Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-242"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.23.3-242"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον προεδρεύοντα του Συμβουλίου για την επανάληψη των γνωστών μέτρων για την ισότητα. Η ερώτησή μου είναι εάν η θετική διάκριση που ορισμένα κράτη μέλη έχουν στη νομοθεσία τους, προβλέποντας, παραδείγματος χάριν, μικρότερα όρια συνταξιοδότησης για τις μητέρες, είναι καταδικαστέα σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία και προσάγει τα κράτη αυτά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πρόκειται το Συμβούλιο να αποφασίσει την έγκριση αυτής της θετικής διάκρισης;"@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, chtěla bych poděkovat panu úřadujícímu předsedovi Rady za opětovné připomenutí opatření, která, jak víme, byla přijata v zájmu rovnosti. Ptám se na pozitivní diskriminaci v právních předpisech některých členských států. Například pro matky jsou stanoveny nižší důchodové limity. Odsoudí to dnes Evropská komise, která tyto členské státy žaluje u Evropského soudu? Rozhodne Rada ve prospěch takové pozitivní diskriminace?"@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne takke formanden for Rådet for at have ridset de velkendte ligestillingsforanstaltninger op. Mit spørgsmål er, om Kommissionen i dag fordømmer den positive forskelsbehandling, som findes i visse medlemsstaters lovgivning, hvor der f.eks. er lavere pensionsalder for mødre, da den har indbragt disse stater for EF-Domstolen. Agter Rådet at vedtage en accept af denne positive forskelsbehandling?"@da2
"Herr Präsident! Ich möchte dem amtierenden Ratspräsidenten dafür danken, dass er noch einmal die Maßnahmen genannt hat, die, wie wir wissen, im Sinne der Gleichberechtigung ergriffen wurden. Ich habe eine Frage zur positiven Diskriminierung in der Gesetzgebung einiger Mitgliedstaaten. So gibt es beispielsweise ein niedrigeres Renteneintrittsalter für Mütter. Wird die Europäische Kommission, die diese Mitgliedstaaten vor den Europäischen Gerichtshof bringt, dieses Vorgehen heute verurteilen? Wird sich der Rat für eine solche positive Diskriminierung aussprechen?"@de9
"Mr President, I would like to thank the President-in-Office of the Council for reiterating the measures which, as we know, have been taken in the interests of equality. I am asking about the positive discrimination in the legislation of some Member States. For example, lower pension thresholds are provided for mothers; will this be condemned today by the European Commission, which is taking those Member States to the European Court? Is the Council going to decide in favour of such positive discrimination?"@en4
"Señor Presidente, quisiera agradecer al Presidente en ejercicio del Consejo por reiterar las medidas que, como sabemos, se han adoptado a favor de la igualdad. Mi pregunta se refiere a la discriminación positiva en la legislación de algunos Estados miembros. Por ejemplo, a las madres se les facilitan umbrales más bajos en las pensiones; ¿va a condenar hoy esta práctica la Comisión Europea, que está llevando a dichos Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas? ¿Va el Consejo a decidir a favor de tal discriminación positiva?"@es21
"Härra juhataja, ma tahaksin tänada nõukogu eesistujat, et ta kordas meetmeid, mis, nagu me teame, on võetud võrdõiguslikkuse huvides. Ma küsin positiivse diskrimineerimise kohta mõnede liikmesriikide õigusaktides. Näiteks on emadele ette nähtud madalamad pensionikünnised; kas Euroopa Komisjon mõistab selle täna hukka, mis viib kõnealused riigid Euroopa Kohtusse. Kas nõukogu teeb otsuse sellise positiivse diskrimineerimise kasuks?"@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää neuvoston puheenjohtajaa yhteenvedon tekemisestä toimista, joihin on ryhdytty tasa-arvon hyväksi, kuten tiedämme. Pohdin joidenkin jäsenvaltioiden lainsäädäntöön sisältyvää positiivista erityiskohtelua. Esimerkiksi eläkekynnyksiä on alennettu äitien hyväksi. Tuomitseeko komissio tämän, kun se on viemässä kyseisiä jäsenvaltioita Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen? Aikooko neuvosto tehdä positiivista erityiskohtelua puoltavan päätöksen?"@fi7
"Monsieur le Président, je souhaite remercier le président en exercice du Conseil pour sa réaffirmation des mesures qui, comme nous le savons, ont été prises dans les intérêts de l'égalité. Je me pose des questions quant à la discrimination positive dans la législation de certains États membres. Par exemple, des barèmes plus bas de pension sont fournis aux femmes; cela sera-t-il condamné aujourd’hui par la Commission européenne, qui poursuit ces États membres devant la Cour? Le Conseil va-t-il soutenir une telle discrimination positive?"@fr8
"Elnök úr! Szeretném megköszönni a Tanács soros elnökének, hogy megismételte azokat az intézkedéseket, amelyeket – mint tudjuk – az egyenlőség érdekében tettek. Én néhány tagállam jogszabályaiban meglévő pozitív megkülönböztetésről kérdeznék. Például alacsonyabb nyugdíjküszöböt biztosítanak az anyák számára; el fogja ezt ma ítélni az Európai Bizottság, amely ezeket a tagállamok az Európai Bíróság elé viszi? A Tanács az ilyen pozitív megkülönböztetés mellett fog dönteni?"@hu11
"Signor Presidente, vorrei ringraziare il Presidente in carica del Consiglio per aver ricordato quelle misure che, come sappiamo, sono state prese nell’interesse dell’uguaglianza. La mia domanda riguarda la discriminazione positiva nella legislazione di alcuni Stati membri. Ad esempio, le madri godono di soglie di pensionamento inferiori; ciò sarà oggi condannato dalla Commissione, che sta citando tali Stati membri dinanzi alla Corte di giustizia? Il Consiglio intende prendere una decisione favorevole a tale discriminazione positiva?"@it12
"Pone Pirmininke, norėčiau padėkoti Tarybos Pirmininkui, kad pakartojo priemones, kurių, kaip žinome, buvo imtasi skatinant lygybę. Klausiu apie teigiamą diskriminaciją kai kurių valstybių narių teisės aktuose. Pvz., mažesnė pensinio amžiaus riba moterims, ar šiandien Europos Komisija, kuri paduoda tas valstybes nares į Europos teismą, tai pasmerks? Ar taryba priims tokiai teigiamai diskriminacijai palankų sprendimą?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es gribētu pateikties Padomes priekšsēdētājam par atkārtotajiem pasākumiem, kas, kā mēs zinām, ir veikti vienlīdzības interesēs. Es jautāju par pozitīvo diskrimināciju dažu dalībvalstu tiesību aktos. Piemēram, mātēm ir paredzēta zemāka pensijas vecuma robeža, vai to tagad nosodīs Eiropas Komisija, kas šīs dalībvalstis iesūdz Eiropas Tiesā? Vai Padome atbalstīs šādu pozitīvu diskrimināciju?"@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον προεδρεύοντα του Συμβουλίου για την επανάληψη των γνωστών μέτρων για την ισότητα. Η ερώτησή μου είναι εάν η θετική διάκριση που ορισμένα κράτη μέλη έχουν στη νομοθεσία τους, προβλέποντας, παραδείγματος χάριν, μικρότερα όρια συνταξιοδότησης για τις μητέρες, είναι καταδικαστέα σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία και προσάγει τα κράτη αυτά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πρόκειται το Συμβούλιο να αποφασίσει την έγκριση αυτής της θετικής διάκρισης;"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik dank de fungerend voorzitter van de Raad voor het herhalen van de maatregelen die, zoals we weten, zijn getroffen in het belang van de gelijkheid. Ik heb een vraag over de positieve discriminatie in de wetgeving van sommige lidstaten. Er zijn bijvoorbeeld lagere pensioendrempels voorzien voor moeders; wordt dit vandaag afgekeurd door de Europese Commissie die deze lidstaten voor het Europees Hof brengt? Gaat de Raad besluiten ten gunste van een dergelijke positieve discriminatie?"@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałbym podziękować urzędującemu przewodniczącemu Rady za przypomnienie kroków, jakie podjęto, aby chronić równość. Moje pytanie dotyczy elementów dyskryminacji w ustawodawstwie niektórych państw członkowskich. Na przykład, dla matek ustala się niższe progi emerytalne; czy Komisja Europejska, która stawia te państwa członkowskie przed Trybunałem Europejskim, potępi dziś ten fakt? A może Rada wypowie się na korzyść tak oczywistej dyskryminacji?"@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de agradecer ao Presidente em exercício do Conselho por reiterar as medidas que, como sabemos, foram adoptadas a favor da igualdade. A minha pergunta é sobre a discriminação positiva na legislação de alguns Estados-Membros. Por exemplo, há Estados-Membros em que estão previstos limites mais baixos para as pensões de reforma das mães; esta situação é hoje condenada pela Comissão Europeia, que está a levar aqueles Estados-Membros perante o Tribunal Europeu. Tenciona o Conselho decidir a favor dessa discriminação positiva?"@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον προεδρεύοντα του Συμβουλίου για την επανάληψη των γνωστών μέτρων για την ισότητα. Η ερώτησή μου είναι εάν η θετική διάκριση που ορισμένα κράτη μέλη έχουν στη νομοθεσία τους, προβλέποντας, παραδείγματος χάριν, μικρότερα όρια συνταξιοδότησης για τις μητέρες, είναι καταδικαστέα σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία και προσάγει τα κράτη αυτά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πρόκειται το Συμβούλιο να αποφασίσει την έγκριση αυτής της θετικής διάκρισης;"@ro18
"Pán predsedajúci, chcela by som sa poďakovať pánovi úradujúcemu predsedovi Rady za opätovné pripomenutie opatrení, ktoré, ako vieme, boli prijaté v záujme rovnosti. Pýtam sa na pozitívnu diskrimináciu v právnych predpisoch niektorých členských štátov. Napríklad pre matky sú stanovené nižšie limity na dôchodkové práva. Odsúdi to dnes Európska komisia, ktorá tieto členské štáty žaluje na Európskom súde? Rozhodne Rada v prospech takejto pozitívnej diskriminácie?"@sk19
"Gospod predsednik, zahvaljujem se predsedujočemu Svetu za ponovno navedbo ukrepov, ki so bili, kot vemo, sprejeti v interesu enakosti. Zanima me pozitivna diskriminacija v zakonodaji nekaterih držav članic. Na primer, za matere so določeni nižji pokojninski pragi; ali bo to danes obsodila Evropska komisija, ki te države članice postavlja pred Sodišče Evropskih skupnosti? Ali bo Svet odločil v prid takšni pozitivni diskriminaciji?"@sl20
"Herr talman! Jag vill tacka rådets ordförande för att han upprepat de åtgärder som har vidtagits för att främja jämställdhet och som vi alla känner till. Jag vill fråga om den positiva diskriminering som föreskrivs i vissa medlemsstaters lagstiftning och som ger mödrar förmånligare pensionsregler. Kommer detta att fördömas i dag av kommissionen, som har anmält dessa medlemsstater till EG-domstolen? Kommer rådet att fatta beslut som gynnar sådan positiv diskriminering?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph