Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-270"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.23.3-270"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα μιλούσατε επί δυόμισι λεπτά, διαπιστώσατε το πρόβλημα που σας έθεσα με την ερώτησή μου, αλλά δεν πήρατε σαφή θέση. Στις 22 Αυγούστου, ο Επίτροπος Rehn μιλώντας εκ μέρους της Επιτροπής δήλωσε: «Ο Πατριάρχης και το Πατριαρχείο πρέπει και μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα τον εκκλησιαστικό τίτλο "Οικουμενικός"»· και επίσης δήλωσε: «Η Τουρκία οφείλει να διασφαλίσει ότι μη μουσουλμανικές κοινότητες μπορούν να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα». Συμμερίζεται το Συμβούλιο αυτή τη σαφή τοποθέτηση της Επιτροπής; Αν ναι, γιατί δεν το λέτε καθαρά; Αν όχι, για ποιους λόγους; Ποιος σας έχει δέσει τη γλώσσα;"@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane úřadující předsedo Rady, za dvě a půl minuty, kdy jste mluvil, jste potvrdil existenci problému, na který jsem upozorňoval ve své otázce, avšak nepřijal jste jasné stanovisko. Komisař Rehn dne 22. srpna ve svém projevu jménem Komise prohlásil, že patriarchovi a patriarchátu musí být umožněno svobodné používání církevního titulu „ekumenický“ a dodal, že Turecko musí zabezpečit, že nemuslimské komunity budou mít možnost získat právní statut. Zastává Rada toto jednoznačné stanovisko, které přijala Komise? Pokud ano, proč to jasně nesdělíte? Pokud ne, jaké jsou důvody? Kvůli komu se nechcete jednoznačně vyjádřit?"@cs1
"Hr. formand, hr. rådsformand! De talte i to og et halvt minut, De konstaterede, at der eksisterer det problem, som jeg gjorde opmærksom på i mit spørgsmål, men De tog ikke klart stilling. Den 22. august udtalte kommissær Rehn følgende på Kommissionens vegne: "Patriarken og patriarkatet kan og bør frit anvende den kirkelige betegnelse 'økumenisk'". Han sagde videre: "Tyrkiet bør garantere, at ikkemuslimske samfund kan opnå status som juridisk person". Deler Rådet Kommissionens klare holdning? Hvis ja, hvorfor siger De det ikke ligeud? Hvis nej, hvorfor? Hvem har givet Dem mundkurv på?"@da2
"Herr Präsident, Herr Ratspräsident! In den zweieinhalb Minuten Ihrer Redezeit haben Sie zwar das Problem bestätigt, das ich in meiner Frage angesprochen habe, aber einen klaren Standpunkt haben Sie nicht ergriffen. Am 22. August sprach Kommissar Rehn im Namen der Kommission davon, dass der Patriarch und das Patriarchat das Recht haben müssten, den Titelzusatz „ökumenisch“ zu führen und fügte hinzu, dass die Türkei dafür zu sorgen habe, dass die nicht-muslimischen Gemeinschaften Rechtsstatus erlangen. Teilt der Rat die klare Haltung der Kommission? Wenn ja, warum wird das dann nicht deutlich gesagt? Wenn nicht, aus welchen Gründen? Und wer ist für Ihre Zurückhaltung verantwortlich?"@de9
"Mr President, President-in-Office of the Council, in the two and a half minutes during which you have spoken, you have confirmed the problem that I put to you in my question, but you have not adopted a clear position. On 22 August Commissioner Rehn, speaking on behalf of the Commission, said that the Patriarch and the Patriarchate had to be free to use the ecclesiastical title ‘Ecumenical’ and added that Turkey had to ensure that non-Muslim communities could acquire legal status. Does the Council share this unequivocal position adopted by the Commission? If so, why do you not say so clearly? If not, what are the reasons? Who has made you so reticent?"@en4
"Señor Presidente, Presidente en ejercicio del Consejo, en los dos minutos y medio de su intervención, ha confirmado el problema que le planteé en mi pregunta, pero no ha adoptado una posición clara. El 22 de agosto, el Comisario Rehn intervino en nombre de la Comisión y manifestó que el Patriarca y el Patriarcado debían disfrutar de plena libertad para utilizar el título de «Ecuménico», a lo que añadió que Turquía debía velar por que las comunidades de religión no musulmana pudieran adquirir un estatuto jurídico. ¿Comparte el Consejo esta posición inequívoca adoptada por la Comisión? Si es así, ¿por qué no lo manifiesta con claridad? Si no es así, ¿cuáles son las razones? ¿Quién le ha hecho tan reticente?"@es21
"Austatud juhataja, nõukogu eesistuja, teie kahe ja poole minutilise sõnavõtu ajal kinnitasite te minu küsimuses tõstatatud probleemi olemasolu, kuid ei avaldanud selget seisukohta. 22. augustil ütles volinik Rehn komisjoni nimel sõna võttes, et patriarh ja patriarhaat peavad saama vabalt kasutada vaimulikutiitlit „oikumeeniline”, samuti lisas ta, et Türgi peab tagama mitteislamikogukondade õigussubjektsuse andmise. Kas nõukogu jagab komisjoni ühemõttelist seisukohta? Kui jah, miks te seda siis selgelt välja ei ütle? Kui ei, siis miks? Miks olete te nii vaoshoitud?"@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kahden ja puolen minuutin puheenvuorossanne vahvistitte kysymyksessäni teille esittelemäni ongelman, mutta ette ottanut siihen selkeää kantaa. Komission jäsen Olli Rehn totesi komission puolesta 22. elokuuta pitämässään puheenvuorossa, että patriarkan ja patriarkaatin on voitava vapaasti käyttää kirkollista arvonimeä ”ekumeeninen” ja että Turkin on varmistettava, että muut kuin muslimiyhteisöt voisivat saada oikeudellisen aseman. Yhtyykö neuvosto tähän komission yksiselitteiseen kantaan? Jos yhtyy, miksette sano sitä selkeästi? Jos ette yhdy, mistä syystä? Miksi olette niin vähäsanainen?"@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le président en exercice du Conseil, au cours de votre intervention de deux minutes et demie, vous avez confirmé le problème que j’ai soulevé dans ma question, mais vous n’avez pas adopté une position claire. Le 22 août, le commissaire Rehn, intervenant au nom de la Commission, a dit que le Patriarche et le Patriarcat devaient pouvoir utiliser le titre ecclésiastique «Œcuménique» en toute liberté et a ajouté que la Turquie devait assurer que les communautés non musulmanes puissent acquérir un statut juridique. Le Conseil partage-t-il cette position sans équivoque adoptée par la Commission? Le cas échéant, pourquoi ne le dites-vous pas clairement? Si ce n’est pas le cas, quelles sont les raisons? Qui vous a rendu si réticent?"@fr8
"Elnök úr, soros tanácsi elnök úr! Abban a két és fél percben, amíg beszélt, megerősítette azt a problémát, amelyet Önhöz intézett kérdésemben felvetettem, de nem foglalt egyértelműen állást. Augusztus 22-én a Bizottság nevében felszólaló Rehn biztos úr azt mondta, hogy a pátriárkának és a Patriarchátusnak szabadon kell tudnia használni az „ökumenikus” egyházi címet, és hozzátette, hogy Törökországnak biztosítania kell azt, hogy a nem muzulmán közösségek jogi státuszt szerezhetnek. Osztja a Tanács ezt, a Bizottság által elfogadott, egyértelmű álláspontot? Ha igen, miért nem mondja ki világosan? Ha nem, ennek mik az okai? Mitől lett ilyen tartózkodó?"@hu11
"Signor Presidente, signor Presidente in carica del Consiglio, nei due minuti e mezzo a sua disposizione, lei ha confermato l’esistenza del problema che ho delineato nella mia interrogazione, ma non ha adottato una chiara posizione al riguardo. Il 22 agosto il Commissario Rehn, parlando a nome della Commissione, ha detto che il Patriarca e il Patriarcato devono essere liberi di utilizzare il titolo ecclesiastico “ecumenico’ e ha aggiunto che la Turchia deve garantire alle comunità non musulmane la possibilità di acquisire uno giuridico. Il Consiglio condivide questa inequivocabile posizione adottata dalla Commissione? Se sì, perché non lo dice chiaramente? In caso contrario, quali sono le ragioni? Qual è il motivo per cui è così reticente?"@it12
"Pone Pirmininke, Tarybos Pirmininke, per dvi su puse minutes kol kalbėjote, patvirtinote problemą, kurią iškėliau savo klausimu, tačiau neišsakėte aiškios pozicijos. Rugpjūčio 22 d. Komisaras Rehn, kalbėdamas Komisijos vardu, teigė, kad patriarchas ir patriarchatas privalo turėti teisę naudoti bažnytinį titulą „ekumeninis“ ir pridūrė, kad Turkija privalo užtikrinti, kad ne musulmonų tikėjimo bendruomenės galėtų įgyti juridinį statusą. Ar Taryba laikosi tos pačios nedviprasmiškos Komisijos patvirtintos pozicijos? Jei taip, kodėl to aiškiai nepasakote? Jei ne, kokia yra to priežastis? Kas privertė jus nutylėti?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Padomes priekšsēdētāja kungs, šajās divarpus minūtēs, kamēr jūs runājāt, jūs apstiprinājāt problēmu, par ko es runāju savā jautājumā, bet jūs nenoformulējāt skaidru nostāju. Komisārs 22. August, runājot Komisijas vārdā, sacīja, ka Patriarham un Patriarhijai bija tiesības lietot “Ekumēniskās” baznīcas nosaukumu un piebilda, ka Turcijai jānodrošina, lai nemusulmaņu kopienas varētu iegūt tiesisku statusu. Vai padome piekrīt šai Komisijas nepārprotamajai nostājai? Ja tā, tad kādēļ jūs to skaidri neapsakāt? Ja nē, tad kādi tam ir iemesli? Kādēļ jūs esat tik atturīgs?"@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα μιλούσατε επί δυόμισι λεπτά, διαπιστώσατε το πρόβλημα που σας έθεσα με την ερώτησή μου, αλλά δεν πήρατε σαφή θέση. Στις 22 Αυγούστου, ο Επίτροπος Rehn μιλώντας εκ μέρους της Επιτροπής δήλωσε: «Ο Πατριάρχης και το Πατριαρχείο πρέπει και μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα τον εκκλησιαστικό τίτλο ‘Οικουμενικός’»· και επίσης δήλωσε: «Η Τουρκία οφείλει να διασφαλίσει ότι μη μουσουλμανικές κοινότητες μπορούν να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα». Συμμερίζεται το Συμβούλιο αυτή τη σαφή τοποθέτηση της Επιτροπής; Αν ναι, γιατί δεν το λέτε καθαρά; Αν όχι, για ποιους λόγους; Ποιος σας έχει δέσει τη γλώσσα;"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, fungerend voorzitter van de Raad, in de twee-en-een-halveminuut die u hebt gesproken, hebt u het probleem bevestigd dat ik u in mijn vraag voorlegde, maar u hebt geen duidelijk standpunt ingenomen. Op 22 augustus zei commissaris Rehn, sprekend namens de Commissie, dat het de patriarch en het patriarchaat vrij moest staan de kerkelijke titel “oecumenisch” te voeren en hij voegde eraan toe dat Turkije moest zorgen dat de niet-moslimgemeenschappen een wettelijke status konden krijgen. Deelt de Raad dit ondubbelzinnige standpunt dat door de Commissie is ingenomen? Als dat zo is, waarom zegt u dat niet zo duidelijk? Als dat niet het geval, wat zijn dan de redenen? Waarom bent u zo terughoudend?"@nl3
"Panie przewodniczący, urzędujący panie przewodniczący Rady, przez ostatnie dwie minuty swojej przemowy potwierdził pan istnienie problemu, który opisałem w pytaniu, ale nie zajął pan jednoznacznego stanowiska. Dnia 22 sierpnia komisarz Rehn, przemawiając w imieniu Komisji, powiedział, że patriarcha i patriarchat muszą mieć swobodę używania kościelnego tytułu „ekumeniczny” i dodał, że Turcja musi zapewnić społecznościom innym niż muzułmańskie możliwość uzyskiwania statusu prawnego. Czy Rada podziela to jednoznaczne stanowisko, przyjęte przez Komisję? Jeśli tak, dlaczego nie mówi pan tego wprost? Jeśli nie, z jakich przyczyn? Kto jest przyczyną pańskiej powściągliwości?"@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Presidente em exercício do Conselho, nos dois minutos e meio que durou o seu discurso, V. Exa. confirmou o problema que lhe coloquei na minha pergunta, mas não tomou uma posição clara sobre o mesmo. Em 22 de Agosto, o Senhor Comissário Rehn, falando em nome de Comissão, afirmou que o Patriarca e o Patriarcado devem poder utilizar livremente o título eclesiástico “Ecuménico”, e acrescentou que a Turquia tem a obrigação de assegurar a possibilidade de as comunidades não muçulmanas adquirirem personalidade jurídica. Partilha o Conselho desta posição inequívoca da Comissão? Em caso afirmativo, por que razão não o diz tão claramente? Em caso negativo, por que motivos? Quem o fez ficar tão reticente?"@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα μιλούσατε επί δυόμισι λεπτά, διαπιστώσατε το πρόβλημα που σας έθεσα με την ερώτησή μου, αλλά δεν πήρατε σαφή θέση. Στις 22 Αυγούστου, ο Επίτροπος Rehn μιλώντας εκ μέρους της Επιτροπής δήλωσε: «Ο Πατριάρχης και το Πατριαρχείο πρέπει και μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα τον εκκλησιαστικό τίτλο ‘Οικουμενικός’»· και επίσης δήλωσε: «Η Τουρκία οφείλει να διασφαλίσει ότι μη μουσουλμανικές κοινότητες μπορούν να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα». Συμμερίζεται το Συμβούλιο αυτή τη σαφή τοποθέτηση της Επιτροπής; Αν ναι, γιατί δεν το λέτε καθαρά; Αν όχι, για ποιους λόγους; Ποιος σας έχει δέσει τη γλώσσα;"@ro18
"Pán úradujúci predseda Rady, za dve a pol minúty, počas ktorých ste hovorili, ste potvrdili existenciu problému, na ktorých som upozorňoval mojej otázke, avšak neprijali ste jasné stanovisko. Komisár Rehn 22. augusta vo svojom prejave v mene Komisie vyhlásil, že patriarchovi a patriarchátu musí byť umožnené slobodné používanie cirkevného titulu „ekumenický“ a dodal, že Turecko musí zabezpečiť, že nemoslimské komunity budú mať možnosť získať právny štatút. Zastáva Rada toto jednoznačné stanovisko, ktoré prijala Komisia? Ak áno, prečo to jasne nepoviete? Ak nie, aké sú dôvody? Kvôli komu sa nechcete jednoznačne vyjadriť?"@sk19
"Gospod predsednik, gospod predsednik Sveta, v dveh minutah in pol, kolikor ste govorili, ste potrdili težavo, na katero sem vas opozoril v svojem vprašanju, vendar niste zavzeli jasnega stališča. Komisar Rehn je 22. avgusta v imenu Komisije dejal, da je treba patriarhu in patriarhatu omogočiti svobodo uporabe cerkvenega naziva „ekumenski“, ter dodal, da mora Turčija nemuslimanskim skupnostim zagotoviti, da lahko pridobijo pravni status. Ali se Svet strinja s tem nedvoumnim stališčem, ki ga je zavzela Komisija? Če se, zakaj tega jasno ne poveste? Če se ne, kakšni so razlogi? Zakaj ste tako zadržani?"@sl20
"Herr talman, herr rådsordförande! Under de två och en halv minuter som ni har talat har ni bekräftat det problem som jag uppmärksammade er på i min fråga, men ni har inte intagit en tydlig ståndpunkt. Den 22 augusti uttalade sig kommissionsledamot Olli Rehn på kommissionens vägnar och sa då att patriarken och patriarkatet fritt måste kunna använda den kyrkliga titeln ekumenisk. Han tillade att Turkiet måste se till att icke-muslimska trossamfund kan få rättslig status. Delar rådet kommissionens klara ståndpunkt? Om så är fallet, varför säger ni inte det tydligt? Om så inte är fallet, vilka är skälen? Vem har tystat er?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph