Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-241"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.23.3-241"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"No que se refere à desigualdade de tratamento entre homens e mulheres no sector do emprego assalariado foi já aprovada legislação fundamental, incluindo algumas directivas que prevêem a igualdade de tratamento em termos de igualdade salarial e de acesso ao emprego, à formação profissional e às promoções, bem como, de condições de trabalho. Por outro lado, o acompanhamento da situação neste sector nas diferentes partes da União Europeia compete à Comissão e ao Eurostat. É evidente que, para se conceberem as políticas são fundamentalmente necessários dados de elevada qualidade que abranjam toda a União Europeia. Neste contexto, é com grande satisfação que recordo o acordo recém alcançado entre o Conselho e o Parlamento Europeu sobre a criação do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, que irá funcionar exactamente nessa área. No que toca à actualização da legislação do trabalho, o Conselho apenas pode actuar com base numa proposta legislativa da Comissão. Todavia, o Conselho também aproveita métodos de coordenação mais abertos no âmbito da estratégia europeia para o emprego. Nesta área das políticas a nossa atenção centra-se actualmente na recente comunicação da Comissão sobre a flexigurança, em que a igualdade entre os sexos é explicitamente referida como um dos possíveis princípios comuns a acordar a nível da União Europeia. Devemos também congratular-nos com o facto de o Conselho Europeu da Primavera de 2007 ter acordado em criar uma aliança para as famílias para servir de plataforma para a troca de opiniões e de conhecimentos em matéria de boas práticas e políticas para as famílias. Em relação à questão da introdução de cláusulas de salvaguarda para a protecção da maternidade e a reconciliação do trabalho com a vida familiar no sector privado apraz-me recordar as importantes directivas que foram já aprovadas na área das licenças parentais e da protecção das grávidas e das recém-mães no trabalho."@pt17
lpv:translated text
"Pokud jde o rozdíly v přístupu k mužům a k ženám v oblasti výdělečné činnosti, byly schváleny základní právní předpisy včetně jistých směrnic, v kterých se stanovuje stejný přístup, pokud jde o odměnu, přístup k zaměstnání, odbornou přípravu, kariérní růst a pracovní podmínky. Kromě toho jsou Komise a Eurostat zodpovědny za monitorování situace v tomto sektoru v různých částech Evropské unie. Je zřejmé, že k formulování politiky je zejména potřeba mít vysoce kvalitní údaje z celé Evropské unie. V této souvislosti mě těší, že mohu upozornit na dohodu, ke které nedávno dospěly Rada a Parlament o zřízení Institutu pro rovnost žen a mužů, který bude působit přesně v této oblasti. Pokud jde o aktualizaci pracovněprávních předpisů, může Rada přijmout opatření pouze na základě legislativního návrhu Komise. V každém případě však Rada též uplatňuje otevřenější metody koordinace v rámci evropské strategie zaměstnanosti. V této oblasti politiky se momentálně zaměřujeme na nedávné oznámení Komise o flexikuritě, v kterém se konkrétně uvádí rovnost mužů a žen jako jedna z možných společných zásad, které by mohly být přijaty na úrovni Evropské unie. Rovněž nás těší skutečnost, že Evropská rada se na svém jarním zasedání v roce 2007 dohodla na zřízení rodinné aliance, která by měla sloužit jako platforma pro výměnu stanovisek a osvědčených postupů a vědomostí zaměřených na rodinu. Pokud jde o otázku zavedení ochranných doložek určených k ochraně mateřství a sloučení pracovního a rodinného života v soukromém sektoru, těší mě, že vám mohu připomenout důležité směrnice, které jsou již schválené a týkají se mateřské dovolené a ochrany mateřství a novorozenců na pracovišti."@cs1
"Med hensyn til forskelsbehandling af mænd og kvinder i forbindelse med lønnet arbejde er der allerede vedtaget grundlæggende lovgivning, herunder visse direktiver, der skal sikre lige behandling med hensyn til løn, ansættelse, faglig uddannelse, forfremmelser og arbejdsbetingelser. Desuden har Kommissionen og Eurostat ansvaret for at overvåge situationen inden for denne sektor i de forskellige dele af EU. Det er klart, at for at kunne udforme politikker er der grundlæggende behov for data af høj kvalitet, der dækker hele EU. Her glæder det mig at kunne erindre om den aftale, som for nylig blev indgået mellem Rådet og Parlamentet om oprettelse af et europæisk institut for ligestilling, der netop skal arbejde inden for dette område. Med hensyn til modernisering af arbejdsmarkedslovgivningen kan Rådet kun indføre foranstaltninger på grundlag af et forslag til lovgivning fra Kommissionen. Men Rådet anvender også mere åbne metoder til koordinering under den europæiske beskæftigelsesstrategi. På dette politikområde fokuserer vi i øjeblikket vores opmærksomhed på Kommissionens meddelelse for nylig om flexicurity, hvori man specifikt nævner ligestilling mellem kønnene som et af de mulige fælles principper, der skal vedtages for EU. Vi glæder os ligeledes over, at man på Det Europæiske Råds møde i foråret 2007 aftalte, at der skal oprettes en familiealliance, der skal fungere som platform for udveksling af synspunkter og viden om god praksis og politikker for familier. Med hensyn til spørgsmålet om indførelse af sikkerhedsklausuler vedrørende barselsbeskyttelse og foreningen af arbejde og familieliv inden for den private sektor glæder det mig at kunne nævne de vigtige direktiver, der allerede er vedtaget om barselsorlov og barselsbeskyttelse og beskyttelse af nyfødte på arbejdspladsen."@da2
". Was die Unterschiede in der Behandlung von Männern und Frauen im Erwerbsleben anbelangt, sind bereits Basisrechtsakte verabschiedet worden, darunter auch bestimmte Richtlinien, die die Gleichbehandlung in Sachen Vergütung, Zugang zu Arbeitsplätzen, Berufsausbildung, Beförderung und Arbeitsbedingungen vorsehen. Zudem sind die Kommission und Eurostat dafür zuständig, die Lage in diesem Bereich in den verschiedenen Teilen der Europäischen Union zu überwachen. Es ist offensichtlich, dass zur Konzipierung von Maßnahmen und Programmen ein grundlegender Bedarf an hochwertigen Daten besteht, die die gesamte Europäische Union erfassen. Was diesen Punkt betrifft, freue ich mich sehr über die kürzlich zwischen dem Rat und dem Parlament erreichte Vereinbarung über die Einrichtung des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen, das auf exakt diesem Gebiet tätig sein wird. Was die Frage der Aktualisierung des Arbeitsrechts betrifft, so kann der Rat nur aufgrund einer Gesetzgebungsvorlage der Kommission tätig werden. Dennoch wendet der Rat auch offenere Methoden für die Koordinierung im Rahmen der Europäischen Beschäftigungsstrategie an. In diesem Politikbereich konzentriert sich unsere Aufmerksamkeit zurzeit auf die jüngste Mitteilung der Kommission über „Flexicurity“, die die Gleichstellung der Geschlechter ganz konkret als einen der möglichen gemeinsamen Grundsätze nennt, über die man sich auf EU-Ebene einigen könnte. Wir begrüßen auch die Tatsache, dass der Europäische Rat auf seiner Frühjahrstagung 2007 der Einrichtung einer Allianz für Familien zustimmte, die als Plattform für den Meinungs- und Erfahrungsaustausch über beispielhafte Konzepte und Maßnahmen in der Familienpolitik dienen soll. In Beantwortung der Frage nach der Einführung von Sicherungsklauseln für den Mutterschutz und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Privatwirtschaft möchte ich auf die bedeutsamen Richtlinien auf dem Gebiet des Mutterschaftsurlaubs sowie des Schutzes von Müttern und Neugeborenen am Arbeitsplatz verweisen, die bereits verabschiedet wurden."@de9
"Σε ό,τι αφορά τις διαφορές στη μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε σχέση με την αμειβόμενη απασχόληση, η βασική νομοθεσία εγκρίθηκε ήδη, περιλαμβανομένων ορισμένων οδηγιών που θεσπίζουν την ίση μεταχείριση σε ό,τι αφορά τις αμοιβές, την πρόσβαση στην εργασία, την επαγγελματική κατάρτιση, τις προαγωγές και τις συνθήκες εργασίας. Επιπλέον, η Επιτροπή και η Eurostat έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης της κατάστασης σε αυτόν τον τομέα στα διάφορα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαφές ότι, για να διατυπώσουμε πολιτικές, υπάρχει μια βασική ανάγκη για στοιχεία υψηλής ποιότητας που να καλύπτουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Εν προκειμένω, με χαροποιεί ιδιαιτέρως να υπενθυμίσω τη συμφωνία που επιτεύχθηκε πρόσφατα μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, που θα δραστηριοποιηθεί σε αυτόν ακριβώς τον τομέα. Στο θέμα του εκσυγχρονισμού της εργατικής νομοθεσίας, το Συμβούλιο δύναται να αναλάβει δράση μόνο κατόπιν νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής. Ωστόσο, το Συμβούλιο εφαρμόζει επίσης πιο ανοικτές μεθόδους συντονισμού στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση. Σε αυτό το πεδίο πολιτικής, η προσοχή μας εστιάζεται επί του παρόντος στην πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής για την ευελισφάλεια, όπου η ισότητα των φύλων αναφέρεται ρητώς ως μία από τις πιθανές κοινές αρχές που πρόκειται να συμφωνηθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικροτούμε, επίσης, το γεγονός ότι το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2007 συμφώνησε στη δημιουργία μιας οικογενειακής συμμαχίας για να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και γνώσης σχετικά με ορθές πρακτικές και πολιτικές για την οικογένεια. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση για τη θέσπιση ρητρών διασφάλισης με στόχο την προστασία της μητρότητας και το συνταίριασμα του εργασιακού και του οικογενειακού βίου στον ιδιωτικό τομέα, χαίρομαι που αναφέρω τις σημαντικές οδηγίες που ήδη εγκρίθηκαν στον τομέα της άδειας μητρότητας και της προστασίας της μητρότητας και των νεογνών στον χώρο εργασίας."@el10
"As regards the differences in treatment between men and women in respect of gainful employment, basic legislation has already been approved, including certain directives which provide for equal treatment as regards pay, job access, professional training, promotion and working conditions. Furthermore, the Commission and Eurostat are responsible for monitoring the situation in this sector in the various parts of the European Union. It is clear that, in order to formulate policies, there is a basic need for high quality data covering the whole of the European Union. Here I am very pleased to recall the agreement reached recently between the Council and the Parliament on the setting up of the European Institute for Gender Equality, which will operate precisely in that area. On the subject of updating labour legislation, the Council can take action only on the basis of a legislative proposal from the Commission. Nevertheless, the Council is also applying more open methods for coordination under the European employment strategy. In this policy area our attention is currently focused on the recent Commission communication on flexicurity, which specifically mentions gender equality as one of the possible joint principles to be agreed at the European Union level. We also welcome the fact that the Spring 2007 European Council agreed to set up a family alliance to serve as a platform for exchanging opinions and knowledge on good practices and policies for families. As regards the question of introducing safeguard clauses for the protection of maternity and the reconciliation of working and family life in the private sector, I am pleased to mention the important directives already approved in the field of maternity leave and the protection of maternity and new-born infants at the workplace."@en4
"Por lo que respecta a las diferencias de trato entre hombres y mujeres en el ámbito del empleo remunerado, ya ha sido aprobada una legislación básica que incluye ciertas directivas que estipulan la igualdad de trato en cuanto al salario, al acceso al empleo, a la formación profesional y a las condiciones de trabajo. Además, la Comisión y Eurostat asumen la responsabilidad de realizar un seguimiento de la situación en este sector en diversas partes de la Unión Europea. Resulta evidente que, para formular políticas, existe una necesidad básica de recopilación de datos de la mayor calidad que abarquen la totalidad de la Unión Europea. En este sentido, me causa gran satisfacción recordar el acuerdo alcanzado recientemente entre el Consejo y el Parlamento para el establecimiento del Instituto Europeo de la Igualdad de Género, que ejercerá sus funciones precisamente en dicho ámbito. En cuanto a la actualización de la legislación laboral, el Consejo puede emprender acciones sólo sobre la base de una propuesta legislativa de la Comisión. No obstante, el Consejo está aplicando también un mayor número de métodos abiertos para la coordinación en virtud de la estrategia europea de empleo. En este ámbito político, nuestra atención se centra en la actualidad en la reciente comunicación de la Comisión sobre flexiguridad, que menciona específicamente la igualdad de género como uno de los posibles principios comunes sobre los que alcanzar un consenso a escala de la Unión Europea. Asimismo, recibimos con satisfacción el hecho de que el Consejo Europeo de primavera de 2007 acordara establecer una «Alianza a favor de las Familias» que sirviera de plataforma para el cambio de impresiones y conocimientos sobre las políticas favorables a la familia. Por lo que respecta a la pregunta sobre la introducción de salvaguardias para la protección de la maternidad y de la conciliación del trabajo y la vida familiar en el sector privado, me complace mencionar las importantes directivas que se han adoptado ya en el ámbito del permiso por maternidad y protección de la maternidad, y de los recién nacidos en el lugar de trabajo."@es21
"Mis puutub erinevustesse meeste ja naiste kohtlemisel palgatööl, on juba heaks kiidetud põhilised õigusaktid, sealhulgas teatavad direktiivid, mis näevad ette ühetaolise kohtlemise töötasu, töökohale juurdepääsu, ametialase koolituse, edutamise ja töötingimuste suhtes. Lisaks on komisjon ja Eurostat vastutavad selles sektoris olukorra suhtes järelevalve teostamise eest erinevates Euroopa Liidu osades. On selge, et selleks, et sõnastada strateegiaid, on vaja hea kvaliteediga andmeid, mis hõlmaksid kogu Euroopa Liitu. Siinkohal on mul väga hea meel tuletada meelde kokkulepet, mis hiljuti saavutati nõukogu ja parlamendi vahel Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi asutamiseks, mis hakkab just sellel alal tegutsema. Tööõigusaktide ajakohastamise küsimuses võib nõukogu tegutseda üksnes komisjonilt saadud õigusakti ettepaneku alusel. Sellele vaatamata kohaldab ka nõukogu avatumaid meetodeid koordineerimiseks Euroopa tööhõive strateegia alusel. Sellel poliitikaalal on meie tähelepanu praegu keskendunud komisjoni hiljutisele teatisele kaitstud paindlikkuse kohta, mis mainib eriti soolist võrdõiguslikkust kui üht võimalikku ühist põhimõtet, milles Euroopa Liidu tasandil kokku lepitakse. Me tervitame ka asjaolu, et 2007. aasta kevade Euroopa Ülemkogu nõustus looma perekonnaliidu, mis oleks platvormiks, kus vahetada arvamusi ja teadmisi heade tavade ja põhimõtete kohta perekondade jaoks. Mis puutub emadust kaitsvate ning erasektoris töö- ja pereelu ühitamist puudutavate kaitseklauslite lisamist, siis on mul hea meel mainida juba heaks kiidetud tähtsaid direktiive emaduspuhkuse, emaduse kaitsmise ning vastsündinute kohta töökohal."@et5
". Miesten ja naisten eriarvoisesta kohtelusta palkkatyössä on jo annettu peruslainsäädäntö sekä direktiivejä, joissa säädetään yhtäläisestä kohtelusta palkkauksessa, työpaikkojen saannissa, ammatillisessa koulutuksessa, ylennyksissä ja työehdoissa. Komissio ja Eurostat ovat lisäksi vastuussa tasa-arvotilanteen seurannasta Euroopan unionin eri maissa. On selvää, että politiikan laatimiseen tarvitaan korkeatasoisia tietoja koko Euroopan unionin alueelta. Tältä osin olen hyvin mielissäni voidessani muistuttaa neuvoston ja parlamentin välillä hiljattain saavutetusta yksimielisyydestä juuri tällä alalla toimivan Euroopan tasa-arvoviraston perustamisesta. Työlainsäädännön nykyaikaistamisessa neuvosto voi toimia vain komission lainsäädäntöehdotusten pohjalta. Neuvosto hyödyntää myös muita avoimia koordinointimetodeja EU:n työllisyysstrategian nojalla. Tällä politiikan alueella keskitymme nyt komission hiljattain antamaan tiedonantoon joustoturvasta, jossa sukupuolten välinen tasa-arvo mainitaan nimenomaisesti yhtenä mahdollisena Euroopan unionissa sovellettavana yhteisenä periaatteena. Suhtaudumme myönteisesti myös siihen, että keväällä 2007 järjestetyssä Eurooppa-neuvostossa sovittiin perheallianssin muodostamisesta. Allianssi tarjoaa foorumin perheystävällistä politiikkaa koskevien näkemysten, tietojen ja hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi jäsenvaltioiden kesken. Äitiyden tukemiseksi sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi yksityisellä sektorilla laadittavista turvalausekkeista minulla on ilo mainita tärkeät direktiivit, jotka on jo annettu äitiyslomasta sekä äitiyden ja vastasyntyneiden suojelemisesta työpaikalla."@fi7
". En ce qui concerne les différences de traitement entre les hommes et les femmes en termes d’emplois rémunérés, la législation de base a déjà été approuvée, y compris certaines directives qui prévoient le traitement égal en matière de salaire, d’accès au travail, de formation professionnelle, de promotion et de conditions de travail. Par ailleurs, la Commission et Eurostat sont responsables du contrôle de la situation dans ce secteur dans les diverses parties de l’Union européenne. Il est évident que, pour formuler des politiques, il y a un besoin basique de données de haute qualité couvrant l’ensemble de l’Union européenne. Je me réjouis ici de rappeler l’accord conclu entre le Conseil et le Parlement sur l’établissement de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, qui œuvrera précisément dans ce domaine. Quant à la mise à jour de la législation du travail, le Conseil ne peut agir que sur la base de la proposition législative de la Commission. Il n’en reste pas moins que le Conseil applique également des méthodes de coordination plus ouvertes au titre de la stratégie européenne pour l’emploi. Dans ce domaine politique, notre attention est actuellement centrée sur la récente communication de la Commission sur la flexicurité, qui mentionne spécifiquement l’égalité des genres comme un des principes communs possibles à être approuvés au niveau européen. Nous nous réjouissons également que le Conseil européen du printemps 2007 ait convenu de mettre en place une alliance familiale visant à servir de plate-forme d'échange d'opinions et de connaissances en matière de bonnes pratiques et de politiques pour les familles. Quant à la question de l’introduction de clauses de sauvegardes pour la protection de la maternité et la réconciliation des vies professionnelle et familiale dans le secteur privé, je me réjouis de mentionner les directives importantes déjà approuvées dans le domaine du congé maternité et de la protection de la maternité et des nouveaux-nés sur le lieu de travail."@fr8
"A kereső foglalkoztatásban a férfiakkal és nőkkel való bánásmódbeli különbségek tekintetében már jóváhagytak alapvető jogszabályokat, beleértve bizonyos olyan irányleveket, amelyek egyenlő bánásmódot írnak elő a fizetések, a munkához való hozzáférés, a szakképzés, az előléptetés és a munkafeltételek tekintetében. Ezen túlmenően a Bizottság és az Eurostat felelős az e szektorbeli helyzet nyomon követéséért az Európai Unió különböző részein. Egyértelmű, hogy a politikák kialakításához az Európai Unió egészét lefedő jó minőségű adatok elengedhetetlenek. Nagy örömmel emlékeztetek arra, hogy nemrégiben megállapodás jött létre a Tanács és a Parlament között a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról, amely pontosan e területen tevékenykedik. A munkajogi jogszabályok naprakésszé tétele tárgyában a Tanács csak a Bizottságtól érkező jogalkotási javaslat alapján járhat el. A Tanács mindazonáltal nyitottabb koordinációs módszereket is alkalmaz az európai foglalkoztatás stratégia értelmében. Ezen a politikai területen figyelmünk jelenleg a rugalmas biztonságról szóló legújabb bizottsági közleményre irányul, amely kifejezetten uniós szinten megállapítandó esetleges közös elvként említi a nemek közötti egyenlőséget. Üdvözöljük továbbá, hogy 2007 tavaszán az Európai Tanács megállapodott abban, hogy létrehoz egy családi szövetséget, amely platformként szolgál a vélemények és a helyes gyakorlatokkal és politikákkal kapcsolatos ismeretek cseréjéhez a családok számára. Ami az anyaság védelmére vonatkozó védzáradékokkal, valamint a magánszférában a munka és a családi élet összeegyeztetésével kapcsolatos kérdést illeti, örömmel említhetem a szülési szabadság, továbbá az anyaság és az újszülöttek munkahelyi védelme területén már jóváhagyott fontos irányelveket."@hu11
". Per quanto riguarda le differenze di trattamento tra uomini e donne nel settore del lavoro retribuito, la legislazione di base è già stata approvata, ivi comprese alcune direttive che prescrivono un trattamento equo per ciò che riguarda la retribuzione, l’accesso al lavoro, la formazione professionale, le promozioni e le condizioni di lavoro. Inoltre, la Commissione ed Eurostat sono responsabili del monitoraggio della situazione in questo settore nelle diverse regioni dell’Unione europea. E’ ovvio che, per formulare le politiche, è necessario disporre di dati di alta qualità che coprano l’intera Unione europea. A tale riguardo sono lieto di citare l’accordo recentemente raggiunto fra il Consiglio e il Parlamento sull’istituzione dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere, che sarà attivo proprio in questo settore. Per quanto riguarda la questione dell’ammodernamento della legislazione sul lavoro, il Consiglio può assumere l’iniziativa solo sulla base di una proposta legislativa della Commissione. Tuttavia, il Consiglio applica anche dei metodi più aperti per il coordinamento nell’ambito della strategia europea per l’occupazione. In questo settore strategico la nostra attenzione si concentra attualmente sulla recente comunicazione della Commissione sulla “flessicurezza”, che cita in particolare l’uguaglianza di genere come uno degli eventuali principi comuni da concordare a livello europeo. Accogliamo inoltre con favore il fatto che il Consiglio europeo di primavera del 2007 abbia deciso di istituire un’alleanza per la famiglia che faccia da piattaforma per lo scambio di opinioni e conoscenze sulle buone pratiche e sulle politiche per la famiglia. Per quanto riguarda la questione dell’introduzione di clausole per la tutela della maternità e la conciliazione della vita professionale con quella familiare nel settore privato, sono lieto di poter citare le direttive già approvate nel campo della maternità e dei neonati sul luogo di lavoro."@it12
"Dėl elgesio skirtumų tarp mokamą darbą dirbančių vyrų ir moterų, pagrindiniai teisės aktai yra priimti, įskaitant tam tikras direktyvas, kurios numato vienodą elgesį dėl atlygio, galimybių dirbti, profesinio mokymo, paaukštinimo ir darbo sąlygų. Be to, Komisija ir Eurostat yra atsakingi už padėties šiame sektoriuje įvairiose Europos Sąjungos dalyse stebėjimą. Aišku, kad norint formuoti politiką reikia kokybiškų visą Europos Sąjungą apimančių duomenų. Šioje vietoje man labai malonu prisiminti neseniai Tarybos ir Parlamento pasiektą susitarimą dėl Europos lyčių lygybės instituto kūrimo, kuris veiks būtent tame regione. Taryba gali imtis veiksmų dėl darbo teisės aktų atnaujinimo tik gavusi teisės aktų leidimo pasiūlymą iš Komisijos. Nepaisant to, pagal Europos užimtumo strategiją Taryba taiko atviresnius koordinavimo metodus. Mūsų dėmesys dabar yra sutelktas ties Komisijos komunikatu dėl lankstumo ir užimtumo garantijų šioje politikos srityje, komunikate minima lyčių lygybė, kaip vienas galimų bendrų principų, dėl kurių būtų susitarta Europos Sąjungos lygiu. Taip pat džiaugiamės, kad 2007 m. pavasarį Europos Vadovų Taryba nutarė įkurti šeimos aljansą, kuris bus naudojamas kaip platforma keistis nuomonėms bei žinioms apie geros praktikos pavyzdžius ir šeimos politiką. O dėl apsauginių nuostatų dėl motinystės apsaugos ir darbo derinimo su šeiminiu gyvenimu privačiajame sektoriuje įvedimo klausimo, man malonu paminėti, kad svarbios direktyvos dėl motinystės atostogų, motinystės ir naujagimių apsaugos darbo vietoje jau yra priimtos."@lt14
"Tā kā pastāv atšķirīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm, kas strādā algotu darbu, galvenie tiesību akti jau ir pieņemti, ieskaitot tādas direktīvas, kas nodrošina vienlīdzīgu algu, piekļuvi darbam, profesionālo izglītību, izaugsmes iespējas un darba apstākļus. Turklāt Komisija un EUROSTAT ir atbildīgas par situācijas pārraudzību šajā jomā visos Eiropas Savienības reģionos. Ir skaidrs, ka šīs politikas izstrādāšanai nepieciešams iegūt precīzus datus no visas Eiropas Savienības. Es esmu ļoti apmierināts ar nesen panākto vienošanos starp Padomi un Parlamentu par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta izveidošanu, kas darbosies tieši šajā jomā. Darba tiesību aktu atjauninājuma jautājumā Padome var rīkoties tikai pamatojoties uz Komisijas likumdošanas priekšlikumiem. Tomēr Padome arī izmanto atklātākas metodes, lai saskaņotu Eiropas nodarbinātības stratēģiju. Šajā politikas jomā mūsu uzmanība pašlaik ir pievērsta nesenajam Komisijas paziņojumam par elastdrošību, kurā dzimumu līdztiesība īpaši pieminēta kā viens no iespējamajiem kopējiem pamatprincipiem, kas jāsaskaņo Eiropas Savienības līmenī. Mēs apsveicam arī faktu, ka Eiropadomes 2007. gada pavasara sanāksmē nolēma izveidot ģimenes savienību, kas kalpotu par platformu domu un zināšanu apmaiņai pozitīvas pieredzes un ģimeņu politikas jomā. Attiecībā uz jautājumu par drošības klauzulu ieviešanu maternitātes aizsardzībai un darba un ģimenes dzīves sabalansēšanai privātajā sektorā, es ar prieku varu atzīmēt, ka ir jau pieņemtas nozīmīgas direktīvas par bērna kopšnas atvaļinājumu mātēm un maternitātes un jaundzimušo aizsardzību darba vietā."@lv13
"No que se refere à desigualdade de tratamento entre homens e mulheres no sector do emprego assalariado foi já aprovada legislação fundamental, incluindo algumas directivas que prevêem a igualdade de tratamento em termos de igualdade salarial e de acesso ao emprego, à formação profissional e às promoções, bem como, de condições de trabalho. Por outro lado, o acompanhamento da situação neste sector nas diferentes partes da União Europeia compete à Comissão e ao Eurostat. É evidente que, para se conceberem as políticas são fundamentalmente necessários dados de elevada qualidade que abranjam toda a União Europeia. Neste contexto, é com grande satisfação que recordo o acordo recém alcançado entre o Conselho e o Parlamento Europeu sobre a criação do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, que irá funcionar exactamente nessa área. No que toca à actualização da legislação do trabalho, o Conselho apenas pode actuar com base numa proposta legislativa da Comissão. Todavia, o Conselho também aproveita métodos de coordenação mais abertos no âmbito da estratégia europeia para o emprego. Nesta área das políticas a nossa atenção centra-se actualmente na recente comunicação da Comissão sobre a flexigurança, em que a igualdade entre os sexos é explicitamente referida como um dos possíveis princípios comuns a acordar a nível da União Europeia. Devemos também congratular-nos com o facto de o Conselho Europeu da Primavera de 2007 ter acordado em criar uma aliança para as famílias para servir de plataforma para a troca de opiniões e de conhecimentos em matéria de boas práticas e políticas para as famílias. Em relação à questão da introdução de cláusulas de salvaguarda para a protecção da maternidade e a reconciliação do trabalho com a vida familiar no sector privado apraz-me recordar as importantes directivas que foram já aprovadas na área das licenças parentais e da protecção das grávidas e das recém-mães no trabalho."@mt15
"Wat betreft de verschillen in behandeling tussen mannen en vrouwen met betrekking tot bezoldigd werk is er al primaire wetgeving goedgekeurd waaronder bepaalde richtlijnen die voorzien in de gelijke behandeling met betrekking tot loon, toegang tot banen, beroepsopleiding, promotie en arbeidsomstandigheden. De Commissie en Eurostat zijn voorts verantwoordelijk voor het monitoren van de situatie in deze sector in de verschillende delen van de Europese Unie. Om beleid te formuleren is het duidelijk dat er een primaire behoefte bestaat aan kwalitatief goede gegevens die de hele Europese Unie bestrijken. Ik ben blij als ik denk aan de overeenkomst die onlangs is bereikt tussen de Raad en het Parlement over het oprichten van het Europees Instituut voor gendergelijkheid, dat exact op dat terrein zal gaan werken. Wat betreft het onderwerp modernisering van arbeidswetgeving kan de Raad alleen activiteiten ontplooien op basis van een wetgevingsvoorstel van de Commissie. Niettemin past de Raad ook vrijere methoden toe voor de coördinatie krachtens de Europese werkgelegenheidsstrategie. Op dit beleidsterrein is onze aandacht momenteel gericht op de recente mededeling van de Commissie over flexizekerheid die gendergelijkheid specifiek noemt als een van mogelijke gezamenlijke beginselen voor overeenstemming op Europees niveau. We verwelkomen ook het feit dat de lentebijeenkomst 2007 van de Europese Raad instemde met het in het leven roepen van een verbond voor het gezin dat dient als platform voor uitwisseling van inzichten en kennis over goede praktijkvoorbeelden en beleid voor gezinnen. Wat betreft de vraag over het invoeren van veiligheidsclausules voor het beschermen van moederschap en het combineren van het beroeps- en privéleven in de particuliere sector noem ik graag de belangrijke richtlijnen die al zijn vastgesteld op het gebied van moederschapsverlof en de bescherming op het werk van moeders en pas geboren kinderen."@nl3
"Jeśli chodzi o różnice w traktowaniu mężczyzn i kobiet pod względem pracy zarobkowej, zatwierdzono już podstawowe przepisy prawne, włącznie z szeregiem dyrektyw, zapewniających im równe traktowanie w zakresie pensji, dostępu do stanowisk, przeszkolenia zawodowego, awansu i warunków pracy. Ponadto, Komisja i Eurostat ponoszą odpowiedzialność za monitorowanie sytuacji w tym zakresie w różnych częściach Unii Europejskiej. Bez wątpienia, aby sformułować zasady polityki, potrzebujemy danych wysokiej jakości, obejmujących obszar całej Unii Europejskiej. W tym miejscu z ogromną przyjemnością chciałbym przypomnieć, że Rada i Parlament doszły ostatnio do porozumienia w sprawie utworzenia Europejskiego Instytutu ds. Równości Płci, który będzie zajmował się właśnie tą dziedziną. W kwestii aktualizacji przepisów pracy, Rada może podejmować działania wyłącznie na podstawie wniosków legislacyjnych Komisji. Tym niemniej, Rada stosuje też bardziej otwarte metody koordynacji w ramach europejskiej strategii zatrudnienia. W tym obszarze polityki, skupiamy się obecnie na wydanym niedawno komunikacie Komisji w sprawie modelu „flexicurity”, który jednoznacznie określa równość płci jako jedną z potencjalnych zasad wspólnych, podlegających uzgodnieniu na szczeblu unijnym. Jesteśmy także zadowoleni z faktu, że wiosną 2007 r. Rada Europejska zgodziła się na utworzenie sojuszu na rzecz rodzin jako platformy wymiany opinii i wiedzy na temat dobrej praktyki i zasad polityki rodzinnej. Jeśli chodzi o kwestię wprowadzenia klauzul chroniących macierzyństwo oraz umożliwiających pogodzenie pracy i życia rodzinnego w sektorze prywatnym, miło mi wspomnieć o istotnych dyrektywach, które zostały już wdrożone w dziedzinie urlopu macierzyńskiego oraz ochrony macierzyństwa i noworodków w miejscu pracy."@pl16
"No que se refere à desigualdade de tratamento entre homens e mulheres no sector do emprego assalariado foi já aprovada legislação fundamental, incluindo algumas directivas que prevêem a igualdade de tratamento em termos de igualdade salarial e de acesso ao emprego, à formação profissional e às promoções, bem como, de condições de trabalho. Por outro lado, o acompanhamento da situação neste sector nas diferentes partes da União Europeia compete à Comissão e ao Eurostat. É evidente que, para se conceberem as políticas são fundamentalmente necessários dados de elevada qualidade que abranjam toda a União Europeia. Neste contexto, é com grande satisfação que recordo o acordo recém alcançado entre o Conselho e o Parlamento Europeu sobre a criação do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, que irá funcionar exactamente nessa área. No que toca à actualização da legislação do trabalho, o Conselho apenas pode actuar com base numa proposta legislativa da Comissão. Todavia, o Conselho também aproveita métodos de coordenação mais abertos no âmbito da estratégia europeia para o emprego. Nesta área das políticas a nossa atenção centra-se actualmente na recente comunicação da Comissão sobre a flexigurança, em que a igualdade entre os sexos é explicitamente referida como um dos possíveis princípios comuns a acordar a nível da União Europeia. Devemos também congratular-nos com o facto de o Conselho Europeu da Primavera de 2007 ter acordado em criar uma aliança para as famílias para servir de plataforma para a troca de opiniões e de conhecimentos em matéria de boas práticas e políticas para as famílias. Em relação à questão da introdução de cláusulas de salvaguarda para a protecção da maternidade e a reconciliação do trabalho com a vida familiar no sector privado apraz-me recordar as importantes directivas que foram já aprovadas na área das licenças parentais e da protecção das grávidas e das recém-mães no trabalho."@ro18
"Pokiaľ ide o rozdiely v zaobchádzaní s mužmi a ženami v oblasti zárobkovej činnosti, boli schválené základné právne predpisy vrátane istých smerníc, v ktorých sa stanovuje rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ ide o odmenu, prístup k zamestnaniu, odbornú prípravu, kariérny rast a pracovné podmienky. Okrem toho sú Komisia a Eurostat zodpovední za monitorovanie situácie v tomto sektore v rôznych častiach Európskej únie. Je evidentné, že s cieľom formulovať politiky, existuje základná potreba vysokokvalitných údajov z celej Európskej únie. V tejto súvislosti ma teší, že môžem upozorniť na dohodu, ku ktorej nedávno dospeli Rada a Parlament o zriadení Inštitútu pre rodovú rovnosť, ktorý bude pôsobiť presne v tejto oblasti. Pokiaľ ide o aktualizáciu pracovnoprávnych predpisov, môže Rada prijať opatrenia len na základe legislatívneho návrhu Komisie. V každom prípade však Rada tiež uplatňuje otvorenejšie metódy koordinácie v rámci Európskej stratégie zamestnanosti. V tejto oblasti politiky sa momentálne zameriavame na nedávne oznámenie Komisie o flexiistote, v ktorom sa konkrétne uvádza rodová rovnosť ako jedna z možných spoločných zásad, ktoré by mohli byť prijaté na úrovni Európskej únie. Rovnako nás teší skutočnosť, že Európska rada sa na svojom jarnom zasadnutí v roku 2007 dohodla na zriadení rodinnej aliancie, ktorá by mala slúžiť ako platforma na výmenu stanovísk a znalostí osvedčených postupov a politík zameraných na rodinu. Pokiaľ ide o otázku zavedenia ochranných doložiek určených na ochranu materstva a zlúčenie pracovného a rodinného života v súkromnom sektore, teší ma, že vám môžem spomenúť dôležité smernice, ktoré sú už schválené a týkajú sa materskej dovolenky a ochrany materstva a novorodencov na pracovisku."@sk19
". V zvezi z razlikami pri obravnavanju moških in žensk pri redni zaposlitvi je bila osnovna zakonodaja že potrjena, vključno z nekaterimi direktivami, ki zagotavljajo enako obravnavanje pri plačilu, dostopu do dela, poklicnem usposabljanju, napredovanju in delovnih pogojih. Poleg tega sta Komisija in Eurostat odgovorna za spremljanje razmer v tem sektorju v različnih delih Evropske unije. Jasno je, da je za oblikovanje politik najprej treba zagotoviti zelo kakovostne podatke, ki zajemajo celotno Evropsko unijo. Z veseljem opozarjam na dogovor, ki sta ga nedavno sklenila Svet in Parlament, o ustanovitvi Evropskega inštituta za enakost spolov, ki bo deloval prav na tem področju. Glede posodobitve delovne zakonodaje lahko Svet ukrepa le na podlagi zakonodajnega predloga Komisije. Vendar Svet uporablja tudi bolj odprte metode usklajevanja v skladu z evropsko strategijo zaposlovanja. Na tem področju politike je naša pozornost trenutno usmerjena v nedavno sporočilo Komisije o prožni varnosti, ki izrecno navaja enakost spolov kot enega od mogočih skupnih načel, ki bo dogovorjen na ravni Evropske unije. Prav tako pozdravljamo dejstvo, da je bila na spomladanskem zasedanju Sveta leta 2007 sklenjena ustanovitev družinske zveze, ki se uporablja kot platforma za izmenjavo mnenj in znanja o dobrih praksah in politiki za družine. V zvezi z vprašanjem uvedbe zaščitnih klavzul za zaščito materinstva ter uravnoteženja poklicnega in družinskega življenja v zasebnem sektorju z veseljem omenim pomembne direktive, ki so že bile potrjene na področju porodniškega dopusta ter zaščite materinstva in novorojenčkov na delovnem mestu."@sl20
"När det gäller skillnaderna i behandlingen av kvinnor och män på arbetsmarknaden har redan grundläggande lagstiftning antagits, däribland vissa direktiv där lika behandling i fråga om lön, tillgång till arbete, yrkesutbildning, karriär och arbetsförhållanden föreskrivs. Kommissionen och Eurostat är dessutom ansvariga för att övervaka situationen på detta område i de olika delarna av EU. Det är uppenbart att man för att kunna formulera politik behöver uppgifter av hög kvalitet som omfattar hela EU. Här vill jag gärna nämna den överenskommelse som träffades nyligen mellan rådet och parlamentet om inrättande av ett europeiskt jämställdhetsinstitut, som ska verka just inom det området. Apropå revidering av arbetslagstiftningen kan rådet vidta åtgärder endast på grundval av ett förslag till rättsakt från kommissionen. Rådet tillämpar dock öppnare samordningsmetoder inom ramen för den europeiska sysselsättningsstrategin. Inom detta politikområde inriktar vi oss för närvarande på kommissionens senaste meddelande om flexicurity, där jämställdhet specifikt nämns som en av de möjliga gemensamma principer man kan enas om på EU-nivå. Vi välkomnar också att Europeiska rådet vid sitt vårmöte 2007 enades om att fastställa en allians för familjen, som ska fungera som en plattform för utbyte av åsikter och kunskap om god praxis och politik för familjer. När det gäller frågan om att inrätta säkerhetsmekanismer för skydd för kvinnor under havandeskap och moderskap samt vidta åtgärder för att förena yrkesliv och familjeliv för privatanställda vill jag gärna nämna de viktiga direktiv som redan antagits om föräldraledighet och skydd i arbetslivet för kvinnor som är gravida eller har nyfödda barn."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph