Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-323"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.24.3-323"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Doamnă Preşedintă, în numele grupului Partidului Popular European salut elaborarea acestui raport de importanţă majoră pentru viitorul dialogurilor şi consultărilor Uniunii Europene cu ţările terţe, precum şi asupra rolului Parlamentului European. Uniunea Europeană reprezintă, în primul rând, o uniune a valorilor democratice ce promovează pacea, toleranţa şi respectarea drepturilor omului. Este, deci, crucial ca orice dialog pe care îl iniţiem şi conducem cu ţările terţe să pună accentul pe necesitatea de a garanta şi proteja libertăţile fundamentale şi drepturile omului, nu numai în Europa, dar şi în întreaga lume. Scopul acestui raport este de a propune soluţii pentru îmbunătăţirea funcţionării dialogurilor şi consultărilor Uniunii Europene cu ţările terţe în domeniul drepturilor omului. În acest sens, raportul se focalizează pe 3 concepte de sporire a eficienţei: coerenţa dialogurilor şi consultărilor, transparenţa şi vizibilitatea lor. Nu mai puţin importantă este implicarea mai activă a Parlamentului European în acest proces. Cred că Parlamentul European are dreptul legitim de a participa la aceste dialoguri, de a efectua controlul democratic ce îi este încredinţat, până la urmă, de înşişi cetăţenii Europei. Îi mulţumesc raportorului pentru deschiderea manifestată la propunerea mea de a analiza în raport şi dialogul cu ţările din vecinătatea de est a Uniunii Europene. Politica externă a Uniunii Europene are ca prioritate majoră crearea unui veritabil spaţiu de democraţie la frontiera noastră de est, iar dialogul în domeniul drepturilor omului trebuie considerat ca un instrument foarte important în această direcţie. Crearea subcomisiilor comune pentru drepturile omului ar constitui un pas important înainte, inclusiv în cazul ţărilor vecine, unde se observă o deteriorare continuă a situaţiei drepturilor omului. Acum aş vrea să punctez un lucru, că, deşi nu face parte din politica de vecinătate, Rusia reprezintă un alt partener estic, ce ar trebui, în sfârşit, să accepte că un dialog franc în domeniul drepturilor omului nu poate duce decât la o viaţă mai bună a propriilor săi cetăţeni. Nu vreau să închei fără a puncta cu satisfacţie atenţia acordată drepturilor femeii în acest raport."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, jménem Evropské lidové strany vítám vypracování této zprávy, která má velký význam pro budoucnost dialogu a konzultací EU s třetími zeměmi a pro úlohu Evropského parlamentu. Evropská unie je především unií demokratických hodnot podporujících mír, toleranci a dodržování lidských práv. Proto je podstatné, aby se v každém dialogu navázaném a vedeném s třetími zeměmi zaměřovala na potřebu zabezpečení a ochrany základních svobod a lidských práv nejen v Evropě, ale na celém světě. Cílem této zprávy je návrh řešení na zlepšení fungování dialogu a konzultací EU s třetími zeměmi v oblasti lidských práv. Proto se zpráva zaměřuje na tři koncepty podporující účinnost: koherentnost dialogu a konzultací, transparentnost a viditelnost. Důležité je také aktivnější zapojení Evropského parlamentu do tohoto procesu. Domnívám se, že Evropský parlament má legitimní právo zúčastňovat se tohoto dialogu, vykonávat demokratickou kontrolu, kterou mu udělili evropští občané. Chtěla bych poděkovat zpravodajce za citlivou analýzu, prezentovanou ve zprávě, týkající se dialogu se sousedními zeměmi, které se nacházejí na východ od EU. Hlavní prioritou vnější politiky Evropské unie je vytvoření prostoru skutečné demokracie na naší východní hranici a dialog o lidských právech by se měl považovat za velmi důležitý nástroj. Vytvoření společných podvýborů pro lidská práva by bylo významným krokem i pro sousední země, kde dochází k neustálému porušování lidských práv. Chtěla bych se zaměřit na jeden prvek, i když není součástí sousedské politiky. Rusko je dalším východním partnerem, který by měl konečně akceptovat, že přímý dialog v oblasti lidských práv nemůže vést k ničemu jinému než ke zkvalitnění života jeho občanů. Nemohla bych ukončit svůj příspěvek bez připomenutí skutečnosti, že tato zpráva se uspokojivě věnuje i právům žen!"@cs1
"Fru formand! På vegne af Det Europæiske Folkeparti hilser jeg denne betænkning velkommen. Den er meget vigtig for EU's dialog og samråd med tredjelande i fremtiden og for Europa-Parlamentets rolle. EU er først og fremmest en union af demokratiske værdier, som arbejder for at fremme fred, tolerance og respekt for menneskerettigheder. Derfor er det vigtigt, at alle dialoger, som bliver indledt og gennemført med tredjelande, fokuserer på behovet for at garantere og beskytte grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder, ikke kun i Europa, men i hele verden. Betænkningen søger at foreslå en løsning, som kan forbedre EU's dialog og samråd med tredjelande, når det gælder menneskerettigheder. Betænkningen fokuserer derfor på tre koncepter til forbedring af effektiviteten, nemlig dialog og sammenhængende samråd, gennemsigtighed og synlighed. Det er også vigtigt, at Europa-Parlamentet involveres mere aktivt i denne proces. Jeg mener, at Europa-Parlamentet har en legitim ret til at deltage i denne dialog og gennemføre den demokratiske kontrol, som Europas borgere har pålagt det. Jeg vil gerne takke ordføreren, fordi han inden for betænkningens rammer har analyseret dialogen med nabolandene i det østlige EU. En vigtig prioritet for EU's udenrigspolitik er at skabe et sandt demokratisk område ved vores østlige grænse, og i denne forbindelse bør dialogen om menneskerettigheder anses som et meget vigtigt redskab. Et vigtigt skridt er oprettelse af fælles underudvalg om menneskerettigheder, også for nabolande, hvor der sker en stadig forringelse af menneskerettighederne. Jeg vil gerne fokusere på et enkelt punkt, selv om det ikke er en del af naboskabspolitikken. Rusland er en anden partner i øst, som langt om længe må acceptere, at en direkte dialog på menneskerettighedsområdet kun kan medvirke til at forbedre landets egne borgeres liv. Jeg vil ikke undlade at nævne, at kvinders rettigheder har fået en tilfredsstillende behandling i denne betænkning."@da2
". Frau Präsidentin! Im Namen der Europäischen Volkspartei begrüße ich die Ausarbeitung dieses Berichts, der für die Zukunft der Dialoge und Konsultationen der EU mit Drittstaaten und für die Rolle des Europäischen Parlaments von größter Bedeutung ist. Die Europäische Union ist vor allen Dingen eine Union der demokratischen Werte zur Förderung des Friedens, der Toleranz und der Achtung der Menschenrechte. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass im Mittelpunkt jedes Dialogs, der mit Drittländern aufgenommen und geführt wird, die Notwendigkeit steht, die Grundfreiheiten und die Menschenrechte, nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt, zu sichern und zu schützen. Ziel dieses Berichts ist es, Vorschläge zur Verbesserung der Funktionsweise der Dialoge und Konsultationen der EU mit Drittstaaten zu Menschenrechtsfragen vorzulegen. Im Vordergrund des Berichts stehen daher drei Begriffe, mit deren Hilfe die Effizienz erhöht werden soll: abgestimmte Dialoge und Konsultationen, Transparenz und Sichtbarkeit. Die stärkere Einbindung des Europäischen Parlaments in diesen Prozess ist ebenfalls wichtig. Ich bin der Auffassung, dass das Europäische Parlament ein legitimes Recht auf die Beteiligung an diesem Dialog hat, damit es die demokratische Kontrolle ausüben kann, die es im Auftrag der europäischen Bürger wahrzunehmen hat. Ich möchte der Berichterstatterin dafür danken, dass sie im Rahmen dieses Berichts auch den Dialog mit den östlichen Nachbarländern der EU analysiert hat. Zu den wichtigsten Prioritäten der Europäischen Union gehört die Schaffung eines echten demokratischen Raums an unseren östlichen Außengrenzen, und der Menschenrechtsdialog sollte dabei als äußerst wichtiges Instrument betrachtet werden. Die Einrichtung gemeinsamer Unterausschüsse für Menschenrechte wäre ein wichtiger Schritt, auch für die Nachbarländer, in denen eine anhaltende Verschlechterung der Menschenrechtssituation zu beobachten ist. Ich möchte einen Aspekt hervorheben, obgleich dieser nicht die Nachbarschaftspolitik betrifft. Auch Russland ist ein Partner an unseren östlichen Grenzen, der endlich einsehen sollte, dass ein direkter Dialog über Menschenrechtsfragen unweigerlich auch zu einer Verbesserung der Lebensumstände seiner eigenen Bürger führen wird. Abschließend möchte ich meine Zufriedenheit darüber zum Ausdruck bringen, dass die Rechte der Frau in diesem Bericht angemessene Berücksichtigung gefunden haben."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, εξ ονόματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος επικροτώ την εκπόνηση αυτής της έκθεσης, που είναι μείζονος σημασίας για το μέλλον των διαλόγων και των διαβουλεύσεων της ΕΕ με τρίτες χώρες και για τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρωτίστως, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση δημοκρατικών αξιών που προωθούν την ειρήνη, την ανοχή και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επομένως, είναι σημαντικό οι όποιοι διάλογοι ξεκινήσουν και διεξαχθούν με τρίτες χώρες να εστιάσουν στην ανάγκη διασφάλισης και προστασίας των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή η έκθεση έχει ως στόχο να προτείνει λύσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των διαλόγων και διαβουλεύσεων της ΕΕ με τρίτες χώρες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι’ αυτό, η έκθεση εστιάζει σε 3 έννοιες για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας: συντονισμός των διαλόγων και των διαβουλεύσεων, διαφάνεια και προβολή. Η πιο ενεργή εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτήν τη διαδικασία είναι επίσης σημαντική. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομιμοποιείται να συμμετάσχει σε αυτόν τον διάλογο, να επιτελέσει τον δημοκρατικό έλεγχο που του έχει ανατεθεί από τους ευρωπαίους πολίτες. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την καλοσύνη της να αναλύσει στην έκθεση τους διαλόγους με τις γειτονικές χώρες που βρίσκονται στα ανατολικά της ΕΕ. Μείζων προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η δημιουργία ενός πραγματικού δημοκρατικού χώρου στα ανατολικά μας σύνορα και ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να θεωρείται πολύ σημαντικό εργαλείο. Η δημιουργία κοινών υποεπιτροπών για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα αποτελέσει επίσης σημαντικό βήμα για τις γειτονικές χώρες, όπου σημειώνεται συνεχής επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλω να εστιάσω σε ένα πράγμα, έστω και αν δεν αποτελεί σκέλος της πολιτικής γειτονίας. Η Ρωσία είναι άλλος ένας ανατολικός εταίρος που πρέπει επιτέλους να αποδεχθεί ότι ένας άμεσος διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορεί παρά να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών της. Δεν θέλω να ολοκληρώσω χωρίς να αναφερθώ στην ικανοποιητική κάλυψη των δικαιωμάτων των γυναικών σε αυτήν την έκθεση!"@el10
"Madam President, on behalf of the European People's Party I welcome the drawing up of this report which is of major importance for the future of EU dialogue and consultations with third countries and for the role of the European Parliament. Above all, the European Union is a union of democratic values promoting peace, tolerance and respect for human rights. Therefore, it is crucial that any dialogue started and carried out with third countries focuses on the need to guarantee and protect fundamental freedoms and human rights, not only in Europe but in the whole world. This report aims at proposing solution for improving the operation of EU dialogue and consultations with third countries in the field of human rights. Therefore, the report focuses on 3 concepts for enhancing efficiency: dialogue and consultation coherence, transparency and visibility. The more active involvement of the European Parliament in this process is also important. I think that the European Parliament has a legitimate right to take part in this dialogue, to perform the democratic scrutiny that is assigned to it by the European citizens. I would like to thank the rapporteur for the kindness analysing within the report the dialogue with neighbouring countries located in the eastern EU. A major priority of European Union foreign policy is the creation of a real democratic area on our eastern border and dialogue on human rights should be considered as a very important instrument. The creation of joint subcommissions for human rights would be an important step, for neighbouring countries as well, where a continuous deterioration of human rights is occurring. I would like to focus on one thing, even if it is not part of the neighbourhood policy. Russia is another Eastern partner that should finally accept that a direct dialogue in the field of human rights cannot cause but a better life of its own citizens. I do not want to conclude without mentioning with satisfactory coverage of women’s rights within this report.!"@en4
"Señora Presidenta, en nombre del Partido Popular Europeo, recibo con satisfacción la confección de este informe, que es de importancia trascendental para el futuro del diálogo y las consultas de la UE con terceros países y para el cometido del Parlamento Europeo. Ante todo, la Unión Europea es una unión de valores democráticos que promueve la paz, la tolerancia y el respeto por los derechos humanos. Por consiguiente, es crucial que cualquier diálogo que se emprenda y se lleve a cabo con terceros países se centre en la necesidad de garantizar y proteger libertades fundamentales y derechos humanos, no sólo en Europa, sino en el mundo entero. Este informe pretende proponer una solución para mejorar el funcionamiento del diálogo y las consultas de la UE con terceros países en el ámbito de los derechos humanos. Así pues, el informe se centra en tres conceptos para mejorar la eficacia: coherencia de los diálogos y las consultas, transparencia, y visibilidad. La participación más activa del Parlamento Europeo en este proceso resulta igualmente importante. Creo que el Parlamento Europeo tiene un derecho legítimo de tomar parte en este diálogo para llevar a cabo el escrutinio democrático que los ciudadanos europeos le han asignado. Quisiera agradecer a la ponente la gentileza de analizar en el informe el diálogo con países vecinos orientales de la UE. Una de las mayores prioridades de la política exterior de la Unión Europea es la creación de un área realmente democrática en nuestra frontera oriental, y para tal fin, el diálogo sobre los derechos humanos debería considerarse un instrumento sumamente relevante. La formación de subcomisiones mixtas para los derechos humanos sería un paso importante, también para los países vecinos, donde tiene lugar un constante deterioro de los derechos humanos. Quisiera centrarme en una cuestión, aun cuando no forme parte de la política de vecindad. Rusia es otro socio oriental que debería aceptar definitivamente que un diálogo directo en el ámbito de los derechos humanos no puede ocasionar sino una mejor calidad de vida para sus propios ciudadanos. No quisiera concluir sin mencionar cuán satisfactoriamente se ha cubierto el tema de los derechos de la mujer en este informe."@es21
"Proua juhataja, Euroopa Rahvapartei nimel tervitan raportit, millel on ELi dialoogide ja konsultatsioonide ja Euroopa Parlamendi rolli perspektiivis suur osatähtsus. Euroopa Liit on eelkõige demokraatlike väärtuste liit, edendamaks rahu, sallivust ja austust inimõiguste suhtes. Seetõttu on ülioluline, et iga kolmanda riigiga alustatud dialoog keskenduks vajadusele tagada ja kaitsta põhi-ning inimõigusi mitte ainult Euroopas vaid kogu maailmas. Selle raporti eesmärk on täiustada ELi dialoogi ja konsultatsioonide toimimist kolmandate riikidega inimõiguste alal. Seetõttu keskendub raport kolmele mõistele, mis edendavad efektiivsust: sidusus, läbipaistvus ja nähtavus. Euroopa Parlamendi suurem kaasamine protsessi on samuti oluline. Arvan, et Euroopa Parlamendil on seaduslik õigus osaleda dialoogis, teostada demokraatliku vaatlemist, mis on parlamendile Euroopa kodanike poolt kohustuseks tehtud. Ma tahaksin tänada raportööri lahkuse eest analüüsida raportis dialoogi naaberriikidega, mis asuvad ELi idapoolsemas osas. Üks suurimaid ELi prioriteete on tõelise demokraatia ala loomine idapiiril ja inimõiguste alast dialoogi tuleb pidada oluliseks vahendiks. Ühiste allkomisjonide loomine inimõiguste valdkonnas oleks oluline samm ka naaberriikidele, kus jätkuvalt halveneb inimõiguste olukord. Tahaks rõhutada ühte asja, isegi kui see pole naaberriikidele suunatud poliitika. Venemaa on veel üks idapartner, kes peaks lõpuks tunnistama, et vahetu dialoog inimõiguste valdkonnas muudab tema kodanike elu ainult paremaks. Ma ei taha lõpetada märkimata, et mul on heameel naiste õiguste käsitlemise üle raportis!"@et5
". Arvoisa puhemies, totean PPE-DE-ryhmän puolesta suhtautuvani myönteisesti tähän mietintöön, jolla on hyvin tärkeä merkitys EU:n kolmansien maiden kanssa käymien vuoropuhelujen ja kuulemisten tulevaisuuden sekä Euroopan parlamentin roolin kannalta. Euroopan unioni on ennen kaikkea demokraattisten arvojen unioni, joka edistää rauhaa, suvaitsevaisuutta ja ihmisoikeuksien kunnioitusta. Sen vuoksi on elintärkeää, että kaikissa kolmansien maiden kanssa käynnistettävissä ja käytävissä vuoropuheluissa keskitytään tarpeeseen taata perusvapaudet ja ihmisoikeudet ja niiden suojelu Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. Mietinnössä pyritään ehdottamaan ratkaisuja ihmisoikeuksia koskevien vuoropuhelujen ja kuulemisten toiminnan parantamiseksi. Näin ollen mietinnössä keskitytään kolmeen tehokkuuden lisäämiseen tähtäävään näkökohtaan: ihmisoikeuksia koskevien vuoropuhelujen ja kuulemisten yhtenäisyyden, avoimuuden sekä näkyvyyden lisäämiseen. Euroopan parlamentin entistä aktiivisempi mukanaolo tässä prosessissa on niin ikään tärkeää. Euroopan parlamentilla on mielestäni lainmukainen oikeus ottaa osaa vuoropuheluun ja harjoittaa Euroopan kansalaisten sille osoittamaa demokraattista valvontaa. Haluan kiittää esittelijää siitä, että hän analysoi mietinnössään EU:n vuoropuhelua myös itäisten naapurimaiden kanssa. Euroopan unionin ulkopolitiikan ensisijaisiin tehtäviin kuuluu demokraattisen alueen luominen itärajallemme, ja ihmisoikeusvuoropuhelulle olisi annettava tärkeä asema. Ihmisoikeuksia käsittelevien yhteisten alivaliokuntien perustaminen voisi olla merkittävä askel myös naapurimaissa, joissa ihmisoikeustilanne huononee jatkuvasti. Haluaisin keskittyä yhteen asiaan, vaikka se ei kuulukaan naapuruuspolitiikkaan. Venäjä on toinen itäinen kumppani, jonka olisi lopultakin hyväksyttävä, että suora ihmisoikeusvuoropuhelu voi vain parantaa Venäjän kansalaisten elämää. Lopuksi haluan vielä mainita tyytyväisenä, että myös naisten oikeudet on sisällytetty mietintöön!"@fi7
"Madame la Présidente, au nom du Parti populaire européen, je me réjouis de l’établissement de ce rapport qui revêt une importance majeure pour l'avenir du dialogue et des consultations de l'UE avec des pays tiers et pour le rôle du Parlement européen. L’Union européenne est avant tout une union de valeurs démocratiques assurant la promotion de la paix, de la tolérance et du respect des droits de l'homme. Aussi est-il crucial que tout dialogue engagé et mené avec des pays tiers se centre sur le besoin de garantir et de protéger les libertés fondamentales et les droits de l'homme, non seulement en Europe mais également dans le monde entier. Ce rapport a pour objectif de proposer une solution pour améliorer le fonctionnement du dialogue et des consultations de l'UE avec des pays tiers dans le domaine des droits de l'homme. Le rapport s’articule ainsi autour de trois notions visant à améliorer l’efficacité: la cohérence, la transparence et la visibilité du dialogue et de la consultation. La participation plus active du Parlement européen à ce processus est également primordiale. À mon sens, le Parlement européen a légitimement le droit de prendre part à ce dialogue, d’exécuter la fonction de contrôle démocratique qui lui est confiée par les citoyens européens. Je tiens à remercier le rapporteur pour son analyse dans le rapport du dialogue avec les pays voisins situés à l'est de l'UE. Une priorité majeure de la politique étrangère de l’Union européenne est la création d’un authentique espace démocratique à nos frontières orientales et le dialogue sur les droits de l’homme doit être considéré comme un instrument primordial. La création de sous-commissions conjointes pour les droits de l’homme marquerait une étape importante, pour les pays voisins également, où les droits de l'homme connaissent une détérioration continue. Je souhaite me concentrer sur un point, même s'il ne fait pas partie de la politique de voisinage. La Russie est un autre partenaire oriental qui devrait finalement accepter qu'un dialogue direct dans le domaine des droits de l'homme ne peut qu'améliorer la vie de ses propres citoyens. Je ne veux pas conclure avant d'avoir mentionné que ce rapport couvre la question de manière satisfaisante des droits des femmes!"@fr8
"Elnök asszony! Az Európai Néppárt nevében üdvözlöm e jelentés kidolgozását, amely óriási jelentőségű a harmadik országokkal folytatott uniós párbeszédek és konzultációk jövője, valamint az Európai Parlament szerepe számára. Az Európai Unió mindenekelőtt a békét, a toleranciát, valamint az emberi jogok tiszteletben tartását előmozdító demokratikus értékek uniója. Ezért létfontosságú, hogy a harmadik országokkal megkezdett és folytatott minden párbeszéd az alapvető szabadságok és emberi jogok garantálásának és védelmének szükségességére összpontosítson, nemcsak Európában, hanem az egész világon. E jelentés célja, hogy megoldást javasoljon a harmadik országokkal az emberi jogok területén folytatott uniós párbeszéd és konzultációk működésének javítására. Ezért a jelentés a hatékonyság növelése tekintetében három koncepcióra összpontosít: a párbeszéd és a konzultáció koherenciája, az átláthatóság és a láthatóság. Az Európai Parlament e folyamatban való még aktívabb részvétele is fontos. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek joga van részt venni ebben a párbeszédben, olyan demokratikus ellenőrzést végezni, amelyet az európai polgárok ruháztak rá. Szeretném megköszönni az előadónak, hogy volt olyan kedves a jelentés keretében elemezni az EU keleti szomszédaival folytatott párbeszédet. Az Európai Unió külpolitikájának egyik legfőbb prioritása a keleti határainknál a tényleges demokratikus térség kialakítása, az emberi jogi párbeszédet pedig igen fontos eszköznek kell tekinteni. Az emberi jogi vegyes albizottságok létrehozása fontos lépés lenne a szomszédos országok számára is, ahol az emberi jogok folyamatos romlása tapasztalható. Egy dologra szeretnék összpontosítani még akkor is, ha az nem része a szomszédsági politikának. Oroszország egy másik olyan keleti partner, amelynek végre el kellene fogadnia, hogy az emberi jogok területén folytatott közvetlen párbeszéd nem okozhat mást, mint jobb életet a saját polgárai számára. Nem akarom befejezni anélkül, hogy ne említeném azt, hogy mennyire megfelelően foglalkozott a nők jogaival ez a jelentés!"@hu11
". Signora Presidente, a nome del Partito popolare europeo accolgo con favore la presente relazione, che ha un’importanza fondamentale per il futuro del dialogo e delle consultazioni dell’Unione europea con i paesi terzi nonché per il ruolo del Parlamento europeo. Innanzi tutto, l’Unione europea è un’unione di valori democratici che promuovono la pace, la tolleranza e il rispetto dei diritti umani. E’ pertanto di fondamentale importanza avviare e portare avanti un dialogo con i paesi terzi concentrandosi sulla necessità di garantire e tutelare le libertà fondamentali e i diritti umani, non solo in Europa ma in tutto il mondo. La presente relazione ha come obiettivo quello di proporre una soluzione per migliorare il funzionamento del dialogo e delle consultazioni dell’Unione europea con i paesi terzi nel campo dei diritti umani. Pertanto, la relazione si concentra su tre concetti per migliorare l’efficacia: la coerenza del dialogo e delle consultazioni, la trasparenza e la visibilità. E’ importante inoltre coinvolgere in modo più attivo in questo processo il Parlamento europeo. A mio avviso il Parlamento europeo ha un diritto legittimo di partecipare a questo dialogo, di svolgere la funzione di controllo democratico conferitagli dai cittadini europei. Vorrei ringraziare la relatrice per aver analizzato nella relazione il dialogo con i paesi della politica di vicinato nell’Europa orientale. Una priorità importante della politica estera dell’Unione europea è la creazione di una regione veramente democratica ai nostri confini orientali, campo nel quale il dialogo sui diritti umani deve essere considerato come uno strumento molto importante. L’istituzione di sottocommissioni per i diritti umani rappresenterebbe un passo importante, anche per i paesi del vicinato, dove si registra un costante deterioramento dei diritti umani. Vorrei soffermarmi su un punto, anche se non fa parte della politica di vicinato. La Russia è un altro dell’Europa orientale che dovrebbe finalmente accettare il fatto che un dialogo diretto nel campo dei diritti umani non può che migliorare le condizioni di vita per i propri cittadini. Non posso concludere senza aver prima citato la soddisfacente attenzione riservata nella presente relazione ai diritti delle donne."@it12
"Ponia Pirmininke, Europos liaudies partijos vardu džiaugiuosi, kad surašytas šis pranešimas, kuris yra ypač svarbus ES dialogams ir konsultacijoms dėl žmogaus teisių su trečiosiomis šalimis bei Europos Parlamento vaidmeniui ateityje. Europos Sąjunga visų pirma yra demokratijos vertybių, skatinančių taiką, toleranciją, ir pagarbą žmogaus teisėms, sąjunga. Todėl labai svarbu, kad kiekviename pradėtame ir plėtojamame dialoge su trečiosiomis šalimis būtų kreipiamas dėmesys į poreikį užtikrinti ir apsaugoti pagrindines laisves ir žmogaus teises ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Šio pranešimo tikslas – pasiūlyti sprendimą siekiant pagerinti ES dialogo ir konsultacijų su trečiosiomis šalimis žmogaus teisių srityje procesą. Todėl šiame pranešime kreipiamas dėmesys į 3 sąvokas efektyvumui didinti: dialogo ir konsultacijų darną, skaidrumą ir matomumą. Aktyvesnis Europos Parlamento dalyvavimas šiame procese taip pat yra svarbus. Manau, kad Europos Parlamentas turi teisę dalyvauti šiame dialoge ir vykdyti demokratinę analitinę priežiūrą – funkciją, kurią Parlamentui paskyrė Europos piliečiai. Norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad ji savo pranešime nagrinėja dialogą su kaimyninėmis valstybėmis ES rytuose. Pagrindinis Europos Sąjungos užsienio politikos prioritetas yra sukurti realią demokratinę erdvę prie rytinės sienos ir dialogas dėl žmogaus teisių turėtų būti laikomas labai rimta priemone. Bendro žmogaus teisių pakomitečio sukūrimas būtų svarbus žingsnis ir kaimyninėms valstybėms, kuriose nuolat blogėja padėtis žmogaus teisių srityje.. Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną aspektą, net jei tai nėra kaimynystės politikos dalis. Rusija yra kitas partneris iš Rytų, kuriam vertėtų pagaliau pripažinti, kad tiesioginis dialogas žmogaus teisių srityje tik pagerins šios valstybės piliečių gyvenimą. Nenoriu baigti nepaminėjusi tinkamo moterų teisių nagrinėjimo šiame pranešime.!"@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Eiropas Tautas partijas vārdā es apsveicu šā ziņojuma izveidi, kas ir ārkārtīgi svarīgs ES turpmākajam dialogam un apspriešanām ar trešajām valstīm un Eiropas Parlamenta nozīmei. Eiropas Savienība vispirms ir demokrātisku vērtību savienība, kas atbalsts mieru, iecietību un cilvēktiesību ievērošanu. Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi, lai visi uzsāktie un īstenotie dialogi ar trešām valstīm koncentrētos uz nepieciešamību garantēt un aizsargāt pamatbrīvības un cilvēktiesības ne tikai Eiropā, bet arī visā pasaulē. Šā ziņojuma mērķis ir ieteikt risinājumu, kā uzlabot ES divpusējās sarunas un apspriešanās ar trešām valstīm cilvēktiesību jomā. Tādēļ ziņojums ir vērsts uz 3 koncepcijām efektivitātes uzlabošanai: divpusējo sarunu un apspriešanās saskaņotība, pārredzamība un uzskatāmība. Svarīga ir arī Eiropas Parlamenta aktīvāka iesaistīšanās šajā procesā. Man šķiet, ka Eiropas Parlamentam ir likumīgas tiesības piedalīties šajās divpusējās sarunās, lai īstenotu demokrātisko kontroli, kuru tam uzticējuši Eiropas iedzīvotāji. Es vēlētos pateikties referentei par laipnību, ziņojumā analizējot divpusējās sarunas ar ES austrumos esošajām kaimiņvalstīm. Eiropas Savienības ārpolitikas galvenā prioritāte ir patiesi demokrātiskas telpas izveide pie mūsu austrumu robežas, un divpusējas sarunas par cilvēktiesībām ir jāuzskata par ļoti svarīgu instrumentu. Kopēju apakškomisiju izveide cilvēktiesību jautājumos būtu svarīgs solis arī kaimiņvalstīm, kurās nepārtraukti notiek cilvēktiesību pārkāpumi. Es vēlētos vērst uzmanību uz kādu lietu, pat ja tā nav kaimiņattiecību politikas daļa. Krievija ir vēl viena austrumu partnere, kurai beidzot jāsaprot, ka tiesās divpusējas sarunas cilvēktiesību jomā nevar radīt neko citu kā vien labāku dzīvi tās iedzīvotājiem. Es nevēlos beigt, ar prieku nepieminot sieviešu tiesību iekļaušanu šajā ziņojumā!"@lv13
"Doamnă Preşedintă, în numele grupului Partidului Popular European salut elaborarea acestui raport de importanţă majoră pentru viitorul dialogurilor şi consultărilor Uniunii Europene cu ţările terţe, precum şi asupra rolului Parlamentului European. Uniunea Europeană reprezintă, în primul rând, o uniune a valorilor democratice ce promovează pacea, toleranţa şi respectarea drepturilor omului. Este, deci, crucial ca orice dialog pe care îl iniţiem şi conducem cu ţările terţe să pună accentul pe necesitatea de a garanta şi proteja libertăţile fundamentale şi drepturile omului, nu numai în Europa, dar şi în întreaga lume. Scopul acestui raport este de a propune soluţii pentru îmbunătăţirea funcţionării dialogurilor şi consultărilor Uniunii Europene cu ţările terţe în domeniul drepturilor omului. În acest sens, raportul se focalizează pe 3 concepte de sporire a eficienţei: coerenţa dialogurilor şi consultărilor, transparenţa şi vizibilitatea lor. Nu mai puţin importantă este implicarea mai activă a Parlamentului European în acest proces. Cred că Parlamentul European are dreptul legitim de a participa la aceste dialoguri, de a efectua controlul democratic ce îi este încredinţat, până la urmă, de înşişi cetăţenii Europei. Îi mulţumesc raportorului pentru deschiderea manifestată la propunerea mea de a analiza în raport şi dialogul cu ţările din vecinătatea de est a Uniunii Europene. Politica externă a Uniunii Europene are ca prioritate majoră crearea unui veritabil spaţiu de democraţie la frontiera noastră de est, iar dialogul în domeniul drepturilor omului trebuie considerat ca un instrument foarte important în această direcţie. Crearea subcomisiilor comune pentru drepturile omului ar constitui un pas important înainte, inclusiv în cazul ţărilor vecine, unde se observă o deteriorare continuă a situaţiei drepturilor omului. Acum aş vrea să punctez un lucru, că, deşi nu face parte din politica de vecinătate, Rusia reprezintă un alt partener estic, ce ar trebui, în sfârşit, să accepte că un dialog franc în domeniul drepturilor omului nu poate duce decât la o viaţă mai bună a propriilor săi cetăţeni. Nu vreau să închei fără a puncta cu satisfacţie atenţia acordată drepturilor femeii în acest raport."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, namens de Europese Volkspartij verwelkom ik de opstelling van dit verslag dat van groot belang is voor de toekomst van de dialoog en het overleg van de EU met derde landen en voor de rol van het Europees Parlement. De Europese Unie is bovenal een unie van democratische waarden die vrede, tolerantie en eerbiediging voor mensenrechten bevordert. Het is daarom essentieel dat elke dialoog met derde landen zich richt op de behoefte om fundamentele vrijheden en mensenrechten te garanderen en te beschermen, niet alleen in Europa maar in de hele wereld. Dit verslag beoogt een oplossing voor te stellen voor de verbetering van de dialoog en het overleg van de EU met derde landen op het vlak van mensenrechten. Het verslag richt zich daarom op drie concepten ter vergroting van de efficiency: coherentie in dialoog en overleg, transparantie en zichtbaarheid. De actievere betrokkenheid van het Europese Parlement in dit proces is ook van belang. Ik ben van mening dat het Europees Parlement een gerechtvaardige aanspraak heeft op deelname aan deze dialoog om het democratisch toezicht uit te oefenen dat haar door de Europese burgers is toegekend. Ik dank de rapporteur dat zij zo vriendelijk is gewest in het verslag de dialoog te analyseren met naburige landen die in het oostelijk deel van de EU liggen. Een belangrijke prioriteit van de buitenlandse politiek van de Europese Unie is de vestiging van een werkelijk democratisch gebied aan de oostelijke grens en de dialoog over mensenrechten moet als een zeer belangrijk instrument worden beschouwd. De instelling van gezamenlijke subcommissies voor mensenrechten zou een belangrijke stap kunnen zijn, ook voor naburige landen waar een voortdurende verslechtering van mensenrechten plaatsvindt. Ik wil de aandacht op een ding vestigen, ondanks dat het geen deel uitmaakt van het nabuurschapsbeleid. Rusland is een andere oostelijke partner die uiteindelijk zou moeten accepteren dat een directe dialoog op het vlak van de mensenrechten alleen maar betere levensomstandigheden voor zijn burgers kan brengen. Ik wil niet afsluiten zonder met tevredenheid de aandacht voor de rechten van de vrouw in dit verslag te noemen!"@nl3
"Pani przewodnicząca! W imieniu Europejskiej Partii Ludowej przyjmuję z zadowoleniem to sprawozdanie, które ma istotne znaczenie dla przyszłości dialogu i konsultacji UE z krajami trzecimi i dla roli Parlamentu Europejskiego. Unia Europejska jest przede wszystkim unią demokratycznych wartości, promującą pokój, tolerancję i poszanowanie praw człowieka. Dlatego jest kluczową sprawą, by każdy dialog rozpoczęty i prowadzony z krajami trzecimi koncentrował się na zagwarantowaniu i chronieniu podstawowych swobód i praw człowieka, nie tylko w Europie, a na całym świecie. Celem tego sprawozdania jest zaproponowanie rozwiązań dla poprawy funkcjonowania dialogu i konsultacji UE z krajami trzecimi w obszarze praw człowieka. Proponujemy zatem trzy koncepcje dla poprawy efektywności: spójność dialogu i konsultacji, przejrzystość i dostrzegalność. Bardziej aktywne zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w tym procesie jest również istotne. Uważam, że Parlament Europejski ma uzasadnione prawo do uczestniczenia w tym dialogu, do sprawowania demokratycznej kontroli w imieniu obywateli Unii. Chciałabym podziękować sprawozdawcy za miłe słowa podczas analizy dialogu z państwami sąsiedzkimi we wschodniej części UE. Jednym z priorytetów polityki zagranicznej Unii Europejskiej jest stworzenie prawdziwego obszaru demokracji za naszą wschodnią granicą i dialog dotyczący praw człowieka powinien być uważany za bardzo ważny instrument. Stworzenie wspólnych podkomisji ds. praw człowieka byłoby ważnym krokiem również dla sąsiadów UE, zwłaszcza tam, gdzie ma miejsce coraz częstsze naruszanie praw człowieka. Chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, nawet jeśli nie ma to związku z polityką sąsiedztwa. Rosja jest kolejnym partnerem w Europie Wschodniej, który powinien wreszcie zaakceptować bezpośredni dialog w dziedzinie praw człowieka, ponieważ w rezultacie może tylko nastąpić poprawa życia jej obywateli. Na zakończenie wspomnę, że jestem zadowolona z przedstawienia problemu praw kobiet w tym sprawozdaniu!"@pl16
"Senhor Presidente, em nome do Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) e dos Democratas Europeus, saúdo o presente relatório que se reveste da maior importância para o futuro das consultas e diálogo da UE sobre os direitos humanos com países terceiros e para o papel do Parlamento Europeu. Acima de tudo, a União Europeia é uma união de valores democráticos que promove a paz, a tolerância e o respeito pelos direitos humanos. Por conseguinte, é fundamental que qualquer diálogo iniciado e levado a cabo com países terceiros se centre na necessidade de garantir e proteger as liberdades fundamentais e os direitos humanos, não só na Europa como em todo o mundo. O presente relatório pretende propor soluções para melhorar o funcionamento do diálogo e consultas da UE com países terceiros no domínio dos direitos humanos. Assim sendo, o relatório centra-se em três conceitos passíveis de reforçar a eficácia: coerência no diálogo e nas consultas, transparência e visibilidade. Um envolvimento mais activo do Parlamento Europeu neste processo é igualmente importante. Creio que é legítimo o direito do Parlamento Europeu de participar neste diálogo, de levar a cabo o escrutínio democrático que lhe é confiado pelos cidadãos europeus. Gostaria de agradecer à relatora a sua disponibilidade para analisar, no âmbito do relatório, o diálogo com os países vizinhos localizados na região oriental da UE. A grande prioridade da política externa da União Europeia consiste na criação de um espaço verdadeiramente democrático na nossa fronteira Leste, sendo que o diálogo sobre direitos humanos deverá ser considerado como um instrumento importante. A criação de subcomissões conjuntas para os direitos humanos constituiria um passo importante, relativamente aos países vizinhos também, onde se verifica uma constante deterioração dos direitos humanos. Gostaria de referir um aspecto em especial, ainda que não faça parte da política de vizinhança. A Rússia é um outro parceiro de Leste que deveria finalmente admitir que um diálogo directo sobre os direitos humanos só pode contribuir para melhorar a vida dos seus próprios cidadãos. Não gostaria de concluir sem mencionar que me regozijo com a inclusão dos direitos das mulheres no relatório em apreço!"@pt17
"Pani predsedajúca, v mene Európskej ľudovej strany vítam vypracovanie tejto správy, ktorá má veľký význam pre budúcnosť dialógu a konzultácií EÚ s tretími krajinami a pre úlohu Európskeho parlamentu. Európska únia je predovšetkým úniou demokratických hodnôt podporujúcich mier, toleranciu a dodržiavanie ľudských práv. Preto je podstatné, aby sa v každom dialógu nadviazanom a vedenom s tretími krajinami zameriavala na potrebu zabezpečenia a ochrany základných slobôd a ľudských práv nielen v Európe, ale na celom svete. Cieľom tejto správy je návrh riešenia na zlepšenie fungovania dialógu a konzultácií EÚ s tretími krajinami v oblasti ľudských práv. Preto sa správa zameriava na tri koncepty posilňujúce účinnosť: koherentnosť dialógu a konzultácií, transparentnosť a viditeľnosť. Dôležitým je aj aktívnejšie zapojenie Európskeho parlamentu do tohto procesu. Domnievam sa, že Európsky parlament má legitímne právo zúčastňovať sa na tomto dialógu, vykonávať demokratickú kontrolu, ktorú mu udelili európski občania. Chcela by som sa poďakovať spravodajkyni za citlivú analýzu, prezentovanú v správe, týkajúcu sa dialógu so susednými krajinami, ktoré sa nachádzajú na východ od EÚ. Hlavnou prioritou vonkajšej politiky Európskej únie je vytvorenie priestoru skutočnej demokracie na našej východnej hranici a dialóg o ľudských právach by sa mal považovať za veľmi dôležitý nástroj. Vytvorenie spoločných podvýborov pre ľudské práva by bolo významným krokom aj pre susedné krajiny, kde dochádza k neustálemu porušovaniu ľudských práv. Chcela by som sa zamerať na jeden prvok, aj keď nie je súčasťou susedskej politiky. Rusko je ďalším východným partnerom, ktorý by mal konečne akceptovať, že priamy dialóg v oblasti ľudských práv nemôže viesť k ničomu inému len ku skvalitneniu života jeho občanov. Nemohla by som ukončiť svoj príspevok bez spomenutia skutočnosti, že táto správa sa uspokojivo venuje aj právam žien!"@sk19
"Gospa predsednica, v imenu Evropske ljudske stranke pozdravljam oblikovanje tega poročila, ki je zelo pomembno za prihodnost dialoga in posvetovanj EU s tretjimi državami ter za vlogo Evropskega parlamenta. Evropska unija je predvsem unija demokratičnih vrednot, ki spodbujajo mir, strpnost in spoštovanje človekovih pravic. Zato je bistveno, da se vsak dialog, ki se začne in izvaja s tretjimi državami, osredotoči na potrebo po zagotovitvi in zaščiti temeljnih svoboščin in človekovih pravic v Evropi in po vsem svetu. To poročilo predlaga rešitev za izboljšanje poteka dialoga in posvetovanj EU s tretjimi državami na področju človekovih pravic. Zato se osredotoča na tri koncepte za izboljšanje učinkovitosti: skladnost dialoga in posvetovanj, preglednost in prepoznavnost. Pomembna je tudi dejavnejša udeležba Evropskega parlamenta v tem procesu. Mislim, da je sodelovanje Evropskega parlamenta v tem dialogu njegova zakonita pravica, da izvaja demokratični nadzor, ki so mu ga dodelili evropski državljani. Poročevalki se zahvaljujem za naklonjenost pri analizi dialoga s sosednjimi državami na vzhodu EU, ki je vključena v poročilo. Glavna prednostna naloga zunanje politike Evropske unije je vzpostavitev pravega demokratičnega območja na naši vzhodni meji, pri čemer je treba dialog o človekovih pravicah obravnavati kot zelo pomemben instrument. Oblikovanje skupnih podkomisij za človekove pravice bi bil pomemben korak tudi za sosednje države, v katerih prihaja do stalnega slabšanja razmer na področju človekovih pravic. Osredotočiti se želim na eno vprašanje, čeprav ni del sosedske politike. Tudi Rusija je eden od vzhodnih partnerjev, ki bi morali končno sprejeti, da lahko neposredni dialog na področju človekovih pravic povzroči le boljše življenje njenih državljanov. Na koncu pa moram omeniti še ustrezno vključitev pravic žensk v to poročilo."@sl20
"Fru talman! På Europeiska folkpartiets vägnar välkomnar jag utarbetandet av detta betänkande som är av stor betydelse för framtiden när det gäller EU:s dialog och samråd med tredjeländer och för Europaparlamentets roll. EU är framför allt en union med demokratiska värderingar som förespråkar fred, tolerans och respekt för de mänskliga rättigheterna. Det är därför mycket viktigt att de dialoger som inleds och genomförs med tredjeländer inriktas på behovet av att garantera och skydda de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, inte bara i Europa, utan i hela världen. Syftet med detta betänkande är att föreslå en lösning för att förbättra EU:s genomförande av dialoger och samråd med tredjeländer på det människorättsliga området. Betänkandet är inriktat på tre sätt att öka effektiviteten: konsekvens i dialoger och samråd, öppenhet och synlighet. Det är också viktigt att Europaparlamentet får en mer aktiv roll i processen. Jag anser att parlamentet har en legitim rättighet att delta i dialogen, att genomföra den demokratiska granskning som Europas medborgare har gett parlamentet i uppgift att göra. Jag vill tacka föredraganden för vänligheten att i betänkandet analysera dialogen med de grannländer som finns öster om EU. Att skapa ett verkligt demokratiskt område vid vår östra gräns är en viktig utrikespolitisk prioritering för EU och den människorättsliga dialogen bör betraktas som ett mycket viktigt instrument. Inrättande av gemensamma underutskott för mänskliga rättigheter skulle också vara ett viktigt steg för våra grannländer, där de mänskliga rättigheterna för närvarande kontinuerligt inskränks. Jag skulle vilja koncentrera mig på en sak, även om den inte är en del av grannskapspolitiken. Ryssland är ytterligare ett partnerland i öster som till sist måste acceptera att en direkt dialog inom området för mänskliga rättigheter endast kan leda till ett bättre liv för de egna invånarna. Avslutningsvis vill jag särskilt nämna att det är glädjande att även kvinnors rättigheter har tagits upp i betänkandet!"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph