Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-249"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.23.3-249"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Gostaria de relembrar que teve recentemente lugar em Lisboa uma reunião do Quarteto para o processo de paz no Médio Oriente. Estamos confiantes e crentes de que poderemos desenvolver as acções no âmbito do Quarteto, mas também no da União Europeia, que poderão ajudar a resolver o processo de paz do Médio Oriente - a situação que ali se vive e que se verifica há muitos anos - sabendo que se trata de uma situação complexa e difícil que não pode resolvida do dia para a noite. No entanto entendemos que neste momento podem estar reunidas as condições políticas necessárias para se poder fazer bons progressos. É nesse sentido que a Presidência portuguesa quer trabalhar. É também nesse sentido que o Conselho da União Europeia quer trabalhar. Há que aproveitar o momento; há que aproveitar a oportunidade; há que aproveitar os contextos políticos; há que aproveitar o sentido de urgência na resolução deste problema que eu julgo que podemos sentir, neste momento, relativamente à questão do processo de paz no Médio Oriente. Com realismo, mas também com confiança, sem querermos baixar os braços."@pt17
lpv:translated text
"Chtěl bych zdůraznit, že čtyřka pro mír na Středním východě se nedávno setkala v Lisabonu. Jsme přesvědčeni a věříme, že jsme schopni navrhnout opatření v rámci rozsahu působnosti čtyřky, jakož i v rámci rozsahu působnosti Evropské unie, která mohou napomoci pokroku v rámci mírového procesu na Středním východě. Situace v tomto regionu se za dlouhé roky nezměnila a víme, že jde o komplexní a náročnou situaci, kterou není možné vyřešit ze dne na den. Domníváme se však, že dnes by mohly být příznivé politické podmínky, které by nám umožnily dosáhnout pozitivních výsledků. Portugalské předsednictví, jakož i Rada Evropské unie, hodlají v této činnosti pokračovat. Musíme se chopit příležitosti ve správný okamžik. Musíme využít výhody politického kontextu a prioritně vyřešit tento problém, který, myslím, v této chvíli cítíme ve vztahu k mírovému procesu na Středním východě. Musíme být realističtí, avšak optimističtí a nesmíme přemýšlet o tom, že bychom se vzdali."@cs1
"Jeg vil gerne påpege, at fredskvartetten for Mellemøsten mødtes for nylig i Lissabon. Vi har tillid til og tror på, at vi kan udforme foranstaltninger inden for rammerne af kvartetten og ligeledes inden for rammerne af EU, der kan bidrage til at skabe fremskridt for fredsprocessen i Mellemøsten. Situationen der har været uændret i mange år, og vi ved, at det er en kompliceret og vanskelig situation, der ikke kan løses fra dag til anden. Men vi mener, at de politiske forudsætninger måske nu er til stede, så vi kan gøre positive fremskridt. Det portugisiske formandskab ønsker at arbejde i den retning, og det samme gælder Rådet for Den Europæiske Union. Vi skal benytte os af tidspunktet og gribe denne mulighed. Vi skal udnytte den politiske sammenhæng og få mest mulig ud af fornemmelsen af, at det haster med en løsning på dette problem, som efter vores mening er til stede i øjeblikket inden for fredsprocessen i Mellemøsten. Vi skal være realistiske og alligevel bevare optimismen, og vi må ikke tænke på at give op."@da2
". Ich möchte darauf hinweisen, dass das Nahost-Friedensquartett kürzlich in Lissabon zusammengekommen ist. Wir sind zuversichtlich und glauben fest daran, dass wir im Rahmen des Quartetts sowie im Rahmen der EU Maßnahmen werden erarbeiten können, die dazu beitragen können, Fortschritte im Nahost-Friedensprozess zu erzielen. Die Lage dort ist seit vielen Jahren unverändert, und wir wissen, dass es sich um eine vielschichtige und schwierige Situation handelt, die nicht über Nacht gelöst werden kann. Wir glauben jedoch, dass nun die politischen Bedingungen geschaffen sein könnten, um uns Fortschritte zu ermöglichen. Die portugiesische Präsidentschaft möchte darauf hinarbeiten, ebenso wie der Rat der Europäischen Union. Wir müssen die Gunst der Stunde nutzen und die Gelegenheit beim Schopf packen. Wir müssen uns die politische Konstellation zunutze machen und ebenso das Gefühl für die Dringlichkeit einer Lösung dieses Problems, das wohl gegenwärtig beim Nahost-Friedensprozess deutlich spürbar ist. Wir müssen realistisch, aber zugleich optimistisch sein und dürfen nicht ans Aufgeben denken."@de9
"Θέλω να επισημάνω ότι η Τετραμερής για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή είχε πρόσφατα συνάντηση στη Λισαβόνα. Είμαστε πεπεισμένοι και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να εκπονήσουμε μέτρα εντός του πεδίου αρμοδιότητας της Τετραμερούς, καθώς και εντός του πεδίου αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα μπορέσουν να συμβάλουν στην πρόοδο της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση εκεί έχει παραμείνει στάσιμη επί πολλά χρόνια και γνωρίζουμε ότι είναι μια περίπλοκη και δύσκολη κατάσταση που δεν μπορεί να επιλυθεί εν μία νυκτί. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι ενδεχομένως τώρα έχουν διαμορφωθεί οι πολιτικές συνθήκες για να μπορέσουμε να σημειώσουμε θετική πρόοδο. Η πορτογαλική Προεδρία θέλει να εργαστεί προς αυτήν την κατεύθυνση, το ίδιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη χρονική στιγμή και να αδράξουμε την ευκαιρία. Πρέπει να επωφεληθούμε του πολιτικού πλαισίου και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, έχοντας συναίσθηση του κατεπείγοντος, προκειμένου να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα, που πιστεύω πως όλοι νιώθουμε ότι υφίσταται αυτήν τη στιγμή σε σχέση με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Πρέπει να είμαστε πραγματιστές, αλλά να έχουμε σιγουριά, και δεν πρέπει να μας περάσει από το νου να τα παρατήσουμε."@el10
"I would point out that the Middle East peace Quartet met recently in Lisbon. We are confident and believe that we shall be able to devise measures within the scope of the Quartet, and also within the scope of the European Union, that can help make progress with the Middle East peace process. The situation there has remained unchanged for many years and we know it is a complex and difficult situation that cannot be resolved overnight. However, we think that the political conditions might now be in place to enable us to make positive progress. The Portuguese Presidency wants to work towards that, as does the Council of the European Union. We need to seize the moment and grasp the opportunity. We must take advantage of the political context and make the most of the sense of urgency to solve this problem, which I think we feel is there at the moment in relation to the Middle East peace process. We must be realistic yet confident and we must not think of giving up."@en4
"Ma juhiksin tähelepanu, et Lähis-Ida rahunelik kohtus hiljuti Lissabonis. Me oleme kindlad ja usume, et meil on võimalik kavandada neliku reguleerimisala piires ja ka ELi reguleerimisala piires meetmeid, mis võivad aidata kaasa edusammudele Lähis-Ida rahuprotsessis. Olukord seal on püsinud mitmeid aastaid muutumatuna ning me teame, et see on kompleksne ja keeruline olukord, mida ei saa lahendada üleöö. Siiski arvame me, et poliitilised tingimused võivad nüüd olla sellised, mis võimaldavad meil teha positiivset arengut. Eesistujariik Portugal tahab selles suunas töötada, samuti ka nõukogu ja Euroopa Liit. Me peame hetke ära kasutama ja võimalusest kinni haarama. Me peame ära kasutama poliitilist konteksti ja tegema kiiremas korras kõik võimaliku, et käesolevat probleemi lahendada, mida me, ma arvan, tunnetame praegu olevat seoses Lähis-Ida rahuprotsessiga. Me peame olema realistlikud, samas enesekindlad, ja me ei tohiks mõelda allaandmisele."@et5
". Haluaisin huomauttaa, että Lähi-idän rauhankvartetti kokoontui äskettäin Lissabonissa. Uskomme, että kykenemme kvartetin ja myös Euroopan unionin puitteissa kehittämään Lähi-idän rauhanprosessia edistäviä toimia. Lähi-idän tilanne on pysynyt muuttumattomana jo vuosikausia, ja tiedämme, että tilanne on monimutkainen ja hankala, eikä ratkea käden käänteessä. Lähi-idän poliittiset olot saattaisivat kuitenkin olla nyt sopivat myönteisen kehityksen aikaan saamiseksi. Puheenjohtajavaltio Portugali haluaa Euroopan unionin neuvoston tavoin työskennellä edistyksen aikaan saamiseksi. Meidän on tartuttava hetkeen ja otettava tilaisuudesta vaarin. Meidän on hyödynnettävä poliittista tilannetta ja hyödynnettävä parhaalla mahdollisella tavalla asian kiireellisyyttä ongelman ratkaisemiseksi, sillä Lähi-idän rauhanprosessilla on mielestämme kiire. Meidän on oltava realisteja mutta luottavaisia, emmekä saa antaa periksi."@fi7
". Je souligne que le Quatuor pour le processus de paix au Moyen-Orient s’est réuni à Lisbonne récemment. Nous sommes persuadés que nous serons à même de formuler des mesures dans le cadre du Quatuor, mais également dans celui de l’Union européenne, qui peuvent contribuer à faire progresser le processus de paix au Moyen-Orient. La situation là-bas est restée la même depuis de nombreuses années et nous savons qu'il s'agit d'une situation complexe et difficile qui ne peut être résolue du jour au lendemain. Nous estimons cependant que les conditions politiques ne sont probablement pas réunies pour nous permettre de progresser positivement. La présidence portugaise veut œuvrer dans cette direction, au mettre titre que le Conseil de l'Union européenne. Nous devons saisir l'instant et l'opportunité. Nous devons tirer parti du contexte politique et du caractère urgent afin de résoudre ce problème, qu’à mon sens nous estimons être là pour le moment en ce qui concerne le processus de pays au Moyen-Orient. Nous devons être réalistes mais confiants et nous ne devons pas envisager de jeter l’éponge."@fr8
"Szeretnék rámutatni, hogy a közel-keleti békekvartett nemrég ülésezett Lisszabonban. Bízunk és hiszünk abban, hogy képesek leszünk olyan intézkedéseket kidolgozni a Kvartett hatáskörén belül és az Európai Unió hatáskörén belül is, amely segíthet a közel-keleti békefolyamatban előrehaladást elérni. Az ottani helyzet már sok éve változatlan és tudjuk, hogy olyan összetett és nehéz helyzetről van szó, amely nem oldhat meg egyik pillanatról a másikra. Mindazonáltal úgy gondoljuk, hogy most már esetleg megvannak azok a politikai feltételek, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy pozitív előrehaladást érjünk el. A portugál elnökség és az Európai Unió Tanácsa is ebben az irányban akar dolgozni. Meg kell ragadnunk a pillanatot és élnünk kell a lehetőséggel. Ki kell használnunk a politikai környezet előnyét és a sürgősség érzetét a lehető legteljesebben ki kell használnunk e probléma megoldása érdekében, amelyről szerintem mindannyian érezzük, hogy jelenleg ott van a közel-keleti békefolyamattal kapcsolatban. Realistának és mégis bizakodónak kell lennünk és nem szabad arra gondolnunk, hogy feladjuk."@hu11
"Vorrei evidenziare che il Quartetto per la pace nel Medio Oriente si è riunito di recente a Lisbona. Siamo fiduciosi, e crediamo che riusciremo a ideare misure nel quadro del mandato del Quartetto, nonché nel quadro delle competenze dell’Unione europea, le quali possano contribuire all’avanzamento del processo di pace in Medio Oriente. La situazione sul campo è rimasta immutata per molti anni e sappiamo che si tratta di una situazione complessa e difficile che non può essere risolta dall’oggi al domani. Tuttavia, riteniamo che adesso potrebbero esservi le condizioni politiche che ci consentano di fare progressi. La Presidenza portoghese intende lavorare per raggiungere tale obiettivo, spirito che è condiviso dal Consiglio dell’Unione europea. Non dobbiamo lasciarci sfuggire questa opportunità. Dobbiamo sfruttare il contesto politico e l’attenzione attualmente rivolta alla soluzione di questo problema, attenzione che attualmente è tangibile nel processo di pace in Medio Oriente. Dobbiamo essere realistici ma fiduciosi e non arrenderci."@it12
"Aš norėčiau pažymėti, kad Lisabonoje neseniai vyko Artimųjų Rytų taikos ketverto susitikimas. Esame tikri ir manome, kad sugebėsime surasti priemonių ketverto veikloje ir Europos Sąjungos sistemoje, kurios galėtų padėti daryti pažangą Artimųjų Rytų taikos procese. Padėtis tame regione nekinta jau daugelį metų ir mes žinome, kad tai yra komplikuota ir sudėtinga padėtis, kurios neįmanoma greitai išspręsti. Tačiau manome, kad esant dabartinėms politinėms sąlygoms, galime padaryti teigiamą pažangą. Pirmininkaujančioji valstybė narė Portugalija, taip pat ir Europos Sąjungos Taryba yra pasirengusios dirbti šiuo klausimu. Turime reikiamą akimirką čiupti pasitaikiusią galimybę. Privalome pasinaudoti politiniu kontekstu ir gauti kuo daugiau naudos iš būtinumo nedelsiant spręsti šią problemą. Manau, kad visi jaučiame, jog dabar iškilusi problema atsirado dėl Artimųjų Rytų taikos proceso. Privalome būti realistiški, bet tikėti ir negalvoti apie pasidavimą."@lt14
"Es gribētu uzsvērt, ka Vidējo Austrumu miera kvartets nesen tikās Lisabonā. Mēs esam pārliecināti un ticam, ka būsim spējīgi izstrādāt tādus pasākumus saskaņā ar Kvarteta un arī Eiropas Savienības mērķiem, kas palīdzēs veicināt Vidējo Austrumu miera procesa attīstību. Situācija šeit daudzu gadu laikā ir saglabājusies nemainīga, un mēs zinām, ka šo sarežģīto un smago situāciju nevar atrisināt vienas nakts laikā. Tomēr mēs domājam, ka pašlaik politiskie apstākļi ir tādi, kas dod mums iespēju sekmēt pozitīvu attīstību. Portugāles prezidentūra vēlas rīkoties tāpat kā Eiropas Savienības Padome. Mums vajag izmantot šo brīdi un tvert šo iespēju. Mums jāizmanto politiskā situācija un jāsaprot, kas ir neatliekami jāveic, lai atrisinātu šo problēmu, kas, kā es domāju, mēs uzskatām, pašlaik ir saistīta ar Vidējo Austrumu miera procesu. Neskatoties uz pārliecību, mums jābūt reāliem un mums nav jāpadodas."@lv13
"Gostaria de relembrar que teve recentemente lugar em Lisboa uma reunião do Quarteto para o processo de paz no Médio Oriente. Estamos confiantes e crentes de que poderemos desenvolver as acções no âmbito do Quarteto, mas também no da União Europeia, que poderão ajudar a resolver o processo de paz do Médio Oriente - a situação que ali se vive e que se verifica há muitos anos - sabendo que se trata de uma situação complexa e difícil que não pode resolvida do dia para a noite. No entanto entendemos que neste momento podem estar reunidas as condições políticas necessárias para se poder fazer bons progressos. É nesse sentido que a Presidência portuguesa quer trabalhar. É também nesse sentido que o Conselho da União Europeia quer trabalhar. Há que aproveitar o momento; há que aproveitar a oportunidade; há que aproveitar os contextos políticos; há que aproveitar o sentido de urgência na resolução deste problema que eu julgo que podemos sentir, neste momento, relativamente à questão do processo de paz no Médio Oriente. Com realismo, mas também com confiança, sem querermos baixar os braços."@mt15
"Ik wil erop wijzen dat het Vredeskwartet voor het Midden-Oosten kortgeleden in Lissabon bijeen is geweest. We hebben er vertrouwen in en geloven dat we in staat zullen zijn maatregelen op te stellen binnen het werkterrein van het kwartet en ook binnen het werkterrein van de Europese Unie, maatregelen die kunnen bijdragen aan de vooruitgang in de vredesproces in het Midden-Oosten. De situatie daar bleef gedurende vele jaren onveranderd en we weten dat het een complexe en moeilijke situatie is die niet van de ene dag op de andere kan worden opgelost. We geloven echter dat de politieke voorwaarden nu zodanig zijn dat ze ons in staat stellen positieve voortgang te boeken. Het Portugese voorzitterschap wil daaraan werken en dat geldt ook voor de Raad en de Europese Unie. We moeten het moment en de gelegenheid met beide handen aangrijpen. We moeten voordeel trekken uit de politieke context en een grote mate van spoed aan de dag leggen om dit probleem op te lossen waarvan ik denk dat we vinden dat dit op het moment met betrekking tot het vredesproces in het Midden-Oosten aanwezig is. We moeten realistisch zijn en toch vertrouwen hebben en niet aan opgeven denken."@nl3
"Chciałbym zauważyć, że pokojowy kwartet bliskowschodni spotkał się ostatnio w Lizbonie. Jesteśmy przekonani i wierzymy, że uda nam się opracować w ramach kwartetu, a także w ramach Unii Europejskiej, środki, które pozwolą poprowadzić do przodu proces pokojowy na Bliskim Wschodzie. Sytuacja w tym obszarze pozostaje bez zmian od wielu lat, i mamy świadomość, że jest to sytuacja złożona i trudna, której nie da się naprawić z dnia na dzień. Jesteśmy jednak zdania, że istniejące obecnie warunki polityczne mogą umożliwić nam pozytywne działanie. Prezydencja portugalska będzie do tego dążyć, podobnie jak Rada Unii Europejskiej. Musimy uchwycić odpowiedni moment i wykorzystać nadarzającą się możliwość. Musimy wykorzystać istniejący kontekst polityczny i wykorzystać jak najlepiej wolę rozwiązania tego problemu, która, naszym zdaniem, zaistniała obecnie w związku z procesem pokojowym na Bliskim Wschodzie. Musimy zachować realizm, a zarazem pewność siebie, i nie możemy się poddawać."@pl16
"Gostaria de relembrar que teve recentemente lugar em Lisboa uma reunião do Quarteto para o processo de paz no Médio Oriente. Estamos confiantes e crentes de que poderemos desenvolver as acções no âmbito do Quarteto, mas também no da União Europeia, que poderão ajudar a resolver o processo de paz do Médio Oriente - a situação que ali se vive e que se verifica há muitos anos - sabendo que se trata de uma situação complexa e difícil que não pode resolvida do dia para a noite. No entanto entendemos que neste momento podem estar reunidas as condições políticas necessárias para se poder fazer bons progressos. É nesse sentido que a Presidência portuguesa quer trabalhar. É também nesse sentido que o Conselho da União Europeia quer trabalhar. Há que aproveitar o momento; há que aproveitar a oportunidade; há que aproveitar os contextos políticos; há que aproveitar o sentido de urgência na resolução deste problema que eu julgo que podemos sentir, neste momento, relativamente à questão do processo de paz no Médio Oriente. Com realismo, mas também com confiança, sem querermos baixar os braços."@ro18
"Chcel by som zdôrazniť, že štvorka pre mier na Strednom východe sa nedávno stretla v Lisabone. Sme presvedčení a veríme, že sme schopní navrhnúť opatrenia v rámci rozsahu pôsobnosti štvorky, ako aj v rámci rozsahu pôsobnosti Európskej únie, ktoré môžu napomôcť pokroku v rámci mierového procesu na Strednom východe. Situácia v tomto regióne sa za dlhé roky nezmenila a vieme, že ide o komplexnú a náročnú situáciu, ktorú nie je možné vyriešiť zo dňa na deň. Domnievame sa však, že dnes by mohli byť priaznivé politické podmienky, ktoré by nám umožnili dosiahnuť pozitívne výsledky. Portugalské predsedníctvo, ako aj Rada Európskej únie, hodlajú v tejto činnosti pokračovať. Musíme sa chopiť príležitosti v správnu chvíľu. Musíme využiť výhodu politického kontextu a prioritne vyriešiť tento problém, ktorý si myslím, že v tejto chvíli cítime vo vzťahu k mierovému procesu na Strednom východe. Musíme byť realistickí, avšak optimistickí a nesmieme sa zamýšľať nad tým, že by sme sa vzdali."@sk19
". Poudaril bi, da se je bližnjevzhodna mirovna četverica nedavno sestala v Lizboni. Zaupamo in verjamemo, da bomo lahko oblikovali ukrepe v okviru četverice in tudi v okviru Evropske unije, ki lahko pripomorejo k napredku mirovnega procesa na Bližnjem vzhodu. Razmere se tam niso spremenile že veliko let in vemo, da gre za zapleten in težek položaj, ki ga ni mogoče rešiti čez noč. Vendar menimo, da so zdaj politični pogoji morda takšni, da bomo lahko dosegli pozitiven napredek. Portugalsko predsedstvo želi delovati v tej smeri in prav tako tudi Svet Evropske unije. Ujeti moramo trenutek in zagrabiti priložnost. Izkoristiti moramo politični kontekst in občutek nujnosti, da rešimo ta problem, ki se po mojem mnenju le trenutno pojavlja v zvezi z bližnjevzhodnim mirovnim procesom. Biti moramo realni, vendar odločni, in ne smemo prenehati."@sl20
"Jag vill påpeka att fredskvartetten för Mellanöstern träffades i Libanon nyligen. Vi hyser tillförsikt om och tror att vi kommer att kunna utforma åtgärder inom kvartettens ram, men också inom EU:s ram, åtgärder som kan föra fredsprocessen i Mellanöstern framåt. Situationen där har varit oförändrad under många år och vi vet att det är en komplicerad och besvärlig situation som inte kan lösas över en natt. Men nu anser vi att de politiska förutsättningarna finns för att vi ska kunna göra verkliga framsteg. Det portugisiska ordförandeskapet vill verka i denna riktning, precis som rådet. Vi måste ta tillfället i akt och utnyttja denna möjlighet. Vi måste lösa detta problem genom att dra fördel av de politiska förutsättningarna på bästa sätt och utnyttja den känsla av brådska som vi upplever finns där just nu i fredsprocessen för Mellanöstern. Vi måste vara realistiska, men ändå tillitsfulla, och vi får inte ens tänka tanken att ge upp."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph