Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-315"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.23.3-315"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Muito obrigado. Sr. Deputado, pela sua pergunta. Como indiquei este é um dossier que a Presidência portuguesa quer trabalhar e quer fazer avançar. Nós sempre temos dito que o sucesso de uma presidência depende em primeiro lugar da própria presidência, mas também tem que contar com o empenho, com a colaboração, com a vontade de avançar de todos os Estados-Membros. Este é um dos casos que, se não tivermos do nosso lado todos os Estados-Membros, não teremos possibilidade de levar a bom porto, por assim dizer. Agradar-nos-ia que, durante a Presidência portuguesa, pudéssemos, se não chegar totalmente a um acordo, pelo menos fazer progressos importantes. Vamos trabalhar nesse sentido esperando, como digo, que os nossos parceiros possam aceitar as nossas sugestões e as nossas propostas, mas tendo também aqui uma aproximação a esta questão que queremos que seja realista porque sabemos que este é um debate complexo e é uma questão complexa, como a própria história desta directiva o vem demonstrando. Relativamente à "flexisecurity" (flexisegurança) gostaria de dizer que, para Portugal e para esta Presidência, "flexisecurity" significa flexibilidade mas também significa segurança e as duas vão para nós a par. Muito obrigado."@pt17
lpv:translated text
"Děkuji váženému panu poslanci za otázku. Jak jsem uvedl, jde o záležitost, které se portugalské předsednictví hodlá věnovat a posunout ji kupředu. Vždy jsme tvrdili, že úspěch předsednictví v první řadě závisí na předsednictví samotném, avšak musí se opírat o odhodlání, spolupráci a vůli k pokroku ze strany všech členských států. Toto je případ, který nemůžeme dovést do úspěšného konce bez toho, že bychom měli všechny členské státy na své straně. Potěšilo by nás, kdybychom v rámci portugalského předsednictví dokázali alespoň dosáhnout výrazného pokroku, pokud by se nám nepodařilo dospět k úplné dohodě. Musíme na tom pracovat v naději, jak jsem řekl, že naši partneři budou schopni akceptovat naše doporučení a návrhy, přičemž si přejeme i realistický přístup k této záležitosti, protože víme, že jde o komplexní diskusi a komplexní záležitost, jak dokazuje historie této směrnice. Pokud jde o flexikuritu, mohu vám sdělit, že pro Portugalsko a pro toto portugalské předsednictví znamená flexikurita flexibilitu, ale i jistotu a pro nás jsou to dva neoddělitelné pojmy. Mnohokrát vám děkuji."@cs1
"Jeg takker medlemmet for hans spørgsmål. Som jeg sagde, er dette en sag, som det portugisiske formandskab vil arbejde med og fremme. Vi har altid sagt, at et formandskabs succes først og fremmest afhænger af formandskabet selv, men at det også er afhængigt af alle medlemsstaternes engagement, samarbejde og vilje til at komme videre. Dette er en sag, som vi ikke vil kunne bringe sikkert i havn uden at have alle medlemsstaterne ved vores side. Vi håber, at vi under det portugisiske formandskab i det mindste vil kunne gøre et godt fremskridt, selv om vi ikke kan nå til fuld enighed. Vi vil som sagt arbejde videre i den forhåbning, at vores partnere vil være i stand til at acceptere vores idéer og forslag, men samtidig har vi en realistisk holdning til spørgsmålet, for vi ved, at det er en kompliceret debat og et kompliceret emne, som direktivets historie viser. Hvad angår flexicurity kan jeg oplyse, at det efter Portugals og det portugisiske formandskabs opfattelse betyder fleksibilitet, men også sikkerhed, og at de to ting efter vores opfattelse går hånd i hånd. Mange tak."@da2
"Ich danke dem verehrten Abgeordneten für seine Anfrage. Wie ich angedeutet habe, handelt es sich um ein Dossier, an dem der portugiesische Ratsvorsitz arbeiten und das er weiter ausgestalten möchte. Wir haben immer gesagt, dass der Erfolg einer Präsidentschaft in erster Linie von der Präsidentschaft selbst abhängt, aber dass sie sich auch auf den Einsatz, die Zusammenarbeit und den Gestaltungswillen aller Mitgliedstaaten verlassen können muss. Dies ist ein solcher Fall, den wir niemals ohne die Unterstützung aller Mitgliedstaaten unter Dach und Fach bringen können. Wir wären zufrieden, wenn wir während der portugiesischen Präsidentschaft zumindest entscheidende Fortschritte erzielen könnten, selbst wenn wir keine vollständige Einigung erreichen können. Wir werden darauf hinarbeiten, in der Hoffnung, wie ich sagte, dass unsere Partner in der Lage sein werden, unsere Anregungen und Vorschläge anzunehmen. Gleichzeitig wollen wir diese Frage aber mit einem realistischen Ansatz verfolgen, weil wir wissen, dass dies eine vielschichtige Debatte und ein vielschichtiges Thema ist, wie die Geschichte dieser Richtlinie zeigt. Im Hinblick auf die „Flexicurity“-Debatte darf ich Ihnen versichern, dass „Flexicurity“ für Portugal und den portugiesischen Ratsvorsitz „flexibility“ (Flexibilität) bedeutet, aber auch „security“ (Sicherheit), und für uns gehört beides zusammen. Vielen Dank."@de9
"Ευχαριστώ τον αξιότιμο βουλευτή του ΕΚ για την ερώτησή του. Όπως επεσήμανα, αυτός είναι ένας φάκελος για τον οποίο η πορτογαλική Προεδρία θέλει να εργαστεί και να τον προωθήσει. Ανέκαθεν λέγαμε ότι η επιτυχία μιας Προεδρίας εξαρτάται πρωτίστως από την ίδια την Προεδρία, αλλά ότι πρέπει επίσης να βασίζεται στη δέσμευση, τη συνεργασία και τη βούληση όλων των κρατών μελών για περαιτέρω πρόοδο. Αυτή είναι μια υπόθεση που δεν θα ήταν δυνατό να φέρουμε σε πέρας, ούτως ειπείν, δίχως να έχουμε στο πλευρό μας όλα τα κράτη μέλη. Θα είμαστε ικανοποιημένοι αν, κατά τη διάρκεια της πορτογαλικής Προεδρίας, μπορέσουμε τουλάχιστον να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο, έστω και αν δεν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε πλήρη συμφωνία. Θα εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση με την ελπίδα, όπως είπα, οι εταίροι μας να μπορέσουν να αποδεχθούν τις υποδείξεις και τις προτάσεις μας, υιοθετώντας παράλληλα μια πραγματιστική προσέγγιση σε αυτό το ζήτημα, διότι γνωρίζουμε ότι είναι μια περίπλοκη συζήτηση και ένα περίπλοκο θέμα, όπως δείχνει η ιστορία αυτής της οδηγίας. Σε ό,τι αφορά την ευελισφάλεια, μπορώ να σας πω ότι για την Πορτογαλία και γι’ αυτήν την πορτογαλική Προεδρία ευελισφάλεια σημαίνει ευελιξία αλλά και ασφάλεια, και για εμάς αυτά τα δύο συμβαδίζουν. Σας ευχαριστώ πολύ."@el10
"I thank the honourable Member for his question. As I indicated, this is a dossier that the Portuguese Presidency wants to work on and take forward. We have always said that the success of a presidency depends in the first place on the presidency itself, but that it must also rely on the commitment, cooperation and will to move forward of all the Member States. This is one case which we could not possibly bring to a safe harbour, so to speak, without all the Member States on our side. We should be pleased if, during the Portuguese Presidency, we could at least make significant progress even if we cannot reach full agreement. We shall work towards that in the hope, as I said, that our partners will be able to accept our suggestions and proposals, whilst also taking a realistic approach to this question, because we know that this is a complex debate and a complex issue, as the history of this Directive shows. As regards flexicurity, I can tell you that for Portugal and for this Portuguese Presidency flexicurity means flexibility but also security and for us the two go together. Thank you very much."@en4
"Agradezco a su Señoría la pregunta formulada. Como he indicado ya, éste es un informe sobre el que la Presidencia portuguesa desea trabajar, además de hacer progresar. Siempre hemos mantenido que el éxito de una presidencia depende, en primera instancia, de la presidencia en sí, pero que debe también descansar en el compromiso, la cooperación y la voluntad de avance de todos los Estados miembros. Éste es uno de esos casos en los que, probablemente, no podríamos llegar a buen puerto, por decirlo así, sin el apoyo de todos los Estados miembros. Nos complacería que al menos pudiéramos, durante la Presidencia portuguesa, realizar un avance significativo, aun cuando no podamos alcanzar un acuerdo pleno. Trabajaremos en esa dirección con la esperanza, como he dicho, de que nuestros socios sean capaces de aceptar nuestras sugerencias y propuestas, al tiempo que adoptar un enfoque realista hacia esta materia, puesto que sabemos que es un debate complejo y una cuestión delicada, como muestra la trayectoria de esta Directiva. Por lo que respecta a la flexiguridad, puedo decirle que para Portugal y para esta Presidencia portuguesa, la flexiguridad significa flexibilidad, pero también seguridad, y que para nosotros las dos van unidas. Muchas gracias."@es21
"Ma tänan austatud parlamendiliiget tema küsimuse eest. Nagu ma märkisin, see on toimik, mille osas tahab eesistujariik Portugal edasi töötada. Me oleme alati öelnud, et eesistumise edukus sõltub eelkõige eesistujariigist endast, kuid see peab ka toetuma pühendumusele, koostööle ja kõigi liikmesriikide tahtele edasi liikuda. Käesolev juhtum on selline, kus me ei saa jääda peatuma turvalises sadamas, kui nii võib öelda, ilma et kõik liikmesriigid oleksid meie poolt. Me peaksime olema rahul, kui Portugali eesistumise jooksul suudaksime me teha vähemalt mingeidki edusamme, isegi kui me ei suuda saavutada täielikku kokkulepet. Me peaksime töötama selles suunas lootuses, nagu ma ütlesin, et meie partnerid on võimelised meie soovitusi ja ettepanekuid aktsepteerima, võttes samas realistliku lähenemise sellele küsimusele, kuna me teame, et see on keeruline arutelu ka keeruline teema, nagu kõnealuse direktiiv minevik on näidanud. Mis puutub kaitstud paindlikkusse, saan ma teile öelda, et Portugali ja selle Portugali eesistumise jaoks tähendab kaitstud paindlikkus nii paindlikkust kui kaitstust ning meie jaoks kuuluvad need kaks kokku. Suur tänu."@et5
". Kiitän arvoisaa jäsentä kysymyksestä. Kuten totesin, tämä on asia, jonka parissa puheenjohtajavaltio Portugali haluaa työskennellä ja päästä eteenpäin. Olemme aina sanoneet, että puheenjohtajavaltion menestyminen riippuu ensisijaisesti puheenjohtajavaltiosta itsestään, mutta sen on voitava luottaa myös kaikkien jäsenvaltioiden sitoumukseen, yhteistyöhön ja haluun edetä. Tämä on asia, jota emme voi niin sanoakseni saattaa turvalliseen satamaan, elleivät kaikki jäsenvaltiot ole puolellamme. Voimme olla tyytyväisiä, jos saamme Portugalin puheenjohtajuuskaudella aikaan edes huomattavaa edistystä, vaikka täyttä yhteisymmärrystä ei löytyisikään. Pyrimme siihen ja toivomme, kuten totesin, että kumppanimme hyväksyisivät ehdotuksemme ja esityksemme ja suhtautuisivat samalla realistisesti tähän kysymykseen, sillä mehän tiedämme, että keskustelu ja aihe ovat monimutkaiset, kuten direktiivin historia osoittaa. Joustoturvasta voin todeta, että Portugalille ja Portugalin puheenjohtajakaudelle joustoturva tarkoittaa paitsi joustoa myös turvaa, ja nämä kaksi kuuluvat yhteen. Kiitoksia paljon."@fi7
". Je remercie l’honorable membre pour sa question. Tel que je l’ai indiqué, la présidence portugaise souhaite travailler sur ce dossier et le faire progresser. Nous avons toujours affirmé que la réussite de la présidence dépend en premier lieu de la présidence elle-même, mais doit également se reposer sur l’engagement, la coopération et la volonté d’agir de tous les États membres. Il s’agit d’un dossier que nous pouvons mener à bon port, pour ainsi dire, sans l’appui de tous les États membres. Nous serions heureux si, au cours de la présidence portugaise, nous pouvions au moins sensiblement progresser même si nous ne parvenons pas à un plein accord. Nous y travaillerons dans l’espoir, comme je l’ai dit, que nos partenaires soient capables d'accepter nos suggestions et propositions, tout en adoptant une approche réaliste de cette question, car nous ne sommes pas sans savoir qu'il s'agit d'un débat et d’une question complexes, telle que l’histoire de cette directive en témoigne. Quant à la flexicurité, je peux vous dire que pour le Portugal et cette présidence portugaise, la flexicurité est synonyme de flexibilité, mais également de sécurité et que nous considérons qu'elles vont de pair. Merci beaucoup."@fr8
"Köszönöm a tisztelt képviselőnek kérdését. Amint azt jeleztem, ez olyan dokumentumcsomag, amelyen a portugál elnökség dolgozni akar és amelyet előrébb kíván lendíteni. Mindig azt mondtuk, hogy az elnökség sikere elsősorban magán az elnökségen múlik, de hogy annak valamennyi tagállam kötelezettségvállalására, együttműködésére és előrehaladási szándékára is támaszkodnia kell. Ez az egyik olyan ügy, amellyel nem tudnánk, úgymond, révbe érni, ha nem áll az összes tagállam a mi oldalunkon. Örülnénk annak, ha a portugál elnökség során legalábbis jelentős előrehaladást érhetnénk el, még akkor is, ha nem tudunk teljes megállapodásra jutni. Ezen kívánunk dolgozni abban a reményben, hogy – mint már mondtam – partnereink el tudják majd fogadni indítványainkat és javaslatainkat, miközben persze reális megközelítést alkalmazunk e kérdést illetően, mert tudjuk, hogy ez összetett vita és összetett kérdés, ami az irányelv előzményeiből is látszik. A rugalmas biztonságot illetően azt tudom mondani Önnek, hogy Portugália és e portugál elnökség számára a rugalmas biztonság rugalmasságot és egyszersmind biztonságot is jelent, és szerintünk a kettő együtt jár. Nagyon köszönöm."@hu11
"Ringrazio l’onorevole deputato per la sua domanda. Come ho già indicato, si tratta di un che la Presidenza vuole portare avanti. Abbiamo sempre detto che il successo di una Presidenza dipende innanzi tutto dalla presidenza stessa, bensì anche dall’impegno, dalla cooperazione e dalla volontà di progredire degli Stati membri. Ci troviamo di fronte a una questione che non possiamo portare a termine senza il sostegno di tutti gli Stati membri. Saremmo lieti se, durante il nostro mandato, potessimo almeno compiere progressi significativi, se non raggiungere un pieno consenso. Ci adopereremo in tal senso, nella speranza che i nostri accettino i nostri suggerimenti e le nostre proposte, affrontando allo stesso tempo la questione con realismo, perché sappiamo che ci troviamo di fronte a una discussione complessa e a una questione complessa, come mostra la storia di questa direttiva. Per quanto riguarda la flessicurezza, posso dirvi che per il Portogallo e per questa Presidenza portoghese flessicurezza significa flessibilità ma anche sicurezza e che le due cose devono andare di pari passo. Grazie molte."@it12
"Dėkoju gerbiamam nariui už klausimą. Kaip jau minėjau, pirmininkaujančioji valstybė Portugalija ketina nagrinėti šį dosjė ir imtis iniciatyvos šiuo klausimu. Visada teigėme, kad pirmininkaujančiosios valstybės narės sėkmė visų pirma priklauso nuo pačios pirmininkaujančiosios valstybės narės, tačiau ji taip pat turi remtis visų valstybių narių įsipareigojimu, bendradarbiavimu ir noru judėti į priekį. Tai yra atvejis, kurio sprendimas nebūtų sėkmingas be visų valstybių narių pagalbos. Turėtume būti patenkinti Portugalijos pirmininkavimo metu bent jau padarę pažangą, net jei nepavyktų pasiekti visiško susitarimo. Dirbsime šiuo klausimu vildamiesi, kad, kaip minėjau, mūsų partneriai galėtų priimti mūsų pasiūlymus taip pat taikant realų metodą šiam klausimui spręsti, nes žinome, kad tai yra sudėtinga diskusija ir problema kaip rodo šios direktyvos istorija. Kalbant apie lankstumo ir užimtumo garantijas, galiu pasakyti, kad Portugalijai ir Portugalijai kaip pirmininkaujančiajai valstybei narei lankstumo ir užimtumo garantijos reiškia ne tik lankstumą ir užimtumą, bet ir garantijas, mums šios sąvokos yra neatskiriamos. Dėkoju."@lt14
"Pateicos cienījamajam Komisijas loceklim par jautājumu. Kā jau minēju, Portugāle vēlas strādāt pie šī jautājuma un veikt nepieciešamos pasākumus. Mēs vienmēr esam teikuši, ka prezidējošās valsts panākumi ir atkarīgi, pirmkārt, no pašas prezidentvalsts, taču tai ir jāņem vērā arī saistības, sadarbība un gribasspēks, lai virzītu uz priekšu visas dalībvalstis. Šis ir viens no gadījumiem, ar kuru mēs nevarētu tikt galā bez visu dalībvalstu atbalsta. Mēs būtu apmierināti, ja Portugāles prezidentūras laikā mēs varētu sasniegt vismaz ievērojamu progresu, ja ne pilnīgu vienošanos. Mums ir jāstrādā pie tā ar cerību, ka mūsu partneri pieņems mūsu ieteikumus un priekšlikumus, vienlaicīgi reālistiski aplūkojot šo jautājumu, jo šīs ir sarežģītas debates un sarežģīts jautājums, kā to rāda šīs direktīvas vēsture. Runājot par elastdrošību, varu jums pateikt, ka Portugālei un šai Portugāles prezidentūrai elastdrošība nozīmē ne tikai elastīgumu, bet arī drošību un mums tos abus kopā. Liels paldies!"@lv13
"Muito obrigado. Sr. Deputado, pela sua pergunta. Como indiquei este é um dossier que a Presidência portuguesa quer trabalhar e quer fazer avançar. Nós sempre temos dito que o sucesso de uma presidência depende em primeiro lugar da própria presidência, mas também tem que contar com o empenho, com a colaboração, com a vontade de avançar de todos os Estados-Membros. Este é um dos casos que, se não tivermos do nosso lado todos os Estados-Membros, não teremos possibilidade de levar a bom porto, por assim dizer. Agradar-nos-ia que, durante a Presidência portuguesa, pudéssemos, se não chegar totalmente a um acordo, pelo menos fazer progressos importantes. Vamos trabalhar nesse sentido esperando, como digo, que os nossos parceiros possam aceitar as nossas sugestões e as nossas propostas, mas tendo também aqui uma aproximação a esta questão que queremos que seja realista porque sabemos que este é um debate complexo e é uma questão complexa, como a própria história desta directiva o vem demonstrando. Relativamente à "flexisecurity" (flexisegurança) gostaria de dizer que, para Portugal e para esta Presidência, "flexisecurity" significa flexibilidade mas também significa segurança e as duas vão para nós a par. Muito obrigado."@mt15
"Ik dank de geachte afgevaardigde voor zijn vraag. Zoals ik heb aangegeven, is dit een dossier waaraan het Portugese voorzitterschap verder wil werken en daarop vooruitgang boeken. We hebben altijd gezegd dat het succes van een voorzitterschap in de eerste plaats afhangt van het voorzitterschap zelf, maar dat er ook betrokkenheid, samenwerking en de wil van alle lidstaten om vooruitgang te boeken, nodig is. Dit is een zaak die we bij wijze van spreken mogelijk niet naar een veilige haven kunnen brengen zonder dat alle lidstaten aan onze kant staan. We zouden tevreden zijn als we tijdens het Portugese voorzitterschap ten minste aanzienlijke voortgang kunnen boeken, ook als we geen volledige overeenstemming bereiken. We zullen eraan werken in de hoop, zoals ik al zei, dat onze partners in staat zullen zijn onze suggesties en voorstellen te accepteren en ook kiezen voor een realistische benadering voor deze kwestie, omdat we weten dat dit een complex debat en een complex vraagstuk is, zoals de geschiedenis van deze richtlijn toont. Wat flexizekerheid betreft, kan ik u zeggen dat voor Portugal en voor dit Portugese voorzitterschap flexizekerheid flexibiliteit inhoudt, maar ook zekerheid en voor ons gaan deze twee samen. Dank u wel."@nl3
"Dziękuję szanownemu panu posłowi za to pytanie. Jak wskazywałem, prezydencja portugalska chce pracować nad tą kwestią i posuwać ją naprzód. Zawsze twierdziliśmy, że sukces prezydencji zależy w pierwszym rzędzie od samej prezydencji, ale musi też polegać na zaangażowaniu, współpracy i dobrej woli wszystkich państw członkowskich. To jeden z problemów, których nie moglibyśmy zapewne skutecznie rozwiązać, nie mając po swojej stronie wszystkich państw członkowskich. Będziemy zadowoleni, jeśli w trakcie prezydencji portugalskiej uda nam się poczynić znaczące postępy, nawet, jeśli nie dojdziemy do pełnego porozumienia. Będziemy pracować w tym celu z nadzieją, jak już powiedziałem, że nasi partnerzy zaakceptują nasze sugestie i wnioski, przyjmując zarazem realistyczne podejście do tej kwestii, ponieważ, jak wiemy, jest to złożona debata i złożone zagadnienie, na co wskazuje dotychczasowa historia tej dyrektywy. Jeśli chodzi o model „flexicurity”, mogę zapewnić państwa, że dla Portugalii i dla prezydencji portugalskiej „flexicurity” oznacza elastyczność, ale także bezpieczeństwo, ponieważ w naszym mniemaniu pojęcia te idą ze sobą w parze. Dziękuję bardzo."@pl16
"Muito obrigado. Sr. Deputado, pela sua pergunta. Como indiquei este é um dossier que a Presidência portuguesa quer trabalhar e quer fazer avançar. Nós sempre temos dito que o sucesso de uma presidência depende em primeiro lugar da própria presidência, mas também tem que contar com o empenho, com a colaboração, com a vontade de avançar de todos os Estados-Membros. Este é um dos casos que, se não tivermos do nosso lado todos os Estados-Membros, não teremos possibilidade de levar a bom porto, por assim dizer. Agradar-nos-ia que, durante a Presidência portuguesa, pudéssemos, se não chegar totalmente a um acordo, pelo menos fazer progressos importantes. Vamos trabalhar nesse sentido esperando, como digo, que os nossos parceiros possam aceitar as nossas sugestões e as nossas propostas, mas tendo também aqui uma aproximação a esta questão que queremos que seja realista porque sabemos que este é um debate complexo e é uma questão complexa, como a própria história desta directiva o vem demonstrando. Relativamente à "flexisecurity" (flexisegurança) gostaria de dizer que, para Portugal e para esta Presidência, "flexisecurity" significa flexibilidade mas também significa segurança e as duas vão para nós a par. Muito obrigado."@ro18
"Ďakujem váženému pánovi poslancovi za otázku. Ako som uviedol, ide o záležitosť, ktorej sa portugalské predsedníctvo hodlá venovať a posunúť ju dopredu. Vždy sme tvrdili, že úspech predsedníctva v prvom rade závisí od predsedníctva samotného, avšak musí sa opierať o odhodlanie, spoluprácu a vôľu napredovať zo strany všetkých členských štátov. Toto je prípad, ktorý nemôžeme doviesť do úspešného konca bez toho, aby sme mali všetky členské štáty na našej strane. Potešilo by nás, keby sme v rámci portugalského predsedníctva dokázali aspoň dosiahnuť výrazný pokrok, ak by sa nám nepodarilo dospieť k úplnej dohode. Musíme na tom pracovať v nádeji, ako som povedal, že naši partneri budú schopní akceptovať naše odporúčania a návrhy, pričom prijeme tiež realistický prístup k tejto záležitosti, pretože vieme, že ide o komplexnú diskusiu a komplexnú záležitosť, ako dokazuje história tejto smernice. Pokiaľ ide o flexiistotu, môžem vám povedať, že pre Portugalsko a pre toto portugalské predsedníctvo znamená flexiistota flexibilitu, ale aj istotu a pre nás sú to dva neodlučiteľné pojmy. Veľmi pekne vám ďakujem."@sk19
". Poslancu se zahvaljujem za vprašanje. Kot sem navedel, je to dokument, v zvezi s katerim želi portugalsko predsedstvo delovati in napredovati. Vedno smo menili, da je uspeh predsedovanja odvisen zlasti od samega predsedstva, vendar mora temeljiti tudi na zavezanosti, sodelovanju in pripravljenosti vseh držav članic za napredovanje. To je eden od primerov, ki ga brez soglasja vseh držav članic nikakor ne moremo ugodno rešiti. Zadovoljni moramo biti, če bomo med portugalskim predsedovanjem dosegli vsaj večji napredek, tudi če ne bomo dosegli popolnega soglasja. Za to si bomo prizadevali v upanju, kot sem navedel, da bodo naši partnerji lahko sprejeli naša priporočila in predloge ob upoštevanju realističnega pristopa k temu vprašanju, ker se zavedamo, da gre za zapleteno razpravo in zapleteno vprašanje, kar dokazuje preteklost te direktive. V zvezi s prožno varnostjo vam lahko povem, da za Portugalsko in to portugalsko predsedstvo prožna varnost pomeni tako prožnost kot varnost, ki sta po našem mnenju neločljivi. Najlepša hvala."@sl20
"Jag tackar ledamoten för hans fråga. Som jag sa är det här en fråga som det portugisiska ordförandeskapet vill arbeta med och vidareutveckla. Vi har alltid sagt att ett ordförandeskaps framgång i första hand hänger på ordförandeskapet självt, men att ordförandeskapet också måste förlita sig på samtliga medlemsstaters engagemang, samarbete och framstegsvilja. Det här är en fråga som vi så att säga inte kan ro i land utan att ha alla medlemsstater på vår sida. Vi skulle bli glada om vi under det portugisiska ordförandeskapet åtminstone kunde göra betydande framsteg, även om vi inte kan nå fullständig enighet. Vi kommer att sträva efter detta i förhoppningen, som jag sa, att våra partner kommer att kunna godta våra idéer och förslag, samtidigt som vi ser realistiskt på den här frågan, eftersom vi vet att det är en komplicerad diskussion och en komplicerad fråga, vilket direktivets bakgrund också visar. Beträffande flexicurity vill jag säga till er att för Portugal och det portugisiska ordförandeskapet så står flexicurity inte bara för flexibilitet utan också för säkerhet. I våra ögon hänger dessa samman. Tack så mycket."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph