Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-269"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"O Conselho tem sublinhado reiteradamente a importância que atribui à questão da liberdade religiosa na Turquia. As minorias e as comunidades religiosas continuam a deparar-se com dificuldades relacionadas com a personalidade jurídica, os direitos de propriedade, as escolas, a gestão interna e a formação, o direito de residência e as licenças de trabalho relativos ao clero turco e não turco, bem como a possibilidade de clérigos estrangeiros serem eleitos como líderes das suas comunidades religiosas. Os problemas específicos que se colocam ao patriarcado ortodoxo, nomeadamente em relação à utilização do título eclesiástico de devem também ser analisados neste contexto. Esta situação não deve afectar os direitos garantidos pela Convenção Europeia dos Direitos do Homem. A liberdade religiosa é um domínio fundamental em que se devem urgentemente alcançar progressos palpáveis, e em que se impõe uma acção concreta em relação à adopção e à implementação de legislação adequada em conformidade com a Convenção Europeia dos Direitos do Homem e com a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Mais especificamente, a adopção de legislação que responda a todas as dificuldades com que se deparam as minorias e comunidades religiosas não muçulmanas, em conformidade com os padrões europeus pertinentes, é considerada como uma prioridade a curto prazo nas relações entre a União Europeia e a Turquia. A tolerância social deve igualmente ser desenvolvida. Neste contexto, asseguro ao Senhor Deputado que a questão da liberdade religiosa continuará a ser seguida de perto, como parte das negociações da adesão, no contexto do capítulo XXIII, Sistema Judiciário e Direitos Fundamentais, e do processo de reformas em curso na Turquia e a ser abordada a todos os níveis sempre que seja pertinente. Foi o caso, nomeadamente, da última reunião da Ministerial entre a União Europeia e a Turquia, que se realizou em Ancara a 4 de Junho."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Tróica"18,15,17
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Nõukogu on korduvalt rõhutanud, kui oluliseks peab ta usuvabaduse küsimust Türgis. Usuvähemustel ja -kogukondadel on senini raskusi õigussubjektsuse saamisel, omandiõigustega, koolide, sisehalduse ja -koolitusega, elamis- ja töölubade saamisega oma Türgi rahvusest ja mitte Türgi rahvusest vaimulikele, rääkimata välismaalastest vaimulike võimalusest saada valitud oma usukogukonna juhtideks. Selles kontekstis tuleb uurida ka õigeusu patriarhaadi, eriti oikumeenilise patriarhi vaimulikutiitli probleemi. Olukord ei tohi minna vastuollu Euroopa inimõiguste konventsioonis tagatud õigustega. Usuvabadus on ülioluline valdkond, kus peab viivitamatult toimuma nähtav edasiminek; see nõuab ka erimeetmeid vastavate õigusaktide vastuvõtmiseks ja rakendamiseks kooskõlas Euroopa inimõiguste konventsiooni ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktikaga. Täpsemalt on Euroopa Liidu ja Türgi suhetes üks lähiperspektiivi prioriteete Euroopa standardi kohaste õigusaktide vastuvõtmine, mis on vastus vähemusrahvuste ja mitteislami usukogukondade kõikidele probleemidele. Samal ajal tuleb arendada ühiskondlikku sallivust. Siin võin ma auväärt parlamendiliikmele kinnitada, et usuvabaduse küsimust jälgitakse ka edaspidi väga hoolikalt, sest see kuulub ühinemisläbirääkimiste 23. peatüki alla (kohtusüsteem ja põhiõigused), ning samuti jälgitakse Türgi reforme, ning kui vaja palutakse selgitusi igal tasandil. Nii oli see näiteks viimasel Euroopa Liidu ja Türgi vahelisel n-ö troikakohtumisel 4. juunil Ankaras."@et5
lpv:translated text
". Svet je že večkrat poudaril pomen, ki ga pripisuje vprašanju verske svobode v Turčiji. Verske manjšine in skupnosti se še vedno srečujejo s težavami, povezanimi s statusom pravne osebe, premoženjskimi upravičenji, šolami, notranjim upravljanjem in usposabljanjem, dovoljenji za bivanje in delovnimi dovoljenji za turške in tuje duhovnike poleg možnosti, da so lahko tuji duhovniki izvoljeni za vodje njihovih verskih skupnosti. Posebne težave, s katerimi se srečuje pravoslavni patriarhat, zlasti uporaba cerkvenega naziva ekumenski patriarhat, je prav tako treba preučiti v tem okviru. Položaj ne sme vplivati na pravice, ki jih zagotavlja Evropska konvencija o človekovih pravicah. Verska svoboda je temeljno področje, na katerem je nujno treba doseči viden napredek. Potrebni so tudi posebni ukrepi za sprejetje in izvajanje ustrezne zakonodaje v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice. Natančneje, ena od kratkoročnih prednostnih nalog pri odnosih med Evropsko unijo in Turčijo je sprejetje zakonodaje, ki je skladna z ustreznimi evropskimi standardi in zagotavlja odziv na vse težave, s katerimi se srečujejo manjšine in nemuslimanske verske skupnosti. Podobno je treba razviti družbeno strpnost. V zvezi s tem lahko ponovno zagotovim poslancu, da se bo vprašanje verske svobode še naprej podrobno spremljalo kot del pristopnih pogajanj v okviru poglavja 23, to pomeni sodstva in temeljnih pravic, in procesa reform, ki poteka v Turčiji, ter se bo obravnavalo na vseh ravneh, kadar bo potrebno. Tako je bilo tudi pri zadnjem srečanju trojke ministrov med Evropsko unijo in Turčijo 4. junija v Ankari."@sl20
lpv:translated text
"O Conselho tem sublinhado reiteradamente a importância que atribui à questão da liberdade religiosa na Turquia. As minorias e as comunidades religiosas continuam a deparar-se com dificuldades relacionadas com a personalidade jurídica, os direitos de propriedade, as escolas, a gestão interna e a formação, o direito de residência e as licenças de trabalho relativos ao clero turco e não turco, bem como a possibilidade de clérigos estrangeiros serem eleitos como líderes das suas comunidades religiosas. Os problemas específicos que se colocam ao patriarcado ortodoxo, nomeadamente em relação à utilização do título eclesiástico de devem também ser analisados neste contexto. Esta situação não deve afectar os direitos garantidos pela Convenção Europeia dos Direitos do Homem. A liberdade religiosa é um domínio fundamental em que se devem urgentemente alcançar progressos palpáveis, e em que se impõe uma acção concreta em relação à adopção e à implementação de legislação adequada em conformidade com a Convenção Europeia dos Direitos do Homem e com a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Mais especificamente, a adopção de legislação que responda a todas as dificuldades com que se deparam as minorias e comunidades religiosas não muçulmanas, em conformidade com os padrões europeus pertinentes, é considerada como uma prioridade a curto prazo nas relações entre a União Europeia e a Turquia. A tolerância social deve igualmente ser desenvolvida. Neste contexto, asseguro ao Senhor Deputado que a questão da liberdade religiosa continuará a ser seguida de perto, como parte das negociações da adesão, no contexto do capítulo XXIII, Sistema Judiciário e Direitos Fundamentais, e do processo de reformas em curso na Turquia e a ser abordada a todos os níveis sempre que seja pertinente. Foi o caso, nomeadamente, da última reunião da Ministerial entre a União Europeia e a Turquia, que se realizou em Ancara a 4 de Junho."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Tróica"18,15,17
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Rada opakovaně zdůraznila význam, který připisuje záležitosti náboženské svobody v Turecku. Kromě problematiky možnosti zvolení cizích duchovních vůdci náboženských komunit čelí náboženské menšiny a společenství stále obtížím souvisejícím s právní subjektivitou, majetkovými právy, školami, vnitřním řízením a přípravou, povoleními k pobytu a pracovními povoleními týkajícími se tureckého a netureckého duchovenstva. V tomto kontextu se musí vnímat i zvláštní problémy, kterým čelí ortodoxní patriarchát, především pokud jde o používání církevního titulu ekumenický patriarcha. Tato situace by se neměla dotýkat práv zaručených v Evropské úmluvě o lidských právech. Náboženská svoboda je základní oblastí, ve které je naléhavě nutné pokročit. Vyžaduje to i zvláštní činnost zaměřená na přijetí a provádění příslušných právních předpisů v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech a s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. Konkrétněji, ve vztazích Evropské unie a Turecka je jednou z krátkodobých priorit přijetí právních předpisů, které jsou v souladu s příslušnými evropskými normami a poskytují řešení všech těžkostí, se kterými se setkávají menšinové a nemuslimské náboženské komunity. Podobně je nutné rozvinout společenskou toleranci. V této souvislosti mohu ubezpečit váženého pana poslance, že otázka náboženské svobody bude nadále podrobně monitorována v rámci přístupových jednání v kontextu kapitoly 23, Soudnictví a základní práva, a v rámci probíhajícího procesu reforem v Turecku a bude rozšířena na všechny úrovně, kdykoli to bude nutné. Byl to i případ posledního setkání ministerské trojky mezi Evropskou unií a Tureckem, které se konalo dne 4. června v Ankaře."@cs1
lpv:translated text
"Rada pri viacerých príležitostiach zdôraznila význam, ktorý pripisuje záležitosti náboženskej slobody v Turecku. Okrem problematiky možnosti zvolenia cudzích duchovných za vodcov náboženských komunít čelia náboženské menšiny a spoločenstvá stále ťažkostiam súvisiacim s právnou subjektivitou, majetkovými právami, školami, vnútorným riadením a prípravou, povoleniami na pobyt a pracovnými povoleniami týkajúcimi sa tureckých a netureckých cirkví. V tomto kontexte sa musia vnímať aj osobitné problémy, ktorým čelí ortodoxný patriarchát, najmä pokiaľ ide o používanie cirkevného titulu ekumenický patriarcha. Táto situácia by sa nemala dotýkať práv zaručených v Európskom dohovore o ľudských právach. Náboženská sloboda je základnou oblasťou, v ktorej je naliehavo potrebné pokročiť. Požaduje sa aj osobitná činnosť zameraná na prijatie a vykonávanie primeraných právnych predpisov v súlade s Európskym dohovorom o ľudských právach a s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva. Konkrétnejšie vo vzťahoch Európskej únie a Turecka je jednou z krátkodobých priorít prijatie právnych predpisov, ktoré sú v súlade s príslušnými európskymi normami a poskytujú riešenie všetkých ťažkostí, s ktorými sa stretávajú menšinové a nemoslimské náboženské komunity. Podobne je nutné rozvinúť spoločenskú toleranciu. V tejto súvislosti môžem ubezpečiť váženého pána poslanca, že otázka náboženskej slobody bude naďalej podrobne monitorovaná v rámci prístupových rokovaní v kontexte kapitoly 23, Súdne a základné práva, a v rámci prebiehajúceho procesu reforiem v Turecku a bude rozšírená na všetky úrovne, kdekoľvek to bude nutné. Bol to aj prípad posledného stretnutia ministerskej trojky medzi Európskou úniou a Tureckom, ktoré sa konalo 4. júna v Ankare."@sk19
lpv:translated text
"Taryba ne kartą pabrėžė religijos laisvės Turkijoje klausimo svarbą. Religinės mažumos ir bendruomenės vis dar susiduria su sunkumais susijusiais su juridinio asmens statusu, nuosavybės teisėmis, mokyklomis, vidaus vadyba ir mokymu, leidimais gyventi ir leidimais dirbti Turkijos dvasininkams bei su galimybe užsieniečiams dvasininkams būti išrinktiems jų religinių bendruomenių vadovais. Konkrečios ortodoksų patriarchato problemos, ypač bažnytinio titulo „ekumeninis patriarchas“ naudojimas, taip pat turi būti nagrinėjamos šiame kontekste. Ši situacija neturėtų daryti įtakos teisėms, kurias garantuoja Europos žmogaus teisių konvencija. Religijos laisvė yra pagrindinė sritis, kurioje reikia nedelsiant daryti realią pažangą, taip pat ši sritis reikalauja konkrečių veiksmų atitinkamiems teisės aktams patvirtinti ir įgyvendinti pagal Europos žmogaus teisių konvenciją ir Europos žmogaus teisių teismo teismų praktiką. Tiksliau, vienas iš artimiausios perspektyvos prioritetų Europos Sąjungos ir Turkijos santykiuose yra teisės aktų, kurie atitinka Europos standartus ir numato visų sunkumų, su kuriais susiduria mažumos ir ne musulmonų tikėjimo bendruomenės, sprendimą, priėmimas. Taip pat reikia kurti socialinę toleranciją. Šiame kontekste, galiu užtikrinti, kad religijos laisvės aspektas ir toliau bus įdėmiai stebimas kaip derybų dėl stojimo dalis pagal 23 skyrių, Teismų sistema ir pagrindinės teisės, ir kaip reformų proceso Turkijoje dalis, ir bus sprendžiamas visais lygmenimis pagal poreikį. Šis klausimas buvo sprendžiamas paskutiniojo Europos Sąjungos ir Turkijos Ministrų trejeto susitikimo, vykusio Ankaroje birželio 4 d. metu."@lt14
lpv:translated text
"Rada wielokrotnie podkreślała, jak wielką wagę przywiązuje do kwestii wolności religijnej w Turcji. Mniejszości i wspólnoty religijne nadal borykają się z trudnościami w zakresie zyskania osobowości prawnej, praw majątkowych, szkolnictwa, zarządzania wewnętrznego i szkolenia, praw pobytu i zezwoleń na pracę, co dotyczy zarówno duchowieństwa tureckiego, jak i innego niż tureckie, a dodatkowo duchowni innych narodowości mają trudności z uzyskaniem przywództwa w swych wspólnotach religijnych. Szczególne problemy patriarchatu prawosławnego, w szczególności zaś korzystanie z tytułu patriarchy ekumenicznego, należy również rozważać w tym kontekście. Sytuacja ta nie powinna mieć wpływu na prawa gwarantowane przez europejską Konwencję o ochronie praw człowieka. Wolność religijna to obszar fundamentalny, w którym niezbędny jest pilnie dalszy rozwój; wymaga ona także konkretnych działań ukierunkowanych na przyjęcie i wdrożenie odpowiedniego ustawodawstwa, zgodnego z europejską Konwencją o ochronie praw człowieka oraz z prawem precedensowym Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Mówiąc dokładniej, jednym z priorytetów krótkoterminowych w stosunkach pomiędzy Unią Europejską i Turcją jest przyjęcie ustawodawstwa zgodnego z istotnymi normami europejskimi oraz reakcja na trudności, z jakimi borykają się mniejszości i społeczności religijne inne niż muzułmańska. Należy także rozwijać zasadę tolerancji społecznej. W tym kontekście, mogę zapewnić szanownego pana posła, że kwestia wolności religijnej będzie nadal ściśle monitorowana w ramach negocjacji dotyczących rozszerzenia w kontekście rozdziału 23 Wymiar sprawiedliwości i prawa podstawowe, a także w ramach ciągłego procesu reform w Turcji, i będzie ona poruszana na wszystkich szczeblach, gdy tylko będzie to konieczne. Tak było podczas ostatniego spotkania trojki ministerialnej pomiędzy Unią Europejską i Turcją, które odbyło się w Ankarze 4 czerwca."@pl16
lpv:translated text
"A Tanács több alkalommal hangsúlyozta, hogy mekkora jelentőséget tulajdonít a törökországi vallásszabadság kérdésének. A vallási kisebbségek és közösségek még mindig nehézségekkel szembesülnek a jogi személyiség, a tulajdonjogok, az iskolák, a belső igazgatás, valamint a török és nem török klérus képzése, tartózkodási engedélyei és munkaengedélyei tekintetében azon lehetőségen túlmenően, hogy vallásos közösségeik vezetőiként külföldi klérust választhassanak meg. Az ortodox Patriarchátus előtti, egyedi problémákat – különösen az ökumenikus pátriárka egyházi cím használatát – ezzel összefüggésben szintén vizsgálni kell. Ez a helyzet nem érintheti az emberi jogokról szóló európai egyezményben garantált jogokat. A vallásszabadság olyan alapvető terület, ahol kézzelfogható előrehaladást kell sürgősen elérni; ez az emberi jogokról szóló európai egyezménnyel és az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatával összhangban lévő, megfelelő jogszabályok elfogadására és végrehajtására irányuló különös intézkedést is igényel. Még pontosabban: az Európai Unió és Törökország közötti kapcsolatok egyik rövid távú prioritása olyan jogszabályok elfogadása, amelyek összhangban vannak az európai normákkal és amelyek választ nyújtanak a kisebbségek és a nem muzulmán vallási közösségek által tapasztalt nehézségekre. Hasonlóképpen a társadalmi toleranciát is ki kell alakítani. Ezzel összefüggésben biztosíthatom a tisztelt képviselőt, hogy a vallásszabadság kérdését továbbra is mélyre hatóan fogjuk nyomon követni, a csatlakozási tárgyalások részeként, a 23. fejezettel – Igazságszolgáltatás és alapvető jogok – összefüggésben, valamint a jelenleg zajló törökországi reformfolyamat részeként, továbbá hogy azt adott esetben minden szinten felvetjük. Ez történt az Európai Unió és Törökország között június 4-én Ankarában tartott, legutóbbi miniszteri trojka ülésén is."@hu11
lpv:translated text
"Hr. formand! Rådet har gentagne gange understreget, at det lægger stor vægt på spørgsmålet om trosfrihed i Tyrkiet. Religiøse mindretal og samfund møder stadig problemer i forbindelse med juridisk personlighed, ejendomsrettigheder, skoler, intern forvaltning og uddannelse, opholdstilladelser og arbejdstilladelser til tyrkiske og ikketyrkiske gejstlige samt muligheden for at udenlandske gejstlige kan vælges som ledere af deres trossamfund. De særlige problemer, som det ortodokse patriarkat står over for, navnlig brugen af den kirkelige titel økumenisk patriark, skal også undersøges i denne sammenhæng. Den situation bør ikke påvirke de rettigheder, der sikres gennem den europæiske menneskerettighedskonvention. Trosfrihed er et grundlæggende område, hvor der hurtigst mulig skal gøres konkrete fremskridt. Der er også behov for konkret handling i form af vedtagelse og gennemførelse af hensigtsmæssig lovgivning i overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedskonvention og retspraksis ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Mere specifikt er en af de kortsigtede prioriteringer i forholdet mellem EU og Tyrkiet vedtagelse af lovgivning, der er i overensstemmelse med de relevante europæiske standarder, og som kan være et svar på alle de problemer, som mindretal og ikkemuslimske trossamfund står over for. På tilsvarende vis skal den sociale tolerance udvikles. I den forbindelse kan jeg forsikre det ærede medlem om, at spørgsmålet om trosfrihed fortsat vil blive fulgt nøje som led i tiltrædelsesforhandlingerne i forbindelse med kapitel 23 om retsvæsen og grundlæggende rettigheder og med den igangværende reformproces i Tyrkiet og vil blive taget op på alle niveauer, når det er relevant. Det skete på det seneste møde mellem EU's trojka og Tyrkiet, der blev afholdt i Ankara den 4. juni."@da2
lpv:translated text
"Neuvosto on korostanut useaan otteeseen kiinnittävänsä huomiota Turkin uskonnonvapauteen. Uskonnolliset vähemmistöt ja yhteisöt kohtaavat edelleen oikeushenkilöön, omistusoikeuksiin, koulunkäyntiin, sisäiseen johtoon ja koulutukseen, oleskelu- ja työlupiin liittyviä vaikeuksia, kun on kyse turkkilaisesta tai ei-turkkilaisesta papistosta sekä mahdollisuudesta siihen, että ulkomaalainen pappi voidaan valita uskonnollisen yhteisön johtajaksi. Tältä osin on syytä tutkia myös ortodoksisen patriarkaatin kohtaamia ongelmia ja erityisesti ekumeenisen patriarkan kirkollisen arvonimen käyttöä. Tilanne ei saa vaikuttaa Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksella taattuihin oikeuksiin. Uskonnonvapaus on elintärkeä kysymys, jossa on kiireesti saatava aikaan todellisia tuloksia. Se edellyttää myös erityisiä toimia asianmukaisen lainsäädännön antamiseksi ja täytäntöön panemiseksi Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti. Euroopan unionin ja Turkin välisten suhteiden ensisijaisena lyhyen aikavälin tavoitteena on muun muassa sellaisen lainsäädännön antaminen, joka on sopusoinnussa asiaa koskevien EU:n vaatimusten kanssa ja jolla ratkaistaan vähemmistöjen ja muiden kuin muslimiyhteisöjen ongelmat. Myös yhteiskunnallista suvaitsevaisuutta on lisättävä. Tältä osin voin vakuuttaa arvoisalle jäsenelle, että uskonnonvapautta koskevaa kysymystä seurataan tarkoin osana Turkin liittymisneuvottelujen 23 lukua, joka koskee oikeuslaitosta ja perusoikeuksia, sekä Turkin meneillään olevan uudistusprosessin yhteydessä, ja että asia otetaan tarvittaessa puheeksi kaikissa yhteyksissä. Näin tehtiin Euroopan unionin ja Turkin välisessä edellisessä ministeritroikan kokouksessa Ankarassa 4. kesäkuuta."@fi7
lpv:translated text
"Rådet har flera gånger understrukit den vikt det fäster vid religionsfriheten i Turkiet. Religiösa minoriteter och befolkningsgrupper drabbas fortfarande av problem förknippade med status som juridisk person, äganderättigheter, skolor, intern förvaltning och utbildning, uppehålls- och arbetstillstånd för turkiska och icke-turkiska präster samt möjligheten för utländska präster att väljas till ledare för sina trossamfund. De specifika problemen för det ortodoxa patriarkatet, i synnerhet användningen av den kyrkliga titeln ekumenisk patriark, måste också ses mot den bakgrunden. Denna situation får inte påverka de rättigheter som garanteras genom Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Religionsfriheten är ett grundläggande område där konkreta framsteg nu krävs. Särskilda åtgärder krävs också för att anta och genomföra lämplig lagstiftning i enlighet med den ovannämnda europeiska konventionen och den rättspraxis som Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) tillämpar. Mer specifikt så är en av de kortsiktiga prioriteringarna för förbindelserna mellan EU och Turkiet antagandet av lagstiftning som uppfyller relevanta europeiska normer och som gör det möjligt att hantera de svårigheter som drabbar minoriteter och icke-muslimska trossamfund. En social tolerans måste också utvecklas. Mot denna bakgrund kan jag försäkra ledamoten om att frågan om religionsfrihet kommer att fortsätta att övervakas noggrant inom ramen för anslutningsförhandlingarna om kapitel 23 – domstolsväsende och grundläggande rättigheter – och den pågående reformprocessen i Turkiet. Frågan kommer att behandlas på alla nivåer när så behövs, såsom skedde vid den senaste ministertrojkan mellan EU och Turkiet i Ankara den 4 juni."@sv22
lpv:translated text
"De Raad heeft herhaaldelijk het belang benadrukt dat hij hecht aan vraagstukken van godsdienstvrijheid in Turkije. Religieuze minderheden en gemeenschappen worden nog steeds geconfronteerd met moeilijkheden die verband houden met rechtspersoonlijkheid, eigendomsrechten, scholen, intern beleid en opleiding, woon- en werkvergunningen betreffende Turkse en niet-Turkse geestelijken naast de mogelijkheid van buitenlandse geestelijken die gekozen zijn als leiders van religieuze gemeenschappen. De specifieke problemen waarmee het orthodoxe patriarchaat wordt geconfronteerd, in het bijzonder het gebruik van de kerkelijke titel van oecumenisch patriarch, moeten ook in die context worden onderzocht. Die omstandigheden moeten niet de rechten aantasten die door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens worden gewaarborgd. Godsdienstvrijheid is een fundamenteel gebied waarop met spoed tastbare voortgang moet worden geboekt; dit vergt ook specifieke maatregelen voor het aannemen en ten uitvoer leggen van geëigende wetgeving in overeenstemming met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, en met de jurisprudentie van het Europees Hof voor de rechten van de mens. Een van de kortetermijnprioriteiten in de betrekkingen tussen de Europese Unie en Turkije is meer in het bijzonder de vaststelling van wetgeving die in overeenstemming is met de betreffende Europese maatstaven en dit geeft antwoord op alle problemen waarmee minderheden en religieuze niet-moslimgemeenschappen mee worden geconfronteerd. Tegelijkertijd dient sociale tolerantie te worden ontwikkeld. In dat verband kan ik de geachte afgevaardigde verzekeren dat de kwestie van godsdienstvrijheid steeds nauwlettend in het oog wordt gehouden als onderdeel van de onderhandelingen voor toetreding in de context van hoofdstuk 23, Rechterlijke macht en fundamentele rechten, en van het lopende hervormingsproces in Turkije. Dit onderwerp komt op alle niveaus ter sprake wanneer dat relevant is. Dat was het geval op de ministeriële Trojkabijeenkomst tussen de Europese Unie en Turkije die op 4 juni in Ankara werd gehouden."@nl3
lpv:translated text
"Το Συμβούλιο υπογράμμισε επανειλημμένως τη σημασία που προσδίδει στο ζήτημα της θρησκευτικής ελευθερίας στην Τουρκία. Οι θρησκευτικές μειονότητες και κοινότητες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσχέρειες που συνδέονται με τη νομική προσωπικότητα, τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, τα σχολεία, την εσωτερική διαχείριση και κατάρτιση, τις άδειες παραμονής και τις άδεις εργασίας του τουρκικού και μη τουρκικού κλήρου, πέραν της δυσχέρειας σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα ξένου ιερωμένου να εκλεγεί επικεφαλής της θρησκευτικής του κοινότητας. Τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, ιδίως η χρήση του εκκλησιαστικού τίτλου του Οικουμενικού Πατριάρχη, πρέπει επίσης να εξεταστεί σε αυτό το πλαίσιο. Αυτή η κατάσταση δεν πρέπει να πλήττει τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η θρησκευτική ελευθερία είναι θεμελιώδης τομέας, στον οποίο πρέπει να σημειωθεί οπωσδήποτε απτή πρόοδος• απαιτεί, επίσης, ειδική δράση για την έγκριση και εφαρμογή κατάλληλης νομοθεσίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ειδικότερα, μία από τις βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία είναι η έγκριση νομοθεσίας που να συνάδει με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα και να αντιμετωπίζει όλες τις δυσχέρειες που βιώνουν οι μειονότητες και οι μη μουσουλμανικές θρησκευτικές κοινότητες. Παρομοίως, πρέπει να αναπτυχθεί η κοινωνική ανοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορώ να διαβεβαιώσω τον αξιότιμο βουλευτή του ΕΚ ότι θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά το ζήτημα της θρησκευτικής ελευθερίας, ως σκέλος των προενταξιακών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του κεφαλαίου 23, «Δικαιοσύνη και Θεμελιώδη Δικαιώματα», και της τρέχουσας διαδικασίας μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία, και θα τίθεται ως θέμα σε όλα τα επίπεδα, όποτε γίνονται σχετικές συζητήσεις. Αυτό συνέβη και στην τελευταία συνάντηση υπουργών της Τρόικα της ΕΕ μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα στις 4 Ιουνίου."@el10
lpv:translated text
"Padome vairākkārt ir uzsvērusi, ka tā piešķir lielu nozīmi reliģijas brīvības jautājumam Turcijā. Reliģiskās minoritātes un kopienas vēl aizvien saskaras ar grūtībām attiecībā uz juridiskām personām, īpašuma tiesībām, skolām, iekšējo pārvaldību un izglītību, uzturēšanās atļaujām un darba atļaujām, attiecībā uz turku un neturku garīdzniecību, kā arī ārzemju garīdznieku iespēju tikt ievēlētiem par reliģisko kopienu vadītājiem. Šajā kontekstā arī jāaplūko īpašās problēmas, ar ko saskaras pareizticīgais Patriarhāts, sevišķi atļauju lietot Ekumēniskā Patriarhāta baznīcas nosaukumu. Šī situācija nedrīkst aizskart tiesības, ko garantē Eiropas Cilvēktiesību konvencija. Reliģijas brīvība ir būtiska joma, kurā steidzami nepieciešams reāls progress; šeit arī nepieciešams veikt īpašas darbības atbilstošu tiesību aktu piemērošanai un īstenošanai saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvenciju un Eiropas Cilvēktiesību tiesas precedenta tiesībām. Sevišķi viena no steidzmākajām prioritātēm ES un Turcijas attiecībās ir tādu tiesību aktu pieņemšana, kas atbilst attiecīgajām Eiropas normām un reaģē uz visām grūtībām, ar ko sastopas minoritātes un nemusulmaņu reliģiskās kopienas, ir nepieciešams attīstīt sociālo toleranci. Šajā saistībā es varu nomierināt godājamo deputātu, ka mēs turpināsim uzmanīgi pārraudzīt reliģiskās brīvības jautājumus kā iestāšanās sarunu sastāvdaļu saistībā ar 23. nodaļu Tiesu iestādes un pamattiesības, kā arī Turcijā notiekošos reformu procesus, virzīsim tos visos attiecīgajos līmeņos. Par šo Eiropas Savienības un Turcijas lietu runāja arī trijotnes ministru līmeņa sanāksmē 4. jūnijā Ankarā."@lv13
lpv:translated text
". Der Rat hat mehrfach betont, welche Bedeutung er der Frage der Religionsfreiheit in der Türkei beimisst. Religiöse Minderheiten und Gemeinden stoßen immer noch auf Schwierigkeiten in Verbindung mit dem rechtlichen Status, Eigentumsrechten, Schulen, der internen Verwaltung und Ausbildung sowie Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen für türkische und nichttürkische Geistliche. Ein weiteres Problem betrifft die Möglichkeit, dass ausländische Geistliche zum Oberhaupt ihrer Religionsgemeinschaft gewählt werden können. Die speziellen Probleme, mit denen das orthodoxe Patriarchat zu kämpfen hat, insbesondere im Zusammenhang mit der Verwendung der kirchlichen Amtsbezeichnung Ökumenischer Patriarch, müssen ebenfalls in diesem Zusammenhang untersucht werden. Die durch die Europäische Menschenrechtskonvention garantierten Rechte dürfen nicht beeinträchtigt werden. Die Religionsfreiheit ist eine Kernfrage, bei der greifbare Fortschritte äußerst dringlich sind. In dieser Sache sind außerdem gezielte Maßnahmen für die Verabschiedung und Umsetzung geeigneter Rechtsvorschriften im Einklang mit der Europäischen Menschenrechtskonvention und mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte erforderlich. Genauer gesagt ist eines der kurzfristig vordringlichen Themen in den Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Türkei die Verabschiedung von Rechtsvorschriften, die den einschlägigen europäischen Vorgaben entsprechen und eine Antwort auf all die Schwierigkeiten darstellen, denen Minderheiten und nichtmuslimische Religionsgemeinschaften begegnen. Ebenso muss soziale Toleranz entwickelt werden. In diesem Zusammenhang kann ich dem verehrten Abgeordneten versichern, dass die Frage der Religionsfreiheit als Bestandteil der Beitrittsverhandlungen im Zusammenhang mit Kapitel 23, Justizielle Rechte und Grundrechte, und des laufenden Reformprozesses in der Türkei weiterhin auf dem Prüfstand steht und auf allen Ebenen zur Sprache kommen wird, wann immer es angebracht ist. Dies war beim letzten Troika-Ministertreffen zwischen der Europäischen Union und der Türkei der Fall, das am 4. Juni in Ankara stattfand."@de9
lpv:translated text
"The Council has repeatedly stressed the importance it attaches to the issue of religious freedom in Turkey. Religious minorities and communities are still encountering difficulties linked to legal personality, property rights, schools, internal management and training, residence permits and work permits concerning Turkish and non-Turkish clergy in addition to the possibility of foreign clergy being elected leaders of their religious communities. The specific problems facing the Orthodox Patriarchate, in particular the use of the ecclesiastical title of Ecumenical Patriarch, must also be examined in that context. That situation should not affect the rights guaranteed by the European Convention on Human Rights. Religious freedom is a fundamental area in which tangible progress needs to be made as a matter of urgency; it also requires specific action for the adoption and implementation of appropriate legislation in accordance with the European Convention on Human Rights and with the case law of the European Court of Human Rights. More specifically, one of the short-term priorities in relations between the European Union and Turkey is the adoption of legislation that is in accordance with the relevant European standards and provides a response to all the difficulties encountered by minorities and non-Muslim religious communities. Similarly, social tolerance needs to be developed. In that context, I can reassure the honourable Member that the issue of religious freedom will continue to be closely monitored, as part of the accession negotiations in the context of Chapter 23, Judiciary and Fundamental Rights, and of the ongoing process of reforms in Turkey, and will be broached at all levels whenever relevant. That was the case at the last Ministerial Troika meeting between the European Union and Turkey held in Ankara on 4 June."@en4
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"El Consejo ha destacado reiteradamente la importancia que otorga a la cuestión de la libertad religiosa en Turquía. Las minorías y las comunidades religiosas continúan hallando dificultades relacionadas con la personalidad jurídica, los derechos de propiedad, las escuelas, la gestión y la formación internas, los permisos de residencia y de trabajo que afectan a miembros del clero turco y no turco, y además con la posibilidad de que los miembros extranjeros del clero sean elegidos como líderes de sus respectivas comunidades religiosas. Los problemas específicos que afronta el Patriarca ortodoxo, en particular el uso del título eclesiástico de Patriarca ecuménico, deben examinarse igualmente en dicho contexto. Dicha situación no debería afectar a los derechos garantizados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La libertad religiosa es un ámbito fundamental en el que debe realizarse un avance tangible con carácter urgente; requiere también una acción específica para la adopción y puesta en práctica de la legislación oportuna, de acuerdo con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Más concretamente, una de las prioridades a corto plazo en las relaciones entre la Unión Europea y Turquía es la adopción de una legislación que guarde conformidad con las normas europeas pertinentes y que proporcione una respuesta a todas las dificultades que afrontan las minorías y las comunidades religiosas no musulmanas. Igualmente, debe desarrollarse la tolerancia social. En dicho contexto, puedo asegurarle a su Señoría que el problema de la libertad religiosa seguirá siendo objeto de estrecha vigilancia como parte de las negociaciones de adhesión en el contexto del Capítulo 23, sobre Sistema judicial y derechos fundamentales, y del proceso en curso de reformas en Turquía, y será abordado a todos los niveles siempre que sea pertinente. Así fue en la última reunión de la troika ministerial entre la Unión Europea y Turquía, celebrada en Ankara el 4 de junio."@es21
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Il Consiglio ha ripetutamente sottolineato l’importanza che attribuisce alla questione della libertà religiosa in Turchia. Le minoranze e le comunità religiose incontrano ancora difficoltà per quanto riguarda la personalità giuridica, i diritti di proprietà, le scuole, la gestione e la formazione interna, i permessi di soggiorno e di lavoro relativi al clero turco e non turco, oltre alla possibilità da parte del clero straniero di essere eletti a capo delle loro comunità religiose. I problemi specifici che il Patriarcato ortodosso si trova a fronteggiare, in particolare l’utilizzo del titolo ecclesiastico di Patriarca ecumenico, devono anch’essi essere esaminati in questo contesto. La situazione non deve colpire i diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La libertà religiosa è un settore fondamentale in cui è urgentemente necessario fare dei passi in avanti; è inoltre necessario intraprendere delle azioni specifiche per l’adozione e l’attuazione di una normativa adeguata in conformità alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Più nello specifico, una delle priorità a breve termine nelle relazioni fra l’Unione europea e la Turchia è l’adozione di una normativa che sia conforme alle norme europee in materia e fornisca una risposta a tutte le difficoltà in cui si dibattono le minoranze e le comunità religiose non musulmane. Analogamente, deve essere sviluppata anche la tolleranza sociale. In questo contesto, posso assicurare l’onorevole deputato che la questione della libertà religiosa continuerà a essere monitorata da vicino, come parte dei negoziati di adesione nel quadro del capitolo 23, “Sistema giudiziario e fondamentali”, nonché del processo di riforme in corso in Turchia, e sarà sollevata a tutti i livelli ogniqualvolta ciò sia richiesto, cosa che è successa all’ultima riunione della ministeriale fra l’Unione europea e la Turchia tenutasi ad Ankara il 4 giugno."@it12
lpv:spoken text
"O Conselho tem sublinhado reiteradamente a importância que atribui à questão da liberdade religiosa na Turquia. As minorias e as comunidades religiosas continuam a deparar-se com dificuldades relacionadas com a personalidade jurídica, os direitos de propriedade, as escolas, a gestão interna e a formação, o direito de residência e as licenças de trabalho relativos ao clero turco e não turco, bem como a possibilidade de clérigos estrangeiros serem eleitos como líderes das suas comunidades religiosas. Os problemas específicos que se colocam ao patriarcado ortodoxo, nomeadamente em relação à utilização do título eclesiástico de devem também ser analisados neste contexto. Esta situação não deve afectar os direitos garantidos pela Convenção Europeia dos Direitos do Homem. A liberdade religiosa é um domínio fundamental em que se devem urgentemente alcançar progressos palpáveis, e em que se impõe uma acção concreta em relação à adopção e à implementação de legislação adequada em conformidade com a Convenção Europeia dos Direitos do Homem e com a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Mais especificamente, a adopção de legislação que responda a todas as dificuldades com que se deparam as minorias e comunidades religiosas não muçulmanas, em conformidade com os padrões europeus pertinentes, é considerada como uma prioridade a curto prazo nas relações entre a União Europeia e a Turquia. A tolerância social deve igualmente ser desenvolvida. Neste contexto, asseguro ao Senhor Deputado que a questão da liberdade religiosa continuará a ser seguida de perto, como parte das negociações da adesão, no contexto do capítulo XXIII, Sistema Judiciário e Direitos Fundamentais, e do processo de reformas em curso na Turquia e a ser abordada a todos os níveis sempre que seja pertinente. Foi o caso, nomeadamente, da última reunião da Ministerial entre a União Europeia e a Turquia, que se realizou em Ancara a 4 de Junho."@pt17
lpv:unclassifiedMetadata
"Tróica"18,15,17
lpv:translated text
". Le Conseil a maintes fois souligné l’importance qu’il attache à la question de la liberté religieuse en Turquie. Les minorités et les communautés sont toujours en proie à des difficultés liées à la personnalité juridique, au droit de propriété, à l’enseignement, à la gestion interne et à la formation, aux permis de résidence et de travail du clergé turc et non turc ainsi qu’à la possibilité pour les clergés étrangers d’être élus dirigeants de leurs communautés religieuses. Les problèmes spécifiques auxquels est confronté le Patriarcat, notamment l’utilisation du titre ecclésiastique de Patriarcat œcuménique, doivent également être examinés dans ce contexte. Cette situation ne devrait pas affecter les droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme. La liberté religieuse est un domaine fondamental dans lequel des progrès tangibles sont de toute urgence nécessaires; elle nécessite également des mesures spécifiques pour l’adoption et la mise en œuvre d‘une législation appropriée conformément à la Convention européenne des droits de l’homme et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Plus précisément, une des priorités à court terme en ce qui concerne les relations entre l’Union européenne et la Turquie est l’adoption d’une législation qui soit conforme aux normes européennes pertinentes et apporte une réponse à toutes les difficultés auxquelles les minorités et les communautés religieuses non musulmanes sont confrontées. De même, la tolérance sociale doit être développée. Dans ce contexte, je peux rassurer l’honorable membre que la question de la liberté religieuse continuera d’être suivie de près, dans la cadre des négociations d’adhésion au titre du chapitre XXIII, système judiciaire et droits fondamentaux, et du processus continu de réformes en Turquie, et sera abordée à tous niveaux dès que cela s’avèrera nécessaire. Ce fut le cas lors de la dernière réunion de la troïka ministérielle entre l’Union européenne et la Turquie tenue le 4 juin à Ankara."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.23.3-269"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph