Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-261"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.23.3-261"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia, a chamada criada pelo Regulamento (CE) nº 2007/2004, e à qual já fiz referência numa intervenção anterior, tem em vista melhorar a gestão integrada das fronteiras externas dos Estados-Membros da União Europeia. O papel e as funções da Frontex são enunciados no Regulamento, que tem em conta o facto que continua a caber aos Estados-Membros a responsabilidade pelo controlo e pela vigilância das fronteiras externas. Recentemente as capacidades da Frontex foram reforçadas mediante a aprovação, em 12 de Junho de 2007, da proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um mecanismo para a criação de equipas de intervenção rápida nas fronteiras. Nas suas conclusões de Junho de 2007, o Conselho Europeu saúda o acordo alcançado em relação às equipas de intervenção rápida nas fronteiras, bem como o lançamento da rede europeia de patrulhas e a criação de uma caixa de ferramentas centralizada isto é, de uma de equipamento técnico susceptível de ser disponibilizado pelos Estados-Membros e aos Estados-Membros. Actualmente não existem quaisquer outras propostas de alteração do Regulamento Frontex. O programa de Haia, que reforça a liberdade, a segurança e a justiça, convida a Comissão a apresentar ao Conselho uma avaliação da agência antes do final de 2007. Nessa avaliação deverão ser analisadas as funções da agência e deverá ser determinado se esta deverá ou não ocupar-se de outros aspectos relacionados com a gestão das fronteiras."@pt17
lpv:translated text
"Cílem Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie, známé pod názvem agentura Frontex, založené nařízením (ES) č. 2007/2004, jež jsem už připomněl, je zkvalitnit integrované řízení na vnějších hranicích EU. Úloha a funkce agentury Frontex jsou vymezeny v nařízení, v kterém se zohledňuje skutečnost, že členským státům je ponechána zodpovědnost za kontrolu vnějších hranic a dohled nad nimi. Nedávno byly pravomoci agentury Frontex posíleny schválením návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. června 2007, kterým se zřizuje mechanismus pro vytvoření pohraničních jednotek rychlé reakce. Evropská rada ve svých závěrech z června 2007 uvítala dohodu dosaženou v otázce pohraničních jednotek rychlé reakce a spuštění Evropské sítě hlídek a vytvoření centra technického zařízení, které zpřístupnily členské státy a které je přístupné členským státům. V současnosti neexistují žádné jiné návrhy na změnu a doplnění nařízení o agentuře Frontex. V Haagském programu, kterým se posiluje svoboda, bezpečnost a spravedlnost, je Komise vyzvána, aby Radě předložila hodnocení agentury do konce roku 2007. Toto hodnocení by měly analyzovat funkce agentury a mělo by v něm být uvedeno, zda by měla přebrat jiné odpovědnosti týkající se aspektů řízení hranic."@cs1
"Det europæiske agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser, normalt betegnet Frontex, ved forordning (EF) nr. 2007/2004, som jeg nævnte tidligere, skal forbedre den integrerede forvaltning af EU's ydre grænser. Frontex-agenturets rolle og funktion fastsættes i forordningen, hvor der tages hensyn til, at medlemsstaterne fortsat er ansvarlige for kontrol med og overvågning af de ydre grænser. Frontex-agenturets beføjelser blev for nylig styrket ved godkendelsen den 12. juni 2007 af forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en mekanisme til oprettelse af interventionsstyrker i grænseområder. I sine konklusioner fra juni 2007 glædede Det Europæiske Råd sig over aftalen om interventionsstyrker i grænseområder og oprettelsen af det europæiske patruljeringsnetværk samt den centrale værktøjskasse med teknisk udstyr, som stilles til rådighed af og for medlemsstaterne. I øjeblikket foreligger der ingen forslag om ændring af Frontex-forordningen. I Haagprogrammet om styrkelse af frihed, sikkerhed og retfærdighed opfordres Kommissionen til at forelægge Rådet en evaluering af agenturet inden udgangen af 2007. I denne evaluering skal man analysere agenturets funktioner og tage stilling til, hvorvidt det skal tildeles andre ansvarsområder i forbindelse med grænsekontrol."@da2
"Die Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Europäischen Union, bekannt als Frontex, die durch Verordnung (EG) Nr. 2007/2004 geschaffen wurde und die ich zuvor bereits erwähnt habe, bezweckt die Verbesserung des integrierten Grenzschutzes an den EU-Außengrenzen. Die Rolle und Aufgaben der Frontex-Agentur sind in der Verordnung dargelegt, die berücksichtigt, dass die Verantwortung für die Kontrolle und Überwachung der Außengrenzen bei den Mitgliedstaaten verbleibt. Die Befugnisse der Frontex-Agentur wurden kürzlich durch die Billigung des Vorschlags für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Bildung von Soforteinsatzteams für Grenzsicherungszwecke am 12. Juni 2007 bestärkt. In seinen Schlussfolgerungen vom Juni 2007 begrüßte der Rat die Vereinbarung zu den Soforteinsatzteams für Grenzsicherungszwecke und die Einführung des europäischen Patrouillennetzes sowie die Schaffung einer zentralen „Toolbox“ technischer Ausrüstung, die von den und für die Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt wird. Derzeit liegen keine weiteren Änderungsvorschläge bezüglich der Frontex-Verordnung vor. Das Haager Programm zur Stärkung des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts fordert die Kommission auf, dem Rat bis Ende 2007 eine Bewertung der Agentur vorzulegen. Diese Bewertung sollte die Tätigkeiten der Agentur analysieren und aufzeigen, ob sie weitere Aufgaben mit Bezug zum Grenzschutz übernehmen sollte."@de9
"Ο ευρωπαϊκός οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστός ως Frontex, που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004, όπως προανέφερα, στοχεύει στη βελτίωση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Ο ρόλος και τα καθήκοντα του οργανισμού Frontex παρατίθενται στον κανονισμό, όπου λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι τα κράτη μέλη διατηρούν την ευθύνη για τον έλεγχο και την εποπτεία των εξωτερικών συνόρων. Οι εξουσίας του οργανισμού Frontex ενισχύθηκαν πρόσφατα με την έγκριση, στις 12 Ιουνίου 2007, της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού για τη σύσταση ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του τον Ιούνιο του 2007, χαιρέτισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με τις ομάδες ταχείας επέμβασης στα σύνορα και την έναρξη λειτουργίας του ευρωπαϊκού δικτύου περιπόλων και τη δημιουργία μιας κεντρικής εργαλειοθήκης τεχνικού εξοπλισμού, που θα τίθεται στη διάθεση από και προς οποιοδήποτε κράτος μέλος. Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν άλλες προτάσεις για τροποποίηση του κανονισμού του Frontex. Το πρόγραμμα της Χάγης για την ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Συμβούλιο μια αξιολόγηση του οργανισμού μέχρι τέλους του 2007. Στην αξιολόγηση αυτή πρέπει να αναλύονται οι λειτουργίες του οργανισμού και να σημειώνεται αν πρέπει να αναληφθούν άλλες ευθύνες που σχετίζονται με πτυχές της διαχείρισης των συνόρων."@el10
"The European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union, known as Frontex, set up by Regulation (EC) No 2007/2004, which I mentioned earlier, is intended to improve integrated management at the EU’s external borders. The role and functions of the Frontex Agency are set out in the Regulation, which takes account of the fact that the Member States retain responsibility for the control and surveillance of external borders. The powers of the Frontex Agency were strengthened recently by the approval on 12 June 2007 of the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a mechanism for the creation of Rapid Border Intervention Teams. The European Council, in its conclusions of June 2007, welcomed the agreement reached on Rapid Border Intervention Teams and the launching of the European patrol network and the creation of a centralised toolbox of technical equipment to be made available by and to Member States. At the moment there are no other proposals to amend the Frontex Regulation. The Hague programme strengthening freedom, security and justice, invites the Commission to present to the Council an evaluation of the agency by the end of 2007. That evaluation should analyse the functions of the agency and indicate whether it should take on other responsibilities relating to aspects of border management."@en4
"La Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea, conocida como Frontex, creada por el Reglamento (CE) nº 2007/2004, que he mencionado anteriormente, pretende mejorar la gestión integrada en las fronteras exteriores de la UE. El cometido y las funciones de la Agencia Frontex se establecen en el Reglamento, que tiene en cuenta el hecho de que los Estados miembros mantienen la responsabilidad del control y la vigilancia de las fronteras exteriores. Las facultades de la Agencia Frontex fueron reforzadas recientemente con la adopción, en fecha 12 de junio de 2007, de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un mecanismo para la creación de equipos de intervención rápida en las fronteras. El Consejo Europeo, en sus conclusiones de junio de 2007, recibió con satisfacción el acuerdo alcanzado sobre los equipos de intervención rápida en las fronteras, el lanzamiento de la Red Europea de Vigilancia y la creación de una «caja de herramientas» centralizada de equipo técnico a disposición de los Estados miembros. Por el momento no hay otras propuestas para modificar el Reglamento Frontex. El Programa de La Haya, que refuerza la libertad, la seguridad y la justicia, invita a la Comisión a que presente al Consejo una evaluación de la agencia hacia finales de 2007. Dicha evaluación debería analizar las funciones de la Agencia e indicar si debería asumir otras responsabilidades relativas a aspectos de gestión de las fronteras."@es21
"Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur, tuntud kui Frontex, mis asutati määrusega (EÜ) nr 2007/2004, mida varem mainisin, on loodud tõhustama ELi välispiiride integreeritud haldamist. Frontexi roll ja funktsioonid on sätestatud kõnealuses määruses, mis võtavad arvesse asjaolu, et liikmesriikidele jääb alles kohustus välispiiride kontrollimiseks ja jälgimiseks. Frontexi volitusi tugevdati hiljuti 12. juunil 2007 heakskiidetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega, mis seab sisse mehhanismi piirivalve kiirreageerimisrühmade loomiseks. Oma 2007. aasta juuni järeldustes tervitas Euroopa Ülemkogu saavutatud kokkulepet piirivalve kiireageerimisrühma osas ning Euroopa patrullimisvõrgustiku käivitamise, tehnilise varustuse tsentraliseeritud tööriistakasti loomise osas, mis tehakse liikmesriikidele ja nende poolt kättesaadavaks. Praegu ei ole muid ettepanekuid Frontexi määruse muutmiseks. Haagi programm vabaduse, julgeoleku ja õigluse tugevdamiseks palub komisjonil esitada nõukogule hinnang ametile 2007. aasta lõpuks. See hinnang peaks analüüsima ameti funktsioone ja osutama, kas see peaks võtma juurde muid kohustusi piiri haldamisega seoses."@et5
". Asetuksella (EY) N:o 2007/2004 perustetun Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston, Frontexin, jonka olen maininnut aiemmin, tavoitteena on parantaa EU:n ulkorajoja koskevan politiikan yhdennettyä hoitoa. Frontex-viraston rooli ja tehtävät on määritelty edellä mainitussa asetuksessa, jossa otetaan huomioon, että ulkorajojen valvonta on jäsenvaltioiden vastuulla. Frontexin toimivaltuuksia on hiljattain lisätty 12. kesäkuuta 2007 hyväksytyllä ehdotuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi nopeiden rajainterventioryhmien perustamista koskevan mekanismin vahvistamisesta. Eurooppa-neuvosto pani kesäkuussa 2007 antamissaan päätelmissä tyytyväisenä merkille saavutetun yhteisymmärryksen nopeiden rajainterventioryhmien perustamisesta, rannikkovartioverkoston käyttöönotosta ja jäsenvaltioiden käytettäväksi asetettavan teknisen kaluston keskitetyn rekisterin (”työkalulaatikon”) luomisesta. Frontex-asetuksen muuttamisesta ei ole toistaiseksi tehty muita ehdotuksia. Vapautta, turvallisuutta ja oikeutta vahvistavassa Haagin ohjelmassa komissiota kehotetaan esittelemään neuvostolle arvio Frontex-virastosta vuoden 2007 loppuun mennessä. Arviossa on tarkoitus analysoida Frontexin tehtäviä ja pohtia, olisiko virastolle syytä osoittaa muita vastuualueita rajavalvonnassa."@fi7
". L’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, connue sous le nom de Frontex, établie par le règlement (CE) n° 2007/2004, à laquelle j’ai précédemment fait référence, vise l’amélioration de la gestion intégrée aux frontières extérieures de l‘UE. Le rôle et les fonctions de l’agence Frontex sont énoncés dans le règlement, qui prend en compte le fait que les États membres conservent la responsabilité du contrôle et de la surveillance des frontières extérieures. Les compétences de l’agence Frontex se sont vu renforcées récemment par l’adoption, le 12 juin 2007, de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières. Le Conseil européen, dans ses conclusions de juin 2007, a salué l’accord conclu sur les équipes d'intervention rapide aux frontières et le lancement du réseau européen de patrouilles et la création d’une boîte à outil centralisée d’équipement technique à fournir par et pour les États membres. Pour l’instant, il n’existe pas d’autre proposition d’amendement du règlement Frontex. Le programme de La Haye «Renforcer la liberté, la sécurité et la justice», invite la Commission à présenter au Conseil une évaluation de l’agence d’ici à la fin 2007. Cette évaluation devrait analyser les fonctions de l’agence et indiquer si celle-ci doit assumer davantage de responsabilités en matière de gestion des frontières."@fr8
"A 2007/2004/EK rendelettel létrehozott, az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség, a Frontex – amelyet korábban már említettem – célja az EU külső határai integrált igazgatásának javítása. A Frontex Ügynökség szerepét és funkcióit a rendelet határozza meg, amely figyelembe veszi azt, hogy a tagállamok megtartanak bizonyos feladatokat a külső határok ellenőrzését és felügyeletét tekintve. A Frontex Ügynökség hatáskörei nemrégiben erősödtek meg a gyorsreagálású határvédelmi csapatok felállítására szolgáló eljárás bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, 2007. június 12-i javaslat jóváhagyásával. Az Európai Tanács 2007. júniusi következtetéseiben üdvözölte a gyorsreagálású határvédelmi csapatokról és egy európai járőr-hálózat elindításáról, valamint a technikai berendezéseknek a tagállamok által és a számukra rendelkezésre bocsátandó, központosított rendszerének létrehozásáról szóló megállapodás elérését. Jelenleg nincs más, a Frontexről szóló rendelet módosítására irányuló javaslat. A szabadságot, biztonságot és a jog érvényesülését megerősítő hágai program arra kéri a Bizottságot, hogy 2007 végéig terjessze a Tanács elé az Ügynökség értékelését. Ennek az értékelésnek elemeznie kell az ügynökség feladatait és jeleznie kell, hogy az ügynökségnek további, a határigazgatási aspektusokkal kapcsolatos feladatokat is fel kell-e vállalnia."@hu11
"L’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, nota col nome di Frontex, istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004, che ho citato in precedenza, ha per obiettivo il miglioramento della gestione integrata alle frontiere esterne dell’Unione. Il ruolo e le funzioni di Frontex sono delineati nel regolamento, che tiene conto del fatto che gli Stati membri sono responsabili del controllo e della sorveglianza delle frontiere esterne. I poteri di Frontex sono stati recentemente rafforzati con l’approvazione, il 12 giugno 2007, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per la creazione delle squadre di intervento rapido alle frontiere. Il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del giugno 2007, accoglieva con favore l’accordo sulle squadre di intervento rapido alle frontiere nonché il lancio della rete europea di pattuglie costiere e la creazione di uno strumentario centralizzato di attrezzature tecniche da mettere a disposizione degli Stati membri e da parte loro. Attualmente non vi sono altre proposte di emendamenti del regolamento Frontex. Il programma dell’Aia che rafforza la libertà, la sicurezza e la giustizia, esorta la Commissione a presentare al Consiglio una valutazione dell’agenzia entro la fine del 2007, che dovrà analizzare le funzioni dell’agenzia e indicare se questa debba assumere altre responsabilità relative ad aspetti della gestione delle frontiere."@it12
"Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra, žinoma kaip FRONTEX, įsteigta Reglamentu (EB) Nr. 2007/2004, kurį minėjau anksčiau, yra skirta pagerinti integruotą išorės sienų valdymą. FRONTEX agentūros vaidmuo ir funkcijos yra išdėstytos Reglamente, kuriame atsižvelgiama į tai, kad valstybės narės lieka atsakingos už išorės sienų kontrolę ir priežiūrą. FRONTEX agentūros įgaliojimai buvo neseniai sustiprinti 2007 m. birželio 12 d. patvirtinus pasiūlymą priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą nustatantį greitojo reagavimo pasienio intervencinių komandų steigimo mechanizmą. Europos Vadovų Taryba 2007 m. birželį savo išvadose pritarė susitarimui dėl greitojo reagavimo pasienio intervencinių komandų ir Europos patrulių tinklo steigimo bei centralizuotos techninės įrangos visumos priemonių, kuriomis galėtų naudotis valstybės narės, sukūrimo. Šiuo metu nėra jokių kitų pasiūlymų keisti FRONTEX Reglamentą. Hagos programoje, kuria stiprinama laisvė, saugumas ir teisingumas, Komisija raginama Tarybai pateikti agentūros vertinimą iki 2007 m. pabaigos. Šis vertinimas turėtų nagrinėti agentūros funkcijas ir nurodyti ar agentūra turėtų prisiimti kitas atsakomybes, susijusias su sienų valdymo aspektais."@lt14
"Eiropas aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām, pazīstama kā ir izveidota saskaņā ar regulu (EK) Nr. 2007/2004 un, kā jau es iepriekš minēju, ir paredzēta integrētas vadības ieviešanai pie Eiropas Savienības ārējām robežām. aģentūras loma un funkcijas ir noteiktas minētajā Regulā, ņemot vērā to, ka dalībvalstis saglabā savu atbildību par kontroli un uzraudzību pie ārējām robežām. Nesen, 2007. gada 12. jūnijā aģentūras pilnvaras tika pastiprinātas, kad ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes priekšlikumu, pieņēma regulu, ar ko izveido mehānismu ātrās robežapsardzes vienību izveidei. Eiropadome savos 2007. gada jūnija lēmumos apsveica panākto vienošanos par Eiropas ātrās robežapsardzes vienības izveidi un Eiropas patruļu tīkla darbības uzsākšanu, kā arī par centralizēta bruņojuma tehniskā aprīkojuma izveidošanu, kas būtu pieejams visām dalībvalstīm. Pašlaik nav citu ierosinājumu regulas grozījumiem. Hāgas programma brīvības, drošības un tiesiskuma stiprināšanai aicina Komisiju iesniegt Padomei aģentūras darbības vērtējumu par 2007. gadu. Šajā vērtējumā jāanalizē aģentūras funkcijas un jānosaka, kādā veidā tai jāuzņemas citas atbildības robežu pārvaldības jomā."@lv13
"A Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia, a chamada criada pelo Regulamento (CE) nº 2007/2004, e à qual já fiz referência numa intervenção anterior, tem em vista melhorar a gestão integrada das fronteiras externas dos Estados-Membros da União Europeia. O papel e as funções da Frontex são enunciados no Regulamento, que tem em conta o facto que continua a caber aos Estados-Membros a responsabilidade pelo controlo e pela vigilância das fronteiras externas. Recentemente as capacidades da Frontex foram reforçadas mediante a aprovação, em 12 de Junho de 2007, da proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um mecanismo para a criação de equipas de intervenção rápida nas fronteiras. Nas suas conclusões de Junho de 2007, o Conselho Europeu saúda o acordo alcançado em relação às equipas de intervenção rápida nas fronteiras, bem como o lançamento da rede europeia de patrulhas e a criação de uma caixa de ferramentas centralizada isto é, de uma de equipamento técnico susceptível de ser disponibilizado pelos Estados-Membros e aos Estados-Membros. Actualmente não existem quaisquer outras propostas de alteração do Regulamento Frontex. O programa de Haia, que reforça a liberdade, a segurança e a justiça, convida a Comissão a apresentar ao Conselho uma avaliação da agência antes do final de 2007. Nessa avaliação deverão ser analisadas as funções da agência e deverá ser determinado se esta deverá ou não ocupar-se de outros aspectos relacionados com a gestão das fronteiras."@mt15
"Het Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie, bekend als Frontex, ingesteld bij Verordening (EG) nr. 2007/2004, dat ik eerder noemde, is bedoeld om het geïntegreerd beheer van de buitengrenzen van de EU te verbeteren. De rol en de functies van Frontex zijn geregeld in de Verordening die rekening houdt met het feit dat de lidstaten verantwoordelijkheid blijven behouden voor de beheersing en bewaking van de buitengrenzen. De bevoegdheden van Frontex werden op 12 juni 2007 versterkt door goedkeuring van het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad waarbij een mechanisme wordt ingesteld voor de oprichting van snelle grensinterventieteams ( RABIT). De Europese Raad verwelkomde in zijn conclusies van juni 2007 de overeenkomst inzake de snellegrensinterventieteams en de oprichting van het Europees patrouillenetwerk en de instelling van een gecentraliseerd instrumentarium (“toolbox”) van door lidstaten beschikbaar gestelde technische uitrusting. Op dit ogenblik zijn er geen andere voorstellen om de Frontex-verordening te wijzigen. Het Haags Programma ter versterking van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid nodigt de Commissie uit om tegen het eind van 2007 een evaluatie van het agentschap aan de Raad te presenteren. Die evaluatie moet de functies van het agentschap analyseren en aangeven of het agentschap andere verantwoordelijkheden met betrekking tot aspecten van grensbeheer moet krijgen."@nl3
"Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, znana jako Frontex, utworzona na mocy Rozporządzenia (WE) nr 2007/2004, o którym wspominałem już wcześniej, ma poprawić zintegrowane zarządzanie na granicach zewnętrznych UE. Rola i funkcje agencji Frontex zostały określone w Rozporządzeniu, które uwzględnia fakt, że państwa członkowskie zachowują odpowiedzialność za kontrolę i obserwację granic zewnętrznych. Kompetencje agencji Frontex zostały ostatnio rozszerzone dzięki przyjęciu w dniu 12 czerwca 2007 roku wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiającego mechanizm tworzenia zespołów szybkiej interwencji na granicy. Rada Europejska, w swoich wnioskach z czerwca 2007 roku, przychylnie odniosła się do porozumienia osiągniętego w sprawie zespołów szybkiej interwencji oraz utworzenia europejskiej sieci patrolowej i scentralizowanego narzędzia „toolbox” w postaci sprzętu technicznego, który ma być udostępniany przez i na rzecz państw członkowskich. Na chwilę obecną nie istnieją inne propozycje poprawek do rozporządzenia w sprawie agencji Frontex. Program haski, umacniający wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość, wzywa Komisję do zaprezentowania Radzie oceny działań agencji do końca roku 2007. Ocena ta powinna obejmować analizę funkcji agencji i wskazywać, czy powinna ona przyjmować inne obowiązki związane z zarządzaniem granicami."@pl16
"A Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia, a chamada criada pelo Regulamento (CE) nº 2007/2004, e à qual já fiz referência numa intervenção anterior, tem em vista melhorar a gestão integrada das fronteiras externas dos Estados-Membros da União Europeia. O papel e as funções da Frontex são enunciados no Regulamento, que tem em conta o facto que continua a caber aos Estados-Membros a responsabilidade pelo controlo e pela vigilância das fronteiras externas. Recentemente as capacidades da Frontex foram reforçadas mediante a aprovação, em 12 de Junho de 2007, da proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um mecanismo para a criação de equipas de intervenção rápida nas fronteiras. Nas suas conclusões de Junho de 2007, o Conselho Europeu saúda o acordo alcançado em relação às equipas de intervenção rápida nas fronteiras, bem como o lançamento da rede europeia de patrulhas e a criação de uma caixa de ferramentas centralizada isto é, de uma de equipamento técnico susceptível de ser disponibilizado pelos Estados-Membros e aos Estados-Membros. Actualmente não existem quaisquer outras propostas de alteração do Regulamento Frontex. O programa de Haia, que reforça a liberdade, a segurança e a justiça, convida a Comissão a apresentar ao Conselho uma avaliação da agência antes do final de 2007. Nessa avaliação deverão ser analisadas as funções da agência e deverá ser determinado se esta deverá ou não ocupar-se de outros aspectos relacionados com a gestão das fronteiras."@ro18
"Cieľom Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, známej pod názvom agentúra Frontex, zriadenej nariadením (ES) č. 2007/2004, ktoré som už spomínal, je skvalitniť integrované riadenie na vonkajších hraniciach EÚ. Úloha a funkcie agentúry Frontex sú stanovené v nariadení, v ktorom sa zohľadňuje skutočnosť, že členským štátom je ponechaná zodpovednosť za kontrolu vonkajších hraníc a dohľad nad nimi. Nedávno boli právomoci agentúry Frontex posilnené schválením návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vytvára mechanizmus na zriadenie rýchlych pohraničných zásahových tímov z 12. júna 2007. Európska rada vo svojich záveroch z júna 2007 uvítala dohodu dosiahnutú v otázke rýchlych pohraničných zásahových tímov a spustenie Európskej hliadkovej siete a vytvorenie centra technického zariadenia, ktoré sprístupnili členské štáty a ktoré je prístupné členským štátom. V súčasnosti neexistujú žiadne iné návrhy na zmenu a doplnenie nariadenia o agentúre Frontex. V Haagskom programe, ktorým sa posilňuje sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť, je Komisia vyzvaná, aby Rade predložila hodnotenie agentúry do konca roku 2007. V tomto hodnotení by mali byť zanalyzované funkcie agentúry a uvedené, či by mala prebrať iné zodpovednosti týkajúce sa aspektov riadenia hraníc."@sk19
". Namen Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, ki je znana kot Frontex in je bila ustanovljena z uredbo (ES) št. 2007/2004, ki sem jo že omenil, je izboljšanje celostnega upravljanja zunanjih meja EU. Vloga in delovanje agencije Frontex so določeni v uredbi, ki upošteva dejstvo, da države članice ohranijo odgovornost za nadzor in spremljanje zunanjih meja. Pristojnosti agencije Frontex so bile nedavno povečane, ko je bil 12. junija 2007 sprejet predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za ustanovitev skupin za hitro posredovanje na mejah. Evropski svet je v svojih sklepih junija 2007 pozdravil dogovor o skupinah za hitro posredovanje na mejah ter uvedbo evropske mreže patrulj in pripravo centralizirane tehnične opreme, ki si jo vzajemno dajejo na voljo države članice. Trenutno ni drugih predlogov za spremembo uredbe o Frontexu. Haaški program za krepitev svobode, varnosti in pravice poziva Komisijo, da Svetu predloži oceno agencije do konca leta 2007. Ocena mora analizirati vlogo agencije in opredeliti, ali mora agencija prevzeti še druge odgovornosti v zvezi z vidiki upravljanja meja."@sl20
"Syftet med Frontex, Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser, som inrättades genom förordning (EG) nr 2007/2004, som jag nämnde tidigare, är att förbättra den integrerade förvaltningen vid EU:s yttre gränser. Frontex roll och funktioner anges i förordningen, där hänsyn tas till att medlemsstaterna har kvar ansvaret för de yttre gränsernas kontroll och övervakning. Frontex befogenheter stärktes nyligen genom godkännandet den 12 juni 2007 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en mekanism för upprättande av grupper för snabba ingripanden vid gränserna. I Europeiska rådets slutsatser från juni 2007 välkomnas den överenskommelse som nåtts om grupper för snabba ingripanden vid gränserna, införandet av det europeiska nätverket för kustbevakning och inrättandet av det centraliserade registret över tillgänglig teknisk utrustning, den så kallade verktygslådan, som ska ställas till förfogande av och för medlemsstaterna. För närvarande finns det inga andra förslag om att ändra förordningen om Frontex. I Haagprogrammet för stärkt frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen uppmanas kommissionen att lägga fram en utvärdering av byrån för rådet i slutet av 2007. Utvärderingen ska innehålla en analys av byråns funktion och av huruvida den bör få ansvar för andra aspekter av gränsförvaltningen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Rapid Border Intervention Teams"3
"toolbox"18,15,17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph