Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-234"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.23.3-234"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, muchas gracias por la información que me suministra. Soy consciente de las limitaciones constitucionales para el desarrollo de estos mecanismos de cooperación y también de la resistencia de muchos Estados para asumir mayores compromisos, pero corremos siempre el peligro de que las palabras de la Unión Europea no sean confirmadas por los hechos, y, concretamente, en el funcionamiento del mecanismo de Frontex; a consecuencia del carácter estrictamente intergubernamental y voluntario de la cooperación, muchas veces las palabras de la Unión Europea se quedan en el aire, es decir, que empieza a funcionar un programa y se interrumpe porque, o bien los Gobiernos no han suministrado los medios materiales, o bien, después de haberlos ofrecido, los retiran, con lo cual nos encontramos con repetidas declaraciones que desilusionan mucho a la opinión pública, de anuncio de retirada de efectivos, una vez empezada la operación o tras períodos muy limitados y muy cortos. Espero que, desde la Presidencia del Consejo, se aliente la consolidación de un sistema que permita mantener con mayor permanencia este tipo de operaciones."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane úřadující předsedo, velmi vám děkuji za informace, které jste mi poskytl. Jsem si vědom ústavních omezení rozvoje těchto opatření ke spolupráci a také neochoty mnohých členských států přijmout silnější závazky, vždy však podstupujeme riziko, že Evropská unie svá slova nepotvrdí fakty, a to především v oblasti fungování mechanismu agentury Frontex. V důsledku striktně mezivládní a dobrovolné povahy spolupráce jsou často slova Evropské unie pouze slovy, jinak řečeno, program se spustí a je přerušen, protože buď vlády nedodaly materiální zdroje, nebo je i třeba poskytly, ale žádají je zpět, což znamená, že v konečném důsledku máme opakovaná prohlášení, která jsou pro veřejnost opravdovým zklamáním, v nichž oznamujeme, že finanční prostředky byly odebrány hned poté, kdy operace začala, nebo velmi záhy v době jejího trvání. Doufám, že předsednictvo posílí konsolidaci systému, který umožní, že se tento typ operací bude moci vykonávat na trvalejším základě."@cs1
"Hr. formand! Mange tak for den information, De har givet mig. Jeg er klar over de konstitutionelle begrænsninger for udvikling af disse samarbejdsmekanismer og også om mange staters modstand mod at påtage sig større forpligtelser, men vi løber altid en risiko for, at EU's ord ikke bliver fulgt op af handlinger, nærmere bestemt i forbindelse med Frontex-mekanismen. Som følge af samarbejdets helt igennem frivillige og mellemstatslige karakter bliver EU's ord ofte hængende i luften, dvs. at et program begynder at fungere, og så afbrydes det, enten fordi regeringerne ikke har leveret de materielle remedier, eller også fordi de efter have tilbudt dem trækker dem tilbage, så vi står i en situation med gentagne erklæringer om tilbagetrækning af mandskabet, når operationen er begyndt eller efter meget begrænsede og korte perioder, og det skuffer offentligheden. Jeg håber, at Rådets formandskab vil opmuntre til konsolideringen af et system, der gør det muligt at gøre denne type operationer mere permanente."@da2
"Herr Ratspräsident! Vielen Dank für die Information, die Sie mir gegeben haben. Ich bin mir der konstitutionellen Grenzen bei der Entwicklung dieser Mechanismen der Zusammenarbeit sowie des Widerstands vieler Mitgliedstaaten bei der Übernahme größerer Verpflichtungen bewusst, doch wir laufen stets Gefahr, dass die Worte der Europäischen Union nicht durch Tatsachen bestätigt werden, konkret bei der Funktion von Frontex. Infolge des streng zwischenstaatlichen und freiwilligen Charakters der Zusammenarbeit bleiben die Worte der Europäischen Union häufig nur Worte, das heißt, ein Programm beginnt zu funktionieren und wird unterbrochen, weil entweder die Regierungen nicht die materiellen Mittel zur Verfügung stellten oder sie zurückziehen, nachdem sie diese angeboten hatten, sodass wir schließlich wiederholte Erklärungen haben, die die Öffentlichkeit sehr enttäuschen und in denen die Zurückziehung der Mittel angekündigt wird, nachdem die Operation begonnen hat oder nach sehr begrenzten oder sehr kurzen Zeiträumen. Ich hoffe, dass die Präsidentschaft die Konsolidierung eines Systems unterstützt, das einer Operation wie dieser eine größere Dauerhaftigkeit verleiht."@de9
"Κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες που μου δώσατε. Γνωρίζω τους συνταγματικούς περιορισμούς στην ανάπτυξη αυτών των μέτρων συνεργασίας, καθώς και την αντίσταση πολλών κρατών μελών στην ανάληψη μεγαλύτερων δεσμεύσεων, αλλά διατρέχουμε πάντα τον κίνδυνο τα λόγια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην επιβεβαιώνονται από τα έργα, και συγκεκριμένα στη λειτουργία του μηχανισμού Frontex. Ως αποτέλεσμα του αυστηρά διακυβερνητικού και εθελοντικού χαρακτήρα της συνεργασίας, συχνά τα λόγια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μόνο λόγια, δηλαδή ένα πρόγραμμα αρχίζει να λειτουργεί και διακόπτεται επειδή είτε οι κυβερνήσεις δεν παρέχουν τους υλικούς πόρους ή, ενώ τους έχουν προσφέρει, τους αποσύρουν, πράγμα που σημαίνει ότι καταλήγουμε με επανειλημμένες δηλώσεις που απογοητεύουν πραγματικά την κοινή γνώμη, ανακοινώνοντας την απόσυρση κεφαλαίων μόλις αρχίσει η επιχείρηση ή μετά από πολύ περιορισμένες ή σύντομες χρονικές περιόδους. Ελπίζω ότι η Προεδρία θα ενθαρρύνει την παγίωση ενός συστήματος που θα δώσει μεγαλύτερη μονιμότητα σε αυτό το είδος επιχειρήσεων."@el10
"President-in-Office, thank you very much for the information you have given me. I am aware of the constitutional limitations on the development of these cooperation measures as well as the resistance of many Member States to taking on greater commitments, but we always run the risk that the European Union’s words will not be confirmed by the facts, and specifically in the functioning of the Frontex mechanism. As a result of the strictly intergovernmental and voluntary nature of the cooperation, often the European Union’s words are just words, in other words, a programme starts to operate and is interrupted because, either governments have not supplied the material resources, or, having offered them, they withdraw them, which means that we end up with repeated statements that really disappoint the public, announcing the withdrawal of funds once the operation has started or after very limited or short periods. I hope that the Presidency will encourage the consolidation of a system that will give greater permanency to this type of operation."@en4
"Eesistuja, suur tänu teabe eest, mis te olete mulle andnud. Ma olen teadlik põhiseaduslikest piiridest selliste koostöömeetmete arendamisel, samuti paljude liikmesriikide vastuseisust suuremate kohustuste võtmiseks, kuid me riskime alati sellega, et Euroopa Liidu sõnu ei kinnita faktid, ning seda eelkõige Frontexi mehhanismi toimimisel. Koostöö rangelt valitsustevahelise ja vabatahtliku olemuse tõttu jäävad Euroopa Liidu sõnad sageli lihtsalt sõnadeks, teiste sõnadega, hakkab üks programm toimima ning see katkestatakse seetõttu, et valitsused kas ei ole piisavalt ressursse hankinud või ei ole neid pakkunud, või on need tagasi võetud, mis tähendab, et me lõpetame korduvate avaldustega, mis pahandavad avalikkust, kuulutades vahendite kõrvaldamist siis, kui operatsioon on alanud, või pärast väga piiratud või lühikest perioodi. Ma loodan, et eesistujariik julgustab süsteemi tugevdamist, mis annab seda tüüpi operatsioonidele suurema kestvuse."@et5
"Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, paljon kiitoksia minulle antamistanne tiedoista. Olen tietoinen näiden yhteistyötoimien kehittämisen perustuslaillisista rajoituksista sekä monien jäsenvaltioiden haluttomuudesta ottaa vastuulleen lisää sitoumuksia, mutta aina on olemassa riski, että Euroopan unionin puheet ja teot eivät mene yksiin, ja tämä pitää pätee etenkin Frontex-viraston toimintaan. Koska tämä yhteistyö on luonteeltaan puhtaasti hallitustenvälistä ja perustuu vapaaehtoisuuteen, Euroopan unionin lupaukset jäävät usein lupausten tasolle, toisin sanoen ohjelmia pannaan käyntiin ja keskeytetään, koska hallitukset eivät ole joko toimittaneet aineellisia resursseja tai peruvat lupaamansa toimitukset. Tämän vuoksi joudumme antamaan toistuvasti suurelle yleisölle pettymyksen aiheuttavia lausuntoja, joissa kerrotaan rahoituksen peruuntumisesta operaation jo käynnistyttyä tai hyvin rajallisen tai lyhyen ajanjakson jälkeen. Toivon, että puheenjohtajavaltio kannustaa lujittamaan järjestelmää, joka lisää tämäntyyppisen yhteistyön jatkuvuutta."@fi7
"Monsieur le président en exercice, merci beaucoup pour les informations que vous m’avez données. Je suis conscient des limitations constitutionnelles dont le développement de ces mesures de coopération fait l’objet ainsi que de la réticence de la part de nombreux États membres à prendre de plus grands engagements, mais nous courrons toujours le risque que les paroles de l’Union européenne ne soient pas étayées par les faits, et notamment au niveau du fonctionnement du mécanisme Frontex. De par la nature strictement intergouvernementale et bénévole de la coopération, les paroles de l’Union européenne ne sont que des paroles, en d’autres termes, un programme est lancé puis interrompu, soit car les gouvernements n’ont pas fourni les ressources matérielles ou les retirent par la suite. Cela signifie une fois de plus qu'on va décevoir l'opinion publique en annonçant le retrait des fonds une fois que les opérations auront débuté ou après un très court laps de temps. J’espère que la présidence encouragera la consolidation d’un système qui renforcera le caractère permanent de ce type d’opération."@fr8
"Soros elnök úr! Nagyon köszönöm az Ön által adott tájékoztatást. Tudok az ezen együttműködési intézkedések fejlesztésével kapcsolatos alkotmányos korlátokról, valamint számos tagállam amiatti vonakodásáról, hogy nagyobb kötelezettségeket vállaljanak, de mindig is fennáll annak a kockázata, hogy az Európai Unió szavait nem támasztják majd alá a tények és ez különösen igaz a Frontex mechanizmus működésére. A szigorúan kormányközi és önkéntes jellegű együttműködés eredményeként az Európai Unió szavai gyakran csak szavak, vagy másként fogalmazva: egy program működni kezd és azt megszakítják azt azért, mert vagy a kormányok nem biztosították az anyagi források vagy pedig miután felajánlották, visszavonják azokat, ami azt jelenti, hogy a végén csak ismételt nyilatkozatok maradnak, amelyek csalódást okoznak a nyilvánosságnak, bejelentve a pénzeszközök visszavonását, alighogy a működtetést megkezdték vagy igen korlátozott vagy rövid időszak után. Remélem, hogy az elnökség ösztönözni fogja a rendszer megszilárdítását, ami nagyobb mértékű állandóságot fog biztosítani az e fajta műveletnek."@hu11
"Signor Presidente in carica del Consiglio, grazie molte per le informazioni fornitemi. Sono consapevole dei limiti costituzionali dello sviluppo di queste misure di cooperazione, nonché della resistenza di molti Stati membri all’assunzione di maggiori impegni, ma corriamo sempre il rischio che le parole dell’Unione europea non vengano poi confermate dai fatti, nella fattispecie per quanto riguarda il funzionamento del meccanismo di Frontex. In conseguenza della natura strettamente intergovernativa e volontaria della cooperazione, spesso le parole dell’Unione europea sono solo parole, ovvero, per dirla in altre parole, un programma comincia a essere operativo e viene interrotto perché o i governi non hanno messo a disposizione le risorse materiali, oppure, dopo averle offerte, le ritirano, il che vuol dire che finiamo per avere delle ripetute dichiarazioni che non fanno altro che deludere l’opinione pubblica, annunciando il ritiro dei fondi una volta che l’operazione è stata avviata o dopo periodi di tempo molto brevi. Spero che la Presidenza incoraggerà il consolidamento di un sistema che dia un carattere più permanente a questo tipo di operazioni."@it12
"Pone Pirmininke, labai dėkoju jums už suteiktą informaciją. Žinau apie konstitucinius šių bendradarbiavimo priemonių vystymo apribojimus bei daugelio valstybių narių nenorą imtis didesnių įsipareigojimų, tačiau mes visuomet rizikuojame, kad Europos Sąjungos žodžiai nebus patvirtinti veiksmais, būtent kalbant apie Frontex mechanizmo veikimą. Dėl griežtai tarpvyriausybinio ir savanoriško bendradarbiavimo pobūdžio Europos Sąjungos žodžiai dažnai lieka tik žodžiais, kitaip sakant, programa pradeda veikti ir yra nutraukiama, nes vyriausybės nepateikė materialinių išteklių arba pasiūlę juos, vėliau atsiima, o tai reiškia, kad galiausiai kartojame pareiškimus, kurie tikrai nuvilia visuomenę, skelbdami apie finansavimo nutraukimą veiklai prasidėjus arba po labai riboto arba labai trumpo laiko. Tikiuosi, kad pirmininkaujanti valstybė paskatins sistemos stiprinimą, užtikrinsiantį tokių operacijų ilgalaikiškumą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, paldies jums par sniegto informāciju. Man ir zināmi konstitucionālie ierobežojumi attiecībā uz šo sadarbības pasākumu īstenošanu, kā arī daudzu dalībvalstu nevēlēšanās uzņemties lielākas saistības, bet vienmēr pastāv risks, ka Eiropas Savienības teiktais netiks apstiprināts ar faktiem, jo īpaši attiecībā uz mehānisma funkcionēšanu. Tā iemesla dēļ, ka sadarbība tiek īstenota starp valstīm un, pamatojoties uz brīvprātības principu, bieži vien Eiropas Savienības teiktais ir tikai vārdi, vai, citiem vārdiem sakot, pēc tam, kad ir uzsākta programmas darbība, tā tiek pārtraukta, jo valstis nav nodrošinājušas materiālos resursus vai ir piedāvājušas, bet tomēr nav sniegušas, kas nozīmē, ka mums atkārtoti ir jāsniedz paziņojumi par finansējuma atsaukšanu, kas patiešām sarūgtina sabiedrību, tūlīt pēc programmas īstenošanas uzsākšanas vai ļoti drīz pēc tam. Es ceru, ka prezidentūra veicinās sistēmas nostiprināšanu, kas nodrošinās šādā veida pasākumu ilglaicību."@lv13
"Señor Presidente, muchas gracias por la información que me suministra. Soy consciente de las limitaciones constitucionales para el desarrollo de estos mecanismos de cooperación y también de la resistencia de muchos Estados para asumir mayores compromisos, pero corremos siempre el peligro de que las palabras de la Unión Europea no sean confirmadas por los hechos, y, concretamente, en el funcionamiento del mecanismo de Frontex; a consecuencia del carácter estrictamente intergubernamental y voluntario de la cooperación, muchas veces las palabras de la Unión Europea se quedan en el aire, es decir, que empieza a funcionar un programa y se interrumpe porque, o bien los Gobiernos no han suministrado los medios materiales, o bien, después de haberlos ofrecido, los retiran, con lo cual nos encontramos con repetidas declaraciones que desilusionan mucho a la opinión pública, de anuncio de retirada de efectivos, una vez empezada la operación o tras períodos muy limitados y muy cortos. Espero que, desde la Presidencia del Consejo, se aliente la consolidación de un sistema que permita mantener con mayor permanencia este tipo de operaciones."@mt15
"Fungerend voorzitter, dank voor de informatie die u mij gaf. Ik ben mij bewust van de constitutionele beperkingen bij de ontwikkeling van deze samenwerkingsmaatregelen en ook van het verzet van veel lidstaten om grotere verplichtingen op zich te nemen, maar we lopen altijd het risico dat de woorden van de Europese Unie niet door de feiten worden bevestigd, en in het bijzonder bij het functioneren van het Frontex-mechanisme. Als een gevolg van de strikt intergouvernementele en vrijwillige aard van de samenwerking zijn de woorden van de Europese Unie vaak slechts woorden, met andere woorden, een programma gaat van start en wordt onderbroken, omdat de regeringen niet de materiële middelen hebben verstrekt of deze na verstrekking intrekken, hetgeen betekent dat we eindigen met herhaalde verklaringen die werkelijk teleurstellend voor het publiek zijn, met de aankondiging dat de middelen worden ingetrokken zodra de operatie van start is gegaan of na zeer beperkte of korte perioden. Ik hoop dat het voorzitterschap de consolidatie van een systeem zal aanmoedigen dat een grotere duurzaamheid voor dit soort operaties zal geven."@nl3
"Panie urzędujący przewodniczący! Dziękuję panu bardzo za przekazane mi informacje. Zdaję sobie sprawę z konstytucyjnych ograniczeń rozwoju tych środków współpracy, a także z niechęci wielu państw członkowskich do przyjmowania na siebie większych zobowiązań, zawsze jednak istnieje ryzyko, że fakty nie potwierdzą słów Unii Europejskiej, szczególnie, jeśli chodzi o funkcjonowanie mechanizmu Frontex. Ponieważ współpraca ma charakter ściśle międzyrządowy i dobrowolny, słowa Unii Europejskiej często pozostają jedynie słowami, co oznacza, że program zostaje uruchomiony, a następnie przerwany, albo dlatego, że rządy nie dostarczyły zasobów materialnych, albo też zaoferowały je, a następnie wycofały się z obietnic, co sprawia, że po raz kolejny tłumaczymy opinii publicznej, ku jej wielkiemu niezadowoleniu, że finansowanie zostało wstrzymane natychmiast lub na krótko po uruchomieniu projektu. Mam nadzieję, że prezydencja będzie zachęcać do utworzenia systemu, dzięki któremu działania nabiorą bardziej trwałego charakteru."@pl16
"Senhor Presidente em exercício do Conselho, muito obrigado pela informação que me transmitiu. Estou ciente das limitações constitucionais ao desenvolvimento destes mecanismos de cooperação, assim como da renitência por parte de muitos Estados-Membros em assumirem maiores compromissos, mas corremos sempre o risco de as palavras da União Europeia não serem corroboradas por factos, e mais especificamente no que se refere ao funcionamento do mecanismo Frontex. Devido ao carácter estritamente intergovernamental e voluntário da cooperação, as palavras da União Europeia não passam frequentemente de palavras, ou seja, um programa começa a funcionar e é interrompido, ou porque os governos não disponibilizaram os recursos materiais ou porque depois de os terem disponibilizado os retiram, o que significa que acabamos com repetidas declarações, que desiludem profundamente o público, anunciando a retirada dos fundos imediatamente após ou muito pouco tempo depois o programa ter arrancado. Espero que a Presidência promova a consolidação de um sistema que confira mais continuidade a este tipo de operações."@pt17
"Señor Presidente, muchas gracias por la información que me suministra. Soy consciente de las limitaciones constitucionales para el desarrollo de estos mecanismos de cooperación y también de la resistencia de muchos Estados para asumir mayores compromisos, pero corremos siempre el peligro de que las palabras de la Unión Europea no sean confirmadas por los hechos, y, concretamente, en el funcionamiento del mecanismo de Frontex; a consecuencia del carácter estrictamente intergubernamental y voluntario de la cooperación, muchas veces las palabras de la Unión Europea se quedan en el aire, es decir, que empieza a funcionar un programa y se interrumpe porque, o bien los Gobiernos no han suministrado los medios materiales, o bien, después de haberlos ofrecido, los retiran, con lo cual nos encontramos con repetidas declaraciones que desilusionan mucho a la opinión pública, de anuncio de retirada de efectivos, una vez empezada la operación o tras períodos muy limitados y muy cortos. Espero que, desde la Presidencia del Consejo, se aliente la consolidación de un sistema que permita mantener con mayor permanencia este tipo de operaciones."@ro18
"Pán úradujúci predseda, veľmi pekne vám ďakujem za informácie, ktoré ste mi poskytli. Som si vedomý ústavných obmedzení rozvoja týchto opatrení na spoluprácu, ako aj neochoty mnohých členských štátov prijať silnejšie záväzky, vždy však podstupujeme riziko, že slová Európskej únie nepotvrdia fakty, a to najmä v oblasti fungovania mechanizmu agentúry Frontex. V dôsledku striktne medzivládnej a dobrovoľnej povahy spolupráce sú často slová Európskej únie len slovami, inak povedané program sa začne vykonávať a je prerušený pretože buď vlády nedodali materiálne zdroje, alebo ich aj poskytli, ale žiadajú ich späť, čo znamená, že v konečnom dôsledku máme opakované vyhlásenia, ktoré sú pre verejnosť naozaj sklamaním, v ktorých oznamujeme, že finančné prostriedky boli odobrané hneď po tom, ako sa operácia začala alebo len veľmi krátko počas jej priebehu. Dúfam, že predsedníctvo posilní konsolidáciu systému, ktorý umožní, aby sa tento typ operácie mohol vykonávať na trvalejšej báze."@sk19
"Herr rådsordförande! Tack så mycket för den information ni har gett mig. Jag är medveten om de konstitutionella begränsningar som finns för att utforma de här samarbetsåtgärderna, men också motståndet i många medlemsstater mot att göra större åtaganden. Vi riskerar dock alltid att EU:s ord inte motsvaras av verkligheten, särskilt när det gäller Frontex funktion. Eftersom samarbetet är rent mellanstatligt och frivilligt till sin karaktär är EU:s ord därför ofta bara ord. Med andra ord kan ett program inledas för att senare avbrytas, antingen för att regeringarna inte har tillhandahållit nödvändiga resurser eller för att de drar tillbaka resurserna trots sina utfästelser, vilket i slutändan innebär att vi får upprepade uttalanden som gör allmänheten verkligt besviken och att medel dras tillbaka när verksamheten redan har inletts eller efter en mycket begränsad eller kort tidsperiod. Jag hoppas att ordförandeskapet kommer att uppmuntra ett system som gör att den här typen av verksamhet blir mer permanent."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph