Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-306"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.23.3-306"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Quanto aos elementos evocados pela Srª Deputada e à primeira pergunta, o Conselho gostaria de recordar que não comenta reportagens da comunicação social. Em segundo lugar e em resposta à segunda pergunta, o Conselho recorda à Srª Deputada que o projecto "Nord Stream“ é um projecto privado realizado pela "Nord Stream AG", uma empresa comum. Além disso, como referia o Conselho na resposta à pergunta oralrelativo ao gasoduto russo-alemão no Mar Báltico, apresentada pelo Deputado Nils Lundgren, o desenvolvimento de um gasoduto entre a Rússia e a Alemanha através de Mar Báltico foi designado na decisão 1364/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho como um projecto de interesse europeu. Para uma explicação pormenorizada dessa designação o Conselho remete a Srª Deputada para a resposta a essa pergunta. Quanto à terceira pergunta, o Conselho recorda que a construção de um novo gasoduto no norte da Europa ao longo desta rota está de acordo com o objectivo da política energética da União Europeia de melhorar a segurança do aprovisionamento comunitário. Uma diversificação efectiva das fontes de energia e das rotas de transporte foi referida no plano de acção comunitária do Conselho Europeu de Março de 2007 como um dos meios de melhorar a segurança do aprovisionamento. O acervo comunitário será aplicado integralmente sempre que necessário, incluindo em especial a legislação comunitária em matéria de ambiente, às partes do gasoduto construídas no território dos Estados-membros da União Europeia."@pt17
lpv:translated text
"Pokud jde o skutečnosti, které nastolila vážená paní poslankyně, a o první otázku, Rada by chtěla zdůraznit, že nekomentuje zprávy z médií. V druhé řadě a jako odpověď na druhou otázku by Rada vážené paní poslankyni chtěla připomenout, že projekt „Severní proud“ je soukromý projekt, za který je zodpovědný společný podnik Nord Stream AG. Kromě toho, jak Rada uvedla jako odpověď na otázku k ústnímu zodpovězení, kterou předložil Nils Lundgren, týkající se rusko-německého plynovodu v Baltském moři, výstavba plynovodu mezi Ruskem a Německem vedoucího přes Baltské moře byla vyhlášena za projekt evropského zájmu v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1364/2006/ES. Podrobnější vysvětlení tohoto prohlášení najde vážená paní poslankyně v odpovědi na uvedenou otázku. V případě třetí otázky by Rada chtěla zdůraznit, že budování nového plynovodu na severu Evropy na této trase je v souladu s cílem energetické politiky Evropské unie na zlepšení bezpečnosti dodávek do Společenství. Efektivní diverzifikace zdrojů energie a přepravních tras se uvádí v Akčním plánu Společenství Evropské rady z března 2007 jako jeden z prostředků zlepšení bezpečnosti dodávek. Společenství se bude vždy uplatňovat ve své celistvosti, kdykoli to bude potřeba, především včetně právních předpisů týkajících se životního prostředí, na ty části plynovodu vybudované na území členských států EU."@cs1
"Med hensyn til medlemmets første spørgsmål vil Rådet understrege, at det ikke kommenterer forlydender i medierne. For det andet, og som svar på det andet spørgsmål, vil Rådet minde om, at Nord Stream-projektet er et privat projekt, som bliver udført af Nord Stream AG som et joint venture. Desuden er udviklingen af en rørledning mellem Rusland og Tyskland gennem Østersøen, som Rådet nævnte i sit svar på mundtlig forespørgselaf Nils Lundgren om det russisk-tyske gasrørledningsprojekt i Østersøen, blevet udnævnt til et projekt af europæisk interesse i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1364/2006/EF. For en mere detaljeret forklaring henviser Rådet til besvarelsen på det nævnte spørgsmål. Hvad angår det tredje spørgsmål vil Rådet påpege, at udførelsen af en ny gasrørledning i Nordeuropa langs denne linjeføring er i overensstemmelse med målsætningen i EU's energipolitik om at forbedre Fællesskabets forsyningssikkerhed. En effektiv diversificering af energikilder og transportruter er nævnt i Det Europæiske Råds fælles handlingsplan fra marts 2007 som et af midlerne til at forbedre forsyningssikkerheden. Fællesskabets acquis vil altid blive anvendt i sin helhed, hvor det er nødvendigt, herunder navnlig fællesskabslovgivningen om miljø, på de dele af gasrørledningen, som opføres på EU's medlemsstaters territorium."@da2
". Was die von der verehrten Abgeordneten angesprochenen Punkte und die erste Frage betrifft, weist der Rat darauf hin, dass er sich nicht zu Medienberichten äußert. Zweitens, und in Beantwortung der zweiten Frage, möchte der Rat die verehrte Abgeordnete daran erinnern, dass das „Nord Stream“-Projekt ein privates Projekt ist, das von der „Nord Stream AG“ als Gemeinschaftsunternehmen durchgeführt wird. Zudem wurde, wie der Rat in seiner Antwort auf die mündliche Anfragevon Nils Lundgren über die russisch-deutsche Erdgasleitung in der Ostsee erwähnte, der Bau einer Erdgasleitung zwischen Russland und Deutschland durch die Ostsee in der Entscheidung Nr. 1364/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zu einem Projekt von europäischem Interesse erklärt. Eine ausführlichere Erläuterung dieser Erklärung findet die verehrte Abgeordnete in der Antwort auf diese Anfrage. Was die dritte Frage betrifft, weist der Rat darauf hin, dass der Bau einer neuen Erdgasleitung im Norden Europas entlang dieser Strecke im Einklang mit dem energiepolitischen Ziel der Europäischen Union steht, die Versorgungssicherheit der Gemeinschaft zu verbessern. Eine wirksame Diversifizierung der Energiequellen und Transportstrecken wurde im gemeinschaftlichen Aktionsplan des Europäischen Rats vom März 2007 als ein Mittel zur Verbesserung der Versorgungssicherheit angeführt. Der gemeinschaftliche Besitzstand in seiner Gesamtheit wird erforderlichenfalls immer Anwendung auf diejenigen Teile der Erdgasleitung finden, die sich auf dem Gebiet der EU-Mitgliedstaaten befinden, und das gilt insbesondere auch für die Umweltrechtsvorschriften der Gemeinschaft."@de9
"Όσον αφορά τα σημεία που έθεσε η αξιότιμη βουλευτής του ΕΚ και την πρώτη ερώτηση, το Συμβούλιο θέλει να επισημάνει ότι δεν σχολιάζει αναφορές των ΜΜΕ. Δεύτερον, απαντώντας στη δεύτερη ερώτηση, το Συμβούλιο θέλει να υπενθυμίσει στην αξιότιμη βουλευτή του ΕΚ ότι το έργο Nord Stream είναι ιδιωτικό έργο, που το έχει αναλάβει η ‘Nord Stream AG’ ως κοινοπραξία. Επιπλέον, όπως ανέφερε το Συμβούλιο στην απάντησή του στην προφορική ερώτησητου Nils Lundgren σχετικά με τον ρωσο-γερμανικό αγωγό φυσικού αερίου στη Βαλτική Θάλασσα, η ανάπτυξη του αγωγού μεταξύ της Ρωσίας και της Γερμανίας μέσω της Βαλτικής Θάλασσας κηρύχτηκε έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος με την απόφαση αριθ. 1364/2006/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Για πιο αναλυτική αιτιολόγηση αυτής δήλωσης, το Συμβούλιο παραπέμπει την αξιότιμη βουλευτή του ΕΚ στην απάντηση σε εκείνη την ερώτηση. Σε ό,τι αφορά την τρίτη ερώτηση, το Συμβούλιο επισημαίνει ότι η κατασκευή του νέου αγωγού φυσικού αερίου στη Βόρεια Ευρώπη σύμφωνα με αυτήν τη χάραξη συνάδει με τον στόχο της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ για τη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού της Κοινότητας. Η αποτελεσματική διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και των οδών μεταφοράς αναφερόταν στο κοινοτικό σχέδιο δράσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου του 2007 ως ένα από τα μέσα για τη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού. Το κοινοτικό κεκτημένο θα εφαρμόζεται πάντα πλήρως, όποτε είναι αναγκαίο, περιλαμβανομένης ιδίως της κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον, σε εκείνα τα τμήματα του αγωγού φυσικού αερίου που κατασκευάστηκαν εντός της επικράτειας των κρατών μελών της ΕΕ."@el10
"With regard to the points raised by the honourable Member and to the first question, the Council would point out that it does not comment on reports in the media. Secondly, and in reply to the second question, the Council would remind the honourable Member that the ‘Nord Stream’ project is a private project being carried out by ‘Nord Stream AG’ as a joint venture. Moreover, as the Council mentioned in its answer to Oral Questionby Nils Lundgren on the Russo-German gas pipeline in the Baltic Sea, the development of a pipeline between Russia and Germany through the Baltic Sea was declared a project of European interest in Decision No 1364/2006/EC of the European Parliament and of the Council. For a more detailed explanation of that declaration, the Council would refer the honourable Member to the answer to that question. On the third question, the Council would point out that the construction of a new gas pipeline in the north of Europe along that route is in accordance with the objective of the European Union’s energy policy to improve the Community’s security of supply. Effective diversification of energy sources and transport routes was mentioned in the European Council’s Community action plan of March 2007 as one of the means of improving security of supply. The Community will always be applied in its entirety whenever necessary, including in particular Community legislation on the environment, to those parts of the gas pipeline built within the territory of the EU Member States."@en4
"Respecto a las cuestiones planteadas por su Señoría y en cuanto a la primera pregunta, el Consejo señalaría que no realiza comentarios sobre informes en los medios de comunicación. En segundo lugar, y en respuesta a la segunda pregunta, el Consejo quisiera recordar a su Señoría que el proyecto «Nord Stream» es un proyecto privado llevado a cabo por «Nord Stream AG» como empresa en participación. Además, como ya mencionó el Consejo en su respuesta a la preguntaformulada por Nils Lundgren sobre el gasoducto germano-ruso del Mar Báltico, la construcción de un gasoducto entre Rusia y Alemania a través del Mar Báltico fue declarado un proyecto de interés europeo en la Decisión nº 1364/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Para una explicación más detallada de dicha declaración, el Consejo referiría a su Señoría a la respuesta dada a dicha pregunta. Respecto a la tercera pregunta, el Consejo señalaría que la construcción de un nuevo gasoducto en el norte de Europa a lo largo de dicha ruta guarda conformidad con el objetivo de la Unión Europea relativo a la política energética de mejorar la seguridad del abastecimiento de la Comunidad. La diversificación eficaz de las fuentes de energía y de las rutas de transporte se mencionó en el plan de acción del Consejo Europeo de marzo de 2007 como uno de los medios de mejorar la seguridad del suministro. El acervo comunitario será siempre de aplicación en su totalidad cuando sea necesario, lo que incluye, en concreto, la legislación comunitaria sobre el medio ambiente para aquellas partes del gasoducto construidas en el territorio de los Estados miembros de la UE."@es21
"Auväärt parlamendiliikmele vastates ütleb nõukogu esimese küsimuse kohta, et nõukogu ei kommenteeri meediakajastusi. Teiseks, ja vastuseks teisele küsimusele tuletab nõukogu auväärt parlamendiliikmele meelde, et Nord Streami projekt on eraprojekt, mida viib ellu ühisettevõte Nord Stream AG. Lisaks, nagu nõukogu märkis ka oma vastuses Nils Lundgreni kirjalikult vastatavale küsimuseleVene-Saksa gaasijuhtme kohta Läänemerel, on Venemaad ja Saksamaad ühendava gaasijuhtme rajamine Läänemerre deklareeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses nr 1364/2006/EÜ Euroopale huvipakkuvaks projektiks. Täpsema selgituse jätab nõukogu auväärt parlamendiliikmele. Kolmanda küsimuse kohta ütleb nõukogu, et uue gaasijuhtme rajamine Põhja-Euroopasse seda liini pidi on kooskõlas Euroopa Liidu energiapoliitika eesmärgiga parandada ühenduse varustuskindlust. Tõhus energiaressursside ja transporditrajektooride mitmekesistamine on välja toodud kui üks varustuskindluse parandamise viise nõukogu 2007. aasta märtsis vastuvõetud ühenduse tegevuskavas. Nende gaasijuhtme osade suhtes, mis jäävad ELi liikmesriikide territooriumile, kohaldatakse ühenduse õigustikku ka edaspidi täiel määral ja millal vaja, sealhulgas eelkõige ühenduse keskkonnaõigusnorme."@et5
". Neuvosto huomauttaa arvoisan jäsenen mainitsemista kohdista ja ensimmäisestä kysymyksestä, ettei se kommentoi tiedotusvälineiden uutisia. Vastauksena toiseen kysymykseen neuvosto haluaa muistuttaa arvoisaa jäsentä siitä, että Nord Stream -hanke on Nord Stream AG:n johtama yksityinen yhteisyrityshanke. Putken rakentaminen Venäjän ja Saksan välille Itämeren kautta on lisäksi määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 1364/2006/EY Euroopan etua koskevaksi hankkeeksi, kuten neuvosto mainitsi vastauksessaan Nils Lundgrenin esittämään suulliseen kysymykseen, joka koski Itämeren saksalais-venäläistä kaasuputkea. Neuvosto kehottaa arvoisaa jäsentä tutustumaan kyseiseen vastaukseen, jos hän haluaa yksityiskohtaista tietoa hankkeen määritelmästä. Kolmannesta kysymyksestä neuvosto haluaa todeta, että uuden kaasuputken rakentaminen Pohjois-Eurooppaan kyseiselle reitille vastaa Euroopan unionin energiapoliittista tavoitetta parantaa yhteisön energiavarmuutta. Energialähteiden ja kuljetusreittien tehokas monipuolistaminen mainitaan maaliskuussa 2007 laaditussa Euroopan yhteisön toimintasuunnitelmassa yhtenä keinona parantaa energian toimitusvarmuutta. Yhteisön säännöstöä ja erityisesti yhteisön ympäristölainsäädäntöä sovelletaan aina tarvittaessa kokonaisuudessaan kaasuputken niihin osiin, jotka rakennetaan EU:n jäsenvaltioiden alueelle."@fi7
". En ce qui concerne les points soulevés par l’honorable membre et la première question, le Conseil fera remarquer qu’il ne commente pas les rapports médiatiques. Deuxièmement, et en réponse à la deuxième question, le Conseil rappellera à l'honorable membre que le projet Nord Stream est un projet privé mené par Nord Stream AG en tant qu’entreprise commune. De plus, tel que le Conseil l’a mentionné dans sa réponse à la question oralede Nils Lundgren sur le gazoduc russo-allemand sous la mer Baltique, le développement d’un gazoduc entre la Russie et l’Allemagne sous la mer Baltique a été défini dans la décision n° 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil comme projet d’intérêt européen. Pour une explication plus détaillée de cette déclaration, le Conseil invite l'honorable membre à se référer à la réponse à cette question. Quant à la troisième question, le Conseil souligne que la construction d’un nouveau gazoduc au nord de l’Europe le long de cette route s'inscrit dans l'objectif de la politique énergétique de l'UE visant à améliorer la sécurité de l'approvisionnement de l'UE. L’efficacité de la diversification des sources d’énergie et des voies de transport étaient mentionnées dans le plan d’action communautaire de mars 2007 du Conseil européen en tant que moyen d'amélioration de la sécurité de l'approvisionnement. L’acquis communautaire sera toujours appliqué dans son intégralité dès que nécessaire, y compris notamment la législation communautaire en matière d’environnement, aux sections du gazoduc construites au sein du territoire des États membres de l'UE."@fr8
"A tisztelt képviselő által felvetett érvek és az első kérdés tekintetében a Tanács szeretne rámutatni, hogy fűz észrevételeket a média tudósításaihoz. Másodsorban és a második kérdésre válaszul pedig a Tanács emlékeztetné a tisztelt képviselőt, hogy a „Nord Stream” projekt egy, a „Nord Stream AG” mint közös vállalat által végzett magánprojekt. Ezen túlmenően – amint azt a Tanács a Nils Lundgren által előterjesztett, a balti-tengeri orosz-német földgázvezetékről szóló. számú szóbeli választ igénylő kérdésre adott válaszában is említette – az Oroszország és Németország közötti, a Balti-tengeren keresztül húzódó csővezeték kialakítását az 1364/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban európai érdekű projektnek nyilvánították. Az e kinyilvánításra vonatkozó részletesebb magyarázatért a Tanács azt ajánlaná, hogy a tisztelt képviselő tekintse meg az említett kérdésre adott választ. A harmadik kérdéssel kapcsolatban a Tanács szeretné hangsúlyozni, hogy egy új földgázvezeték ezen útvonal mentén, Észak-Európában való megépítése összhangban van az Európai Unió energiapolitikájának azon célkitűzésével, miszerint javítani kell a Közösség ellátási biztonságát. Az energiaforrások és a szállítási útvonalak hatékony diverzifikálása az Európai Tanács 2007. márciusi közösségi cselekvési tervében is az ellátás biztonsága javításának egyik eszközként került megemlítésre. A földgázvezetéknek az uniós tagállamok területén belül épített részeire mindig teljes egészében alkalmazni fogják a közösségi vívmányokat, amennyiben az szükséges, beleértve különösen a környezetre vonatkozó közösségi jogszabályokat."@hu11
"Per quanto riguarda i punti sollevati dall’onorevole deputata nonché la prima domanda, il Consiglio vorrebbe sottolineare il fatto che non rilascia commenti sulle notizie apparse sui mezzi d’informazione. In secondo luogo, e in risposta alla seconda domanda, il Consiglio desidera ricordare all’onorevole deputata che è un progetto privato portato avanti dalla come società mista. Inoltre, come il Consiglio ha menzionato nella sua risposta all’interrogazione oraledell’onorevole Nils Lundgren sul gasdotto russo-tedesco nel Mar Baltico, lo sviluppo di un gasdotto fra la Russia e la Germania attraverso il Mar Baltico è stato dichiarato un progetto di interesse europeo nella decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Per una spiegazione più dettagliata di tale dichiarazione, il Consiglio rimanda l’onorevole deputata alla risposta a tale interrogazione. Per quanto riguarda la terza domanda, il Consiglio richiama l’attenzione sul fatto che la costruzione di un nuovo gasdotto nell’Europa settentrionale lungo quella rotta è conforme all’obiettivo della politica energetica dell’Unione europea per migliorare la sicurezza in materia di approvvigionamento della Comunità. Una diversificazione efficace delle fonti di energia e delle rotte di trasporto è stato citato nel piano d’azione comunitario del Consiglio europeo del marzo 2007 come uno dei mezzi per migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento. L’ comunitario sarà sempre applicato nella sua interezza ovunque ciò sia necessario, ivi compresa in particolare la normativa comunitaria sull’ambiente, a quelle parti del gasdotto costruite sul territorio degli Stati membri dell’Unione europea."@it12
"Atsižvelgiant į gerbiamos narės iškeltus klausimus ir į pirmąjį klausimą, Taryba norėtų pabrėžti, kad ji neteikia pastabų dėl pranešimų žiniasklaidoje. Antra, atsakant į antrąjį klausimą, Taryba norėtų priminti gerbiamai narei, kad „Nord Stream“ projektas yra privatus projektas, kurį vykdo bendra įmonė „Nord Stream AG“. Be to, kaip Taryba minėjo atsakydama į žodinį klausimądėl dujotiekio iš Rusijos į Vokietiją Baltijos jūroje, kurį uždavė Nils Lundgren, dujotiekio tiesimo tarp Rusijos ir Vokietijos per Baltijos jūrą projektui Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1364/2006/EB buvo suteiktas europinės svarbos projekto statusas. Atsakydama į šį klausimą, Taryba gerbiamai narei rekomenduoja detaliau panagrinėti deklaraciją. Atsakydama į trečiąjį klausimą, Taryba norėtų pabrėžti, kad naujo dujotiekio tiesimas parinktu maršrutu Šiaurės Europoje yra vykdomas siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos energetikos politikos tikslą Bendrijos tiekimo saugumui gerinti. 2007 m. kovo mėn. Europos Tarybos Bendrijos veiksmų plane buvo minimas veiksmingas energijos šaltinių ir tiekimo maršrutų įvairinimas kaip viena iš priemonių tiekimo saugumui gerinti. Bendrijos ypač įskaitant Bendrijos teisės aktus dėl aplinkos, visada yra pagal poreikį taikomas visas toms dujotiekio dalims, kurios yra nutiestos ES valstybių narių teritorijoje."@lt14
"Runājot par cienījamās Komisijas locekles ierosinātajiem punktiem un pirmo jautājumu, Padome vēlas uzsvērt, ka tā nekomentē ziņojumus plašsaziņas līdzekļos. Otrkārt, un atbildot un otro jautājumu, Padome vēlas atgādināt cienījamai Komisijas loceklei, ka „Ziemeļu straume” ir privāts projekts, ko īsteno „ ” kā kopuzņēmums. Turklāt, kā Padome minēja savā atbildē uz mutisko jautājumupar Krievijas-Vācijas gāzes cauruļvadu Baltijas jūrā, Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumā Nr. 1364/2006/EK cauruļvada būvniecība starp Krieviju un Vāciju Baltijas jūrā tika atzīta par Eiropu interesējošu jautājumu. Lai saņemtu detalizētu šīs deklarācijas skaidrojumu, Padome aicina cienījamo Komisijas locekli skatīt atbildi uz šo jautājumu. Atbildot uz trešo jautājumu, Padome vēlas uzsvērt, ka jauna cauruļvada būvniecība Eiropas ziemeļos minētajā maršrutā atbilst Eiropas Savienības enerģētikas politikas mērķim uzlabot Kopienas apgādes drošību. Efektīva enerģijas resursu un transporta ceļu diversifikācija tika minēta Eiropas Padomes Kopienas darbības plānā, kas apstiprināts 2007. gada martā, kā viens no piegādes nodrošināšanas mehānismiem. Kopiena vienmēr pilnā apmērā tiks piemērots pēc nepieciešamības, tajā skaitā attiecībā uz Kopienas normatīvajiem aktiem vides jomā, attiecībā uz tām gāzes cauruļvada daļām, kas uzbūvētas ES dalībvalstu teritorijā."@lv13
"Quanto aos elementos evocados pela Srª Deputada e à primeira pergunta, o Conselho gostaria de recordar que não comenta reportagens da comunicação social. Em segundo lugar e em resposta à segunda pergunta, o Conselho recorda à Srª Deputada que o projecto "Nord Stream“ é um projecto privado realizado pela "Nord Stream AG", uma empresa comum. Além disso, como referia o Conselho na resposta à pergunta oralrelativo ao gasoduto russo-alemão no Mar Báltico, apresentada pelo Deputado Nils Lundgren, o desenvolvimento de um gasoduto entre a Rússia e a Alemanha através de Mar Báltico foi designado na decisão 1364/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho como um projecto de interesse europeu. Para uma explicação pormenorizada dessa designação o Conselho remete a Srª Deputada para a resposta a essa pergunta. Quanto à terceira pergunta, o Conselho recorda que a construção de um novo gasoduto no norte da Europa ao longo desta rota está de acordo com o objectivo da política energética da União Europeia de melhorar a segurança do aprovisionamento comunitário. Uma diversificação efectiva das fontes de energia e das rotas de transporte foi referida no plano de acção comunitária do Conselho Europeu de Março de 2007 como um dos meios de melhorar a segurança do aprovisionamento. O acervo comunitário será aplicado integralmente sempre que necessário, incluindo em especial a legislação comunitária em matéria de ambiente, às partes do gasoduto construídas no território dos Estados-membros da União Europeia."@mt15
"Met betrekking tot de punten die de geachte afgevaardigde aan de orde stelde en de eerste vraag wil de Raad erop wijzen dat hij geen commentaar geeft op berichten in de media. Ten tweede, in antwoord op de tweede vraag herinnert de Raad de geachte afgevaardigde eraan dat het “Nord Stream”-project een privé-project is dat door “Nord Stream AG” in samenwerkingsverband wordt uitgevoerd. Zoals de Raad meldde in zijn antwoord op de mondeling vraagvan Nils Lundgren over de Russisch-Duitse gaspijplijn in de Oostzee, was de aanleg van een pijplijn tussen Rusland en Duitsland door de Oostzee verklaard tot een project van Europees belang bij besluit nr. 1364/2006 van het Europees Parlement en van de Raad. Voor meer uitleg van die verklaring verwijst de Raad de geachte afgevaardigde naar het antwoord op die vraag. Ten aanzien van de derde vraag wil de Raad erop wijzen dat de aanleg van een nieuwe gaspijplijn in het noorden van Europa langs die weg in overeenstemming is met de doelstelling van het energiebeleid van de Europese Unie ter verbetering van een verzekerde aanvoer naar de Gemeenschap. Een effectieve spreiding van energiebronnen en transportroutes werd in het actieprogramma van de Gemeenschap van de Europese Raad van maart 2007 genoemd als een van de middelen tot verbetering van een verzekerde aanvoer. Het Gemeenschapsacquis zal, waar nodig, altijd in zijn totaliteit worden toegepast, met inbegrip van Gemeenschapswetgeving inzake milieu, op die delen van de gaspijplijn die binnen het gebied van de EU-lidstaten worden aangelegd."@nl3
"W związku z kwestiami podniesionymi przez szanowną panią poseł oraz w związku z pierwszym pytaniem, Rada chce podkreślić, że nie komentuje informacji pojawiających się w mediach. Po drugie, odpowiadając na drugie pytanie, Rada chciałaby przypomnieć szanownej pani poseł, że projekt „Nord Stream” to projekt prywatny, realizowany przez „Nord Stream AG” jako wspólne przedsięwzięcie. Ponadto, jak stwierdziła Rada w swej odpowiedzi na pytanie ustnezadane przez Nilsa Lundgrena w kwestii rosyjsko-niemieckiego gazociągu na Morzu Bałtyckim, utworzenie gazociągu przez Rosję i Niemcy na Morzu Bałtyckim uznano za projekt będący przedmiotem europejskiego zainteresowania w decyzji nr 1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tego oświadczenia, Rada odsyła szanowną panią poseł do odpowiedzi na to pytanie. Co do trzeciego pytania, Rada chciałaby zauważyć, że budowa nowego gazociągu na północy Europy wzdłuż tej trasy jest zgodna z celem polityki energetycznej Unii Europejskiej, jakim jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego Wspólnoty. Skuteczna dywersyfikacja źródeł energii i szlaków transportu została wymieniona we wspólnotowym planie działania Rady Europejskiej z marca 2007 roku jako jeden ze sposobów poprawy bezpieczeństwa energetycznego. wspólnoty będzie zawsze miał zastosowanie w całości, gdy to konieczne, w tym także w odpowiednim ustawodawstwie wspólnotowym dotyczącym ochrony środowiska, do tych części gazociągu, które znajdują się na terytorium państw członkowskich UE."@pl16
"Quanto aos elementos evocados pela Srª Deputada e à primeira pergunta, o Conselho gostaria de recordar que não comenta reportagens da comunicação social. Em segundo lugar e em resposta à segunda pergunta, o Conselho recorda à Srª Deputada que o projecto "Nord Stream“ é um projecto privado realizado pela "Nord Stream AG", uma empresa comum. Além disso, como referia o Conselho na resposta à pergunta oralrelativo ao gasoduto russo-alemão no Mar Báltico, apresentada pelo Deputado Nils Lundgren, o desenvolvimento de um gasoduto entre a Rússia e a Alemanha através de Mar Báltico foi designado na decisão 1364/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho como um projecto de interesse europeu. Para uma explicação pormenorizada dessa designação o Conselho remete a Srª Deputada para a resposta a essa pergunta. Quanto à terceira pergunta, o Conselho recorda que a construção de um novo gasoduto no norte da Europa ao longo desta rota está de acordo com o objectivo da política energética da União Europeia de melhorar a segurança do aprovisionamento comunitário. Uma diversificação efectiva das fontes de energia e das rotas de transporte foi referida no plano de acção comunitária do Conselho Europeu de Março de 2007 como um dos meios de melhorar a segurança do aprovisionamento. O acervo comunitário será aplicado integralmente sempre que necessário, incluindo em especial a legislação comunitária em matéria de ambiente, às partes do gasoduto construídas no território dos Estados-membros da União Europeia."@ro18
"Pokiaľ ide o skutočnosti, ktoré nastolila vážená pani poslankyňa a o prvú otázku by Rada chcela zdôrazniť, že nekomentuje správy z médií. V druhom rade a v odpovedi na druhú otázku by Rada váženej pani poslankyni chcela pripomenúť, že projekt „Severný prúd“ je súkromným projektom, za ktorý je zodpovedný spoločný podnik Nord Stream AG. Okrem toho, ako Rada uviedla v odpovedi na otázku na ústne zodpovedanie, ktorú predložil Nils Lundgren týkajúcu sa rusko-nemeckého plynovodu v Baltickom mori, výstavba plynovodu medzi Ruskom a Nemeckom vedúceho cez Baltické more bola vyhlásená za projekt európskeho záujmu v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1364/2006/ES. Podrobnejšie vysvetlenie tohto vyhlásenia nájde vážená pani poslankyňa v odpovedi na uvedenú otázku. V prípade tretej otázky by Rada chcela zdôrazniť, že budovanie nového plynovodu na severe Európy na tejto trase je v súlade s cieľom energetickej politiky Európskej únie na zlepšenie bezpečnosti dodávok do Spoločenstva. Efektívna diverzifikácia zdrojov energie a prepravných trás sa uvádza v Akčnom pláne Spoločenstva Európskej rady z marca 2007, ako jeden z prostriedkov zlepšenia bezpečnosti dodávok. Spoločenstva sa bude vždy uplatňovať vo svojej celistvosti, kedykoľvek to bude potrebné, najmä vrátane právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia, na tie časti plynovodu vybudované na území členských štátov EÚ."@sk19
". Kar zadeva pripombe poslanca in prvo vprašanje, želim poudariti, da Svet ne razpravlja o poročanju medijev. Drugič, kot odgovor na drugo vprašanje Svet spoštovanega poslanca opozarja, da je Nord Stream zasebni projekt, ki ga izvaja Nord Stream AG kot mešana družba. Kot je Svet navedel v svojem odgovoru na ustno vprašanje, ki ga je predložil Nils Lundgren in zadeva rusko-nemški plinovod v Baltskem morju, je v odločbi Evropskega parlamenta in Sveta št. 1364/2006/ES gradnja plinovoda med Rusijo in Nemčijo prek Baltskega morja razglašena kot projekt evropskega interesa. Za bolj podrobno pojasnilo te izjave Svet priporoča poslancem, da preučijo odgovor na to vprašanje. V zvezi s tretjim vprašanjem Svet poudarja, da je gradnja novega plinovoda v severni Evropi po tej poti v skladu s ciljem energetske politike Evropske unije za izboljšanje varnosti oskrbe Skupnosti z energijo. V akcijskem načrtu Skupnosti, ki ga je marca 2007 pripravil Evropski svet, je kot eno od sredstev za izboljšanje varnosti oskrbe navedena učinkovita diverzifikacija energetskih virov in transportnih poti. Pravni red Skupnosti se bo vedno uporabljal v celoti, kadar bo to potrebno, vključno zlasti z zakonodajo Skupnosti o okolju, za tiste dele plinovoda, ki so izgrajeni na ozemlju držav članic EU."@sl20
"När det gäller de punkter som ledamoten tar upp och den första frågan vill rådet påpeka att det inte yttrar sig om uppgifter i medierna. För det andra och som svar på fråga nummer två vill rådet påminna ledamoten om att Nord Stream är ett privat projekt som drivs av samriskföretaget Nord Stream AG. Som rådet uppgav i sitt svar på den muntliga fråganfrån Nils Lundgren om den rysk-tyska gasledningen i Östersjön har byggandet av en gasledning mellan Ryssland och Tyskland genom Östersjön förklarats vara ett projekt av europeiskt intresse, vilket skedde genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1364/2006/EG. För en närmare redogörelse för detta hänvisar rådet ledamoten till svaret på den frågan. När det gäller den tredje frågan vill rådet påpeka att byggandet av en ny gasledning i norra Europa med den aktuella sträckningen är förenligt med målen för EU:s energipolitik för att förbättra gemenskapens försörjningstrygghet. En effektiv spridning av energiresurser och transportvägar nämndes i Europeiska rådets handlingsplan från mars 2007 som ett av flera möjliga sätt att förbättra försörjningstryggheten. Gemenskapens regelverk, och särskilt gemenskapens miljölagstiftning, kommer vid behov alltid att tillämpas i sin helhet på de delar av gasledningen som byggs inom EU-medlemsstaternas territorier."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Dorobek"16
"acquis"14,13,4,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph