Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-321"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.24.3-321"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, the report prepared by the rapporteur, Ms Valenciano Martínez-Orozco, and the resolution before Parliament address a highly important but also increasingly complex instrument of the European Union’s external human rights policy. Therefore, while keeping common base lines and targets for the dialogue, it would not be advisable to strictly align all their modalities. For this instrument to be effective it needs to be tailor-made and able to adapt to changing circumstances. It also needs to be borne in mind that the various dialogues and consultations are in different stages of maturity. The dialogue with China or the consultations with like-minded countries have developed more or less consolidated modalities over several years and therefore allow for rather intensive, deep discussions. In other cases, such as the dialogues with neighbourhood countries, we are still polishing the instrument and are in the phase of building up the necessary confidence to allow for genuinely meaningful exchanges. We are therefore confident that, also in these cases, issues such as the desirable participation of experts from line ministries, involvement of civil society or the consideration of individual cases will eventually become possible once the exercise finds its own solid ground. Finally, you can rest assured that the recommendations directed at the Commission will be examined carefully, and you can count on our commitment to improve the information to Parliament in order to allow for increased transparency of human rights dialogues and consultations. Commissioner Ferrero-Waldner (who regrets not to be able to attend this debate today) had accordingly instructed her services to lend every support to the rapporteur in her difficult task of scrutinising the functioning of the human rights dialogues and consultations with third countries. The report adds a further building block to Parliament’s remarkable work in assessing the EU toolbox on human rights, through its regular annual reports, the Agnoletto report on human rights clauses, the study of the European Inter-University Centre on the impact of Parliament’s activities in the field of human rights, as well as the study on the guidelines on torture. The report also usefully complements the regular review of the human rights dialogues and consultations undertaken by the Council and by the Commission. The Commission would like to compliment the rapporteur and Parliament on its report and the detailed analysis and recommendations devoted to the European Union’s human rights dialogues and consultations. The Commission takes the view that, of all human rights instruments at our disposal, it is the dialogues that probably provide the best chance to secure positive, long-term results in the development of the respect for human rights worldwide, as long as we are prepared to invest sufficient time and energy in them. We firmly believe that the European Union can obtain success in advancing the human rights record of third countries only through patient work of bridge-building and persuasion, and this not just in its bilateral relations but also in the framework of multilateral bodies, as developments in the Human Rights Council demonstrate. The great variety and number of European Union human rights dialogues and consultations with third countries – which, moreover, are steadily increasing – make any global evaluation very arduous. Structured dialogues, such as with China; agreement-based dialogues like those with many neighbourhood countries; consultations with like-minded partners, such as with the US and Canada, or local troika dialogues with a range of countries all differ in many respects, be it their periodicity, the policy level, the kind of interlocutors, the depth of the discussions or the fact that some are combined with civil society events and others are not. Far from being a shortcoming of the instrument, the Commission sees such variety as proof of the dynamism and potential of the dialogue instrument and an asset that should be preserved. The EU guidelines on human rights dialogues and the Cotonou (ACP-EU) Agreement both stress the importance of flexibility to take into account the different country situations, their evolution over time and the dynamic relationships between any given third country and the European Union."@en4
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, zpráva, kterou připravila zpravodajka, paní Valenciano Martínez-Orozcová, a usnesení Parlamentu se věnují velmi důležitému a současně stále složitějšímu nástroji zahraniční politiky Evropské unie týkajícímu se lidských práv. Proto by nebylo vhodné přísně je roztřídit podle modality, dokud se držíme společného směru a cílů dialogu. Aby byl tento nástroj účinný, musí být šitý na míru a schopný přizpůsobit se změnám okolností. Zároveň je třeba mít na paměti, že různé dialogy a diskuse jsou v odlišné fázi vyspělosti. Dialog s Čínou anebo diskuse se stejně smýšlejícími zeměmi vytvořily za několik roků víceméně konsolidované metody, a proto umožňují intenzivní a hluboké diskuse. V případech, jako jsou dialogy se sousedními zeměmi, nástroj stále dolaďujeme a jsme ve stadiu budování potřebné sebejistoty k uskutečnění opravdu smysluplných diskusí. Jsme proto přesvědčeni, že stejně jako v těchto případech otázky jako žádoucí účast odborníků z příslušných ministerstev, účast občanské společnosti anebo posouzení jednotlivých případů budou umožněny, jen co si výkon najde svou vlastní, spolehlivou půdu. Nakonec vás chci ubezpečit, že doporučení pro Komisi budou pečlivě přezkoumána, a můžete počítat s naším odhodláním zlepšovat informovanost Parlamentu s cílem umožnit zvýšenou transparentnost dialogů a diskusí o lidských právech. Paní komisařka Ferrero-Waldnerová (která lituje, že se nemohla zúčastnit dnešní rozpravy) dávala přiměřené pokyny svým útvarům, aby poskytly jakoukoli podporu zpravodajce při její těžké úloze prozkoumat fungování dialogů a diskusí o lidských právech s třetími zeměmi. Zpráva přidává další stavební komponent pozoruhodné práci Parlamentu při hodnocení sady nástrojů EU o lidských právech prostřednictvím výročních zpráv, zprávy pana Agnoletta o doložkách o lidských právech, studie Evropského meziuniverzitního střediska a vlivu činností Parlamentu v oblasti lidských práv stejně jako studie o směrnicích v oblasti mučení. Zpráva též užitečně doplňuje pravidelné posouzení dialogů a diskusí o lidských právech vykonané Radou a Komisí. Komise by chtěla zpravodajce a Parlamentu složit poklonu za zprávu, podrobnou analýzu a doporučení věnovaná dialogům a diskusím Evropské unie v oblasti lidských práv. Komise zastává názor, že ze všech nástrojů, které máme v oblasti lidských práv k dispozici, jsou to dialogy, které poskytují pravděpodobně nejlepší šanci k zabezpečení pozitivních a dlouhodobých výsledků v oblasti rozvoje uznávání lidských práv na celém světě, pokud jsme připraveni do nich investovat dostatečný čas a energii. Pevně věříme, že Evropská unie může dosáhnout úspěchu v oblasti pokroku lidských práv v třetích zemích jen prostřednictvím trpělivé práce na vytváření mostů a přesvědčování, a to nejen v bilaterálních vztazích, ale jak ukazuje vývoj Rady pro lidská práva, také v rámci multilaterálních orgánů. Velká různorodost a počet dialogů a diskusí Evropské unie o lidských právech s třetími zeměmi, jejichž počet navíc stále roste, způsobuje, že globální hodnocení je velmi náročné. Strukturální dialogy, jako ty s Čínou, rozhovory založené na shodě, jako ty s mnohými sousedními zeměmi, diskuse se stejně smýšlejícími partnery, jako například s USA a Kanadou, anebo místní rozhovory na úrovni trojky s řadou zemí se odlišují v mnoha ohledech, ať už je to jejich pravidelnost, politická úroveň, typ účastníka dialogu, hloubka diskuse anebo skutečnost, že některé jsou spojené s občanskými společenskými událostmi a jiné ne. Komise vidí takovou různorodost jako důkaz dynamiky a potenciálu, který dialog poskytuje, a jako výhodu, která by se měla zachovat, a vůbec ne jako nedostatek tohoto nástroje. Směrnice EU v oblasti dialogů o lidských právech a dohoda z Cotonou (AKT-EU) zdůrazňují význam flexibility vzít v úvahu rozdílnou situaci v zemích, jejich rozvoj v průběhu času a dynamické vztahy mezi kteroukoli třetí zemí a Evropskou unií."@cs1
"Fru formand! Den betænkning, som ordføreren, fru Valenciano Martínez-Orozco, har udarbejdet, og de beslutningsforslag, som Parlamentet har fået forelagt, tager fat på et meget vigtigt, men også mere og mere kompliceret instrument for EU's eksterne menneskerettighedspolitik. Derfor vil det, selv om vi bevarer fælles basislinjer og mål for dialogen, ikke være tilrådeligt at lade alle forhold i dem være ens. Hvis dette instrument skal være effektivt, må det være individuelt tilpasset og kunne tilpasse sig ændrede forhold. Man må også erindre, at de forskellige dialoger og samråd befinder sig på forskellige udviklingsstadier. Dialogen med Kina eller samrådene med lande af samme opfattelse har udviklet mere eller mindre konsoliderede modaliteter i løbet af adskillige år og giver derfor mulighed for ganske intensive, dybe drøftelser. I andre tilfælde, som når det drejer sig om dialoger med nabolande, finpudser vi stadig instrumentet og er i gang med at opbygge den nødvendige tillid, der vil gøre det muligt at have virkelig meningsfulde meningsudvekslinger. Derfor nærer vi tillid til, at spørgsmål såsom det ønskelige i deltagelse fra eksperter fra fagministerier såvel som involvering af det civile samfund eller overvejelsen af individuelle tilfælde også i disse tilfælde med tiden vil blive mulige, når proceduren har fundet sin egen faste form. Endelig kan De være sikre på, at de henstillinger, der rettes til Kommissionen, vil blive nøje undersøgt, og De kan regne med, at vi går ind for at forbedre informationerne til Parlamentet for at muliggøre øget gennemskuelighed omkring menneskerettighedsdialoger og -samråd. Fru Ferrero-Waldner (der beklager, at hun ikke kan være til stede ved debatten i dag) havde derfor pålagt sine embedsmænd at give ordføreren al mulig støtte til hendes vanskelige opgave: at se på, hvordan menneskerettighedsdialogen og -samrådene med tredjelande fungerede. Betænkningen føjer endnu en byggesten til Parlamentets fremragende arbejde med at vurdere EU's værktøjskasse på menneskerettighedsområdet gennem dets normale årsberetninger, Agnoletto-betænkningen om menneskerettighedsklausuler, Det Fælleseuropæiske Universitetscenters studium af virkningen af Parlamentets aktiviteter på menneskerettighedsområdet såvel som undersøgelsen af retningslinjerne omkring tortur. Betænkningen supplerer også på nyttig vis den normale gennemgang af menneskerettighedsdialogen og de samråd, Rådet og Parlamentet indgår i. Kommissionen vil gerne komplimentere ordføreren og Parlamentet for denne betænkning og for den detaljerede analyse og de henstillinger, der drejer sig om EU's menneskerettighedsdialog og -samråd. Det er Kommissionens opfattelse, at af alle de menneskerettighedsinstrumenter, der står til vores rådighed, er det dialogerne, der sandsynligvis giver bedst mulighed for at sikre positive, langsigtede resultater for udviklingen af respekten for menneskerettigheder på verdensplan, så længe vi er parate til at investere tilstrækkelig tid og energi i dem. Der er vores faste overbevisning, at EU kun kan få succes med at forbedre tredjelandes forhold til menneskerettigheder gennem tålmodigt brobygningsarbejde og overtalelse, og det ikke blot i sine tosidede forhold, men også inden for rammerne af de multilaterale organer, som udviklingen i Menneskerettighedsrådet viser. De mange forskellige menneskerettighedsdialoger og -samråd med tredjelande, som EU er med i - som desuden stadig forøges i antal - gør enhver samlet evaluering meget vanskelig. Strukturerede dialoger såsom med Kina, dialoger baseret på aftaler som med mange nabolande, rådslagninger med partnere, som vi er enige med, såsom USA og Canada, eller lokale trojkadialoger med en række lande er alle forskellige på mange punkter, det være sig deres regelmæssighed, det politiske niveau, typen af samtalepartnere, drøftelsernes dybde eller det, at nogle finder sted i samarbejde med det civile samfund, mens andre ikke gør det. Kommissionen synes ikke, at det er en mangel ved instrumentet, men opfatter tværtimod denne variation som bevis for dynamikken og potentialet i det dialogiske instrument og en fordel, som bør bevares. EU's retningslinjer om menneskerettighedsdialoger og Cotonou-aftalen (AVS-EU) understreger begge vigtigheden af fleksibilitet for at tage hensyn til de forskellige landes situation, deres udvikling over tid og det dynamiske forhold mellem et givet tredjeland og EU."@da2
". Frau Präsidentin! Der von der Berichterstatterin, Frau Valenciano Martínez-Orozco, verfasste Bericht und die dem Parlament vorliegende Entschließung betreffen ein sehr wichtiges, aber auch zunehmend komplexer werdendes Instrument der Außenpolitik der Europäischen Union in Menschenrechtsfragen. Deshalb sollten zwar gemeinsame grundlegende Prinzipien und Ziele für die Dialoge gelten, aber es wäre nicht ratsam, sie in all ihren Modalitäten anzugleichen. Damit dieses Instrument wirksam ist, muss es maßgeschneidert sein und an sich verändernde Umstände angepasst werden können. Außerdem muss man bedenken, dass die verschiedenen Dialoge und Konsultationen unterschiedlich weit gediehen sind. Im Dialog mit China oder in den Konsultationen mit gleich gesinnten Ländern haben sich über die Jahre mehr oder weniger gefestigte Modalitäten entwickelt, was sehr intensive, tief greifende Gespräche ermöglicht. In anderen Fällen, beispielsweise in den Dialogen mit Nachbarschaftsländern, feilen wir noch am Instrument und befinden uns in der Phase, in der das für einen wirklich bedeutungsvollen Austausch notwendige Vertrauen aufgebaut wird. Darum sind wir zuversichtlich, dass auch in diesen Fällen Dinge wie die wünschenswerte Einbeziehung von Sachverständigen aus Fachministerien, die Beteiligung der Zivilgesellschaft oder die Prüfung von Einzelfällen letztlich möglich sein werden, sobald das Verfahren auf einer eigenen soliden Grundlage ruht. Nicht zuletzt können Sie versichert sein, dass die an die Kommission gerichteten Empfehlungen sorgfältig geprüft werden, und Sie können sich darauf verlassen, dass wir uns bemühen werden, die Unterrichtung des Parlaments zu verbessern, damit die Menschenrechtsdialoge und –konsultationen transparenter werden. Kommissarin Ferrero-Waldner (die zu ihrem Bedauern an der heutigen Aussprache nicht teilnehmen kann) hat ihre Dienststellen deshalb angewiesen, der Berichterstatterin jede erdenkliche Unterstützung zu gewähren, die diese bei ihrer schwierigen Aufgabe, die Funktionsweise der Dialoge und Konsultationen mit Drittstaaten zu Menschenrechtsfragen zu überprüfen, benötigte. Mit dem Bericht wird der bemerkenswerten Arbeit des Parlaments bei der Bewertung des EU-Instrumentariums zu Menschenrechten mit regelmäßigen Jahresberichten, dem Bericht Agnoletto über Menschenrechtsklauseln, der Studie des Europäischen Interuniversitären Zentrums für Menschenrechte und Demokratisierung über den Einfluss der Tätigkeit des Europaparlaments auf dem Gebiet der Menschenrechte sowie mit der Studie zu den Leitlinien über Folter ein weiterer Baustein hinzugefügt. Der Bericht ergänzt zudem auf sinnvolle Weise die regelmäßige Überprüfung der Dialoge und Konsultationen zu Menschenrechtsfragen, die vom Rat und von der Kommission durchgeführt wird. Die Kommission beglückwünscht die Berichterstatterin und das Parlament zu diesem Bericht und zu der ausführlichen Analyse und den umfassenden Empfehlungen zu den Menschenrechtsdialogen und –konsultationen der Europäischen Union. Die Kommission vertritt die Auffassung, dass von allen Instrumenten, die uns in Bezug auf Menschenrechte zur Verfügung stehen, die Dialoge vermutlich die beste Möglichkeit darstellen, positive und langfristige Ergebnisse für die Achtung der Menschenrechte weltweit zu erreichen, solange wir bereit sind, genügend Zeit und Energie in sie zu investieren. Wir glauben fest daran, dass die Europäische Union nur durch geduldiges Brückenbauen und Überzeugungsarbeit erfolgreich zu einer Verbesserung der Menschenrechtsbilanz in Drittländern beitragen kann, und dies nicht nur in ihren bilateralen Beziehungen, sondern auch im Rahmen multilateraler Gremien, wie Entwicklungen im Menschenrechtsrat beweisen. Die große Vielfalt und Anzahl der Menschenrechtsdialoge und -konsultationen der Europäischen Union mit Drittländern – die zudem stetig zunehmen – machen jede umfassende Bewertung zu einem sehr mühseligen Unterfangen. Strukturierte Dialoge, wie etwa mit China; Dialoge im Rahmen eines Abkommens, wie beispielsweise mit vielen Nachbarländern; Konsultationen mit gleich gesinnten Partnern, wie etwa mit den USA und mit Kanada, oder lokale Troika-Dialoge mit einer Reihe von Ländern unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht voneinander, zum Beispiel in ihrer Häufigkeit, der politischen Ebene, der Art der Teilnehmer, dem Gehalt der Gespräche oder darin, dass einige mit zivilgesellschaftlichen Ereignissen verbunden sind und andere nicht. Die Kommission betrachtet diese Vielfalt keineswegs als Manko, sondern vielmehr als Beweis für die Dynamik und das Potenzial des Instruments Dialog und als Vorzug, der erhalten werden sollte. Sowohl in den Leitlinien der EU für Menschenrechtsdialoge als auch im (AKP-EU-)Abkommen von Cotonou wird betont, dass Flexibilität geboten ist, um den unterschiedlichen Gegebenheiten der Länder, ihrer Entwicklung im Laufe der Zeit und den dynamischen Beziehungen zwischen einem Drittland und der Europäischen Union Rechnung zu tragen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση που συνέταξε η εισηγήτρια, η κ. Valenciano Martínez-Orozco, και το ψήφισμα που βρίσκεται ενώπιον του Κοινοβουλίου αφορούν ένα εξαιρετικά σημαντικό αλλά επίσης όλο και πιο σύνθετο μέσο της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συνεπώς, ενώ διατηρούνται κοινές βασικές γραμμές και στόχοι για τον διάλογο, δεν θα ήταν συνετό να ευθυγραμμιστούν αυστηρά όλες οι λεπτομέρειες διεξαγωγής τους. Προκειμένου αυτό το μέσο να είναι αποτελεσματικό, πρέπει να είναι ειδικά διαμορφωμένο και να μπορεί να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες περιστάσεις. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι οι διάφοροι διάλογοι και διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται σε διαφορετικά στάδια ωριμότητας. Ο διάλογος με την Κίνα ή οι διαβουλεύσεις με χώρες συγγενούς ιδεολογίας έχουν αναπτύξει λίγο-πολύ έναν παγιωμένο τρόπο διεξαγωγής με το πέρασμα των χρόνων και, ως εκ τούτου, δίνουν τη δυνατότητα για μάλλον εντατικές, εις βάθος συζητήσεις. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως στους διαλόγους με γειτονικές χώρες, ακόμη επεξεργαζόμαστε το μέσο και βρισκόμαστε στη φάση οικοδόμησης της απαραίτητης εμπιστοσύνης ώστε να δοθεί η δυνατότητα για πραγματικά ουσιαστικές ανταλλαγές. Συνεπώς, είμαστε πεπεισμένοι ότι, και σε αυτές τις περιπτώσεις, θέματα όπως η επιθυμητή συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από αρμόδια υπουργεία, η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών ή η εξέταση μεμονωμένων υποθέσεων θα είναι τελικά δυνατή όταν υπάρξει μια σταθερή πρακτική. Τέλος, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι οι προτάσεις που έγιναν στην Επιτροπή θα εξεταστούν προσεκτικά, και μπορείτε να υπολογίζετε στη δέσμευσή μας για καλύτερη ενημέρωση του Κοινοβουλίου προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα για αυξημένη διαφάνεια των διαλόγων και των διαβουλεύσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Επίτροπος Ferrero-Waldner (η οποία λυπάται που δεν μπορεί να παρευρεθεί στη σημερινή συζήτηση) είχε, ως εκ τούτου, δώσει εντολή στις υπηρεσίες της να στηρίξουν με κάθε δυνατό τρόπο την εισηγήτρια στο δύσκολο έργο του ελέγχου της λειτουργίας των διαλόγων και των διαβουλεύσεων με τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η έκθεση βάζει ένα ακόμη λιθάρι στο αξιόλογο έργο του Κοινοβουλίου όσον αφορά την εκτίμηση των μέσων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μέσω των τακτικών ετήσιων εκθέσεών του, της έκθεσης Agnoletto για τις ρήτρες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της μελέτης του Ευρωπαϊκού Διαπανεπιστημιακού Κέντρου σχετικά με τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και της μελέτης σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα βασανιστήρια. Η έκθεση συμπληρώνει επίσης με χρήσιμο τρόπο την τακτική ανασκόπηση των διαλόγων και των διαβουλεύσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα που πραγματοποιούν το Συμβούλιο και η Επιτροπή. Η Επιτροπή θα ήθελε να συγχαρεί την εισηγήτρια και το Κοινοβούλιο για την έκθεσή του και τη λεπτομερή ανάλυση και τις προτάσεις που αφορούν τους διαλόγους και τις διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, από όλα τα μέσα για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουμε στη διάθεσή μας, οι διάλογοι παρέχουν ίσως την καλύτερη ευκαιρία για την εξασφάλιση θετικών, μακροχρόνιων αποτελεσμάτων στην ανάπτυξη του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως, εφόσον είμαστε έτοιμοι να επενδύσουμε αρκετό χρόνο και ενέργεια σε αυτούς. Πιστεύουμε ακλόνητα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επιτύχει τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των τρίτων χωρών μόνο με υπομονετικό έργο γεφύρωσης και πειθούς, και αυτό δεν ισχύει μόνο στις διμερείς της σχέσεις αλλά και στο πλαίσιο των πολυμερών οργάνων, όπως αποδεικνύουν οι εξελίξεις στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η μεγάλη ποικιλία και ο αριθμός των διαλόγων και των διαβουλεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα –που, επιπλέον, αυξάνονται με σταθερό ρυθμό– καθιστούν οποιαδήποτε παγκόσμια αξιολόγηση πολύ επίπονη. Οι διαρθρωμένοι διάλογοι, όπως με την Κίνα· οι διάλογοι που βασίζονται σε συμφωνίες, όπως αυτοί με πολλές γειτονικές χώρες· οι διαβουλεύσεις με εταίρους συγγενούς ιδεολογίας, όπως με τις ΗΠΑ και τον Καναδά, ή οι τοπικοί διάλογοι της τρόικας με μια σειρά χωρών διαφέρουν από πολλές απόψεις, είτε λόγω της περιοδικότητάς τους, του επιπέδου πολιτικής, του είδους των συνομιλητών, του βάθους των συζητήσεων, είτε εξαιτίας του γεγονότος ότι ορισμένοι συνδυάζονται με εκδηλώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλοι όχι. Η Επιτροπή θεωρεί ότι μια τέτοια ποικιλία δεν αποτελεί αδυναμία του μέσου, αλλά απόδειξη του δυναμισμού και της δυναμικής του μέσου του διαλόγου και πλεονέκτημα που θα πρέπει να διατηρηθεί. Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η συμφωνία του Κοτονού (ΑΚΕ-ΕΕ) τονίζουν πόσο σημαντική είναι η ευελιξία ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι καταστάσεις των διαφόρων χωρών, η εξέλιξή τους στον χρόνο και οι δυναμικές σχέσεις μεταξύ οποιασδήποτε δεδομένης τρίτης χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης."@el10
"Señora Presidenta, el informe elaborado por la ponente, señora Valenciano Martínez-Orozco, y la resolución presentada al Parlamento tratan de un instrumento muy importante, pero también cada vez más complejo, de la política exterior de la Unión Europea sobre los derechos humanos. Por consiguiente, aunque se establezcan unas líneas y unos objetivos básicos comunes para el diálogo, no sería recomendable alinear estrictamente todas sus modalidades. Para que este instrumento sea eficaz, tiene que ser flexible y adaptable a unas circunstancias cambiantes. Hay que tener también en cuenta que el diálogo y las consultas se encuentran en diferentes etapas de maduración. El diálogo con China o las consultas con países afines han desarrollado modalidades más o menos consolidadas a lo largo de varios años y, por tanto, permiten un debate más intenso y profundo. En otros casos, como el del diálogo con países vecinos, seguimos mejorando el instrumento y estamos en la etapa de inspirar la confianza necesaria para permitir intercambios realmente fructíferos. Por tanto, estamos seguro de que, también en estos casos, aspectos como la participación deseable de representantes de los ministerios concernidos, la participación de la sociedad civil o la consideración de casos individuales terminarán siendo posibles una vez que el instrumento encuentre su propio terreno sólido. Por último, pueden estar seguros de que las recomendaciones dirigidas a la Comisión serán examinadas con detenimiento, y pueden contar con nuestro compromiso de mejorar la información al Parlamento para permitir una mayor transparencia de los diálogos y consultas sobre derechos humanos. La Comisaria Ferrero-Waldner (que lamenta no poder asistir a este debate hoy) dio a sus servicios las debidas instrucciones para que ofrecieran pleno apoyo a la ponente en su difícil tarea de controlar el funcionamiento de los diálogos y consultas sobre los derechos humanos con terceros países. El informe es un elemento más del destacado trabajo realizado por el Parlamento Europeo para evaluar el conjunto de instrumentos de la Unión Europea en materia de derechos humanos a través de sus informes anuales periódicos, del informe Agnoletto sobre las cláusulas de derechos humanos, del estudio del Centro Interuniversitario Europeo sobre la repercusión de las actividades del Parlamento en el ámbito de los derechos humanos, así como del estudio sobre las directrices en materia de tortura. Es también un complemento útil de la revisión periódica de los diálogos y consultas sobre derechos humanos realizada por el Consejo y la Comisión. La Comisión desea felicitar a la ponente y al Parlamento por su informe y por el detallado análisis y las recomendaciones formuladas con relación al diálogo y las consultas de la Unión Europea sobre derechos humanos. La Comisión considera que, de todos los instrumentos que tenemos a nuestra disposición en materia de derechos humanos, el diálogo es el que probablemente ofrece la mejor posibilidad de conseguir unos resultados positivos a largo plazo para promover la defensa de los derechos humanos en todo el mundo, siempre que estemos dispuestos a invertir suficiente tiempo y esfuerzo en él. Creemos firmemente que la Unión Europea puede tener éxito en la mejora de la situación de los derechos humanos en terceros países si desarrolla un trabajo paciente de establecimiento de relaciones y de persuasión, no sólo en sus relaciones bilaterales, sino también en el marco de los organismos multilaterales, como demuestra lo sucedido en el Consejo de Derechos Humanos. La gran variedad y número de diálogos y consultas sobre derechos humanos con terceros países – que cada vez son más − hace muy difícil una evaluación global. Diálogo estructurado, como el mantenido con China; diálogo basado en acuerdos, como el desarrollado con muchos países vecinos; consultas con socios afines, como los Estados Unidos y Canadá, o diálogo de la troika con países que presentan diferencias en cuanto a la periodicidad, al nivel político, al tipo de interlocutores, a la profundidad de los debates o al hecho de que unos se combinen con iniciativas de la sociedad civil y otros no. Lejos de operar como una limitación del instrumento, la Comisión piensa que esa diversidad demuestra el dinamismo y el potencial del diálogo y un activo que debe protegerse. Las directrices europeas sobre el diálogo en materia de derechos humanos y el Acuerdo de Cotonou (ACP-UE) insisten ambos en la importancia de la flexibilidad para tener en cuenta las diferentes situaciones de cada país, su evolución en el tiempo y sus relaciones dinámicas con la Unión Europea."@es21
"Proua juhataja, raportööri proua Valenciano Martinez-Orozco ette valmistatud raport ning selle resolutsioon puudutavad ülimalt tähtsat, kuid samas järjest keerulisemaks muutuvat ELi inimõiguste välispoliitikat. Seepärast, järgides ühiseid põhijooni ja eesmärke dialoogides, pole soovitav olla jäik vahendites. Dialoogi kaudu edu saavutamiseks tuleb igale riigile läheneda individuaalselt ja arvestada muutusi olukorras. Tuleb samuti silmas pidada, et eri dialoogid ja konsultatsioonid on eri küpsusfaasis. Dialoogis Hiinaga või konsultatsioonides sarnaselt meelestatud riikidega on aastatega välja kujunenud meetodid, mis võimaldavad küllalt intensiivseid sisukaid arutelusid. Teisel juhul, nagu dialoogides naaberriikidega, me alles otsime õigeid meetodeid ja oleme piisava usalduse tekitamise faasis, mis võimaldab tõeliselt tähenduslikke mõttevahetusi. Seepärast oleme veendunud, et ka sellisel juhul nagu soovitud ekspertide osalemine tegevusharu ministeeriumitest, kodanikuühiskonnast või individuaaljuhtumite käsitlemine muutub võimalikuks siis, kui tegevus põhineb kindlal alusel. Lõpuks, võite olla kindlad, et soovitused komisjonile saavad põhjaliku analüüsi. Võite olla kindlad, et komisjon kohustub tõhustama teabe vahendamist parlamendile, suurendades sellega inimõiguste valdkonnas toimuvate dialoogide ja konsultatsioonide läbipaistvust. Volinik Ferrero-Waldner (kes kahetseb oma puudumist tänasel arutelul) on oma talituste kaudu väljendanud igati toetust raportöörile, kes võttis enda peale raske ülesande kontrollida dialoogide ja konsultatsioonide toimimist kolmandate riikidega inimõiguste valdkonnas. Raport lisab veel ühe ploki parlamendi märkimisväärsesse tegevusse ELi inimõiguste vahendites, mis on regulaarsed aastaaruanded Angoletto raport lisatingimuste osas inimõigustele, Euroopa ülikoolide vahelise keskuse uurimus parlamendi tegevuse panusest inimõiguste valdkonnas, samuti piinamist käsitleva juhise analüüs. Raport täiendab perioodiliselt ilmuvat ülevaadet nõukogu ja komisjoni poolt läbi viidud inimõiguste alastest dialoogidest ja konsultatsioonidest. Komisjon väljendab esitatud raporti puhul ning Euroopa Liidu inimõiguste dialoogide ja konsultatsioonide põhjaliku analüüsi ja soovituste eest raportöörile ja parlamendile tunnustust. Komisjon on arvamusel, et kõikidest olemasolevatest inimõiguste vahenditest on dialoog tõenäoliselt kõige tõhusam, kindlustamaks positiivseid pikaajalisi tulemusi inimõiguste austamise kujundamises üle maailma, seni kuni oleme valmis investeerima sellesse piisavalt aega ja energiat. Me usume kindlalt, et Euroopa Liit saab saavutada edu inimõiguste edendamises kolmandates riikides ainult kannatliku sildade ehitamise ja veenmise kaudu ja seda mitte ainult kahepoolsete suhete vaid ka multilateraalsete organite raames, nagu näitavad edusammud Inimõiguste Nõukogus. Euroopa Liidu inimõigusdialoogide ja konsultatsioonide mitmekesisus ja hulk kolmandate riikidega, mis järjest laiendavad oma tegevusala, teevad globaalsete hinnangute andmise väga keeruliseks ülesandeks. Struktureeritud dialoogid, nagu näiteks Hiinaga; lepingupõhised dialoogid, nagu paljude naaberriikidega; konsultatsioonid sarnaselt mõtlevate partneritega nagu USA ja Kanada, või kohalikud kolmepoolsed dialoogid, kus dialoogid toimuvad eri perioodidel, poliitiliselt erinevatel tasanditel, eri osalejate ja sisusügavusega, või näiteks, et mõned on seotud tsiviilühiskonnas toimuvaga, teised – mitte. Komisjon näeb sellises dialoogide mitmekesisuses kinnitust dünaamilisusest ja dialoogide toimimisvõimelisust, mida tuleb jätkata. ELi suunised inimõiguste dialoogide osas ja Cotonou (AKV-EL) leping mõlemad rõhutavad painduvuse osatähtsust arvestada kolmanda riigi erinevaid olukordi, erinevate riikide arenguid läbi aegade ja dünaamilisi suhteid Euroopa Liidu ja antud kolmanda riigi vahel."@et5
". Arvoisa puhemies, esittelijän Valenciano Martínez-Orozcon laatimassa mietinnössä ja parlamentin päätöslauselmassa käsitellään erittäin tärkeää ja myös yhä monimutkaisempaa Euroopan unionin ulkoisen ihmisoikeuspolitiikan välinettä. Näin ollen ei ole järkevää tasapäistää tiukasti kaikkia toimintatapoja, vaikka onkin pidettävä kiinni vuoropuhelun peruslinjauksista ja -tavoitteista. Jotta väline olisi tehokas, se on räätälöitävä sopivaksi muuttuviin olosuhteisiin. Lisäksi on pidettävä mielessä, että erilaiset vuoropuhelut ja kuulemiset ovat eri kehitysvaiheissa. Kiinan kanssa käytävä vuoropuhelu tai kuulemiset samanmielisten maiden kanssa ovat vuosien saatossa johtaneet melko vakiintuneiden menettelytapojen syntymiseen ja mahdollistaneet siten suhteellisen tiiviit ja syvälliset keskustelut. Muissa tapauksissa, kuten esimerkiksi vuoropuheluissa naapurimaiden kanssa, vielä hiomme tätä välinettä ja rakennamme tarvittavaa luottamusta aidosti mielekkään vuoropuhelun mahdollistamiseksi. Olemme varmoja, että myös näissä tapauksissa kysymykset, kuten vastuullisten ministeriöiden asiantuntijoiden toivottava osallistuminen, kansalaisyhteiskunnan mukaan tuleminen tai yksittäistapausten käsittely tulevat mahdollisiksi sitten, kun vuoropuhelun harjoittamiselle löytyy oma vakiintunut paikkansa. Voitte olla varmoja, että komissiolle osoitetut suositukset tutkitaan tarkoin. Voitte luottaa siihen, että olemme sitoutuneet parantamaan parlamentille tiedottamista ihmisoikeuksia koskevien vuoropuhelujen ja kuulemisten avoimuuden lisäämiseksi. Komission jäsen Ferrero-Waldner (joka pahoittelee, ettei voinut osallistua tämänpäiväiseen keskusteluun) on siten kehottanut yksiköitään antamaan kaiken tuen esittelijälle tämän vaikeassa tehtävässä tutkia ihmisoikeusvuoropuhelujen toimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia kolmansien maiden kuulemisia. Mietintö on uusi osa parlamentin hienossa työssä arvioida EU:n ihmisoikeusvälineitä vuosittain annettavissa mietinnöissä, ihmisoikeuslausekkeita koskevassa Vittorio Agnoletton mietinnössä, parlamentin ihmisoikeustoiminnan vaikutuksia koskevassa Euroopan yliopistojen välisen keskuksen selvityksessä sekä kidutusta koskevia suuntaviivoja koskevassa selvityksessä. Mietintö täydentää oivasti myös neuvoston ja komission säännöllisiä arvioita ihmisoikeuksia koskevista vuoropuheluista ja kuulemisista. Komissio haluaa onnitella esittelijää ja parlamenttia tästä mietinnöstä ja seikkaperäisestä analyysistä sekä suosituksista, jotka koskevat Euroopan unionin vuoropuheluja ja kuulemisia ihmisoikeuksien alalla. Komission mielestä vuoropuhelut tarjoavat komission käytössä olevista ihmisoikeusvälineistä todennäköisesti parhaimmat mahdollisuudet turvata myönteiset ja pitkäaikaiset tulokset ihmisoikeuksien noudattamisen parantamisessa kautta maailman, kunhan komissio on valmis panostamaan tarpeeksi aikaa ja energiaa tulosten saavuttamiseen. Uskomme vakaasti, että Euroopan unioni voi parantaa kolmansien maiden ihmisoikeustilannetta vain sillan rakentamisen ja taivuttelun avulla paitsi kahdenvälisissä suhteissa myös monenvälisissä elimissä, kuten ihmisoikeusneuvoston työ osoittaa. Euroopan unionin kolmansien maiden kanssa käymien ihmisoikeuksia koskevien vuoropuhelujen ja kuulemisten suuri kirjo ja määrä, joka vielä kasvaa tasaiseen tahtiin, vaikeuttavat suuresti kokonaisvaltaista arviointia. Rakenteelliset vuoropuhelut esimerkiksi Kiinan kanssa, sopimuspohjaiset vuoropuhelut monien naapurimaiden kanssa, kuulemiset samanmielisten kumppanien, kuten Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa tai paikalliset kolmikantavuoropuhelut eri maiden kanssa ovat kaikki erilaisia moneltakin kannalta, olipa kyse sitten vuoropuhelujen toistuvuudesta, politiikan tasosta, puhekumppaneista, keskustelujen syvällisyydestä tai siitä, että osa vuoropuheluista on sidoksissa kansalaisyhteiskuntaan ja osa ei. Välineistä ei siis todellakaan ole pulaa, ja komissio katsookin, että niiden suuri kirjo on todiste vuoropuheluvälineen toimivuudesta ja mahdollisuuksista sekä siitä, että se on valtti, jota on syytä vaalia. Ihmisoikeusvuoropuheluja koskevissa EU:n suuntaviivoissa sekä AKT-valtioiden ja EU:n välisessä Cotonoun sopimuksessa molemmissa korostetaan joustavuutta otettaessa huomioon eri maiden tilanteet, ajallinen kehitys sekä kolmansien maiden ja Euroopan maiden väliset dynaamiset suhteet."@fi7
". Madame la Présidente, le rapport préparé par le rapporteur, Madame Valenciano Martinez-Orozco, ainsi que la résolution devant le Parlement abordent une question très importante mais aussi de plus en plus complexe en matière de politique externe de l’Union européenne relative aux droits de l’homme. Par conséquent, tout en conservant les orientations de bases et les objectifs associés au dialogue, il ne serait pas souhaitable d’aligner toutes leurs modalités au sens strict. Pour que ce moyen soit efficace, il faut qu’il soit adapté et capable d’être modulé en fonction des circonstances. Il faut par ailleurs garder à l’esprit que les différents dialogues et consultations en sont à des stades différents en termes de maturité. Le dialogue avec la Chine ou les consultations avec les pays dont les opinions convergent se sont développés, consolidant plus ou moins les modalités sur plusieurs années et permettant, par conséquent, des discussions plutôt intensives et en profondeur. Dans d’autres circonstances, comme par exemple dans le cadre de dialogues avec des pays voisins, nous peaufinons toujours les instruments de communication et sommes dans le processus de consolidation afin d’apporter la confiance nécessaire permettant les échanges réellement constructifs. Nous sommes par conséquent assurés que, même dans ces circonstances, les questions telles la participation souhaitable des experts des gouvernements responsables de la coordination, les participations dans les échanges humains ou la prise en compte de cas individuels seront un jour possible une fois que l’exercice trouve ses bases solides. Enfin, vous pouvez être assurés que les recommandations destinées à la Commission seront examinées attentivement et vous pouvez compter sur notre engagement quant à l’amélioration de l’information transmise au Parlement afin d’accéder à davantage de transparence en matière de dialogues et de consultations sur les droits de l’homme. Le commissaire Ferrero-Waldner (qui regrette ne pas pouvoir assister aux débats du jour) avait demandé, par conséquent, à ses services, d’apporter tout soutien au rapporteur dans sa tâche délicate qui consiste à examiner le fonctionnement des dialogues et consultations des droits de l’homme avec des pays tiers. Le rapport met en avant un élément supplémentaire au travail remarquable effectué par le Parlement quant à l’évaluation des instruments mis à la disposition de l’UE en matière des droits de l’homme, par le biais de ses rapports annuels réguliers, le rapport Agnoletto sur la clause relative aux droits de l’homme, l’étude du centre inter-universitaire européen sur l’impact des activités parlementaires dans le domaine des droits de l’homme, ou encore l’étude des lignes directrices relatives à la torture. Le rapport vient compléter, de manière pertinente, la révision régulière des dialogues en matière de droits de l’homme et des consultations engagées par le Conseil et par la Commission. La Commission souhaiterait adresser ses compliments au rapporteur ainsi qu’au Parlement pour son rapport et l’analyse détaillée ainsi que les recommandations destinées aux dialogues et consultations sur les droits de l’homme de l’Union européenne. La Commission est d’avis que, parmi tous les instruments disponibles en matière de droits de l’homme, ce sont les dialogues qui sont susceptibles d’apporter le plus de résultats positifs sur le long terme dans le développement du respect des droits de l’homme dans le monde entier, en autant que nous sommes prêts à y consacrer suffisamment de temps et d’énergie. Nous croyons fermement que l’Union européenne peut réussir en avançant les rapports des pays tiers grâce exclusivement à un travail de longue haleine de liaison et de persuasion, et pas seulement au cours de ses relations bilatérales mais également dans le cadre d’organismes multilatéraux, comme le prouvent les avancées au sein du Conseil des droits de l’homme. La grande diversité ainsi que le nombre de dialogues et de consultations sur les droits de l’homme dans l’Union européenne avec des pays tiers – qui, de surcroît, sont en augmentation constante– rend toute évaluation globale extrêmement difficile. Les dialogues structurés, tels que ceux engagés avec la Chine; les dialogues fondés sur des accords, tels que ceux engagés avec bon nombre de pays voisins; les consultations avec des partenaires dont les opinions convergent, comme par exemple avec les États-Unis et le Canada, ou les dialogues avec la Troïka de l’Union européenne qui englobe toute sorte de pays, diffèrent tous à bien des égards, que ce soit en termes de périodicité, de stratégie, du type d’interlocuteurs, de l’engagement des discussions ou parce que certains dialogues sont associés aux événements des échanges humains ou que d’autres ne le sont pas. Loin d’être un défaut en termes de moyen, la Commission perçoit une telle variété comme une preuve de dynamisme tout autant qu’un potentiel de communication et un avantage, qui doivent être préservés. Les orientations de l’UE relatives aux dialogues sur les droits de l’homme et l’accord de Cotonou (ACP-UE) soulignent l’importance de la flexibilité qui doit être accordée à la prise en compte des situations des différents pays, de leur évolution dans le temps ainsi que de la relation de dynamisme entre un quelconque pays tiers et l’Union européenne."@fr8
"Elnök asszony! Az előadó, Valenciano Martínez-Orozco asszony által készített jelentés és a Parlament elé terjesztett állásfoglalás az Európai Unió emberi jogi külpolitikájának igen fontos, de egyszersmind egyre összetettebb eszközével foglalkozik. Ezért tehát – a párbeszédre vonatkozó közös alapvonalak és célok megtartása mellett – nem volna tanácsos azok valamennyi jellemvonását szigorúan egymáshoz igazítani. Ahhoz, hogy ez az eszköz hatékony legyen, annak személyre szabottnak és a változó körülményekhez való igazodásra képesnek kell lennie. Szem előtt kell tartani, hogy a különböző párbeszédek és konzultációk az érettség különböző szintjein vannak. A Kínával folytatott párbeszéd vagy a hasonló gondolkodású országokkal folytatott konzultációk többé-kevésbé szilárd jellemvonásokat fejlesztettek ki az évek során és ezért felettébb intenzív és mélyreható tárgyalásokat tesznek lehetővé. Más esetekben – mint például a szomszédos országokkal folytatott párbeszédek esetében – még mindig csiszolgatjuk az eszközt és a valóban értelmes cserék lehetővé tételéhez szükséges bizalom kiépítésének szakaszában vagyunk. Ezért ezekben az esetekben is bizakodunk abban, hogy a szakminisztériumok szakértőinek kívánatos részvételével, a civil társadalom részvételével vagy az egyes esetek vizsgálatával kapcsolatos kérdések valóban lehetségessé válnak, amint a gyakorlat szilárd talajra lel. Végül pedig biztosíthatom Önöket, hogy a Bizottságnak címzett ajánlásokat gondosan meg fogjuk vizsgálni, és számíthatnak elkötelezettségünkre azt illetően, hogy javítjuk a Parlament tájékoztatását az emberi jogi párbeszédek és konzultációk fokozott átláthatóságának lehetővé tétele érdekében. Ferrero-Waldner biztos úr (aki sajnálja, hogy nem tud részt venni a mai vitán) ennek megfelelően utasította szolgálatait, hogy adjanak meg minden támogatást az előadónak a harmadik országokkal folytatott emberi jogi párbeszédek és konzultációk működésének átvizsgálásával kapcsolatos nehéz feladatában. A jelentés további építőkövévé válik a Parlament által az emberi jogok uniós eszköztárának értékelésével kapcsolatban végzett jelentős munkájának, a rendszeres éves jelentésein, az emberi jogi záradékokról szóló Agnoletto-jelentésen, az Európai Egyetemközi Központnak a Parlament által az emberi jogok területén végzett tevékenységek hatásáról szóló tanulmányán, valamint kínzásra vonatkozó iránymutatásokról szóló tanulmányon keresztül. A jelentés továbbá hasznosan egészíti ki az emberi jogi párbeszédek és konzultációk Tanács és Bizottság által végzett rendszeres felülvizsgálatát. A Bizottság szeretne gratulálni az előadónak és a Parlamentnek a jelentés miatt, valamint a részletes elemzés és az Európai Unió emberi jogi párbeszédeire és konzultációira irányuló ajánlások miatt. A Bizottság azon a véleményen van, hogy a rendelkezésére álló valamennyi emberi jogi eszköz közül valószínűleg a párbeszédek azok, amelyek a lehető legjobb eséllyel biztosítják a pozitív, hosszú távú eredményeket az emberi jogok tiszteletben tartásának világszerte történő kialakításában, mindaddig, amíg készek vagyunk elegendő időt és energiát fektetni azokba. Szilárd meggyőződésünk, hogy az Európai Unió csak a hídépítési és a meggyőzési célú, kitartó munkáján keresztül érhet el sikereket harmadik országok emberi jogi eredményeinek előmozdításában, és ez nemcsak a kétoldalú kapcsolatokra, hanem a többoldalú szervek keretére nézve is igaz, amint azt az Emberi Jogi Tanáccsal kapcsolatos fejlemények igazolják. Az Európai Unió harmadik országokkal folytatott emberi jogi párbeszédeinek és konzultációinak óriási sokfélesége és száma – amely országok száma folyamatosan növekszik – a globális értékelést igencsak megnehezíti. A – például Kínával folytatott – strukturált párbeszédek; a megállapodáson alapuló párbeszédek, mint például a számos szomszédos országgal folytatottak; a hasonló gondolkodású partnerekkel – mint például az USA-val és Kanadával folytatott konzultációk vagy éppen a helyi trojka által országok széles körével folytatott párbeszédek mind-mind különböznek sok tekintetben, akár időszakos jellegüket, akár politikai szintjüket, akár a közvetítő feleket, akár a tárgyalások mélységét vagy akár azt a tényt tekintve, hogy némelyikük civil társadalmi eseményekkel vegyül, mások pedig nem. Szó sincs arról, hogy ez az eszköz hiányossága lenne, a Bizottság ezt a sokféleséget inkább a párbeszéd eszköze dinamizmusának és potenciáljának bizonyítékaként és olyan értéknek látja, amelyet meg kell őrizni. Az emberi jogi párbeszédekről és a Cotonou-i (AKCS-EU) Megállapodásról szóló uniós iránymutatások hangsúlyozzák az azzal kapcsolatos rugalmasság fontosságát, hogy figyelembe kell venni az országokban uralkodó különböző helyzeteket, azok időközbeni alakulását, valamint bármely harmadik ország és az Európai Unió közötti dinamikus kapcsolatokat."@hu11
". − Signora Presidente, la relazione elaborata dall’onorevole Valenciano Martínez-Orozco e la risoluzione presentata al Parlamento si occupano di uno strumento della politica esterna per i diritti umani dell’Unione europea che è molto importante ma anche sempre più complesso. Pertanto, pur mantenendo linee di base e obiettivi comuni per il dialogo, non sarebbe raccomandabile uniformare tutte le loro modalità. Per essere efficace, questo strumento deve essere mirato e adattabile alle mutate circostanze. Non bisogna inoltre dimenticare che i vari dialoghi e le consultazioni si trovano a diversi stadi di avanzamento. Il dialogo con la Cina o le consultazioni con i paesi con vedute analoghe alle nostre hanno visto svilupparsi nel corso di diversi anni modalità più o meno consolidate e pertanto presentano le condizioni per confronti intensi e approfonditi. In altri casi, come quello dei dialoghi con i paesi della politica di vicinato, stiamo ancora registrando lo strumento, e abbiamo raggiunto la fase in cui stiamo costruendo la fiducia necessaria a permettere degli scambi veramente utili. Siamo pertanto fiduciosi che anche in questi casi le questioni come la partecipazione auspicabile di esperti dei ministeri competenti, il coinvolgimento della società civile o l’esame di casi individuali diverranno infine possibili, non appena tale esercizio poggerà su basi solide. Infine, vi assicuro che le raccomandazioni rivolte alla Commissione saranno esaminate attentamente, e potete contare sul nostro impegno volto a migliorare le comunicazioni col Parlamento, al fine di incrementare la trasparenza dei dialoghi e delle consultazioni in materia di diritti umani. Il Commissario Ferrero-Waldner (che si scusa per non poter partecipare a questa discussione oggi) ha dato disposizioni ai propri servizi affinché forniscano tutto il sostegno necessario alla relatrice nel suo difficile compito di esaminare il funzionamento del dialogo e delle consultazioni sui diritti umani con i paesi terzi. La relazione aggiunge un nuovo mattone nell’encomiabile lavoro del Parlamento volto a valutare la dell’Unione europea per i diritti umani, mediante le sue relazioni a scadenza annuale, la relazione Agnoletto sulle clausole sui diritti umani, lo studio del Centro interuniversitario europeo sull’impatto delle attività del Parlamento nel campo dei diritti umani, nonché lo studio sulle linee guida sulla tortura. La relazione integra inoltre in modo utile il riesame regolare dei dialoghi e delle consultazioni nel campo dei diritti umani portati avanti dal Consiglio e dalla Commissione. La Commissione vorrebbe congratularsi con la relatrice e il Parlamento per la sua relazione e per l’analisi dettagliata e le raccomandazioni dedicate ai dialoghi e alle consultazioni dell’Unione europea sui diritti umani. La Commissione è dell’avviso che, di tutti gli strumenti per i diritti umani a nostra disposizione, sono probabilmente i dialoghi a offrire la migliore opportunità per ottenere risultati positivi e a lungo termine nello sviluppo del rispetto dei diritti umani in tutto il mondo, a patto che siamo disposti a investire il tempo e l’energia necessari per ottenere tali risultati. Siamo fermamente convinti che l’Unione europea possa ottenere risultati positivi nella promozione dei diritti umani nei paesi terzi solo con un dialogo paziente e con la persuasione, e ciò non solo nelle sue relazioni bilaterali ma anche nell’ambito degli organi bilaterali, come dimostrano gli sviluppi in seno al Consiglio per i diritti umani. La grande varietà e il numero di dialoghi e consultazioni dell’Unione europea in fatto di diritti umani con i paesi terzi, numero che, inoltre, è in costante crescita, rende qualsiasi valutazione molto ardua. I dialoghi strutturati, come quello con la Cina; i dialoghi che si basano su accordi come quelli con molti paesi della politica di vicinato; le consultazioni con con vedute analoghe alle nostre, come gli Stati Uniti e il Canada, oppure i dialoghi locali tramite la con svariati paesi, dialoghi che differiscono gli uni dagli altri sotto molti aspetti, per la loro frequenza, per il livello politico, per tipo di interlocutori, la profondità delle discussioni oppure per il fatto che alcuni di essi sono associati a eventi della società civile mentre altri non lo sono. Lungi dall’essere una lacuna dello strumento, tale varietà è vista dalla Commissione come una prova del dinamismo e del potenziale dello strumento di dialogo e come un patrimonio che deve essere tutelato. Le guide linea dell’Unione europea sui dialoghi in materia di diritti umani e l’accordo di Cotonou (ACP-UE) sottolineano entrambi l’importanza della flessibilità nel prendere in considerazione le situazioni dei diversi paesi, del loro evolversi nel tempo e delle relazioni dinamiche fra qualsiasi paese terzo e l’Unione europea."@it12
"Ponia Pirmininke, pranešėjos ponios Valenciano Martínez-Orozco paruoštas pranešimas bei rezoliucija Parlamentui nagrinėja labai svarbią, bet ir ypač sudėtingą Europos Sąjungos išorės politikos dėl žmogaus teisių priemonę. Todėl, išlaikant bendras dialogo pagrindines ribas ir tikslus, nepatartina griežtai derinti visų sąlygų. Siekiant šios priemonės veiksmingumo, būtina jas sukuri taip, kad jas būtų įmanoma pritaikyti prie besikeičiančių aplinkybių. Taip pat reikia įsidėmėti, kad įvairūs dialogai bei konsultacijos yra skirtinguose brandos etapuose. Dialoguose su Kinija bei konsultacijose su panašius požiūrius turinčiomis valstybėmis per keletą metų jau išplėtotos daugiau ar mažiau bendros sąlygos, ir todėl gali vykti intensyvios ir rimtos diskusijos. Kitais atvejais, tokiais kaip dialogai su kaimyninėmis šalimis, vis dar tobuliname priemonę ir esame pasitikėjimo kūrimo etape, siekdami reikšmingo apsikeitimo nuomonėmis. Todėl esame įsitikinę, kad ir šiai atvejais galiausiai bus sprendžiami tokie klausimai, kaip atitinkamų ministerijų ekspertų ir pilietinės visuomenės dalyvavimas, arba atskirų atvejų svarstymas, kai tik ši priemonė įsitvirtins. Galiausiai, galite būti tikri, kad Komisijai pateiktos rekomendacijos bus atidžiai išnagrinėtos, ir galite pasitikėti mūsų pasiryžimu pagerinti informaciją Parlamentui siekiant didesnio žmogaus teisių dialogų ir konsultacijų skaidrumo. Komisarė Ferrero-Waldner (kuri apgailestauja negalėdama šiandien dalyvauti diskusijoje) įpareigojo tarnybas visapusiškai paremti pranešėją nagrinėjant dialogų dėl žmogaus teisių ir konsultacijų dėl žmogaus teisių su trečiosiomis šalimis funkcionavimą. Šis pranešimas yra konstruktyvus įnašas į nepaprastą Parlamento darbą siekiant įvertinti ES priemonių rinkinį dėl žmogaus teisių, reguliariai teikiant metines ataskaitas, Agnoletto metinę žmogaus teisių ataskaitą, Europos tarpuniversitetinio centro tyrimą dėl Parlamento veiklos įtakos žmogaus teisių srityje, bei gairių kankinimų srityje tyrimą. Pranešimas taip pat papildo Tarybos ir Komisijos vykdomą reguliarią dialogų dėl žmogaus teisių ir konsultacijų dėl žmogaus teisių su trečiosiomis šalimis apžvalgą. Komisija norėtų pasveikinti pranešėją ir Parlamentą pateikus pranešimą ir detalią analizę ir rekomendacijas skirtas Europos Sąjungos dialogams ir konsultacijoms dėl žmogaus teisių. Komisija mano, kad iš visų turimų žmogaus teisių priemonių, tikriausiai dialogai suteikia realiausią galimybę užtikrinti teigiamus ir ilgalaikius rezultatus skatinant pagarbą žmogaus teisėms visame pasaulyje, tol, kol esame pasiryžę tam skirti pakankamai laiko ir energijos. Esame įsitikinę, kad Europos Sąjungą lydės sėkmė gerinant žmogaus teisių padėtį trečiosiose šalyse kantriai atliekant jungiamąjį ir aiškinamąjį darbą, ne tik kuriant dvišalius santykius, bet ir daugiašalių organų struktūrose, kaip galima matyti iš Žmogaus teisių tarybos projektų. Dėl didelio Europos Sąjungos dialogų dėl žmogaus teisių ir konsultacijų su trečiosiomis šalimis skaičiaus ir įvairovės, kuris, be to, nuolat didėja, labai sudėtinga juos vertinti pasauliniu mastu. Struktūriniai dialogai su Kinija, sutartiniai dialogai su daugeliu kaimyninių šalių, konsultacijos su panašius požiūrius turinčiais partneriais, tokiai kaip JAV ir Kanada, ar vietos trejeto dialogai su įvairiomis šalimis skiriasi savo periodiškumu, politiniu lygmeniu, partneriais, diskusijų intensyvumu ar tuo, kad vieni dialogai ir konsultacijos yra derinami su pilietinės visuomenės renginiais, o kiti – ne. Komisija to anaiptol nelaiko priemonės trūkumu, atvirkščiai, tokia įvairovė yra laikoma dialogo priemonės dinamiškumo ir potencialo ženklu bei vertybe, kurią vertėtų išsaugoti. ES gairėse žmogaus teisių klausimais ir Kotonu (AKR ir ES) susitarime pabrėžiama lankstumo svarba atsižvelgiant į skirtingas valstybių padėtis, jų kitimą laikui bėgant, ir dinamiškus santykius tarp bet kurios trečiosios šalies ir ES."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, runāšu par referentes sagatavoto ziņojumu un rezolūciju pirms Parlaments pievēršas ļoti svarīgajam, bet arī aizvien sarežģītākajam Eiropas Savienības cilvēktiesību ārpolitikas instrumentam. Tādēļ, saglabājot divpusējo sarunu kopējās pamatlīnijas un mērķus, nebūtu vēlams stingri ievērot vienādu modalitāti. Lai šis instruments būtu efektīvs, tam ir jābūt piemērotam katrai situācijai un spējīgam piemēroties mainīgiem apstākļiem. Jāpatur prātā arī tas, ka dažādas divpusējas sarunas un apspriešanās pašlaik ir dažādā brieduma pakāpē. Divpusējās sarunas ar Ķīnu vai apspriešanās ar līdzīgi domājošām valstīm vairāku gadu laikā ir attīstījušās vairāk vai mazāk vienādā veidā un tādēļ ir iespējamas diezgan intensīvas un dziļas sarunas. Citos gadījumos, tādos kā divpusējās sarunās ar kaimiņvalstīm, mēs šo instrumentu vēl arvien pulējam un esam nepieciešamās uzticības veidošanas fāzē, kas mums dotu patiesi jēgpilnu viedokļu apmaiņu. Tādēļ mēs esam pārliecināti, ka arī šajos gadījumos tādu jautājumu apspriešana kā vēlamā nozaru ministriju ekspertu līdzdalība, pilsoniskās sabiedrības līdzdalība vai atsevišķu gadījumu apsvēršana galu galā kļūs iespējama tad, kad šim uzdevumam būs atrasts reāls pamatojums. Visbeidzot, jūs varat būt pārliecināti, ka Komisijai adresētie ieteikumi tiks rūpīgi izskatīti, un varat rēķināties ar mūsu apņemšanos uzlabot informācijas sniegšanu Parlamentam, lai divpusējās sarunās un apspriešanās par cilvēktiesību jautājumiem panāktu lielāku atklātību. Komisāre (kura izsaka nožēlu par to, ka nevar būt klāt šodienas debatēs) saviem dienestiem ir devusi instrukcijas visos veidos atbalstīt referenti tās grūtajā darbā pie divpusējo sarunu un apspriešanās ar trešām valstīm par cilvēktiesību jautājumiem pārbaudīšanas. Šis ziņojums turpina papildināt Parlamenta būtisko darbu pie ES cilvēktiesību instrumentu kopuma izvērtēšanas, izmantojot regulāro ikgada ziņojumu ziņojumu par cilvēktiesību klauzulām, Eiropas Starpuniversitāšu centra pētījumu par Parlamenta aktivitāšu cilvēktiesību jomā ietekmi, kā arī pētījumu par pamatnostādnēm attiecībā uz spīdzināšanu. Ziņojums arī papildina Padomes un komisijas veikto, regulāro divpusējo sarunu un apspriešanās pārskatīšanu. Komisija vēlētos apsveikt referenti un Parlamentu par ziņojumu un detalizēto analīzi un rekomendācijām, kas veltītas Eiropas Savienības divpusējām sarunām un konsultācijām par cilvēktiesību jautājumiem. Komisija uzskata, ka no visiem cilvēktiesību jautājumu risināšanas instrumentiem, kas mums ir pieejami, tieši divpusējās sarunas, iespējams, sniedz vislabākās iespējas nodrošināt pozitīvus ilgtermiņa rezultātus cilvēktiesību ievērošanas attīstīšanā visā pasaulē, kamēr vien mēs būsim gatavi sarunās ieguldīt pietiekami daudz laika un enerģijas. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienība panākumus trešo valstu cilvēktiesību situācijas uzlabošanā var gūt tikai ar pacietīgu darbu un pārliecināšanu, un tam ir jānotiek ne tikai tās divpusējās attiecībās, bet arī ar daudzpusējo struktūru palīdzību, kā to rāda Cilvēktiesību padomes sasniegumi. Eiropas Savienības divpusējo sarunu un apspriešanos ar trešām valstīm par cilvēktiesību jautājumiem lielā dažādība un skaits, kas turklāt stabili pieaug, globāla mēroga izvērtēšanu padara ļoti grūtu. Tādi strukturētie dialogi kā ar Ķīnu, tādas uz līgumiem balstītas divpusējās sarunas kā ar daudzām kaimiņvalstīm, tādas apspriešanās ar līdzīgi domājošiem partneriem kā ar ASV un Kanādu vai vietējās trijotnes sarunas ar vairākām valstīm daudzējādā ziņā atšķiras vai nu attiecībā uz periodiskumu, politisko līmeni, sarunu partneriem, sarunu dziļumu, vai arī uz faktu, ka dažas sarunas tiek apvienotas ar pilsoniskās sabiedrības notikumiem, bet citas nē. Tā kā tas nebūt nav instrumenta trūkums, Komisija šo daudzveidību redz kā divpusējo sarunu instrumenta dinamiskuma un potenciāla apliecinājumu un īpašību, kas būtu jāsaglabā. Gan ES pamatnostādnes par divpusējām sarunām par cilvēktiesību jautājumiem, gan Kotonū (ĀKK-ES) nolīgums uzsver, cik būtisks ir elastīgums, kad tiek ņemtas vērā dažādu valstu situācijas, to attīstība laika gaitā un dinamiskās attiecības starp jebkuru trešo valsti un Eiropas Savienību."@lv13
"Madam President, the report prepared by the rapporteur, Ms Valenciano Martínez-Orozco, and the resolution before Parliament address a highly important but also increasingly complex instrument of the European Union’s external human rights policy. Therefore, while keeping common base lines and targets for the dialogue, it would not be advisable to strictly align all their modalities. For this instrument to be effective it needs to be tailor-made and able to adapt to changing circumstances. It also needs to be borne in mind that the various dialogues and consultations are in different stages of maturity. The dialogue with China or the consultations with like-minded countries have developed more or less consolidated modalities over several years and therefore allow for rather intensive, deep discussions. In other cases, such as the dialogues with neighbourhood countries, we are still polishing the instrument and are in the phase of building up the necessary confidence to allow for genuinely meaningful exchanges. We are therefore confident that, also in these cases, issues such as the desirable participation of experts from line ministries, involvement of civil society or the consideration of individual cases will eventually become possible once the exercise finds its own solid ground. Finally, you can rest assured that the recommendations directed at the Commission will be examined carefully, and you can count on our commitment to improve the information to Parliament in order to allow for increased transparency of human rights dialogues and consultations. Commissioner Ferrero-Waldner (who regrets not to be able to attend this debate today) had accordingly instructed her services to lend every support to the rapporteur in her difficult task of scrutinising the functioning of the human rights dialogues and consultations with third countries. The report adds a further building block to Parliament’s remarkable work in assessing the EU toolbox on human rights, through its regular annual reports, the Agnoletto report on human rights clauses, the study of the European Inter-University Centre on the impact of Parliament’s activities in the field of human rights, as well as the study on the guidelines on torture. The report also usefully complements the regular review of the human rights dialogues and consultations undertaken by the Council and by the Commission. The Commission would like to compliment the rapporteur and Parliament on its report and the detailed analysis and recommendations devoted to the European Union’s human rights dialogues and consultations. The Commission takes the view that, of all human rights instruments at our disposal, it is the dialogues that probably provide the best chance to secure positive, long-term results in the development of the respect for human rights worldwide, as long as we are prepared to invest sufficient time and energy in them. We firmly believe that the European Union can obtain success in advancing the human rights record of third countries only through patient work of bridge-building and persuasion, and this not just in its bilateral relations but also in the framework of multilateral bodies, as developments in the Human Rights Council demonstrate. The great variety and number of European Union human rights dialogues and consultations with third countries – which, moreover, are steadily increasing – make any global evaluation very arduous. Structured dialogues, such as with China; agreement-based dialogues like those with many neighbourhood countries; consultations with like-minded partners, such as with the US and Canada, or local troika dialogues with a range of countries all differ in many respects, be it their periodicity, the policy level, the kind of interlocutors, the depth of the discussions or the fact that some are combined with civil society events and others are not. Far from being a shortcoming of the instrument, the Commission sees such variety as proof of the dynamism and potential of the dialogue instrument and an asset that should be preserved. The EU guidelines on human rights dialogues and the Cotonou (ACP-EU) Agreement both stress the importance of flexibility to take into account the different country situations, their evolution over time and the dynamic relationships between any given third country and the European Union."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, het verslag opgesteld door de rapporteur, mevrouw Valenciano Martínez-Orozco, en de resolutie voor Parlement behandelen een zeer belangrijk, maar tevens in toenemende mate complex instrument van het externe mensenrechtenbeleid van de Europese Unie. Daarom is het zo dat ook al worden er gezamenlijke uitgangspunten en doelen voor de dialoog op nagehouden, het niet aan te bevelen zou zijn om al hun modaliteiten strak op één lijn te brengen. Om dit instrument effectief te doen zijn, is er maatwerk nodig en het vermogen tot aanpassing aan veranderende omstandigheden. Ook dient in het oog te worden gehouden dat de verschillende dialogen en overlegvormen in verschillende stadia van ontwikkeling zijn. In de dialoog met China en het overleg met gelijkgestemde landen zijn er in de loop van verscheidene jaren meer of minder geconsolideerde modaliteiten ontwikkeld die daarom betrekkelijk intensieve en diepgaande discussies mogelijk maken. In andere gevallen, zoals de dialogen met buurlanden, polijsten we het instrument nog en zijn we in de fase van het opbouwen van het benodigde vertrouwen om werkelijk zinvolle uitwisselingen mogelijk te maken. Daarom hebben we er vertrouwen in dat ook in deze gevallen, vraagstukken zoals de wenselijke deelname van deskundigen van vakministeries, betrokkenheid van de maatschappelijke organisaties of de beoordeling van individuele gevallen uiteindelijk mogelijk zal worden zodra de taak zelf haar eigen vaste grond heeft gevonden. Ten slotte kunt u ervan overtuigd zijn dat de aan de Commissie gerichte aanbevelingen zorgvuldig zullen worden bestudeerd. U kunt rekenen op onze inzet om de informatie aan het Parlement te verbeteren teneinde een grotere transparantie van dialoog en overleg op het gebied van mensenrechten mogelijk te maken. Commissaris Ferrero-Waldner (die het betreurt dat zij vandaag dit debat niet kan bijwonen) had dienovereenkomstig haar diensten gevraagd om de rapporteur iedere medewerking te verlenen bij haar moeilijke taak om het functioneren van de dialogen over mensenrechten en het overleg met derde landen nauwlettend te onderzoeken. Het verslag voegt een extra bouwsteen toe aan het opmerkelijke werk van het Parlement bij de beoordeling van het Europese instrumentarium voor mensenrechten, via zijn gebruikelijke jaarverslagen, het Agnoletto-verslag inzake mensenrechtenclausules, het onderzoek van het Europees Interuniversitair Centrum naar de resultaten van de activiteiten van het Parlement op het gebied van mensenrechten, evenals het onderzoek naar de richtsnoeren inzake martelingen. Het verslag vult ook de gebruikelijke overzicht van de dialogen en het overleg inzake mensenrechten van de Raad en van de Commissie. De Commissie wenst de rapporteur en het Parlement te complimenteren met het verslag en de gedetailleerde analyse en aanbevelingen die zijn gewijd aan dialoog en overleg van de Europese Unie op het gebied van mensenrechten. De Commissie is van oordeel dat van alle aan ons ter beschikking staande mensenrechteninstrumenten, het de dialogen zijn die op lange termijn de beste kans bieden op positieve resultaten bij de ontwikkeling van eerbied voor mensenrechten over de hele wereld, zo lang als we bereid zijn er voldoende tijd en energie in te steken. We geloven stellig dat de Europese Unie uitsluitend succes kan bereiken met de verbetering van de reputatie van derde landen op het gebied van mensenrechten door geduldig te werken aan het bouwen van bruggen en door te overtuigen, aangezien dit niet alleen geldt voor haar bilaterale relaties, maar ook in het kader van multilaterale organen, zoals ontwikkelingen in de Raad voor de mensenrechten aantonen. De grote verscheidenheid aan en het aantal Europese mensenrechtendialogen en overlegvormen met derde landen, die bovendien gestadig toenemen, maken een eventuele wereldwijde evaluatie zeer lastig. Het gaat om gestructureerde dialogen, zoals met China; op argumenten gebaseerde dialogen zoals die met veel buurlanden; overleg met gelijkgestemde partners zoals de Verenigde Staten en Canada of plaatselijke trojka-dialogen met een reeks landen die allemaal in veel opzichten verschillend zijn. Dat kan zijn qua periodiciteit, het beleidsniveau, het soort gesprekspartners, de diepgang van de discussies of het feit dat sommige overlegvormen samenhangen met gebeurtenissen en de burgerlijke maatschappij en andere niet. De Commissie beschouwt een dergelijke variatie niet zozeer als een tekortkoming van het instrument, maar als bewijs van de dynamiek en het potentieel van het instrument van de dialoog en een middel dat in stand dient te blijven. De EU-richtsnoeren inzake de dialogen op het gebied van mensenrechten en de Overeenkomst van Cotonou (ACS-EU) leggen allebei de nadruk op het belang van flexibiliteit met het oog op de verschillende situaties van landen, hun evolutie in de loop van de tijd en de dynamische relaties tussen een bepaald derde land en de Europese Unie."@nl3
"Pani przewodnicząca! Sprawozdanie przygotowane przez sprawozdawczynię, panią Valenciano Martínez-Orozco, oraz rezolucja dotykają bardzo ważnego, ale również coraz bardziej złożonego instrumentu polityki Unii Europejskiej w zakresie praw człowieka. Dlatego, choć zachowujemy pewne wspólne standardy i cele w dialogu, niedobrze byłoby ujednolicać wszystkie zmienne czynniki. Aby ten instrument był efektywny, musi on być dostosowany do każdego indywidualnego przypadku i zmieniać się w zależności od okoliczności. Należy również pamiętać, że różne dialogi i konsultacje są aktualnie na różnych etapach. W dialogu z Chinami czy konsultacjach z podobnie-myślącymi partnerami zostały wypracowane mniej lub bardziej skonsolidowane formy kontaktu i dlatego dyskusje mogą być intensywne i wyczerpujące. W innych przypadkach, jak np. w dialogu z państwami sąsiedzkimi, wciąż udoskonalamy instrument i budujemy zaufanie konieczne do prowadzenia autentycznie pożytecznej wymiany zdań. Dlatego właśnie liczymy na to, że również w tych przypadkach, sprawy takie jak pożądany udział ekspertów z ministerstw, udział instytucji społeczeństwa obywatelskiego, czy rozmowy o indywidualnych przypadkach staną się możliwe, gdy kontakty rozwiną się w odpowiednim stopniu. Kończąc, zapewniam państwa, że rekomendacje skierowane do Komisji zostaną dokładnie przeanalizowane, i zobowiązujemy się do poprawy jakości informacji przekazywanej Parlamentowi, aby dialogi i konsultacje w sprawie praw człowieka były bardziej przejrzyste. Pani komisarz Ferrero-Waldner (która z przykrością nie może uczestniczyć w dzisiejszej debacie) wydała odpowiednie polecenia swoim służbom, by w możliwie największym zakresie wsparły sprawozdawcę w jej trudnym zadaniu dotyczącym funkcjonowania dialogów prawa człowieka i konsultacji z krajami trzecimi. Sprawozdanie stanowi kolejny etap w znakomitej pracy Parlamentu w ocenianiu dostępnych instrumentów UE w zakresie ochrony praw człowieka, poprzez regularne roczne sprawozdania, sprawozdanie Agnoletto na temat klauzul dotyczących praw człowieka, badania Europejskiego Centrum Międzyuniwersyteckiego na temat wpływu Parlamentu w dziedzinie praw człowieka, jak również badania na temat stosowania tortur. Sprawozdanie w pożyteczny sposób uzupełnia regularny przegląd prowadzonych dialogów na temat praw człowieka i konsultacji podjętych przez Radę i Komisję. Komisja pragnie pogratulować sprawozdawcy i Parlamentowi sprawozdania i szczegółowej analizy i rekomendacji poświęconych dialogom i konsultacjom w sprawie praw człowieka. Zdaniem Komisji, spośród wszystkich instrumentów ochrony praw człowieka, które mamy do dyspozycji, to dialog jest prawdopodobnie najlepszą szansą osiągnięcia pozytywnych i długoterminowych efektów w zakresie poprawy poszanowania praw człowieka na świecie, pod warunkiem, że jesteśmy gotowi przeznaczyć temu celowi odpowiedni czas i energię. Mocno wierzymy, że Unia Europejska może osiągnąć sukces w rozwijaniu praw człowieka w krajach trzecich tylko poprzez cierpliwą pracę, budowanie porozumienia i przekonywanie, i to nie tylko w stosunkach dwustronnych, ale także w ramach instytucji wielostronnych, jak pokazuje przykład Rady ds. Praw Człowieka ONZ. Duża liczba i zróżnicowanie dialogów i konsultacji prowadzonych z krajami trzecimi – a liczba tych krajów ciągle rośnie – powodują, że trudno jest przestawić globalną ocenę. Strukturyzowany dialog, jak w przypadku Chin; dialog oparty na porozumieniach, jak w przypadku wielu państw sąsiadujących; konsultacje z podobnie-myślącymi partnerami, jak USA i Kanada, lub lokalne dialogi z kilkoma państwami różnią się pod wieloma względami, czy to w częstotliwości spotkań, czy poziomie polityki, statusie współrozmówców, zakresie dyskusji, czy w fakcie, że niektóre są powiązane z instytucjami społeczeństwa obywatelskiego, a inne nie. Taka różnorodność nie jest traktowana jako słabość; dla Komisji, jest to dowód na dynamizm i duży potencjał instrumentu dialogu, który powinien być zachowany. Zarówno wytyczne UE dotyczące dialogu w sprawie praw człowieka, jak i Umowa z Kotonu (AKP-UE) podkreślają znaczenie elastyczności w podejściu do sytuacji w różnych krajach, ich ewolucji w czasie i dynamicznych relacji pomiędzy danym krajem trzecim a Unią Europejską."@pl16
"Senhora Presidente, o relatório elaborado pela relatora, a senhora deputada Valenciano Martínez-Orozco, e a resolução apresentada ao Parlamento aborda uma questão extremamente importante, mas também um instrumento cada vez mais complexo da política externa da União Europeia em matéria de direitos humanos. Por conseguinte, embora mantendo linhas de base e metas comuns para o diálogo, não seria aconselhável alinhar rigidamente todas as suas modalidades. Para que este instrumento seja eficaz, é preciso que seja aplicado casuisticamente e seja passível de se adaptar às circunstâncias em mutação. Também precisamos de ter em mente que os vários diálogos e consultas se encontram em diferentes fases de maturidade. O diálogo com a China ou as consultas junto de países afins desenvolveram modalidades mais ou menos consolidadas ao longo de vários anos e, por conseguinte, permitem discussões bastante intensas e aprofundadas. Noutros casos, como os diálogos com os países vizinhos, estamos ainda em fase de aperfeiçoamento do instrumento e de construção da confiança necessária a um intercâmbio verdadeiramente útil. Estamos pois confiantes em que, também nestes casos, questões como a desejável participação de peritos de ministérios especializados, envolvimento da sociedade civil ou a análise de casos individuais possam, de futuro, ser possíveis, uma vez encontrado chão sólido para o exercício em causa. Por último, podem ter a certeza de que as recomendações dirigidas à Comissão serão examinadas atentamente e podem também contar com o nosso compromisso de melhorar a informação transmitida ao Parlamento a fim de se conseguir uma maior transparência dos diálogos e consultas sobre os direitos humanos. A Comissária Ferrero-Waldner (que lamenta não poder estar hoje presente neste debate) deu instruções aos seus serviços no sentido de disponibilizarem todo o apoio à relatora na sua difícil tarefa de analisar o funcionamento dos diálogos sobre os direitos humanos e as consultas junto de países terceiros. O relatório acrescenta um novo elemento constitutivo ao notável trabalho desenvolvido pelo Parlamento na avaliação dos instrumentos da UE para os direitos humanos, através dos seus relatórios anuais regulares, do relatório Agnoletto sobre as cláusulas relativas aos direitos humanos, do estudo do centro Europeu Inter-Universitário sobre o impacto das actividades do Parlamento no domínio dos direitos humanos, bem como do estudo sobre as Directrizes da UE contra a tortura. O relatório também complementa, e utilmente, a análise regular dos diálogos sobre os direitos humanos e consultas levadas a cabo pelo Conselho e pela Comissão. A Comissão gostaria de congratular a relatora e o Parlamento pelo seu relatório e pela análise circunstanciada, bem como recomendações, destinadas aos diálogos e consultas sobre direitos humanos promovidos pela União Europeia. A Comissão é de opinião de que, de todos os instrumentos sobre direitos humanos à nossa disposição, é o diálogo que provavelmente oferece a melhor oportunidade de garantir resultados positivos e a longo prazo no desenvolvimento do respeito pelos direitos humanos em todo o mundo, desde que estejamos dispostos a investir neles o tempo e a energia necessária. Acreditamos piamente que a União Europeia pode ter êxito em fazer avançar a história dos direitos humanos dos países terceiros exclusivamente através de um trabalho paciente de aproximação e persuasão, e isto não só nas suas relações bilaterais, mas também em sede dos organismos multilaterais, como o demonstram os desenvolvimentos no Conselho de Direitos Humanos. A grande variedade e número de diálogos sobre os direitos humanos e consultas junto de países terceiros promovidos pela União Europeia – que, além do mais, estão cada vez a ser mais frequentes – tornam qualquer avaliação global extremamente difícil Os diálogos estruturados, como é o caso do diálogo com a China; diálogos com base em acordos, como sucede com muitos dos países vizinhos; consultas junto de parceiros afins, como é o caso dos Estados Unidos e do Canadá, ou diálogos sob a forma de tróicas locais com uma variedade de países, todos eles diferem em muitos aspectos, seja no que se refere à periodicidade, ao nível político, ao tipo de interlocutores, à profundidade das discussões ou ao facto de alguns serem articulados com eventos da sociedade civil e outros não. Longe de ser uma fraqueza do instrumento, a Comissão vê essa variedade como uma prova de dinamismo e potencial do instrumento de diálogo e como um bem que deve ser preservado. As orientações da UE sobre os diálogos em matéria de direitos humanos e o Acordo de Cotonu (ACP-EU) reforçam ambos a importância da flexibilidade para ter em conta as diferentes situações dos países, a sua evolução ao longo do tempo e as relações dinâmicas entre um determinado país terceiro e a União Europeia."@pt17
"Madam President, the report prepared by the rapporteur, Ms Valenciano Martínez-Orozco, and the resolution before Parliament address a highly important but also increasingly complex instrument of the European Union’s external human rights policy. Therefore, while keeping common base lines and targets for the dialogue, it would not be advisable to strictly align all their modalities. For this instrument to be effective it needs to be tailor-made and able to adapt to changing circumstances. It also needs to be borne in mind that the various dialogues and consultations are in different stages of maturity. The dialogue with China or the consultations with like-minded countries have developed more or less consolidated modalities over several years and therefore allow for rather intensive, deep discussions. In other cases, such as the dialogues with neighbourhood countries, we are still polishing the instrument and are in the phase of building up the necessary confidence to allow for genuinely meaningful exchanges. We are therefore confident that, also in these cases, issues such as the desirable participation of experts from line ministries, involvement of civil society or the consideration of individual cases will eventually become possible once the exercise finds its own solid ground. Finally, you can rest assured that the recommendations directed at the Commission will be examined carefully, and you can count on our commitment to improve the information to Parliament in order to allow for increased transparency of human rights dialogues and consultations. Commissioner Ferrero-Waldner (who regrets not to be able to attend this debate today) had accordingly instructed her services to lend every support to the rapporteur in her difficult task of scrutinising the functioning of the human rights dialogues and consultations with third countries. The report adds a further building block to Parliament’s remarkable work in assessing the EU toolbox on human rights, through its regular annual reports, the Agnoletto report on human rights clauses, the study of the European Inter-University Centre on the impact of Parliament’s activities in the field of human rights, as well as the study on the guidelines on torture. The report also usefully complements the regular review of the human rights dialogues and consultations undertaken by the Council and by the Commission. The Commission would like to compliment the rapporteur and Parliament on its report and the detailed analysis and recommendations devoted to the European Union’s human rights dialogues and consultations. The Commission takes the view that, of all human rights instruments at our disposal, it is the dialogues that probably provide the best chance to secure positive, long-term results in the development of the respect for human rights worldwide, as long as we are prepared to invest sufficient time and energy in them. We firmly believe that the European Union can obtain success in advancing the human rights record of third countries only through patient work of bridge-building and persuasion, and this not just in its bilateral relations but also in the framework of multilateral bodies, as developments in the Human Rights Council demonstrate. The great variety and number of European Union human rights dialogues and consultations with third countries – which, moreover, are steadily increasing – make any global evaluation very arduous. Structured dialogues, such as with China; agreement-based dialogues like those with many neighbourhood countries; consultations with like-minded partners, such as with the US and Canada, or local troika dialogues with a range of countries all differ in many respects, be it their periodicity, the policy level, the kind of interlocutors, the depth of the discussions or the fact that some are combined with civil society events and others are not. Far from being a shortcoming of the instrument, the Commission sees such variety as proof of the dynamism and potential of the dialogue instrument and an asset that should be preserved. The EU guidelines on human rights dialogues and the Cotonou (ACP-EU) Agreement both stress the importance of flexibility to take into account the different country situations, their evolution over time and the dynamic relationships between any given third country and the European Union."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, správa, ktorú pripravila spravodajkyňa, pani Valencianová Martínezová-Orozcová, a uznesenie Parlamentu sa venujú veľmi dôležitému a súčasne stále zložitejšiemu nástroju zahraničnej politiky Európskej únie týkajúcej sa ľudských práv . Preto by nebolo vhodné prísne ich roztriediť podľa modality, kým sa držíme spoločného smeru a cieľov pre dialóg. Aby bol tento nástroj účinný, musí byť šitý na mieru a schopný prispôsobiť sa zmenám okolností. Rovnako je treba mať na pamäti, že rôzne dialógy a diskusie sú v odlišnej fáze vyspelosti. Dialóg s Čínou alebo diskusie s rovnako zmýšľajúcimi krajinami vytvorili za niekoľko rokov viac-menej konsolidované metódy, a preto umožňujú intenzívne a hlboké diskusie. V prípadoch ako sú dialógy so susednými krajinami, nástroj stále dolaďujeme a sme v štádiu budovania potrebnej sebaistoty na uskutočnenie skutočne zmysluplných diskusií. Sme preto presvedčení, že aj v týchto prípadoch otázky ako žiaduca účasť odborníkov z príslušných ministerstiev, účasť občianskej spoločnosti alebo posúdenie jednotlivých prípadov budú umožnené, len čo si uplatnenie nájde svoju vlastnú, spoľahlivú pôdu. Nakoniec, vás chcem ubezpečiť, že odporúčania pre Komisiu budú starostlivo preskúmané a môžete počítať s našim odhodlaním zlepšovať informovanosť Parlamentu s cieľom umožniť zvýšenú transparentnosť dialógov a diskusií o ľudských právach. Pani komisárka Ferrerová-Waldnerová (ktorá ľutuje, že sa nemohla zúčastniť dnešnej rozpravy) dávala primerane pokyny svojim útvarom, aby poskytli akúkoľvek podporu spravodajkyni v jej ťažkej úlohe preskúmať fungovanie dialógov a diskusií o ľudských právach s tretími krajinami. Správa pridáva ďalší stavebný komponent pozoruhodnej práce Parlamentu pri hodnotení sady nástrojov EÚ o ľudských právach prostredníctvom pravidelných výročných správ, správy pána Agnoletta o doložkách o ľudských právach, štúdie Európskeho medziuniverzitného strediska o vplyve činností Parlamentu v oblasti ľudských práv, ako aj štúdie o usmernení pre oblasť mučenia. Správa tiež užitočne dopĺňa pravidelné posúdenie dialógov a diskusií o ľudských právach vykonané Radou a Komisiou. Komisia by chcela spravodajkyni a Parlamentu vzdať poklonu za správu, podrobnú analýzu a odporúčania venované dialógom a diskusiám Európskej únie v oblasti ľudských práv. Komisia zastáva názor, že zo všetkých nástrojov, ktoré máme v oblasti ľudských práv k dispozícii, sú to dialógy, ktoré poskytujú pravdepodobne najlepšiu šancu na zabezpečenie pozitívnych a dlhodobých výsledkov v oblasti rozvoja uznávania ľudských práv na celom svete, pokiaľ sme pripravení do nich investovať dostatočný čas a energiu. Pevne veríme, že Európska únia môže dosiahnuť úspech v oblasti pokroku ľudských práv v tretích krajinách len prostredníctvom trpezlivej práce vytvárania mostov a presviedčaní, a to nielen v bilaterálnych vzťahoch, ale ako ukazuje vývoj Rady pre ľudské práva aj v rámci multilaterálnych orgánov. Veľká rôznorodosť a počet dialógov a diskusií Európskej únie o ľudských právach s tretími krajinami, ktorých počet navyše stále rastie, spôsobuje, že globálne hodnotenie je veľmi náročné. Štrukturálne dialógy, ako tie s Čínou, rozhovory založené na zhode, ako tie s mnohými susedskými krajinami, diskusie s rovnako zmýšľajúcimi partnermi, ako napríklad s USA a Kanadou, alebo miestne rozhovory na úrovni trojky s radou krajín sa odlišujú v mnohých ohľadoch, či už je to ich pravidelnosť, politická úroveň, typ účastníka dialógu, hĺbka diskusie alebo skutočnosť, že niektoré sú spojené so spoločenskými občianskymi podujatiami a iné nie. Komisia vidí takú rôznorodosť ako dôkaz dynamiky a potenciálu, ktorý dialóg poskytuje, a ako výhodu, ktorá by sa mala zachovať, a vôbec nie ako nedostatok tohto nástroja. Usmernenia EÚ v oblasti dialógov o ľudských právach a Dohoda z Cotonou (AKT-EÚ) zdôrazňujú význam flexibility vziať do úvahy rozdielnu situáciu v krajinách, ich rozvoj v priebehu času a dynamické vzťahy medzi ktoroukoľvek treťou krajinou a Európskou úniou."@sk19
". Gospa predsednica, poročilo, ki ga je pripravila poročevalka, gospa Valenciano Martínez-Orozco, in resolucija, predložena Parlamentu, obravnavata zelo pomemben, vendar hkrati vedno bolj zapleten instrument zunanje politike Evropske unije o človekovih pravicah. Zato ni priporočljivo, da se ob upoštevanju skupnih temeljev in ciljev dialoga strogo uskladijo vse njegove podrobnosti. Da se zagotovi učinkovitost tega instrumenta, mora biti oblikovan po meri in biti sposoben prilagajanja spremenljivim okoliščinam. Poleg tega je treba upoštevati, da so različni dialogi in posvetovanja na različnih stopnjah razvoja. Pri dialogu s Kitajsko ali posvetovanjih s podobno mislečimi državami so se v večletnem obdobju razvile bolj ali manj usklajene podrobnosti, kar omogoča precej intenzivne in poglobljene razprave. V drugih primerih, kot so dialogi s sosednjimi državami, se ta instrument še vedno izboljšuje, dialogi pa so v fazi vzpostavljanja potrebnega zaupanja, da se omogočijo resnično pomembne izmenjave. Zato smo prepričani, da bodo tudi v teh primerih vprašanja, kot je zaželeno sodelovanje strokovnjakov iz resornih ministrstev, sodelovanje civilne družbe ali obravnava posameznih primerov, sčasoma postala izvedljiva, potem ko bo vzpostavljena trdna podlaga za izvajanje. Na koncu vam lahko zagotovim, da bomo priporočila za Komisijo natančno preučili, hkrati pa lahko računate na našo zavezanost izboljšanju obveščanja Parlamenta, da se bo omogočila večja preglednost dialogov in posvetovanj o človekovih pravicah. Komisarka Ferrero-Waldner (ki obžaluje, da se danes ni mogla udeležiti te razprave) je skladno s tem dala navodila svojim službam, da zagotovijo vso podporo poročevalki pri njeni težki nalogi spremljanja poteka dialogov in posvetovanj o človekovih pravicah s tretjimi državami. Poročilo pomeni dodaten prispevek k izjemnemu delu Parlamenta pri ocenjevanju mehanizmov EU na področju človekovih pravic, ki vključuje redna letna poročila, poročilo gospoda Agnoletta glede klavzul o človekovih pravicah, študijo Evropskega meduniverzitetnega centra o vplivu dejavnosti Parlamenta na področju človekovih pravic in študijo v zvezi s smernicami o mučenju. Poročilo prav tako koristno dopolnjuje redno preverjanje dialogov in posvetovanj Sveta in Komisije o človekovih pravicah. Komisija čestita poročevalki in Parlamentu za poročilo ter podrobno analizo in priporočila v zvezi z dialogi in posvetovanji Evropske unije o človekovih pravicah. Komisija meni, da med vsemi instrumenti za človekove pravice, ki so na voljo, dialogi verjetno zagotavljajo najboljšo možnost za zagotovitev pozitivnih in dolgoročnih rezultatov pri razvoju spoštovanja človekovih pravic po vsem svetu, če smo le pripravljeni vanje vložiti dovolj časa in energije. Prepričani smo, da lahko Evropska unija uspešno izboljša razmere na področju človekovih pravic v tretjih državah le s potrpežljivim povezovanjem in prepričevanjem, ne le v dvostranskih odnosih, ampak tudi v okviru večstranskih organov, kot dokazuje razvoj dogodkov v Svetu za človekove pravice. Zaradi različnih in številnih dialogov ter posvetovanj Evropske unije o človekovih pravicah s tretjimi državami, katerih število poleg tega vedno bolj narašča, je kakršna koli splošna ocena zelo težko izvedljiva. Strukturirani dialogi, kot je dialog s Kitajsko, dialogi, ki temeljijo na sporazumih, kot na primer dialogi s številnimi sosednjimi državami, posvetovanja s podobno mislečimi partnerji, kot sta ZDA in Kanada, ali lokalni dialogi trojke z več državami se med seboj razlikujejo z različnih vidikov, na primer glede pogostosti, politične ravni, vrste sogovornikov, poglobljenosti razprav ali dejstva, da so nekateri povezani z dogodki civilne družbe, drugi pa ne. Komisija meni, da je takšna raznolikost dokaz dinamike in možnosti instrumenta za dialog ter prednost, ki jo je treba ohraniti in nikakor ne pomeni pomanjkljivosti tega instrumenta. V smernicah EU glede dialoga o človekovih pravicah in sporazumu iz Cotonouja (AKP-EU) je poudarjeno, kako pomembna je prilagodljivost, da se upoštevajo različne razmere v državah, njihov postopni razvoj ter dinamičen odnos med katero koli tretjo državo in Evropsko unijo."@sl20
"Fru talman! I det betänkande som utarbetats av föredraganden Elena Valenciano Martínez-Orozco och i den resolution som parlamentet ska rösta om behandlas ett ytterst viktigt men också alltmer komplicerad instrument för EU:s externa politik för mänskliga rättigheter. Även om det är viktigt att behålla gemensamma grundläggande riktlinjer och mål för dialogen skulle det inte vara klokt att strikt anpassa alla de olika aspekterna i dialogerna. För att detta instrument ska vara effektivt måste det vara skräddarsytt och kunna anpassas till ändrade omständigheter. Det är även viktigt att tänka på att de olika dialogerna och samråden befinner sig i olika mognadsskeden. Inom ramen för dialogen med Kina eller samråden med likasinnade länder har mer eller mindre konsoliderade aspekter utvecklats under flera års tid, vilket möjliggör mer intensiva och djupgående diskussioner. I andra fall, t.ex. dialogerna med grannländer, finputsar vi fortfarande instrumenten och är i färd med att bygga upp det nödvändiga förtroendet för att möjliggöra verkligt meningsfulla diskussioner. Vi är därför övertygade om att det, även i dessa fall, så småningom kommer att bli möjligt att behandla frågor som t.ex. deltagande av experter från linjeministerier, civilsamhällets deltagande eller övervägande av enskilda ärenden så snart en solid grund för arbetet har skapats. Avslutningsvis kan ni vara säkra på att de rekommendationer som har riktats till kommissionen kommer att granskas noggrant, och ni kan räkna med att vi kommer att arbeta för att förbättra informationen till parlamentet för att öka insynen i dialogerna och samråden om mänskliga rättigheter. Kommissionsledamot Benita Ferrero-Waldner (som beklagar att hon inte kan delta i debatten i dag) hade därför instruerat sina tjänsteavdelningar att stödja föredraganden på alla sätt i hennes svåra uppgift att granska hur dialogerna och samråden om mänskliga rättigheter med tredjeländer fungerar. Betänkandet utgör ytterligare ett tillskott till parlamentets utomordentliga arbete med att utvärdera EU:s uppsättning av människorättsinstrument, genom sina regelbundna årsrapporter, Agnolettobetänkandet om klausuler om mänskliga rättigheter, EIUC-studien (European Inter-University Centre) om effekterna av parlamentets verksamhet på det människorättsliga området, samt undersökningen om riktlinjerna för att bekämpa tortyr. Betänkandet kompletterar även på ett användbart sätt den regelbundna översynen av rådets och kommissionens dialoger och samråd om de mänskliga rättigheterna. Kommissionen gratulerar föredraganden och parlamentet till detta betänkande och till den detaljerade analysen och rekommendationerna om EU:s dialoger och samråd om de mänskliga rättigheterna. Av alla människorättsliga instrument som står till vårt förfogande anser kommissionen att det förmodligen är dialogerna som ger bäst möjlighet att säkra positiva långsiktiga resultat i arbetet med att öka respekten för de mänskliga rättigheterna i världen, så länge som vi är beredda att satsa tillräckligt med tid och energi på dem. Vi är fast övertygade om att det enda sättet för EU att göra framsteg med att förbättra människorättssituationen i tredjeländer är genom tålmodigt arbete för att övervinna meningsskiljaktigheterna och genom övertalning, och detta gäller inte bara våra bilaterala förbindelser, utan även inom ramen för multilaterala organ, vilket utvecklingen i FN:s människorättsråd visar. Den stora variationen och det stora antalet EU-dialoger och samråd om mänskliga rättigheter – som dessutom stadigt ökar – gör en övergripande utvärdering mycket svår. Strukturerade dialoger, som dialogen med Kina, avtalsbaserade dialoger som de som vi för med många grannländer, samråd med likasinnade partner, som med USA och Kanada, och våra lokala trepartsdialoger med en rad olika länder skiljer sig åt i många avseenden, antingen när det gäller periodicitet, politisk nivå, vilka samtalspartner det rör sig om, hur djupgående diskussionerna är eller att en del av dialogerna kombineras med civilsamhälleliga evenemang och andra inte gör det. Kommissionen ser absolut inte denna variation som någon brist för instrumentet, utan anser tvärtom att den visar på dialogernas dynamik och potential, vilket är en tillgång som måste bevaras. Både inom EU:s riktlinjer för dialogen om de mänskliga rättigheterna och Cotonouavtalet (AVS-EU) betonas vikten av flexibilitet för att ta hänsyn till de olika situationer som råder i länderna, ländernas utveckling över tiden och de dynamiska förhållandena mellan ett visst tredjeland och EU."@sv22,22
lpv:unclassifiedMetadata
"Joe Borg,"18,5,20,15,14,16,11,13,21,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph