Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-325"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.24.3-325"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand! Kolleger! Jeg vil først og fremmest rose fru Valenciano for en velafbalanceret betænkning, og jeg vil takke for hendes imødekommenhed med at indarbejde mange af de ændringsforslag, vi stillede i udvalget. Resultatet er en klar og grundig betænkning, som indeholder en række gode anbefalinger til at styrke EU's menneskerettighedsdialoger med tredjelande og fremme menneskerettigheder og demokrati. EU skal styrke sin rolle som proaktiv aktør, når det gælder om at fremme menneskerettigheder. Derfor glæder jeg mig over, at Rådet har taget initiativ til at indarbejde menneskerettigheder i EU's politikker. Det er positivt, at vi i Europa-Parlamentet slår til lyd for systematisk at inddrage menneskerettighedsspørgsmål på dagsordenen for EU's politiske dialoger og i EU's udenrigspolitik. Kun ved at systematisere dialogerne kan vi forbedre brugen af benchmarks og skabe en sammenhæng i indsatsen for at fremme menneskerettigheder. EU bør dog ikke stille så høje krav, at dialogen drukner i krav til rapportering på indikatorer og dermed glemmer at forfølge de egentlige mål. Dialogen skal bruges til at åbne et tillidsskabende og engagerende politisk rum, der til stadighed ikke kun identificerer overtrædelser, men også fremskridt inden for menneskerettigheder. Vi må erkende, at dialogerne om menneskerettigheder står over for store udfordringer. Menneskerettighedssituationen i en række lande er bekymrende. Det er altafgørende for EU's relationer til vigtige handelspartnere, at vi lægger forstærket vægt på, at handelsforbindelser knyttes til menneskerettighedsreformer. Handelsaftaler med tredjelande bør ses som et redskab med konsekvenser, der rækker ud over de rent økonomiske. Spørgsmål, der angår menneskerettigheder og miljø, skal indtænkes fra starten og på lige fod med økonomiske spørgsmål. Dialogen med tredjelande skal bidrage til at styrke de demokratiske, sociale, politiske og miljømæssige rettigheder, og derfor må det også være klart, at handelsaftaler skal indeholde en utvetydig mekanisme for, hvordan og hvornår aftaler kan suspenderes, hvis en handelspartner ikke overholder menneskerettigheds- og demokratiklausuler. Dog kan der ikke være nogen tvivl om, at vi kommer længst ved at give tredjelande et incitament til at overholde aftalers politiske og økonomiske krav. Vi skal finde en balance i de bilaterale dialoger, hvor vi kan fortsætte med at udøve pres, men hvor gensidighed og ægte dialog er en hjørnesten."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Paní předsedající, dámy a pánové, v první řadě bych chtěl ocenit vyváženou zprávu paní Valencianové a chtěl bych jí poděkovat za to, že byla ochotná zpracovat mnohé z pozměňovací a doplňujících návrhů, které předložil náš výbor. Výsledek je jasný v celé zprávě, která obsahuje množství dobrých doporučení pro posílení dialogů EU o lidských právech, které vede s třetími zeměmi, a pro prosazování lidských práv a demokracie. EU musí posilnit svoji úlohu iniciátora v oblasti prosazování lidských práv, a proto mě těší, že Rada přijala iniciativu začlenit lidská práva do politiky EU. Je správné, že Evropský parlament prosazuje systematické začleňování otázek lidských práv do programu politických dialogů EU a vnější politiky. Jedině prostřednictvím systematizace dialogů můžeme zlepšit využívání referenčních kritérií a zavést koherentnost do úsilí o prosazování lidských práv. Avšak EU by neměla stanovovat tak náročné požadavky, aby se v rámci dialogu, topícím se v požadavcích na porovnávání se s ukazateli, zapomínalo na plnění jeho původních cílů. Dialog se musí využívat k otevření poutavého, k důvěře vedoucího politického prostoru, v rámci kterého se namísto neustálého poukazování na porušení též poukazuje na pokrok dosažený v oblasti lidských práv. Musíme si uvědomit, že dialog o lidských právech čelí velkým výzvám. Situace v oblasti lidských práv v mnohých zemích způsobuje obavy. Pro vztahy EU s významnými obchodními partnery je nezbytné, abychom připisovali větší význam propojení obchodních vztahů s reformami v oblasti lidských práv. Obchodní dohody s třetími zeměmi by měly být vnímány jako nástroj, jehož následky přesahují výlučně hospodářskou oblast. Záležitosti související s environmentálními a lidskými právy musí být od začátku jejich součástí a musí mít stejnou váhu jako hospodářské záležitosti. Dialog s třetími zeměmi musí pomáhat posílení demokratických, sociálních, politických a environmentálních práv, a proto musí být jednoznačné, že obchodní dohody musí obsahovat úplně jasný mechanismus, jakým bude možné uplatňování dohody pozastavit v případě, že jeden z obchodních partnerů nedodržuje lidská práva nebo nesplňuje demokratické doložky. Není pochyb, že nejlepšího pokroku se dosáhne tehdy, když třetím zemím poskytneme stimul k tomu, aby dodržovaly politické a hospodářské požadavky, které představují část dohod. V oboustranných dialozích musíme najít rovnováhu, prostřednictvím které můžeme vyvíjet stálý nátlak, avšak jejich základem je reciprocita a skutečný dialog."@cs1
". Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Zunächst möchte ich Frau Valenciano für ihren ausgewogenen Bericht danken. Wir freuen uns, dass sie viele der von unserem Ausschuss eingebrachten Änderungsanträge berücksichtigt hat. Das Ergebnis ist ein klarer, solider Bericht, der eine ganze Reihe guter Empfehlungen zur Förderung des Menschenrechtsdialogs der EU mit Drittstaaten und zur Stärkung von Menschenrechten und Demokratie enthält. Wenn es um die Stärkung der Menschenrechte geht, muss die EU noch engagierter auftreten, deshalb freue ich mich, dass der Rat hier Initiative zeigt und die Menschenrechte in die EU-Politik einbezieht. Es ist gut, dass das Europäische Parlament die gezielte Einbindung der Menschenrechtsthematik in den politischen Dialog der EU und die Außenpolitik befürwortet. Nur durch Systematisierung der Dialoge können wir die Richtwerte (Benchmarks) noch besser nutzen und unseren Bemühungen um die Stärkung der Menschenrechte mehr Kohärenz verleihen. Dennoch sollte die EU nicht so hohe Forderungen stellen, dass der Dialog seine ursprünglichen Ziele aus den Augen verliert, weil er an den Forderungen nach Erfüllung bestimmter Maßstäbe erstickt. Der Dialog sollte dazu dienen, einen ansprechenden und Vertrauen erweckenden politischen Raum zu schaffen, der – statt nur immer Verletzungen von Menschenrechten aufzuzeigen – auch Fortschritte sichtbar macht. Wir müssen erkennen, dass wir mit den Menschenrechtsdialogen große Probleme ansprechen. Die Menschenrechtssituation in einer Reihe von Ländern gibt Anlass zur Sorge. Für die Beziehungen der EU zu wichtigen Handelspartnern ist es äußerst wichtig, dass wir der Verbindung von Handelsbeziehungen und Menschenrechtsreformen größere Bedeutung beimessen. Handelsabkommen mit Drittstaaten sollten als Mittel begriffen werden, dessen Folgen weit über das rein Ökonomische hinausgehen. Umwelt- und Menschenrechtsfragen müssen von Anfang an einbezogen und mit wirtschaftlichen Fragen auf einer Stufe behandelt werden. Der Dialog mit Drittstaaten muss zur Stärkung demokratischer, sozialer, politischer und ökologischer Rechte beitragen. Aus diesem Grund muss in Handelsabkommen eindeutig geregelt sein, wie und wann diese ausgesetzt werden können, wenn einer der Handelspartner gegen Menschenrechts- oder Demokratieklauseln verstößt. Dennoch werden wir die größten Fortschritte zweifelsohne dann erzielen, wenn wir Drittstaaten einen Anreiz bieten, die in den Abkommen gestellten politischen und wirtschaftlichen Forderungen zu erfüllen. Wir müssen in den bilateralen Dialogen einen goldenen Mittelweg finden, sodass wir auf dem festen Fundament von Gegenseitigkeit und echtem Dialog doch immer noch Druck auszuüben können."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω καταρχάς να συγχαρώ την κ. Valenciano για την πολύ ισόρροπη έκθεσή της και να την ευχαριστήσω για την προθυμία της να συμπεριλάβει πολλές από τις τροπολογίες που υπέβαλε η επιτροπή μας. Το αποτέλεσμα είναι μια σαφής, εμπεριστατωμένη έκθεση, που περιέχει μια σειρά από καλές προτάσεις για την ενίσχυση των διαλόγων και διαβουλεύσεων της ΕΕ με τρίτες χώρες και για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τον ρόλο της ως προορατικός παράγοντας σε ό,τι αφορά την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και γι’ αυτό χαίρομαι που το Συμβούλιο ανέλαβε την πρωτοβουλία να συμπεριλάβει τα ανθρώπινα δικαιώματα στην πολιτική της ΕΕ. Είναι θετικό το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπέρμαχος της συστηματικής συμπερίληψης των θεμάτων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ημερήσια διάταξη των πολιτικών διαλόγων και της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Μόνο μέσω της συστηματοποίησης των διαλόγων μπορούμε να βελτιώσουμε τη χρήση σημείων αναφοράς και να προσδώσουμε συνεκτικότητα στις προσπάθειες για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, η ΕΕ δεν πρέπει να θεσπίζει τόσο αυστηρές απαιτήσεις σε σημείο που ο διάλογος, καθώς πνίγεται από απαιτήσεις που πρέπει να αναφέρονται σε σχέση με δείκτες, να λησμονεί την επιδίωξη των αρχικών στόχων. Ο διάλογος πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη διάνοιξη ενός δεσμευτικού πολιτικού χώρου, που να εμπνέει εμπιστοσύνη και που, αντί να επισημαίνει μόνο παραβιάσεις, να επισημαίνει και την πρόοδο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα αντιμετωπίζουμε μείζονες προκλήσεις. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια σειρά από χώρες προκαλεί ανησυχία. Είναι κρίσιμο για τις σχέσεις της ΕΕ με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους να προσδώσουμε μεγαλύτερη σημασία στη διασύνδεση των εμπορικών σχέσεων με τις μεταρρυθμίσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες πρέπει να αντιμετωπιστούν ως μέσο με συνέπειες που υπερβαίνουν το αμιγώς οικονομικό σκέλος. Τα θέματα του περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να συμπεριληφθούν εξαρχής και να τεθούν σε ισότιμη βάση με τα οικονομικά θέματα. Ο διάλογος με τρίτες χώρες πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση των δημοκρατικών, κοινωνικών, πολιτικών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων και, επομένως, πρέπει να καταστεί επίσης σαφές ότι οι εμπορικές συμφωνίες πρέπει να περιλαμβάνουν έναν ξεκάθαρο μηχανισμό για τον τρόπο και τον χρόνο που θα μπορούν να αναστέλλονται οι συμφωνίες, σε περίπτωση που ένας εμπορικός εταίρος δεν συμμορφωθεί με τις ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τη δημοκρατία. Δίχως αμφιβολία, πάντως, η μεγαλύτερη πρόοδος επιτυγχάνεται όταν δίνεται στις τρίτες χώρες ένα κίνητρο για να συμμορφωθούν με τις πολιτικές και οικονομικές απαιτήσεις που αποτελούν σκέλος συμφωνιών. Πρέπει να βρούμε μια χρυσή τομή στους διμερείς διαλόγους, διά της οποίας θα μπορούμε ακόμα να ασκήσουμε πίεση, θα έχουμε όμως ως ακρογωνιαίο λίθο την αμοιβαιότητα και τον πραγματικό διάλογο."@el10
"Madam President, ladies and gentlemen, first of all, I should like to commend Mrs Valenciano on her well-balanced report, and to thank her for being so obliging in incorporating many of the amendments presented by our committee. The result is a clear, thorough report, which contains a number of good recommendations for strengthening the EU’s human rights dialogues with third countries and promoting human rights and democracy. The EU must enhance its role as a proactive actor when it comes to promoting human rights, and so I am pleased that the Council has taken the initiative in incorporating human rights into EU policy. It is good that the European Parliament is advocating the systematic inclusion of human rights issues in the agenda of the EU’s political dialogues and external policy. It is only by systematising the dialogues that we can improve the use of benchmarks and bring coherence to endeavours to promote human rights. However, the EU should not lay down such exacting requirements that the dialogue, drowning in requirements to report against indicators, forgets to pursue its original objectives. Dialogue must be used to open up an engaging, confidence-inspiring political space that, rather than only ever identifying violations, also identifies progress in the human rights field. We must recognise that the human rights dialogues face major challenges. The human rights situation in a number of countries gives cause for concern. It is crucial to the EU’s relations with important trading partners that we attach increased importance to linking trading relations to human rights reforms. Trade agreements with third countries should be seen as a tool with consequences reaching beyond the purely economic. Environmental and human rights issues must be incorporated from the outset and be placed on an equal footing with economic issues. The dialogue with third countries must help strengthen democratic, social, political and environmental rights, and therefore it should also be made clear that trade agreements must contain an unambiguous mechanism for how and when agreements can be suspended in the event that one trading partner fails to comply with human rights or democracy clauses. There can be no doubt, however, that the greatest progress is achieved by giving third countries an incentive to comply with the political and economic requirements that form part of agreements. We must strike a balance in bilateral dialogues, whereby we can still exert pressure but have reciprocity and genuine dialogue as a cornerstone."@en4
"Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar, quisiera elogiar el informe de la señora Valenciano, perfectamente equilibrado, y agradecerle la gentileza de haber incorporado muchas de las enmiendas presentadas por nuestra comisión. El resultado es un informe lúcido y concienzudo, que incluye numerosas recomendaciones acertadas para el fortalecimiento de los diálogos de la UE con terceros países sobre los derechos humanos y para la promoción de los derechos humanos y de la democracia. La UE debe potenciar su papel de agente anticipatorio en la promoción de los derechos humanos, y por ello me complace que el Consejo haya tomado la iniciativa de incorporar los derechos humanos a la política de la UE. Es positivo que el Parlamento Europeo abogue por la inclusión sistemática de las cuestiones relativas a los derechos humanos en la agenda de los diálogos políticos de la UE y de la política exterior. Es tan sólo sistematizando los diálogos como podemos mejorar el uso de los valores de referencia y aportar coherencia a los esfuerzos encaminados a promover los derechos humanos. No obstante, la UE no debería establecer requisitos tan rigurosos que, por la necesidad de informar sobre la conformidad con los indicadores, alejaran el diálogo de sus objetivos originales; el diálogo debe emplearse para establecer un espacio político sugestivo que infunda confianza y que, antes de identificar únicamente las violaciones cometidas, identifique también los avances en el ámbito de los derechos humanos. Debemos reconocer que los diálogos sobre derechos humanos se enfrentan a desafíos considerables, pues la situación en este ámbito es motivo de preocupación en numerosos países. Es decisivo para las relaciones de la UE con importantes socios comerciales que otorguemos una mayor importancia a la vinculación de las relaciones comerciales con las reformas en materia de derechos humanos. Los acuerdos de comercio con terceros países deberían considerarse como una herramienta cuyas consecuencias sobrepasan lo puramente económico. Las cuestiones medioambientales y de derechos humanos deben incorporarse desde el primer momento y colocarse en pie de igualdad con las cuestiones económicas. El diálogo con terceros países debe contribuir a reforzar los derechos democráticos, sociales, políticos y medioambientales y, por consiguiente, debería aclararse también que los acuerdos comerciales han de contener un mecanismo inequívoco sobre cómo y cuándo pueden suspenderse dichos acuerdos en caso de que un socio comercial incumpla las cláusulas relativas a la democracia o a los derechos humanos; sin embargo, no cabe duda de que los mayores avances se alcanzan proporcionando a los terceros países un incentivo para cumplir con los requisitos políticos y económicos que forman parte de los acuerdos. Debemos hallar un equilibrio en los diálogos bilaterales, por el cual podamos seguir ejerciendo presión pero sigamos manteniendo la reciprocidad y el diálogo genuino como piedra angular."@es21
"Proua juhataja, daamid ja härrad, kõigepealt soovin tunnustada proua Valenciano tasakaalustatud raportit ning tänada teda, et ta on pidanud vajalikuks sisse viia palju meie komisjoni tehtud muudatusettepanekuid. Tulemuseks on selgesõnaline põhjalik raport, mis sisaldab rida häid soovitusi tugevdamaks ELi inimõiguste dialooge kolmandate riikidega, edendades inimõigusi ja demokraatiat. EL peab suurendama oma osatähtsust proaktiivse osalejana inimõiguste valdkonnas, seetõttu on mul hea meel, et nõukogu näitab üles initsiatiivi võttes inimõiguste teema ELi poliitika osaks. On hea, et Euroopa Parlament süstemaatiliselt seisab selle eest, et hoida üleval inimõiguste küsimusi ELi poliitilistes dialoogides ja välispoliitikas. Ainult süsteemsete dialoogide kaudu saame parandada kriteeriumide kasutamist ja luua sidususe püüdlustes edendada inimõigusi. Kuid EL ei tohiks seada väga täpseid nõudeid dialoogile, nii et need kaaluvad üle algselt märgitud eesmärgid. Dialoogi peab kasutama kahepoolse usaldust inspireeriva poliitilise ruumina, mis ei märgi ära ainult rikkumisi, vaid ka positiivseid arenguid inimõiguste valdkonnas. Peame tunnistama, et inimõiguste alased dialoogid läbivad mitmeid katsumusi. Paljudes riikides on inimõiguste olukord murettekitav. ELi suhetele oluliste kaubanduspartneritega on hädavajalik anda suuremat tähendust inimõigusreformidele ning siduda need ärialaste suhetega. Kaubanduslepingud kolmandate riikidega peavad olema vahendiks, mis ulatuvad pelgalt majandussuhetest kaugemale. Keskkonnaalased ja inimõigusküsimused peavad käima majandusküsimustega käsikäes. Dialoog kolmandate riikidega peab aitama tugevdada demokraatiat, sotsiaalseid, poliitilisi ja keskkonnaõigusi. Seetõttu peab olema ühemõtteliselt selge mehhanism, mis võimaldab peatada lepingu toimimise juhul, kui üks kaubanduspartneritest ei täida inimõiguste või demokraatia nõudeid. Siiski pole kahtlust, et suurim edu saavutatakse, kui võimaldatakse kolmandatel riikidel motiveeritult täita poliitilisi ja majandusnõudeid, mis moodustavad osa lepingust. Peame püüdlema tasakaalu poole kahepoolsetes dialoogides, mille kaudu saab ikkagi survet avaldada, samas säilitades vastastikuse kasu ja tõepärase dialoogi, mis on nende suhete alus."@et5
". Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää Elena Valencianoa hänen tasapainoisesta mietinnöstään ja avuliaisuudestaan, kun hän sisällytti siihen useita valiokuntamme esittämiä tarkistuksia. Tuloksena on selkeä ja perusteellinen mietintö, jossa on useita hyviä suosituksia EU:n ihmisoikeusvuoropuhelujen parantamiseksi sekä ihmisoikeuksien ja demokratian edistämiseksi. EU:n on vahvistettava rooliaan aktiivisena toimijana ihmisoikeuksien edistämisessä, ja olenkin mielissäni siitä, että neuvosto on tehnyt aloitteen ihmisoikeuksien sisällyttämiseksi EU:n politiikkaan. On hyvä, että Euroopan parlamentti ajaa ihmisoikeuskysymysten järjestelmällistä sisällyttämistä EU:n poliittisten vuoropuhelujen ja ulkopolitiikan asialistalle. Vain järjestelmällisten vuoropuhelujen avulla voimme parantaa viitearvojen hyödyntämistä ja yhtenäistää ponnisteluja ihmisoikeuksien edistämiseksi. EU:n ei kuitenkaan pidä määrätä tiukkoja vaatimuksia niin, että vuoropuhelu hukkuu vaatimuksiin raportoida indikaattoreista, jolloin unohdetaan sen alkuperäiset tavoitteet. Vuoropuhelua on hyödynnettävä sellaisen toiminnallisen ja luottamusta herättävän poliittisen foorumin avaamiseksi, jolla pelkästään ihmisoikeusrikkomusten tunnistamisen sijasta tunnistettaisiin myös ihmisoikeuksissa tapahtunut edistys. On myönnettävä, että ihmisoikeusvuoropuhelut ovat suurten haasteiden edessä. Monien maiden ihmisoikeustilanne on huolestuttava. On elintärkeää, että EU:n ja sen tärkeiden kauppakumppanien suhteissa kiinnitetään entistä suurempaa huomiota siihen, että kauppasuhteet liitetään ihmisoikeusuudistuksiin. Kolmansien maiden kanssa tehtävät kauppasopimukset olisi nähtävä välineenä, jolla voidaan saavuttaa myös muita kuin kaupallisia tavoitteita. Ympäristö- ja ihmisoikeuskysymyksille on alusta alkaen annettava sama sija kuin talouskysymyksille. Kolmansien maiden kanssa käytävä vuoropuhelu on valjastettava demokraattisten, sosiaalisten, poliittisten ja ympäristöä koskevien oikeuksien vahvistamiseen. Näin ollen on tehtävä selväksi, että kauppasopimuksiin on sisällytettävä selkeä mekanismi, jonka avulla tiedetään, miten ja milloin sopimukset voidaan keskeyttää tilanteessa, jossa sopimusosapuoli ei noudata ihmisoikeus- tai demokratialausekkeita. On kuitenkin selvää, että eniten edistystä saadaan aikaan antamalla kolmansille maille kannustimia noudattaa sopimuksiin sisältyviä poliittisia ja taloudellisia vaatimuksia. On löydettävä oikea tasapaino kahdenvälisissä vuoropuheluissa, joissa on edelleen mahdollista harjoittaa painostusta, mutta joissa vastavuoroisuus ja aito vuoropuhelu ovat avainasemassa."@fi7
"Madame la Présidente, Chers collègues, je souhaite tout d’abord saluer le rapport très équilibré de Mme Valenciano, et la remercier d'avoir eu l'obligeance d'intégrer nombre des amendements présentés par notre commission. Le résultat est un rapport clair et approfondi, qui contient un certain nombre de bonnes recommandations en matière de renforcement des dialogues sur les droits de l’homme avec les pays tiers et de la promotion des droits de l’homme et de la démocratie. L’UE doit améliorer son rôle d’acteur proactif en matière de promotion des droits de l’homme, et je me réjouis ainsi de voir que le Conseil a pris l'initiative d'intégrer les droits de l'homme dans la politique de l’UE. C’est une bonne chose que le Parlement européen cautionne l’inclusion systématique des questions relatives aux droits de l’homme dans l’agenda des dialogues politiques et de la politique extérieure de l’UE. Seule la systématisation des dialogues permettra d’améliorer l’utilisation de comparaisons et de rendre nos efforts en matière de promotion des droits de l’homme cohérents. L’UE ne doit toutefois pas définir des exigences tellement strictes que le dialogue, plombé par la nécessité de remplir certains critères, en oublie de poursuivre ses objectifs originaux. Le dialogue doit servir à ouvrir un espace politique engageant et inspirant confiance qui, au lieu de n'identifier que les violations, identifie également les avancées réalisées en matière de droits de l’homme. Il faut que nous reconnaissions que les dialogues sur les droits de l'homme doivent relever des défis de taille. La situation des droits de l’homme dans un certain nombre de pays donne matière à s’inquiéter. Il est primordial pour les relations de l'UE avec des partenaires commerciaux importants que nous veillions davantage à lier les relations commerciales aux réformes des droits de l’homme. Les accords commerciaux avec les pays tiers doivent être considérés comme un instrument dont les conséquences dépassent de loin la stricte dimension économique. Les questions environnementales et des droits de l’homme doivent être considérées dès le départ et être placées sur un pied d’égalité avec les questions économiques. Le dialogue avec les pays tiers doit participer au renforcement des droits démocratiques, sociaux, politiques et environnementaux, il faut ainsi clairement établir que les accords commerciaux doivent contenir un mécanisme clairement défini relatif à la méthode et au délai de suspension des accords au cas où un partenaire commercial ne respecte pas les droits de l’homme ou des clauses relatives à la démocratie. Il va toutefois de soi que les plus grands progrès sont accomplis lorsqu’on donne aux pays tiers des incitants pour se conformer aux exigences politiques et économiques qui font partie des accords. Nous devons non seulement établir un équilibre dans les dialogues bilatéraux, dans le cadre desquels nous pouvons toujours exercer de la pression, mais également avoir pour pierre angulaire la réciprocité et le dialogue authentique."@fr8
"Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék Valenciano asszonynak gratulálni megfelelően súlyozott jelentéséért és szeretném megköszönni, hogy annyira kötelességtudó volt, hogy abba felvett sok, a bizottságunk által előterjesztett módosítást. Az eredmény egy egyértelmű, alapos jelentés lett, amely számos jó ajánlást tartalmaz az EU által a harmadik országokkal folytatott emberi jogi párbeszédek megerősítése és az emberi jogok és a demokrácia előmozdítása tekintetében. Az EU-nak fokoznia kell a proaktív szereplőként játszott szerepét, amikor az emberi jogok előmozdításáról van szó és örömmel látom, hogy a Tanács kezdeményezte az emberi jogok uniós politikába való beépítését. Jó dolog, hogy az Európai Parlament tanácsolja az emberi jogi kérdéseknek az EU politikai párbeszédeinek és külpolitikájának napirendjén való szisztematikus szerepeltetését. Csak e párbeszédek szisztematikussá tételével javíthatjuk a viszonyítási pontok használatát és vihetünk koherenciát az emberi jogok előmozdítására irányuló törekvésekbe. Az EU-nak azonban nem szabad olyan szigorú követelményeket megállapítania, amelyek mellett a párbeszéd – elsüllyedve a mutatók alapján történő jelentéstételi követelményekben – elfeledi eredeti célkitűzéseit követni. A párbeszédet arra kell használni, hogy rokonszenves, bizalomösztönző politikai teret nyissunk meg, amely amellett, hogy alig tár fel jogsértéseket, előrehaladást is megállapít az emberi jogok területén. El kell ismernünk, hogy az emberi jogi párbeszédek óriási kihívásokkal állnak szemben. Az emberi jogi helyzet sok országban ad okot aggodalomra. Létfontosságú az EU fontos kereskedelmi partnerekkel meglévő kapcsolataiban, hogy fokozott jelentősséget tulajdonítsunk annak, hogy a kereskedelmi kapcsolatokat az emberi jogi reformokhoz kapcsoljuk. A harmadik országokkal kötött kereskedelmi megállapodásokat olyan eszközöknek kell tekinteni, amelyek következményei túlmennek a tisztán gazdasági jellegen. A környezeti és emberi jogi kérdéseket már a legelejétől fel kell venni ezekbe és azokat a gazdasági kérdésekkel azonos alapokra kell helyezni. A harmadik országokkal folytatott párbeszédnek segítenie kell a demokratikus, szociális, politikai és környezeti jogok megerősítésében, és ezért egyértelművé kell tenni, hogy a kereskedelmi megállapodásoknak félreérthetetlen mechanizmust kell tartalmaznia arra vonatkozóan, hogy a megállapodások hogyan és mikor függeszthetők fel abban az esetben, ha valamelyik kereskedelmi partner nem tartja be az emberi jogokra vagy demokráciára vonatkozó záradékokat. Nem férhet azonban kétség ahhoz, hogy a legnagyobb előrehaladás úgy érhető el, ha a harmadik országoknak ösztönzést adnak a megállapodások részét képező politikai és gazdasági követelmények betartására. Olyan egyensúlyt kell teremtenünk a kétoldalú párbeszédekben, amely mellett még mindig képesek vagyunk nyomást gyakorolni, de rendelkezünk viszonossággal és valódi párbeszéddel – sarokkőként."@hu11
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, innanzi tutto desidero ringraziare l’onorevole Valenciano per la sua relazione molto equilibrata, nonché per esserci venuta incontro e aver incorporato molti degli emendamenti presentati dalla nostra commissione. Il risultato è una relazione chiara ed esauriente che contiene un numero di raccomandazioni utili per il consolidamento dei dialoghi sui diritti umani dell’Unione europea con i paesi terzi e per la promozione dei diritti umani e della democrazia. L’Unione europea deve rafforzare il proprio ruolo di attore attivo per quanto riguarda la promozione dei diritti umani, e sono lieto che il Consiglio abbia assunto l’iniziativa di incorporare i diritti umani nelle politiche dell’Unione europea. E’ positivo che il Parlamento europeo invochi l’inclusione sistematica delle questioni inerenti ai diritti umani nell’ordine del giorno dei dialoghi politici e nella politica estera dell’Unione. E’ solo rendendo i dialoghi sistematici che possiamo migliorare l’utilizzo dei parametri di riferimento e conferire coerenza agli sforzi volti a promuovere i diritti umani. Tuttavia, l’Unione europea non deve porre condizioni tali che il dialogo, arenato nelle pastoie del dover riferire in base a particolari indicatori, si scordi di perseguire i suoi obiettivi originari. Il dialogo deve essere utilizzato per aprire uno spazio politico coinvolgente, che ispiri fiducia e che, anziché individuare solo violazioni, cerchi di identificare i progressi compiuti nel campo dei diritti umani. Dobbiamo ammettere che i dialoghi sui diritti umani si trovano di fronte a sfide consistenti. In tutta una serie di paesi, la situazione dei diritti umani desta preoccupazioni. E’ fondamentale per le relazioni dell’Unione europea con commerciali importanti che diamo maggior peso al legame fra le relazioni commerciali e le riforme nel campo dei diritti umani. Gli accordi commerciali con i paesi terzi devono essere visti come uno strumento con conseguenze che vanno oltre il mero ambito economico. Le questioni ambientali e concernenti i diritti umani devono essere incorporate fin dall’inizio ed essere considerate allo stesso livello di quelle economiche. Il dialogo con i paesi terzi deve contribuire a rafforzare i diritti democratici, sociali, politici e ambientali, ed è pertanto necessario chiarire che gli accordi commerciali devono contenere un meccanismo inequivocabile su come e quando gli accordi possono essere sospesi nel caso in cui un commerciale non rispetti le clausole sui diritti umani o sulla democrazia. Non vi è alcun dubbio però che i più grandi progressi vengono ottenuti fornendo ai paesi terzi un incentivo per rispettare le condizioni politiche ed economiche che fanno parte dell’accordo. Dobbiamo trovare un equilibrio nei dialoghi bilaterali, in modo da poter ancora esercitare pressione ma avere delle relazioni fondate sulla reciprocità e su un dialogo franco."@it12
"Ponia Pirmininke, ponios ir ponai, visų pirma norėčiau pagirti poniа Valenciano už puikų pranešimą ir padėkoti jai už tai, kad buvo tokia maloni ir įtraukė daugumą mūsų komiteto pristatytų pakeitimų. To rezultatas – aiškus ir išsamus pranešimas, kuriame pateikiama daug gerų rekomendacijų, kaip stiprinti ES dialogus dėl žmogaus teisių su trečiosiomis šalimis ir skatinti žmogaus teises bei demokratiją. ES privalo stiprinti savo, kaip iniciatyvios veikėjos, vaidmenį skatinant žmogaus teises, todėl džiaugiuosi, kad Taryba ėmėsi iniciatyvos įtraukti žmogaus teises į ES politiką. Džiugu, kad Europos Parlamentas pasisako už sistemingą su žmogaus teisėmis susijusių klausimų įtraukimą į ES politinių dialogų darbotvarkę ir užsienio politiką. Tik susisteminę dialogus galėsime geriau vadovautis gairėmis ir suderinti pastangas skatinant žmogaus teises. Tačiau ES reikalavimai neturėtų būti tokie griežti, kad pirminių dialogo tikslų neužgožtų reikalavimai atsiskaityti pagal rodiklius. Dialogas turi tapti priemone patraukliai ir pasitikėjimą skatinančiai politinei erdvei sukurti ir užuot vien tik įvardijęs pažeidimus taip pat turėtų parodyti pažangą, padarytą žmogaus teisių srityje. Turime pripažinti, kad dialogai dėl žmogaus teisių susiduria su didžiuliais sunkumais. Žmogaus teisių padėtis daugelyje šalių kelia susirūpinimą. Palaikant santykius tarp ES ir įtakingų prekybos partnerių labai svarbu vis labiau pabrėžti prekybos santykių ir žmogaus teisių reformų ryšio svarbą. Prekybos sutartis su trečiosiomis šalimis reikėtų vertinti kaip priemones, kurių su pasekmės yra ne tik ekonominės. Aplinkosaugos ir žmogaus teisių klausimams iš pat pradžių turi būti skiriamas toks pat dėmesys kaip ir ekonominiams klausimams. Dialogas su trečiosiomis šalimis turi padėti stiprinti demokratines, socialines, politines ir aplinkosaugos teises, todėl reikia pabrėžti, kad prekybos sutartyse turi būti numatytas aiškus mechanizmas, kaip ir kada jas galima būtų sustabdyti, jeigu viena iš šalių nesilaiko jose numatytų sаlygų dėl žmogaus teisių ar demokratijos. Tačiau negali būti abejonės, kad didžiausią pažangą galima pasiekti skatinant trečiаsias šalis laikytis į sutartis įtrauktų politinių ir ekonominių reikalavimų. Turime rasti kompromisą dvišaliuose dialoguose – taip mes vis dar galėsime daryti spaudimą, tačiau išlaikysime tarpusavio ryšį ir tvirtą dialogą."@lt14
"Cienījamā priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Vispirms es vēlētos paust atzinību par labi strukturēto ziņojumu un pateikties viņai par pretimnākšanu, iekļaujot tajā daudzus no mūsu komitejas iesniegtajiem grozījumiem. Rezultāts ir skaidrs, rūpīgi izstrādāts ziņojums, kas satur virkni labu ieteikumu, kā stiprināt ES divpusējās sarunas par cilvēktiesību jautājumiem ar trešām valstīm un veicināt cilvēktiesības un demokrātiju. Eiropas Savienībai ir jāstiprina sava loma, aktīvi veicinot cilvēktiesības, tāpēc es priecājos, ka Padome ir uzņēmusies iniciatīvu iekļaut cilvēktiesību jautājumu ES politikā. Ir labi, ka Eiropas Parlaments atbalsta cilvēktiesību jautājumu sistemātisku ietveršanu ES politisko divpusējo sarunu darba kārtībā un ārpolitikā. Uzlabot kritēriju izmantošanu un panākt vienotību cilvēktiesību veicināšanā var tikai, sistematizējot divpusējās sarunas. Tomēr Eiropas Savienība nedrīkst noteikt tik augstas prasības, ka divpusējās sarunās, attiecībā uz kurām paredzēts pārāk daudz prasību par rādītāju atspoguļošanu, tiek aizmirsts ievērot šo sarunu sākotnējos mērķus. Divpusējās sarunas ir jāizmanto tādas interesantas politiskās telpas atvēršanai, kas iedveš pārliecību, nevis tikai pārkāpumu konstatēšanai, kā arī progresa noteikšanai cilvēktiesību jomā. Mums jāatzīst, ka divpusējās sarunās par cilvēktiesību jautājumiem rodas lielas grūtības. Cilvēktiesību situācija daudzās valstīs rada iemeslu bažām. Eiropas Savienības attiecībās ar svarīgiem tirdzniecības partneriem ir būtiski, lai mēs piešķirtu lielāku nozīmi tirdzniecības attiecību apvienošanai ar reformām cilvēktiesībās. Tirdzniecības nolīgumi ar trešām valstīm ir jāuzskata par instrumentu, kam ir ietekme ne tikai uz ekonomiku vien. Vides un cilvēktiesību jautājumi ir jāietver sarunās no paša sākuma, un pret tiem jāattiecas tāpat kā pret ekonomikas jautājumiem. Sarunās ar trešām valstīm ir jāpalīdz stiprināt demokrātiskās, sociālās, politiskās un vides tiesības, tāpēc ir skaidri jānosaka, ka tirdzniecības nolīgumos ir jāietver nepārprotams mehānisms, kurš paredz, kā un kad nolīgumus var apturēt gadījumā, ja viens no tirdzniecības partneriem neievēro noteikumus par cilvēktiesībām vai demokrātiju. Tomēr var nešaubīties, ka vislielākais progress tiek panākts, radot trešām valstīm stimulu ievērot nolīgumos ietvertās politiskās un ekonomiskās prasības. Divpusējās sarunās mums ir jāpanāk līdzsvars, ar kura palīdzību mēs vēl varam radīt spiedienu, bet par stūrakmeni jānosaka savstarpīgums un patiess dialogs."@lv13
"Hr. formand! Kolleger! Jeg vil først og fremmest rose fru Valenciano for en velafbalanceret betænkning, og jeg vil takke for hendes imødekommenhed med at indarbejde mange af de ændringsforslag, vi stillede i udvalget. Resultatet er en klar og grundig betænkning, som indeholder en række gode anbefalinger til at styrke EU's menneskerettighedsdialoger med tredjelande og fremme menneskerettigheder og demokrati. EU skal styrke sin rolle som proaktiv aktør, når det gælder om at fremme menneskerettigheder. Derfor glæder jeg mig over, at Rådet har taget initiativ til at indarbejde menneskerettigheder i EU's politikker. Det er positivt, at vi i Europa-Parlamentet slår til lyd for systematisk at inddrage menneskerettighedsspørgsmål på dagsordenen for EU's politiske dialoger og i EU's udenrigspolitik. Kun ved at systematisere dialogerne kan vi forbedre brugen af benchmarks og skabe en sammenhæng i indsatsen for at fremme menneskerettigheder. EU bør dog ikke stille så høje krav, at dialogen drukner i krav til rapportering på indikatorer og dermed glemmer at forfølge de egentlige mål. Dialogen skal bruges til at åbne et tillidsskabende og engagerende politisk rum, der til stadighed ikke kun identificerer overtrædelser, men også fremskridt inden for menneskerettigheder. Vi må erkende, at dialogerne om menneskerettigheder står over for store udfordringer. Menneskerettighedssituationen i en række lande er bekymrende. Det er altafgørende for EU's relationer til vigtige handelspartnere, at vi lægger forstærket vægt på, at handelsforbindelser knyttes til menneskerettighedsreformer. Handelsaftaler med tredjelande bør ses som et redskab med konsekvenser, der rækker ud over de rent økonomiske. Spørgsmål, der angår menneskerettigheder og miljø, skal indtænkes fra starten og på lige fod med økonomiske spørgsmål. Dialogen med tredjelande skal bidrage til at styrke de demokratiske, sociale, politiske og miljømæssige rettigheder, og derfor må det også være klart, at handelsaftaler skal indeholde en utvetydig mekanisme for, hvordan og hvornår aftaler kan suspenderes, hvis en handelspartner ikke overholder menneskerettigheds- og demokratiklausuler. Dog kan der ikke være nogen tvivl om, at vi kommer længst ved at give tredjelande et incitament til at overholde aftalers politiske og økonomiske krav. Vi skal finde en balance i de bilaterale dialoger, hvor vi kan fortsætte med at udøve pres, men hvor gensidighed og ægte dialog er en hjørnesten."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, allereerst wil ik mevrouw Valenciano complimenteren met haar evenwichtig verslag en haar danken dat ze zo attent was om veel van de door onze commissie voorgestelde amendementen op te nemen. Het resultaat is een duidelijk, grondig verslag met een aantal goede aanbevelingen ter versterking van de mensenrechtendialoog van de EU met derde landen en ter bevordering van mensenrechten en democratie. De EU moet een grotere rol als proactieve actor vervullen wanneer het aankomt op bevordering van mensenrechten. Ik ben dus blij dat de Raad het initiatief heeft genomen de mensenrechten in het EU-beleid te incorporeren. Het is goed dat het Europees Parlement voorstander ervan is de mensenrechtenvraagstukken systematisch op de agenda te plaatsen van politieke dialogen en buitenlands beleid van de EU. Alleen door systeem in de dialogen te brengen, kunnen we het gebruik van ijkpunten ( ) verbeteren en coherentie brengen in onze inspanningen ter bevordering van de mensenrechten. De EU moet echter niet zodanig strenge eisen stellen dat de oorspronkelijke doelstellingen ten ondergaan aan de eisen om verslag te doen over indicatoren. Dialoog dient te worden gebruikt voor het scheppen van een aantrekkelijke, vertrouwenwekkende politieke ruimte die niet alleen altijd schendingen vaststelt, maar ook vooruitgang op het vlak van de mensenrechten constateert. We moeten erkennen dat de mensenrechtendialogen voor belangrijke uitdagingen staan. De situatie van de mensenrechten in een aantal landen geeft reden tot zorg. Het is cruciaal voor de betrekkingen van de EU met belangrijke handelspartners dat we meer belang hechten aan koppeling van handelsbetrekkingen met hervormingen op het vlak van mensenrechten. Handelsovereenkomsten met derde landen moeten worden gezien als een instrument met consequenties die verder reiken dan uitsluitend economische aspecten. Milieu- en mensenrechtenvraagstukken moeten vanaf het begin worden opgenomen en op hetzelfde niveau worden geplaatst als economische vraagstukken. De dialoog met derde landen dient de democratische, sociale en politieke rechten en rechten op het vlak van het milieu te versterken en dus moet ook duidelijk worden gemaakt dat handelsovereenkomsten een ondubbelzinnig mechanisme moeten bevatten voor de wijze waarop en wanneer overeenkomsten kunnen worden opgeschort in het geval dat een handelspartner niet voldoet aan de bepalingen over mensenrechten of democratie. Er mag echter geen twijfel over bestaan dat de grootste vooruitgang wordt geboekt door derde landen een stimulans te geven om te voldoen aan de politieke en economische voorwaarden die deel uitmaken van overeenkomsten. We dienen evenwicht te brengen in bilaterale dialogen, waarbij we nog steeds druk kunnen uitoefenen maar er sprake is van wederkerigheid en een echte dialoog als hoeksteen."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie i panowie! Po pierwsze, chcę pochwalić panią Valenciano za jej wyważone sprawozdanie, i podziękować jej za wykorzystanie wielu poprawek zgłoszonych przez naszą komisję. Rezultatem jest jasne, wyczerpujące sprawozdanie, które przedstawia dobre rekomendacje dla wzmocnienia dialogu UE z krajami trzecimi na temat praw człowieka i promowania demokracji. UE musi wzmocnić swoją rolę jako aktywnego aktora w promowaniu praw człowieka, i cieszę się, że Rada podjęła inicjatywę włączenia praw człowieka do polityki UE. Dobrze, że Parlament Europejski opowiada się za systematycznym włączeniem spraw związanych z prawami człowieka do programu dialogu politycznego i polityki zewnętrznej UE. Tylko poprzez usystematyzowanie dialogu można poprawić przestrzeganie standardów i nadać spójność promowaniu praw człowieka. UE nie powinna jednak narzucać tak ścisłych wymagań, że dialog tonie wśród masy wskaźników, a zapominamy o pierwotnych celach. Dialog musi być stosowany w celu otwarcia przestrzeni politycznej, która zachęca do dyskusji i buduje zaufanie. Należy mówić nie tylko o naruszeniach, lecz także o postępach w dziedzinie praw człowieka. Musimy zdać sobie sprawę, że dialog na temat praw człowieka stoi w obliczu poważnych wyzwań. Sytuacja w obszarze praw człowieka w niektórych krajach budzi niepokój. Jest sprawą kluczową dla relacji UE z ważnymi partnerami handlowymi, by przywiązywać większą wagę do powiązania relacji handlowych z reformami w dziedzinie reformy praw człowieka. Porozumienia handlowe z krajami trzecimi powinny być traktowane jako narzędzie o konsekwencjach daleko wykraczających poza czysto ekonomiczne. Tematy związane z ochroną środowiska i prawami człowieka należy włączać od początku i stawiać na równi z kwestiami ekonomicznymi. Dialog z krajami trzecimi musi przyczyniać się do wzmocnienia praw demokratycznych, socjalnych, politycznych i ekologicznych, i dlatego należy jasno dać do zrozumienia, że umowy handlowe muszą zawierać jednoznaczny mechanizm umożliwiający zawieszenie umowy w przypadku, gdy partner handlowy narusza prawa człowieka lub zasady demokracji. Nie ma jednak wątpliwości, że największy postęp można osiągnąć dając krajom trzecim zachętę do przestrzegania wymagań politycznych i ekonomicznych, które są częścią takich umów. Musimy znaleźć równowagę w dialogach dwustronnych w taki sposób, by móc wywierać presję, lecz jednocześnie opierać się na zasadzie wzajemności i prowadzić autentyczny dialog."@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores deputados, em primeiro lugar gostaria de felicitar a senhora deputada Valenciano pelo relatório equilibrado que elaborou e de lhe agradecer a gentileza de ter introduzido muitas das alterações propostas pela comissão competente quanto à matéria de fundo. O resultado é um relatório claro e circunstanciado que encerra um conjunto de recomendações positivas para o reforço do diálogo da UE sobre os direitos humanos com os países terceiros e para a promoção dos direitos humanos e da democracia. A UE deverá realçar o papel que lhe cabe enquanto actor proactivo, no que diz respeito à promoção dos direitos humanos, razão pela qual me congratulo com o facto de o Conselho ter tomado a iniciativa de incorporar os direitos humanos na política comunitária. É positivo o facto de o Parlamento Europeu defender a inclusão sistemática dos direitos humanos na agenda dos diálogos políticos e da política externa da UE. Apenas através do diálogo sistemático será possível melhorar a utilização de índices de comparação e imprimir coerência aos esforços que visam a promoção dos direitos humanos. Contudo, a UE não deve fixar requisitos tão rigorosos, ao ponto de o diálogo ficar atolado em requisitos relativos à comunicação dos progressos de acordo com indicadores e esquecer a prossecução dos objectivos iniciais. O diálogo deverá ser utilizado para abrir um espaço político cativante que inspire confiança e identifique não apenas as violações, mas também os progressos registados no campo dos direitos humanos. Temos de reconhecer que os diálogos relativos aos direitos humanos enfrentam desafios importantes. A situação dos direitos humanos é motivo de preocupação num conjunto de países. É fulcral para as relações da UE com importantes parceiros comerciais que seja atribuída importância acrescida à associação das relações comerciais com reformas na área dos direitos humanos. Os acordos comerciais com países terceiros devem ser vistos como uma ferramenta cujas consequências vão para além dos aspectos meramente económicos. Os aspectos ambientais e os direitos humanos devem ser incorporados logo à partida e colocados ao mesmo nível das questões económicas. O diálogo com países terceiros deverá, assim, contribuir para o reforço dos direitos democráticos, sociais, políticos e ambientais, devendo também ficar claro que os acordos comerciais devem compreender um mecanismo unívoco que permita suspender os acordos em caso de incumprimento por uma das partes das cláusulas relativas aos direitos humanos e à democracia. No entanto, não poderão restar quaisquer dúvidas de que o principal progresso será alcançado através da concessão de um incentivo aos países terceiros para que cumpram os requisitos políticos e económicos previstos no acordo. Torna-se necessário encontrar um equilíbrio no diálogo bilateral, através do qual possamos continuar a exercer pressão, mas em que a reciprocidade e o diálogo genuíno formem a pedra angular."@pt17
"Hr. formand! Kolleger! Jeg vil først og fremmest rose fru Valenciano for en velafbalanceret betænkning, og jeg vil takke for hendes imødekommenhed med at indarbejde mange af de ændringsforslag, vi stillede i udvalget. Resultatet er en klar og grundig betænkning, som indeholder en række gode anbefalinger til at styrke EU's menneskerettighedsdialoger med tredjelande og fremme menneskerettigheder og demokrati. EU skal styrke sin rolle som proaktiv aktør, når det gælder om at fremme menneskerettigheder. Derfor glæder jeg mig over, at Rådet har taget initiativ til at indarbejde menneskerettigheder i EU's politikker. Det er positivt, at vi i Europa-Parlamentet slår til lyd for systematisk at inddrage menneskerettighedsspørgsmål på dagsordenen for EU's politiske dialoger og i EU's udenrigspolitik. Kun ved at systematisere dialogerne kan vi forbedre brugen af benchmarks og skabe en sammenhæng i indsatsen for at fremme menneskerettigheder. EU bør dog ikke stille så høje krav, at dialogen drukner i krav til rapportering på indikatorer og dermed glemmer at forfølge de egentlige mål. Dialogen skal bruges til at åbne et tillidsskabende og engagerende politisk rum, der til stadighed ikke kun identificerer overtrædelser, men også fremskridt inden for menneskerettigheder. Vi må erkende, at dialogerne om menneskerettigheder står over for store udfordringer. Menneskerettighedssituationen i en række lande er bekymrende. Det er altafgørende for EU's relationer til vigtige handelspartnere, at vi lægger forstærket vægt på, at handelsforbindelser knyttes til menneskerettighedsreformer. Handelsaftaler med tredjelande bør ses som et redskab med konsekvenser, der rækker ud over de rent økonomiske. Spørgsmål, der angår menneskerettigheder og miljø, skal indtænkes fra starten og på lige fod med økonomiske spørgsmål. Dialogen med tredjelande skal bidrage til at styrke de demokratiske, sociale, politiske og miljømæssige rettigheder, og derfor må det også være klart, at handelsaftaler skal indeholde en utvetydig mekanisme for, hvordan og hvornår aftaler kan suspenderes, hvis en handelspartner ikke overholder menneskerettigheds- og demokratiklausuler. Dog kan der ikke være nogen tvivl om, at vi kommer længst ved at give tredjelande et incitament til at overholde aftalers politiske og økonomiske krav. Vi skal finde en balance i de bilaterale dialoger, hvor vi kan fortsætte med at udøve pres, men hvor gensidighed og ægte dialog er en hjørnesten."@ro18
". Pani predsedajúca, dámy a páni, v prvom rade by som chcel oceniť vyváženú správu pani Valencianovej a chcel by som jej poďakovať za to, že bola ochotná zapracovať mnohé z pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložil náš výbor. Výsledok je jasný, v celej správe, ktorá obsahuje množstvo dobrých odporúčaní na posilnenie dialógov EÚ o ľudských právach, ktoré vedie s tretími krajinami a na presadzovanie ľudských práv a demokracie. EÚ musí posilniť svoju úlohu iniciátora v oblasti presadzovania ľudských práv, a preto ma teší, že Rada prijala iniciatívu začleniť ľudské práva do politiky EÚ. Je správne, že Európsky parlament presadzuje systematické začleňovanie otázok ľudských práv do programu politických dialógov EÚ a vonkajšej politiky. Jedine prostredníctvom systematizácie dialógov môžeme zlepšiť využívanie referenčných kritérií a zaviesť koherentnosť do úsilia o presadzovanie ľudských práv. Napriek tomu by EÚ nemala stanovovať také náročné požiadavky, aby sa v rámci dialógu, topiacom sa v požiadavkách na porovnávanie sa s ukazovateľmi, zabúdalo na plnenie jeho pôvodných cieľov. Dialóg sa musí využívať na otvorenie podmanivého, k dôvere vedúceho politického priestoru, v rámci ktorého sa namiesto neustáleho poukazovania na porušenia, tiež poukazuje na pokrok dosiahnutý v oblasti ľudských práv. Musíme si uvedomiť, že dialóg o ľudských právach čelí veľkým výzvam. Situácia v oblasti ľudských práv v mnohých krajinách spôsobuje obavy. Pre vzťahy EÚ s významnými obchodnými partnermi je nevyhnutné, aby sme pripísali väčší význam prepojeniu obchodných vzťahov s reformami v oblasti ľudských práv. Obchodné dohody s tretími krajinami by mali byť vnímané ako nástroj, ktorého následky presahujú výlučne hospodársku oblasť. Záležitosti súvisiace s environmentálnymi a ľudskými právami musia byť od začiatku ich súčasťou a musia mať rovnakú váhu ako hospodárske záležitosti. Dialóg s tretími krajinami musí pomáhať posilneniu demokratických, sociálnych, politických a environmentálnych práv, a preto musí byť jednoznačné, že obchodné dohody musia obsahovať úplne jasný mechanizmus, akým bude možné uplatňovanie dohody pozastaviť v prípade, že jeden z obchodných partnerov nedodržiava ľudské práva alebo nespĺňa demokratické doložky. Niet však pochýb o tom, že najlepší pokrok sa dosiahne vtedy, keď tretím krajinám poskytneme stimul na to, aby dodržiavali politické a hospodárske požiadavky, ktoré predstavujú časť dohôd. V dvojstranných dialógoch musíme nájsť rovnováhu, prostredníctvom ktorej môžeme vyvíjať stály nátlak, avšak ich základom je reciprocita a skutočný dialóg."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, najprej naj pohvalim gospo Valenciano za njeno ustrezno uravnoteženo poročilo in ljubeznivost, ker je vanj vključila veliko predlogov sprememb, ki jih je predložil naš odbor. Rezultat je jasno in natančno poročilo, ki vključuje več dobrih priporočil za krepitev dialogov EU o človekovih pravicah s tretjimi državami ter spodbujanje človekovih pravic in demokracije. Pri spodbujanju človekovih pravic mora EU okrepiti svojo proaktivno vlogo, zato me veseli, da je Svet sprejel pobudo za vključitev človekovih pravic v politiko EU. Ustrezno je, da Evropski parlament zagovarja sistematično vključitev vprašanja človekovih pravic na dnevni red političnih dialogov in zunanje politike EU. Le prek sistematizacije dialogov se lahko izboljša uporaba meril uspešnosti in doseže usklajenost prizadevanj za spodbujanje človekovih pravic. Vendar EU ne sme določiti tako strogih zahtev, da bi se v dialogu zaradi zahtev po poročanju glede na kazalnike zanemarili njegovi prvotni cilji. Dialog je treba uporabiti za doseganje privlačnega in zaupanje vzbujajočega političnega prostora, ki poleg ugotavljanja kršitev sledi tudi napredku na področju človekovih pravic. Priznati moramo, da se dialogi o človekovih pravicah srečujejo s pomembnimi izzivi. Razmere na področju človekovih pravic so v več državah zelo zaskrbljujoče. Za odnose EU s pomembnimi trgovinskimi partnerji je bistveno, da namenimo večjo pozornost povezavi med trgovinskimi odnosi in reformami na področju človekovih pravic. Trgovinske sporazume s tretjimi državami je treba obravnavati kot orodje, katerega posledice niso le gospodarske. Že od samega začetka je treba vključiti okoljska vprašanja in vprašanja človekovih pravic ter jih obravnavati enako kot gospodarska vprašanja. Dialog s tretjimi državami mora prispevati k okrepitvi demokratičnih, socialnih, političnih in okoljskih pravic, zato je treba jasno navesti tudi, da morajo trgovinski sporazumi vključevati natančen mehanizem, ki določa, kako in kdaj je mogoče prekiniti sporazum, če eden od trgovinskih partnerjev ne spoštuje klavzul v zvezi s človekovimi pravicami ali demokracijo. Vseeno ni dvoma, da se največji napredek lahko doseže, če se tretje države spodbuja k izpolnjevanju političnih in gospodarskih zahtev, ki so del sporazumov. V dvostranskih dialogih moramo ustvariti ravnovesje, ko lahko še vedno izvajamo pritisk, hkrati pa sta njegova podlaga vzajemnost in resnični dialog."@sl20
"Fru talman, mina damer och herrar! Först och främst vill jag lovorda Elena Valenciano för hennes välbalanserade betänkande och tacka henne för att hon har varit så tillmötesgående och införlivat många av de ändringsförslag som vårt utskott lade fram. Resultatet är ett tydligt och väl genomarbetat betänkande som innehåller många bra rekommendationer för att förstärka EU:s dialoger med tredjeländer om de mänskliga rättigheterna och för att främja de mänskliga rättigheterna och demokratin. EU måste förbättra sin roll som en aktiv aktör för att främja de mänskliga rättigheterna, och jag är därför nöjd med att rådet har tagit initiativ till att låta de mänskliga rättigheterna ingå i EU:s politik. Det är bra att Europaparlamentet förespråkar att de mänskliga rättigheterna systematiskt ska ingå i EU:s dagordning för politiska dialoger och utrikespolitik. Det är endast genom att systematisera dialogen som vi kan förbättra användningen av riktmärken och se till att vår strävan för att främja de mänskliga rättigheterna blir kontinuerlig. EU bör dock inte ställa upp så stränga krav för dialogen att de ursprungliga målen glöms bort för alla krav på rapportering enligt indikatorer. Dialogen måste användas för att skapa ett engagerande och förtroendeingivande politiskt utrymme där man inte bara identifierar överträdelser, utan även lyfter fram de framsteg som görs på det människorättsliga området. Vi måste erkänna att dialogerna om de mänskliga rättigheterna står inför stora utmaningar. Den människorättsliga situationen är oroväckande i många länder. Det är avgörande för EU:s förbindelser med viktiga handelspartner att vi fäster ökad vikt vid att koppla samman handelsförbindelser med reformer på området för mänskliga rättigheter. Handelsavtal med tredje länder bör ses som ett redskap med konsekvenser som sträcker sig längre än rent ekonomiska konsekvenser. Miljöfrågor och frågor rörande de mänskliga rättigheterna måste ingå och jämställas med ekonomiska frågor redan från början. Dialogerna med tredjeländer måste bidra till att förstärka de demokratiska, sociala och politiska rättigheterna samt rättigheter på miljöområdet, och därför bör det också klargöras att handelsavtal måste innehålla en tydlig mekanism för hur och när avtalen kan upphävas om en handelspart inte uppfyller klausulerna om mänskliga rättigheter och demokrati. Det råder dock inget tvivel om att de största framstegen uppnås genom att ge tredjeländer incitament för att uppfylla de politiska och ekonomiska krav som ingår i avtalen. Vi måste göra en avvägning i bilaterala dialoger om hur vi kan utöva påtryckningar samtidigt som vi har ömsesidighet och en genuin dialog som hörnsten."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph