Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-245"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.23.3-245"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mais uma vez gostaria de fazer aqui referência àquilo que é da competência da União, isto é política e legislativa, e aquilo que é da competência dos Estados-Membros – não podemos deixar de ter isso em consideração –, e gostaria de lhe dizer, no que diz respeito a Portugal, que a questão da igualdade dos géneros é, para nós, uma questão essencial. Também devo dizer que, ao nível da União, e neste caso, em particular, ao nível do novo Tratado Reformador, e que já estava reflectido no Tratado Constitucional, as questões da igualdade são, para nós, questões basilares e fundamentais do processo de construção europeia que fazem parte do acervo desses princípios fundamentais e que estarão certamente, e de uma forma permanente, no centro das nossas preocupações."@pt17
lpv:translated text
"Opět bych chtěl zdůraznit, co spadá do pravomoci EU, konkrétně politika a legislativa, a co je zodpovědností členských států, a to se musí zohlednit, a chtěl bych říct, že rovnost mužů a žen je pro Portugalsko prioritní otázkou. Rovněž musím říci, že v EU a v konkrétním případě nové reformní smlouvy, jak již bylo uvedeno ve Smlouvě o ústavě, je rovnost pro nás základní a prvořadou záležitostí v evropské integraci a je součástí právního řádu a těch základních zásad, které budou vždy určitě mezi našimi prvořadými prioritami."@cs1
"Jeg vil gerne endnu en gang påpege, hvilke ting der henhører under EU's kompetence, nemlig politik og lovgivning, og hvad der er medlemsstaternes ansvarsområde - det skal man tage hensyn til - og jeg vil gerne sige, at ligestilling mellem kønnene er et vigtigt spørgsmål for Portugal. Jeg må også sige, at i EU, og det gælder især i den nye reformtraktat - som det allerede fremgår af forfatningstraktaten - er ligestilling for os et grundlæggende spørgsmål inden for den europæiske integration og en del af EU's acquis med de grundlæggende principper, der bestemt altid vil være at finde blandt vores prioriteringer."@da2
". Ich möchte nochmals darauf hinweisen, was in den Zuständigkeitsbereich der EU fällt, nämlich Politik und Gesetzgebung, und was der Verantwortung der Mitgliedstaaten obliegt – das muss bedacht werden –, und ich möchte anmerken, dass die Gleichstellung der Geschlechter für Portugal ein äußerst wichtiges Thema ist. Ich muss zudem betonen, dass in der EU und in diesem konkreten Fall im neuen Reformvertrag – wie bereits im Verfassungsvertrag zum Ausdruck gebracht – die Gleichstellungsfrage für uns ein grundlegendes und elementares Thema der europäischen Integration darstellt und zum Bestand an elementaren Grundsätzen gehört, die immer unser Handeln bestimmen werden."@de9
"Για μία ακόμη φορά θέλω να επισημάνω εδώ τι εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ, δηλαδή η πολιτική και η νομοθεσία, και τι στην αρμοδιότητα των κρατών μελών –αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη– και θέλω να πω ότι η ισότητα των φύλων είναι βασικό θέμα για την Πορτογαλία. Πρέπει, επίσης, να πω ότι στην ΕΕ και στη συγκεκριμένη περίπτωση στη νέα Μεταρρυθμιστική Συνθήκη –όπως ήδη αποτυπώνεται στη Συνταγματική Συνθήκη– η ισότητα είναι για εμάς ένα βασικό και θεμελιώδες θέμα στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και είναι τμήμα του κεκτημένου αυτών των θεμελιωδών αρχών, που αναμφίβολα πάντα θα είναι στις προτεραιότητες των μελημάτων μας."@el10
"Once again I should like to point out here what falls under the competence of the EU, namely policy and legislation, and what is the responsibility of Member States – this must be taken into account – and I should like to say that gender equality is an essential issue for Portugal. I must say also that, in the EU and in this particular case in the new Reform Treaty – as already reflected in the Constitutional Treaty – equality for us is a basic and fundamental issue in European integration and is part of the of those fundamental principles that will certainly always be at the forefront of our concerns."@en4
"De nuevo, quisiera destacar aquí lo que es competencia de la UE, principalmente la política y la legislación, y lo que es responsabilidad de los Estados miembros —no lo olvidemos—, y quisiera decir que la igualdad de género es una cuestión de suma importancia para Portugal. Debo decir también que en la UE y, en este caso concreto, en el nuevo Tratado de Reforma —como ya ha quedado reflejado en el Tratado Constitucional—, para nosotros la igualdad es una cuestión básica y fundamental en la integración europea y forma parte del acervo de aquellos principios fundamentales que sin duda ocuparán siempre un primer plano entre nuestras preocupaciones."@es21
". Haluan jälleen kerran muistuttaa, mikä kuuluu EU:n toimivaltuuksiin, nimittäin politiikka ja lainsäädäntö, ja mikä on jäsenvaltioiden vastuulla, sillä tämä on otettava huomioon. Haluaisinkin todeta, että tasa-arvokysymykset ovat tärkeitä Portugalille. Minun on sanottava lisäksi, että tasa-arvo on mielestämme EU:ssa ja nimenomaisesti uudistussopimuksessa – kuten oli myös perustuslakisopimuksessa – tärkeä osa EU:n yhdentymistä ja yhteisön säännöstön perusperiaatteita, jotka ovat aina etusijalla huolenaiheissamme."@fi7
". Je souhaite de nouveau indiquer ce qui relève de la compétence de l’UE, à savoir la politique et la législation, et quelle est la responsabilité des États membres – il faut prendre cela en considération – et je souhaite affirmer que l’égalité des genres est une question essentielle pour le Portugal. Je dois également dire que, dans l’UE et dans le cas particulier du nouveau traité modificatif – tel que cela ressort déjà du traité constitutionnel – nous considérons l’égalité comme une question basique et fondamentale en termes d’intégration européenne et comme faisant partie de l’acquis de ces principes fondamentaux, qui sera toujours au premier rang de nos préoccupations."@fr8
"Ismételten szeretnék rámutatni, hogy mi tartozik az EU hatáskörébe – nevezetesen a politika és a jogszabályok –, és mi a tagállamok feladata – merthogy ezt figyelembe kell venni –, és szeretném elmondani, hogy a nemek közötti egyenlőség alapvető fontosságú kérdés Portugáliában. Azt is meg kell mondanom, hogy az EU-ban és ez esetben az új reformszerződésben – amint az már az alkotmányos szerződésben is tükröződik – az egyenlőség alapvető és igen lényeges kérdés a számunkra az európai integrációban és része az azon alapvető elvekkel kapcsolatos vívmányoknak, amely elvek természetesen mindig érdeklődésünk előterében lesznek."@hu11
"Ancora una volta vorrei ribadire quello che è competenza dell’Unione europea, ovvero la politica e la legislazione, e quello che invece è la responsabilità degli Stati membri (occorre tenerne conto), e vorrei aggiungere che l’uguaglianza di genere rappresenta una questione fondamentale per il Portogallo. Devo dire inoltre che, nell’Unione europea e nella fattispecie nel nuovo Trattato di riforma – come già sancito nel Trattato costituzionale – l’uguaglianza rappresenta per noi una questione di fondo nel processo di integrazione europea e fa parte dell’ di quei principi fondamentali che sicuramente saranno sempre in cima alle nostre preoccupazioni."@it12
"Norėčiau dar kartą pabrėžti tai, kas patenka į ES kompetenciją, būtent politika ir teisės aktų leidyba, ir kokia yra valstybių narių atsakomybė, į tai reikia atsižvelgti ir turėčiau pasakyti, kad lyčių lygybė yra pagrindė Portugalijos problema. Taip pat turiu pasakyti, kad šiuo konkrečiu Reformų sutarties atveju ES, kaip jau parodyta Konstitucinėje sutartyje, lygybė mums yra pagrindinis Europos integracijos klausimas ir yra esminių (teisyno) principų, kurie žinoma visada bus mūsų interesų centre, dalis."@lt14
"Man vēlreiz jāuzsver, kas ir ES kompetencē, proti, politika un likumdošana, un, kāda ir dalībvalstu atbildība – tas jāņem vērā – un man jāsaka, ka dzimumu līdztiesība ir Portugāles būtiskākā problēma. Man arī jāsaka, ka šajā lietā ES un jaunajā Reformas līgumā, kā jau tas ietverts Konstitucionālajā līgumā, līdztiesību mēs uzskatām par Eiropas integrācijas galveno un fundamentālo jautājumu un tas ir daļa no to pamatprincipu kuri vienmēr noteikti būs mūsu prioritāšu priekšplānā."@lv13
"Ponownie chciałbym przypomnieć, co należy do obszaru kompetencji UE, czyli polityka i ustawodawstwo, a co leży w gestii państw członkowskich - trzeba wziąć to pod uwagę - i chcę powiedzieć, że równość płci to dla Portugalii kwestia o fundamentalnym znaczeniu. Muszę też powiedzieć, że w UE, a w tym konkretnym przypadku, w nowym zreformowanym traktacie - co odzwierciedlał już traktat konstytucyjny - równość jest podstawowym i fundamentalnym aspektem integracji europejskiej oraz częścią tych fundamentalnych zasad, które z pewnością zawsze będą pozostawały w centrum naszych zainteresowań."@pl16
"Mais uma vez gostaria de fazer aqui referência àquilo que é da competência da União, isto é política e legislativa, e aquilo que é da competência dos Estados-Membros – não podemos deixar de ter isso em consideração –, e gostaria de lhe dizer, no que diz respeito a Portugal, que a questão da igualdade dos géneros é, para nós, uma questão essencial. Também devo dizer que, ao nível da União, e neste caso, em particular, ao nível do novo Tratado Reformador, e que já estava reflectido no Tratado Constitucional, as questões da igualdade são, para nós, questões basilares e fundamentais do processo de construção europeia que fazem parte do acervo desses princípios fundamentais e que estarão certamente, e de uma forma permanente, no centro das nossas preocupações."@ro18
"Opäť by som chcel zdôrazniť, čo spadá do právomoci EÚ, konkrétne politika a legislatíva, a čo je zodpovednosťou členských štátov, a to sa musí zohľadniť, a chcel by som povedať, že rodová rovnosť je pre Portugalsko prioritnou otázkou. Rovnako musím povedať, že v EÚ a v osobitnom prípade novej reformnej zmluvy, ako už bolo uvedené v ústavnej zmluve, je rovnosť pre nás základnou a prvoradou záležitosťou v európskej integrácii a je súčasťou a tých základných zásad, ktoré budú vždy určite medzi našimi prvoradými prioritami."@sk19
". Še enkrat poudarjam, kaj spada v pristojnost EU, to sta politika in zakonodaja, in kaj je odgovornost držav članic – to je treba upoštevati – ter ponavljam, da je enakost spolov bistveno vprašanje za Portugalsko. Povedal bi še, da je v EU in v novi reformni pogodbi – kot je že bilo izraženo v ustavni pogodbi – enakost osnovno in temeljno vprašanje evropskega združevanja ter je del pravnega reda tistih temeljnih načel, ki bodo zagotovo vedno v ospredju našega obravnavanja."@sl20
"Jag vill återigen tala om vad som omfattas av EU:s befogenhet, nämligen politik och lagstiftning, och vad som är medlemsstaternas ansvar. Hänsyn måste tas till detta och jag vill säga att jämställdhet är en viktig fråga för Portugal. Jag vill också säga att för oss är jämställdheten i EU, och i det här fallet i det nya reformfördraget – vilket avspeglades redan i konstitutionsfördraget – en grundläggande fråga för den europeiska integrationen. Den ingår i det regelverk med grundläggande principer som alltid kommer att vara centrala för oss."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"acquis"19,14,3,13,4,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph