Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-313"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.23.3-313"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Gostaria de informar que, na sequência de consultas preliminares aos Estados-Membros, a Presidência portuguesa decidiu relançar os debates acerca da proposta de directiva sobre o trabalho por conta de agências de trabalho temporário que considera um importante elemento do debate sobre a flexisegurança. Atendendo a que este dossier não foi analisado pelo Conselho desde 2004, importa proceder a um balanço da actual situação dos trabalhos e a uma reflexão sobre as eventuais vias a seguir. A Presidência tomará brevemente as medidas necessárias para o efeito."@pt17
lpv:translated text
"Chtěl bych vám říci, že na základě výsledků předběžných konzultací s členskými státy se portugalské předsednictví rozhodlo znovu otevřít diskuse o návrhu směrnice o agenturách zprostředkovávajících dočasnou pracovní sílu, kterou považuje za důležitý prvek v diskusi o flexikuritě. Jelikož Rada tuto věc nezkoumala od roku 2004, je důležité přezkoumat současný stav a zamyslet se nad možnými směry, kterými bychom se mohli vydat. Předsednictví v blízké době k tomuto účelu přijme opatření."@cs1
"Jeg kan oplyse, at det portugisiske formandskab som følge af de indledende drøftelser med medlemsstaterne har besluttet at genoptage drøftelserne om forslaget til et direktiv om vikaransattes arbejdsforhold, som det betragter som et vigtigt element i debatten om flexicurity. Eftersom Rådet ikke har behandlet denne sag siden 2004, er det vigtigt at foretage en status over den aktuelle situation og overveje de forskellige muligheder. Formandskabet vil inden for kort tid tage initiativ til dette."@da2
"Ich kann Ihnen mitteilen, dass die portugiesische Ratspräsidentschaft nach den Vorgesprächen mit den Mitgliedstaaten beschlossen hat, die Beratungen über den Vorschlag für eine Richtlinie über Leiharbeitnehmer wieder aufzunehmen, die sie für ein wichtiges Element in der „Flexicurity“-Debatte hält. Da das Dossier seit 2004 nicht mehr durch den Rat geprüft wurde, ist es entscheidend, eine Bestandsaufnahme des aktuellen Stands durchzuführen und sich Gedanken über die möglichen nachfolgenden Schritte zu machen. Der Ratsvorsitz wird in Kürze Maßnahmen zu diesem Zweck einleiten."@de9
"Θέλω να σας πω ότι, ως αποτέλεσμα των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη, η πορτογαλική Προεδρία αποφάσισε να αρχίσει εκ νέου τις συζητήσεις σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τους προσωρινά απασχολούμενους μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης, που το θεωρεί ως σημαντικό στοιχείο στη συζήτηση για την ευελισφάλεια. Αφού ο φάκελος δεν εξετάστηκε από το Συμβούλιο μετά το 2004, είναι σημαντικό να καταγράψουμε την τρέχουσα κατάσταση στην οποία φθάσαμε και να εξετάσουμε τις πιθανές κατευθύνσεις που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Η Προεδρία σύντομα θα λάβει μέτρα προς τον σκοπό αυτόν."@el10
"I should like to tell you that, as a result of preliminary consultations with the Member States, the Portuguese Presidency decided to reopen the debates on the proposal for a directive on temporary agency workers, which it regards as an important element in the debate on flexicurity. Since this dossier has not been examined by the Council since 2004, it is important to take stock of the current stage reached and to reflect upon the possible courses to be followed. The Presidency will shortly be taking measures to that end."@en4
"Quisiera decirle que, como resultado de las consultas preliminares con los Estados miembros, la Presidencia portuguesa decidió reanudar los debates sobre la propuesta de una directiva relativa a los trabajadores de las agencias de trabajo temporal, que considera un elemento importante en el debate sobre flexiguridad. Puesto que el Consejo no ha examinado este informe desde 2004, es importante hacer balance del estado de la situación actual y reflexionar sobre los posibles cursos de acción que cabe seguir. La Presidencia adoptará medidas próximamente con dicho fin."@es21
"Ma tahaksin teile öelda, et liikmesriikidega esialgsete konsultatsioonide tulemusena on eesistujariik Portugal otsustanud taasavada arutelud ettepaneku suhtes võtta vastu ajutuste töötajate direktiiv, mida ta peab oluliseks elemendiks arutelus kaitstud paindlikkuse üle. Kuna nõukogu ei ole käesolevat toimikut uurinud alates 2004. aastast, on oluline anda ülevaade praegusest saavutatud seisust ning teha märkusi võimalike suundade osas, mida järgida. Eesistuja võtab peagi sel eesmärgil meetmed."@et5
"( Haluan ilmoittaa, että jäsenvaltioiden kanssa käytyjen alustavien kuulemisten tuloksena puheenjohtajavaltio Portugali on päättänyt aloittaa uudelleen keskustelut vuokratyöntekijöitä koskevasta direktiiviehdotuksesta, joka on sen mielestä tärkeä osa joustoturvaa koskevaa keskustelua. Koska neuvosto ei ole käsitellyt asiaa vuoden 2004 jälkeen, on tärkeää arvioida nykytilanne ja pohtia mahdollisia menettelytapoja. Puheenjohtajavaltio ryhtyy piakkoin toimiin tässä tarkoituksessa."@fi7
". Je souhaite vous informer que suite aux consultations préliminaires avec les États membres, la présidence portugaise a décidé de rouvrir les débats sur la proposition de directive sur les travailleurs intérimaires, qu’elle considère comme un élément important du débat sur la «flexicurité». Étant donné que le Conseil n’a pas examiné ce dossier depuis 2004, il est important de dresser le bilan de la situation à laquelle nous sommes parvenus et de nous pencher sur les voies possibles à suivre. La présidence prendra d’ici peu des mesures à cet effet."@fr8
"Szeretném Önnek elmondani, hogy – a tagállamokkal folytatott előzetes konzultációk eredményeként – a portugál elnökség úgy határozott, hogy újból megnyitja a munkaerő-kölcsönzésről szóló irányelvre irányuló javaslattal kapcsolatos tárgyalásokat, amelyet a rugalmas biztonságról folytatott vita fontos elemének tart. Mivel ezt a dokumentumcsomagot a Tanács 2004 óta nem vizsgálta, fontos feltérképezni a jelenlegi szakaszt és elgondolkodni az esetlegesen követendő útvonalakról. Az Elnökség rövidesen intézkedik e célból."@hu11
"Desidero fare presente che, in conseguenza delle consultazioni preliminari con gli Stati membri, la Presidenza portoghese ha deciso di riaprire la discussione sulla proposta di direttiva sui lavoratori temporanei, che reputa essere un elemento importante nella discussione sulla flessicurezza. Dal momento che tale non è stato esaminato dal Consiglio dal 2004, è importante fare il punto della situazione e riflettere sulle eventuali strade da seguire. La Presidenza adotterà entro breve delle misure al riguardo."@it12
"Norėčiau jums pasakyti, kad po išankstinių konsultacijų su valstybėmis narėmis pirmininkaujančioji valstybė narė Portugalija nusprendė atnaujinti diskusijas dėl pasiūlymo priimti direktyvą dėl laikinai per agentūras įdarbintų darbuotojų, kurią laiko svarbia diskusijų dėl lankstumo ir užimtumo garantijų dalimi. Kadangi Taryba nenagrinėjo dosjė nuo 2004 m., svarbu išnagrinėti pasiektą etapą ir apsvarstyti galimų veiksmų planą. Pirmininkaujančioji valstybė narė šiuo klausimu netrukus imsis priemonių."@lt14
"Vēlos jūs informēt, ka sākotnējo konsultāciju ar dalībvalstīm rezultātā prezidentvalsts Portugāle nolēma atkārtoti uzsākt diskusiju par priekšlikumu attiecībā uz Direktīvu par pagaidu līgumstrādniekiem, ko tā uzskata par svarīgu debašu elastdrošības elementu. Tā kā Padome šo jautājumu nav skatījusi kopš 200. gada, ir svarīgi izskatīt esošo situāciju un apdomāt iespējamo rīcību. Prezidentvalsts drīzumā veiks pasākumus šajā jautājumā."@lv13
"Gostaria de informar que, na sequência de consultas preliminares aos Estados-Membros, a Presidência portuguesa decidiu relançar os debates acerca da proposta de directiva sobre o trabalho por conta de agências de trabalho temporário que considera um importante elemento do debate sobre a flexisegurança. Atendendo a que este dossier não foi analisado pelo Conselho desde 2004, importa proceder a um balanço da actual situação dos trabalhos e a uma reflexão sobre as eventuais vias a seguir. A Presidência tomará brevemente as medidas necessárias para o efeito."@mt15
"Ik wil u vertellen dat als resultaat van voorafgaand overleg van de lidstaten het Portugese voorzitterschap heeft besloten de beraadslagingen te heropenen over het voorstel voor een richtlijn inzake uitzendkrachten, die het beschouwt als belangrijk aspect in het debat over flexizekerheid. Aangezien dit dossier sinds 2004 niet meer door Raad onder de loep is genomen, is het van belang de huidige situatie te bekijken en na te denken over de mogelijke te volgen koers. Het voorzitterschap zal op korte termijn daartoe maatregelen treffen."@nl3
"Chciałbym poinformować, że w wyniku wstępnych konsultacji z państwami członkowskimi, prezydencja portugalska postanowiła otworzyć ponownie debatę na temat wniosku w sprawie dyrektywy o warunkach pracy pracowników tymczasowych, którą uważa za istotny element debaty o modelu „flexicurity”. Ponieważ dokumenty nie były analizowane przez Radę od roku 2004, należy uwzględnić dotychczasowe osiągnięcia i zastanowić się nad dalszym kierunkiem działania. Prezydencja podejmie niebawem kroki w tym celu."@pl16
"Gostaria de informar que, na sequência de consultas preliminares aos Estados-Membros, a Presidência portuguesa decidiu relançar os debates acerca da proposta de directiva sobre o trabalho por conta de agências de trabalho temporário que considera um importante elemento do debate sobre a flexisegurança. Atendendo a que este dossier não foi analisado pelo Conselho desde 2004, importa proceder a um balanço da actual situação dos trabalhos e a uma reflexão sobre as eventuais vias a seguir. A Presidência tomará brevemente as medidas necessárias para o efeito."@ro18
"Chcel by som vám povedať, že na základe výsledkov predbežných konzultácií s členskými štátmi sa portugalské predsedníctvo rozhodlo znovu otvoriť diskusie o návrhu smernice o agentúrach sprostredkúvajúcich dočasnú pracovnú silu, ktorú považuje za dôležitý prvok v diskusii o fexiistote. Keďže Rada túto zložku neskúmala od roku 2004, je dôležité preskúmať súčasný stav a zamyslieť sa nad možnými smermi, ktorými by sme sa mohli vydať. Predsedníctvo v blízkej dobe na tento účel prijme opatrenia."@sk19
". Povedati moram, da se je na podlagi predhodnega posvetovanja z državami članicami portugalsko predsedstvo odločilo, da ponovno začne razpravo o predlogu direktive o začasnih delavcih, za katero menimo, da je pomemben del razprave o prožni varnosti. Ker Svet tega dokumenta od leta 2004 ni obravnaval, je treba upoštevati do zdaj doseženo stopnjo in razmisliti o možnih načinih za napredovanje. Predsedstvo bo v kratkem sprejelo ukrepe v zvezi s tem."@sl20
"Jag vill tala om för er att det portugisiska ordförandeskapet, som en följd av de preliminära överläggningarna med medlemsstaterna, har beslutat att återuppta diskussionerna om förslaget till direktiv om arbetsvillkor för personal som hyrs ut av bemanningsföretag, som rådet anser vara en viktig del i debatten om ”flexicurity”. Eftersom denna fråga inte har behandlats av rådet sedan 2004 är det viktigt att göra en bedömning av hur långt man har kommit i detta avseende och fundera över vilken riktning man nu bör välja. Ordförandeskapet kommer inom kort att vidta åtgärder i linje med detta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"neuvoston puheenjohtaja. –"7

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph