Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-300"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.23.3-300"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Gostaria de referir ao Sr. Deputado, aliás como já disse, que as questões de direitos humanos ligadas à protecção e respeito dos direitos humanos são temas que constam permanentemente do diálogo entre a União Europeia e países terceiros. É uma preocupação do Conselho e é uma preocupação permanente e constante das várias presidências que ocupam a Presidência do Conselho e assim será também durante a Presidência portuguesa. Portugal que, de resto, por razões próprias, históricas, tem relativamente aos direitos humanos uma atenção particular. Ainda ontem tive oportunidade de referir aqui a alguns deputados do Parlamento Europeu que nós próprios, tendo tido uma ditadura em Portugal até 1974, somos particularmente sensíveis a tudo o que tem a ver com a democracia, com o Estado de direito e com os direitos humanos. São temas que nos são especialmente caros e, portanto, no nosso diálogo com os países terceiros, mas também com Israel, não deixaremos de ter estes pontos sempre presentes nesse diálogo que temos regularmente com as autoridades israelitas."@pt17
lpv:translated text
"Chtěl bych váženému panu poslanci říci, že jak jsem již uvedl, dodržování a ochrana lidských práv jsou stálým tématem v dialogu EU se třetími zeměmi. Toto téma je jednou z priorit Rady a neustálým a nepřetržitým zájmem jednotlivých předsednictví Rady a týká se to i portugalského předsednictví. Portugalsko je zvlášť citlivé na otázku lidských práv z vlastních historických důvodů. Jen včera jsem měl možnost zdůraznit jinému váženému poslanci Evropského parlamentu, že Portugalsko bylo do roku 1974 diktaturou, a proto jsme zvlášť citliví na jakékoli záležitosti související s demokracií, právním státem a lidskými právy. Tato témata jsou pro nás zvlášť zajímavá, a proto jsou součástí našeho dialogu s třetími zeměmi včetně Izraele, vždy tyto body zahrnujeme do pravidelného dialogu, který vedeme s izraelskými úřady."@cs1
"Som jeg allerede sagde, er respekt for og beskyttelse af menneskerettigheder faste emner i dialogen mellem EU og tredjelande. Det er også et emne, som Rådet er optaget af, og som de forskellige formandskaber for Rådet til stadighed behandler, og det gælder også for det portugisiske formandskab. Portugal er særligt opmærksom på menneskerettighederne på grund af landets egen fortid. Så sent som i går havde jeg lejlighed til at påpege over for nogle medlemmer af Europa-Parlamentet, at vi, fordi vi selv havde diktatur i Portugal indtil 1974, er særligt opmærksomme på alt, hvad der har med demokrati, retsstaten og menneskerettigheder at gøre. Disse emner ligger os særligt på sinde og optræder derfor i vores dialog med tredjelande, herunder Israel. Vi vil altid tage disse spørgsmål med i den regelmæssige dialog, som vi har med de israelske myndigheder."@da2
". Ich möchte dem verehrten Abgeordneten mitteilen, dass – wie ich bereits sagte – die Respektierung und der Schutz der Menschenrechte fortwährend Thema im Dialog der EU mit Drittländern sind. Es ist ein Anliegen des Rates und ein anhaltendes und fortwährendes Anliegen der einander ablösenden Ratsvorsitze, und das gilt auch für den portugiesischen Ratsvorsitz. Portugal ist, aufgrund seiner eigenen Geschichte, besonders aufmerksam gegenüber dem Thema Menschenrechte. Erst gestern hatte ich hier Gelegenheit, einigen verehrten Abgeordneten des Europäischen Parlaments gegenüber zum Ausdruck zu bringen, dass wir in Portugal bis 1974 selbst eine Diktatur erlebten und daher besonders empfänglich für alle Fragen sind, die mit Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten im Zusammenhang stehen. Diese Themen liegen uns besonders am Herzen, und daher werden sie in unserem Dialog mit Drittländern, auch mit Israel, immer eine übergeordnete Rolle spielen. Diese Punkte werden wir in den regelmäßigen Dialogen, die wir mit den israelischen Behörden führen, immer ansprechen."@de9
"Θέλω να πω στον αξιότιμο βουλευτή του ΕΚ ότι, όπως είπα, ο σεβασμός και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι σταθερά θέματα των διαλόγων μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών. Είναι ένα από τα μελήματα του Συμβουλίου και ένα συνεχές και σταθερό μέλημα των διαδοχικών Προεδριών του Συμβουλίου και αυτό ισχύει και για την πορτογαλική Προεδρία. Η Πορτογαλία επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τους δικούς της ιστορικούς λόγους. Μόλις χθες είχα την ευκαιρία να επισημάνω εδώ σε ορισμένους αξιότιμους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι, εφόσον οι ίδιοι βιώσαμε μια δικτατορία στην Πορτογαλία μέχρι το 1974, επιδεικνύουμε ιδιαίτερη ευαισθησία σε οτιδήποτε αφορά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά τα θέματα μας είναι εξόχως προσφιλή και, επομένως, περιλαμβάνονται στον διάλογό μας με τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων με το Ισραήλ• θα περιλαμβάνουμε πάντα αυτά τα σημεία στον τακτικό διάλογο που διεξάγουμε με τις ισραηλινές αρχές."@el10
"I should like to tell the honourable Member, as I said, that respect for and protection of human rights are constant themes in dialogue between the EU and third countries. It is one of the Council’s concerns and an ongoing and constant concern of the successive presidencies of the Council and that also applies to the Portuguese Presidency. Portugal is particularly attentive to human rights, for its own historical reasons. Only yesterday I had the opportunity to point out here to some honourable Members of the European Parliament that, since we ourselves had a dictatorship in Portugal until 1974, we are particularly sensitive to anything relating to democracy, the rule of law and human rights. Those topics are particularly dear to our hearts and therefore feature in our dialogue with third countries, including Israel; we shall always include those points in the regular dialogue that we have with the Israeli authorities."@en4
"Quisiera decirle a su Señoría, como ya manifesté, que el respeto por los derechos humanos y su protección son temas constantes en el diálogo entre la UE y terceros países. Es una de las inquietudes del Consejo, y un actual y constante motivo de preocupación para las presidencias sucesivas del Consejo, lo que se aplica también a la Presidencia portuguesa. Por sus propias razones históricas, Portugal muestra especial atención hacia los derechos humanos; sin ir más lejos, ayer mismo tuve oportunidad de señalar aquí a algunas de sus Señorías que, al haber sufrido en nuestras propias carnes una dictadura en Portugal hasta 1974, somos particularmente susceptibles hacia todo lo relacionado con la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Dichas materias nos afectan con especial profundidad y, por lo tanto, caracterizan nuestro diálogo con terceros países, entre los que se encuentra Israel; son puntos que incluiremos siempre en el diálogo regular que mantenemos con las autoridades israelíes."@es21
"Ma tahaksin öelda austatud parlamendiliikmele, nagu olen öelnud, et inimõiguste austamine ja kaitsmine on pidev teema ELi ja kolmandate riikide vahelistes dialoogides. See on üks nõukogu mureküsimustest ning nõukogu järjestikuste eesistumiste jätkuv ja püsiv mure ning see kehtib ka eesistujariik Portugali kohta. Portugal on inimõiguste suhtes eriti tähelepanelik, tema enda ajaloolistel põhjustel. Alles eile oli mul võimalus juhtida siin mõnede austatud Euroopa Parlamendi parlamendiliikmete tähelepanu sellele, et kuna meil endal oli Portugalis diktatuur kuni 1974. aastani, oleme me eriti tundlikud kõige suhtes, mis on seotud demokraatia, õigusriigi ja inimõigustega. Need teemad on meile südamest kallid ja seepärast tunnusjooneks meie dialoogis kolmandate riikidega, sealhulgas Iisraeliga; me peaksime need punktid alati lisama korrapärastesse dialoogidesse, mida peame Iisraeli ametivõimudega."@et5
". Haluan sanoa arvoisalle jäsenelle, että, kuten jo totesin, ihmisoikeuksien noudattaminen ja suojelu ovat kestoaiheita EU:n ja kolmansien maiden välisessä vuoropuhelussa. Ne ovat neuvoston huolenaiheita ja neuvoston vaihtuvien puheenjohtajavaltioiden jatkuvia huolenaiheita, ja tämä pätee myös puheenjohtajavaltio Portugaliin. Portugali kiinnittää erityistä huomiota ihmisoikeuskysymyksiin omista historiallisista syistään. Minulla oli vasta eilen mahdollisuus huomauttaa joillekin arvoisille Euroopan parlamentin jäsenille, että koska Portugalissa vallitsi diktatuuri vuoteen 1974 asti, seuraamme erityisen tarkasti kaikkea demokratiaan, oikeusvaltioon ja ihmisoikeuksin liittyvää. Nämä aiheet ovat meille erityisen tärkeitä, ja ne ovat siksi mukana vuoropuhelussamme kolmansien maiden ja myös Israelin kanssa. Sisällytämme aina nämä aiheet Israelin viranomaisten kanssa säännöllisesti käymäämme vuoropuheluun."@fi7
". Je souhaite dire à l’honorable membre, comme je l'ai dit, que le respect et la protection des droits de l'homme sont un thème constant dans le dialogue entre l'UE et les pays tiers. Il s’agit d’une des préoccupations du Conseil et une préoccupation continue et constante des présidences successives du Conseil et il en va de même avec la présidence portugaise. Le Portugal est particulièrement attentif aux droits de l'homme, pour des raisons historiques. Pas plus tard qu’hier, j’ai eu l'occasion de faire remarquer à certains honorables membres du Parlement européen qu'étant donné que le Portugal a connu une dictature jusqu'en 1974, nous sommes particulièrement sensibles à toute question relative à la démocratie, à l'État de droit et aux droits de l’homme. Ces thèmes nous sont particulièrement chers et font ainsi partie de notre dialogue avec les pays tiers, y compris avec Israël; ces points feront toujours partie du dialogue régulier que nous entretenons avec les autorités israéliennes."@fr8
"Szeretném azt mondani a tisztelt képviselőnek – amint azt már említettem –, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása és védelme az EU és harmadik országok közötti párbeszédek állandó témáját képezik. Ez a Tanács egyik aggálya és a Tanács további elnökségeinek folyamatos és állandó aggálya, és ez a portugál elnökségre is vonatkozik. Portugália – saját történelmi okai miatt – különös figyelmet szentel az emberi jogoknak. Épp tegnap volt alkalmam itt az Európai Parlament néhány tisztelt képviselője számára rámutatni arra, hogy – mivel magában Portugáliában is 1974-ig diktatúra volt – különösen érzékenyek vagyunk mindenre, ami a demokráciával, a jogállamisággal és az emberi jogokkal kapcsolatos. E témák különösen kedvesek a számunkra és ezért azok szerepelnek a harmadik országokkal – beleértve Izraelt is – folytatott párbeszédünkben; e kérdéseket mindig is fel fogjuk venni az izraeli hatóságokkal folytatott rendszeres párbeszédeinkbe."@hu11
"Vorrei ricordare all’onorevole deputato che, come ho già detto, il rispetto e la tutela dei diritti umani sono questioni sempre all’ordine del giorno del dialogo fra l’Unione europea e i paesi terzi. Rappresentano una delle preoccupazioni del Consiglio, nonché una preoccupazione costante delle varie Presidenze del Consiglio, e ciò vale anche per la Presidenza portoghese. Il Portogallo è particolarmente attento alla questione dei diritti umani, a causa della sua storia. Solo ieri ho avuto l’opportunità di far presente ad alcuni onorevoli deputati del Parlamento che, poiché abbiamo avuto in Portogallo una dittatura fino al 1974, siamo particolarmente sensibili a tutto quanto abbia a che fare con la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani. Tali questioni ci stanno particolarmente a cuore, ed è per questo motivo che esse sono all’ordine del giorno del nostro dialogo con le autorità israeliane."@it12
"Norėčiau gerbiamam nariui pasakyti, kad, kaip minėjau, pagarba žmogaus teisėms ir žmogaus teisių apsauga yra nuolatinė ES ir trečiųjų valstybių dialogo tema. Tai yra vienas iš Tarybos rūpesčių ir dabartinis bei nuolatinis įvairių Tarybai pirmininkaujančių valstybių narių, įskaitant pirmininkaujančiąją valstybę narę Portugaliją, rūpestis. Portugalija ypatingai daug dėmesio skiria žmogaus teisėms dėl istorinių priežasčių. Dar vakar turėjau galimybę pažymėti kai kuriems gerbiamiems Europos Parlamento nariams, kad kadangi pati Portugalija iki 1974 m. buvo diktatūra, ypač jautriai reaguojame į viską, kas susiję su demokratija, teisine valstybe ir žmogaus teisėmis. Šios temos mums yra ypač artimos ir todėl nuolat aptariamos dialogo su trečiomis valstybėmis, įskaitant Izraelį, metu. Mes visada šiuos klausimus įtrauksime į reguliarų dialogą su Izraelio valdžios institucijomis."@lt14
"Cienījamais Komitejas locekli, kā jau es minēju, cilvēktiesību ievērošana un aizsardzība ir nemainīgs temats dialogā starp ES un trešajām valstīm. Tas ir viens no Padomi satraucošajiem jautājumiem, kā arī jautājums, kuru risina ikviena veiksmīga Padomes vadība, arī Portugāle. Portugāle īpašu uzmanību pievērš cilvēktiesībām savu vēsturisko notikumu dēļ. Tikai vakar man bija iespēja šeit dažiem cienījamiem Parlamenta locekļiem norādīt, ka kopš diktatūras Portugālē līdz 1974. gadam mēs esam īpaši jutīgi attiecībā uz demokrātiju, likuma varu un cilvēktiesībām. Šie jautājumi ir īpaši tuvi mūsu sirdīm, un tāpēc arī mūsu turpmākajā dialogā ar trešajām valstīm, tajā skaitā Izraēlu, mums vienmēr būtu jāietver daži no šiem punktiem, kurus mēs apspriedām ar Izraēlas iestādēm."@lv13
"Gostaria de referir ao Sr. Deputado, aliás como já disse, que as questões de direitos humanos ligadas à protecção e respeito dos direitos humanos são temas que constam permanentemente do diálogo entre a União Europeia e países terceiros. É uma preocupação do Conselho e é uma preocupação permanente e constante das várias presidências que ocupam a Presidência do Conselho e assim será também durante a Presidência portuguesa. Portugal que, de resto, por razões próprias, históricas, tem relativamente aos direitos humanos uma atenção particular. Ainda ontem tive oportunidade de referir aqui a alguns deputados do Parlamento Europeu que nós próprios, tendo tido uma ditadura em Portugal até 1974, somos particularmente sensíveis a tudo o que tem a ver com a democracia, com o Estado de direito e com os direitos humanos. São temas que nos são especialmente caros e, portanto, no nosso diálogo com os países terceiros, mas também com Israel, não deixaremos de ter estes pontos sempre presentes nesse diálogo que temos regularmente com as autoridades israelitas."@mt15
"Ik wil de geachte afgevaardigde nogmaals zeggen dat eerbiediging en bescherming van mensenrechten voortdurend thema’s vormen in de dialoog tussen de EU en derde landen. Dit is een van de zorgen van Raad en een voortdurende en constante zorg van de opeenvolgende voorzitterschappen van de Raad, en dat geldt ook voor het Portugese voorzitterschap. Portugal heeft in het bijzonder vanwege zijn eigen historie aandacht voor de mensenrechten. Gisteren nog had ik hier de gelegenheid enkele afgevaardigden van het Europees Parlement erop te wijzen dat wij bijzonder gevoelig zijn voor alles wat betrekking heeft op democratie, rechtsstaat en mensenrechten, aangezien wijzelf in Portugal tot 1974 een dictatuur kenden. Deze onderwerpen liggen ons bijzonder na aan het hart en spelen daarom een hoofdrol in onze dialoog met derde landen waaronder Israël; we zullen deze punten altijd opnemen in de reguliere dialoog die we met de Israëlische autoriteiten voeren."@nl3
"Chciałbym poinformować szanownego posła, jak już powiedziałem, że szacunek dla praw człowieka i ich ochrona to stale poruszane wątki w dialogu pomiędzy UE i krajami trzecimi. Jest to jeden z obszarów zainteresowań Rady oraz stały punkt, na którym koncentrują się kolejne prezydencje Rady, co ma zastosowanie także do prezydencji portugalskiej. Portugalia jest szczególnie uczulona na poszanowanie dla praw człowieka ze względu na swoją historię. Wczoraj miałem okazję przypomnieć jednemu z szanownych posłów Parlamentu Europejskiego, że ze względu na fakt, iż w Portugalii do roku 1974 panowały rządy dyktatury, jesteśmy szczególnie uczuleni na wszystko, co wiąże się z demokracją, rządami prawa i prawami człowieka. Kwestie te są szczególnie drogie naszym sercom, i dlatego pojawiają się w naszym dialogu z krajami trzecimi, także z Izraelem; będziemy zawsze uwzględniać je w regularnych rozmowach, prowadzonych z władzami izraelskimi."@pl16
"Gostaria de referir ao Sr. Deputado, aliás como já disse, que as questões de direitos humanos ligadas à protecção e respeito dos direitos humanos são temas que constam permanentemente do diálogo entre a União Europeia e países terceiros. É uma preocupação do Conselho e é uma preocupação permanente e constante das várias presidências que ocupam a Presidência do Conselho e assim será também durante a Presidência portuguesa. Portugal que, de resto, por razões próprias, históricas, tem relativamente aos direitos humanos uma atenção particular. Ainda ontem tive oportunidade de referir aqui a alguns deputados do Parlamento Europeu que nós próprios, tendo tido uma ditadura em Portugal até 1974, somos particularmente sensíveis a tudo o que tem a ver com a democracia, com o Estado de direito e com os direitos humanos. São temas que nos são especialmente caros e, portanto, no nosso diálogo com os países terceiros, mas também com Israel, não deixaremos de ter estes pontos sempre presentes nesse diálogo que temos regularmente com as autoridades israelitas."@ro18
"Chcel by som váženému pánovi poslancovi povedať, že ako som už spomínal, dodržiavanie a ochrana ľudských práv sú stálou témou v dialógu EÚ s tretími krajinami. Táto téma je jednou z priorít Rady a neustálym a nepretržitým záujmom jednotlivých predsedníctiev Rady a týka sa to aj portugalského predsedníctva. Portugalsko je osobitne citlivé na otázku ľudských práv z vlastných historických dôvodov. Len včera som mal možnosť zdôrazniť inému váženému poslancovi Európskeho parlamentu, že Portugalsko bolo do roku 1974 diktatúrou, a preto sme osobitne citliví na akékoľvek záležitosti súvisiace s demokraciou, právnym štátom a ľudskými právami. Tieto témy sú pre nás osobitne zaujímavé, a preto sú súčasťou nášho dialógu s tretími krajinami vrátane Izraela, vždy tieto body zahŕňame do pravidelného dialógu, ktorý vedieme s izraelskými úradmi."@sk19
". Poslancu želim povedati, da sta, kot sem rekel, spoštovanje in varstvo človekovih pravic stalni temi v dialogu med EU in tretjimi državami. Gre za eno od skrbi Sveta, ki je stalna in trajna pri vseh predsedstvih Sveta, kar velja tudi za portugalsko predsedstvo. Portugalska je posebno pozorna na človekove pravice zaradi svojih zgodovinskih razlogov. Prav včeraj sem nekaterim poslancem Evropskega parlamenta poudaril, da smo, ker smo imeli na Portugalskem diktaturo do leta 1974, še posebno občutljivi v zvezi z vsem, kar se nanaša na demokracijo, pravno državo in človekove pravice. Te teme so nam še posebno blizu in zato so sestavni del našega dialoga s tretjimi državami, vključno z Izraelom. Ta vprašanja vedno vključujemo v naš redni dialog z izraelskimi organi."@sl20
"Jag vill säga till ledamoten att respekten för och skyddet av de mänskliga rättigheterna, som jag sa, är ett återkommande tema i dialogen mellan EU och tredjeländer. Det är en av de frågor som rådet anser vara mycket viktiga och en fråga som rådets olika ordförandeskap ständigt och fortlöpande fäster stor vikt vid, och det gäller också det portugisiska ordförandeskapet. Portugal fäster särskild vikt vid de mänskliga rättigheterna, av sina egna, historiska skäl. Senast i går sa jag till några av Europaparlamentets ledamöter att eftersom Portugal var en diktatur fram till 1974 så är vi särskilt känsliga för alla frågor som rör demokratin, rättsstaten och de mänskliga rättigheterna. De här frågorna är hjärtefrågor för oss och återkommer därför i vår dialog med tredjeländer, även med Israel. Vi kommer alltid att ta upp de här frågorna i vår regelbundna dialog med de israeliska myndigheterna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph