Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-326"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.24.3-326"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, je crois que Mme Valenciano l'a très bien montré dans son excellent rapport, on regorge de propositions concrètes qui seront certainement très utiles à la présidence portugaise, puisqu'elle a manifesté son ambition d'obtenir des résultats tangibles en matière de droits de l'homme et de démocratie. C'est donc de concert avec la Commission et avec le Conseil que nous plaidons, depuis longtemps, pour plus de cohérence, de transparence, de résultats dans nos discussions avec les pays tiers. Il reste finalement à passer concrètement du plaidoyer à l'action. Je suis persuadée que vous savez aussi bien que moi ce qu'il suffit de systématiser pour rendre plus efficaces, au-delà de leur diversité, les dialogues sur les droits de l'homme. Premièrement, mettre en place des objectifs clairs et publics assignés à chaque dialogue afin de dégager une stratégie cohérente et partagée, assumée au plus haut niveau. Deuxièmement, élaborer des indicateurs pour permettre une évaluation concrète des résultats engrangés par un dialogue et les communiquer aux parlementaires pour qu'ils puissent, par exemple lors d'une délégation dans le pays, s'assurer des avancées, en discuter avec la société civile et les défenseurs des droits de l'homme pour mieux interpeller les partenaires sur les engagements pris dans le cadre du dialogue. À ce propos, nous attendons toujours la communication des indicateurs qui devraient servir à l'évaluation du dialogue nouvellement mis en place avec l'Ouzbékistan. Troisièmement, garantir la prise en compte des droits de l'homme dans toutes les politiques externes de l'Union, y compris la politique commerciale, la politique migratoire et la politique de lutte contre le terrorisme. C'est notre crédibilité à parler des droits de l'homme qui est ici en jeu. Expliquez-moi, par exemple, comment on discute aujourd'hui de la mise en œuvre des lignes directrices contre la torture dans le sous-comité "droits de l'homme" avec la Jordanie, le premier sous-comité créé dans le cadre de la politique de voisinage, aujourd'hui érigé en modèle, quand on sait que des États européens y ont couvert la sous-traitance de la torture par la CIA. Comment fait-on pour discuter de la torture et de sa lutte dans le cadre de ce sous-comité? Notre premier travail en tant que parlementaires est d'évaluer la pertinence de l'action de l'UE et, pour ce faire, vous pouvez compter sur les délégations, sur les commissions et sur tout le Parlement qui continuera de batailler pour son application à tous les stades, qu'il s'agisse de lancer, de réorienter ou, si nécessaire, d'interrompre un dialogue."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, domnívám se, že paní Valencianová dokázala ve své vynikající zprávě, že máme až přebytek konkrétních návrhů, které budou určitě užitečné pro portugalské předsednictví, které vyhlásilo, že jeho cílem je dosáhnout hmatatelných výsledků v oblasti lidských práv a demokracie. Už určitou dobu vyzýváme k větší koherentnosti, transparentnosti a výsledkům v rámci našich diskusí s třetími zeměmi společně s Komisí a Radou. Už je potřebné jen přejít od slov k činům. Jsem přesvědčena, že víte stejně dobře jako já, že všechno, co to vyžaduje, je organizace na zefektivnění dialogů o lidských právech bez ohledu na jejich rozmanitost. V první řadě to znamená stanovení jasných veřejných cílů určených pro každý dialog, abychom mohli začít vykonávat koherentní, společnou strategii, odpovídající nejvyšší úrovni. Zadruhé to znamená stanovení ukazatelů, které nám umožní řádné hodnocení dosažených výsledků dialogu a informování poslanců EP o těchto výsledcích, aby potom například, když zemi navštíví delegace, mohli zkontrolovat, jakého bylo dosaženo pokroku, a diskutovat s občanskou společností a zastánci lidských práv, aby byli schopnější při prověřování svých partnerů, pokud jde o závazky přijaté v rámci daného dialogu. V této souvislosti stále čekáme na informace o ukazatelích, které by měly být použity k hodnocení dialogu, který se nedávno začal vést s Uzbekistánem. Zatřetí to znamená garantování, že lidská práva se zohledňují ve všech vnějších politikách EU včetně obchodní politiky, migrační politiky a boji proti terorismu. V diskusích o lidských právech jde o naši důvěryhodnost. Může například někdo objasnit, jakým způsobem můžeme nyní diskutovat o vykonávání směrnice o zákazu mučení v Jordánsku v Podvýboru pro lidská práva, prvním podvýboru zřízeném v rámci politiky sousedství, který je dnes dáván za příklad, když víme, že členské státy EU utajovaly subdodávky mučení pro CIA? Jak můžeme diskutovat o zákazu mučení a boji proti němu v tomto podvýboru? Naší prvořadou úlohou jako poslanců EP je hodnotit náležitost činnosti EU a k tomuto účelu můžete počítat s delegacemi, výbory a celým Parlamentem, který bude v každém bodě nadále bojovat za jejich uplatňování, ať už to bude znamenat otevření, změnu orientace anebo, když to bude třeba, zastavení dialogu."@cs1
"Fru formand! Jeg mener, at fru Valenciano meget tydeligt i sin fremragende betænkning har vist, at det bugner med konkrete forslag, som bestemt vil være meget nyttige for det portugisiske formandskab, som har sat sig for at opnå håndgribelige resultater på områderne menneskerettigheder og demokrati. Vi har i længere tid sammen med Kommissionen og Rådet opfordret til større sammenhæng og gennemsigtighed og bedre resultater i vores forhandlinger med tredjelande. Nu er det reelt blot et spørgsmål om at gå fra ord til handling. Jeg er overbevist om, at De lige så vel som jeg ved, at systematisering er det eneste, det kræver for at gøre vores dialog om menneskerettigheder mere effektiv, ud over at sikre diversiteten. Det betyder for det første, at vi skal fastsætte klare, offentlige mål for den enkelte dialog, således at der fremkommer en sammenhængende, fælles strategi på højeste niveau. For det andet er det ensbetydende med at indføre indikatorer, som gør det muligt at foretage en reel vurdering af resultaterne af dialogen og informere medlemmerne af Europa-Parlamentet om dem, således at eksempelvis en delegation, der besøger tredjelandet, kan kontrollere, hvilke fremskridt der er sket, drøfte dem med civilsamfundet og med menneskerettighedsforkæmpere og blive bedre i stand til at udspørge deres partnere om de forpligtelser, der er indgået i forbindelse med dialogen. I den henseende afventer vi stadig at få oplyst, hvilke indikatorer der skal anvendes til at evaluere den dialog, som for nylig blev indledt med Usbekistan. For det tredje indebærer det at garantere, at der tages hensyn til menneskerettigheder i alle EU's eksterne politikker, herunder handelspolitikken, migrationspolitikken og i bekæmpelsen af terrorisme. Det er vores troværdighed i forhold til at tale om menneskerettigheder, der står på spil her. Kan nogen f.eks. forklare mig, hvordan vi i øjeblikket kan drøfte gennemførelsen af retningslinjer for bekæmpelse af tortur med Jordan i Underudvalget om Menneskerettigheder, det første underudvalg, der er oprettet i forbindelse med naboskabspolitikken, og som i dag er blevet en model, når vi ved, at visse EU-medlemsstater inden for dette udvalg har dækket over CIA's udlicitering af tortur. Hvordan kan vi drøfte tortur og torturbekæmpelse i dette underudvalg? Vores vigtigste arbejde som medlemmer af Europa-Parlamentet er at vurdere relevansen af EU's indsats og i den henseende, kan De stole på delegationerne, på udvalgene og på hele Parlamentet, som hele vejen fortsat vil kæmpe for dens gennemførelse, uanset om det betyder at indlede, forny eller om nødvendigt standse dialogen."@da2
". Frau Präsidentin! Ich denke, wie Frau Valenciano sehr trefflich in ihrem ausgezeichneten Bericht nachgewiesen hat, gibt es eine Vielzahl von konkreten Vorschlägen, die sicherlich sehr nützlich für die portugiesische Präsidentschaft sind, denn diese hat ja ihren Ehrgeiz zum Ausdruck gebracht, konkrete Ergebnisse auf dem Gebiet der Menschenrechte und der Demokratie zu erzielen. Wir fordern seit langem in Übereinstimmung mit der Kommission und dem Rat mehr Kohärenz, mehr Transparenz, mehr Resultate in unseren Diskussionen mit Drittländern. Wir müssen endlich von den Worten zur Tat übergehen. Ich bin überzeugt, Sie wissen ebenso gut wie ich, dass es nur der Organisation bedarf, um den Menschenrechtsdialogen trotz ihrer Unterschiedlichkeit mehr Wirksamkeit zu verleihen. Erstens ist es erforderlich, eindeutige und öffentliche Ziele für jeden Dialog festzulegen, um eine auf höchster Ebene unterstützte kohärente und gemeinsame Strategie zu entwickeln. Zweitens kommt es darauf an, Indikatoren für eine konkrete Bewertung der in einem Dialog erzielten Ergebnisse zu erarbeiten und sie den Parlamentariern mitzuteilen, damit diese beispielsweise bei einem Delegationsbesuch in dem entsprechenden Land die Fortschritte überprüfen, sie mit der Zivilgesellschaft und den Menschenrechtsaktivisten diskutieren können, um die Partner besser auf die im Rahmen des Dialogs eingegangenen Verpflichtungen ansprechen zu können. In diesem Zusammenhang warten wir immer noch auf die Übermittlung der Indikatoren, die zur Bewertung des neu gestarteten Dialogs mit Usbekistan dienen sollen. Drittens muss die Berücksichtigung der Menschenrechte in allen externen Politiken der Union, einschließlich der Handels-, der Migrations- und der Antiterrorpolitik, gesichert werden. Hier geht es um unsere Glaubwürdigkeit, wenn wir über die Menschenrechte sprechen. Erklären Sie mir doch bitte zum Beispiel, wie heute über die Einführung von Leitlinien gegen die Folter im Unterausschuss Menschenrechte mit Jordanien, dem ersten im Rahmen der Nachbarschaftspolitik geschaffenen und heute als beispielgebend hingestellten Unterausschuss, diskutiert werden soll, wenn man weiß, dass die europäischen Mitgliedstaaten die Untervergabe der Folter durch die CIA gedeckt haben? Wie sollen wir in diesem Unterausschuss über die Folter und ihre Bekämpfung sprechen? Unsere erste Aufgabe als Parlamentarier besteht in der Bewertung des Handelns der EU, und dazu können Sie auf die Delegationen, die Ausschüsse und das ganze Parlament zählen, das weiter für ihre Umsetzung in allen Phasen kämpfen wird, sei es bei der Einleitung, der Neuorientierung oder falls notwendig bei der Einstellung eines Dialogs."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι η κ. Valenciano έδειξε με μεγάλη σαφήνεια στην έξοχη έκθεσή της ότι διαθέτουμε πληθώρα συγκεκριμένων προτάσεων που σίγουρα θα είναι πολύ χρήσιμες στην πορτογαλική Προεδρία, καθώς εξέφρασε τον στόχο της να επιτύχει απτά αποτελέσματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Εδώ και καιρό ζητούμε μεγαλύτερη συνάφεια, διαφάνεια και αποτελέσματα στις συζητήσεις μας με τρίτες χώρες, από κοινού με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Το μόνο που μένει είναι από τα λόγια να περάσουμε στις πράξεις. Είμαι πεπεισμένη ότι γνωρίζετε το ίδιο καλά με εμένα πως το μόνο που χρειάζεται είναι οργάνωση για να καταστούν πιο αποτελεσματικοί οι διάλογοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πέραν της ποικιλομορφίας τους. Καταρχάς, αυτό σημαίνει τη δημιουργία καθαρών, δημόσιων στόχων, καθορισμένων για κάθε διάλογο, ούτως ώστε να αναδειχθεί μια συνεκτική, κοινή στρατηγική, που να καταστεί κτήμα σε ανώτατο επίπεδο. Δεύτερον, σημαίνει τη θέσπιση δεικτών προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα για κατάλληλη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που θα επιτευχθούν μέσω του διαλόγου και για ενημέρωση των βουλευτών του ΕΚ επ’ αυτών, έτσι ώστε, όταν λόγου χάρη μια αντιπροσωπεία επισκέπτεται τη χώρα, να μπορεί να ελέγξει πόση πρόοδος σημειώθηκε και να το συζητήσει με την κοινωνία των πολιτών και τους ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα να θέσει ερωτήματα στους εταίρους της σχετικά με τις ανειλημμένες δεσμεύσεις στο πλαίσιο του διαλόγου. Γι’ αυτόν τον λόγο, αναμένουμε ακόμα να ενημερωθούμε για τους δείκτες που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του διαλόγου που θεσπίστηκε πρόσφατα με το Ουζμπεκιστάν. Τρίτον, σημαίνει κατοχύρωση ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα συνεκτιμώνται σε όλες τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, μεταξύ άλλων στην εμπορική πολιτική, στη μεταναστευτική πολιτική και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Εν προκειμένω διακυβεύεται η αξιοπιστία μας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πώς μπορούμε να συζητάμε με την Ιορδανία στην παρούσα φάση για την υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών κατά των βασανιστηρίων, στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την πρώτη υποεπιτροπή που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας, η οποία σήμερα θεωρείται ως υπόδειγμα, όταν γνωρίζουμε ότι κράτη μέλη της ΕΕ συγκάλυψαν το γεγονός ότι η CIA ανέθετε με υπεργολαβία βασανιστήρια; Πώς μπορούμε να συζητάμε για βασανιστήρια και για τον αγώνα εναντίον τους σε αυτήν την υποεπιτροπή; Η πρώτη μας δουλειά ως βουλευτές του ΕΚ είναι να αξιολογήσουμε την καταλληλότητα της δράσης της ΕΕ, και για να γίνει αυτό, μπορείτε να βασίζεστε στις αντιπροσωπείες, στις επιτροπές και σε ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την εφαρμογή της σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, είτε αυτό σημαίνει έναρξη, είτε αναπροσανατολισμό είτε, αν είναι ανάγκη, παύση του διαλόγου."@el10
"Madam President, as I believe Mrs Valenciano has shown very clearly in her excellent report, we are overflowing with concrete proposals that will certainly be very useful to the Portuguese Presidency, as it has stated its aim to achieve tangible results on human rights and democracy. We have for some time been calling for greater coherence, transparency and results in our discussions with third countries, jointly with the Commission and the Council. All that remains is actually to go from words to action. I am convinced that you know as well as I do that all it takes is organisation to make human rights dialogues more effective, beyond their diversity. Firstly, this means setting up clear, public objectives assigned to each dialogue so that a coherent, shared strategy, appropriated at the highest level, emerges. Secondly, it means setting up indicators to allow proper evaluation of the results achieved by a dialogue and informing MEPs of them so that, for example when a delegation visits the country, they can check what progress has been made and discuss it with civil society and human rights activists, to be better able to question their partners on the commitments made within the framework of the dialogue. On this score, we are still waiting to be informed of the indicators that should be used to evaluate the dialogue recently established with Uzbekistan. Thirdly, it means guaranteeing that human rights are taken into account in all the EU’s external policies, including trade policy, migration policy and the fight against terrorism. It is our credibility in talking about human rights that is at stake here. For example, can anyone explain how we can currently be discussing the implementation of guidelines against torture with Jordan in the Subcommittee on Human Rights, the first subcommittee to be set up under the neighbourhood policy, today held up as a model, when we know that European Member States have covered up the subcontracting of torture by the CIA? How can we be discussing torture and the fight against it in this subcommittee? Our first job as MEPs is to evaluate the pertinence of the EU’s action, and to do this, you can count on the delegations, the committees and the whole Parliament, which will continue to fight for its application every step of the way, whether it means launching, reorientating or, if necessary, stopping a dialogue."@en4
"Señora Presidenta, creo que la señora Valenciano ha mostrado muy claramente en su excelente informe que tenemos muchas propuestas concretas que, sin lugar a dudas, serán muy útiles para la Presidencia portuguesa, que ha manifestado su objetivo de lograr resultados tangibles en materia de derechos humanos y democracia. Desde hace algún tiempo, venimos pidiendo más coherencia, transparencia y resultados en nuestros debates con países terceros, conjuntamente con la Comisión y el Consejo. Lo único que falta es pasar de las palabras a los hechos. Estoy convencida de que saben ustedes tan bien como yo que basta sistematizar para hacer más eficaz el diálogo en materia de derechos humanos, más allá de su diversidad. En primer lugar, se deben establecer objetivos públicos claros y asignarlos a cada diálogo, a fin de propiciar una estrategia coherente y compartida y asumida desde las esferas más altas. En segundo lugar, se deben elaborar indicadores para permitir la evaluación adecuada de los resultados logrados mediante un diálogo y comunicarlos a los diputados al Parlamento Europeo para que, por ejemplo, cuando una delegación visite el país, pueda comprobar los avances logrados y debatirlos con la sociedad civil y los activistas de los derechos humanos, con la finalidad de interpelar mejor a los socios acerca de los compromisos adquiridos en el marco del diálogo. A este respecto, seguimos esperando que se nos informe de los indicadores que se deberían emplear para evaluar el diálogo que se ha entablado recientemente con Uzbekistán. En tercer lugar, se debe garantizar que los derechos humanos se toman en consideración en todas las políticas exteriores de la UE, incluidas la política comercial, migratoria y la lucha contra el terrorismo. Lo que está en juego es nuestra credibilidad en materia de diálogo sobre los derechos humanos. Por ejemplo, ¿alguien puede explicar cómo es posible que estemos discutiendo acerca de la aplicación de las directrices contra la tortura con Jordania en la Subcomisión de Derechos Humanos, la primera subcomisión creada en virtud de la política de vecindad, actualmente contemplada como modelo, cuando sabemos que los Estados miembros de la UE han encubierto la subcontratación de la tortura por parte de la CIA? ¿Cómo podemos discutir sobre la tortura y la lucha para erradicarla en dicha subcomisión? Nuestra primera obligación, en calidad de diputados al Parlamento Europeo, es evaluar la pertinencia de la acción de la UE y, para hacerlo, se puede confiar en las delegaciones, las comisiones y la totalidad del Parlamento, que seguirá luchando por su aplicación en todas las etapas, aunque esto implique iniciar, reorientar o, de ser necesario, detener un diálogo."@es21
"Proua juhataja, nagu proua Valenciano on väga selgelt näidanud oma suurepärases raportis, on meil terve hulk konkreetseid ettepanekuid, mis tulevad Portugali eesistumisel kasuks, kuna inimõigused ja demokraatia on nimetatud selle eesistumise prioriteetideks. Oleme koos komisjoni ja nõukoguga taotlenud suuremat sidusust, läbipaistvust ja tulemuslikkust meie suhetes riikidega. Meil on jäänud vaid üle minna sõnadelt tegudele. Olen veendunud, et teate sama hästi kui mina, et selle eesmärgi täideviimiseks on vaja organiseeritust muuta inimõigusdialoogid efektiivsemaks, ja seda vaatamata nende erinevustele. Kõigepealt tuleb seada selged avalikud eesmärgid iga konkreetse dialoogi puhul, selleks et tekiks siduv, vastastikku kasulik strateegia, mis on õigeks kiidetud kõrgeimal tasemel. Teiseks tähendab see kriteeriumide loomist, mis võimaldavad õiget hindamissüsteemi dialoogi teel saavutatud tulemuste hindamiseks, teavitades sellest parlamendiliikmeid. Nii et näiteks kui üks delegatsioon külastab mingit riiki, oleks olemas ülevaade saavutatud edust ja seda arutataks kodanikuühiskonnaga ja inimõiguste aktivistidega, selleks et oleks tagasiside kohustuste täitmise kohta dialoogi raames. Praegu ootame ikka veel informatsiooni kriteeriumide kohta, mille alusel saab hinnata hiljuti Usbekistaniga loodud dialoogi tulemusi. Kolmandaks tähendab see, et inimõigused on võetud arvesse kogu ELi välispoliitikas, sealhulgas kaubanduses, rändes ja terrorismivastases võitluses. Inimõiguste teema ülevalhoidmine on meie usaldusväärsuse alus. Näiteks, kas keegi teist suudab mulle selgitada, kuidas saame arutada Jordaaniaga piinamisvastaste meetmete juhist meie inimõiguste allkomitees, mis on esimene allkomitee naaberpoliitika teostamiseks ja mis on loodud mudeliks, kui teame, et ELi liikmed varjavad leppimist CIA poolt korda saadetud piinamistega. Kuidas saame arutada piinamist ja võitlust sellega meie allkomitees Meie esmane ülesanne parlamendiliikmetena on hinnata ELi tegevuse asjakohasust ja selleks võite loota delegatsioonidele, komisjonidele ja kogu parlamendile, kes jätkavad võitlust selle rakendamise nimel, tähendagu see algatamist, ümberorienteerumist või vajadusel ka dialoogi peatamist."@et5
". Arvoisa puhemies, parlamentin jäsen Elena Valenciano on mielestäni osoittanut hyvin selkeästi hienossa mietinnössään, että meillä on runsaasti konkreettisia esityksiä, joista on varmasti paljon hyötyä Portugalin puheenjohtajuuskaudella. Portugalihan on ilmoittanut tavoitteekseen saada aikaan konkreettisia tuloksia ihmisoikeuksien ja demokratian alalla. Olemme jo hyvän aikaa vaatineet komission ja neuvoston kanssa yhtenäisyyden, avoimuuden ja tulosten lisäämistä keskusteluihimme kolmansien maiden kanssa. Nyt onkin vain siirryttävä sanoista tekoihin. Olen varma, että tiedätte yhtä hyvin kuin minä, että ihmisoikeusvuoropuhelujen tehostamiseksi niiden monipuolistamisen ohella tarvitaan vain järjestelmällisyyttä. Ensinnäkin kullekin vuoropuhelulle on asetettava selkeät julkiset tavoitteet yhtenäisen, yhteisen ja korkealla tasolla omaksutun strategian luomiseksi. Toiseksi on laadittava indikaattorit, joilla voidaan arvioida asianmukaisesti vuoropuhelun tuloksia ja kertoa niistä Euroopan parlamentin jäsenille, jotta he voivat esimerkiksi valtuuskuntavierailujen yhteydessä ottaa selvää edistyksestä ja jotta he voivat tiedustella kumppaneiltaan vuoropuhelun puitteissa tehtyjä sitoumuksia. Tältä osin odotamme yhtä tietoja indikaattoreista, joita on tarkoitus käyttää Uzbekistanin kanssa hiljattain aloitetun vuoropuhelun arvioimisessa. Kolmanneksi on varmistettava, että ihmisoikeudet otetaan huomioon kaikilla EU:n ulkopoliittisilla osa-alueilla, myös kauppapolitiikassa, siirtolaispolitiikassa ja terrorismin torjunnassa. Kyse on uskottavuudestamme ihmisoikeuskysymyksissä. Kuinka me esimerkiksi voimme keskustella Jordanian kanssa kidutuksen vastaisten suuntaviivojen täytäntöönpanosta ihmisoikeuksien alivaliokunnassa, joka on ensimmäinen naapuruuspolitiikan nojalla perustettu alivaliokunta ja jota pidämme mallivaliokuntana, kun tiedämme, että jotkin Euroopan valtiot peittelevät osallistumistaan CIA:n harjoittamiin kidutuksiin. Kuinka saatamme keskustella kidutuksesta ja sen vastaisesta taistelusta tässä alivaliokunnassa? Tärkein tehtävämme Euroopan parlamentin jäseninä on arvioida EU:n toimien asianmukaisuutta, ja voitte tältä osin luottaa valtuuskuntiin, valiokuntiin ja koko parlamenttiin, joka jatkaa taisteluaan vuoropuhelun hyväksi kaikissa vaiheissa, onpa kyse sitten vuoropuhelun käynnistämisestä, tarkistamisesta tai tarvittaessa sen lopettamisesta."@fi7
"Elnök asszony! Mivel úgy vélem, hogy Valenciano asszony igen egyértelműen kimutatta nagyszerű jelentésében, hogy tele vagyunk konkrét javaslatokkal, amelyek minden bizonnyal igen hasznosak lesznek majd a portugál elnökség számára, mivel az kinyilvánította azon célját, hogy kézzelfogható eredményeket érjen el az emberi jogokkal és a demokráciával kapcsolatban. Már egy ideje nagyobb mértékű koherenciára, átláthatóságra és eredményekre szólítunk fel – a Bizottsággal és a Tanáccsal együtt – a harmadik országokkal folytatott tárgyalásainkban. Ami hátravan az mindössze annyi, hogy szavainkat tettekre váltsuk. Meggyőződésem, hogy éppoly jól tudják, mint én, hogy pusztán szervezés kérdése, hogy az emberi jogi párbeszédeket hatékonyabbakká tegyük – sokszínűségük mellett. Ez először is az egyes párbeszédek tekintetében egyedi, egyértelmű és nyilvános célkitűzések meghatározását jelenti, hogy a legmagasabb szinthez tartozó, koherens, közös stratégia alakuljon ki. Harmadsorban olyan mutatók meghatározását jelenti, amelyek lehetővé teszik a párbeszéd által elért eredmények megfelelő értékelését és amelyek tájékoztatják az említett eredményekről az európai parlamenti képviselőket, hogy például amikor küldöttség látogat az országba, ellenőrizhessék, hogy milyen előrehaladás történt és megvitathassák azt a civil társadalommal és emberi jogi aktivistákkal, hogy megfelelőbb kérdéseket tehessenek fel partnereiknek a párbeszéd keretében tett kötelezettségvállalásaikról. Ezen az alapon még mindig várjuk, hogy tájékoztassanak minket azokról a mutatókról, amelyeket használni kellene a nemrégiben Üzbegisztánnal létesített párbeszéd értékelésére. Harmadsorban annak garantálását jelenti, hogy az emberi jogokat figyelembe veszik valamennyi uniós külpolitikában, beleértve a kereskedelempolitikát, a migrációs politikát és a terrorizmus elleni küzdelmet. Itt az emberi jogokkal kapcsolatos hitelességünk forog kockán. Meg tudná-e például bárki magyarázni, hogy hogy lehetséges az, hogy a kínzás elleni iránymutatások végrehajtásáról tárgyalunk Jordániával az Emberi Jogi Albizottságban – a szomszédsági politika értelmében létrehozandó első, ma modellként emlegetett albizottságban – amikor tudjuk, hogy európai tagállamok elfedték a CIA általi kínzás külföldre szervezését? Hogy vagyunk képesek a kínzásról és az az ellni küzdelemről tárgyalni ebben az albizottságban? Európai parlamenti képviselőként munkánk az EU intézkedései helyénvalóságának értékelése és ennek elvégzésében számíthatnak küldöttségeinkre, bizottságainkra és az egész és Parlamentre, amely mindvégig harcolni fog igénybe vételéért, függetlenül attól, hogy ez egy párbeszéd megindítását, irányának megváltoztatását vagy – adott esetben – megszüntetését jelenti."@hu11
"Signora Presidente, come l’onorevole Valenciano a mio parere ha mostrato molto chiaramente nella sua eccellente relazione, abbiamo un gran numero di proposte concrete che saranno certamente molto utili alla Presidenza portoghese, avendo questa dichiarato di volere ottenere risultati concreti nel campo dei diritti umani e della democrazia. Per qualche tempo abbiamo invocato una maggior coerenza, trasparenza e maggiori risultati nelle nostre discussioni con i paesi terzi, unitamente alla Commissione e al Consiglio. Rimane solo da passare dalle parole ai fatti. Sono convinta che sappiate come me che tutto ciò di cui vi è bisogno per rendere i dialoghi sui diritti umani più efficaci, al di là della loro diversità, è darsi un’organizzazione. In primo luogo, ciò significa fissare obiettivi chiari e trasparenti, associati ad ogni dialogo, in modo che ne emerga una strategia coerente, condivisa e adeguata al livello più alto. In secondo luogo, significa ideare indicatori che permettano una valutazione adeguata dei risultati ottenuti da un dialogo e informino al riguardo i deputati del Parlamento europeo, così che, quando ad esempio una delegazione visita il paese in questione, questi possano verificare i progressi compiuti e ne discutano con la società civile e gli attivisti per i diritti umani, in modo da poter interpellare meglio i propri sugli impegni assunti nel quadro del dialogo. A tale riguardo, siamo ancora in attesa di informazioni sugli indicatori che dovrebbero essere utilizzati per valutare il dialogo stabilito di recente con l’Uzbekistan. In terzo luogo, significa far sì che si tenga conto dei diritti umani in tutte le questioni attinenti alla politica estera dell’Unione europea, ivi compresa la politica commerciale, la politica in materia di migrazione e la lotta contro il terrorismo. E’ in gioco la nostra credibilità in materia di dialogo sui diritti umani. Ad esempio, qualcuno può spiegarmi com’è possibile discutere dell’attuazione delle linee guida contro la tortura con la Giordania nella sottocommissione sui diritti umani, la prima sottocommissione a essere istituita nel quadro della politica di vicinato, considerata attualmente un modello, quando sappiamo che alcuni Stati membri dell’Unione europea hanno coperto che la CIA delegasse la tortura ad altri? Come possiamo discutere della tortura e della lotta nei suoi confronti in tale sottocommissione? Il compito primario di noi deputati è valutare la pertinenza dell’azione comunitaria, e per fare ciò potete contare sulle delegazioni, le commissioni e l’intero Parlamento, che continuerà ad adoperarsi per la sua attuazione in tutte le fasi, sia che si tratti di lanciare, riorientare o, se necessario, porre fine a un dialogo."@it12
"Ponia Pirmininke, manau, kad savo puikiame pranešime ponia Valenciano labai aiškiai parodė, jog mes gauname daugybę konkrečius pasiūlymų, kurie, be jokios abejonės, bus labai naudingi Portugalijos pirmininkavimo metu, nes Portugalija iškėlė tiksląа pirmininkavimo laikotarpiu pasiekti apčiuopiamų rezultatų žmogaus teisių ir demokratijos srityse. Mes, kartu su Komisija ir Taryba, jau kurį laiką siekiame darnos, skaidrumo ir rezultatų diskusijose su trečiosiomis šalimis. Belieka tik nuo kalbų pereiti prie veiksmų. Esu įsitikinusi, kad jūs, kaip ir aš, puikiai žinote, jog viskas, ko reikia, tai organizuoti ne tik įvairesnius, bet ir efektyvesnius dialogus dėl žmogaus teisių. Visų pirma, reikia nustatyti aiškius, visuomeninius kiekvieno dialogo tikslus, kad susiformuotų darni ir bendra aukščiausio lygio strategija. Antra, reikia nustatyti rodiklius, kurie leistų tinkamai įvertinti dialogo rezultatus ir informuoti Parlamento narius, kad šie delegacijos vizito į šalį metu galėtų įvertinti pažangą ir aptarti ją su pilietine visuomene ir žmogaus teisių aktyvistais ir vėliau galėtų pateikti klausimus partneriams apie dialogo metu prisiimtus įsipareigojimus. Šiuo atžvilgiu, mes vis dar laukiame informacijos apie rodiklius, kuriuos galėsime panaudoti vertindami pastaruoju metu pradėtą dialogą su Uzbekija. Trečia, tai reiškia garantiją, kad į žmogaus teises yra atsižvelgiama visoje ES užsienio politikoje, įskaitant prekybos politiką, migracijos politiką ir kovą su terorizmu. Juk kitaip mūsų kalbėjimas apie žmogaus teises gali tapti nebeįtikinantis. Pavyzdžiui, ar kas nors gali paaiškinti, kaip mes Žmogaus teisių pakomitetyje – pirmajame pakomitetyje, kuris įkurtas vadovaujantis šiuo metu pavyzdžiu laikoma kaimynystės politika – šiuo metu galime diskutuoti su Jordanija apie priemonių prieš kankinimus taikymą, žinodami, kad ES šalys narės slėpė CŽV vykdomus kankinimus ? Kaip mes galime diskutuoti apie kankinimus ir kovą prieš juos šiame pakomitetyje? Mūsų, kaip Europos Parlamento narių, pirmasis darbas – įvertinti ES veiksmų tinkamumą, o tai galima patikėti delegacijoms, komitetams bei visam Parlamentui, kurie ir toliau kovos už šių priemonių taikymą kiekviename žingsnyje, neatsižvelgiant į tai, ar tai bus dialogo pradžia, jo perorientavimas arba, jei būtina, sustabdymas."@lt14
"Cienījamā priekšsēdētājas kundze! Manuprāt savā lieliskajā ziņojumā ir skaidri norādījusi, ka mums tiek iesniegti ļoti daudzi konkrēti priekšlikumi, kas noteikti būs noderīgi Portugāles prezidentūrai, kas ir noteikusi mērķi panākt taustāmus rezultātus cilvēktiesību un demokrātijas jomā. Kādu laiku mēs kopā ar Komisiju un Padomi sarunās ar trešām valstīm aicinājām panākt lielāku vienotību. Patiesībā tagad atlicis vien vārdus vērst darbos. Esmu pārliecināta, ka jūs, tāpat kā es, labi zināt, ka viss, kas nepieciešams, lai divpusējās sarunas par cilvēktiesību jautājumiem būtu efektīvākas un daudzveidīgākas, ir organizācija. Pirmkārt, tas nozīmē skaidru, publisku mērķu noteikšanu katrai divpusējai sarunai, lai rastos vienota, kopīga stratēģija, ko izmantot visaugstākajā līmenī. Otrkārt, tas nozīmē rādītāju noteikšanu, lai ļautu pienācīgi novērtēt sarunās panāktos rezultātus, un Eiropas Parlamenta deputātu informēšanu, lai, piemēram, tad, kad valsti apmeklē delegācija, tā varētu iepazīties ar progresu un pārrunāt to ar pilsonisko sabiedrību un cilvēktiesību aktīvistiem, kā arī lai varētu efektīvāk pārbaudīt, kā partneri pilda saistības, kuras tie uzņēmušies šajās sarunās. Šajā sakarā mēs vēl aizvien gaidām, kad mums paziņos rādītājus, kas jāizmanto, lai novērtētu divpusējās sarunas, kuras nesen sāktas ar Uzbekistānu. Treškārt, tas nozīmē garantēšanu, ka cilvēktiesības tiek ņemtas vērā visos ES ārpolitikas virzienos, tostarp tirdzniecības politikā, migrācijas politikā un cīņā pret terorismu. Šobrīd sarunās par cilvēktiesību jautājumiem ir svarīga mūsu uzticamība. Piemēram, vai kāds var paskaidrot, kā gan mēs pašreiz varam diskutēt par pamatnostādņu īstenošanu pret spīdzināšanu, ja Jordānija ir Cilvēktiesību apakškomitejā, kas ir pirmā apakškomiteja, kuru veido saskaņā ar kaimiņattiecību politiku, ko šodien uzskata par paraugu, un mēs zinām, ka ES dalībvalstis ir slēpušas informāciju par spīdzināšanas gadījumiem, ko pasūtīja CIP? Kā gan mēs varam diskutēt par spīdzināšanu un cīņu pret to šajā apakškomitejā? Mums kā Eiropas Parlamenta deputātiem pirmais pienākums ir novērtēt ES rīcības piemērotību, un šajā ziņā jūs varat paļauties uz delegācijām, komitejām un visu Parlamentu, kas turpinās cīnīties par īstenošanu katru brīdi neatkarīgi no tā, vai tas nozīmē divpusēju sarunu sākšanu, pārorientēšanu vai, ja nepieciešams, izbeigšanu."@lv13
"Madame la Présidente, je crois que Mme Valenciano l'a très bien montré dans son excellent rapport, on regorge de propositions concrètes qui seront certainement très utiles à la Présidence portugaise, puisqu'elle a manifesté son ambition d'obtenir des résultats tangibles en matière de droits de l'homme et de démocratie. C'est donc de concert avec la Commission et avec le Conseil que nous plaidons, depuis longtemps, pour plus de cohérence, de transparence, de résultats dans nos discussions avec les pays tiers. Il reste finalement à passer concrètement du plaidoyer à l'action. Je suis persuadée que vous savez aussi bien que moi ce qu'il suffit de systématiser pour rendre plus efficaces, au-delà de leur diversité, les dialogues sur les droits de l'homme. Premièrement, mettre en place des objectifs clairs et publics assignés à chaque dialogue afin de dégager une stratégie cohérente et partagée, assumée au plus haut niveau. Deuxièmement, élaborer des indicateurs pour permettre une évaluation concrète des résultats engrangés par un dialogue et les communiquer aux parlementaires pour qu'ils puissent, par exemple lors d'une délégation dans le pays, s'assurer des avancées, en discuter avec la société civile et les défenseurs des droits de l'homme pour mieux interpeller les partenaires sur les engagements pris dans le cadre du dialogue. À ce propos, nous attendons toujours la communication des indicateurs qui devraient servir à l'évaluation du dialogue nouvellement mis en place avec l'Ouzbékistan. Troisièmement, garantir la prise en compte des droits de l'homme dans toutes les politiques externes de l'Union, y compris la politique commerciale, la politique migratoire et la politique de lutte contre le terrorisme. C'est notre crédibilité à parler des droits de l'homme qui est ici en jeu. Expliquez-moi, par exemple, comment on discute aujourd'hui de la mise en œuvre des lignes directrices contre la torture dans le sous-comité "droits de l'homme" avec la Jordanie, le premier sous-comité créé dans le cadre de la politique de voisinage, aujourd'hui érigé en modèle, quand on sait que des États européens y ont couvert la sous-traitance de la torture par la CIA. Comment fait-on pour discuter de la torture et de sa lutte dans le cadre de ce sous-comité? Notre premier travail en tant que parlementaires est d'évaluer la pertinence de l'action de l'UE et, pour ce faire, vous pouvez compter sur les délégations, sur les commissions et sur tout le Parlement qui continuera de batailler pour son application à tous les stades, qu'il s'agisse de lancer, de réorienter ou, si nécessaire, d'interrompre un dialogue."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, zoals mevrouw Valenciano naar mijn idee heel duidelijk in haar uitstekend verslag heeft laten zien, worden we overstroomd met concrete voorstellen die zeker zeer nuttig zullen zijn voor het Portugese voorzitterschap, omdat het heeft verklaard dat het beoogt tastbare resultaten inzake mensenrechten en democratie te behalen. Wij hebben al enige tijd gevraagd om meer coherentie, transparantie en resultaten in onze besprekingen met derde landen, samen met de Commissie en de Raad. Wat blijft, is feitelijk het omzetten van woorden in daden. Ik weet zeker dat u net zo goed als ik weet dat het slechts een kwestie van organisatie vraagt om mensenrechtendialogen effectiever te maken, voorbij de diversiteit ervan. Ten eerste betekent dit het opstellen van duidelijke, openbare doelstellingen die aan iedere dialoog worden toegekend, zodat er een coherente, gedeelde strategie ontstaat, die geschikt is tot op het hoogste niveau. Ten tweede betekent dit het opstellen van indicatoren die nodig zijn voor een behoorlijke evaluatie van de resultaten die via dialoog zijn bereikt en voor het informeren van de EP-leden. Als een delegatie het land bezoekt, kunnen Parlementsleden aan de hand hiervan nagaan welke vooruitgang is geboekt en deze bespreken met het maatschappelijk middenveld en mensenrechtenactivisten. Daardoor zijn ze beter in staat hun gesprekspartners te vragen naar de verplichtingen die zijn afgesproken binnen het kader van de dialoog. Wat dit betreft wachten we nog steeds op informatie over de indicatoren die moeten worden gebruikt voor de evaluatie van de dialoog die kortgeleden met Oezbekistan heeft plaatsgevonden. Ten derde betekent het een waarborg dat er met mensenrechten rekening wordt gehouden in al het buitenlands beleid van de EU, waaronder handelsbeleid, migratiebeleid en de terrorismebestrijding. Hier staat onze geloofwaardigheid bij het spreken over mensenrechten op het spel. Kan iemand bijvoorbeeld uitleggen op welke wijze we op dit moment met Jordanië de tenuitvoerlegging van richtsnoeren tegen marteling bespreken in de subcommissie inzake mensenrechten, de eerste subcommissie die is ingesteld krachtens het nabuurschapsbeleid, dat vandaag als model wordt opgevoerd, wanneer we weten dat Europese lidstaten het uitbesteden van marteling door de CIA hebben verdoezeld? Hoe kunnen we martelingen en de bestrijding ervan in deze subcommissie bespreken? Onze eerste taak als EP-leden is de beoordeling van de relevantie van de activiteiten van de EU, en om dit te doen, kunt u rekenen op de delegaties, de commissies en het hele Parlement dat doorgaat met te strijden voor de toepassing van elke stap op de weg, of dat nu beginnen aan, heroriëntatie van, of zo nodig, het beëindigen van de dialoog is."@nl3
"Pani przewodnicząca! Sądzę, że pani Valenciano w bardzo jasny sposób pokazała w swoim świetnym sprawozdaniu, że mamy bardzo dużo konkretnych propozycji, które z pewnością będą bardzo pożyteczne dla prezydencji portugalskiej, dla której jednym z celów jest osiągnięcie widocznych efektów w zakresie praw człowieka i demokracji. Już od jakiegoś czasu wzywaliśmy do większej spójności, przejrzystości i efektów w naszych dyskusjach z krajami trzecimi, wspólnie z Komisją i Radą. Pozostaje tylko przejść od słów do czynów. Jestem przekonana, że wiecie równie dobrze jak ja, że niezależnie od ich zróżnicowanego charakteru, odpowiednia organizacja może uczynić dialog na temat praw człowieka bardziej skutecznym. Po pierwsze, oznacza to wyznaczenie jasnych i publicznie znanych celów związanych z każdym dialogiem tak, żeby wyłoniła się spójna i wspólna strategia, wspierana na najwyższym poziomie. Po drugie, oznacza to wyznaczenie wskaźników pozwalających na właściwą ocenę efektów osiągniętych w dialogu i informowanie posłów o nich tak, że gdy delegacja odwiedza dany kraj, mogą oni sprawdzić postępy i omówić je z działaczami organizacji społeczeństwa obywatelskiego i obrońcami praw człowieka, żeby byli w stanie lepiej egzekwować od partnerów realizację zobowiązań w ramach dialogu. W tym kontekście mogę powiedzieć, że wciąż czekamy na informacje w sprawie wskaźników, które powinny zostać wykorzystane dla oceny dialogu niedawno ustanowionego z Uzbekistanem. Po trzecie, oznacza to zagwarantowanie, że prawa człowieka są brane pod uwagę we wszystkich politykach zewnętrznych UE, w tym w polityce handlowej, migracyjnej i walce z terroryzmem. Chodzi o naszą wiarygodność w wypowiadaniu się na temat praw człowieka. Dla przykładu, czy ktoś może wyjaśnić jak obecnie możemy rozmawiać o implementacji wytycznych przeciwko stosowaniu tortur z Jordanią w podkomisji ds. praw człowieka, pierwszej podkomisji ustanowionej w ramach polityki sąsiedzkiej, a dziś traktowanej jako modelowe, kiedy wiemy, że państwa członkowskie UE tuszują stosowanie tortur na ich terenie przez CIA? Jak możemy wówczas rozmawiać o torturach i walczyć z nimi w podkomisji? Naszym pierwszym zadaniem jako posłowie jest ocena stosowności działań UE i żeby to zrobić, można liczyć na delegacje, komisje i cały Parlament, który nadal będzie walczył o przestrzeganie praw człowieka na każdym kroku, czy to oznacza ustanowienie, reorientację, czy jeśli trzeba, wstrzymanie dialogu."@pl16
"Senhora Presidente, penso que a senhora deputada Elena Valenciano Martínez-Orozco mostrou bem, no seu excelente relatório, que dispomos de muitas propostas concretas que serão com certeza muito úteis à Presidência portuguesa, que manifestou a sua ambição de obter resultados tangíveis em matéria de direitos humanos e de democracia. Assim, desde há muito que vimos defendendo, com a Comissão e o Conselho, mais coerência, mais transparência e melhores resultados nas nossas discussões com os países terceiros. Há que passar agora, finalmente, do apelo à acção. Estou persuadida de que sabem tão bem como eu o que bastaria sistematizar para tornar mais eficazes, para além da sua diversidade, os diálogos sobre os direitos humanos. Em primeiro lugar, estabelecer objectivos claros e públicos para cada diálogo, de forma a construir uma estratégia coerente e partilhada, assumida ao mais alto nível. Em segundo lugar, elaborar indicadores destinados a permitir uma avaliação concreta dos resultados acumulados num diálogo e a comunicá-los aos deputados para que eles possam, por exemplo numa qualquer delegação ao país, verificar os avanços, discuti-los com a sociedade civil e os defensores dos direitos humanos e assim melhor interpelar os parceiros sobre os compromissos assumidos no quadro do diálogo. A propósito, continuamos à espera da comunicação dos indicadores que deveriam servir para avaliar o diálogo recentemente estabelecido com o Uzbequistão. Em terceiro lugar, garantir que os direitos humanos são tidos em conta em todas as políticas externas da União, incluindo a política comercial, a política migratória e a política de luta contra o terrorismo. Disso depende a nossa credibilidade em falarmos dos direitos humanos. Expliquem-me, por exemplo, como é que discutimos actualmente a implementação das orientações da UE sobre a luta contra a tortura no subcomité UE-Jordânia sobre direitos do Homem, o primeiro subcomité criado no quadro da Política Europeia de Vizinhança (PEV), hoje em dia elevado a modelo, quando sabemos que os Estados europeus nele deram cobertura à subcontratação da tortura pela CIA. Como é que discutimos a tortura e a luta contra ela no âmbito deste subcomité? O nosso primeiro trabalho enquanto deputados é o de avaliar a pertinência da acção da UE e, para isso, podem contar com as delegações, as comissões e todo o Parlamento, que continuará a batalhar pela sua aplicação em todos os estádios, quer se trate de lançar, de reorientar ou, se necessário, de interromper um diálogo."@pt17
"Madame la Présidente, je crois que Mme Valenciano l'a très bien montré dans son excellent rapport, on regorge de propositions concrètes qui seront certainement très utiles à la Présidence portugaise, puisqu'elle a manifesté son ambition d'obtenir des résultats tangibles en matière de droits de l'homme et de démocratie. C'est donc de concert avec la Commission et avec le Conseil que nous plaidons, depuis longtemps, pour plus de cohérence, de transparence, de résultats dans nos discussions avec les pays tiers. Il reste finalement à passer concrètement du plaidoyer à l'action. Je suis persuadée que vous savez aussi bien que moi ce qu'il suffit de systématiser pour rendre plus efficaces, au-delà de leur diversité, les dialogues sur les droits de l'homme. Premièrement, mettre en place des objectifs clairs et publics assignés à chaque dialogue afin de dégager une stratégie cohérente et partagée, assumée au plus haut niveau. Deuxièmement, élaborer des indicateurs pour permettre une évaluation concrète des résultats engrangés par un dialogue et les communiquer aux parlementaires pour qu'ils puissent, par exemple lors d'une délégation dans le pays, s'assurer des avancées, en discuter avec la société civile et les défenseurs des droits de l'homme pour mieux interpeller les partenaires sur les engagements pris dans le cadre du dialogue. À ce propos, nous attendons toujours la communication des indicateurs qui devraient servir à l'évaluation du dialogue nouvellement mis en place avec l'Ouzbékistan. Troisièmement, garantir la prise en compte des droits de l'homme dans toutes les politiques externes de l'Union, y compris la politique commerciale, la politique migratoire et la politique de lutte contre le terrorisme. C'est notre crédibilité à parler des droits de l'homme qui est ici en jeu. Expliquez-moi, par exemple, comment on discute aujourd'hui de la mise en œuvre des lignes directrices contre la torture dans le sous-comité "droits de l'homme" avec la Jordanie, le premier sous-comité créé dans le cadre de la politique de voisinage, aujourd'hui érigé en modèle, quand on sait que des États européens y ont couvert la sous-traitance de la torture par la CIA. Comment fait-on pour discuter de la torture et de sa lutte dans le cadre de ce sous-comité? Notre premier travail en tant que parlementaires est d'évaluer la pertinence de l'action de l'UE et, pour ce faire, vous pouvez compter sur les délégations, sur les commissions et sur tout le Parlement qui continuera de batailler pour son application à tous les stades, qu'il s'agisse de lancer, de réorienter ou, si nécessaire, d'interrompre un dialogue."@ro18
"Pani predsedajúca, domnievam sa, že pani Valencianová dokázala vo svojej vynikajúcej správe, že máme až prebytok konkrétnych návrhov, ktoré budú určite užitočné pre portugalské predsedníctvo ktoré vyhlásilo, že jeho cieľom je dosiahnuť hmatateľné výsledky v oblasti ľudských práv a demokracie. Už istú dobu vyzývame na väčšiu koherentnosť, transparentnosť a výsledky v rámci našich diskusií s tretími krajinami, spoločne s Komisiou a Radou. Už je potrebné len prejsť od slov k činom. Som presvedčená, že tak isto ako aj viete, že všetko, čo to vyžaduje je organizácia na zefektívnenie dialógov o ľudských právach bez ohľadu na ich rozmanitosť. V prvom rade to znamená stanovenie jasných verejných cieľov určených pre každý dialóg, aby sme mohli začať vykonávať koherentnú, spoločnú stratégiu, zodpovednosť za ktorú náleží najvyššej úrovni. V druhom rade to znamená stanovenie ukazovateľov, ktoré nám umožnia riadne hodnotenie dosiahnutých výsledkov dialógu a informovanie poslancov EP o týchto výsledkoch, aby potom napríklad, keď krajinu navštívi delegácia, mohli skontrolovať, aký bol dosiahnutý pokrok a diskutovať s občianskou spoločnosťou a zástancami ľudských práv, aby boli schopnejší pri preverovaní svojich partnerov, pokiaľ ide o záväzky prijaté v rámci daného dialógu. V tejto súvislosti stále čakáme na informácie o ukazovateľoch, ktoré by mali byť použité na hodnotenie dialógu, ktorý sa nedávno začal viesť s Uzbekistanom. V treťom rade to znamená zabezpečenie, že ľudské práva sa zohľadňujú vo všetkých vonkajších politikách EÚ vrátane obchodnej politiky, migračnej politiky a boji proti terorizmu. V diskusiách o ľudských právach ide o našu dôveryhodnosť. Napríklad môže niekto objasniť, akým spôsobom môžeme teraz diskutovať o vykonávaní usmernení o zákaze mučenia v Jordánsku v Podvýbore pre ľudské práva, prvom podvýbore zriadenom v rámci susedskej politiky, ktorý sa dnes dáva za príklad, keď vieme, že členské štáty EÚ utajovali dodatky americkej CIA k zmluve o mučení? Ako môžeme diskutovať o zákaze mučenia a boji proti nemu v tomto podvýbore? Našou prvoradou úlohou ako poslancov EP je hodnotiť náležitosť činnosti EÚ a na tento účel môžete počítať s delegáciami, výbormi a celým Parlamentom, ktorý bude v každom bode naďalej bojovať za ich uplatňovanie, či už to bude znamenať otvorenie, zmenu orientácie alebo, ak to bude potrebné, zastavenie dialógu."@sk19
"Gospa predsednica, mislim, da je gospa Valenciano v svojem odličnem poročilu zelo jasno dokazala, da imamo zelo veliko konkretnih predlogov, ki bodo za portugalsko predsedstvo zelo koristni, saj je kot svoj cilj navedlo doseganje oprijemljivih rezultatov na področju človekovih pravic in demokracije. Skupaj s Komisijo in Svetom že več časa zahtevamo večjo skladnost, preglednost in rezultate v naših razpravah s tretjimi državami. Vse, kar še moramo storiti, pa je uresničevanje teh besed. Prepričana sem, da tudi sami veste, da je za večjo učinkovitost dialogov o človekovih pravicah kljub njihovi raznolikosti potrebna le organizacija. To najprej pomeni določitev jasnih in javnih ciljev, pripisanih vsakemu dialogu, da se doseže skladna skupna strategija, prilagojena na najvišji ravni. Drugič, to pomeni tudi določitev kazalnikov za zagotovitev ustreznega ocenjevanja rezultatov, doseženih z dialogom, in obveščanja poslancev EP o teh rezultatih, da lahko na primer delegacija med obiskom v državi preveri dosežen napredek in o njem razpravlja s civilno družbo in aktivisti na področju človekovih pravic, da bi lahko bolj ustrezno zaslišala svoje partnerje glede obveznosti, sprejetih v okviru dialoga. V zvezi s tem še vedno pričakujemo informacije o kazalnikih, ki jih je treba uporabiti za oceno dialoga, ki se je pred kratkim začel z Uzbekistanom. Tretjič, gre tudi za zagotavljanje, da se človekove pravice upoštevajo pri vseh zunanjih politikah EU, vključno s trgovinsko in migracijsko politiko ter bojem proti terorizmu. Tu gre za našo verodostojnost v zvezi s človekovimi pravicami. Na primer, ali lahko kdo pojasni, kako lahko zdaj razpravljamo o izvajanju smernic proti mučenju z Jordanijo v pododboru za človekove pravice, ki je prvi pododbor, ustanovljen v okviru sosedske politike in prikazan kot vzgled, ko vemo, da so evropske države članice prikrile dejstvo, da je ameriška obveščevalna agencija CIA naročala mučenje? Kako lahko v tem pododboru razpravljamo o mučenju in boju proti njemu? Naša glavna naloga v vlogi poslancev EP je ocenjevanje ustreznosti ukrepov EU in v zvezi s tem se lahko zanesete na delegacije, odbore in celoten Parlament, ki si bodo še naprej neprekinjeno prizadevali za njihovo izvajanje ne glede na to, ali to pomeni začetek, preusmeritev ali po potrebi prekinitev dialoga."@sl20
"Fru talman! Jag anser att Elena Valenciano mycket tydligt visar i sitt utmärkta betänkande att vi har en stor mängd konkreta förslag som säkert kan vara användbara för det portugisiska ordförandeskapet, eftersom det har angett att det har som mål att uppnå påtagliga resultat när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati. Vi har länge efterlyst mer konsekvens och öppenhet och fler resultat i våra diskussioner med tredjeländer tillsammans med kommissionen och rådet. Det enda som återstår är faktiskt att gå från ord till handling. Jag är övertygad om att ni lika väl som jag vet att allt som behövs är organisation för att göra dialogerna om mänskliga rättigheter mer effektiva, så att det blir möjligt att överbrygga meningsskiljaktigheterna. För det första innebär detta att man måste fastställa tydliga, officiella mål för varje dialog så att en konsekvent, gemensam strategi skapas, vilken kan användas på högsta nivå. För det andra innebär det att man måste fastställa indikatorer som möjliggör en verklig utvärdering av de resultat som uppnås i dialogen och att vi parlamentsledamöter informeras om detta, exempelvis när en delegation besöker landet, så att den kan kontrollera vilka framsteg som har gjorts och diskutera detta med samhällsmedborgare och människorättsaktivister och kan ställa mer detaljerade frågor till sina partner om de insatser som gjorts inom ramen för dialogen. I detta hänseende väntar vi fortfarande på information om vilka indikatorer som ska användas för att utvärdera den dialog som nyligen inleddes med Uzbekistan. För det tredje innebär det att man måste garantera att de mänskliga rättigheterna beaktas inom hela EU:s utrikespolitik, vilket inbegriper handelspolitiken, invandringspolitiken och kampen mot terrorism. Det är vår trovärdighet i samtalen om mänskliga rättigheter som står på spel. Kan någon till exempel förklara hur vi för närvarande kan diskutera införande av riktlinjer mot tortyr med Jordan i underutskottet för mänskliga rättigheter, det första underutskott som har inrättats inom grannskapspolitiken och som nu visas upp som modell, när vi vet att EU:s medlemsstater har tecknat entreprenadavtal med CIA om tortyr? Hur kan vi diskutera och föra en kamp mot tortyr i detta underutskott? Vår främsta uppgift som parlamentsledamöter är att utvärdera lämpligheten i EU:s åtgärder och för att göra detta kan ni räkna med att delegationerna, utskotten och hela parlamentet deltar i detta arbete och att de kommer att fortsätta att kämpa för att deras ståndpunkt ska beaktas fullt ut, vare sig det innebär att en dialog ska inledas, omorienteras eller om nödvändigt avbrytas."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph