Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-302"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.23.3-302"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"O Conselho mantém a crítica situação política e económica no Zimbabué sob rigorosa observação. O Conselho debateu esta questão na sua sessão de 23 de Abril de 2007 e voltou a ser informado sobre este problema na sua sessão de 22 de Julho, portanto muito recentemente. A estratégia do Conselho foi apresentada publicamente desde que as medidas restritivas foram introduzidas pela primeira vez. Em 2002, o Conselho decidiu introduzir medidas restritivas contra os líderes do Zimbabué declarando que, enquanto continuassem as violações dos direitos humanos, o Conselho considerava necessário manter medidas restritivas contra o Governo do Zimbabué e contra os responsáveis por tais violações, bem como pela violação da liberdade de opinião, de associação e de reunião pacífica. Além disso, o Conselho afirmou que tais medidas apenas seriam revogadas quando estivessem reunidas as condições que garantissem o respeito pelos direitos humanos, os princípios democráticos e o Estado de direito. Em resposta aos recentes actos de violência e de violação dos direitos humanos, em 23 de Abril o Conselho decidiu alargar a lista de proibições de visto. Desde a introdução das medidas restritivas o Conselho procurou envolver as instituições multilaterais africanas. O Conselho tem sistematicamente inscrito a questão do Zimbabué na ordem do dia de todas as reuniões ministeriais organizadas com a SADEC desde que essas medidas foram introduzidas. A União Europeia também levantou a questão do Zimbabué na Comissão das Nações Unidas para os Direitos do Homem. O Conselho elogiou, nomeadamente, a iniciativa da SADEC e o mandato dado ao Presidente Mbeki para facilitar o diálogo entre a oposição e o Governo e a nomeação do Sr. Kikwete como Presidente do órgão da SADEC. O Conselho aguarda com expectativa os primeiros resultados destas iniciativas africanas e, se for caso disso, reconsiderará a sua posição em conformidade."@pt17
lpv:translated text
"Rada pozorně monitoruje kritickou politickou a hospodářskou situaci v Zimbabwe. Rada o této záležitosti diskutovala na své schůzce dne 23. dubna 2007 a získala další informace o tomto problému na svém zasedání dne 22. července, tedy jen velmi nedávno. Strategie Rady je všeobecně známá, od doby, kdy byla zavedena první restriktivní opatření. V roce 2002 se Rada rozhodla zavést restriktivní opatření vůči vedoucím představitelům Zimbabwe, přičemž prohlásila, že pokud budou lidská práva porušována, bude Rada považovat za nutné uplatňovat restriktivní opatření vůči vládě Zimbabwe a vůči zodpovědným osobám za toto porušování a za porušování svobody projevu, sdružování se a pokojného shromažďování. Kromě toho Rada prohlásila, že tato opatření budou zrušena jen tehdy, budou-li splněny podmínky zaručující dodržování lidských práv, demokratických zásad a právního státu. V reakci na nedávné násilí a porušování lidských práv Rada dne 23. dubna rozhodla rozšířit seznam osob, kterým je zakázáno udělit víza. Od zavedení restriktivních opatření se Rada snaží zapojit vícestranné africké instituce. Rada systematicky začleňuje otázku Zimbabwe do programu všech ministerských setkání organizovaných s Jihoafrickým rozvojovým společenstvím, od té doby, kdy byla zavedena restriktivní opatření. EU nastolila otázku Zimbabwe i v rámci Výboru Organizace spojených národů pro lidská práva. Rada zvlášť uvítala iniciativu Jihoafrického rozvojového společenství a mandát udělený prezidentovi Mbekimu na podporu dialogu mezi opozicí a vládou, jakož i jmenování pána Kikweteho předsedou orgánu Jihoafrického rozvojového společenství. Rada se těší na první výsledky těchto afrických iniciativ a jak to bude vhodné, přezkoumá svoje stanovisko."@cs1
"Rådet følger nøje den kritiske politiske og økonomiske situation i Zimbabwe. Rådet drøftede dette spørgsmål på sit møde den 23. april 2007 og fik yderligere oplysninger om problemet på sit møde den 22. juli, altså for ganske nylig. Rådets strategi har været kendt, lige side de restriktive foranstaltninger blev indført. I 2002 besluttede Rådet at indføre restriktive foranstaltninger over for Zimbabwes ledere, idet man erklærede, at så længe menneskerettighederne fortsat blev overtrådt, ville Rådet anse det for nødvendigt at opretholde restriktive foranstaltninger mod regeringen i Zimbabwe og mod de ansvarlige for sådanne overtrædelser, og for krænkelser af ytringsfriheden, forenings- og forsamlingsfriheden. Desuden erklærede Rådet, at disse foranstaltninger først ville blive ophævet, når betingelserne for at garantere overholdelse af menneskerettighederne, de demokratiske principper og retsstaten var til stede. Som reaktion på de seneste voldshandlinger og overtrædelser af menneskerettighederne besluttede Rådet den 23. april at udvide listen over personer, som ikke kan få visum. Siden indførelsen af de restriktive foranstaltninger har Rådet forsøgt at inddrage Afrikas multilaterale institutioner. Rådet har systematisk medtaget spørgsmålet om Zimbabwe på dagsordenen for alle møder på ministerniveau med SADC, lige siden foranstaltningerne blev indført. EU har også taget spørgsmålet om Zimbabwe op med FN's menneskerettighedskommission. Rådet har navnlig rost SADC's initiativ og mandatet til præsident Mbeki til at lette dialogen mellem oppositionen og regeringen samt udnævnelsen af hr. Kikwete som formand for SADC. Rådet ser frem til at se de første resultater af disse afrikanske initiativer. Rådet vil revidere sin holdning, hvis det er passende."@da2
". Der Rat beobachtet die kritische politische und wirtschaftliche Lage in Simbabwe genau. Der Rat erörterte dieses Thema auf seiner Tagung am 23. April 2007 und erhielt am 22. Juli, also erst kürzlich, weitere Informationen zu diesem Problem. Die Strategie des Rates ist öffentlich bekannt, seit die restriktiven Maßnahmen erstmals eingeführt wurden. Im Jahr 2002 beschloss der Rat, restriktive Maßnahmen gegen die politische Führung Simbabwes zu ergreifen, und zwar mit der Begründung, dass der Rat es für notwendig halte, solange die Menschenrechtsverletzungen andauerten, entsprechende Maßnahmen über die Regierung von Simbabwe und die für diese Menschenrechtsverletzungen und die Verstöße gegen das Recht auf Meinungsfreiheit, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit Verantwortlichen zu verhängen. Des Weiteren teilte der Rat mit, diese Maßnahmen würden erst rückgängig gemacht, wenn die Bedingungen geschaffen worden seien, um Menschenrechte, demokratische Grundsätze und Rechtsstaatlichkeit zu garantieren. Als Reaktion auf die jüngsten Fälle von Gewalt und Menschenrechtsverletzungen beschloss der Rat am 23. April, die Visasperrliste zu erweitern. Seit der Einführung der restriktiven Maßnahmen versucht der Rat, Afrikas multilaterale Institutionen einzubeziehen. Der Rat hat die Simbabwe-Frage systematisch auf die Tagesordnung aller Ministertagungen gesetzt, die seit der Einführung der Maßnahmen mit der SADC durchgeführt wurden. Die EU hat die Simbabwe-Frage zudem bei der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen zur Sprache gebracht. Der Rat hat besonders die Initiative der SADC und den Auftrag an Präsident Mbeki gelobt, den Dialog zwischen Opposition und Regierung zu ermöglichen, sowie die Ernennung von Jakaya Kikwete zum Vorsitzenden des SADC-Organs begrüßt. Der Rat ist gespannt auf die ersten Ergebnisse dieser afrikanischen Initiativen; wenn es angebracht erscheint, wird er seinen Standpunkt daran ausrichten."@de9
"Το Συμβούλιο παρακολουθεί στενά την κρίσιμη πολιτική και οικονομική κατάσταση στη Ζιμπάμπουε. Το Συμβούλιο συζήτησε αυτό το θέμα κατά τη συνεδρίασή του της 23ης Απριλίου 2007 και έλαβε περαιτέρω πληροφορίες για το πρόβλημα στη συνεδρίασή του της 22ας Ιουλίου, επομένως πολύ πρόσφατα. Η στρατηγική του Συμβουλίου έχει δημοσιοποιηθεί από τότε κιόλας που τα περιοριστικά μέτρα θεσπίστηκαν για πρώτη φορά. Το 2002, το Συμβούλιο αποφάσισε να θεσπίσει περιοριστικά μέτρα κατά των ηγετών της Ζιμπάμπουε, δηλώνοντας ότι, για όσο θα συνεχιζόταν η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το Συμβούλιο θα θεωρούσε αναγκαία τη διατήρηση των περιοριστικών μέτρων κατά της κυβέρνησης της Ζιμπάμπουε και κατά εκείνων που ευθύνονταν για αυτές τις παραβιάσεις και για την παραβίαση του δικαιώματος ελευθερίας της γνώμης, του συνέρχεσθαι και των ειρηνικών συναθροίσεων. Επιπλέον, το Συμβούλιο δήλωσε ότι αυτά τα μέτρα θα ανακαλούνταν μόνο όταν θα υπήρχαν οι προϋποθέσεις για τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου. Σε απάντηση στα πρόσφατα κρούσματα βίας και παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις 23 Απριλίου το Συμβούλιο αποφάσισε να διευρύνει τον κατάλογο απαγόρευσης χορήγησης θεωρήσεων. Μετά τη θέσπιση των περιοριστικών μέτρων, το Συμβούλιο προσπάθησε να εμπλακούν οι πολυμερείς θεσμοί της Αφρικής. Το Συμβούλιο συμπεριέλαβε συστηματικά το ζήτημα της Ζιμπάμπουε στην ημερήσια διάταξη όλων των υπουργικών συναντήσεων που οργανώθηκαν με την Κοινότητα για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής, αφότου θεσπίστηκαν αυτά τα μέτρα. Η ΕΕ έθεσε επίσης το ζήτημα της Ζιμπάμπουε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Το Συμβούλιο εγκωμίασε ιδίως την πρωτοβουλία της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής και την εντολή που δόθηκε στον Πρόεδρο Mbeki να διευκολύνει τον διάλογο μεταξύ της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης, καθώς και τον διορισμό του κ. Kikwete ως προέδρου του οργάνου της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής. Το Συμβούλιο προσμένει με ανυπομονησία να δει τα πρώτα αποτελέσματα αυτών των αφρικανικών πρωτοβουλιών• εφόσον ενδείκνυται, θα επανεξετάσει αναλόγως τη θέση του."@el10
"The Council is closely monitoring the critical political and economic situation in Zimbabwe. The Council debated this issue at its meeting on 23 April 2007 and obtained further information on the problem at its meeting on 22 July, therefore very recently. The Council’s strategy has been public knowledge ever since the restrictive measures were first introduced. In 2002 the Council decided to introduce restrictive measures against Zimbabwe’s leaders declaring that, as long as human rights continued to be violated the Council would deem it necessary to maintain restrictive measures against the Zimbabwe Government and against those responsible for such violations, and for infringement of the right to freedom of opinion, association and peaceful assembly. Furthermore, the Council stated that such measures would be revoked only when the conditions were in place to guarantee respect for human rights, democratic principles and the rule of law. In response to the recent acts of violence and violation of human rights, on 23 April the Council decided to extend the visa ban list. Since the introduction of the restrictive measures the Council has tried to involve the Africa’s multilateral institutions. The Council has systematically included the question of Zimbabwe on the agenda for all ministerial meetings organised with SADC ever since the measures were introduced. The EU also raised the question of Zimbabwe with the United Nations Commission on Human Rights. The Council praised in particular the initiative of SADC and the mandate given to President Mbeki to facilitate dialogue between the opposition and the Government, as well as the appointment of Mr Kikwete as Chair of the SADC organ. The Council is looking forward to seeing the first results of these African initiatives; if appropriate it will review its position accordingly."@en4
"El Consejo está siguiendo muy de cerca la grave situación política y económica de Zimbabue, que debatió en su reunión de 23 de abril de 2007, y obtuvo mayor información sobre el problema en su reunión de 22 de julio; es decir, muy recientemente. La estrategia del Consejo ha sido de conocimiento público desde el mismo momento en que se introdujeron las primeras medidas restrictivas. En 2002, el Consejo decidió introducir medidas restrictivas contra los líderes de Zimbabue declarando que, mientras continuaran violándose los derechos humanos, el Consejo consideraría necesario mantener las medidas restrictivas contra el Gobierno de Zimbabue y contra los responsables de dichas violaciones, así como por la violación del derecho de libertad de opinión, asociación y reunión pacífica. Además, el Consejo manifestó que tales medidas serían revocadas únicamente cuando se dieran las condiciones que garantizaran el respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho. Como respuesta a los recientes actos violentos y a la violación de los derechos humanos, el 23 de abril el Consejo decidió ampliar la lista de prohibiciones de visado. Desde la introducción de las medidas restrictivas, el Consejo ha tratado de lograr la participación de las instituciones multilaterales africanas y ha incluido en la agenda, de manera sistemática, la cuestión de Zimbabue durante todas las reuniones ministeriales organizadas con la SADC desde la introducción de dichas medidas. Asimismo, la UE planteó la cuestión de Zimbabue ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. El Consejo alabó, en particular, la iniciativa de la SADC y el mandato otorgado al Presidente Mbeki para facilitar el diálogo entre el Gobierno y la oposición, así como el nombramiento del señor Kikwete como presidente del órgano de la SADC. El Consejo espera ver los primeros resultados de estas iniciativas africanas; cuando sea oportuno, revisará su posición en consecuencia."@es21
"Nõukogu on lähedalt jälgimas kriitilist poliitilist ja majanduslikku olukorda Zimbabwes. Nõukogu pidas sellel teemal arutelu oma 23. aprilli 2007. aasta istungil ning saanud edasist teavet probleemi kohta oma 22. juuli istungil, seega väga hiljuti. Nõukogu strateegia on olnud avalikkusele teada alates sellest, kui piiravad meetmed esmalt sisse seati. 2002. aastal otsustas nõukogu seada piiravad meetmed Zimbabwe liidritele, teatades, et niikaua kuni jätkatakse inimõiguste rikkumist, peab nõukogu vajalikuks säilitada piiravad meetmed Zimbabwe valitsuse suhtes ja nende suhtes, kes vastutavad selliste rikkumiste ning mõtte-, ühinemis- ja rahumeelse koosviibimise vabaduse rikkumiste eest. Lisaks teatas nõukogu, et sellised meetmed tühistatakse üksnes siis, kui on sisse seatud tingimused, mis tagavad inimõiguste, demokraatia põhimõtete ja õigusriigi austamise. Vastuseks hiljutistele vägivallaaktidele ja inimõiguste rikkumistele otsustas nõukogu 23. aprillil laiendada viisakeelu nimekirja. Alates piiravate meetmete sisseviimisest on nõukogu püüdnud kaasata Aafrika mitmepoolseid institutsioone. Nõukogu on süsteemselt lisanud Zimbabwe küsimust kõikide ministrite kohtumiste päevakordadesse, mida on koos SADCga organiseeritud alates sellest, kui meetmed sisse seati. EL tõstatas Zimbabwe küsimuse ka ÜRO inimõiguste komisjonis. Nõukogu kiitis eriti SADC algatust ning president Mbekile volituse andmist, et hõlbustada dialoogi opositsiooni ja valitsuse vahel, samuti härra Kikwete SADC eesistujaks nimetamist. Nõukogu ootab väga nende Aafrika algatuste esimesi tulemusi; vajadusel vaatab ta oma seisukoha vastavalt läbi."@et5
". Neuvosto seuraa tiiviisti Zimbabwen vaikeaa poliittista ja taloudellista tilannetta. Neuvosto keskusteli aiheesta 23. huhtikuuta 2007 pitämässään kokouksessa ja sai lisätietoja tilanteesta 22. heinäkuuta eli äskettäin pidetyssä kokouksessa. Neuvoston strategiana on ollut julkinen tiedottaminen siitä lähtien, kun ensimmäiset rajoitukset otettiin käyttöön. Neuvosto päätti vuonna 2002 ottaa käyttöön rajoittavia toimenpiteitä Zimbabwen johtoa vastaan ja julisti, että niin kauan kuin ihmisoikeuksia rikotaan, neuvosto katsoo tarpeelliseksi pitää voimassa rajoittavat toimenpiteet Zimbabwen hallitusta ja niitä vastaan, jotka ovat vastuussa väkivaltaisuuksista ja rikkovat oikeutta mielipiteen ilmaisuun, yhdistymiseen ja rauhanomaiseen kokoontumiseen. Neuvosto totesi lisäksi, että toimenpiteet kumotaan vain, jos olot sallivat ihmisoikeuksien, demokraattisten periaatteiden ja oikeusvaltion periaatteen noudattamisen. Neuvosto päätti 23. huhtikuuta laajentaa viisumikieltoluetteloa vastauksena hiljattaisiin väkivaltaisuuksiin ja ihmisoikeusloukkauksiin. Neuvosto on rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta asti yrittänyt saada mukaan Afrikan monenkeskiset elimet. Neuvosto on järjestelmällisesti aina toimenpiteiden käyttöönotosta lähtien liittänyt Zimbabwen kysymyksen kaikkien SADC-maiden kanssa järjestettyjen ministerikokousten asialistalle. EU käsitteli Zimbabwen tilannetta myös YK:n ihmisoikeuskomission kanssa. Neuvosto kiitteli erityisesti SADC-maiden aloitetta ja presidentti Mbekille annettuja valtuuksia edistää opposition ja hallituksen välistä vuoropuhelua sekä Kikweten nimittämistä SADC:n elimen puheenjohtajaksi. Neuvosto odottaa innokkaana Afrikan aloitteiden alustavia tuloksia ja tarkistaa tarvittaessa kantaansa niiden mukaisesti."@fi7
". Le Conseil suit de près la situation politique et économique au Zimbabwe. Le Conseil a débattu de cette question lors de sa réunion du 23 avril 2007 et a obtenu de plus amples informations sur le problème lors de sa réunion du 22 juillet, en d'autres termes, très récemment. La stratégie du Conseil est connue du public depuis que les mesures restrictives ont été introduites pour la première fois. En 2002, le Conseil a décidé d'introduire des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants zimbabwéens déclarant qu’il estime nécessaire, tant que les droits de l’homme feront l’objet de violations, de maintenir des mesures restrictives contre le gouvernement zimbabwéens et ceux qui sont responsables de telles violations, et de violations du droit à la liberté d’opinion, d’association et d’assemblée pacifique. En outre, le Conseil a déclaré que ces mesures ne seraient abolies que lorsque les conditions pour garantir le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit seraient réunies. En réponse aux récents actes de violence et de violation des droits de l'homme, le Conseil a décidé, le 23 avril, d'étendre la liste d'interdiction de visa. Depuis l'introduction des mesures de restriction, le Conseil a essayé d’impliquer les institutions multilatérales africaines. Le Conseil a systématiquement inclus la question du Zimbabwe à l’ordre du jour de toutes les réunions ministérielles organisées avec la SADC depuis le début de l’introduction des mesures. L’UE a également soulevé la question du Zimbabwe avec la commission des droits de l’homme des Nations unies. Le Conseil a fait l’éloge notamment de l’initiative de la SADC et du mandat donné au président Mbeki pour faciliter le dialogue entre l'opposition et le gouvernement, ainsi que la nomination de M. Kikwete au poste de président de la SADC. Le Conseil attend les premiers résultats de ces initiatives africaines avec impatience; si cela s’avère nécessaire, il révisera sa position en conséquence."@fr8,8
"A Tanács szorosan nyomon követi a zimbabwei kritikus politikai és gazdasági helyzetet. A Tanács ezt a kérdést 2007. április 23-i ülésén tárgyalta, július 22-i ülésén – tehát nemrégiben – pedig további információkat szerzett a problémáról. A Tanács stratégiája az első korlátozó intézkedések bevezetése óta közismert. 2002-ben a Tanács úgy határozott, hogy korlátozó intézkedéseket vezet be a zimbabwei vezetőkkel szemben, kijelentve, hogy mindaddig, amíg az emberi jogokat továbbra is megsértik, a Tanács szükségesnek fogja tartani a zimbabwei kormánnyal és az említett jogsértésekért, valamint a véleménynyilvánítási, az egyesülési szabadsághoz és a békés gyülekezéshez való jog megsértéséért felelős személyekkel szembeni korlátozó intézkedések fenntartását. A Tanács ezen túlmenően kijelentette, hogy az említett intézkedéseket csak akkor vonják majd vissza, ha megvannak az emberi jogok, a demokratikus elvek és a jogállamiság tiszteletben tartásának garantálásához szükséges feltételek. Az erőszak és az emberi jogok megsértésével kapcsolatos közelmúltbeli eseményekre válaszul a Tanács április 23-án úgy határozott, hogy kiterjeszti a vízumtilalmi listát. A korlátozó intézkedések bevezetése óta a Tanács próbálta bevonni az afrikai többoldalú intézményeket. A Tanács szisztematikusan felvette a zimbabwei kérdést a Dél-afrikai Fejlesztési Közösséggel (SADC) szervezett miniszteri ülések napirendjére az intézkedések bevezetése óta. Az EU továbbá felvetette a zimbabwei kérdést az Egyesült Nemzetek Szervezetének Emberi Jogi Bizottságánál is. A Tanács különösen dicséretesnek tartja a SADC kezdeményezését és a Mbeki elnök számára az ellenzék és a kormány közötti párbeszéd elősegítésére irányuló megbízatást, valamint Kikwete úrnak a SADC elnökeként történő kinevezését. A Tanács nagyon várja ezen afrikai kezdeményezések első eredményeit; álláspontját adott esetben megfelelően felül fogja vizsgálni."@hu11
"Il Consiglio sta monitorando con attenzione la crisi politica ed economica in Zimbabwe. Il Consiglio ha discusso di questa questione alla sua riunione del 23 aprile 2007 e ottenuto ulteriori informazioni sul problema alla sua riunione del 22 luglio, dunque molto recentemente. La strategia del Consiglio è di pubblico dominio ormai da quando sono state introdotte le misure restrittive. Nel 2002 il Consiglio decise di introdurre misure restrittive nei confronti dei dello Zimbabwe, dichiarando che, fintanto che fossero continuate le violazioni dei diritti umani, il Consiglio avrebbe ritenuto necessario mantenere misure restrittive nei confronti del governo dello Zimbabwe e di quanti sono responsabili di tali violazioni, nonché delle violazioni della libertà di parola, associazione e assemblea. Inoltre, il Consiglio ha dichiarato che tali misure sarebbero state revocate solo quando vi sarebbero state le condizioni per garantire il rispetto dei diritti umani, i principi democratici e lo Stato di diritto. In risposta ai recenti atti di violenza e alle violazioni dei diritti umani, il Consiglio ha deciso il 23 aprile di ampliare l’elenco dei divieti in materia di visti. Da quando sono state introdotte le misure restrittive, il Consiglio ha cercato di coinvolgere le istituzioni multilaterali africane. Il Consiglio ha sistematicamente incluso la questione dello Zimbabwe nell’ordine del giorno delle riunioni ministeriali organizzate con la Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe fin da quando le misure vennero introdotte. Inoltre, l’Unione europea ha sollevato il problema dello Zimbabwe con la Commissione dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite. Il Consiglio ha elogiato in modo particolare l’iniziativa della Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe e il mandato attribuito al Presidente Mbeki per facilitare il dialogo fra l’opposizione e il governo, nonché la nomina del Signor Kikwete a Presidente della Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe. Il Consiglio è ansioso di vedere i primi risultati di queste iniziative africane e, se necessario, rivedrà la sua posizione di conseguenza."@it12
"Taryba atidžiai stebi kritišką politinę ir ekonominę padėtį Zimbabvėje. Taryba aptarė šį klausimą 2007 m. balandžio 23 d. susitikimo metu ir sukaupė daugiau informacijos apie problemą liepos 22 d. susitikimo metu, taigi, visai neseniai. Tarybos strategija buvo viešai atskleista nuo tada, kai pirmą kartą buvo imtasi ribojančių priemonių. 2002 m. Taryba nusprendė imtis ribojančių priemonių Zimbabvės lyderiams pareikšdama, kad kol bus pažeidžiamos žmogaus teisės, reikalingos ribojančios priemonės Zimbabvės Vyriausybei ir asmenims, kurie yra atsakingi už tokius pažeidimus ir pasikėsinimus į nuomonės, asociacijų ir taikių susirinkimų laisvę. Be to, Taryba teigė, kad tokios priemonės bus atšauktos tik esant sąlygoms, kurios garantuoja pagarbą žmogaus teisėms, demokratijos principams ir teisinei valstybei. Dėl neseniai vykusių smurtinių nusikaltimų ir žmogaus teisių pažeidimų, balandžio 23 d. taryba nusprendė išplėsti vizų uždraudimo sąrašą. Po to kai buvo imtasi ribojančių priemonių, taryba bandė įtraukti Afrikos daugiašales institucijas. Taryba sistemingai įtraukė Zimbabvės klausimą į visų ministrų susitikimų su Pietų Afrikos plėtros bendrija (SADC) darbotvarkes nuo priemonių įgyvendinimo pradžios. ES taip pat iškėlė klausimą dėl Zimbabvės Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komisijoje. Taryba ypatingai gyrė Pietų Afrikos plėtros bendrijos iniciatyvą ir Prezidentui Mbeki suteiktą įgaliojimą palengvinti dialogą tarp opozicijos ir Vyriausybės, bei pono Kikwete paskyrimą Pietų Afrikos plėtros bendrijos pirmininku. Taryba laukia šių Afrikos iniciatyvų rezultatų ir, jei tinkama, atitinkamai peržvelgs savo."@lt14
"Padome rūpīgi uzrauga kritisko politisko un ekonomisko situāciju Zimbabvē. Padome apsprieda šo jautājumu 2007. gada 23. aprīļa sēdē un saņēma papildu informāciju par šo problēmu 22. jūlija sēdē, kas bija pavisam nesen. Padomes stratēģija ir zināma kopš tika veikti pirmie ierobežojošie pasākumi. 2002. gadā Padome nolēma ieviest ierobežojošus pasākumus attiecībā uz Zimbabves vadītājiem, kas nosaka, ka gadījumā, ja cilvēktiesības netiks ievērotas arī turpmāk, Padome uzskatīs par nepieciešamu uzturēt ierobežojošus pasākumus attiecībā uz Zimbabves valdību un tiem, kas atbildīgi par šādiem pārkāpumiem, kā arī par pārkāpumiem attiecībā uz uzskatu brīvību, biedrībām un mierīgām sapulcēm. Turklāt Padome noteica, ka šie pasākumi tiks atcelti tikai tad, ja tiks īstenoti pasākumi cilvēktiesību, demokrātijas un likuma varas ievērošanai. Atbildē uz nesenajiem vardarbības aktiem un cilvēktiesību pārkāpumiem 23. aprīlī Padome nolēma paplašināt savu vīzu aizliegumu sarakstu. Kopš ierobežojošo pasākumu ieviešanas Padome ir mēģinājusi iesaistīt Āfrikas daudzpusējās institūcijas. Padome ir sistemātiski iekļāvusi Zimbabves jautājumu dienas kārtībā visās ministriju sēdēs, kas tika organizētas kopā ar Dienvidāfrikas Attīstības kopienu, kopš šie pasākumi tika ieviesti. ES izskatīja Zimbabves jautājumu arī sarunās ar Apvienoto Nāciju Cilvēktiesību komisiju. Padome īpaši uzslavēja Dienvidāfrikas Attīstības kopienas iniciatīvu un prezidenta doto pilnvarojumu veicināt dialogu starp opozīciju un valdību, kā arī kunga iecelšanu par Dienvidāfrikas Attīstības kopienas vadītāju. Padome cer sagaidīt pirmos Āfrikas iniciatīvas rezultātus un attiecīgi pārskatīs savu nostāju."@lv13
"O Conselho mantém a crítica situação política e económica no Zimbabué sob rigorosa observação. O Conselho debateu esta questão na sua sessão de 23 de Abril de 2007 e voltou a ser informado sobre este problema na sua sessão de 22 de Julho, portanto muito recentemente. A estratégia do Conselho foi apresentada publicamente desde que as medidas restritivas foram introduzidas pela primeira vez. Em 2002, o Conselho decidiu introduzir medidas restritivas contra os líderes do Zimbabué declarando que, enquanto continuassem as violações dos direitos humanos, o Conselho considerava necessário manter medidas restritivas contra o Governo do Zimbabué e contra os responsáveis por tais violações, bem como pela violação da liberdade de opinião, de associação e de reunião pacífica. Além disso, o Conselho afirmou que tais medidas apenas seriam revogadas quando estivessem reunidas as condições que garantissem o respeito pelos direitos humanos, os princípios democráticos e o Estado de direito. Em resposta aos recentes actos de violência e de violação dos direitos humanos, em 23 de Abril o Conselho decidiu alargar a lista de proibições de visto. Desde a introdução das medidas restritivas o Conselho procurou envolver as instituições multilaterais africanas. O Conselho tem sistematicamente inscrito a questão do Zimbabué na ordem do dia de todas as reuniões ministeriais organizadas com a SADEC desde que essas medidas foram introduzidas. A União Europeia também levantou a questão do Zimbabué na Comissão das Nações Unidas para os Direitos do Homem. O Conselho elogiou, nomeadamente, a iniciativa da SADEC e o mandato dado ao Presidente Mbeki para facilitar o diálogo entre a oposição e o Governo e a nomeação do Sr. Kikwete como Presidente do órgão da SADEC. O Conselho aguarda com expectativa os primeiros resultados destas iniciativas africanas e, se for caso disso, reconsiderará a sua posição em conformidade."@mt15
"De Raad houdt nadrukkelijk de kritieke politieke en economische situatie in Zimbabwe in het oog. Hij besprak deze kwestie in zijn bijeenkomst op 23 april 2007 en kreeg verdere informatie over het probleem in zijn bijeenkomst op 22 juli, dus nog zeer kortgeleden. De strategie van de Raad is de algemeen bekend sinds de eerste beperkende maatregelen werden uitgevaardigd. In 2003 besloot de Raad beperkende maatregelen uit te vaardigen tegen de leiders van Zimbabwe en verklaarde bij die gelegenheid dat zolang de mensenrechten werden geschonden de Raad het noodzakelijk zou achten beperkende maatregelen te handhaven tegen de regering van Zimbabwe en tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke schendingen, en voor inbreuk op de vrijheid van meningsuiting en het recht van vereniging en vreedzame vergadering. De Raad verklaarde voorts dat dergelijke maatregelen alleen zouden worden ingetrokken wanneer er voorwaarden werden geschapen die de eerbiediging van mensenrechten, democratische beginselen en de rechtsstaat garanderen. In reactie op de recente geweldsdaden en de schending van mensenrechten besloot de Raad op 23 april de lijst van personen die niet voor een visum in aanmerking komen, uit te breiden. Sinds de uitvaardiging van de beperkende maatregelen heeft de Raad getracht de multilaterale instellingen in Afrika te betrekken.. De Raad heeft sinds de uitvaardiging van de maatregelen systematisch de kwestie Zimbabwe op de agenda gezet van alle ministeriële bijeenkomsten die met de SADC (Southern Africa Development Community - gemeenschap voor de ontwikkeling van Zuidelijk Afrika) werden georganiseerd. De EU heeft de kwestie Zimbabwe ook bij de VN-commissie voor mensenrechten aan de orde gesteld. De Raad prees in het bijzonder het initiatief van de SADC en het mandaat aan president Mbeki om een dialoog op gang te brengen tussen de oppositie en de regering evenals de benoeming van de heer Kikwete als voorzitter van de SADC. De Raad hoopt spoedig de eerste resultaten van deze Afrikaanse initiatieven te zien; zo nodig zal hij zijn standpunt dienovereenkomstig herzien."@nl3
"Rada ściśle monitoruje krytyczną sytuację polityczną i gospodarczą w Zimbabwe. Rada omawiała tę kwestię podczas spotkania 23 kwietnia 2007 roku i uzyskała więcej informacji na ten temat w trakcie spotkania w dniu 22 lipca, a więc bardzo niedawno. Strategia Rady polega na informowaniu opinii publicznej od chwili wprowadzenia restrykcyjnych środków. W roku 2002, Rada zdecydowała się na wprowadzenie restrykcji przeciwko przywódcom Zimbabwe, oświadczając, że dopóki łamane są prawa człowieka, Rada będzie uważała za konieczne utrzymanie restrykcyjnych środków przeciwko rządowi Zimbabwe oraz przeciwko wszystkim, którzy są odpowiedzialni za ten stan rzeczy, jak również za naruszenie prawa do wyrażania swoich poglądów, stowarzyszania się i pokojowego zrzeszania się. Ponadto, Rada oświadczyła, że środki takie zostaną wycofane wyłącznie w przypadku stworzenia odpowiednich warunków dla zagwarantowania poszanowania dla praw człowieka, zasad demokracji i rządów prawa. W odpowiedzi na niedawne akty przemocy i pogwałcenia praw człowieka, w dniu 23 kwietnia Rada zdecydowała o rozszerzeniu zakazu udzielania wiz. Od chwili wprowadzenia środków restrykcyjnych, Rada próbowała zaangażować w działania afrykańskie instytucje wielostronne. Rada wielokrotnie uwzględniała kwestię Zimbabwe w porządku obrad wszystkich spotkań ministerialnych z SADC od chwili wprowadzenia tych środków. UE podniosła też kwestię Zimbabwe w rozmowach z Komisją ds. Praw Człowieka ONZ. Rada pochwaliła w szczególności inicjatywę SADC oraz mandat udzielony prezydentowi Mbeki, upoważniający go do mediacji pomiędzy opozycją i rządem, a także powołanie pana Kikwete na stanowisko przewodniczącego SADC. Rada ma nadzieję, że pierwsze rezultaty tych inicjatyw afrykańskich będą niebawem widoczne; w stosownym przypadku skoryguje odpowiednio swoje stanowisko."@pl16
"O Conselho mantém a crítica situação política e económica no Zimbabué sob rigorosa observação. O Conselho debateu esta questão na sua sessão de 23 de Abril de 2007 e voltou a ser informado sobre este problema na sua sessão de 22 de Julho, portanto muito recentemente. A estratégia do Conselho foi apresentada publicamente desde que as medidas restritivas foram introduzidas pela primeira vez. Em 2002, o Conselho decidiu introduzir medidas restritivas contra os líderes do Zimbabué declarando que, enquanto continuassem as violações dos direitos humanos, o Conselho considerava necessário manter medidas restritivas contra o Governo do Zimbabué e contra os responsáveis por tais violações, bem como pela violação da liberdade de opinião, de associação e de reunião pacífica. Além disso, o Conselho afirmou que tais medidas apenas seriam revogadas quando estivessem reunidas as condições que garantissem o respeito pelos direitos humanos, os princípios democráticos e o Estado de direito. Em resposta aos recentes actos de violência e de violação dos direitos humanos, em 23 de Abril o Conselho decidiu alargar a lista de proibições de visto. Desde a introdução das medidas restritivas o Conselho procurou envolver as instituições multilaterais africanas. O Conselho tem sistematicamente inscrito a questão do Zimbabué na ordem do dia de todas as reuniões ministeriais organizadas com a SADEC desde que essas medidas foram introduzidas. A União Europeia também levantou a questão do Zimbabué na Comissão das Nações Unidas para os Direitos do Homem. O Conselho elogiou, nomeadamente, a iniciativa da SADEC e o mandato dado ao Presidente Mbeki para facilitar o diálogo entre a oposição e o Governo e a nomeação do Sr. Kikwete como Presidente do órgão da SADEC. O Conselho aguarda com expectativa os primeiros resultados destas iniciativas africanas e, se for caso disso, reconsiderará a sua posição em conformidade."@ro18
"Rada pozorne monitoruje kritickú politickú a hospodársku situáciu v Zimbabwe. Rada o tejto záležitosti diskutovala na svojom stretnutí 23. apríla 2007 a získala ďalšie informácie o tomto probléme na svojom zasadnutí 22. júla, teda len veľmi nedávno. Stratégia Rady je všeobecne známa, odkedy boli zavedené prvé reštriktívne opatrenia. V roku 2002 sa Rada rozhodla zaviesť reštriktívne opatrenia voči vedúcim predstaviteľom Zimbabwe, pričom vyhlásila, že kým budú ľudské práva porušované bude Rada považovať za nutné uplatňovať reštriktívne opatrenia voči vláde Zimbabwe a voči zodpovedným za toto porušovanie a za porušovanie slobody prejavu, združovania sa a pokojného zhromažďovania. Okrem toho Rada vyhlásila, že tieto opatrenia budú zrušené len vtedy, keď budú splnené podmienky na zaručenie dodržiavania ľudských práv, demokratických zásad a právneho štátu. V reakcii na nedávne násilie a porušovanie ľudských práv Rada 23. apríla rozhodla rozšíriť zoznam osôb, ktorým je zakázané udeliť víza. Od zavedenia reštriktívnych opatrení sa Rada snaží zapojiť viacstranné africké inštitúcie. Rada systematicky začleňuje otázku Zimbabwe do programu všetkých ministerských stretnutí organizovaných s Juhoafrickým rozvojovým spoločenstvom, odkedy boli zavedené reštriktívne opatrenia. EÚ nastolila otázku Zimbabwe aj v rámci Výboru Organizácie spojených národov pre ľudské práva. Rada osobitne uvítala iniciatívu Juhoafrického rozvojového spoločenstva a mandát udelený prezidentovi Mbekimu na uľahčenie dialógu medzi opozíciou a vládou, ako aj vymenovanie pána Kikweteho za predsedu orgánu Juhoafrického rozvojového spoločenstva. Rada sa teší na prvé výsledky týchto afrických iniciatív a ak to bude vhodné, preskúma svoje stanovisko."@sk19
". Svet pozorno spremlja kritične politične in gospodarske razmere v Zimbabveju. Svet je o tem vprašanju razpravljal na seji dne 23. aprila 2007, na seji dne 22. julija, torej pred kratkim, pa je pridobil dodatne informacije o tej težavi. Strategija Sveta je bila javno znana vse od prve uvedbe omejevalnih ukrepov. Svet se je leta 2002 odločil za uvedbo omejevalnih ukrepov proti zimbabvejskim voditeljem ter izjavil, da dokler se bodo človekove pravice še naprej kršile, bo Svet ohranil omejevalne ukrepe proti vladi v Zimbabveju in tistim, ki so odgovorni za takšne kršitve ter za kršitve pravice do svobodnega izražanja, združevanja in mirnega zbiranja. Poleg tega je Svet izjavil, da se bodo takšni ukrepi odpravili šele, ko se bodo vzpostavile razmere, ki zagotavljajo spoštovanje človekovih pravic, demokratičnih načel in pravne države. Svet je 23. aprila kot odgovor na nedavna nasilna dejanja in kršitve človekovih pravic razširil seznam prepovedi izdaje vizumov. Po uvedbi omejevalnih ukrepov si je Svet prizadeval za vključitev afriških večstranskih institucij. Svet je vprašanje Zimbabveja sistematično vključil na dnevni red vseh ministrskih srečanj, organiziranih v sodelovanju z Južnoafriško razvojno skupnostjo po uvedbi ukrepov. EU je na vprašanje Zimbabveja opozorila tudi komisijo Združenih narodov za človekove pravice. Svet je pohvalil zlasti pobudo Južnoafriške razvojne skupnosti in mandat predsednika Mbekija za pospeševanje dialoga med opozicijo in vlado ter imenovanje gospoda Kikweteja kot predsednika enega od organov Južnoafriške razvojne skupnosti. Svet z zanimanjem pričakuje prve rezultate teh afriških pobud in bo po potrebi ustrezno prilagodil svoje stališče."@sl20
"Rådet följer redan det kritiska politiska och ekonomiska läget i Zimbabwe på nära håll. Rådet diskuterade denna fråga vid sitt möte den 23 april 2007 och fick ytterligare information om problemet vid sitt möte den 22 juli, alldeles nyligen alltså. Rådets strategi har varit allmänt känd alltsedan de restriktiva åtgärderna infördes. År 2002 beslutade rådet att införa restriktiva åtgärder mot Zimbabwes ledare. Rådet uppgav att så länge kränkningarna av de mänskliga rättigheterna fortsätter så kommer man anse det nödvändigt att behålla de restriktiva åtgärderna mot Zimbabwes regering och mot de personer som bär ansvaret för dessa kränkningar och hindrar åsiktsfriheten, föreningsfriheten och friheten att delta i fredliga sammankomster. Rådet uppgav dessutom att åtgärderna skulle hävas först när förutsättningar finns att garantera respekten för de mänskliga rättigheterna, de demokratiska principerna och rättsstatsprincipen. Som svar på de senaste våldshandlingarna och människorättskränkningarna beslutade rådet den 23 april att utöka förteckningen över personer som omfattas av viseringsförbud. Sedan de restriktiva åtgärderna infördes har rådet försökt engagera Afrikas multilaterala institutioner. Rådet har systematiskt tagit upp Zimbabwe vid alla ministermöten som anordnats med Södra Afrikas utvecklingsgemenskap (SADC) ända sedan åtgärderna infördes. EU har också diskuterat Zimbabwe med FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Rådet hyllade särskilt SADC:s initiativ och det mandat som getts åt president Thabo Mbeki att underlätta dialogen mellan oppositionen och regeringen, liksom utnämningen av Jakaya Mrisho Kikwete till ordförande för SADC:s organ. Rådet ser fram emot de första resultaten av dessa afrikanska initiativ och kommer vid behov att se över sin ståndpunkt med utgångspunkt från dem."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph