que prévu dans tous les cas par les articles 21 et 24 du traité. Je pense également que la réponse à cette question doit, en général, impliquer non seulement l'annonce de mesures mais également l'investissement dans davantage de personnel, ce qui revêt énormément d'importance. Par exemple, je me souviens, avec tristesse, d’une question posée récemment par le Parlement européen. La Conférence des présidents a rejeté une demande relative à la mise en place d’une commission sur les droits de l'homme avec des pleins pouvoirs. À mon sens, ce fut une erreur. Cela aurait pu constituer une excellente occasion de voir et d’illustrer le pouvoir et la capacité de l’intégration."@fr8
"Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Szeretnék Valenciano asszonynak köszönetet mondani, mert egyvalami, amit igen fontos jelentése kiemel, az azok a lépések, amelyeket az Európai Uniónak még mindig meg kell tennie az emberi jogi konzultációkban és így az a tény, hogy ez egy olyan munka, amelyben valamennyiünknek előre kell haladnunk. Úgy vélem, hogy az előadó mindenki számára nagyobb mértékű konzisztenciára és átláthatóságra irányuló kérése létfontosságú, a civil társadalomnak a külpolitikában való nagyobb mértékű részvételéhez hasonlóan. Mindenekelőtt az a fontos, hogy egy – sok esetben kettős mércén alapuló – politika végét, nem pedig a kezdetét erősítsük meg. Flautre asszony például kínzás kérdésére utalt. Az is nagyon fontosnak tűnik számomra, hogy megtervezzük a jobb koordinációt a különféle szervek között és albizottságokat hozzunk létre, valamint hogy mindenekelőtt fokozzuk a nemzeti parlamentekkel és világszerte az Európai Bizottság küldöttségeivel folytatott együttműködést. Úgy vélem azonban, hogy a kettős mércével kapcsolatos kérdésben ami fontos, az az a tény, hogy – Európai Unióként eljárva – még mi sem hajtjuk végre az általunk aláírt megállapodásokat. Gondolok itt például a társulási megállapodások 2. cikkére. Egyetértek azonban azzal, amit De Keyser asszony az eszközölt módosításokkal kapcsolatban mondott. Köszönjük Valenciano asszonynak, hogy sok módosításunkat elfogadta. Az előterjesztett módosítások negatívak egy kivétellel, amelyet nem képviselőcsoport, hanem Flautre asszony terjesztett elő a fokozott nyomon követésre, valamint a választásokat követő szakaszokban a nagyobb mértékű jelenlétre és koherenciára vonatkozóan. Úgy gondolom továbbá, hogy – amint Valenciano asszony mondja – a Bizottságnak és a Tanácsnak fokoznia kell a Parlamentnek a politikai párbeszédfolyamatban játszott szerepét, figyelembe kell vennie véleményünket és több és következetesebb információkat kell biztosítania számunkra, a harmadik országokkal folytatott tárgyalások alatt és azok után is, amint azt mindenesetre a Szerződés 21. és 24. cikke előírja. Úgy vélem továbbá, hogy általánosságban az e kérdésekre adott reakciónak nemcsak intézkedések meghirdetését kell jelenteniük, hanem a személyzetbe való befektetést is, ami rendkívül fontos. Szomorúan idézem fel például egy, az Európai Parlament által nemrégiben felvetett kérdésre: az Elnökök Konferenciája elutasított egy arra irányuló kérést, hogy rendelkezzünk egy teljes jogkörökkel rendelkező emberi jogi bizottsággal. Szerintem ez hiba, mert ez remek alkalom lett volna arra, hogy lássuk az esélyegyenlőség erejét és kapacitását és elképzelést adjunk arról."@hu11
"Ponia Pirmininke, ponios ir ponai, norėčiau padėkoti poniai Valenciano, nes svarus jos pranešimas parodo, kokių priemonių Europos Sąjunga dar turi imtis teikdama konsultacijas žmogaus teisių klausimais, o tai reiškia, kad visiems mums tai tik darbo pradžia. Manau, kad jos išreikštas reikalavimas laikytis didesnio nuoseklumo ir skaidrumo, kaip ir pilietinės visuomenės dalyvavimas užsienio politikoje, yra gyvybiškai svarbus. Svarbiausia užuot iš naujo pradėjus padaryti galą politikai, kuri daugeliu atvejų yra pagrįsta dvigubais standartais. Ponia Flautre, pavyzdžiui, atkreipė dėmesį į kankinimų klausimą. Man taip pat atrodo svarbu numatyti didesnį įvairių institucijų veiksmų suderinamumą ir sukurti pakomitečius, o svarbiausia – sustiprinti Europos Komisijos delegacijų bendradarbiavimą su nacionaliniais parlamentais visame pasaulyje. Tačiau, kalbant apie dvigubus standartus, manau, svarbu yra tai, jog net mes, Europos Sąjunga, nevykdome savo pasirašytų sutarčių. Turiu omenyje asociacijos sutarčių 2 straipsnį. Vis dėlto sutinku su ponios De Keyser pateikta nuomone apie padarytus pakeitimus. Dėkojame poniai Valenciano, kad priėmė daugumą mūsų pakeitimų. Pateikti pakeitimai yra neigiami, išskyrus vieną su intensyvesniu stebėjimu, didesniu dalyvavimu ir nuoseklumu porinkiminiuose etapuose susijusį pakeitimą, kuris buvo pateiktas ne kurios nors grupės, o ponios Flautre. Aš taip pat manau, kaip kad ir ponia Valenciano sako, kad Komisija ir Taryba turėtų labiau įtraukti Parlamentą į politinio dialogo procesą, skaitytis su mūsų nuomone bei teikti mums daugiau informacijos bei daryti tai nuolat – tiek derybų su trečiosiomis valstybėmis metu, tiek joms pasibaigus, kaip tai numatyta Sutarties 21 ir 24 straipsniuose. Aš taip pat tikiu, kad atsakymas į šį klausimą iš esmės reikalauja ne tik veiksmų paskelbimo, bet ir investicijų į personalą, o tai yra ypač svarbu. Pavyzdžiui, aš su liūdesiu primenu Europos Parlamento neseniai iškeltą klausimą: Prezidentų konferencijos atmestą pasiūlymą suteikti žmogaus teisių komitetui visas teises. Mano nuomone, tai buvo klaida, kadangi tai būtų buvusi puiki galimybė pamatyti ir perteikti integravimo jėgą ir pajėgumą."@lt14
"Cienījamā priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Es vēlos pateikties jo viena no lietām, kas ir izceltas viņas ziņojumā, ir soļi, kas Eiropas Savienībai ir jāveic konsultācijās par cilvēktiesību jautājumiem, tādējādi norādot, ka šis darbs mums visiem turpinās. Es uzskatu, ka viņas pieprasījums pēc lielāka saskanīguma un pārredzamības visiem ir ļoti būtisks, tāpat arī pieprasījums pēc lielākas pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanās ārpolitikā. Svarīgi ir apstiprināt politikas beigas un nevis sākumu, jo daudzos gadījumos politika balstās uz dubultiem standartiem. piemēram, minēja spīdzināšanas jautājumu. Ļoti svarīgi man šķiet arī plānot lielāku saskaņotību starp dažādām struktūrvienībām un veidot apakškomitejas, bet galvenokārt pastiprināt sadarbību ar dalībvalstu parlamentiem un Eiropas Komisijas delegācijām visā pasaulē. Tomēr es uzskatu, ka attiecībā uz dubulto standartu jautājumu būtiski ir tas, ka pat mēs, Eiropas Savienība, neīstenojam nolīgumus, ko parakstām. Es runāju par, piemēram, asociācijas nolīgumu 2. pantu. Taču es piekrītu teiktajam par ieviestajiem grozījumiem. Mēs pateicamies par daudzu mūsu grozījumu pieņemšanu. Iesniegtie grozījumi ir negatīvi, izņemot vienu, ko iesniedza nevis kāda grupa, bet par labāku pārraudzību un aktīvāku iesaistīšanos un lielāku vienotību pēcvēlēšanu posmos. Es arī piekrītu teiktajam, proti, ka Komisijai un Padomei ir jāveicina Parlamenta iesaistīšanās politisko divpusējo sarunu procesā, jāņem vērā mūsu viedoklis un regulāri jāsniedz mums vairāk informācijas gan tad, kad notiek sarunas ar trešām valstīm, gan pēc šīm sarunām, ko jebkurā gadījumā paredz Līguma 21. un 24. pants. Es arī uzskatu, ka kopumā, risinot šo problēmu, ir ne tikai jāinformē par darbībām, bet arī jāiegulda personālā, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Piemēram, mani apbēdina jautājums, ko Eiropas Parlaments nesen izvirzīja – Prezidentu konference noraidīja pieprasījumu veidot cilvēktiesībām veltītu komiteju ar pilnvarām. Es uzskatu, ka tā bija kļūda, jo šī komiteja būtu devusi lielisku iespēju redzēt un gūt priekšstatu par iekļaušanas spēku un iespējām."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio molto l'onorevole Valenciano perché la sua ponderosa relazione evidenzia tra l'altro i passi che l'Unione europea deve ancora intraprendere nelle consultazioni sui diritti umani e quindi è un per tutti noi. Penso che sia fondamentale la sua richiesta di maggiore coerenza e trasparenza con tutti e anche un più ampio coinvolgimento della società civile nella politica estera. Soprattutto mi sembra importante ribadire la fine e non l'inizio di una politica che molto spesso è di due pesi e due misure. L'on. Flautre, per esempio, riprendeva la questione della tortura. Mi sembra inoltre molto importante pianificare il maggior coordinamento fra le diverse istanze e la creazione di sottocommissioni e soprattutto aumentare la cooperazione con i parlamenti nazionali e con le delegazioni della Commissione europea nel mondo. Penso, però, che nella questione di due pesi e due misure sia importante il fatto che anche noi come Unione europea non applichiamo gli accordi che firmiamo. Penso all'articolo 2, per esempio, degli accordi di associazione. Concordo però su un punto che poneva l'onorevole De Keyser sugli emendamenti fatti. Ringraziamo l'onorevole Valenciano perché ha accolto molti dei nostri emendamenti. Quelli presentati sono negativi tranne un emendamento, che non è stato presentato da nessun gruppo, ma dall'onorevole Flautre, il quale riguarda un maggiore monitoraggio e una maggiore presenza e coerenza nelle fasi post-elettorali. Penso anche, come dice l'onorevole Valenciano, che la Commissione e il Consiglio debbano aumentare il coinvolgimento del Parlamento nel processo di dialogo politico e tener conto del nostro parere e informarci di più e in modo più coerente durante e dopo le negoziazioni con i paesi terzi, così come prevedono anche gli articoli 21 e 24 del trattato. Penso inoltre che si risponde a questo tema in genere non soltanto attraverso l'enunciazione delle pratiche, ma anche con un investimento in personale che è estremamente importante. Penso con tristezza, per esempio, a una questione che ha posto il Parlamento europeo in questi tempi: la Conferenza dei presidenti non ha accolto l'istanza di avere una commissione dei diritti umani con pieni poteri. Credo che sia stato un errore perché sarebbe stata un'occasione ottima per vedere e dare l'idea della forza e della capacità del ."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, ik dank mevrouw Valenciano zeer, omdat een van de dingen die haar belangrijke verslag benadrukt, betrekking heeft op de stappen die de Europese Unie nog moet zetten in het overleg over de mensenrechten, en daarmee op het feit dat dit een werk in uitvoering is voor ons allemaal. Ik meen dat haar verzoek om meer consistentie en transparantie voor allemaal essentieel is, evenals meer betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij buitenlands beleid. Het is bovenal belangrijk om het doel van een beleid vast te leggen en niet het begin, dat in veel gevallen is gebaseerd op dubbele maatstaven. Mevrouw Flautre verwees bijvoorbeeld naar de kwestie van martelingen. Het lijkt mij ook heel belangrijk om een meer coördinatie te plannen tussen de verschillende organen en om subcommissies in te stellen, en bovenal om de samenwerking te verbeteren met nationale parlementen en de delegaties van de Europese Commissie over de hele wereld. Ik ben echter van oordeel dat in de kwestie van de dubbele maatstaven het feit belangrijk is dat zelfs wij, handelend als Europese Unie, niet de door ons getekende overeenkomsten ten uitvoer leggen. Ik denk bijvoorbeeld aan artikel 2 van de associatieovereenkomsten. Ik ben het op een punt echter eens met mevrouw De Keyser over de ingediende amendementen. We danken mevrouw Valenciano voor het feit dat ze veel van onze amendementen heeft overgenomen. Die ingediende amendementen waren negatief behalve een, die was niet ingediend door een Fractie maar door mevrouw Flautre en die had betrekking op meer toezicht en grotere aanwezigheid en coherentie in de fase na de verkiezingen. Ik ben ook van mening evenals mevrouw Valenciano dat de Commissie en de Raad de betrokkenheid van het Parlement bij het proces van de politieke dialoog moeten vergroten, rekening moeten houden met onze opvatting en aan ons meer informatie moeten verstrekken, op consistentere wijze, zowel tijdens als na de onderhandelingen met derde landen, zoals in ieder geval in de artikelen 21 en 24 van het Verdrag is bepaald. Ik ben ook van mening dat in het algemeen de reactie op dit vraagstuk niet alleen betrekking dient te hebben op de aankondiging van activiteiten, maar ook op investering in personeel, hetgeen uiterst belangrijk is. Zo herinner ik me met droefheid een vraag die kortgeleden door Europees Parlement is gesteld: de conferentie van voorzitters verwierp een verzoek om een commissie inzake mensenrechten met volledige bevoegdheid. Ik denk dat dit een vergissing was, omdat het een uitstekende gelegenheid zou zijn om een beeld te krijgen van de intensiteit en omvang van de heersende stroming."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie i panowie! Chcę bardzo podziękować pani Valenciano, ponieważ jedną ze spraw poruszonych w jej ważnym sprawozdaniu są kroki, które Unia Europejska musi wciąż podjąć w konsultacjach na temat praw człowieka, dzięki temu są to faktycznie prace w toku dla nas wszystkich. Uważam, że jej prośba o większą spójność i przejrzystość jest istotna, jak również sprawa większego zaangażowania instytucji społeczeństwa obywatelskiego w politykę zagraniczną. Przede wszystkim ważne jest, aby potwierdzić zakończenie, a nie początek, polityki opartej w wielu przypadkach na podwójnych standardach. Pani Flautre, dla przykładu odniosła się do sprawy tortur. Moim zdaniem równie ważne jest planowanie większej koordynacji pomiędzy różnymi ciałami i stworzenie podkomisji, i przede wszystkim zwiększenie współpracy z narodowymi parlamentami i delegacjami Komisji Europejskiej na całym świecie. Uważam jednak, że w sprawie podwójnych standardów ważne jest to, nawet my, działając jako Unia Europejska, nie wprowadzamy w życie porozumień, które podpisujemy. Myślę np. o artykule 2 umów stowarzyszeniowych. Zgadzam się jednak ze sprawą poruszoną przez panią De Keyser na temat poprawek, które przedstawiliśmy. Dziękujemy pani Valenciano za przyjęcie tak wielu poprawek. Te zgłoszone są negatywne z wyjątkiem jednej poprawki, niezgłoszonej przez żadną grupę, lecz przez panią Flautre, dotyczącą zwiększenia monitorowania oraz większej obecności i spójności na etapie po przeprowadzonych wyborach. Uważam również, jak mówi pani Valenciano, że Komisja i Rada powinny zwiększyć zaangażowanie Parlamentu w proces dialogu politycznego brać pod uwagę naszą opinię i dostarczać nam więcej informacji w bardziej konsekwentny sposób, przed i po negocjacjach, jak stanowią artykuły 21 i 24 Traktatu. Sądzę także, że ogólnie mówiąc, że w tej sprawie musimy nie tylko ogłosić działania, lecz również zainwestować w personel, co jest bardzo ważne. Przypominam sobie ze smutkiem, pytanie zadane niedawno przez Parlament Europejski: konferencja przewodniczących odrzuciła prośbę o utworzenie komisji ds. praw człowieka z pełnymi uprawnieniami. Uważam, że to był błąd, ponieważ byłaby to znakomita szansa na sprawdzenie, na ile prawa człowieka można włączyć do głównego nurtu polityki UE."@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de agradecer vivamente à senhora deputada Valenciano, pois uma das coisas que o seu ponderoso relatório põe em evidência são os passos que a União Europeia tem ainda de dar nas consultas relativas aos direitos humanos, e, portanto, o facto de se tratar de um um trabalho em curso, para todos nós. Considero fundamental o seu apelo a uma maior coerência e transparência por parte de todos, assim como um maior envolvimento da sociedade civil na política externa. É, sobretudo, importante confirmar o fim e não o início de uma política que, em muitos casos, trabalha com dois pesos e duas medidas. A senhora deputada Flautre, por exemplo, referiu-se à questão da tortura. Parece-me também muito importante prever uma maior coordenação entre os vários organismos e criar subcomissões, e, acima de tudo, aumentar a cooperação com os parlamentos nacionais e com as delegações da Comissão Europeia espalhadas pelo mundo. Penso, porém, que na questão dos dois pesos e duas medidas o que importa é que, mesmo nós, a União Europeia, não cumprimos os acordos que assinamos. Estou a pensar, por exemplo, no artigo 2.º dos acordos de associação. Mas concordo com um ponto levantado pela senhora deputada De Keyser sobre as alterações feitas. Agradecemos à senhora deputada Valenciano por ter aceitado muitas das nossas alterações. As alterações apresentadas são negativas, exceptuando uma, que não foi apresentada por nenhum Grupo, mas pela senhora deputada Flautre, relativa a um maior acompanhamento e uma maior presença e coerência nos períodos pós-eleitorais. Penso também que, como diz a senhora deputada Valenciano, a Comissão e o Conselho devem aumentar o envolvimento do Parlamento no processo de diálogo político, ter em conta a nossa opinião e fornecer-nos mais informações, de um modo mais consistente, quer durante, quer após as negociações com os países terceiros, como, aliás, previsto nos artigos 21.º e 24.º do Tratado. Penso também que, em geral, a resposta a esta questão deve envolver não só o anúncio das acções, mas também um investimento em pessoal, que é extremamente importante. Por exemplo, é com tristeza que refiro uma questão recentemente levantada pelo Parlamento Europeu: a Conferência dos Presidentes rejeitou a proposta de uma comissão dos direitos humanos dotada de plenos poderes. Considero que foi um erro, pois teria sido uma excelente oportunidade para ver e dar uma ideia da força e da capacidade do paritarismo ( )."@pt17
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio molto l'onorevole Valenciano perché la sua ponderosa relazione evidenzia tra l'altro i passi che l'Unione europea deve ancora intraprendere nelle consultazioni sui diritti umani e quindi è un per tutti noi. Penso che sia fondamentale la sua richiesta di maggiore coerenza e trasparenza con tutti e anche un più ampio coinvolgimento della società civile nella politica estera. Soprattutto mi sembra importante ribadire la fine e non l'inizio di una politica che molto spesso è di due pesi e due misure. L'on. Flautre, per esempio, riprendeva la questione della tortura. Mi sembra inoltre molto importante pianificare il maggior coordinamento fra le diverse istanze e la creazione di sottocommissioni e soprattutto aumentare la cooperazione con i parlamenti nazionali e con le delegazioni della Commissione europea nel mondo. Penso, però, che nella questione di due pesi e due misure sia importante il fatto che anche noi come Unione europea non applichiamo gli accordi che firmiamo. Penso all'articolo 2, per esempio, degli accordi di associazione. Concordo però su un punto che poneva l'onorevole De Keyser sugli emendamenti fatti. Ringraziamo l'onorevole Valenciano perché ha accolto molti dei nostri emendamenti. Quelli presentati sono negativi tranne un emendamento, che non è stato presentato da nessun gruppo, ma dall'onorevole Flautre, il quale riguarda un maggiore monitoraggio e una maggiore presenza e coerenza nelle fasi post-elettorali. Penso anche, come dice l'onorevole Valenciano, che la Commissione e il Consiglio debbano aumentare il coinvolgimento del Parlamento nel processo di dialogo politico e tener conto del nostro parere e informarci di più e in modo più coerente durante e dopo le negoziazioni con i paesi terzi, così come prevedono anche gli articoli 21 e 24 del trattato. Penso inoltre che si risponde a questo tema in genere non soltanto attraverso l'enunciazione delle pratiche, ma anche con un investimento in personale che è estremamente importante. Penso con tristezza, per esempio, a una questione che ha posto il Parlamento europeo in questi tempi: la Conferenza dei presidenti non ha accolto l'istanza di avere una commissione dei diritti umani con pieni poteri. Credo che sia stato un errore perché sarebbe stata un'occasione ottima per vedere e dare l'idea della forza e della capacità del ."@ro18
"Pani predsedajúca, dámy a páni, chcela by som veľmi poďakovať pani Valencianovej, pretože jedna zo záležitostí, ktoré vo svojej významnej správe zdôrazňuje sú kroky, ktoré Európska únia ešte musí podniknúť v konzultáciách o ľudských právach, a teda skutočnosť, že ide o nedokončenú prácu pre nás všetkých. Domnievam sa, že jej požiadavka na väčšiu konzistentnosť a transparentnosť pre všetkých je nevyhnutná, ako aj väčšie zapojenie občianskej spoločnosti do vonkajšej politiky. Predovšetkým je dôležité potvrdiť koniec a nie začiatok politiky, ktorá je v mnohých prípadoch založená na dvojitých štandardoch. Ako napríklad uviedla pani Flautrová v prípade záležitosti súvisiacej s mučením. Rovnako sa mi zdá veľmi dôležité naplánovať užšiu koordináciu medzi rôznymi orgánmi a zriadiť podvýbory a predovšetkým posilniť spoluprácu s národnými parlamentmi a delegáciami Európskej komisie na celom svete. Domnievam sa však, že v prípade dvojitých štandardov je dôležitou skutočnosť, že dokonca aj my, konajúc ako Európska únia, nevykonávame dohody, ktoré podpisujeme. Mám na mysli napríklad článok 2 dohôd o pridružení. Súhlasím však s poznámkou predloženou pani De Keyserovou k predloženým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Ďakujeme pani Valencianovej za to, že prijala mnohé z našich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Preložené návrhy sú zamietnuté okrem jedného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý nepredložila žiadna skupina, ale pani Flautrová a ktorý sa týka rozšíreného monitorovania a výraznejšej prítomnosti a koherentnosti v povolebných fázach. Rovnako sa domnievam, ako hovorí pani Valencianová, že Komisia a Rada by mali zintenzívniť zapojenie Parlamentu do procesu politického dialógu, zohľadniť náš názor a poskytnúť nám viac informácií, konzistentnejším spôsobom pred rokovaniami, ako aj po rokovaniach s tretími krajinami, ako sa pre každý prípad stanovuje v článkoch 21 a 24 zmluvy. Rovnako sa domnievam, že vo všeobecnosti sa do reakcie na túto záležitosť musí zapojiť nielen oznamovanie o činnosti, ale aj investície do personálu, čo je nesmierne dôležité. Bohužiaľ, spomínam si na otázku, ktorú nedávno predložil Európsky parlament. Konferencia predsedov odmietla žiadosť o zriadenie Výboru pre ľudské práva s plnými právomocami. Domnievam sa, že to bola chyba, pretože by to inak bola vynikajúca príležitosť dokázať a zrealizovať myšlienku sily a kapacity presadzovania."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, gospe Valenciano se najlepše zahvaljujem, saj njeno pomembno poročilo med drugim izpostavlja ukrepe, ki jih mora Evropska unija še sprejeti v okviru posvetovanj o človekovih pravicah, in torej dejstvo, da je to za vse nas še nedokončan proces. Mislim, da je njena zahteva za večjo usklajenost in preglednost ter večje vključevanje civilne družbe v zunanjo politiko bistvena. Zlasti pomembno je potrditi zaključek in ne začetek politike, ki pogosto temelji na dvojnih merilih. Gospa Flautre je na primer navedla vprašanje mučenja. Zelo pomembno se mi zdi tudi načrtovanje večje usklajenosti med različnimi organi in ustanavljanje pododborov, zlasti pa okrepitev sodelovanja z nacionalnimi parlamenti in delegacijami Evropske komisije po svetu. Vseeno mislim, da je v zvezi z vprašanjem dvojnih meril pomembno dejstvo, da tudi mi kot Evropska unija ne izvajamo podpisanih sporazumov. Govorim na primer o členu 2 pridružitvenih sporazumov. Vseeno pa se strinjam s pripombo gospe De Keyser glede vloženih predlogov sprememb. Gospe Valenciano se zahvaljujemo, da je sprejela več naših predlogov sprememb. Vloženi predlogi sprememb so negativni, razen predloga spremembe, ki ga ni vložila nobena skupina, ampak gospa Flautre, in zadeva boljše spremljanje ter večjo prisotnost in usklajenost po volitvah. Kot je navedla gospa Valenciano, mislim tudi, da morata Komisija in Svet okrepiti udeležbo Parlamenta v procesu političnega dialoga, upoštevati naše stališče in nam zagotoviti več bolj usklajenih informacij med pogajanji s tretjimi državami in po njih, kot določata člena 21 in 24 Pogodbe. Prepričana sem tudi, da mora odgovor na to vprašanje poleg napovedi ukrepov na splošno vključevati tudi naložbe v osebje, kar je izjemno pomembno. Z žalostjo se spominjam na primer vprašanja, ki ga je pred kratkim zastavil Evropski parlament; konferenca predsednikov je zavrnila zahtevo za odbor za človekove pravice, ki bi imel polne pristojnosti. Mislim, da je bila to napaka, ker bi to lahko pomenilo odlično priložnost za ponazoritev moči in vpliva poenotenja."@sl20
"Fru talman, mina damer och herrar! Jag vill tacka Elena Valenciano så mycket, eftersom en av de saker som betonas i hennes omfattande betänkande är att EU måste vidta ytterligare åtgärder vid samråd om mänskliga rättigheter, och faktum är att det är ett arbete som leder utvecklingen framåt för oss alla. Jag anser att hennes begäran om ökad konsekvens och öppenhet för alla är nödvändig, liksom att det civila samhället blir mer delaktigt i utrikespolitiken. Framför allt är det viktigt att bekräfta slutmålet och inte inledningen av en politik som i så många fall grundas på dubbla måttstockar. Hélène Flautre nämnde exempelvis frågan om tortyr. Jag anser också att det är mycket viktigt att planera för bättre samordning mellan olika organ och att inrätta underutskott, och att framför allt öka samarbetet med nationella parlament och Europeiska kommissionens delegationer runtom i världen. När det gäller dubbla måttstockar anser jag dock att det är viktigt att påpeka att inte heller vi i EU fullföljer de avtal vi undertecknar. Jag tänker till exempel på artikel 2 i associeringsavtalen. Jag håller dock med om en sak som Véronique De Keyser sa om de ändringsförslag som lagts fram. Vi tackar Elena Valenciano för att hon har godtagit många av våra ändringsförslag. De som har lagts fram är negativa, förutom ett ändringsförslag som inte lades fram av någon grupp, utan av Hélène Flautre, och det gällde ökad övervakning, närvaro och samstämmighet under faserna efter val. Jag anser också, precis som Elena Valenciano säger, att kommissionen och rådet borde öka parlamentets delaktighet i den politiska dialogen, beakta vår ståndpunkt och på ett mer konsekvent sätt ge oss mer information, både under och efter förhandlingar med tredjeländer, vilket i alla händelser föreskrivs i artiklarna 21 och 24 i fördraget. När det gäller behandlingen av denna fråga i allmänhet anser jag även att det inte bara krävs att man informerar om åtgärder, utan också att man investerar i personal, något som är mycket viktigt. Jag minns exempelvis med sorg en fråga som Europaparlamentet tog upp nyligen. Ordförandekonferensen förkastade en begäran om att inrätta ett utskott för mänskliga rättigheter med fullständiga befogenheter. Jag anser att det var ett misstag, eftersom det hade varit en utmärkt möjlighet att se och få en uppfattning om styrkan och möjligheterna med en integrerad politik för mänskliga rättigheter."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph