Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-253"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.23.3-253"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A Presidência portuguesa está firmemente determinada a prosseguir os trabalhos empreendidos com êxito pelas presidências finlandesa e alemã e a implementar as conclusões sobre a ajuda ao comércio que foram aprovadas pelo Conselho em 15 de Maio de 2007. Em especial no que se refere à finalização da estratégia da União para a ajuda ao comércio a tempo de permitir que a União Europeia contribua para a próxima avaliação global de ajuda ao comércio a efectuar pela OMC em Novembro de 2007. É, efectivamente, um dos objectivos da Presidência que seja alcançado um acordo sobre a estratégia da União Europeia para a ajuda ao comércio no Conselho de Assuntos Gerais e Relações Externas, de Outubro, o que passa pela definição dos passos concretos com vista a atingir o compromisso de 2 mil milhões de euros para a assistência relacionada com o comércio até 2010, em particular no que respeita ao montante de mil milhões de euros respeitante aos Estados-Membros em resposta às necessidades identificadas pelos países em desenvolvimento. A Presidência está confiante de que tal será conseguido. A estratégia pretende igualmente contribuir para a agenda alargada da ajuda ao comércio e para a definição das acções a implementar. A Presidência portuguesa apresentou, para o efeito, em 5 de Julho de 2007, um projecto de estratégia da União Europeia para a ajuda ao comércio que está a ser debatido nas formações competentes do Conselho. O projecto de estratégia enquadra-se no contexto do seguimento das recomendações formuladas em 2006 pelo Grupo Ajuda ao Comércio da OMC."@pt17
lpv:translated text
"Portugalské předsednictví je pevně odhodlané pokračovat v práci, kterou úspěšně vykonávalo finské a německé předsednictví, a vykonávat závěry týkající se pomoci obchodu, které schválila Rada dne 15. května 2007, především pokud jde o ukončení pomoci EU pro obchodní strategii v době, kdy bude čas jejího začlenění do nejbližšího globálního hodnocení WTO pomoci obchodu, které se má konat v listopadu 2007. Jedním z cílů předsednictví je konkrétně na říjnovém setkání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy dospět k dohodě o strategii EU v pomoci obchodu včetně návrhu zvláštních kroků vedoucích k dosažení cíle 2 miliard EUR stanoveného pro pomoc související s obchodem do roku 2010, konkrétně cíle 1 miliardy EUR od členských států, aby se naplnily potřeby určené rozvojovými zeměmi. Předsednictví je přesvědčené, že tohoto cíle bude dosaženo. Cílem strategie je také přispět k širšímu programu pomoci obchodu a k určení opatření, která je potřeba vykonávat. Proto portugalské předsednictví dne 5. června 2007 předložilo návrh strategie EU pomoci obchodu, o které v současnosti diskutuje Rada v příslušném složení. Návrh strategie je třeba vnímat v kontextu plnění doporučení, která v roce 2006 předložila pracovní skupina WTO pro pomoc obchodu."@cs1
"Det portugisiske formandskab er fast besluttet på at fortsætte det finske og det tyske formandskabs vellykkede arbejde og gennemføre konklusionerne om "Aid for Trade", som Rådet vedtog den 15. maj 2007, navnlig vedrørende færdiggørelsen af EU's strategi for "Aid for Trade" i tide, så den kan medtages i WTO's næste samlede evaluering af "Aid for Trade", der skal foretages i november 2007. Et af formandskabets mål er rent faktisk at nå frem til en aftale om EU's strategi for "Aid for Trade" på Rådets (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) møde, herunder en skitse over de specifikke skridt, der planlægges for at nå de to milliarder euro, som er aftalt for den handelsrelaterede bistand frem til 2010, navnlig den ene milliard euro fra medlemsstaterne til opfyldelse af behov, der er identificeret af udviklingslandene. Formandskab har tillid til, at dette mål vil blive nået. Strategien sigter også mod at yde et bidrag til den mere overordnede dagsorden for "Aid for Trade" og til definitionen af de foranstaltninger, der skal gennemføres. Derfor forelagde det portugisiske formandskab den 5. juli 2007 et udkast til EU's strategi for "Aid for Trade", der nu diskuteres i de relevante sammensætninger af Rådet. Udkastet til strategi skal ses i sammenhæng med opfølgningen på de anbefalinger, som WTO's taskforce for "Aid for Trade" fremlagde i 2006."@da2
". Der portugiesische Ratsvorsitz ist fest entschlossen, die Arbeit der finnischen und der deutschen Präsidentschaft erfolgreich fortzuführen und die Schlussfolgerungen über handelsbezogene Hilfen, denen der Rat am 15. Mai 2007 zustimmte, in die Tat umzusetzen, damit vor allem die Aid-for-Trade-Strategie der EU rechtzeitig fertiggestellt und in die nächste umfassende Auswertung der WTO zu handelsbezogenen Hilfen einbezogen werden kann, die im November 2007 stattfinden soll. Eines der Ziele der Präsidentschaft besteht im Übrigen darin, beim Rat Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen im Oktober eine Einigung über die Aid-for-Trade-Strategie der EU zu erreichen, wozu auch ein Leitschema mit den konkreten Schritten gehört, die geplant sind, um, die vereinbarten 2 Milliarden Euro für handelsbezogene Hilfen bis 2010 zu erreichen, insbesondere die 1 Milliarde Euro aus den Mitgliedstaaten, die zur Deckung des von den Entwicklungsländern ermittelten Bedarfs erforderlich sind. Die Präsidentschaft ist zuversichtlich, dass wir dieses Ziel erreichen werden. Die Strategie zielt zudem darauf ab, einen Beitrag zum allgemeineren Programm von Aid for Trade und zur Festlegung der umzusetzenden Maßnahmen zu leisten. Daher stellte die portugiesische Präsidentschaft am 5. Juli 2007 den Entwurf einer Aid-for-Trade-Strategie der EU vor, über den gerade in den einschlägigen Einrichtungen des Rates beraten wird. Der Strategieentwurf sollte im Kontext der Einhaltung der Empfehlungen gesehen werden, die 2006 von der Aid-for-Trade-Arbeitsgruppe der WTO vorgelegt wurden."@de9
"Η πορτογαλική Προεδρία είναι σταθερά αποφασισμένη να συνεχίσει το έργο που ανέλαβαν επιτυχώς η φινλανδική και η γερμανική Προεδρία και να υλοποιήσει τα συμπεράσματα για τη βοήθεια για το εμπόριο που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 15 Μαΐου 2007, ιδίως σε ό,τι αφορά την έγκαιρη ολοκλήρωση της στρατηγικής της ΕΕ σχετικά με τη βοήθεια για το εμπόριο ώστε να περιληφθεί στην επόμενη παγκόσμια αξιολόγηση του ΠΟΕ σχετικά με τη βοήθεια για το εμπόριο, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2007. Ένας από τους στόχους της Προεδρίας είναι μάλιστα η επίτευξη συμφωνίας για τη στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τη βοήθεια για το εμπόριο στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων του Οκτωβρίου, περιλαμβανομένης μιας σκιαγράφησης των συγκεκριμένων βημάτων που εξετάζονται για την επίτευξη της ύψους δύο δισεκατομμυρίων ευρώ σχετικής με το εμπόριο ενίσχυσης που έχει συμφωνηθεί μέχρι το 2010, ιδίως το ένα δισεκατομμύριο ευρώ από τα κράτη μέλη, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες που επεσήμαναν οι αναπτυσσόμενες χώρες. Η Προεδρία είναι πεπεισμένη ότι αυτό θα επιτευχθεί. Η στρατηγική στοχεύει, επίσης, να συμβάλει στην ευρύτερη ατζέντα της βοήθειας για το εμπόριο και στον καθορισμό των μέτρων που πρέπει να εφαρμοστούν. Κατά συνέπεια, στις 5 Ιουλίου 2007, η πορτογαλική Προεδρία παρουσίασε ένα σχέδιο στρατηγικής της ΕΕ σχετικά με τη βοήθεια για το εμπόριο, που είναι υπό συζήτηση στα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου. Το σχέδιο στρατηγικής πρέπει να ειδωθεί στο πλαίσιο της συνέχειας των συστάσεων που πρότεινε το 2006 η ειδική ομάδα του ΠΟΕ σχετικά με τη βοήθεια για το εμπόριο."@el10
"The Portuguese Presidency is firmly determined to continue the work successfully undertaken by the Finnish and German Presidencies and to implement the conclusions on aid for trade approved by the Council on 15 May 2007, in particular as regards the finalisation of the EU aid for trade strategy in time for it to be included in the WTO’s next global evaluation of aid for trade due to take place in November 2007. One of the Presidency’s objectives is actually to reach an agreement on EU aid for trade strategy at October’s General Affairs and External Relations Council, including an outline of the specific steps envisaged for attaining the EUR 2 billion agreed for trade-related assistance by 2010, notably the EUR 1 billion from the Member States to meet the needs identified by the developing countries. The Presidency is confident that that will be achieved. The strategy also aims to make a contribution to the broader agenda of aid for trade and to the definition of the measures to be implemented. Therefore, on 5 July 2007, the Portuguese Presidency presented a draft EU aid for trade strategy which is under discussion in the relevant Council formations. The draft strategy should be seen in the context of following up the recommendations put forward in 2006 by the WTO Aid for Trade Task Force."@en4
"La Presidencia portuguesa tiene la firme determinación de continuar el trabajo emprendido con éxito por las Presidencias finlandesa y alemana, y de poner en práctica las conclusiones sobre ayudas para el comercio adoptadas por el Consejo el 15 de mayo de 2007; en concreto, por lo que respecta a la conclusión de la estrategia de ayuda al comercio de la UE a tiempo para su inclusión en la próxima evaluación global de la ayuda al comercio de la OMC, que tendrá lugar en noviembre de 2007. Realmente, uno de los objetivos de la Presidencia es alcanzar un acuerdo sobre la estrategia de la UE de ayuda al comercio en el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de octubre, que incluya un esbozo de las medidas específicas previstas para alcanzar la asistencia relacionada con el comercio, acordada en 2 000 millones de euros antes de 2010, principalmente los 1 000 millones de euros procedentes de los Estados miembros para satisfacer las necesidades identificadas por los países en desarrollo. La Presidencia confía en que se alcance. La estrategia pretende también realizar una contribución a la agenda de ayuda para el comercio, más amplia, y a la definición de las medidas que poner en práctica. Por consiguiente, el 5 de julio de 2007, la Presidencia portuguesa presentó un proyecto de estrategia de la UE de ayuda para el comercio que está siendo debatido en las formaciones pertinentes del Consejo. El proyecto de estrategia debería considerarse en el contexto de la puesta en práctica de las recomendaciones propuestas en 2006 por el Grupo de Trabajo sobre ayuda al comercio de la OMC."@es21
"Eesistujariik Portugal on kindlalt pühendunud sellele, et jätkata eesistujariikide Soome ja Saksamaa edukat tööd ning rakendama kaubandusabi alaseid järeldusi, mille nõukogu on heaks kiitnud 15. mail 2007, eelkõige selles, mis puutub ELi kaubandusabi strateegia lõpetamist õigeaegselt, et lisada see WTO järgmisesse kaubandusabi ülemaailmsesse hindamisse, mis peaks aset leidma novembris 2007. Üks eesistujariigi eesmärkidest on jõuda kokkuleppeni ELi kaubandusabi strateegia osas oktoobrikuises üldasjade ja välissuhete nõukogus, sealhulgas põhijoonte osas konkreetseteks sammudeks, mis on ette nähtud 2 miljardi euro suuruse kaubandusabi osa saavutamiseks aastal 2010, nimelt, et liikmesriikidelt saadav 1 miljardit eurot vastaks arenguriikide vajadustele. Eesistujariik on kindel, et see saavutatakse. Strateegia eesmärk on ka anda panus laiema kaubandusabi kava jaoks ja rakendamist vajavate meetmete määratlemisesse. Seepärast esitles eesistujariik 5. juulil 2007 ELi kaubandusabi strateegia projekti, mis on arutluse all asjaomastes nõukogu struktuurides. Strateegia projekti tuleks vaadata WTO kaubandusabi operatiivgrupi 2006. aastal esitatud soovituste järelmeetmete kontekstis."@et5
". Puheenjohtajavaltio Portugali jatkaa päättäväisesti Suomen ja Saksan puheenjohtajuuskausilla aloitettua työtä pannakseen täytäntöön neuvostossa 15. toukokuuta 2007 hyväksytyt kauppa-apua koskevat päätelmät, erityisesti ne, jotka koskevat EU:n kauppa-apustrategian lukkoon lyömistä ajoissa, jotta se voidaan ottaa mukaan WTO:n seuraavaan kauppa-avun maailmanlaajuiseen arviointikierrokseen, joka järjestetään marraskuussa 2007. Puheenjohtajavaltion yhtenä tavoitteena on itse asiassa päästä sopimukseen EU:n kauppa-apustrategiasta lokakuussa järjestettävässä yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvostossa ja hahmotella erityistoimet, joita harkitaan kauppa-apuun myönnettävien varojen kasvattamiseksi kahteen miljardiin euroon vuoteen 2010 mennessä sekä varsinkin yhden miljardin euron saamiseksi jäsenvaltioilta kehitysmaiden määrittämien tarpeiden kattamiseksi. Puheenjohtajavaltio uskoo, että tuo tavoite saavutetaan. Strategialla pyritään myös edistämään kauppa-avun asiaa laajemmin ja määrittelemään toimet, jotka on syytä panna täytäntöön. Portugalin puheenjohtajavaltio esitteli siten 5. heinäkuuta 2007 luonnoksen EU:n kauppa-apustrategiaksi, josta keskustellaan parhaillaan asiasta vastaavissa neuvoston kokoonpanoissa. Strategialuonnos sisältyy WTO:n kauppa-aputyöryhmän vuonna 2006 esittelemien suositusten seurantaan."@fi7
"La présidence portugaise est fortement résolue à poursuivre le travail entrepris avec succès par les présidences finlandaise et allemande et à mettre en œuvre les conclusions en matière d’aide pour le commerce approuvées par le Conseil le 15 mai 2007, notamment en ce qui concerne la finalisation de la stratégie d’aide pour le commerce de l’UE dans les délais afin que celle-ci soit inclue dans le prochain examen global de l'Aide pour le commerce qui sera mené par l’OMC en novembre 2007. Lors du Conseil «Affaires générales et relations extérieures» d’octobre prochain, l’un des objectifs de la présidence sera en fait de parvenir à un accord sur la stratégie d’aide pour le commerce de l’Union européenne, incluant un aperçu des étapes spécifiques envisagées pour atteindre d’ici 2010 l’objectif de deux milliards d’euros fixé en matière d’aide pour le commerce, dont un milliard d’euros de la part des États membres pour répondre aux besoins identifiés par les pays en développement. La présidence est persuadée qu’elle y parviendra. La stratégie a aussi pour but de contribuer à un programme plus large d’aide pour le commerce et à la formulation des mesures à mettre en œuvre. C’est pour cela que le 5 juillet 2007, la présidence portugaise a présenté un projet de stratégie d’aide pour le commerce de l’UE qui est en cours d'examen dans les différentes formations du Conseil. Ce projet de stratégie s’inscrit dans le cadre du suivi des recommandations avancées en 2006 par l’équipe spéciale chargée de l'Aide pour le commerce de l’OMC."@fr8
"A portugál elnökség szilárdan eltökélt amellett, hogy folytassa a finn és a német elnökségek által sikeresen megkezdett munkát, valamint hogy végrehajtsa a Tanács által 2007. május 15-én jóváhagyott, a kereskedelmi támogatásról szóló következtetéseket, különösen az EU kereskedelmi támogatási stratégiájának véglegesítése tekintetében, időben ahhoz, hogy azt felvehessék a WTO-nak a kereskedelmi támogatásra vonatkozó, 2007 novemberében esedékes következő általános értékelésébe. Az Elnökség egyik célkitűzése tényleg az, hogy megállapodást érjen el az EU kereskedelmi támogatási stratégiával kapcsolatban az Általános Ügyek és Külkapcsolatos Tanácsának októberi ülésén, beleértve a 2010-ig a kereskedelemmel kapcsolatos támogatások tekintetében megállapított 2 milliárd euro – különösen pedig a fejlődő országok által meghatározott igények teljesítése érdekében a tagállamoktól érkező 1 milliárd euro – elérése érdekében tervezett különös intézkedések körvonalazását is. Az Elnökség bízik abban, hogy ezt el fogják érni. A stratégia céljai között szerepel az is, hogy hozzájáruljanak a kereskedelmi támogatás tágabb értelemben vett menetrendjéhez és a végrehajtandó intézkedések meghatározásához. Ezért  2007. július 5-én a portugál elnökség egy uniós kereskedelmi támogatási stratégiatervezetet terjesztett elő, amelyet az illetékes tanácsi szervek jelenleg tárgyalnak. A stratégiatervezetet a WTO Kereskedelmi Támogatási Munkacsoportja által 2006-ban előterjesztett ajánlások nyomon követésének összefüggésében kell szemlélni."@hu11
"La Presidenza portoghese è determinata a portare avanti con successo il lavoro delle Presidenze finlandese e tedesca e ad attuare le conclusioni sull’aiuto per il commercio approvate dal Consiglio il 15 maggio 2007, in particolare per quanto riguarda la finalizzazione della strategia dell’UE in materia di aiuti al commercio in tempo utile per essere inclusa nella prossima valutazione globale dell’OMC degli aiuti al commercio, esercizio che si volgerà a novembre del 2007. Uno degli obiettivi della Presidenza è quello di raggiungere un accordo sulla strategia dell’UE in materia di aiuti al commercio al Consiglio “Affari generali e relazioni esterne” di ottobre, ivi compreso un piano dei passi specifici previsti per raggiungere i 2 miliardi di euro per l’assistenza relativa al commercio entro il 2010, in particolare l’importo di 1 miliardo di euro che gli Stati membri devono stanziare per soddisfare i bisogni identificate dai paesi in via di sviluppo. La Presidenza confida nel fatto che tali obiettivi saranno raggiunti. La strategia mira anche a dare un contributo alla più ampia strategia dell’UE in materia di aiuti al commercio e alla definizione delle misure da attuare. Pertanto, la Presidenza portoghese ha presentato il 5 luglio 2007 un progetto di strategia dell’UE in materia di aiuti al commercio che è al vaglio delle formazioni del Consiglio competenti. La bozza di strategia deve essere vista nel contesto del seguito da dare alle raccomandazioni presentate nel 2006 dalla dell’OMC “Aiuti al commercio”."@it12
"Pirmininkaujančioji valstybė narė Portugalija yra tvirtai pasiryžusi tęsti darbą, kurio sėkmingai ėmėsi pirmininkaujančiosios valstybės Suomija ir Vokietija, ir įgyvendinti 2007 m. gegužės 15 d. Tarybos patvirtintas išvadas dėl pagalbos prekybai, ypač dėl baigimo laiku rengti ES pagalbos prekybai strategiją tam, siekiant, kad ji būtų įtraukta į PPO pagalbos prekybai įvertinimą pasauliniu mastu, vyksiantį 2007 m. lapkričio mėn. Viena iš pirmininkaujančiosios valstybės užduočių yra susitarti dėl ES pagalbos prekybai strategijos spalio mėn. Bendrųjų reikalų ir išorės santykių taryboje, įskaitant ir tikslių veiksmų planą siekiant 2 milijardų eurų su prekyba susijusiai pagalbai iki 2010 m., ypač 1 milijardo eurų iš valstybių narių, besivystančių šalių nustatytiems poreikiams patenkinti. Pirmininkas yra įsitikinęs, kad šis tikslas bus pasiektas. Strategija taip pat siekiama įnešti indėlį į platesnę pagalbos prekybai programą ir apibrėžti įgyvendinamas priemones. Todėl 2007 m. liepos 5 d. pirmininkaujančioji valstybė narė Portugalija pateikė ES pagalbos prekybai strategijos projektą, kuris yra aptariamas atitinkamose Tarybos sudėtyse. Strategijos planas turėtų būti svarstomas atsižvelgiant į 2006 m. pasiūlytas PPO pagalbos prekybos darbo grupių rekomendacijas."@lt14
"Portugāles prezidentūra noteikti apņemas turpināt veiksmīgi uzsākto Somijas un Vācijas prezidentūru darbu un īstenot tos lēmumus, ko attiecībā uz tirdzniecības atbalstu Padome pieņēma 2007. gada 15. maijā, īpaši attiecībā uz ES tirdzniecības atbalsta stratēģijas galīgo izveidošanu, lai iekļautu to PTO nākamajā tirdzniecības atbalsta vispārējā vērtējumā, kas paredzēts 2007. gada novembrī. Viens no prezidentūras pašreizējiem mērķiem ir panākt vienošanos par ES tirdzniecības atbalsta stratēģiju Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomē oktobrī, iezīmējot arī tos īpašos soļus, kas paredzēti tirdzniecības atbalsta 2 miljardu eiro mērķa sasniegšanai 2010. gadā, un 1 miljardu eiro no dalībvalstīm, lai nodrošinātu attīstības valstīm paredzēto palīdzību. Prezidentūra ir pārliecināta, ka šis mērķis tiks sasniegts. Šī stratēģija paredz arī sniegt ieguldījumu tirdzniecības atbalstam plašākā mērogā un īstenojamo pasākumu definēšanā. Tātad, 2007. gada 5. jūlijā Portugāles prezidentūra iesniedza ES tirdzniecības atbalsta stratēģijas projektu, kas tiek apspriests attiecīgajās Padomes struktūrās. Stratēģijas projekts ir jāizskata sekojot ieteikumiem, ko izstrādājusi PTO tirdzniecības atbalsta darba grupa 2006. gadā."@lv13
"A Presidência portuguesa está firmemente determinada a prosseguir os trabalhos empreendidos com êxito pelas presidências finlandesa e alemã e a implementar as conclusões sobre a ajuda ao comércio que foram aprovadas pelo Conselho em 15 de Maio de 2007. Em especial no que se refere à finalização da estratégia da União para a ajuda ao comércio a tempo de permitir que a União Europeia contribua para a próxima avaliação global de ajuda ao comércio a efectuar pela OMC em Novembro de 2007. É, efectivamente, um dos objectivos da Presidência que seja alcançado um acordo sobre a estratégia da União Europeia para a ajuda ao comércio no Conselho de Assuntos Gerais e Relações Externas, de Outubro, o que passa pela definição dos passos concretos com vista a atingir o compromisso de 2 mil milhões de euros para a assistência relacionada com o comércio até 2010, em particular no que respeita ao montante de mil milhões de euros respeitante aos Estados-Membros em resposta às necessidades identificadas pelos países em desenvolvimento. A Presidência está confiante de que tal será conseguido. A estratégia pretende igualmente contribuir para a agenda alargada da ajuda ao comércio e para a definição das acções a implementar. A Presidência portuguesa apresentou, para o efeito, em 5 de Julho de 2007, um projecto de estratégia da União Europeia para a ajuda ao comércio que está a ser debatido nas formações competentes do Conselho. O projecto de estratégia enquadra-se no contexto do seguimento das recomendações formuladas em 2006 pelo Grupo Ajuda ao Comércio da OMC."@mt15
"Het Portugese voorzitterschap is vastbesloten het succesvolle werk van de Finse en Duitse voorzitterschappen voort te zetten en de conclusies over hulp voor handel ( ) die de Raad op 15 mei 2007 goedkeurde, ten uitvoer te leggen, vooral voor wat betreft het tijdig finaliseren van de EU-strategie hulp voor handel zodat deze kan worden meegenomen in de volgende mondiale evaluatie van de WTO inzake hulp voor handel die plaatsvindt in november 2007. Een van de doelstellingen van het voorzitterschap is het daadwerkelijk tot overeenstemming komen in de oktoberbijeenkomst van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen over de EU-strategie “Hulp voor handel” ( ), met inbegrip van een samenvatting van de specifieke stappen die zijn voorzien bij het verkrijgen van de overeengekomen 2 miljard euro voor handelsbijstand in 2010, met name de 1 miljard euro van de lidstaten voor de behoeften van de ontwikkelingslanden. Het voorzitterschap vertrouwt erop dat deze doelstelling zal worden bereikt. De strategie is ook erop gericht een bijdrage te leveren aan een bredere agenda voor hulp voor handel en aan de bepaling van de ten uitvoer te leggen maatregelen. Het Portugese voorzitterschap presenteert daarom op 5 juli 2007 een ontwerpstrategie voor hulp voor handel die in bespreking is in de betreffende structuren van de Raad. De ontwerpstrategie moet gezien worden in de context van het vervolg op de aanbevelingen in 2006 van de taskforce van de WTO inzake hulp voor handel."@nl3
"Prezydencja portugalska jest zdeterminowana kontynuować prace, podjęte z powodzeniem przez prezydencję fińską i francuską, oraz wdrażać wnioski w zakresie pomocy dla handlu, zatwierdzone przez Radę w dniu 15 maja 2007 roku, w szczególności w zakresie finalizacji pomocy UE dla strategii handlowej, tak, aby nadążyć z jej uwzględnieniem w kolejnej ocenie globalnej handlu, którą WTO ma przeprowadzić w listopadzie 2007 roku. Jednym z celów prezydencji jest osiągnięcie porozumienia w sprawie pomocy UE dla strategii handlowej podczas październikowego spotkania Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych, w tym opracowanie konkretnych kroków, które mają doprowadzić do realizacji celu 2 miliardów euro na pomoc związaną z handlem do roku 2010, a w szczególności - do realizacji celu w postaci 1 miliarda euro od państw członkowskich na zaspokojenie potrzeb krajów rozwijających się. Prezydencja jest przekonana, że cel ten zostanie osiągnięty. Strategia ma także przyczynić się do realizacji ogólnego programu pomocy dla handlu oraz do zdefiniowania odpowiednich działań. Dlatego też dnia 5 lipca 2007 r. prezydencja portugalska sporządziła projekt pomocy UE dla strategii handlowej, który jest obecnie przedmiotem debaty odpowiednich instytucji Rady. Projekt strategii należy postrzegać jako konsekwencję zaleceń przedstawionych w roku 2006 przez zespół zadaniowy WTO do spraw pomocy dla handlu."@pl16
"A Presidência portuguesa está firmemente determinada a prosseguir os trabalhos empreendidos com êxito pelas presidências finlandesa e alemã e a implementar as conclusões sobre a ajuda ao comércio que foram aprovadas pelo Conselho em 15 de Maio de 2007. Em especial no que se refere à finalização da estratégia da União para a ajuda ao comércio a tempo de permitir que a União Europeia contribua para a próxima avaliação global de ajuda ao comércio a efectuar pela OMC em Novembro de 2007. É, efectivamente, um dos objectivos da Presidência que seja alcançado um acordo sobre a estratégia da União Europeia para a ajuda ao comércio no Conselho de Assuntos Gerais e Relações Externas, de Outubro, o que passa pela definição dos passos concretos com vista a atingir o compromisso de 2 mil milhões de euros para a assistência relacionada com o comércio até 2010, em particular no que respeita ao montante de mil milhões de euros respeitante aos Estados-Membros em resposta às necessidades identificadas pelos países em desenvolvimento. A Presidência está confiante de que tal será conseguido. A estratégia pretende igualmente contribuir para a agenda alargada da ajuda ao comércio e para a definição das acções a implementar. A Presidência portuguesa apresentou, para o efeito, em 5 de Julho de 2007, um projecto de estratégia da União Europeia para a ajuda ao comércio que está a ser debatido nas formações competentes do Conselho. O projecto de estratégia enquadra-se no contexto do seguimento das recomendações formuladas em 2006 pelo Grupo Ajuda ao Comércio da OMC."@ro18
"Portugalské predsedníctvo je pevne odhodlané pokračovať v práci, ktorú úspešne vykonávali fínske a nemecké predsedníctvo a vykonávať závery týkajúce sa pomoci obchodu, ktoré schválila Rada 15. mája 2007, najmä pokiaľ ide o ukončenie pomoci EÚ pre obchodnú stratégiu v čase, keď bude mať byť začlenená do najbližšieho globálneho hodnotenia WTO pomoci pre obchod, ktoré sa má konať v novembri 2007. Jedným z cieľov predsedníctva je konkrétne na októbrovom stretnutí Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy dospieť k dohode o stratégii EÚ pomoci pre obchod vrátane navrhnutia osobitných krokov určených na dosiahnutie cieľa 2 miliárd EUR stanoveného pre pomoc súvisiacu s obchodom do roku 2010, konkrétne cieľa 1 miliardy EUR od členských štátov, aby sa splnili potreby určené rozvojovými krajinami. Predsedníctvo je presvedčené, že tento cieľ bude dosiahnutý. Cieľom stratégie je tiež prispieť k širšiemu programu pomoci pre obchod a k určeniu opatrení, ktoré je potrebné vykonávať. Preto portugalské predsedníctvo 5. júla 2007 predložilo návrh stratégie EÚ pomoci pre obchod, o ktorej v súčasnosti diskutuje Rada v príslušnom zložení. Návrh stratégie je potrebné vnímať v kontexte plnenia odporúčaní, ktoré v roku 2006 predložila pracovná skupina WTO pre pomoc pre obchod."@sk19
". Portugalsko predsedstvo je trdno odločeno, da bo nadaljevalo z delom, ki sta ga uspešno začela finsko in nemško predsedstvo, ter da bo izvajalo sklepe o pomoči za trgovino, ki jih je Svet potrdil 15. maja 2007, zlasti v zvezi s pravočasnim dokončanjem strategije EU za pomoč za trgovino, da bo lahko vključena v naslednjo globalno oceno STO glede pomoči za trgovino, ki naj bi bila izvedena novembra 2007. Eden od ciljev predsedovanja je dejansko doseči dogovor o strategiji EU za pomoč za trgovino na oktobrskem zasedanju Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose, vključno z oblikovanjem posebnih ukrepov, predvidenih za doseganje cilja 2 milijard EUR, ki je bil dogovorjen za pomoč za trgovino do leta 2010, predvsem 1 milijarde EUR od držav članic za potrebe, ki so jih opredelile države v razvoju. Predsedstvo je prepričano, da bomo to dosegli. Cilj strategije je tudi prispevati k širši agendi pomoči za trgovino in k opredelitvi ukrepov, ki jih je treba izvajati. Zato je 5. julija 2007 portugalsko predsedstvo predstavilo osnutek strategije EU za pomoč za trgovino, o katerem se razpravlja v ustreznih sestavah Sveta. Osnutek strategije je treba obravnavati v okviru nadaljnjega spremljanja priporočil, ki jih je leta 2006 predložila projektna skupina STO za pomoč za trgovino."@sl20
"Det portugisiska ordförandeskapet är fast beslutet att fortsätta det framgångsrika arbete som de finländska och tyska ordförandeskapen utfört och att genomföra slutsatserna om Aid for Trade, som antogs av rådet den 15 maj 2007. Det gäller i synnerhet målet att slutföra EU:s strategi för Aid for Trade i tillräckligt god tid för att detta ska kunna tas med i WTO:s nästa övergripande utvärdering av Aid for Trade, som sker i november 2007. Ett av ordförandeskapets mål är faktiskt att nå ett avtal om EU:s strategi för Aid for Trade vid det möte som rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) ska hålla i oktober. Det innefattar en sammanfattning av de specifika åtgärder som planeras för att nå det överenskomna handelsrelaterade biståndet på 2 miljarder euro senast 2010, i synnerhet 1 miljard euro från medlemsstaterna för att tillgodose de behov som utvecklingsländerna har identifierat. Ordförandeskapet hyser tillförsikt om att detta kommer att uppnås. Strategin syftar också till att bidra till Aid for Trade i största allmänhet och till att fastställa vilka åtgärder som ska genomföras. Den 5 juli 2007 lade det portugisiska ordförandeskapet fram ett förslag till EU-strategi för Aid for Trade, som nu diskuteras av berörda avdelningar inom rådet. Förslaget till strategi ska ses som en uppföljning till de rekommendationer som WTO:s arbetsgrupp (Aid for Trade Task Force) lade fram 2006."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph