Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-232"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.23.3-232"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Segue-se o período de perguntas (B6-0138/2007 ). Foram apresentadas as seguintes perguntas ao Conselho. Pergunta nº 1 do Deputado Manuel Medina Ortega () Tendo em conta as conclusões do Conselho "Assuntos Gerais" de 17 e 18 de Junho, no Luxemburgo, sobre o alargamento e o reforço da abordagem global sobre a questão da imigração, e atendendo às dificuldades suscitadas pela aplicação de mecanismos de cooperação permanente a nível intergovernamental nesta matéria, que medidas considera o Conselho que poderiam ser adoptadas para potenciar o desenvolvimento de políticas comunitárias mais eficazes neste domínio, em especial, através da atribuição de poderes efectivos de decisão à Comissão ou à Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas (Frontex) em domínios como a elaboração de projectos-piloto de associação?"@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Dalším bodem programu je doba vyhrazená pro otázky (B6-0138/2007 ). Radě byly předloženy následující otázky. Otázka č. 1, kterou položil Manuel Medina Ortega () Vzhledem k závěrům Rady ve složení pro obecné záležitosti, která zasedala 17. a 18. června 2007 v Lucemburku a zabývala se rozšířením a konsolidací globálního přístupu k přistěhovalectví, a také k problémům, které jsou spojeny s vykonáváním opatření stálé mezivládní spolupráce v této oblasti, jaká opatření může Rada navrhnout s cílem rozvíjet efektivnější politiku Unie včetně především skutečných rozhodovacích pravomocí svěřených Komisi nebo agentuře Frontex v záležitostech, jakými je zavádění pilotních projektů přidružení?"@cs1
"Næste punkt på dagsordenen er spørgetiden (B6-0138/2007 ). Vi behandler en række spørgsmål til Rådet. Spørgsmål nr. 1 af Manuel Medina Ortega () Rådet (generelle anliggender) behandlede på sin samling i Luxembourg den 17.-18. juni 2007 udvidelsen og styrkelsen af den samlede migrationsstrategi og vanskelighederne ved at iværksætte ordninger for et permanent mellemstatsligt samarbejde på dette område. Hvilke foranstaltninger anser Rådet det på denne baggrund for muligt at træffe for at formulere en mere effektiv EU-politik, især ved at overdrage effektive beføjelser til Kommissionen eller til Frontex, f.eks. i form af iværksættelse af et samarbejde om pilotprojekter?"@da2
"Als nächster Punkt folgt die Fragestunde (B6-0138/2007 ). Wir behandeln die folgenden Anfragen an den Rat. Anfrage Nr. 1 von Manuel Medina Ortega () Welche Maßnahmen hält der Rat unter Berücksichtigung der vom Rat Allgemeine Angelegenheiten am 17. und 18. Juni in Luxemburg angenommenen Schlussfolgerungen zur Ausweitung und Verbesserung des Gesamtansatzes zur Migrationsfrage sowie angesichts der Schwierigkeiten, die sich bei der Einrichtung der Mechanismen für eine ständige Regierungszusammenarbeit in dieser Frage ergeben, für denkbar, um die Politik der Union in diesem Bereich effizienter zu gestalten und insbesondere der Kommission bzw. Frontex in Bereichen wie der Umsetzung von Pilotpartnerschaftsvorhaben wirksame Entscheidungsbefugnisse zu verleihen?"@de9
"Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την Ώρα των Ερωτήσεων (B6-0138/2007 ). Οι ακόλουθες ερωτήσεις υποβλήθηκαν προς το Συμβούλιο: Ερώτηση αριθ. 1 του κ. Manuel Medina Ortega () Υπό το φως των συμπερασμάτων του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 17 και 18 Ιουνίου 2007 σχετικά με την επέκταση και εδραίωση της σφαιρικής προσέγγισης στη μετανάστευση, καθώς και των προβλημάτων που θέτει η εφαρμογή πάγιων μέτρων διακυβερνητικής συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα, τι μέτρα θα μπορούσε να εξετάσει το Συμβούλιο με στόχο την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών πολιτικών της Ένωσης, μεταξύ άλλων, κυρίως, πραγματικών εξουσιών στην Επιτροπή ή στον Frontex για τη λήψη αποφάσεων ή για θέματα όπως η θέσπιση πιλοτικών έργων σύνδεσης;"@el10
"The next item is Question Time (B6-0138/2007 ). The following questions have been submitted to the Council: Question No 1 by Manuel Medina Ortega () In the light of the conclusions of the General Affairs Council held in Luxembourg on 17 and 18 June 2007 concerning the extension and consolidation of the global approach to immigration, as well as the problems posed by the implementation of permanent intergovernmental cooperation measures in this field, what measures could the Council envisage with a view to developing more effective Union policies, including, notably, real decision-making powers for the Commission or Frontex in such matters as establishing pilot association projects?"@en4
". Pasamos al turno de preguntas (B6-0138/2007 ). Se han presentado al Consejo las preguntas siguientes: Pregunta nº 1 de Manuel Medina Ortega () Teniendo en cuenta las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales celebrado en Luxemburgo los pasados 17 y 18 de junio, sobre la ampliación y el reforzamiento del enfoque global en materia de inmigración, y las dificultades que plantea a este respecto la puesta en marcha de mecanismos de cooperación permanente a escala intergubernamental, ¿qué medidas cree posible adoptar el Consejo para el desarrollo de políticas más eficaces de la Unión en la materia y, en particular, con la atribución de poderes eficaces de decisión a la Comisión o a Frontex en materias como la puesta en marcha de proyectos pilotos de asociación?"@es21
"Järgmine päevakorrapunkt on infotund (B6-0138/2007 ). Nõukogule on esitatud järgmised küsimused: Küsimus 1, mille on esitanud Manuel Medina Ortega () Pidades silmas 17. ja 18. juunil 2007 Lissabonis peetud üldasjade nõukogu järeldusi, mis puudutavad üldise lähenemise rändele laiendamist ja kindlustamist, samuti probleeme, mis tulenevad alalise valitsustevahelise koostöö meetmete rakendamisest, millised meetmed võiks nõukogu ette näha, pidades silmas tõhusamate liidu strateegiate arendamist, sealhulgas reaalsed otsustuste tegemise volitused komisjonile või Frontexile sellistes küsimustes nagu assotsiatsiooni pilootprojektide asutamine?"@et5
"Esityslistalla on seuraavana kyselytunti (B6-0138/2007 ). Käsittelemme neuvostolle osoitettuja kysymyksiä (B6-0138/2007 ). Manuel Medina Ortegan laatima kysymys nro 1 (): Ottaen huomioon Luxemburgissa 17. ja 18. kesäkuuta 2007 kokoontuneen yleisten asioiden neuvoston päätelmät maahanmuuttoa koskevan kokonaisvaltaisen näkemyksen laajentamisesta ja vahvistamisesta ja maahanmuuttoa koskevien pysyvien hallitustenvälisen yhteistyömekanismien käyttöönoton vaikeudet, mitä toimia neuvosto pitää mahdollisina toteuttaa EU:n maahanmuuttopolitiikan tehostamiseksi erityisesti antamalla komissiolle tai Frontexille enemmän päätösvaltaa esimerkiksi kumppanuuteen liittyvien kokeiluhankkeiden käynnistämisessä?"@fi7
"L’ordre du jour appelle l'heure des questions (B6-0138/2007 ). Les questions suivantes ont été soumises au Conseil: Question N° 1 de Manuel Medina Ortega () Vu les conclusions du Conseil «Affaires générales» des 17 et 18 juin dernier à Luxembourg, relatives à l'élargissement et au renforcement de l'approche globale sur la question des migrations, et étant donné les difficultés posées par la mise en œuvre de mécanismes de coopération permanente intergouvernementale en la matière, quelles mesures le Conseil envisage-t-il d'adopter pour lancer des politiques communautaires plus efficaces dans ce domaine avec, en particulier, l'attribution de réels pouvoirs de décision à la Commission ou à Frontex sur des questions telles que l'élaboration de projets pilotes d'association?"@fr8
"A következő napirendi pont a kérdések órája (B6-0138/2007 ). A következő kérdéseket nyújtották be a Tanácsnak: 1. számú kérdés Manuel Medina Ortega részéről () A Luxemburgban 2007. június 17-én és 18-án tartott Általános Ügyek Tanácsának a bevándorlásra irányuló globális megközelítés kiterjesztéséről és megszilárdításáról, valamint az e területen meglévő kormányközi együttműködési intézkedések végrehajtásával kapcsolatos problémákról szóló következtetéseinek tükrében, milyen intézkedéseket tud a Tanács előirányozni hatékonyabb uniós politikák kidolgozása céljából, beleértve különösen tényleges döntéshozatali hatásköröket a Bizottság vagy a Frontex számára olyan kérdésekben, mint például kísérleti társulási projektek létrehozása?"@hu11
"L’ordine del giorno reca il Tempo delle interrogazioni (B6-0138/2007 ). Saranno prese in esame le interrogazioni rivolte al Consiglio: Annuncio l’ interrogazione n. 1 dell’onorevole Manuel Medina Ortega () Viste le conclusioni del Consiglio “Affari generali”, svoltosi a Lussemburgo il 17 e 18 giugno scorsi, concernenti l’ampliamento e il rafforzamento dell’approccio globale in materia di immigrazione, nonché le difficoltà inerenti al funzionamento di meccanismi di cooperazione permanente intergovernativa in materia, quali misure pensa di poter adottare il Consiglio per lo sviluppo di politiche comunitarie più incisive in questo settore, in particolare mediante l’attribuzione di efficaci poteri decisionali alla Commissione o a Frontex su questioni come l’avvio di progetti pilota di associazione?"@it12
"Kitas darbotvarkės punktas – klausimų laikas (B6-0138/2007 ). Tarybai buvo pateikti šie klausimai: Manuel Medina Ortega () klausimas Nr. 1. Atsižvelgiant į Liuksemburge 2007 m. birželio 17 ir 18 d. surengtos Bendrųjų reikalų tarybos priimtas išvadas dėl visuotinio požiūrio į imigraciją ir kitas problemas, kilusias dėl ilgalaikių tarpvyriausybinių bendradarbiavimo priemonių įgyvendinimo šioje srityje, išplėtimo ir sustiprinimo, kokias priemones atsižvelgdama į kuriamą efektyvesnę Sąjungos politiką, ypač įskaitant tikrąsias sprendimų priėmimo galias Komisijai ar Frontex tokiuose reikaluose, pvz., kuriant bandomuosius bendravimo projektus, numato Taryba?"@lt14
"Nākamais punkts ir jautājumu laiks (B6-0138/2007 ). Padomei ir iesniegti šādi jautājumi: Jautājums Nr. 1, ko uzdeva Manuel Medina Ortega (). Ņemot vērā Vispārējo lietu padomes 2007. gada 17. un 18. jūnijā Luksemburgā notikušās sanāksmes secinājumus attiecībā uz globālās pieejas imigrācijai paplašināšanu un nostiprināšanu, kā arī uz problēmām, kas identificētas, īstenojot pastāvīgos starpvalstu sadarbības pasākumus šajā jomā, kādus pasākumus Padome paredz, lai veicinātu efektīvāku Eiropas Savienības politiku izstrādi, tostarp, reālu lēmējvaru Komisijai vai attiecībā uz tādiem jautājumiem kā pilotprojektu izstrāde?"@lv13
"Segue-se o período de perguntas (B6-0138/2007 ). Foram apresentadas as seguintes perguntas ao Conselho. Pergunta nº 1 do Deputado Manuel Medina Ortega () Tendo em conta as conclusões do Conselho "Assuntos Gerais" de 17 e 18 de Junho, no Luxemburgo, sobre o alargamento e o reforço da abordagem global sobre a questão da imigração, e atendendo às dificuldades suscitadas pela aplicação de mecanismos de cooperação permanente a nível intergovernamental nesta matéria, que medidas considera o Conselho que poderiam ser adoptadas para potenciar o desenvolvimento de políticas comunitárias mais eficazes neste domínio, em especial, através da atribuição de poderes efectivos de decisão à Comissão ou à Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas (Frontex) em domínios como a elaboração de projectos-piloto de associação?"@mt15
"Aan de orde is het vragenuur (B6-0138/2007 ). Wij behandelen een reeks vragen aan de Raad. Vraag 1 van Manuel Medina Ortega () In de conclusies van de Raad algemene zaken die op 17 en 18 juni plaatsvond in Luxemburg wordt gewezen op de noodzaak van een meer globale aanpak van de immigratie en op de moeite die het kost om tot een permanente intergouvernementele samenwerking op dit gebied te komen. Welke maatregelen kunnen volgens de Raad genomen worden om een doeltreffender beleid van de Unie op dit gebied te ontwikkelen, in het bijzonder door aan de Commissie of aan Frontex daadwerkelijke beslissingsbevoegdheden toe te kennen op gebieden als het lanceren van proefprojecten voor associatie?"@nl3
"Następnym punktem jest tura pytań (B6-0138/2007 ). Zgłoszono następujące pytania do Rady: Pytanie nr 1 skierowane przez: Manuel Medina Ortega () W świetle wniosków Rady ds. Ogólnych, sformułowanych podczas posiedzenia w Luksemburgu w dniach 17 i 18 czerwca 2007 roku w sprawie rozszerzenia i konsolidacji globalnego podejścia do imigracji, a także problemów związanych z wdrażaniem metod stałej współpracy międzyrządowej w tej dziedzinie, jakie metody przewiduje Rada, mając na względzie potrzebę opracowania skuteczniejszej polityki unijnej, a w szczególności zwiększenia realnej mocy decyzyjnej Komisji lub Agencji Frontex w takich sprawach, jak opracowywanie pilotażowych projektów stowarzyszonych?"@pl16
"Segue-se o período de perguntas (B6-0138/2007 ). Foram apresentadas as seguintes perguntas ao Conselho. Pergunta nº 1 do Deputado Manuel Medina Ortega () Tendo em conta as conclusões do Conselho "Assuntos Gerais" de 17 e 18 de Junho, no Luxemburgo, sobre o alargamento e o reforço da abordagem global sobre a questão da imigração, e atendendo às dificuldades suscitadas pela aplicação de mecanismos de cooperação permanente a nível intergovernamental nesta matéria, que medidas considera o Conselho que poderiam ser adoptadas para potenciar o desenvolvimento de políticas comunitárias mais eficazes neste domínio, em especial, através da atribuição de poderes efectivos de decisão à Comissão ou à Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas (Frontex) em domínios como a elaboração de projectos-piloto de associação?"@ro18
"Ďalším bodom programu je hodina otázok (B6-0138/2007 ). Nasledujúce otázky boli predložené Rade. Otázka č. 1, ktorú predkladá Manuel Medina Ortega () Vzhľadom na závery Rady pre všeobecné záležitosti, ktorá zasadala 17. a 18. júna 2007 v Luxemburgu a zaoberala sa rozšírením a konsolidáciou globálneho prístupu k prisťahovalectvu, ako aj problémami, ktoré predstavuje vykonávanie opatrení stálej medzivládnej spolupráce v tejto oblasti, aké opatrenia môže Rada navrhnúť, s cieľom rozvíjať efektívnejšie politiky Únie vrátane najmä skutočných rozhodovacích právomocí zverených Komisii alebo agentúre Frontex v záležitostiach, akými je zavádzanie pilotných projektov pridruženia?"@sk19
"Naslednja točka dnevnega reda je čas za vprašanja (B6-0138/2007 ). Na Svet so bila naslovljena naslednja vprašanja: Vprašanje št. 1 predložil Manuel Medina Ortega () Katere ukrepe lahko predvidi Svet glede na sklepe sveta za splošne zadeve z zasedanja v Luxembourgu 17. in 18. junija 2007 v zvezi z razširitvijo in okrepitvijo globalnega pristopa k priseljevanju ter težavami z izvajanjem stalnih ukrepov medvladnega sodelovanja na tem področju, da bi se lahko razvile učinkovitejše politike Unije, vključno z dejanskimi pristojnostmi odločanja Komisije in Frontexa pri zadevah, kot je uvedba pilotnih partnerskih projektov?"@sl20
"Nästa punkt är frågestunden (B6-0138/2007 ). Följande frågor har ställts till rådet: Fråga nr 1 från Manuel Medina Ortega () I slutsatserna från rådets möte (allmänna frågor) i Luxemburg den 17–18 juni 2007 behandlas utvidgningen och behovet av att stärka den globala strategin på området för invandrarfrågor. Vilka åtgärder tror rådet att man mot denna bakgrund, och med hänsyn till svårigheterna med att ta i bruk permanenta mellanstatliga samarbetsmekanismer på detta område, kan anta för att utveckla en mer effektiv politik inom unionen när det gäller invandrarfrågor, i synnerhet genom att ge kommissionen eller Frontex effektiva beslutsbefogenheter i frågor såsom beslut om att inleda pilotprojekt för partnerskap?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Aihe: Maahanmuuttoa koskeva kokonaisvaltainen näkemys."7
"Angående: Global strategi i invandrarfrågor"22
"Asunto: Enfoque global en materia de inmigración"21
"Betreft: Globale aanpak van de immigratie"3
"Betrifft: Gesamtansatz zur Migrationsfrage"9
"Dotyczy: Podejścia globalnego do imigracji"16
"Objet: approche globale sur la question des migrations"8
"Oggetto: Approccio globale in materia di immigrazione"12
"Om: Den samlede migrationsstrategi"2
"Subject: Global approach to immigration"4
"Teema: üldine lähenemisviis rändele"5
"Tema: Visuotinis požiūris į imigraciją"14
"Temats: globāla pieeja imigrācijai."13
"Tárgy: A bevándorlásra irányuló globális megközelítés"11
"Vec: Globálny prístup k prisťahovalectvu"19
"Věc: Globální přístup k přistěhovalectví"1
"Zadeva: Globalni pristop k priseljevanju"20
"Θέμα: Σφαιρική προσέγγιση στη μετανάστευση"10

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph