Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-227"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.22.3-227"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσαμε να επικαλεσθούμε την ειρωνεία της τύχης ότι η συζήτηση αυτή γίνεται μετά τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν αυτό το καλοκαίρι στη Νότια Ευρώπη και που θα συμβάλουν δυστυχώς τα μέγιστα στην αλλαγή των τοπίων και σε μελλοντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Διότι η απερήμωση δεν αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το σύνολο του πλανήτη. Εάν θέλει λοιπόν η πρώτη να αποδείξει την ύπαρξή της, θα πρέπει να λάβει τα μέτρα της και να μην πάει στη Μαδρίτη σαν απλός παρατηρητής. Η απερήμωση δεν είναι ένα σύγχρονο πρόβλημα. Υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Η σταδιακή στο παρελθόν υποβάθμιση του παραγωγικού εδάφους είναι μια σύνθετη διαδικασία. Περιλαμβάνει πολλαπλάσιες αιτίες και προχωρεί σε ποικίλα ποσοστά ανάλογα με τα διαφορετικά κλίματα. Έτσι, π.χ., η απερήμωση μπορεί να εντείνει μια υπάρχουσα γενική κλιματολογική τάση προς μεγαλύτερη ξηρασία ή μπορεί να ξεκινήσει εξ αρχής μια αλλαγή στο τοπικό κλίμα. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η παρουσία μιας κοντινής ερήμου δεν έχει καμιά άμεση σχέση με την απερήμωση. Δυστυχώς μια περιοχή που υποβάλλεται στην τελευταία υποπίπτει στη δημόσια αντίληψη μόνο αφού η διαδικασία είναι καλά σε εξέλιξη. Συχνά, ελάχιστα στοιχεία είναι διαθέσιμα για να δείξουν την προηγούμενη κατάσταση του οικοσυστήματος ή το ποσοστό υποβάθμισης. Έτσι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με το τι θα γίνει με τις καμένες εκτάσεις στη Νότια Ευρώπη, αφού στο προσεχές μέλλον κινδυνεύουμε να διανύσουμε κλιματολογικές αλλαγές και κατ’ επέκταση πιθανή απερήμωση των πληγεισών περιοχών. Είναι αλήθεια ότι οι επιστήμονες εξετάζουν ακόμη εάν η απερήμωση, ως διαδικασία της σφαιρικής αλλαγής, είναι μόνιμη ή πώς και πότε μπορεί να σταματήσει, να αντιστραφεί. Αυτό άλλωστε θα είναι και ένα από τα θέματα συζήτησης στη Διεθνή Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών. Η αποδοτικότερη χρήση των υπαρχόντων υδάτινων πόρων και ο έλεγχος της αλάτωσης είναι αποτελεσματικά εργαλεία για τα ξηρά εδάφη. Νέοι τρόποι επιδιώκονται επίσης για να χρησιμοποιηθούν οι πόροι νερού επιφάνειας, όπως το νερό της βροχής. Πέραν όμως από το επιστημονικό πλαίσιο αντιμετώπισης της απερήμωσης είναι εύλογο να τονίσουμε και την πολιτική όψη. Έτσι, εάν πρόκειται να σταματήσουμε και να αντιστρέψουμε την υποβάθμιση των ξηρών και ημιάγονων εδαφών, πρέπει να καταλάβουμε πώς και γιατί τα ποσοστά αλλαγής κλίματος, αύξησης πληθυσμών και παραγωγής τροφίμων έχουν επιπτώσεις σε αυτά τα περιβάλλοντα. Η αποτελεσματικότερη επέμβαση μπορεί να προέλθει μόνο από τη σοφή χρήση βέλτιστων πληροφοριών. Για την κατάληξη αυτής της συζήτησης έχει κατατεθεί ψήφισμα σχετικά με τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διάσκεψη του ΟΗΕ. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο πολύ σημαντικά, κατά την άποψή μου, σημεία: πρώτον, είναι επιτέλους καιρός να βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση το χέρι στην τσέπη, εάν επιθυμεί να αυτοαποκαλείται Ευρωπαϊκή Ένωση, και να παραχωρήσει δεσμευτική χρηματοδότηση για δράσεις κατά της απερήμωσης· δεύτερον, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι βασιλικότερη του βασιλέως· δεν γίνεται λοιπόν να παρουσιάζεται σαν προστάτης του περιβάλλοντος από τη μια και από την άλλη να μην έχει προωθήσει υποχρεωτικούς και συνολικούς κανονισμούς που θα αποτρέπουν την εισαγωγή ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι παράνομη και έχει συλλεχθεί με μη αειφόρο τρόπο."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, je ironií osudu, že vedeme tuto rozpravu po létě plném tragických událostí v jižní Evropě. Tyto katastrofy budou bohužel sehrávat velkou úlohu ve změně rázu země a vytváření environmentálních problémů budoucnosti. Dezertifikace se skutečně netýká jen Evropské unie, ale celé planety. Pokud se tedy EU hodlá prosadit, musí přijmout vhodné kroky a neúčastnit se konference v Madridu jen jako pozorovatel. Dezertifikace není novým problémem. Projevuje se již desítky let. V minulosti bylo postupné znehodnocování úrodné půdy komplexním procesem. Stojí za ním různé příčiny a procesy, které se liší v závislosti na klimatických rozdílech. Například dezertifikace může zintenzivnit existující klimatický trend k většímu suchu nebo se tento proces může spustit z důvodu změny místního klimatu. Je důležité zdůraznit, že blízkost pouště nemá na dezertifikaci žádný vliv. Naneštěstí se veřejnost o oblasti, ve které probíhá dezertifikace, dozvídá, až když tento proces výrazně pokročí. Obvykle je k dispozici velmi málo informací, na základě kterých by bylo možné určit předcházející stav ekosystému nebo míru degradace. Proto musíme být mimořádně obezřetní v rozhodnutích týkajících se budoucnosti spálené půdy v jižné Evropě. V blízké budoucnosti existuje nebezpečí změny klimatu, která by mohla způsobit rozšíření pouště v postižených regionech. Vědci se také snaží zjistit, zda je dezertifikace permanentním faktorem v procesu globální změny, a hledají způsob a vhodný čas k zastavení dezertifikace nebo zvrácení tohoto procesu. Také toto bude jedním z témat rozprav na Mezinárodní konferenci OSN. Efektivnější využívaní existujících zdrojů vody a kontrola salinizace jsou účinnými nástroji v oblastech, kde je suchá půda. Také existují způsoby využívání zdrojů povrchové vody, jakou je například dešťová voda. Vedle vědy můžeme za užitečný nástroj boje proti dezertifikaci považovat politiku. Jestliže chceme zastavit a zvrátit degradaci suché a polovyprahlé půdy, musíme pochopit, jakým způsobem a proč míra změny klimatu, růst populace a výroba potravin ovlivňují tato prostředí. Nejúčinnějším zásahem může být jen obezřetné využívání nejlepších informací. Jako závěr této rozpravy se konferenci OSN předkládá usnesení o cílech Evropské unie. Dovolte mi zdůraznit dva body, které považuji za velmi důležité. V první řadě je nejvyšší čas, aby EU začala „klopit“, chce-li se stále nazývat „Evropskou unií“. Musí vyčlenit právně závazné financování opatření zaměřených na boj proti dezertifikace. V druhé řadě by EU neměla vytloukat klín klínem. Nemůže se prezentovat jako ochránce životního prostředí, který nedokázal prosadit povinné všeobecné nařízení zakazující dovoz nelegálně vytěženého dřeva do EU, dřeva, které nebylo vytěženo udržitelným způsobem."@cs1
"Hr. formand! Vi kunne godt pege på det ironiske sammentræf, at denne forhandling finder sted efter sommerens tragiske begivenheder i Sydeuropa, som desværre har bidraget meget til forandringen af landskaberne og til fremtidige miljøproblemer. Ørkendannelse vedrører nemlig ikke kun EU, men hele kloden. For at vise sig synlig bør EU derfor træffe sine egne foranstaltninger og ikke tage til Madrid blot som observatør. Ørkendannelse er ikke et nutidigt problem. Det har eksisteret i årtier. Den gradvise forringelse af de dyrkbare områder, som er sket i fortiden, er en sammensat proces. Der er mange forskellige årsager, der ligger til grund, og der er mange forskellige procentsatser alt efter klimatype. F.eks. kan ørkendannelse således forstærke en eksisterende almen klimatologisk tendens til mere tørke eller iværksætte en ændring i det lokale klima. Det er vigtigt, at vi understreger, at en ørkens tilstedeværelse i nærheden ikke har nogen umiddelbar sammenhæng med ørkendannelse. Desværre opfatter offentligheden det først, når et område er godt i gang med at blive til ørken. Ofte er der kun ganske få elementer, der kan vise økosystemets tidligere tilstand eller forringelsesgraden. Vi er således nødt til at være særlig opmærksomme på, hvad der sker med de områder i Sydeuropa, der er brændt, da vi risikerer at se klimaforandringer i den nærmeste fremtid og sandsynligvis omfattende ørkendannelse i de ramte områder. Det er korrekt, at eksperterne stadig undersøger, om ørkendannelsen, som en proces i den globale forandring, er permanent, eller hvordan og hvornår den kan stoppes og vendes. Dette vil også være et af de emner, der skal drøftes på FN-konferencen. En mere effektiv udnyttelse af de eksisterende vandressourcer og kontrol af tilsaltning er effektive redskaber i de tørre områder. Man prøver også at finde nye måder at udnytte ressourcerne af overfladevand på, f.eks. regnvand. Ud over de videnskabelige rammer til imødegåelse af ørkendannelse er det imidlertid også klogt at fremhæve den politiske vinkel. Hvis vi skal standse og vende forringelsen af de tørre og halvtørre områder, er vi således også nødt til at forstå, hvordan og hvorfor de forskellige grader af klimaforandringer, befolkningsvækst og fødevareproduktion indvirker på disse miljøer. En mere effektiv intervention kan kun opnås med en klog udnyttelse af optimale informationer. Som resultat af denne forhandling er der stillet et forslag til beslutning om EU's målsætninger i forbindelse med FN-konferencen. Jeg vil gerne pege på to, efter min opfattelse, vigtige punkter: For det første er det nu på tide, at EU griber dybt i lommen, hvis det vil kalde sig en europæisk union, og finder bindende finansielle midler frem til en indsats mod ørkendannelse. For det andet er EU nødt til at være forbillede. Man kan ikke være miljøets beskytter på den ene side, og på den anden side undlade at gennemføre forpligtende og omfattende regler, som forbyder import af ulovligt og ikkebæredygtigt træ til EU."@da2
"Herr Präsident! Es ist eine der kleinen Ironien des Schicksals, dass diese Aussprache nach den tragischen Ereignissen im Sommer in Südeuropa stattfindet. Diese Katastrophen werden unsere Umwelt leider ganz entscheidend verändern und auch in Zukunft für Umweltprobleme sorgen. Die Wüstenbildung betrifft nicht nur die Europäische Union, sondern den ganzen Planeten. Wenn die EU sich also bemerkbar machen will, muss sie die nötigen Schritte ergreifen und darf in Madrid nicht nur als Beobachter auftreten. Die Wüstenbildung ist kein neues Problem; wir kennen es seit Jahrzehnten. In der Vergangenheit war die fortschreitende Verschlechterung der fruchtbaren Böden ein komplexer Prozess, der verschiedene Ursachen hat und sich den klimatischen Unterschieden entsprechend auch mit unterschiedlichem Tempo vollzieht. So kann die Wüstenbildung z. B. den bereits bestehenden Klimatrend zu mehr Trockenheit beschleunigen oder sie kann aus einer lokalen Klimaänderung entstehen. Es ist wichtig zu betonen, dass eine bereits vorhandene Wüste in der Nähe keine Auswirkung auf die Bildung neuer Wüsten hat. Leider gerät eine Gegend, in der sich Wüsten bilden, erst dann in den Fokus der Öffentlichkeit, wenn die Entwicklung schon weit fortgeschritten ist. Es gibt oft nur wenige Informationen über den vorherigen Zustand des Ökosystems und das Ausmaß der Wüstenbildung. Wir müssen deshalb sehr vorsichtig mit dem verbrannten Boden in Südeuropa umgehen: In nächster Zukunft besteht die Gefahr eines Klimawandels, der gerade in den betroffenen Regionen zur Wüstenbildung führen kann. Wissenschaftler beschäftigen sich auch mit der Frage, ob Wüstenbildung ein dauerhafter Faktor im Prozess des globalen Wandels ist und wie und wann es möglich ist, diese zu stoppen oder umzukehren. Das wird auch eines der Themen auf der Internationalen Konferenz der Vereinten Nationen sein. Eine effizientere Nutzung der Trinkwasserressourcen und Versalzungskontrollen sind wirksame Mittel in Gegenden mit trockenen Böden. Zudem lassen sich auch Oberflächenwasserressourcen wie z. B. Regenwasser nutzen. Neben der Wissenschaft kann aber auch die Politik als wirksames Mittel gegen die Wüstenbildung angesehen werden. Wenn wir die weitere Verschlechterung bereits trockener oder schon fast unfruchtbarer Böden aufhalten oder umkehren wollen, müssen wir begreifen, wie und warum die Umwelt in diesen Regionen durch Klimawandel, Bevölkerungswachstum und Nahrungsmittelproduktion geschädigt wird. Das wirksamste Mittel ist immer noch der sorgsame Umgang mit den besten Informationen. Zum Abschluss der Aussprache wird bei der UN-Konferenz ein Entschließungsantrag zu den Zielen der Europäischen Union eingereicht. Lassen Sie mich noch auf zwei Punkte eingehen, die ich für sehr wichtig erachte: Erstens: Es ist an der Zeit, dass die EU zahlt. Wenn sie sich selbst „Europäische Union“ nennen will, muss sie auch rechtsverbindliche Mittel für Maßnahmen zum Kampf gegen die Wüstenbildung bereitstellen. Zweitens: Die EU sollte nicht versuchen, ein Loch mit einem anderen zu stopfen. Sie kann sich nicht als Umweltschützer aufspielen, wenn es ihr nicht gelingt, allgemein verbindliche Rechtsvorschriften zu erlassen, die die Einfuhr illegal gefällten Holzes in die EU verbieten."@de9
"Mr President, it is one of life’s little ironies that this discussion should take place after the summer’s tragic events in southern Europe. These disasters will unfortunately play a major part in changing the landscape and creating future environmental problems. Indeed, desertification concerns not only the European Union, but the whole planet. If, then, the EU wishes to make its presence felt, it must take appropriate steps, and not go to Madrid merely as an observer. Desertification is not a modern problem; it has been with us for decades. In the past, the gradual deterioration of fertile soil has been a complex process. It has multiple causes and proceeds at varying rates according to climatic differences. For example, desertification may intensify an existing general climatic tendency towards greater dryness, or it may initially arise from a change in the local climate. It is important to stress that the presence of a nearby desert has no bearing on desertification. Unfortunately, an area undergoing desertification only comes to the public’s attention once the process is well under way. There is often very little information available to indicate the previous state of the ecosystem or the degree of degradation. We therefore need to be particularly careful about what is to be done with the burnt land in southern Europe: in the near future there is a danger of climate change, which could well cause desertification in the stricken regions. Scientists also happen to be investigating whether desertification is a permanent factor in the process of global change, and how and when desertification can be stopped or reversed. This will be one of the topics for discussion at the United Nations International Conference. More efficient use of existing water resources and control of salinisation are effective tools for areas of dry soil. There are also ways of using surface water resources such as rainwater. In addition to science, politics can be considered as a useful tool for combating desertification. If we are to halt and reverse the degradation of dry and semi-barren soil, we must understand how and why the rate of climate change, population growth and food production affect these environments. The most effective intervention arises only from the prudent use of the best information. As a conclusion to this discussion, a resolution on the European Union’s aims has been submitted to the United Nations Conference. Let me emphasise two points which I consider to be very important. First, it is finally time for the EU to fork out, if it wishes to call itself the ‘European Union’; it must assign legally binding funding to actions to combat desertification. Second, the EU should not rob Peter to pay Paul: it cannot present itself as protector of the environment having failed to promote mandatory general regulations prohibiting the import into the EU of illegal timber that has not been sustainably felled."@en4
"Señor Presidente, es una de esas ironías de la vida que este debate tenga lugar tras los trágicos acontecimientos de este verano en el sur de Europa. Lamentablemente, estos desastres desempeñarán un papel considerable en la transformación del paisaje y en la creación de futuros problemas medioambientales. De hecho, la desertización incumbe no sólo a la Unión Europea, sino a todo el planeta. Así pues, si lo que la UE desea es hacer sentir su presencia, debe dar los pasos apropiados, y no acudir a Madrid en calidad de mera observadora. La desertización no es un problema nuevo, pues ha coexistido con nosotros durante decenios. En el pasado, el deterioro gradual del suelo fértil ha sido un proceso complejo, que tiene múltiples causas y avanza a ritmos oscilantes en función de las divergencias climáticas. Por ejemplo, la desertización podría intensificar la actual tendencia climática general hacia una aridez mayor, o podría surgir inicialmente de un cambio en el clima local. Cabe destacar que la presencia de un desierto cercano no guarda relación con la desertización. Lamentablemente, no es hasta que el proceso de desertización se encuentra muy avanzado cuando una zona que lo está experimentando capta la atención del público. A menudo, la información que indique el estado previo del ecosistema o su grado de degradación suele ser muy escasa; por lo tanto, tenemos que ser especialmente cautelosos sobre lo que debe hacerse con la tierra que se ha quemado en la Europa meridional: existe peligro de cambio climático en un futuro próximo, que perfectamente podría ocasionar desertización en las regiones afectadas. Asimismo, los científicos están investigando si la desertización es un factor permanente en el proceso del cambio global, y cómo y cuándo puede detenerse o invertirse, lo que constituirá uno de los temas de debate en la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas. Un uso más eficiente de los recursos hídricos existentes y el control de la salinización son herramientas eficaces para las zonas áridas, y existen también modos de emplear los recursos hídricos superficiales, como el agua de lluvia. Además de la ciencia, la política también puede ser considerada como una herramienta útil para combatir la desertización. Si nos disponemos a detener y a invertir el proceso de degradación del suelo árido y en parte baldío, debemos entender cómo y por qué el ritmo del cambio climático, el crecimiento poblacional y la producción de alimentos afectan a estos entornos. La intervención más eficaz no parte exclusivamente de un uso juicioso de la información más idónea. Como conclusión a este debate, se ha presentado en la Conferencia de las Naciones Unidas una resolución sobre los objetivos de la Unión Europea. Permítanme hacer hincapié sobre dos puntos que considero de la mayor importancia. Primero, ha llegado el momento de que la UE comience a desembolsar si verdaderamente desea denominarse «Unión Europea»; debe asignar financiación legalmente vinculante a aquellas acciones dirigidas a combatir la desertización. Segundo, la UE no debería quitar a unos para pagar a otros: no puede presentarse a sí misma como protectora del medio ambiente, habiendo fracasado en promover reglamentos generales de obligado cumplimiento que prohibieran la importación a su territorio de madera ilegal que no ha sido talada de manera sostenible."@es21
"Austatud juhatajat, see on üks elu väikeseid irooniaid, et see arutelu toimub pärast tänavusuviseid traagilisi sündmusi Euroopa lõunaosas. Sellised katastroofid hakkavad üha suuremat rolli mängima maastiku muutumisel ja keskkonnaprobleemide tekitamisel tulevikus. Tõepoolest, kõrbestumine ei puuduta ainult Euroopa Liitu, vaid kogu planeeti. Kui EL soovib oma olemasolu teadvustada, siis peab ta astuma asjakohaseid samme ja mitte minema Madridi ainult vaatlejana. Kõrbestumine ei ole tänapäevane probleem, oleme sellega kõrvuti elanud juba aastakümneid. Minevikus oli viljakandva pinnase järkjärguline halvenemine keerukas protsess. Sellel on erinevad põhjused ja kulg erineval määral, mis sõltub klimaatilistest iseärasustest. Näiteks võib kõrbestumine intensiivistada üldist klimaatilist suundumust suurema kuivuse poole või see võib alguse saada muutusest kohalikus kliimas. On oluline rõhutada, et lähedalasuva kõrbe olemasolu ei anna põhjust kõrbestumisele. Kahjuks satub kõrbestuv piirkond avalikkuse tähelepanu alla vaid siis, kui protsess juba toimub. Sageli ei ole piisavalt informatsiooni, mille alusel hinnata ökosüsteemi endist seisundit või kõrbestumise astet. Seetõttu peame olema eriti ettevaatlikud selles osas, mida ette võtta põlenud maadega Euroopa lõunaosas: lähitulevikus on kliimamuutuse oht, mis soodustab kõrbestumise protsessi mõjutatud piirkondades. Teadlased tegelevad ka uuringutega, kas kõrbestumine on üleilmse muutuse püsiv tegur ning kuidas ja millal oleks võimalik kõrbestumist peatada või tagasi pöörata. See on üks arutusele tulevatest teemadest ÜRO rahvusvahelisel konverentsil. Veevarude otstarbekam kasutamine ja sooldumise kontrollime on kuiva pinnasega piirkondades tõhusad meetmed. Leidub ka võimalusi kasutada pinnavee varusid, näiteks vihmavett. Lisaks teadusele peaks arvestama ka poliitiliste vahendite kasutamisega võitluses kõrbestumisega. Kui me tahame peatada ja tagasi pöörata kuivade ja poolviljatute muldade degradeerumist, siis peame mõistma, kuidas ja millisel määral mõjutab neid keskkondi kliimamuutus, rahvastiku arvu kasv ja toiduainete tootmine. Kõige tulemuslikum on sekkumine, mis põhineb parima informatsiooni ettenägelikul kasutamisel. Selle arutelu lõpetuseks, me peame ÜRO konverentsile esitama resolutsiooni Euroopa Liidu eesmärkide kohta. Lubage mul rõhutada kahte punkti, mida ma pean väga oluliseks. Esiteks, ELil on lõpuks aeg rahakotti kergendada, kui ta soovib end nimetada „Euroopa Liiduks”; kõrbestumisega võitlemise tegevusteks peab eraldama õiguslikult siduvad rahalised vahendid. Teiseks, EL ei peaks röövima Peetrit, et maksta Paulile: ta ei saa end esitleda keskkonnakaitsjana, olles ise võimetu kehtestama kohustuslikke üldisi eeskirju jätkusuutmatult raiutud puidu illegaalse sisseveo kohta ELi."@et5
"Arvoisa puhemies, on elämän pientä ironiaa, että tätä keskustelua käydään Etelä-Euroopan tämän kesän traagisten tapahtumien jälkeen. Nämä luonnonmullistukset ovat valitettavasti tärkeässä osassa luonnonmaisemien muutoksissa ja tulevien ympäristöongelmien syntymisessä. Aavikoituminen ei olekaan vain Euroopan unionin vaan koko maapallon ongelma. Jos EU haluaa läsnäolonsa näkyvän, sen on ryhdyttävä tarkoituksenmukaisiin toimiin, eikä se voi tyytyä vain tarkkailijan rooliin Madridissa. Aavikoituminen ei ole nykyajan ongelma, vaan se on ollut olemassa vuosikymmeniä. Hedelmällisen maan asteittainen heikentyminen menneinä vuosina on ollut monimutkainen prosessi. Sen syyt ovat moninaiset, ja se etenee vaihtelevalla vauhdilla ilmastoerojen mukaan. Aavikoituminen saattaa esimerkiksi voimistaa nykyistä yleistä ilmastokehitystä kohti kuivuuden lisääntymistä, tai se saattaa saada alkunsa paikallisessa ilmastossa tapahtuvista muutoksista. On tärkeää korostaa, että läheisen aavikon läsnäolo ei liity mitenkään aavikoitumiseen. Aavikoituvat alueet tulevat valitettavasti yleiseen tietoisuuteen vasta sitten, kun aavikoituminen on jo pitkällä. Ekosysteemien aiemmasta tilasta tai niiden heikkenemisen asteesta on usein saatavilla hyvin vähän tietoja. Sen vuoksi on oltava hyvin tarkkana sen suhteen, mitä Etelä-Euroopan palaneiden alueiden osalta olisi tehtävä: ilmastonmuutos on lähitulevaisuuden uhka, ja se saattaa hyvin aiheuttaa aavikoitumista kuivuudesta kärsivillä alueilla. Tutkijat saattavat tutkia myös, onko aavikoituminen ilmastonmuutoksen pysyvä tekijä ja miten ja milloin aavikoituminen voidaan pysäyttää tai kehitys kääntää toiseen suuntaan. Tämä on yksi YK:n kansainvälisen konferenssin keskustelunaiheista. Nykyisten vesivarojen käytön tehostaminen ja suolaantumisen valvonta ovat tehokkaita välineitä alueilla, joilla maaperä on kuivaa. On myös keinoja hyödyntää pintavesivaroja, kuten sadevettä. Tieteen ohella myös politiikkaa voidaan harkita hyödynnettävän aavikoitumisen torjunnassa. Jos haluamme pysäyttää kuivan ja puolikuivan maaperän heikkenemisen tai kääntää kehityskulun, meidän on ymmärrettävä, miten ja miksi ilmastonmuutoksen etenemisvauhti, väestönkasvu ja ruoantuotanto vaikuttavat näihin ympäristöihin. Parhaiden käytettävissä olevien tietojen harkinnanvarainen käyttö on tehokkainta toimintaa. Euroopan unionin tavoitteita käsittelevä päätöslauselma on toimitettu YK:n konferenssille tämän keskustelun päätelmänä. Saanen painottaa kahta asiaa, jotka ovat mielestäni hyvin tärkeitä. Ensinnäkin EU:n on korkea aika maksaa osuutensa, jos se haluaa kutsua itseään ”Euroopan unioniksi”. Sen on osoitettava lainmukaisesti sitova rahoitus aavikoitumisen vastaisille toimille. Toiseksi EU ei saa ottaa toiselta antaakseen toiselle: se ei voi esiintyä ympäristönsuojelijana epäonnistuttuaan sellaisten pakollisten yleissääntöjen edistämisessä, joilla kielletään laittoman ja epäekologisesti hakatun puun tuonti EU:n alueelle."@fi7
"Monsieur le Président, le fait que ces débats se tiennent après les événements tragiques de cet été en Europe méridionale est vraiment une ironie du sort. Ces catastrophes joueront malheureusement un rôle prépondérant dans l'évolution de notre environnement et seront à la source de problèmes écologiques dans l’avenir. En effet, la désertification ne concerne pas uniquement l'Union européenne mais la planète entière. Si l'Union européenne veut affirmer dans ce cas sa présence, elle doit prendre des mesures appropriées et ne doit pas se rendre à la conférence de Madrid en simple observatrice. La question de la désertification ne date pas d’hier. Nous y faisons face depuis des dizaines d'années. Par le passé, la détérioration progressive de la fertilité du sol a été un processus complexe. Ce processus a plusieurs origines et intervient à différents rythmes selon le degré de changement climatique. La désertification peut par exemple aggraver une tendance climatique générale existante en intensifiant la sécheresse. Cela peut également provenir d'un changement du climat local. Il est important de souligner que la présence d'un désert aux alentours n'a aucune conséquence sur la désertification. Malheureusement, une région souffrant de la désertification n'attire l'attention du public que lorsque le processus est déjà effectivement engagé. En général, très peu d'informations précisant l'état précédent de l'écosystème ou du degré de dégradation sont disponibles. Nous devons donc faire particulièrement attention aux tâches qu'il va falloir entreprendre en ce qui concerne les régions incendiées de l'Europe méridionale: il y a un risque de changement climatique dans un avenir proche, qui pourrait bien entraîner la désertification des régions frappées par ce phénomène. Les scientifiques sont également sur le pied de guerre pour déterminer si la désertification est un phénomène permanent inscrit dans le processus du changement climatique, ainsi que la manière et le moment opportun pour enrayer ou renverser ce phénomène. Cela sera l'une des questions abordées dans le cadre de la conférence internationale des Nations Unies. Une utilisation plus efficace des ressources d’eau et un contrôle de la salinisation sont des outils performants pour les régions présentant un sol asséché. Il existe également des méthodes alternatives pour les ressources d’eau comme l'utilisation de l'eau de pluie. Outre la science, la politique peut être envisagée en tant qu’instrument indispensable pour combattre la désertification. Si nous souhaitons mettre un terme à la dégradation des sols asséchés ou semi-arides et renverser la situation, nous devons comprendre comment et pourquoi le changement climatique, la croissance de la population et la production d'aliments affectent ces environnements. Seule une utilisation prudente des meilleures informations disponibles nous permettra d'intervenir le plus efficacement possible. Pour conclure mes propos, l'Union européenne a exprimé ses intentions en soumettant une résolution à la conférence des Nations unies. Je voudrais insister sur deux points que je considère primordiaux. Premièrement, il est finalement temps pour l'Union européenne de prendre ses responsabilités financières, si elle veut s'assumer en tant qu'«Union européenne». Elle doit dégager des fonds juridiquement contraignants en faveur des actions de lutte contre la désertification. Deuxièmement, l'Union européenne ne devrait pas prendre à l'un pour donner à l'autre: elle ne peut pas se présenter comme protectrice de l'environnement tout en ayant été incapable de promouvoir les règlements généraux obligatoires visant à interdire l'importation dans l'Union européenne de bois illégaux provenant d’arbres qui n'ont pas été abattus dans le respect du principe de durabilité."@fr8
"Elnök úr! Az élet egyik apró iróniája, hogy erre a vitára épp az idén nyári dél-európai tragikus események után kerül sor. E katasztrófák sajnos óriási szerepet játszanak a táj megváltozásában és a jövőbeli környezeti problémák megteremtésében. Valójában az elsivatagosodás nemcsak az Európai Uniót, hanem az egész bolygót érinti. Ha azután az EU érzékeltetni akarja jelenlétét, megfelelő lépéseket kell tennie és Madridba sem pusztán megfigyelőként kell mennie. Az elsivatagosodás nem újkeletű probléma; évtizedek óta ismerjük. A múltban a termékeny talaj fokozatos romlása volt összetett folyamat. Ennek több oka van és az éghajlati eltérésektől függően eltérő mértékeket ölt. Az elsivatagosodás például fokozhatja a nagyobb mértékű szárazság felé tartó, már meglévő általános éghajlati tendenciát, illetve a kezdetekkor egy, a helyi éghajlatban bekövetkezett változásból is következhet. Fontos hangsúlyozni, hogy egy, a közelben elhelyezkedő sivatag nem hat az elsivatagosodásra. Sajnos egy elsivatagosodóban lévő terület csak akkor kelti fel a nyilvánosság figyelmét, amikor már a folyamat jócskán zajlik. Gyakran igen kevés olyan információ áll rendelkezésre, amely jelzi az ökoszisztéma korábbi állapotát vagy a romlás mértékét. Ezért különösen óvatosnak kell lennünk a tekintetben, hogy mit tegyünk a dél-európai kiégett földekkel: a közeljövőben fennáll az éghajlatváltozás veszélye, ami a már amúgy is sújtott régióban elsivatagosodáshoz vezethet. A tudósok azt is éppen vizsgálják, hogy az elsivatagosodás állandó tényező-e a globális változás folyamatában, és hogy mikor és hogyan állítható meg vagy fordítható vissza az elsivatagosodás. Az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Konferenciáján ez lesz az egyik vitatéma. A meglévő vízi erőforrások hatékonyabb felhasználása és a szikesedés ellenőrzése hatékony eszközök a száraz talajjal rendelkező területek számára. A felszíni vízforrások – mint például az esővíz – felhasználásának is vannak módjai. A tudomány mellett a politika is az elsivatagosodás elleni küzdelem hasznos eszközének tekinthető. Ha meg akarjuk állítani és vissza akarjuk fordítani a száraz és félig kopár talaj degradációját, akkor meg kell értenünk, hogy hogyan és miért érinti az éghajlatváltozás aránya, a népességnövekedés és az élelmiszertermelés ezeket a környezeteket. A leghatékonyabb beavatkozásra csak a legjobb információ gondos felhasználásával kerülhet sor. E vita zárásaként az Európai Unió céljairól szóló állásfoglalást nyújtottak be az Egyesült Nemzetek Konferenciájának. Hadd hangsúlyozzak két, általam igen fontosnak tartott tényt. Először is: végre itt az ideje annak, hogy az EU végre fellépjen, ha már „Európai Uniónak” akarja hívni magát; jogilag kötelező finanszírozást kell vállalni az elsivatagosodás elleni küzdelemre irányuló intézkedésekre. Másodsorban az EU nem rabolhatja ki X-et Y javára: nem állíthatja be magát a környezet védelmezőjeként, amikor kudarcot vallott a nem fenntartható módon kidöntött, illegális fa EU-ba való behozatalát megtiltó, kötelező jellegű általános rendeletek előmozdításában."@hu11
"Signor Presidente, per ironia della sorte la presente discussione si svolge dopo i tragici eventi di quest’estate in Europa meridionale. Tali calamità rivestiranno un ruolo di prim’ordine nel cambiare il paesaggio e nel creare in futuro problemi ambientali. La desertificazione riguarda non solo l’Unione europea, bensì tutto il pianeta. Se l’Unione europea vuole far sentire il proprio peso, allora deve prendere misure adeguate, e non andare a Madrid in qualità di semplice osservatore. La desertificazione non è un problema nuovo; è in corso ormai da decenni. Nel passato, il degrado graduale dei terreni fertili ha rappresentato un processo complesso. Quest’ultimo ha cause molteplici e sta procedendo a ritmi diversi, a seconda delle differenze climatiche. Ad esempio, la desertificazione potrebbe intensificare una tendenza generale già esistente nel campo climatico e causare un maggiore inaridimento, oppure potrebbe avere origine da un cambiamento nel clima locale. E’ importante sottolineare che la vicinanza di un deserto non ha alcuna influenza sul processo di desertificazione. Purtroppo, una regione interessata dalla desertificazione balza all’attenzione del pubblico soltanto una volta che il processo si trova in una fase avanzata. Vi è spesso una grave carenza di informazione per stabilire lo stato pregresso dell’ecosistema o il livello di degrado. E’ pertanto armarsi di cautela quando si decide quello che si deve fare con i terreni bruciati in Europa meridionale: nel prossimo futuro vi è il rischio di un cambio climatico, che potrebbe facilmente innescare un processo di desertificazione nelle regioni colpite. Gli scienziati inoltre stanno studiando se la desertificazione sia un fattore permanente del cambiamento a livello globale, e su come e quando la desertificazione possa essere fermata o addirittura invertita. Questo sarà uno dei punti all’ordine del giorno della Conferenza internazionale delle Nazioni Unite. Un utilizzo più efficiente delle risorse idriche disponibili e il controllo della salinizzazione sono degli strumenti efficaci per le zone aride. Vi sono inoltre tecniche per l’utilizzo delle acque di superficie come l’acqua piovana. Oltre alla scienza, la politica può essere vista come uno strumento utile per la lotta contro la desertificazione. Se vogliamo fermare e invertire il processo di degrado dei terreni aridi e semiaridi, dobbiamo comprendere come e perché il tasso a cui il cambiamento climatico, la crescita demografica e la produzione alimentare avvengono influenzano questi ambienti. L’intervento più efficace consiste semplicemente in un attento utilizzo delle informazioni più utili. A conclusione della presente discussione, una risoluzione sugli obiettivi dell’Unione europea è stata presentata alla Conferenza delle Nazioni Unite. Vorrei sottolineare due punti che considero molto importanti. In primo luogo, è ora che l’Unione europea prenda una decisione, se vuole veramente chiamarsi “Unione europea”; deve stanziare risorse giuridicamente vincolanti a favore della lotta contro la desertificazione. In secondo luogo, l’Unione europea non deve rubare ai ricchi per dare ai poveri: non può cioè presentarsi come paladino dell’ambiente quando poi non è riuscita a promuovere delle normative generali vincolanti che vietino l’importazione nella Comunità di legname illegale che non è stato tagliato in modo sostenibile."@it12
"Pone Pirmininke, vienas iš ironiškų dalykų gyvenime tas, kad ši diskusija vyksta po tragiškų vasaros įvykių pietų Europoje. Šios nelaimės, deja, turės didžiulį vaidmenį besikeičiančiam klimatui bei sukurs aplinkos problemų ateityje. Iš tiesų dykumėjimas kelia susirūpinimą ne tik Europos Sąjungai, bet ir visai planetai. Ir jei tuomet ES nori, kad jos buvimas būtų jaučiamas, ji privalo imtis atitinkamų veiksmų ir nevykti į Madridą tik kaip stebėtoja. Dykumėjimas nėra šių laikų problema, ji egzistuoja jau dešimtmečius. Praeityje laipsniškas derlingų dirvožemių prastėjimas buvo sudėtinis procesas. Yra daugybė šio proceso priežasčių ir priklausomai nuo klimatinių skirtumų vyksta skirtingu greičiu. Pvz., dykumėjimas gali paskatinti dabartinio bendrojo klimato sausėjimą arba pirmiausia gali sukelti vietos klimato pokyčių. Svarbu pabrėžti, kad arti esanti dykuma neturi įtakos dykumėjimo procesui. Deja, zona, kurioje vyksta dykumėjimo procesas sulaukia visuomenės dėmesio tik procesui jau gerokai įsibėgėjus. Dažnai yra labai mažai informacijos apie ankstesnę ekosistemos būklę arba dabartinį degradavimo laipsnį. Todėl reikia būti ypač atsargiems imantis veiksmų išdegintuose plotuose pietų Europoje: netolimoje ateityje glūdi didžiulis klimato kaitos pavojus, kuris gali sukelti dykumėjimą nelaimės ištiktuose regionuose. Mokslininkai pasirodo taip pat tiria, ar dykumėjimas yra ilgalaikis veiksnys visuotinės kaitos procese ir kaip bei kada dykumėjimą galima būtų sustabdyti arba panaikinti. Tai viena iš temų diskusijoms Jungtinių Tautų tarptautinėje konferencijoje. Efektyvesnis turimų vandens išteklių naudojimas ir druskėjimo kontrolė yra veiksmingos priemonės sauso dirvožemio zonose. Taip pat yra būdų paviršiaus vandens, pvz., lietaus, ištekliams panaudoti. Be mokslo, politika taip pat gali būti laikoma veiksminga priemone kovoje su dykumėjimu. Jei rengiamės sustabdyti ar panaikinti sauso ir pusiau nederlingo dirvožemio prastėjimą, privalome suprasti kaip ir kodėl klimato kaitos greitis, žmonių skaičiaus augimas ir maisto gamyba veikia šią aplinką. Veiksmingiausią intervenciją galima pasiekti tik išmintingai naudojantis geriausia informacija. Šios diskusijos pabaigai norėčiau pridurti, kad Jungtinių Tautų konferencijai buvo pateikta rezoliucija dėl Europos Sąjungos tikslų. Leiskite pabrėžti du dalykus, kurie mano manymu yra labai svarbūs. Pirmiausia, jau laikas ES susimokėti, jei ji nori vadintis Europos Sąjunga, ji turi skirti teisiškai privalomą finansavimą veiksmams kovai su dykumėjimu. Antra, ES neturėtų atimti lėšų iš vienos srities, kad skirtų kitai: ji negali prisistatinėti kaip aplinkos saugotoja, nes nesugebėjo sukurti privalomų bendrųjų nuostatų dėl draudimo importuoti į ES nelegalią medieną, kuri buvo nukirsta nesilaikant tvarumo principo."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, tā ir viena no dzīves mazajām ironijām, ka šī diskusija notiek pēc vasaras traģiskajiem notikumiem Eiropas dienvidos. Diemžēl šīs katastrofas ievērojami mainīs ainavas un radīs vides problēmas nākotnē. Pārtuksnešošanās patiešām skar ne tikai Eiropas Savienību, bet visu planētu. Ja Eiropas Savienība vēlas, lai tās klātbūtne tiktu sajusta, tai ir jāsper attiecīgi soļi, nevis jādodas uz Madridi tikai kā novērotājai. Pārtuksnešošanās nav jauna problēma; mēs par to zinām jau vairākus desmitus gadu. Kādreiz auglīgās augsnes pakāpeniska noplicināšanās bija sarežģīts process. Tam ir vairāki iemesli, un tas attīstās dažādos ātrumos, atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem. Piemēram, pārtuksnešošanās var pastiprināt pastāvošās klimatisko apstākļu tendences, veicinot lielāku sausumu, vai arī tās sākotnējais iemesls var būt klimata pārmaiņas reģionā. Ir svarīgi uzsvērt to, ka tuksneša tuvums neveicina pārtuksnešošanos. Diemžēl reģions, kur notiek pārtuksnešošanās, nonāk sabiedrības uzmanības lokā tikai tad, kad process jau ir labi pamanāms. Ļoti bieži pieejamā informācija par iepriekšējo ekosistēmas stāvokli vai degradācijas līmeni ir nepietiekama. Tādēļ mums jo īpaši piesardzīgi ir jāapsver, ko darīt ar izdegušo zemi Eiropas dienvidos – tuvākajā nākotnē ir sagaidāmas klimata pārmaiņas, kuras var veicināt skarto reģionu pārtuksnešošanos. Zinātnieki turpina pētīt, vai pārtuksnešošanās ir pastāvīgs faktors globālo pārmaiņu procesā, un kā, un kad pārtuksnešošanos ir iespējams apturēt vai ietekmēt. Tā būs viena no diskusiju tēmām Apvienoto Nāciju Organizācijas starptautiskajā konferencē. Efektīvāka esošo ūdens resursu izmantošana un augsnes sasāļošanās kontrole ir atbilstoši pasākumi reģionos ar sausu augsni. Pastāv arī iespējas izmantot virszemes ūdeņu resursus, piemēram, lietus ūdeņus. Papildus zinātnei arī politiku var uzskatīt par efektīvu līdzekli cīņā pret pārtuksnešošanos. Ja mēs vēlamies apturēt un novērst sausas un daļēji neauglīgas augsnes degradāciju, mums ir jāsaprot, kā un kādēļ klimata pārmaiņu ātrums, iedzīvotāju skaita pieaugums un pārtikas produktu ražošana ietekmē šīs vides. Visefektīvākā intervence ir pamatota tikai uz apdomīgu informācijas izmantošanu. Noslēdzot šo diskusiju, rezolūcija, kurā noteikti Eiropas Savienības mērķi, tika iesniegta Apvienoto Nāciju Organizācijas konferencei. Es vēlos uzsvērt divus aspektus, kurus es uzskatu par ļoti būtiskiem. Pirmkārt, ir pienācis laiks Eiropas Savienībai izlemt, vai tā vēlas būt „Eiropas Savienība”; tai ir jāpiešķir tiesiski saistošs finansējums pasākumu īstenošanai, lai cīnītos pret pārtuksnešošanos. Otrkārt, Eiropas Savienībai nevajadzētu apzagt Pēteri, lai samaksātu Paulam: tā nevar dēvēt sevi par vides aizstāvi, ja tā nav spējusi piemērot obligātos vispārīgos noteikumus, kuri aizliedz importēt Eiropas Savienībā nelikumīgus kokmateriālus, kuri nav iegūti ilgtspējīgā veidā."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσαμε να επικαλεσθούμε την ειρωνεία της τύχης ότι η συζήτηση αυτή γίνεται μετά τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν αυτό το καλοκαίρι στη Νότια Ευρώπη και που θα συμβάλουν δυστυχώς τα μέγιστα στην αλλαγή των τοπίων και σε μελλοντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Διότι η απερήμωση δεν αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το σύνολο του πλανήτη. Εάν θέλει λοιπόν η πρώτη να αποδείξει την ύπαρξή της, θα πρέπει να λάβει τα μέτρα της και να μην πάει στη Μαδρίτη σαν απλός παρατηρητής. Η απερήμωση δεν είναι ένα σύγχρονο πρόβλημα. Υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Η σταδιακή στο παρελθόν υποβάθμιση του παραγωγικού εδάφους είναι μια σύνθετη διαδικασία. Περιλαμβάνει πολλαπλάσιες αιτίες και προχωρεί σε ποικίλα ποσοστά ανάλογα με τα διαφορετικά κλίματα. Έτσι, π.χ., η απερήμωση μπορεί να εντείνει μια υπάρχουσα γενική κλιματολογική τάση προς μεγαλύτερη ξηρασία ή μπορεί να ξεκινήσει εξ αρχής μια αλλαγή στο τοπικό κλίμα. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η παρουσία μιας κοντινής ερήμου δεν έχει καμιά άμεση σχέση με την απερήμωση. Δυστυχώς μια περιοχή που υποβάλλεται στην τελευταία υποπίπτει στη δημόσια αντίληψη μόνο αφού η διαδικασία είναι καλά σε εξέλιξη. Συχνά, ελάχιστα στοιχεία είναι διαθέσιμα για να δείξουν την προηγούμενη κατάσταση του οικοσυστήματος ή το ποσοστό υποβάθμισης. Έτσι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με το τι θα γίνει με τις καμένες εκτάσεις στη Νότια Ευρώπη, αφού στο προσεχές μέλλον κινδυνεύουμε να διανύσουμε κλιματολογικές αλλαγές και κατ’ επέκταση πιθανή απερήμωση των πληγεισών περιοχών. Είναι αλήθεια ότι οι επιστήμονες εξετάζουν ακόμη εάν η απερήμωση, ως διαδικασία της σφαιρικής αλλαγής, είναι μόνιμη ή πώς και πότε μπορεί να σταματήσει, να αντιστραφεί. Αυτό άλλωστε θα είναι και ένα από τα θέματα συζήτησης στη Διεθνή Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών. Η αποδοτικότερη χρήση των υπαρχόντων υδάτινων πόρων και ο έλεγχος της αλάτωσης είναι αποτελεσματικά εργαλεία για τα ξηρά εδάφη. Νέοι τρόποι επιδιώκονται επίσης για να χρησιμοποιηθούν οι πόροι νερού επιφάνειας, όπως το νερό της βροχής. Πέραν όμως από το επιστημονικό πλαίσιο αντιμετώπισης της απερήμωσης είναι εύλογο να τονίσουμε και την πολιτική όψη. Έτσι, εάν πρόκειται να σταματήσουμε και να αντιστρέψουμε την υποβάθμιση των ξηρών και ημιάγονων εδαφών, πρέπει να καταλάβουμε πώς και γιατί τα ποσοστά αλλαγής κλίματος, αύξησης πληθυσμών και παραγωγής τροφίμων έχουν επιπτώσεις σε αυτά τα περιβάλλοντα. Η αποτελεσματικότερη επέμβαση μπορεί να προέλθει μόνο από τη σοφή χρήση βέλτιστων πληροφοριών. Για την κατάληξη αυτής της συζήτησης έχει κατατεθεί ψήφισμα σχετικά με τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διάσκεψη του ΟΗΕ. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο πολύ σημαντικά, κατά την άποψή μου, σημεία: πρώτον, είναι επιτέλους καιρός να βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση το χέρι στην τσέπη, εάν επιθυμεί να αυτοαποκαλείται Ευρωπαϊκή Ένωση, και να παραχωρήσει δεσμευτική χρηματοδότηση για δράσεις κατά της απερήμωσης· δεύτερον, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι βασιλικότερη του βασιλέως· δεν γίνεται λοιπόν να παρουσιάζεται σαν προστάτης του περιβάλλοντος από τη μια και από την άλλη να μην έχει προωθήσει υποχρεωτικούς και συνολικούς κανονισμούς που θα αποτρέπουν την εισαγωγή ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι παράνομη και έχει συλλεχθεί με μη αειφόρο τρόπο."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het is een van de kleine ironieën in het leven dat deze discussie moet plaatsvinden na de tragische gebeurtenissen in de zomer in Zuid-Europa. Deze rampen zullen helaas een belangrijke rol spelen in de verandering van het landschap en het scheppen van toekomstige milieuproblemen. Sterker nog, woestijnvorming betreft niet alleen de Europese Unie, maar de hele planeet. Als de EU wil dat haar aanwezigheid tastbaar moet zijn, dient zij de geëigende stappen nemen en niet louter als waarnemer naar Madrid gaan. Woestijnvorming is geen modern probleem; we hebben het al tientallen jaren. In het verleden was de geleidelijke achteruitgang van vruchtbare grond een complex proces. Het kent velerlei oorzaken en het schrijdt met verschillende snelheid voort, overeenkomstig de klimaatverschillen. Woestijnvorming kan bijvoorbeeld een bestaande algemene klimaattendens doen versterken in de richting van grotere droogte of het kan aanvankelijk ontstaan uit een verandering van het lokale klimaat. Het is belangrijk te benadrukken dat de aanwezigheid van een nabijgelegen woestijn geen verband houdt met woestijnvorming. Helaas komt een gebied dat woestijnvorming vertoont slechts in de publieke aandacht op het moment dat het proces in volle gang is. Er is vaak weinig informatie beschikbaar om de vorige toestand van ecosysteem aan te duiden of de aantastingsgraad. Daarom dienen we bijzonder zorgvuldig te zijn over wat er moet worden gedaan met het verbrande land in Zuid-Europa: in de nabije toekomst bestaat er een gevaar van klimaatverandering die heel wel kan leiden tot woestijnvorming in de getroffen gebieden. Wetenschappers onderzoeken toevallig ook of woestijnvorming een permanente factor is in het proces van mondiale verandering, en hoe en wanneer woestijnvorming kan worden tegengehouden of teruggedrongen. Dit zal een van de onderwerpen voor discussie zijn op de internationale conferentie van de Verenigde Naties. Meer efficiënt gebruik van bestaande waterbronnen en controle van de verzilting zijn effectieve instrumenten voor gebieden met een droge bodem. Er zijn ook manieren om oppervlaktewaterbronnen zoals regenwater te gebruiken. Naast wetenschap kan de politiek worden beschouwd als een zinvol instrument voor de bestrijding van woestijnvorming. Als we de aantasting van droge en semi-onvruchtbare grond een halt willen toeroepen en terugdringen, moeten we begrijpen hoe en waarom de mate van klimaatverandering, bevolkingsgroei en voedselproductie deze omgevingen beïnvloeden. Ter afronding van deze discussie wordt een resolutie over de doelen van de Europese Unie voorgelegd aan de conferentie van de Verenigde Naties. Laat ik twee punten benadrukken die als zeer belangrijk beschouw. Ten eerste, het is eindelijk tijd dat de EU de handen ineen slaat als het zichzelf de “Europese Unie” wenst te noemen; zij moet een wettelijke basis leggen onder maatregelen ter bestrijding van woestijnvorming. Ten tweede, de EU moet het ene gat met het andere vullen: zij kan zichzelf niet presenteren als de beschermer van het milieu die gefaald heeft bij de bevordering van verplichte algemene regels inzake het importverbod in de EU van illegaal hout dat niet-duurzaam is gekapt."@nl3
"Panie przewodniczący! Na ironię losu ta dyskusja odbywa się po tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce tego lata w południowej części Europy. Te katastrofy odegrają niestety główną rolę w zmianie krajobrazu i tworzeniu nowych problemów związanych z ochroną środowiska. W rzeczywistości pustynnienie dotyczy nie tylko Unii Europejskiej, ale całej planety. Jeśli zatem UE pragnie uczynić swoją obecność bardziej odczuwalną, musi poczynić odpowiednie kroki i nie jechać do Madrytu jedynie jako obserwator. Pustynnienie nie jest współczesnym problemem; istnieje obok nas od dziesięcioleci. W przeszłości stopniowe pogorszenie urodzajnej ziemi było złożonym procesem. Ma ono liczne przyczyny i postępuje w różnych tempach według różnic klimatycznych. Przykładowo, pustynnienie może zintensyfikować obecnie występującą ogólną tendencję klimatu w kierunku większej suchości lub może wstępnie powstać ze zmian w klimacie lokalnym. Warto podkreślić, że obecność pustyni nieopodal nie ma nic wspólnego z pustynnieniem. Niestety uwaga społeczeństwa kieruje się na obszary dotknięte pustynnieniem dopiero gdy proces ten jest w już na zaawansowanym etapie. Często jest mało dostępnych informacji, aby wskazać, jaki był poprzedni stan ekosystemu lub stopień degradacji Z tego względu musimy być szczególnie ostrożni w ustalaniu naszych rozwiązań dotyczących wypalonej ziemi w południowej Europie. Istnieje prawdopodobieństwo, że w niedalekiej przyszłości nastąpi zmiana klimatu, która może spowodować pustynnienie regionów dotkniętych tym problemem. Naukowcy badają też, czy pustynnienie jest stałym czynnikiem w procesie zmian ogólnoświatowych oraz tego jak i kiedy pustynnienie może być wstrzymane i odwrócone. Będzie to jedne z tematów do dyskusji podczas Międzynarodowej Konferencji Narodów Zjednoczonych. Bardziej efektywne wykorzystywanie istniejących zasobów wody oraz kontrola zasolenia są skutecznymi narzędziami na obszarach suchej ziemi. Istnieją też sposoby wykorzystywania zasobów wód powierzchniowych, takich jak woda deszczowa. Poza nauką użytecznym narzędziem walki z pustynnieniem może być też polityka. Jeśli mamy zatrzymać i odwrócić degradację suchej i średnio-urodzajnej ziemi, musimy zrozumieć jak i dlaczego tempo zmian klimatycznych, wzrostu populacji i produkcji żywności oddziałują na te środowiska. Najbardziej efektywna interwencja rodzi się z ostrożnego wykorzystania najlepszych informacji. Wnioskiem tej dyskusji jest złożenie do konferencji Narodów Zjednoczonych rezolucji w sprawie zamiarów Unii Europejskiej. Chcę podkreślić dwie kwestie, które uważam za bardzo istotne. Po pierwsze, nadszedł czas, aby UE zdecydowała, czy chce siebie nazywać „Unią Europejską”; musi przeznaczyć prawnie obowiązujące środki na działania zwalczające pustynnienie. Po drugie, UE nie powinna rabować jednego, aby oddać drugiemu: nie może przedstawiać się jako chroniąca środowisko, podczas gdy nie udało się jej uzyskać aprobaty dla obowiązkowych ogólnych przepisów prawnych zakazujących importu do UE nielegalnego drewna, które nie zostało odpowiednio wycięte."@pl16
"Senhor Presidente, é uma ironia realizar-se esta discussão a seguir aos trágicos acontecimentos ocorridos no Verão no sul da Europa. Infelizmente, estas catástrofes irão ter um papel primordial na mudança da paisagem e na criação de futuros problemas ambientais. De facto, a desertificação diz respeito não só à União Europeia mas também a todo o planeta. Logo, se a UE deseja fazer sentir a sua presença, tem de tomar medidas adequadas e não ir para Madrid como um mero observador. A desertificação não é um problema de hoje; já existe há décadas. A deterioração gradual dos terrenos férteis foi, no passado, um processo complexo. Resulta de múltiplas causas e avança a ritmos variados consoante as diferenças climáticas. Por exemplo, a desertificação pode acentuar uma tendência climática geral existente no sentido de uma maior secura, ou pode começar por ser o resultado de uma alteração do clima local. Importa salientar que a proximidade do deserto não tem qualquer relação com a desertificação. Infelizmente, uma área em vias de desertificação só é alvo da atenção pública depois de o processo já se encontrar em franca evolução. Muitas das vezes, existe muito pouca informação disponível que nos permita conhecer a situação anterior do ecossistema ou o nível de degradação. Daí a necessidade de sermos particularmente prudentes com o uso que vai ser dado às áreas ardidas no sul da Europa: corremos o risco de, no próximo futuro, assistirmos a alterações climáticas susceptíveis de provocar a desertificação das áreas atingidas. É verdade que os cientistas estão também a investigar se a desertificação é um factor permanente no processo de alterações globais e como e quando será possível detê-la ou revertê-la. Este vai ser, aliás, um dos temas de discussão da Conferência Internacional das Nações Unidas. O uso mais eficiente dos recursos hídricos existentes e o controlo da salinização são ferramentas eficazes para os solos secos. Há também novos métodos para utilizar os recursos hídricos superficiais como a água da chuva. Para além da ciência, pode considerar-se que também a política é uma ferramenta útil para combater a desertificação. Se queremos deter e inverter o processo de degradação dos solos secos e semiáridos, temos de compreender de que modo e por que razão o ritmo das alterações climáticas, do crescimento demográfico e da produção alimentar afecta esses ambientes. A intervenção mais eficaz advém unicamente da utilização prudente das melhores informações. Para encerramento deste debate, foi apresentada uma resolução sobre os objectivos da União Europeia para a Conferência das Nações Unidas. Permitam-me que destaque dois pontos que considero muito importantes. Em primeiro lugar, chegou finalmente a hora de a UE puxar os cordões à bolsa, se deseja designar-se a si própria como “União Europeia”; tem de afectar fundos que sejam obrigatoriamente aplicados em acções de luta contra a desertificação. Em segundo lugar, a UE não deve tirar de Pedro para dar a Paulo: não pode apresentar-se como protectora do ambiente, por um lado, enquanto por outro lado não foi capaz de promover regulamentos gerais vinculativos que proíbam a importação na UE de madeira ilegal que não foi abatida de maneira sustentável."@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσαμε να επικαλεσθούμε την ειρωνεία της τύχης ότι η συζήτηση αυτή γίνεται μετά τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν αυτό το καλοκαίρι στη Νότια Ευρώπη και που θα συμβάλουν δυστυχώς τα μέγιστα στην αλλαγή των τοπίων και σε μελλοντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Διότι η απερήμωση δεν αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το σύνολο του πλανήτη. Εάν θέλει λοιπόν η πρώτη να αποδείξει την ύπαρξή της, θα πρέπει να λάβει τα μέτρα της και να μην πάει στη Μαδρίτη σαν απλός παρατηρητής. Η απερήμωση δεν είναι ένα σύγχρονο πρόβλημα. Υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Η σταδιακή στο παρελθόν υποβάθμιση του παραγωγικού εδάφους είναι μια σύνθετη διαδικασία. Περιλαμβάνει πολλαπλάσιες αιτίες και προχωρεί σε ποικίλα ποσοστά ανάλογα με τα διαφορετικά κλίματα. Έτσι, π.χ., η απερήμωση μπορεί να εντείνει μια υπάρχουσα γενική κλιματολογική τάση προς μεγαλύτερη ξηρασία ή μπορεί να ξεκινήσει εξ αρχής μια αλλαγή στο τοπικό κλίμα. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η παρουσία μιας κοντινής ερήμου δεν έχει καμιά άμεση σχέση με την απερήμωση. Δυστυχώς μια περιοχή που υποβάλλεται στην τελευταία υποπίπτει στη δημόσια αντίληψη μόνο αφού η διαδικασία είναι καλά σε εξέλιξη. Συχνά, ελάχιστα στοιχεία είναι διαθέσιμα για να δείξουν την προηγούμενη κατάσταση του οικοσυστήματος ή το ποσοστό υποβάθμισης. Έτσι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με το τι θα γίνει με τις καμένες εκτάσεις στη Νότια Ευρώπη, αφού στο προσεχές μέλλον κινδυνεύουμε να διανύσουμε κλιματολογικές αλλαγές και κατ’ επέκταση πιθανή απερήμωση των πληγεισών περιοχών. Είναι αλήθεια ότι οι επιστήμονες εξετάζουν ακόμη εάν η απερήμωση, ως διαδικασία της σφαιρικής αλλαγής, είναι μόνιμη ή πώς και πότε μπορεί να σταματήσει, να αντιστραφεί. Αυτό άλλωστε θα είναι και ένα από τα θέματα συζήτησης στη Διεθνή Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών. Η αποδοτικότερη χρήση των υπαρχόντων υδάτινων πόρων και ο έλεγχος της αλάτωσης είναι αποτελεσματικά εργαλεία για τα ξηρά εδάφη. Νέοι τρόποι επιδιώκονται επίσης για να χρησιμοποιηθούν οι πόροι νερού επιφάνειας, όπως το νερό της βροχής. Πέραν όμως από το επιστημονικό πλαίσιο αντιμετώπισης της απερήμωσης είναι εύλογο να τονίσουμε και την πολιτική όψη. Έτσι, εάν πρόκειται να σταματήσουμε και να αντιστρέψουμε την υποβάθμιση των ξηρών και ημιάγονων εδαφών, πρέπει να καταλάβουμε πώς και γιατί τα ποσοστά αλλαγής κλίματος, αύξησης πληθυσμών και παραγωγής τροφίμων έχουν επιπτώσεις σε αυτά τα περιβάλλοντα. Η αποτελεσματικότερη επέμβαση μπορεί να προέλθει μόνο από τη σοφή χρήση βέλτιστων πληροφοριών. Για την κατάληξη αυτής της συζήτησης έχει κατατεθεί ψήφισμα σχετικά με τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διάσκεψη του ΟΗΕ. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο πολύ σημαντικά, κατά την άποψή μου, σημεία: πρώτον, είναι επιτέλους καιρός να βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση το χέρι στην τσέπη, εάν επιθυμεί να αυτοαποκαλείται Ευρωπαϊκή Ένωση, και να παραχωρήσει δεσμευτική χρηματοδότηση για δράσεις κατά της απερήμωσης· δεύτερον, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι βασιλικότερη του βασιλέως· δεν γίνεται λοιπόν να παρουσιάζεται σαν προστάτης του περιβάλλοντος από τη μια και από την άλλη να μην έχει προωθήσει υποχρεωτικούς και συνολικούς κανονισμούς που θα αποτρέπουν την εισαγωγή ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι παράνομη και έχει συλλεχθεί με μη αειφόρο τρόπο."@ro18
"Pán predsedajúci, je iróniou osudu, že vedieme túto diskusiu po lete plnom tragických udalostí v južnej Európe. Tieto katastrofy budú bohužiaľ zohrávať veľkú úlohu v zmene rázu krajiny a vytváraní environmentálnych problémov budúcnosti. Rozširovanie púšte sa skutočne netýka len Európskej únie, ale celej planéty. Ak sa teda EÚ hodlá presadiť, musí prijať vhodné kroky a nezúčastniť sa na konferencii v Madride len ako pozorovateľ. Rozširovanie púšte nie je novým problémom. Prejavuje sa už desiatky rokov. V minulosti bolo postupné znehodnocovanie úrodnej pôdy komplexným procesom. Stoja za ním rôzne príčiny a procesy, ktoré sa rôznia v závislosti od klimatických rozdielov. Napríklad rozširovanie púšte môže zintenzívniť existujúci klimatický trend k väčšiemu suchu alebo sa tento proces môže spustiť z dôvodu zmeny miestnej klímy. Je dôležité zdôrazniť, že blízkosť púšte nemá na rozširovanie púšte žiadny vplyv. Nanešťastie sa verejnosť o oblasti, v ktorej prebieha rozširovanie púšte, dozvedá až, keď tento proces výrazne pokročí. Obyčajne je k dispozícii veľmi málo informácií, na základe ktorých by bolo možné určiť predchádzajúci stav ekosystému alebo mieru degradácie. Preto musíme byť osobitne obozretní pri rozhodnutiach týkajúcich sa budúcnosti spálenej pôdy v južnej Európe. V blízkej budúcnosti existuje nebezpečenstvo zmeny klímy, ktorá by mohla spôsobiť rozšírenie púšte v postihnutých regiónoch. Vedci sa tiež snažia zistiť, či je rozširovanie púšte permanentným faktorom v procese globálnej zmeny a hľadajú spôsob a správny čas na zastavenie rozširovania púšte alebo zvrátenie tohto procesu. Aj toto bude jednou z tém diskusií na Medzinárodnej konferencii OSN. Efektívnejšie využívanie existujúcich zdrojov vody a kontrola salinizácie sú účinnými nástrojmi pre oblasti, kde je suchá pôda. Rovnako existujú spôsoby využívania zdrojov povrchovej vody, akou je napríklad dažďová voda. Okrem vedy možno za užitočný nástroj boja proti rozširovaniu púšte považovať politiku. Ak chceme zastaviť a zvrátiť degradáciu suchej a polovyprahnutej pôdy, musíme pochopiť akým spôsobom a prečo miera zmeny klímy, rast populácie a výroba potravín ovplyvňujú tieto prostredia. Najúčinnejším zásahom môže byť len obozretné využívanie najlepších informácií. Ako záver tejto diskusie sa konferencii OSN predkladá uznesenie o cieľoch Európskej únie. Dovoľte mi zdôrazniť dva body, ktoré považujem za veľmi dôležité. V prvom rade je najvyšší čas, aby EÚ začala platiť, ak sa stále chce nazývať „Európskou úniou“. Musí vyčleniť právne záväzné financovanie opatrení zameraných na boj proti rozširovaniu púšte. V druhom rade by EÚ nemala plátať dieru dierou. Nemôže sa prezentovať ako ochranca životného prostredia, ktorý nedokázal presadiť povinné všeobecné nariadenia zakazujúce dovoz nelegálne vyťaženého dreva do EÚ, dreva, ktoré nebolo vyťažené udržateľným spôsobom."@sk19
"Gospod predsednik, nekoliko ironično je, da ta razprava poteka ravno po tragičnih dogodkih v južni Evropi, ki so se zgodili to poletje. Te katastrofe bodo žal imele veliko vlogo pri spreminjanju pokrajine in ustvarjanju prihodnjih okoljskih problemov. Dezertifikacija dejansko ne zadeva le Evropske unije, ampak celoten planet. Če EU želi, da je njena prisotnost opazna, mora sprejeti ustrezne ukrepe in ne oditi v Madrid le kot opazovalka. Dezertifikacija ni moderen problem, poznamo jo že desetletja. V preteklosti je bilo postopno poslabšanje rodovitne zemlje zapleten proces. Ima več vzrokov in zaradi podnebnih razlik napreduje različno hitro. Dezertifikacija lahko na primer okrepi obstoječ splošen trend spreminjanja podnebja v bolj suho ali pa lahko sama nastane zaradi spremembe lokalnega podnebja. Poudariti je treba, da bližina puščave ne vpliva na dezertifikacijo. Žal javnost na območje, prizadeto zaradi dezertifikacije, postane pozorna šele, ko proces že zelo napreduje. Ponavadi je na voljo le zelo malo informacij, ki prikazujejo prejšnje stanje ekosistema ali stopnjo degradacije. Zato moramo biti še posebno previdni glede tega, kaj bomo naredili s požganimi površinami v južni Evropi: v bližnji prihodnosti obstaja nevarnost podnebnih sprememb, ki prav gotovo lahko povzročijo dezertifikacijo v prizadetih regijah. Tudi znanstveniki preučujejo, ali je dezertifikacija stalni dejavnik v procesu globalnih sprememb ter kako in kdaj jo bo mogoče ustaviti ali obrniti njen trend. To bo ena od tem za razpravo na mednarodni konferenci Združenih narodov. Učinkovitejša uporaba obstoječih vodnih virov in nadzor zasoljevanja sta učinkoviti orodji za območja s suho zemljo. Obstajajo tudi načini za uporabo površinskih vodnih virov, kot je deževnica. Poleg znanosti je politika lahko koristno orodje za boj proti dezertifikaciji. Če želimo zaustaviti dezertifikacijo in obrniti trend degradacije suhe in srednjerodovitne zemlje, moramo razumeti kako in zakaj raven podnebnih sprememb, rast prebivalstva in proizvodnja živil vplivajo na ta okolja. Najučinkovitejše ukrepanje je mogoče le na podlagi preudarne uporabe najboljših informacij. Ob zaključku te razprave naj povem, da je bila na konferenci Združenih narodov predložena resolucija o ciljih Evropske unije. Poudaril bi dve točki, ki sta po mojem mnenju zelo pomembni. Prvič, skrajni čas je že, da EU seže v žep, če se želi imenovati „Evropska unija“; določiti mora pravno zavezujoče financiranje ukrepov za boj proti dezertifikaciji. Drugič, EU ne sme oropati Petra, da plača Pavlu: ne more se predstavljati kot zaščitnica okolja, če je neuspešna pri spodbujanju obveznih splošnih predpisov za preprečevanje uvoza nezakonitega lesa, ki ni bil trajnostno posekan, v EU."@sl20,20
"Herr talman! Det är en ödets ironi att denna debatt hålls efter sommarens tragiska händelser i Sydeuropa. Dessa katastrofer kommer tyvärr att förändra landskapet högst väsentligt och skapa miljöproblem i framtiden. Ökenspridningen berör ju inte bara EU utan hela planeten. Om EU vill utmärka sig måste det vidta lämpliga åtgärder och inte bara åka till Madrid som en observatör. Ökenspridning är inte något nytt problem utan har förekommit under flera decennier. Tidigare har den successiva förstörelsen av bördig mark varit en komplex process som har många olika orsaker och som sker i olika takt beroende på skillnader i klimatet. Ökenspridning kan till exempel förstärka en redan befintlig allmän klimatutveckling mot fler torra områden eller kan uppstå ur en förändring av det lokala klimatet. Det är viktigt att understryka att ökenspridning inte påverkas av om det finns en närliggande öken. Tyvärr upptäcker allmänheten inte att ökenspridning pågår förrän processen är långt framskriden. Det finns ofta mycket lite information om ekosystemets tidigare tillstånd eller förstörelsens omfattning. Vi måste därför vara mycket försiktiga när det gäller att hantera den brända marken i Sydeuropa, då det finns en risk för klimatförändring på kort sikt som mycket väl kan leda till ökenspridning i de drabbade områdena. Det finns också forskare som undersöker om ökenspridning är en permanent faktor i den globala förändringen och hur och när ökenspridningen kan stoppas eller bromsas. Det här är en av de frågor som ska tas upp vid FN:s internationella konferens. En effektivare användning av befintliga vattenresurser och kontroll av försaltning är effektiva verktyg för områden med torr jord. Det finns också sätt att använda ytvattenresurser, till exempel regnvatten. Vid sidan av forskningen kan politiken ses som ett användbart verktyg för att bekämpa ökenspridning. Om vi ska kunna stoppa och bromsa förstörelsen av torr mark och mark som delvis är steril måste vi förstå hur och varför klimatförändringen, befolkningstillväxten och livsmedelsproduktionen påverkar dessa miljöer. Insatserna blir mest effektiva om man använder den bästa informationen på ett förnuftigt sätt. Som avslutning på denna diskussion har en resolution om EU:s mål lagts fram för FN:s konferens. Jag vill understryka två saker som jag anser är mycket viktiga. För det första är det äntligen dags för EU att lätta på plånboken. Om EU vill leva upp till sitt unionsnamn måste det anslå rättsligt bindande finansiering till åtgärder för att bekämpa ökenspridning. För det andra får EU inte ge med ena handen och ta tillbaka med den andra. EU kan inte utge sig för att vara en miljövän när man inte lyckats främja obligatoriska allmänna bestämmelser för att förbjuda import till EU av olagligt timmer som inte har avverkats på ett hållbart sätt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph