Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-277"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.23.3-277"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A Cimeira, como aqui referi, foi uma iniciativa da Presidência portuguesa e é a primeira cimeira que se realizou com o Brasil e a partir da qual será desenvolvido, assim esperamos, um relacionamento estratégico com aquele país. Foi a primeira iniciativa. Destinou-se a identificar as áreas e os sectores onde gostaríamos de ver desenvolvido, de forma aprofundada, o nosso relacionamento com o Brasil. As questões económicas foram abordadas, mas compreenderá que foram abordadas num contexto mais geral, estratégico e com especial enfoque sobre as questões que estão em cima da mesa no âmbito das negociações do processo negocial de Doha. Obviamente as questões mais específicas terão de ser abordadas mais ao nível técnico e a um nível mais apropriado. No entanto as questões comerciais, em geral, e as preocupações que quer a União Europeia, quer o Brasil, têm a este respeito foram abordadas num clima de grande abertura e franqueza, expondo cada uma das partes os seus pontos de vista e manifestando o seu desejo de que possamos levar este processo negocial de Doha a bom termo."@pt17
lpv:translated text
"Summit byl, jak tu již bylo uvedeno, iniciativou portugalského předsednictví. Byl to první summit s Brazílií a doufáme, že povede k rozvoji strategických vztahů s touto zemí. Toto byla první iniciativa. Jejím cílem bylo určit ty oblasti a odvětví, v kterých bychom s Brazílií měli rozvinout užší vztahy. Byly otevřeny hospodářské otázky, avšak jistě pochopíte, že byly otevřeny ve všeobecnějším a strategickém kontextu, přičemž byly zaměřeny na záležitosti, které jsou na programu v rámci rozsahu rozhovorů procesu jednání z Dauhá. Samozřejmě, že specifičtější otázky bude nutné uchopit na techničtější a přiměřenější úrovni. Zároveň byly obchodní záležitosti a zájmy, které EU i Brazílie projevují o tyto záležitosti, prodiskutovány velmi otevřeně a upřímně, přičemž každá strana vyjádřila své stanovisko a naději, že proces jednání z Dauhá bude možné dovést k úspěšnému závěru."@cs1
"Topmødet fandt som nævnt sted på initiativ af det portugisiske formandskab. Det var det første topmøde med Brasilien, og det vil forhåbentlig føre til udviklingen af strategiske forbindelser med landet. Det var et første initiativ. Meningen var, at man skulle identificere de områder og sektorer, hvor vi gerne vil udvikle tættere forbindelser med Brasilien. Man berørte økonomiske områder, men De forstår sikkert, at de blev berørt i en mere generel og strategisk sammenhæng, idet man fokuserede på de spørgsmål, der står på dagsordenen for samtalerne i Doha-forhandlingsprocessen. Det er klart, at de mere specifikke spørgsmål vil blive drøftet på et teknisk og mere hensigtsmæssigt plan. I mellemtiden drøftede man samhandelsspørgsmål i almindelighed og de bekymringer, som både EU og Brasilien har på disse områder, med stor åbenhed og ærlighed, hvor de to parter udtrykte deres synspunkter og håbet om, at Doha-forhandlingsprocessen kan bringes til en vellykket afslutning."@da2
". Das Gipfeltreffen war, wie ich heute bereits erwähnt habe, eine Initiative des portugiesischen Ratsvorsitzes. Es war das erste Gipfeltreffen, das mit Brasilien stattgefunden hat und wird hoffentlich zur Bildung strategischer Beziehungen mit diesem Land führen. Dies war eine erste Initiative. Sie hatte zum Ziel, die Gebiete und Bereiche zu ermitteln, in denen wir gerne engere Beziehungen zu Brasilien knüpfen würden. Wirtschaftliche Fragen wurden angesprochen, aber Sie werden verstehen, dass dies in einem eher allgemeinen und strategischen Zusammenhang geschah, bei dem wir uns insbesondere auf Fragen konzentrierten, die im Rahmen der Gespräche im Doha-Verhandlungsprozess auf der Tagesordnung standen. Es ist ganz klar, dass wir uns konkreteren Fragen auf einer fachlichen und sachgerechten Ebene nähern müssen. In der Zwischenzeit wurden allgemeine Handelsfragen und die Anliegen, die sowohl die EU als auch Brasilien bei diesen Fragen verfolgen, mit großer Offenheit und Ehrlichkeit behandelt, wobei jede Partei ihre Meinung äußerte und die Hoffnung zum Ausdruck brachte, dass der Doha-Verhandlungsprozess zu einem erfolgreichen Ende geführt werden kann."@de9
"Η σύνοδος κορυφής ήταν, όπως αναφέρθηκε εδώ, πρωτοβουλία της πορτογαλικής Προεδρίας• ήταν η πρώτη σύγκληση συνόδου κορυφής με τη Βραζιλία, και ελπίζουμε ότι θα οδηγήσει στην ανάπτυξη στρατηγικών σχέσεων με αυτήν τη χώρα. Αυτή ήταν μια πρώτη πρωτοβουλία. Πρόθεση ήταν η επισήμανση εκείνων των τομέων και κλάδων, όπου πρέπει να επιδιώξουμε την ανάπτυξη στενότερων σχέσεων με τη Βραζιλία. Τέθηκαν οικονομικά θέματα, αντιλαμβάνεστε όμως ότι τέθηκαν σε ένα γενικότερο και στρατηγικότερο πλαίσιο, που εστιάζει ιδίως σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη των συζητήσεων στο πλαίσιο της διαπραγματευτικής διαδικασίας της Ντόχα. Σαφώς και θα πρέπει να εξεταστούν πιο ειδικά ζητήματα σε πιο τεχνικό και πιο κατάλληλο επίπεδο. Στο μεταξύ, τα εμπορικά θέματα εν γένει και οι ανησυχίες που εκφράζουν τόσο η ΕΕ όσο και η Βραζιλία σε σχέση με αυτά τα ζητήματα συζητήθηκαν σε πολύ ανοικτό και ειλικρινές πνεύμα και το κάθε μέρος εξέθεσε τις απόψεις του και εξέφρασε την ελπίδα να καταστεί δυνατή η αίσια έκβαση της διαπραγματευτικής διαδικασίας της Ντόχα."@el10
"The summit was, as mentioned here, an initiative of the Portuguese Presidency; it was the first summit meeting held with Brazil and will, we hope, lead to the development of strategic relations with that country. That was a first initiative. It was intended to identify those areas and sectors where we should like to develop closer relations with Brazil. Economic issues were broached, but you will understand that they were broached in a more general and strategic context, focusing in particular upon issues that are on the agenda within the scope of the talks in the Doha negotiating process. Clearly, more specific questions will need to be approached at a more technical and more appropriate level. In the meantime trade issues in general and the concerns which both the EU and Brazil have regarding those issues were approached with great openness and frankness, with each party expressing its points of view and expressing the hope that the Doha negotiating process can be brought to a successful conclusion."@en4
"Como se ha mencionado aquí, la cumbre fue una iniciativa de la Presidencia portuguesa; fue la primera cumbre celebrada con Brasil y esperamos que resulte en el desarrollo de relaciones estratégicas con dicho país. Fue una primera iniciativa. Su objetivo era identificar las áreas y los sectores en los que nos gustaría estrechar relaciones con Brasil. Se abordaron cuestiones económicas, pero comprenderá que lo fueron en un contexto más general y estratégico que se centró, en concreto, en cuestiones que se encuentran en el orden del día y en el ámbito de las negociaciones del proceso de Doha. Evidentemente, las cuestiones más específicas tendrán que abordarse a una escala más técnica y adecuada. Entre tanto, las cuestiones generales relativas al comercio, así como las inquietudes de la UE y Brasil al respecto fueron tratadas con gran sinceridad y franqueza, con la expresión de los puntos de vista de cada una de las partes y de la esperanza de que el proceso negociador de Doha pueda concluir satisfactoriamente."@es21
"Tippkohtumine oli, nagu siin mainitud, eesistujariik Portugali algatus; see oli esimene Brasiiliaga peetud tippkohtumine ja see viib, me loodame strateegiliste suhete arendamiseni selle riigiga. See oli esimene algatus. See oli kavatsetud nende alade ja sektorite kindlakstegemiseks, kus me tahaksime arendada lähemad suhted Brasiiliaga. Majandusküsimused võeti kõne alla, kuid te mõistate, et need võeti kõne alla üldisemas ja strateegilises kontekstis, keskendudes eelkõige küsimustele, mis on juba Doha läbirääkimiste protsessi reguleerimisala päevakorras. Loomulikult on konkreetsetele küsimustele vaja läheneda tehnilisemal ja sobivamal tasandil. Vahepeal käsitleti kaubandusküsimusi üldiselt ning mureküsimusi, mida EL ja Brasiilia mõlemad jagavad, avatult ja otsekoheselt ning nii, et mõlemad pooled avaldasid oma arvamuse ja väljendasid lootust, et Doha läbirääkimisprotsessi saab viia eduka tulemuseni."@et5
"Huippukokous oli puheenjohtajavaltio Portugalin aloite, kuten täällä on mainittu. Se oli ensimmäinen Brasilian kanssa pidetty huipputason kokous, joka johtaa toivoaksemme strategisten suhteiden kehittämiseen Brasilian kanssa. Tämä oli ensimmäinen aloite. Sen tarkoituksena oli tunnistaa alueet ja sektorit, joilla haluaisimme kehittää entistä tiiviimpiä suhteita Brasiliaan. Myös taloudelliset kysymykset otettiin esille, mutta ymmärrätte varmasti, että niitä käsiteltiin yleisessä ja strategisessa yhteydessä keskittymällä erityisesti Dohan neuvottelukierroksen asialistaan kuuluviin aiheisiin. Erityisiä kysymyksiä on luonnollisesti käsiteltävä teknisesti oikeassa foorumissa. Sillä välin kaupallisia kysymyksiä yleisesti sekä EU:n ja Brasilian huolenaiheita käsiteltiin hyvin avoimesti ja suoraan, ja kukin osapuoli ilmaisi näkemyksensä ja toiveensa, että Dohan neuvotteluprosessi saataisiin onnistuneesti päätökseen."@fi7
". Le sommet a été, tel que mentionné ici, une initiative de la présidence portugaise; ce fut le premier sommet organisé avec le Brésil et il aboutira, nous l’espérons, au développement de relations stratégiques avec ce pays. Ce fut une première initiative. L’objectif était d’identifier ces domaines et secteurs dans lesquels nous souhaitons développer des relations plus étroites avec le Brésil. Les questions économiques ont été abordées, mais vous comprendrez qu’elles l’ont été dans un contexte plus général et stratégique, en se concentrant notamment sur des questions qui sont à l’ordre du jour dans le cadre des discussions du processus de négociation de Doha. Il ne fait aucun doute qu'il faudra aborder des questions plus spécifiques à un niveau plus technique et approprié. Entre-temps, les questions commerciales en général et les inquiétudes que l'UE et le Brésil partagent à leur sujet ont été abordées de manière plus ouverte et franche. Chaque partie a exprimé ses points de vue ainsi que l'espoir de voir le processus de négociation être mené à bon terme."@fr8
"A csúcstalálkozót – amint azt már említették – a portugál elnökség kezdeményezte; ez volt az első, Brazíliával tartott csúcstalálkozó és ez – reméljük – az említetett országgal meglévő stratégiai kapcsolatok fejlődéséhez fog vezetni. Ez volt az első kezdeményezés. Szándéka az volt, hogy azonosítsa azokat a területeket és ágazatokat, ahol Brazíliával szorosabb kapcsolatokat kellene kialakítanunk. Szóba kerültek gazdasági kérdések is, de érthető, hogy azok csak általánosabb és stratégiai összefüggés keretében merültek fel, különösen azon kérdésekre összpontosítva, amelyek a dohai tárgyalási folyamat megbeszéléseinek hatályán belül napirenden vannak. Egyértelmű, hogy kérdéseket technikai jellegűbb és megfelelőbb szinten kell megközelíteni. Mindeközben a kereskedelmi kérdéseket és az e kérdések tekintetében mind az EU, mind pedig Brazília számára meglévő aggályokat is nagy mértékű nyíltsággal és őszinteséggel közelítették meg úgy, hogy mindkét fél kifejtette álláspontját és azon reményét, hogy a dohai tárgyalási folyamat sikeresen zárulhat."@hu11
"Il vertice si è tenuto, come è già stato detto, su iniziativa della Presidenza portoghese; è stato il primo vertice col Brasile e speriamo che porterà allo sviluppo di relazioni strategiche con questo paese. Si è trattato di un primo passo, che aveva per obiettivo quello di individuare gli ambiti e i settori dove vorremmo sviluppare relazioni più strette col Brasile. Le questioni economiche sono state sollevate, ma lei capirà che sono state affrontate in un quadro più generale e strategico, concentrandosi in particolare su questioni che sono all’ordine del giorno del processo negoziale di Doha. Ovviamente, le questioni più specifiche dovranno essere a un livello più tecnico ed adeguato. Nel frattempo le questioni legate al commercio in generale e le preoccupazioni che sia l’Unione europea che il Brasile nutrono al riguardo sono state affrontate con grande apertura e franchezza, dove ogni parte ha espresso le sue posizioni nonché la speranza che il processo negoziale di Doha possa portare ad una conclusione positiva."@it12
"Viršūnių susitikimas, kaip jau minėta, buvo surengtas pirmininkaujančiosios valstybės narės Portugalijos iniciatyva. Tai buvo pirmasis aukščiausio lygio susitikimas su Brazilija ir mes tikimės, kad jis padės kurti strateginius santykius su šia šalimi. Tai buvo pirmoji iniciatyva. Ji buvo skirta nustatyti sritis ir sektorius, kuriuose turėtume sukurti glaudesnius santykius su Brazilija. Buvo sprendžiami ekonominiai klausimai, tačiau suprasite, kad jie buvo sprendžiami bendresniame ir strateginiame kontekste, ypač atkreipiant dėmesį į darbotvarkėje esančius klausimus, kuriuos apima Dohos derybų proceso diskusijos. Neabejotinai, konkretesni klausimai turės būti sprendžiami labiau techniniu ir atitinkamu lygmeniu. Šiuo metu bendri prekybos klausimai ir ES bei Brazilijos susirūpinimas dėl šių klausimų buvo sprendžiami atvirai, kiekvienai šaliai pareiškiant savo nuomonę ir viltis, kad Dohos derybų procesas baigsis sėkmingai."@lt14
"Kā jau minēju, šis samits bija Portugāles prezidentūras iniciatīva; tā bija pirmā augsta līmeņa sanāksme, kas notika Brazīlijā un, es ceru, tā novedīs pie stratēģisko attiecību attīstības ar šo valsti. Tā bija pirmā ierosme. Tā bija iecerēta, lai noteiktu tās jomas un nozares, kurās mēs vēlēsimies veidot tuvākas attiecības ar Brazīliju. Bija izvirzīti ekonomiskie jautājumi, bet jūs sapratīsiet, ka tie tika izvirzīti vispārējā un stratēģiskā kontekstā, koncentrējoties uz tiem jautājumiem, kas ir programmā saistībā ar sarunām Dohas pārrunu procesā. Ir skaidrs, ka specifiskākiem jautājumiem jāatrod tehniskāki atbilstošāks līmenis. Tajā pašā laikā vispārīgie tirdzniecības jautājumi un tā interese, ko abas puses, ES un Brazīlija, ir veltījušas šiem jautājumiem, tika uzņemta ar lielu atvērtību un atklātību, abām pusēm izsakot savu viedokli un cerību, ka Dohas sarunu process var nonākt līdz veiksmīgam noslēgumam."@lv13
"A Cimeira, como aqui referi, foi uma iniciativa da Presidência portuguesa e é a primeira cimeira que se realizou com o Brasil e a partir da qual será desenvolvido, assim esperamos, um relacionamento estratégico com aquele país. Foi a primeira iniciativa. Destinou-se a identificar as áreas e os sectores onde gostaríamos de ver desenvolvido, de forma aprofundada, o nosso relacionamento com o Brasil. As questões económicas foram abordadas, mas compreenderá que foram abordadas num contexto mais geral, estratégico e com especial enfoque sobre as questões que estão em cima da mesa no âmbito das negociações do processo negocial de Doha. Obviamente as questões mais específicas terão de ser abordadas mais ao nível técnico e a um nível mais apropriado. No entanto as questões comerciais, em geral, e as preocupações que quer a União Europeia, quer o Brasil, têm a este respeito foram abordadas num clima de grande abertura e franqueza, expondo cada uma das partes os seus pontos de vista e manifestando o seu desejo de que possamos levar este processo negocial de Doha a bom termo."@mt15
"Zoals hier gemeld, was de top een initiatief van het Portugese voorzitterschap; het was de eerste topontmoeting met Brazilië die zal hopelijk leiden tot de ontwikkeling van strategische betrekkingen met dat land. Dat was een eerste aanzet. Deze was bedoeld om die gebieden en sectoren te onderkennen waarop we nauwere betrekkingen met Brazilië zouden willen aanknopen. Er kwamen economische vraagstukken ter sprake, maar u zult begrijpen dat deze ter sprake kwamen in een meer algemene en strategische context waarbij de aandacht vooral ging naar kwesties op de agenda die binnen de reikwijdte van de besprekingen in het Doha-onderhandelingsproces liggen. Het is duidelijk dat specifiekere kwesties op een technischer en geschikter niveau dienen te worden behandeld. Intussen werden handelskwesties in het algemeen en zorgen die zowel de EU als Brazilië hebben met betrekking tot deze vraagstukken met grote openheid en openhartigheid besproken waarbij elke partij haar standpunten weergaf en de hoop uitsprak dat het Doha-onderhandelingsproces tot een succesvol einde kan worden gebracht."@nl3
"Szczyt, jak już wspominałem, był inicjatywą prezydencji portugalskiej; był to pierwszy szczyt zorganizowany z udziałem Brazylii, i mamy nadzieję, że doprowadzi on do nawiązania stosunków strategicznych z tym krajem. Była to pierwsza taka inicjatywa. Jej celem było wyodrębnienie obszarów i sektorów, w których chcielibyśmy nawiązać bliższe stosunki z Brazylią. Poruszano sprawy gospodarcze, z pewnością jednak rozumieją państwo, że poruszano je w kontekście bardziej ogólnym i strategicznym, skupiając się przede wszystkim na kwestiach związanych z zakresem rozmów negocjacyjnych w ramach rundy dauhańskiej. Dlatego też bardziej szczegółowe pytania padną na szczeblu bardziej technicznym i bardziej stosownym. Tymczasem ogólne kwestie handlowe i zastrzeżenia zarówno ze strony UE, jak i Brazylii w związku z nimi, były poruszane z ogromną otwartością i szczerością, a każda ze stron wyrażała swoje opinie oraz nadzieję, że uda się zakończyć dauhański proces negocjacyjny sukcesem."@pl16
"A Cimeira, como aqui referi, foi uma iniciativa da Presidência portuguesa e é a primeira cimeira que se realizou com o Brasil e a partir da qual será desenvolvido, assim esperamos, um relacionamento estratégico com aquele país. Foi a primeira iniciativa. Destinou-se a identificar as áreas e os sectores onde gostaríamos de ver desenvolvido, de forma aprofundada, o nosso relacionamento com o Brasil. As questões económicas foram abordadas, mas compreenderá que foram abordadas num contexto mais geral, estratégico e com especial enfoque sobre as questões que estão em cima da mesa no âmbito das negociações do processo negocial de Doha. Obviamente as questões mais específicas terão de ser abordadas mais ao nível técnico e a um nível mais apropriado. No entanto as questões comerciais, em geral, e as preocupações que quer a União Europeia, quer o Brasil, têm a este respeito foram abordadas num clima de grande abertura e franqueza, expondo cada uma das partes os seus pontos de vista e manifestando o seu desejo de que possamos levar este processo negocial de Doha a bom termo."@ro18
"Samit bol, ako sa tu už spomínalo, iniciatívou portugalského predsedníctva. Bol to prvý samit s Brazíliou a dúfame, že povedie k rozvoju strategických vzťahov s touto krajinou. Toto bola prvá iniciatíva. Jej cieľom bolo určiť tie oblasti a sektory, v ktorých by sme s Brazíliou mali vyvinúť užšie vzťahy. Boli otvorené hospodárske otázky, avšak iste pochopíte, že boli otvorené vo všeobecnejšom a strategickom kontexte, pričom sa zameriavalo na záležitosti, ktoré sú na programe v rámci rozsahu rozhovorov procesu rokovaní z Dauhy. Samozrejme, že špecifickejšie otázky bude nutné uchopiť na technickejšej a primeranejšej úrovni. Zároveň boli obchodné záležitosti a záujmy, ktoré EÚ aj Brazília prejavujú o tieto záležitosti, prediskutované veľmi otvorene a úprimne, pričom každá strana vyjadrila svoje stanovisko a nádej, že proces rokovaní z Dauhy bude možné priviesť k úspešnému záveru."@sk19
". Kot je bilo že rečeno, je pobudo za vrh dalo portugalsko predsedstvo. To je bilo prvo vrhunsko srečanje z Brazilijo in upamo, da bo pripomoglo k razvoju strateških odnosov s to državo. To je bila prva pobuda. Namen srečanja je bilo opredeliti področja in sektorje, v katerih želimo razviti tesnejše odnose z Brazilijo. Obravnavali smo gospodarska vprašanja, vendar boste razumeli, da smo jih obravnavali v splošnejšem in bolj strateškem okviru, pri čemer smo se predvsem osredotočali na vprašanja, ki so na programu pri pogovorih v okviru procesa pogajanj v Dohi. Seveda bo treba natančnejša vprašanja obravnavati na bolj tehnični in ustreznejši ravni. Trgovinske zadeve na splošno ter vprašanja, ki jih imata EU in Brazilija v zvezi s temi zadevami, so bile obravnavane zelo odprto in odkrito, pri čemer sta pogodbenici izrazili svoja stališča in upanje, da se bo proces pogajanj v Dohi uspešno zaključil."@sl20
"Toppmötet var, precis som nämndes här, ett initiativ av det portugisiska ordförandeskapet. Det var det första toppmötet med Brasilien och vi hoppas att det ska leda till att strategiska förbindelser byggs upp med det landet. Det här var ett första initiativ. Syftet var att identifiera de områden och sektorer där vi skulle vilja utveckla närmare förbindelser med Brasilien. Ekonomiska frågor togs upp, men som ni förstår diskuterades de i ett mer allmänt och strategiskt sammanhang, med särskild inriktning på frågor som är aktuella i samtalen inom ramen för Dohaförhandlingarna. Givetvis måste mer specifika frågor tas upp på en mer teknisk och lämplig nivå. Under tiden diskuterades handelsfrågor i allmänhet och EU:s och Brasiliens frågeställningar kring dessa med stor öppenhet och uppriktighet. Båda parter uttryckte sina synpunkter och förhoppningar om ett framgångsrikt slutförande av Dohaförhandlingarna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph