Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-316"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.23.3-316"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemnou odpověď (). Tím končím dobu vyhrazenou otázkám."@cs1
". – Las preguntas que, por falta de tiempo, no han recibido respuesta oral, la recibirán por escrito (). Así concluye el turno de preguntas."@es21
"Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (). Sellega lõpeb infotund."@et5
"Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt kérdések írásban kerülnek megválaszolásra (). A kérdések órájának vége."@hu11
"Atsakymai į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (). Klausimų valanda skelbiama baigta."@lt14
"Uz jautājumiem, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (). Ar to tiek beigts jautājumu laiks."@lv13
"De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (). Frågestunden är härmed avslutad. )"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Az ülést 19.00 órakora felfüggesztik és 21.00 órakor ismét megnyitják.)"11
"(Die Sitzung wird um 19 Uhr unterbrochen und um 21 Uhr wieder aufgenommen.)"9
"(Istung katkestati kell 19.00 ja avati taas kell 21.00.)"5
"(Istunto keskeytettiin klo 19.00 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)"7
"(Jednání bylo přerušeno v 19.00 hod. a pokračovalo v 21.00 hod.)"1
"(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 7.00 i wznowione o 9.00)"16
"(Posėdis sustabdytas 19h ir atnaujintas 21h)"14
"(Sammanträdet avbröts kl. 19.00 och återupptogs kl. 21.00."22
"(Sēde tika pārtraukta plkst. 19.00 un atsākta plkst. 21.00.)"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph