Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-285"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.23.3-285"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A situação política na Bósnia-Herzegovina encontra-se numa fase que é muito delicada. O veredicto do Tribunal Internacional de Justiça no processo da Bósnia-Herzegovina contra a Sérvia e o Montenegro sobre a aplicação da Convenção sobre o Genocídio, no final de Fevereiro, trouxe para a ribalta os antagonismos que pareciam ter, de alguma forma, abrandado após a formação do Conselho de Ministros em 9 de Fevereiro. A União Europeia manifestou às autoridades bósnias a sua preocupação pelo facto de a deterioração do clima político no país, o regresso da retórica nacionalista e a falta de vontade política para chegar a um compromisso estarem a pôr em perigo o processo de reforma. A Bósnia-Herzegovina necessita de funcionar efectivamente como um único espaço económico e administrativo, por forma a garantir o progresso dos seus cidadãos e na senda da União Europeia. Quanto às relações com a União Europeia e ao processo de estabilização e associação, ficaram concluídas em Dezembro as conversações de carácter técnico sobre o Acordo de Estabilização e Associação, tendo todos os Estados-Membros apoiado integralmente o resultado das negociações técnicas sobre este acordo em 3 de Maio. A falta de progressos concretos na reforma da polícia está a impedir a conclusão das conversações sobre o Acordo de Estabilidade e Associação. O recém-nomeado Alto Representante, representante especial da União Europeia, Miroslav Lajcak, que assumiu as suas funções no início de Julho, estabeleceu como suas primeiras e imediatas prioridades, em conformidade com as preocupações do Comité Director do Conselho de Implementação da Paz e do Conselho da União Europeia, criar uma atmosfera política construtiva e reestruturar a polícia. Neste contexto, o Alto Representante, representante especial da União Europeia, está confiante em que possam ser alcançados progressos até final do corrente mês de Setembro."@pt17
lpv:translated text
"Politická situace v Bosně a Hercegovině se nachází ve velmi delikátní fázi. Rozsudek Mezinárodního soudního dvora ve věci, kterou koncem února předložila Bosna a Hercegovina proti Srbsku a Černé hoře týkající se uplatňování Úmluvy o zabránění a trestání zločinů genocidia, vedl k obnovení antagonismu, který se zdál být do jisté míry zmírněný po zřízení rady ministrů dne 9. února. EU oznámila bosenským úřadům, že se obává, že zhoršení politického ovzduší v zemi, návrat nacionalistické rétoriky a nedostatek politické vůle k dosažení dohody ohrožují proces reforem. Bosna a Hercegovina musí fungovat efektivně jako jednotný hospodářský a správní prostor, s cílem zabezpečit svým občanům pokrok a cestu směrem k členství v EU. Pokud jde o vztahy s EU a proces stabilizace a přidružení, technické rozhovory o dohodě o stabilizaci a přidružení byly ukončeny v prosinci, všechny členské státy poskytly dne 3. května plnou podporu výsledku technických jednání o této dohodě. Ukončení rozhovorů o dohodě o stabilizaci a přidružení brzdí nedostatek hmatatelného pokroku v oblasti reformy policie. Nedávno jmenovaný vysoký představitel/zvláštní zástupce EU Miroslav Lajčák, který úřad přebral začátkem července, stanovil jako svoje první a nejdůležitější priority, v souladu s obavami vyjádřenými řídicím výborem Rady pro nastolení míru a Radou Evropské unie, vytvoření konstruktivního politického klimatu a restrukturalizace policejních sil. V této souvislosti je vysoký představitel/zvláštní zástupce EU přesvědčen, že pokroku je možné dosáhnout do konce tohoto měsíce."@cs1
"Den politiske situation i Bosnien-Hercegovina er inde i en meget vanskelig fase. Den Internationale Domstols dom i den sag, som Bosnien-Hercegovina i slutningen af februar anlagde mod Serbien og Montenegro om anvendelse af konventionen om folkemord, bragte de modsætninger frem i dagens lys, som så ud til at være mildnet noget efter oprettelsen af Ministerrådet den 9. februar. EU har sagt til de bosniske myndigheder, at man frygtede, at forværringen af det politiske klima i landet, den tilbagevendende nationalistiske retorik og den manglende politiske vilje til at nå frem til en aftale truede reformprocessen. Bosnien-Hercegovina er nødt til at fungere effektivt som en samlet økonomi og et samlet administrativt område for at sikre fremskridt for borgerne og fremskridt på vejen frem mod EU-medlemskab. Hvad angår forholdet til EU og stabiliserings- og associeringsprocessen, blev de tekniske drøftelser om stabiliserings- og associeringsaftalen afsluttet i december, idet alle medlemsstaterne gav deres fulde støtte til resultatet af de tekniske forhandlinger om aftalen den 3. maj. De manglende håndgribelige fremskridt i den politiske reformproces er en hindring for at afslutte forhandlingerne om stabiliserings- og associeringsaftalen. EU's nyligt udpegede højtstående repræsentant og særlige udsending, Miroslav Lajèak, som tiltrådte i begyndelsen af juli, satte sig som sit første og øjeblikkelige mål at skabe et konstruktivt politisk klima og genoprette politistyrken i overensstemmelse med de bekymringer, som bestyrelsen for fredsgennemførelsesrådet og EU's Råd havde givet udtryk for. I denne forbindelse mener EU's højtstående repræsentant og særlige udsending, at der kan opnås fremskridt ved udgangen af denne måned."@da2
"Die politische Lage in Bosnien-Herzegowina befindet sich in einer schwierigen Phase. Durch das Urteil des Internationalen Gerichtshofes in der Sache Bosnien-Herzegowina gegen Serbien und Montenegro Ende Februar, die sich mit der Anwendung des Übereinkommens über den Völkermord befasste, sind die Gegensätze wieder aufgebrochen, die anscheinend durch die Bildung des Ministerrats am 9. Februar teilweise abgeschwächt worden waren. Die EU teilte den bosnischen Behörden mit, sie fürchte, die Verschlechterung des politischen Klimas im Land, die Rückkehr zu nationalistischen Parolen und der Mangel an politischem Willen, eine Einigung zu erzielen, würden den Reformprozess gefährden. Bosnien-Herzegowina muss als einzelner Wirtschafts- und Verwaltungsraum wirksam agieren, um seinen Bürgern den Fortschritt zu sichern und den Weg in Richtung EU-Mitgliedschaft weiterzuverfolgen. Was die Beziehungen zur EU und das Stabilisierungs- und Assoziierungsverfahren betrifft, so wurden die technischen Gespräche zum Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen im Dezember abgeschlossen, nachdem alle Mitgliedstaaten ihre volle Unterstützung für das Ergebnis der technischen Verhandlungen über dieses Abkommen am 3. Mai zugesagt hatten. Der Abschluss der Gespräche über das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen wird durch den Mangel an greifbaren Fortschritten im Bereich der Polizeireform aufgehalten. Der kürzlich ernannte Hohe Vertreter/EU-Sonderbeauftragte Miroslav Lajčak, der sein Amt Anfang Juli antrat, legte im Einklang mit den Anliegen des Lenkungsausschusses des Rates für die Umsetzung des Friedens und des Rates der Europäischen Union die Schaffung eines konstruktiven politischen Klimas und die Neustrukturierung der Polizei als seine ersten und unmittelbaren Prioritäten fest. In diesen Bereichen ist der Hohe Vertreter/EU-Sonderbeauftragte zuversichtlich, bis zum Ende dieses Monats Fortschritte erzielen zu können."@de9
"Η πολιτική κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι σε πολύ ευαίσθητη φάση. Η ετυμηγορία του Διεθνούς Δικαστηρίου στην υπόθεση προσφυγής που κατέθεσε στα τέλη Φεβρουαρίου η Βοσνία-Ερζεγοβίνη εναντίον της Σερβίας και του Μαυροβουνίου σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης για τη Γενοκτονία, έφερε στην επιφάνεια τους ανταγωνισμούς, που φαινόταν ότι σε κάποιον βαθμό είχαν αμβλυνθεί μετά τη συγκρότηση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 9 Φεβρουαρίου. Η ΕΕ εξέφρασε στις βοσνιακές αρχές τον φόβο της πως η επιδείνωση του πολιτικού κλίματος στη χώρα, η επιστροφή στην εθνικιστική ρητορεία και η έλλειψη πολιτικής βούλησης για την επίτευξη συμφωνίας έθεταν σε κίνδυνο τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη πρέπει να λειτουργήσει αποτελεσματικά ως ενιαίος οικονομικός και διοικητικός χώρος, προκειμένου να διασφαλιστεί πρόοδος για τους πολίτες της και στην πορεία με στόχο την ένταξη στην ΕΕ. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με την ΕΕ και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης, οι τεχνικές συζητήσεις για τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο, αφού όλα τα κράτη μέλη παρείχαν την πλήρη στήριξή τους στο αποτέλεσμα των τεχνικών διαπραγματεύσεων γι’ αυτήν τη συμφωνία στις 3 Μαΐου. Η ολοκλήρωση των συζητήσεων για τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης παραμένει όμηρος της έλλειψης απτής προόδου σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της αστυνομίας. Ο προσφάτως ορισθείς Ύπατος Εκπρόσωπος/Ειδικός Απεσταλμένος της ΕΕ, Miroslav Lajčak, που ανέλαβε καθήκοντα στις αρχές Ιουλίου, έθεσε ως αρχικές και άμεσες προτεραιότητες, ως αντανάκλαση και των ανησυχιών της επιτελικής ομάδας του Συμβουλίου για την εφαρμογής της ειρήνης και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη δημιουργία εποικοδομητικού πολιτικού κλίματος και την αναδιάρθρωση της αστυνομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ύπατος Εκπρόσωπος/Ειδικός Απεσταλμένος της ΕΕ είναι πεπεισμένος ότι μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα."@el10
"The political situation in Bosnia-Herzegovina is in a very delicate phase. The verdict of the International Court of Justice in the case brought at the end of February by Bosnia-Herzegovina against Serbia and Montenegro on the application of the Convention on Genocide, brought to the surface the antagonisms which seemed to have been to some extent assuaged following the setting up of the Council of Ministers on 9 February. The EU told the Bosnian authorities that it feared that the deterioration of the political climate in the country, the return of nationalist rhetoric and lack of political will to reach an agreement were endangering the reform process. Bosnia-Herzegovina needs to operate effectively as a single economic and administrative space in order to ensure progress for its citizens and on the path towards EU membership. As regards relations with the EU and the stabilisation and association process, the technical talks on the Stabilisation and Association Agreement were concluded in December, all Member States having given full support to the result of the technical negotiations on that agreement on 3 May. The conclusion of the talks on the Stabilisation and Association Agreement is being held up by the lack of tangible progress on police reform. The recently appointed High Representative/EU Special Representative, Miroslav Lajčak, who took up office at the beginning of July, set as his initial and immediate priorities, in line with the concerns of the Steering Board of the Peace Implementation Council and of the Council of the European Union, the creation of a constructive political climate and the restructuring of the police force. In that context the High Representative/EU Special Representative is confident that progress can be achieved by the end of this month."@en4
"La situación política en Bosnia y Herzegovina se encuentra en una fase muy delicada. La sentencia del Tribunal Internacional de Justicia en el caso planteado a finales de febrero por Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, hizo aflorar los antagonismos que parecían haberse soterrado, hasta cierto punto, tras el establecimiento del Consejo de Ministros de fecha 9 de febrero. La UE manifestó a las autoridades bosnias su temor de que se produjera un deterioro del clima político en el país, el retorno a la retórica nacionalista y la falta de voluntad política para alcanzar un acuerdo, que amenazaran el proceso de reforma. Bosnia y Herzegovina debe operar eficazmente como un espacio económico y administrativo único con el fin de asegurar el progreso para sus ciudadanos sobre la senda hacia la adhesión a la UE. En cuanto a las relaciones con la UE y el proceso de estabilización y asociación, las negociaciones técnicas sobre el Acuerdo de Estabilización y Asociación concluyeron en diciembre, con el pleno apoyo de todos los Estados miembros al resultado de las negociaciones técnicas de dicho acuerdo el 3 de mayo. La conclusión de las negociaciones sobre el Acuerdo de Estabilización y Asociación se está viendo retrasada debido a la falta de un avance tangible en la reestructuración policial. Miroslav Lajèak, Alto Representante/Representante Especial de la UE, nombrado recientemente y que asumió su cargo a principios del mes de julio, estableció como sus prioridades iniciales e inmediatas, en línea con las inquietudes de la Junta Directiva del Consejo de Aplicación de la Paz y del Consejo de la Unión Europea, la creación de un clima político constructivo y la reestructuración de las fuerzas policiales. En dicho contexto, el Alto Representante/Representante Especial de la UE se muestra confiado en que puedan lograrse avances a finales de este mes."@es21
"Poliitiline olukord Bosnia ja Hertsegoviinas on väga hapras seisus. Rahvusvahelise Kohtu otsus kaasuse kohta, mille esitas veebruari lõpus Bosnia ja Hertsegoviina Serbia ja Montenegro vastu genotsiidi konventsiooni kohaldamise kohta, tõi pinnale vastuolud, mis tundusid olevat teatud määral leevenenud pärast ministrite nõukogu 9. veebruaril. EL ütles Bosnia ametivõimudele, et ta kardab, et poliitilise kliima halvenemine riigis, riikliku retoorika tagasitulek ja poliitilise tahte puudumine kokkuleppeni jõudmiseks ohustavad reformiprotsessi. Bosnia ja Hertsegoviinal on vaja tõhusalt tegutseda iseseisva majandusliku ja haldusliku üksusena, et tagada edusammud oma kodanike jaoks ning teel ELi liikmelisuse suunas. Mis puutub suhetesse ELiga ning stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi, lõpetati tehnilised kõnelused stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingust detsembris, kui kõik liikmesriigid olid andnud oma täieliku toetuse tehniliste läbirääkimiste tulemustele kõnealuse lepingu alal 3. mail. Stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu alaste kõneluste lõppjäreldust on toetanud käegakatsutava progressi puudumine politseireformis. Hiljuti nimetatud kõrge esindaja / ELi eriesindaja Miroslav Lajčak, kes võttis ameti üle juuli alguses, seadis oma esmasteks ja otsesteks prioriteetideks, kooskõlas rahu tagamise nõukogu juhtorgani ning Euroopa Liidu Nõukogu murega, konstruktiivse poliitilise kliima loomise ning politseijõu uuesti üles ehitamise. Selles kontekstis on kõrge esindaja / ELi eriesindaja kindel, et edusamme on võimalik saavutada käesoleva kuu lõpuks."@et5
". Bosnia-Hertsegovinan poliittinen tilanne on hyvin arassa vaiheessa. Kansainvälisen tuomioistuimen tuomio asiassa, jossa Bosnia-Hertsegovina nosti helmikuun lopulla syytteen Serbiaa ja Montenegroa vastaan joukkotuhonnasta tehdyn YK:n yleissopimuksen soveltamisesta, nosti pintaan vihamielisyyksiä, jotka ovat nähtävästi jonkin verran laantuneet ministerineuvoston muodostamisen jälkeen 9. helmikuuta. EU on todennut Bosnian viranomaisille pelkäävänsä, että maan poliittisen ilmaston kiristyminen, nationalistisen retoriikan paluu ja poliittinen haluttomuus saada aikaan sopimus vaarantavat rauhanprosessin. Bosnia-Hertsegovinan on toimittava tehokkaasti yhtenäisenä taloudellisena ja hallinnollisena alueena varmistaakseen kansalaisilleen etenemisen kohti EU:n jäsenyyttä. Suhteista EU:hun sekä vakautus- ja assosiaatioprosessista voidaan todeta, että vakautus- ja assosiaatiosopimusta koskevat tekniset neuvottelut saatiin päätökseen joulukuussa sen jälkeen, kun kaikki jäsenvaltiot olivat antaneet täyden tukensa sopimusta koskeneiden teknisten neuvottelujen tuloksille 3. toukokuuta. Vakautus- ja assosiaatiosopimusta koskevien neuvottelujen päättämistä on jarruttanut konkreettisten tulosten puute poliisitoimen uudistuksessa. Hiljattain nimetty korkea edustaja/EU:n erityisedustaja Miroslav Lajčak, joka aloitti virassaan heinäkuun alussa, asetti ensimmäiseksi ja välittömäksi tavoitteeksi rakentavan poliittisen ilmaston luomisen ja poliisivoimien uudistuksen, mikä on sopusoinnussa rauhan täytäntöönpanoneuvoston ohjausryhmän ja Euroopan unionin neuvoston huolenaiheiden kanssa. Korkea edustaja / EU:n erityisedustaja uskookin tältä osin, että edistystä voidaan saada aikaan tämän kuun loppuun mennessä."@fi7
". La situation politique en Bosnie-et-Herzégovine est actuellement très délicate. Le verdict de la Cour internationale de Justice dans l’affaire initiée fin février par la Bosnie-et-Herzégovine à l’encontre de la Serbie et le Monténégro sur l’application de la Convention sur le génocide, a fait remonter à la surface l’antagonisme qui semblait dans une certaine mesure s’être apaisé suite à la mise en place du Conseil de ministres le 9 février. L’UE a fait savoir à la Bosnie qu’elle craignait que la détérioration du climat politique du pays, le retour de la rhétorique nationaliste et le manque de volonté politique de parvenir à un accord mettaient le processus de réforme en péril. La Bosnie-et-Herzégovine doit opérer efficacement en tant qu’espace économique et administratif unique afin de veiller à ce que des progrès soient accomplis pour ses citoyens et sur la voie de l’adhésion à l'UE. En ce qui concerne les relations avec l’UE et le processus de stabilisation et d’association, les discussions sur l’accord de stabilisation et d’association se sont conclues en décembre, tous les États membres ont donné leur plein soutien au résultat des négociations techniques de cet accord le 3 mai. La conclusion des négociations sur l’accord de stabilisation et d’association est bloquée par le manque de progrès tangibles au niveau de la réforme policière. Le haut représentant/représentant spécial de l'UE récemment nommé, Miroslav Lajčak, qui est entré en fonction au début du mois de juillet, a défini la création d’un climat politique constructif et la restructuration de la force de police comme ses priorités initiales et immédiates, répondant aux inquiétudes du Comité directeur du Conseil de mise en œuvre de la paix et du Conseil de l’Union européenne. À ces égards, le haut représentant/représentant spécial de l'UE est persuadé que des progrès peuvent être accomplis d’ici la fin de ce mois."@fr8
"A bosznia-hercegovinai politikai helyzet igen kényes szakaszban van. A Bosznia és Hercegovina által február végén Szerbia és Montenegro ellen a népirtásról szóló egyezmény alkalmazására vonatkozóan elé terjesztett ügyben a Nemzetközi Bíróság által hozott ítélettel olyan ellentétek kerültek a felszínre, amelyek valamelyest enyhülni látszottak a Miniszterek Tanácsának február 9-én történő létrehozását követően. Az EU azt mondta a boszniai hatóságoknak, hogy attól tart, hogy az országban a politikai környezet romlása, a nacionalista retorika visszatérése és a megállapodás elérésére irányuló politikai akarat hiánya veszélybe sodorják a reformfolyamatot. Bosznia és Hercegovinának egységes gazdasági és közigazgatási térségként hatékonyan kell működnie annak érdekében, hogy biztosítsa polgárai számára az előrehaladást, valamint hogy előrébb jusson az uniós tagság felé tartó ösvényen. Az EU-val meglévő kapcsolatok, valamint a stabilizációs és társulási folyamat tekintetében a stabilizációs és társulási megállapodásról folytatott technikai tárgyalásokat decemberben befejezték, és május 3-án az említett megállapodással kapcsolatban folytatott technikai tárgyalások eredménye valamennyi tagállam részéről teljes mértékű támogatást kapott. A stabilizációs és társulási megállapodásról folytatott tárgyalások lezárását a rendőrségi reformmal kapcsolatos, kézzelfogható előrehaladás hiánya akadályozza. A nemrégiben kinevezett főképviselő/EU különleges képviselő, Miroslav Lajčak – aki július elején lépett hivatalba – a Béke- végrehajtási tanács irányítótestületének és az Európai Unió Tanácsának aggályaival összhangban első és haladéktalan prioritásaiként határozta meg a konstruktív politikai környezet megteremtését és a rendőrség szerkezetének átalakítását. Ezzel összefüggésben a főképviselő/EU különleges képviselő bízik abban, hogy e hónap végéig előrehaladás érhető el."@hu11
"La situazione politica in Bosnia-Erzegovina sta attraversando una fase molto delicata. La sentenza della Corte di giustizia internazionale in merito alla causa intentata alla fine di febbraio dalla Bosnia-Erzegovina nei confronti di Serbia e Montenegro, e concernente l’applicazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, ha riportato a galla gli antagonismi che sembravano in qualche modo essersi calmati in seguito alla formazione del Consiglio dei ministri il 9 febbraio. L’Unione europea ha dichiarato alle autorità bosniache che teme che il deterioramento del clima politico nel paese, il ritorno della retorica nazionalista e la mancanza di una volontà politica di raggiungere un accordo mettano a repentaglio il processo di riforme. La Bosnia-Erzegovina deve agire con efficacia come un unico spazio economico e amministrativo al fine di garantire ai propri cittadini il progresso, sulla via che porta verso l’adesione all’Unione europea. Per quanto riguarda le relazioni con l’Unione europea e il processo di stabilizzazione e associazione, i negoziati tecnici sull’accordo di stabilizzazione e associazione si sono conclusi a dicembre, dopo che tutti gli Stati membri avevano dato il loro pieno sostegno al risultato dei negoziati tecnici su tale accordo del 3 maggio. I colloqui sull’accordo di stabilizzazione e associazione tardano a concludersi a causa della mancanza di qualsiasi progresso tangibile nel campo della riforma della polizia. L’Alto rappresentante e Rappresentante speciale dell’Unione europea di recente nomina, Miroslav Lajčak, che si è insediato ai primi di luglio, ha fissato come le sue priorità immediate, in linea con le preoccupazioni del Comitato direttivo del Consiglio per l’attuazione della pace e del Consiglio dell’Unione europea, la creazione di un clima politico costruttivo e la ristrutturazione delle forze di polizia. In tale contesto, l’Alto rappresentante e Rappresentante speciale dell’Unione europea è fiducioso che sia possibile compiere progressi entro la fine di questo mese."@it12
"Politinė situacija Bosnijoje ir Hercegovinoje yra sudėtinga. Vasario mėn. pabaigos Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimas, priimtas Bosnijos ir Hercegovinos pradėtoje byloje prieš Serbiją ir Juodkalniją dėl Konvencijos dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį taikymo, iškėlė į paviršių priešiškumą, kuris buvo šiek tiek sumažėjęs po Ministrų Tarybos įsteigimo vasario 9 d.. ES Bosnijos valdžios institucijoms teigė, kad yra baiminamasi, kad politinio klimato šalyje pablogėjimas, nacionalistinės retorikos sugrįžimas ir politinės valios siekti susitarimo trūkumas kelia pavojų reformų procesui. Bosnija ir Hercegovina turi efektyviai veikti kaip viena ekonominė ir administracinė erdvė siekiant užtikrinti pažangą piliečiams ir siekiant narystės ES. Kalbant apie santykius su ES ir stabilizavimo ir asociacijos procesą, techninės diskusijos dėl Stabilizacijos ir asociacijos sutarties buvo baigtos gruodžio mėn., visoms valstybėms narėms pareiškus visišką pritarimą techninių diskusijų dėl šios sutarties rezultatams gegužės 3 d. Diskusijų dėl Stabilizacijos ir asociacijos sutarties baigimas yra uždelstas dėl realios pažangos dėl policijos reformos nebuvimo. Neseniai paskirtas vyriausiasis įgaliotinis / ES specialusis įgaliotinis Miroslav Lajčak, kuris pradėjo eiti pareigas liepos mėn. pradžioje, remiantis Taikos įgyvendinimo tarybos vykdančiosios valdybos ir Tarybos susirūpinimu, nustatė pagrindinius ir neatidėliotinus prioritetus – sukurti konstruktyvų politinį klimatą ir restruktūrizuoti policijos pajėgas. Atsižvelgiant į tai, vyriausiasis įgaliotinis / ES specialusis įgaliotinis yra tikras, kad iki šio mėnesio pabaigos galima padaryti pažangą."@lt14
"Politiskā situācija Bosnijā-Hercegovinā atrodas ļoti delikātā fāzē. Spriedums, ko Starptautiskā Tiesa pasludināja februāra beigās Bosnijas-Hercegovinas ierosinātajā lietā pret Serbiju un Melnkalni par Genocīda konvencijas piemērošanu, uzjundīja naidu, kas uz kādu laiku likās pierimis pēc Ministru padomes izveides 9. februārī. ES teica Bosnijai, ka tā baidījās, ka politiskā klimata pasliktināšanās valstī, nacionālistiskās retorikas atgriešanās un politiskā gribasspēka trūkums apdraudēja reformas procesu. Bosnijai-Hercegovinai ir jārīkojas efektīvi kā vienotam ekonomiskajam un administratīvajam veselumam, lai nodrošinātu progresu iedzīvotājiem un ceļu dalībai ES. Kas attiecas uz attiecībām ar ES un stabilizācijas un apvienošanās procesu, tehniskās pārrunas par Stabilizācijas un apvienošanās līgumu tika pabeigtas decembrī. Visas dalībvalstis piekrita tehnisko pārrunu rezultātam par šo līgumu 3. maijā. Pārrunu noslēgšana par Stabilizācijas un apvienošanās līgumu kavējas dēļ tā, ka nenotiek redzams policijas reformas process. Nesen ieceltais augstais pārstāvis/ES speciālais pārstāvis kas stājās amatā jūlijā beigās, par savām sākotnējām un neatliekamām prioritātēm ir noteicis ne tikai jautājumu par Miera uzturēšanas padomes un Eiropas Savienības Padomes Vadības valdi, bet arī konstruktīva politiskā klimata izveidi un policijas spēku pārstrukturēšanu. Augstais pārstāvis/ES speciālais pārstāvis ir pārliecināts, ka progresu ir iespējams panākt līdz šī mēneša beigām."@lv13
"A situação política na Bósnia-Herzegovina encontra-se numa fase que é muito delicada. O veredicto do Tribunal Internacional de Justiça no processo da Bósnia-Herzegovina contra a Sérvia e o Montenegro sobre a aplicação da Convenção sobre o Genocídio, no final de Fevereiro, trouxe para a ribalta os antagonismos que pareciam ter, de alguma forma, abrandado após a formação do Conselho de Ministros em 9 de Fevereiro. A União Europeia manifestou às autoridades bósnias a sua preocupação pelo facto de a deterioração do clima político no país, o regresso da retórica nacionalista e a falta de vontade política para chegar a um compromisso estarem a pôr em perigo o processo de reforma. A Bósnia-Herzegovina necessita de funcionar efectivamente como um único espaço económico e administrativo, por forma a garantir o progresso dos seus cidadãos e na senda da União Europeia. Quanto às relações com a União Europeia e ao processo de estabilização e associação, ficaram concluídas em Dezembro as conversações de carácter técnico sobre o Acordo de Estabilização e Associação, tendo todos os Estados-Membros apoiado integralmente o resultado das negociações técnicas sobre este acordo em 3 de Maio. A falta de progressos concretos na reforma da polícia está a impedir a conclusão das conversações sobre o Acordo de Estabilidade e Associação. O recém-nomeado Alto Representante, representante especial da União Europeia, Miroslav Lajcak, que assumiu as suas funções no início de Julho, estabeleceu como suas primeiras e imediatas prioridades, em conformidade com as preocupações do Comité Director do Conselho de Implementação da Paz e do Conselho da União Europeia, criar uma atmosfera política construtiva e reestruturar a polícia. Neste contexto, o Alto Representante, representante especial da União Europeia, está confiante em que possam ser alcançados progressos até final do corrente mês de Setembro."@mt15
"De politieke situatie in Bosnië-Herzegovina verkeert in een zeer gevoelige fase. De uitspraak van het Internationaal Hof van Justitie in de zaak die Bosnië-Herzegovina eind februari aanspande tegen Servië en Montenegro inzake de toepassing van het Verdrag inzake genocide bracht de tegenstellingen aan het licht die in enige mate lijken te zijn getemperd na de zitting van de Raad van ministers op 9 februari. De EU deelde de Bosnische autoriteiten haar vrees mee voor verslechtering van het politieke klimaat in het land, de terugkeer naar nationalistische retoriek en een gebrek aan politieke wil om een overeenkomst te sluiten het hervormingsproces in gevaar zouden brengen. Bosnië-Herzegovina dient effectief te opereren als een op zichzelf staand economisch en administratief gebied om vooruitgang voor zijn burgers en vooruitgang op de weg naar EU-lidmaatschap te verzekeren. Wat betreft de betrekkingen met de EU en het stabilisatie- en associatieproces, de technische besprekingen over de Stabilisatie- en associatieovereenkomst werden afgesloten in december. Alle lidstaten hebben op 3 mei hun volledige steun aan het resultaat van de technische onderhandelingen over die overeenkomst gegeven. De afronding van de besprekingen over de Stabilisatie- en associatieovereenkomst wordt opgehouden door gebrek aan concrete vooruitgang op het gebied van politiehervorming. De onlangs benoemde hoge vertegenwoordiger/speciale vertegenwoordiger van de EU, Miroslav Lajčak, die begin juli in functie trad, stelt als zijn eerste en directe prioriteiten, overeenkomstig de zorgen van stuurgroep van de Vredesimplementatieraad en van de Raad van de Europese Unie, het scheppen van een constructief politiek klimaat en de reorganisatie van de politie. In die context is de hoge vertegenwoordiger/speciale vertegenwoordiger van de EU ervan overtuigd dat vooruitgang tegen het eind van deze maand kan worden bereikt."@nl3
"Sytuacja polityczna w Bośni i Hercegowinie jest obecnie bardzo delikatna. Werdykt Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie wytoczonej pod koniec lutego przez Bośnię i Hercegowinę przeciwko Serbii i Czarnogórze w związku z zastosowaniem konwencji zakazującej ludobójstwa, wydobył na światło dzienne antagonizmy, które, jak się wydawało, zostały do pewnego stopnia złagodzone po utworzeniu Rady Ministrów dnia 9 lutego. UE poinformowała władze Bośni, iż obawia się, że pogorszenie klimatu politycznego w kraju, nawrót retoryki nacjonalistycznej i brak woli politycznej osiągnięcia porozumienia zagrażają procesowi reform. Bośnia i Hercegowina musi funkcjonować skutecznie jako jednolity obszar gospodarczy i administracyjny, aby zapewnić rozwój swoim obywatelom oraz podążać drogą ku członkostwu w UE. Jeśli chodzi o stosunki z UE oraz proces stabilizacji i stowarzyszenia rozmowy techniczne w sprawie porozumienia o stabilizacji i stowarzyszeniu zakończono w grudniu, a wszystkie państwa członkowskie w pełni poparły wynik negocjacji technicznych w tej sprawie dnia 3 maja. Zakończenie rozmów w sprawie porozumienia o stabilizacji i stowarzyszeniu jest wstrzymywane przez brak postępów w zakresie zreformowania policji. Powołany niedawno wysoki przedstawiciel/ specjalny przedstawiciel UE, Miroslav Lajčak, który objął stanowisko z początkiem lipca, określił swoje wstępne i bezpośrednie priorytety zgodnie z zaleceniami komitetu sterującego Rady Wdrażania Pokoju oraz Rady Unii Europejskiej, a są to stworzenie konstruktywnego klimatu politycznego oraz odbudowa sił policyjnych. W tym kontekście, wysoki przedstawiciel/ przedstawiciel specjalny UE jest pewien, że postępy zostaną poczynione do końca miesiąca."@pl16
"A situação política na Bósnia-Herzegovina encontra-se numa fase que é muito delicada. O veredicto do Tribunal Internacional de Justiça no processo da Bósnia-Herzegovina contra a Sérvia e o Montenegro sobre a aplicação da Convenção sobre o Genocídio, no final de Fevereiro, trouxe para a ribalta os antagonismos que pareciam ter, de alguma forma, abrandado após a formação do Conselho de Ministros em 9 de Fevereiro. A União Europeia manifestou às autoridades bósnias a sua preocupação pelo facto de a deterioração do clima político no país, o regresso da retórica nacionalista e a falta de vontade política para chegar a um compromisso estarem a pôr em perigo o processo de reforma. A Bósnia-Herzegovina necessita de funcionar efectivamente como um único espaço económico e administrativo, por forma a garantir o progresso dos seus cidadãos e na senda da União Europeia. Quanto às relações com a União Europeia e ao processo de estabilização e associação, ficaram concluídas em Dezembro as conversações de carácter técnico sobre o Acordo de Estabilização e Associação, tendo todos os Estados-Membros apoiado integralmente o resultado das negociações técnicas sobre este acordo em 3 de Maio. A falta de progressos concretos na reforma da polícia está a impedir a conclusão das conversações sobre o Acordo de Estabilidade e Associação. O recém-nomeado Alto Representante, representante especial da União Europeia, Miroslav Lajcak, que assumiu as suas funções no início de Julho, estabeleceu como suas primeiras e imediatas prioridades, em conformidade com as preocupações do Comité Director do Conselho de Implementação da Paz e do Conselho da União Europeia, criar uma atmosfera política construtiva e reestruturar a polícia. Neste contexto, o Alto Representante, representante especial da União Europeia, está confiante em que possam ser alcançados progressos até final do corrente mês de Setembro."@ro18
"Politická situácia v Bosne a Hercegovine sa nachádza vo veľmi delikátnej fáze. Rozsudok Medzinárodného súdneho dvora vo veci, ktorú koncom februára predložila Bosna a Hercegovina proti Srbsku a Čiernej hore týkajúcej sa uplatňovania Dohovoru o zabránení a trestaní zločinu genocídy viedol k obnoveniu antagonizmu, ktorý sa zdal byť do istej miery zmiernený po zriadení rady ministrov 9. februára. EÚ oznámila bosnianskym úradom, že sa obáva, že zhoršenie politickej klímy v krajine, návrat nacionalistickej rétoriky a nedostatok politickej vôle na dosiahnutie dohody ohrozujú proces reforiem. Bosna a Hercegovina musí fungovať efektívne ako jednotný hospodársky a správny priestor, s cieľom zabezpečiť pre svojich občanov pokrok a pokrok na ceste smerom k členstvu v EÚ. Pokiaľ ide o vzťahy s EÚ a proces stabilizácie a pridruženia, technické rozhovory o dohode o stabilizácii a pridružení boli ukončené v decembri, všetky členské štáty 3. mája poskytli plnú podporu výsledku technických rokovaní o tejto dohode. Ukončenie rozhovorov o dohode o stabilizácii a pridružení brzdí nedostatok hmatateľného pokroku v oblasti reformy polície. Nedávno menovaný Vysoký predstaviteľ/Osobitný zástupca EÚ Miroslav Lajčák, ktorý úrad prebral na začiatku júla, stanovil za svoje prvé a najdôležitejšie priority v súlade s obavami vyjadrenými Riadiacou radou Rady pre vykonávanie mieru a Radou Európskej únie, vytvorenie konštruktívnej politickej klímy a reštrukturalizácie policajných síl. V tejto súvislosti je Vysoký predstaviteľ/Osobitný zástupca EÚ presvedčený, že pokrok je možné dosiahnuť do konca tohto mesiaca."@sk19
". Politični položaj v Bosni in Hercegovini je v zelo občutljivi fazi. Sodba Meddržavnega sodišča v zadevi, ki jo je konec februarja vložila Bosna in Hercegovina proti Srbiji in Črni gori o uporabi konvencije o genocidu, je pokazala na nasprotja, ki so se prej zdela delno pomirjena po vzpostavitvi Sveta ministrov 9. februarja. EU je bosanskim oblastem povedala, da se boji, da poslabšanje političnega ozračja v državi, ponovna uporaba nacionalistične retorike in pomanjkanje politične volje za doseganje sporazuma ogrožajo reformni proces. Bosna in Hercegovina mora delovati učinkovito kot enoten gospodarski in upravni prostor, da bo lahko zagotovila napredek za svoje državljane in na poti proti članstvu v EU. Kar zadeva odnose z EU in stabilizacijsko-pridružitveni proces, so bili tehnični pogovori o stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu zaključeni decembra, pri čemer so vse države članice 3. maja v celoti podprle rezultate tehničnih pogajanj o tem sporazumu. Zaključek pogovorov o stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu ni bil dosežen zaradi pomanjkanja vidnega napredka pri reformi policije. Nedavno imenovani visoki predstavnik/posebni predstavnik EU, Miroslav Lajčak, ki je prevzel urad v začetku julija, je za svoje začetne in nujne prednostne naloge v skladu z zaskrbljenostjo usmerjevalnega odbora Sveta za uresničevanje miru in Sveta Evropske unije določil vzpostavitev konstruktivnega političnega ozračja in prestrukturiranje policije. Visoki predstavnik/posebni predstavnik EU je v zvezi s tem prepričan, da se lahko napredek doseže do konca tega meseca."@sl20
"Det politiska läget i Bosnien och Hercegovina befinner sig i en mycket känslig fas. Internationella brottmålsdomstolens dom i det mål som Bosnien och Hercegovina inledde i slutet av februari mot Serbien och Montenegro om tillämpningen av konventionen om folkmord blottlade den antagonism som i viss mån tycktes ha dämpats efter inrättandet av ministerrådet den 9 februari. EU har talat om för de bosniska myndigheterna att man fruktar att det politiska klimatet kommer att försämras, att den nationella retoriken ska återkomma och att bristen på politisk vilja att nå en överenskommelse kommer att äventyra reformprocessen. Bosnien och Hercegovina måste fungera effektivt som ett gemensamt ekonomiskt och administrativt område för att säkra framsteg för sina invånare och en utveckling i riktning mot EU-medlemskap. När det gäller förbindelserna med EU och stabiliserings- och associeringsprocessen avslutades de tekniska samtalen om stabiliserings- och associeringsavtalet i december, efter det att samtliga medlemsstater gett sitt fulla stöd åt resultatet av de tekniska förhandlingarna om detta avtal den 3 maj. Samtalen om stabiliserings- och associeringsavtalen har inte kunnat slutföras på grund av bristen på konkreta framsteg i reformen av polisväsendet. Miroslav Lajčak, som nyligen utnämnts till hög representant/EU:s särskilde representant och som tillträdde sin post i början av juli, har redovisat sina inledande och omedelbara prioriteringar. Dessa överensstämmer med prioriteringarna för styrgruppen för det fredsgenomförande rådet och Europeiska unionens råd och handlar om att skapa ett konstruktivt politiskt klimat och omstrukturera polisväsendet. I det avseendet är den höge representanten/EU:s särskilde representant säker på att framsteg kan nås i slutet av den här månaden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Miroslav Lajčak"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph