Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-297"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.23.3-297"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pergunta nº 22 do Proinsias De Rossa () Em Novembro de 2005, o Subcomité "Diálogo político e cooperação" UE-Israel instituiu um grupo de trabalho "Direitos Humanos" UE-Israel. Tenciona o Conselho ponderar a possibilidade de transformar o grupo de trabalho "Direitos Humanos" UE-Israel, conferindo-lhe o estatuto de Subcomité "Direitos Humanos", que se reuniria mais regularmente do que o grupo de trabalho (o qual, até Fevereiro de 2007, se havia apenas avistado em duas ocasiões) e que poderia levar a efeito consultas regulares e sistemáticas com a sociedade civil em Israel, os territórios ocupados da Palestina e a UE, a fim de avaliar a situação dos direitos humanos em Israel e nos territórios ocupados da Palestina?"@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Otázka č. 22, kterou předkládá Proinsias De Rossa () V listopadu 2005 Podvýbor EU – Izrael pro politický dialog a spolupráci zřídil pracovní skupinu EU – Izrael pro lidská práva. Bude Rada uvažovat o rozšíření statutu pracovní skupiny EU – Izrael pro lidská práva na statut podvýboru pro lidská práva, který se bude scházet pravidelněji než pracovní skupina (která se do února 2007 sešla jen dvakrát) a který bude pravidelně a systematicky konzultovat s občanskou společností v Izraeli, na okupovaných palestinských územích a s EU, s cílem hodnotit situaci v dodržování lidských práv v Izraeli a na okupovaných palestinských územích?"@cs1
"Spørgsmål nr. 22 af Proinsias De Rossa () I november 2005 nedsatte EU-Israel-underudvalget om politisk dialog og samarbejde en EU-Israel-arbejdsgruppe om menneskerettigheder. Vil Rådet overveje at opgradere EU-Israel-arbejdsgruppen om menneskerettigheder til et underudvalg om menneskerettigheder, som mødes mere regelmæssigt end arbejdsgruppen (der indtil februar 2007 kun havde holdt to møder), og som regelmæssigt og systematisk kunne høre civilsamfundets mening i Israel, de besatte palæstinensiske områder og EU for dermed at kunne danne sig et billede af menneskerettighedssituationen i Israel og de besatte palæstinensiske områder?"@da2
"Anfrage Nr. 22 von Proinsias De Rossa () Im November 2005 rief der Unterausschuss „Politischer Dialog und Zusammenarbeit“ EU-Israel eine Arbeitsgruppe „Menschenrechte“ EU-Israel ins Leben. Wird der Rat in Erwägung ziehen, die Arbeitsgruppe „Menschenrechte“ EU-Israel zu einem Unterausschuss „Menschenrechte“ aufzuwerten, der regelmäßiger Sitzungen abhalten könnte als die Arbeitsgruppe (die bis Februar 2007 lediglich zu zwei Sitzungen zusammengetreten ist) und der regelmäßige und systematische Konsultationen mit der Zivilbevölkerung in Israel, den besetzten palästinensischen Gebieten und der EU durchführen könnte, um die Menschenrechtslage in Israel und in den besetzten palästinensischen Gebieten zu bewerten?"@de9
"Ερώτηση αριθ. 22 του κ. Proinsias De Rossa () Το Νοέμβριο του 2005 η Υποεπιτροπή ΕΕ-Ισραήλ για τον πολιτικό διάλογο και τη συνεργασία συγκρότησε μια ομάδα εργασίας ΕΕ-Ισραήλ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα εξετάσει το Συμβούλιο το ενδεχόμενο αναβάθμισης της ομάδας εργασίας ΕΕ-Ισραήλ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε υποεπιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που θα συναντάται πιο τακτικά από ό,τι η ομάδα εργασίας (που μέχρι τον Φεβρουάριο του 2007 συναντήθηκε μόνο δύο φορές) και που θα μπορεί να πραγματοποιεί τακτικές και συστηματικές διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών στο Ισραήλ, στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη και στην ΕΕ για την αξιολόγηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ισραήλ και στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη;"@el10
"Question No 22 by Proinsias De Rossa () In November 2005 the EU-Israel Subcommittee on Political Dialogue and Cooperation established an EU-Israel human rights working group. Will the Council consider upgrading the EU-Israel human rights working group into a subcommittee on human rights which would meet more regularly than the working group (which up to February 2007 had met on only two occasions) and which could hold regular and systematic consultations with civil society in Israel, the Occupied Palestinian Territories and the EU to assess the human rights situation in Israel and the OPT?"@en4
". Pregunta nº 22 de Proinsias De Rossa () En noviembre de 2005, la Subcomisión de Diálogo Político y Cooperación UE-Israel creó un Grupo de trabajo UE-Israel sobre Derechos Humanos. ¿Piensa el Consejo estudiar la posibilidad de convertir el citado grupo de trabajo en una subcomisión de derechos humanos, que podría reunirse con más regularidad que el grupo de trabajo (que hasta febrero de 2007 se había reunido únicamente en dos ocasiones) y que podría celebrar consultas regulares y sistemáticas con la sociedad civil en Israel, en los territorios palestinos ocupados y en la Unión Europea, para evaluar la situación de los derechos humanos en Israel y en los TPO?"@es21
"Küsimus 22, mille on esitanud Proinsias De Rossa () Novembris 2005 asutas ELi–Iisraeli poliitilise dialoogi ja koostöö allkomisjon ELi–Iisraeli inimõiguste töörühma. Kas nõukogu kaalub ELi–Iisraeli inimõiguste töörühma ennistamist inimõiguste allkomisjoniks, mis kohtuks korrapärasemalt kui töörühm (mis 2007. aasta veebruariks oli kokku tulnud vaid kahel korral) ning mis võiks pidada regulaarsemaid ja süsteemsemaid konsultatsioone kodanikuühiskonnaga Iisraelis, okupeeritud Palestiina alade ning ELiga, et hinnata inimõiguste olukorda Iisraelis ja okupeeritud Palestiina alasid?"@et5
"Seuraavana on Proinsias De Rossan laatima kysymys nro 22 (): EU:n ja Israelin välinen poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä käsittelevä alakomitea perusti EU:n ja Israelin välisen ihmisoikeustyöryhmän marraskuussa 2005. Voiko neuvosto harkita EU:n ja Israelin välisen ihmisoikeustyöryhmän muuttamista ihmisoikeuksia käsitteleväksi alakomiteaksi, joka kokoontuisi säännöllisemmin kuin työryhmä (joka on kokoontunut vain kahdesti helmikuuhun 2007 mennessä) ja joka voisi järjestää säännöllisiä ja järjestelmällisiä kuulemistilaisuuksia kansalaisyhteiskunnan kanssa Israelissa, miehitetyillä palestiinalaisalueilla ja EU:ssa, jotta voitaisiin arvioida Israelin ja miehitettyjen palestiinalaisalueiden ihmisoikeustilannetta?"@fi7
"Question N° 22 de Proinsias De Rossa () En novembre 2005, le sous-comité UE-Israël sur le dialogue et la coopération politiques a créé un groupe de travail UE-Israël sur les droits de l'homme. Le Conseil compte-t-il étudier la possibilité de valoriser ledit groupe de travail en en faisant une sous-commission des droits de l'homme, laquelle se réunirait plus régulièrement que le groupe de travail (qui ne s'est réuni qu'à deux reprises jusqu'en février 2007) et organiserait des consultations de façon plus systématique avec la société civile israélienne, les territoires palestiniens occupés et l'Union européenne, afin d'évaluer la situation des droits de l'homme en Israël et dans les territoires occupés?"@fr8
"22. számú kérdés, előterjesztette: Proinsias De Rossa () 2005 novemberében a politikai párbeszéddel és együttműködéssel foglalkozó EU-izraeli albizottság létrehozott egy EU-izraeli emberi jogi munkacsoportot. Fontolgatja-e a Tanács az EU-izraeli emberi jogi munkacsoport emberi jogi albizottsággá való felfokozását, amely rendszeresebben ülésezne, mint a munkacsoport (amely 2007 februárjáig csak két alkalommal találkozott) és amely rendszeres és szisztematikus konzultációkat tartana Izraelben, a megszállt palesztin területeken és az EU-ban a civil társadalommal az izraeli és a megszállt palesztin területeken meglévő emberi jogi helyzet értékelése céljából?"@hu11
"Annuncio l’ interrogazione n. 22 di Proinsias De Rossa () Nel novembre 2005, la sottocommissione UE-Israele sul dialogo e la cooperazione politica ha creato un gruppo di lavoro UE-Israele sui diritti umani. Il Consiglio esaminerà l’opportunità di elevare di grado il gruppo di lavoro UE-Israele sui diritti umani in una sottocommissione sui diritti umani che si riunisca più regolarmente del gruppo di lavoro (che al febbraio 2007 si era riunito soltanto in due occasioni) e che potrebbe tenere consultazioni regolari e sistematiche con la società civile in Israele, nei territori palestinesi occupati e nell’UE per valutare la situazione dei diritti umani in Israele e nei TPO?"@it12
"Klausimas Nr.22, Proinsias De Rossa () 2005 m. lapkričio mėn. ES ir Izraelio Politinio dialogo ir bendradarbiavimo pakomitetis įsteigė ES ir Izraelio žmogaus teisių darbo grupę. Ar Taryba svarstys ES ir Izraelio žmogaus teisių darbo grupės išplėtimą iki Žmogaus teisių pakomitečio, kurio susitikimai būtų rengiami reguliariau nei darbo grupės (kuri iki 2007 m. vasario mėn. susitiko tik du kartus) ir kuris vykdytų reguliarias ir sistemingas konsultacijas su Izraelio pilietine visuomene, okupuotomis Palestinos teritorijomis ir ES, siekiant įvertinti žmogaus teisių padėtį Izraelyje ir okupuotose Palestinos teritorijose?"@lt14
"Jautājums Nr. 22, ko uzdeva Proinsias De Rossa () 2005. gada novembrī ES-Izraēlas Politiskā dialoga un sadarbības apakškomiteja izveidoja ES-Izraēlas cilvēktiesību darba grupu. Vai Padome plāno pārveidot ES-Izraēlas cilvēktiesību darba grupu par apakškomiteju cilvēktiesību jautājumos, kas sanāktu kopā biežāk nekā darba grupa (kas līdz 2007. gada februārim tikās tikai divas reizes) un regulāri un sistemātiski sniegtu konsultācijas civilajiem iedzīvotājiem Izraēlā, Palestīnā un ES, lai novērtētu situāciju cilvēktiesību jomā Izraēlā un okupētajā Palestīnas teritorijā?"@lv13
"Pergunta nº 22 do Proinsias De Rossa () Em Novembro de 2005, o Subcomité "Diálogo político e cooperação" UE-Israel instituiu um grupo de trabalho "Direitos Humanos" UE-Israel. Tenciona o Conselho ponderar a possibilidade de transformar o grupo de trabalho "Direitos Humanos" UE-Israel, conferindo-lhe o estatuto de Subcomité "Direitos Humanos", que se reuniria mais regularmente do que o grupo de trabalho (o qual, até Fevereiro de 2007, se havia apenas avistado em duas ocasiões) e que poderia levar a efeito consultas regulares e sistemáticas com a sociedade civil em Israel, os territórios ocupados da Palestina e a UE, a fim de avaliar a situação dos direitos humanos em Israel e nos territórios ocupados da Palestina?"@mt15
"Vraag 22 van Proinsias De Rossa () In november 2005 heeft de Subcommissie EU-Israël inzake politieke dialoog en samenwerking een Werkgroep mensenrechten EU-Israël opgericht. Is de Raad voornemens de Werkgroep mensenrechten EU-Israël op te waarderen tot een subcommissie inzake mensenrechten die regelmatiger bijeenkomt dan de werkgroep (die tot februari 2007 slechts tweemaal bijeenkwam) en geregeld en systematisch overleg pleegt met het maatschappelijk middenveld in Israël, de bezette Palestijnse gebieden en de EU om de mensenrechtensituatie in Israël en de bezette gebieden te beoordelen?"@nl3
"Pytanie nr 22 skierowane przez: Proinsias De Rossa () W listopadzie 2005 roku podkomisja ds. dialogu politycznego i współpracy UE i Izraela powołała grupę roboczą ds. praw człowieka UE-Izrael. Czy Rada rozważy możliwość podniesienia statusu grupy roboczej ds. praw człowieka UE-Izrael do rangi podkomisji ds. praw człowieka, która spotykałaby się bardziej regularnie, niż grupa robocza (która do lutego 2007 roku spotkała się zaledwie dwukrotnie), a która mogłaby prowadzić regularne i systematyczne konsultacje ze społeczeństwem obywatelskim w Izraelu, na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich i w UE w celu oceny sytuacji w zakresie praw człowieka w Izraelu i na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich?"@pl16
"Pergunta nº 22 do Proinsias De Rossa () Em Novembro de 2005, o Subcomité "Diálogo político e cooperação" UE-Israel instituiu um grupo de trabalho "Direitos Humanos" UE-Israel. Tenciona o Conselho ponderar a possibilidade de transformar o grupo de trabalho "Direitos Humanos" UE-Israel, conferindo-lhe o estatuto de Subcomité "Direitos Humanos", que se reuniria mais regularmente do que o grupo de trabalho (o qual, até Fevereiro de 2007, se havia apenas avistado em duas ocasiões) e que poderia levar a efeito consultas regulares e sistemáticas com a sociedade civil em Israel, os territórios ocupados da Palestina e a UE, a fim de avaliar a situação dos direitos humanos em Israel e nos territórios ocupados da Palestina?"@ro18
"Otázka č. 22, ktorú predkladá Proinsias De Rossa () V novembri 2005 Podvýbor EÚ – Izrael – Politický dialóg a spolupráca zriadil pracovnú skupinu EÚ – Izrael pre ľudské práva. Bude Rada uvažovať o rozšírení štatútu pracovnej skupiny EÚ – Izrael pre ľudské práva na štatút podvýboru pre ľudské práva, ktorý sa bude stretávať pravidelnejšie ako pracovná skupina (ktorá sa do februára 2007 stretla len dvakrát) a ktorý bude pravidelne a systematicky konzultovať s občianskou spoločnosťou v Izraeli, na okupovaných palestínskych územiach a s EÚ, s cieľom hodnotiť situáciu v dodržiavaní ľudských práv v Izraeli a na okupovaných palestínskych územiach?"@sk19
"Vprašanje št. 22 predložil Proinsias De Rossa () Novembra 2005 je pododbor za politični dialog in sodelovanje EU-Izrael ustanovil delovno skupino za človekove pravice EU-Izrael. Ali bo Svet preučil preoblikovanje delovne skupine za človekove pravice EU-Izrael v pododbor za človekove pravice, ki bi se sestajal pogosteje kot delovna skupina (ki se je do februarja 2007 sestala le dvakrat) ter bi se lahko redno in sistematično posvetoval s civilno družbo v Izraelu, na zasedenih palestinskih ozemljih in v EU, da bi ocenil položaj človekovih pravic v Izraelu in na zasedenih palestinskih ozemljih?"@sl20
"Fråga nr 22 från Proinsias De Rossa () I november 2005 inrättade underkommittén EU–Israel för politisk dialog och samarbete en arbetsgrupp EU–Israel för mänskliga rättigheter. Kommer rådet att ta under övervägande att uppgradera arbetsgruppen EU–Israel till en underkommitté för mänskliga rättigheter som kommer att mötas mer regelbundet än arbetsgruppen (som fram till februari 2007 bara sammanträtt två gånger) och som regelbundet och systematiskt kan samråda med det civila samhället i Israel, de ockuperade palestinska områdena och EU för att bedöma situationen när det gäller mänskliga rättigheter i Israel och de ockuperade palestinska områdena?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Aihe: EU:n ja Israelin välisen ihmisoikeuksia käsittelevän alakomitean perustaminen"7
"Angående: Inrättande av en underkommitté EU–Israel för mänskliga rättigheter"22
"Asunto: Creación de una subcomisión de derechos humanos UE-Israel"21
"Betreft: Oprichting van een Subcommissie mensenrechten EU-Israël"3
"Betrifft: Einrichtung eines Unterausschusses „Menschenrechte“ EU-Israel"9
"Dotyczy: Utworzenia podkomisji ds. praw człowieka przez UE i Izrael"16
"Objet: Création d'une sous-commission des droits de l'homme UE-Israël"8
"Oggetto: Creazione della sottocommissione UE-Israele sui diritti umani"12
"Om: Nedsættelse af et EU-Israel-underudvalg om menneskerettigheder"2
"Subject: Establishment of EU-Israel Subcommittee on Human Rights"4
"Teema: ELi-Iisraeli inimõiguste allkomisjoni loomine"5
"Tema: Dėl ES ir Izraelio Žmogaus teisių pakomitečio steigimo"14
"Temats: ES-Izraēlas Cilvēktiesību apakškomitejas dibināšana"13
"Tárgy: Az EU-izraeli Emberi Jogi Albizottság létrehozása"11
"Vec: Zriadenie Podvýboru EÚ – Izrael – Ľudské práva"19
"Věc: Zřízení Podvýboru EU – Izrael pro lidská práva"1
"Zadeva: Ustanovitev pododbora za človekove pravice EU-Izrael"20
"Θέμα: Συγκρότηση Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΕ-Ισραήλ"10

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph