Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-224"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.22.3-224"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, binnen de Europese Unie zijn er gebieden die jaarlijks of eens in de zoveel jaar bloot staan aan grote droogteperioden en de verwoestende effecten daarvan. Daarom is het goed dat er bij de beleidsvorming aandacht aan wordt besteed. In feite kent verwoestijning twee oorzaken: een natuurlijke en een menselijke oorzaak. Droogte als natuurlijke oorzaak kan leiden tot slechte bodemomstandigheden, zeker in combinatie met menselijke oorzaken als slecht management van agrarisch terrein, slecht bosmanagement en slecht watermanagement. Het risico op woestijnvorming neemt dan hand over hand toe vooral in de mediterrane gebieden van Europa. Nu veel klimatologen een warmer wordend klimaat voorspellen met een groter risico op extreme droogtes, is het goed om preventieve maatregelen te nemen om de gevolgen van droogte, zoals woestijnvorming, te beperken. Beleid moet in mijn visie gericht zijn op zowel de natuurlijke als op de menselijke oorzaken van woestijnvorming. Wat betreft de natuurlijke oorzaken is het van belang om het water dat er is, zo effectief mogelijk te gebruiken. Water moet waar mogelijk worden vastgehouden en bodemuitdroging moet worden voorkomen. Dat laatste kan onder meer door zorg te dragen voor bijvoorbeeld goed bosbeheer. Verder is een goed watermanagement van belang. De bestaande regelgeving op het gebied van water kan hierbij ook benut worden. In mijn eigen land, Nederland, is er een landelijk coördinatiecentrum, dat in actie komt zodra er droogte dreigt en waarbij op regionaal niveau uitvoering wordt gegeven aan maatregelen. Op Europees niveau of het niveau van de Verenigde Naties kunnen kaders vastgesteld worden maar uitvoering zal voornamelijk toch nationaal en regionaal moeten plaatsvinden. Een effectieve mogelijkheid lijkt me ook het aangaan van vrijwillige samenwerkingsverbanden tussen de probleemgebieden met als doel te leren omgaan met de problematiek. Dat kan in de vorm van een kennisplatform met zowel politieke als wetenschappelijke input. Bij de implementatie van de hoogwaterrichtlijn is eveneens sprake van dergelijke initiatieven en die lijken een positieve invloed te hebben."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, v rámci Evropské unie existují oblasti, které trpí dlouhými obdobími sucha a jejich zničujícími dopady každý nebo téměř každý rok. Je proto správné, že se tento fenomén zohledňuje v tvorbě politiky. Ve skutečnosti existují dva důvody dezertifikace, z nichž jeden je přirozený a druhý způsobený člověkem. Sucho je přirozenou příčinou, která vede k nízké kvalitě půdy, zvláště ve spojení s důvody způsobenými člověkem, tím je špatné hospodaření se zemědělskou půdou, lesy a vodou. Riziko dezertifikace se potom rychle zvyšuje, zvláště v evropských středozemských regionech. V současnosti, když mnozí klimatologové předpovídají zvýšení teploty se zvýšeným rizikem extrémního sucha, je vhodné přijmout preventivní opatření na omezení vlivu sucha, včetně dezertifikace. Podle mého názoru se politika musí zaměřovat na přirozené stejně jako na člověkem způsobené příčiny dezertifikace. Pokud jde o přirozené příčiny, je důležité využívat dostupné zdroje vody co nejúčinnějším způsobem. Tam, kde je to možné, se musí voda uchovávat a je nutné zabránit vysychání půdy. Jedním ze způsobů, jakým je to možné dosáhnout, je řádné zabezpečení lesního hospodářství. Stejně důležité je také uvážlivé vodohospodářství. V tomto případě se také mohou uplatnit existující právní předpisy o vodě. Má vlast, Nizozemsko, má národní koordinační centrum, které začne fungovat, když se objeví hrozba sucha, a provádí opatření na regionální úrovni. Rámce mohou být stanovovány na evropské úrovni nebo na úrovni OSN, avšak jejich realizace se musí primárně vykonávat na vnitrostátní a regionální úrovni. Dobrovolná partnerství mezi problémovými oblastmi, jejichž cílem je vyměňovat si zkušenosti s řešeními problémů, se mi zdají jako další účinná možnost. Mohou mít formu vědomostní platformy s politickým, stejně tak i vědeckým vstupem. Takovéto iniciativy také existují v souvislosti s realizací směrnice o hodnocení a řízení povodňových rizik a zdá se, že mají pozitivní vliv."@cs1
"Hr. formand! Inden for EU er der områder, som hvert år eller med visse års mellemrum udsættes for lange tørkeperioder og disses ødelæggende virkninger. Derfor er det godt, at man ved udformningen af politik er opmærksom på dette. Faktisk er der to årsager til ørkendannelse, nemlig en naturlig og en menneskeskabt årsag. Tørke som naturlig årsag kan føre til dårlig jordbund, i hvert fald kombineret med menneskeskabte årsager såsom dårlig forvaltning af landbrugsjord, dårlig forvaltning af skove og dårlig forvaltning af vandressourcerne. Risikoen for ørkendannelse øges dermed kraftigt, især i Europas Middelhavsområde. Nu, hvor mange klimatologer forudser et stadig varmere klima med en større risiko for ekstrem tørke, er det godt at træffe præventive foranstaltninger for at begrænse følgerne af tørke, såsom ørkendannelse. Politikken skal efter min opfattelse fokusere på både de naturlige og de menneskeskabte årsager til ørkendannelse. Hvad angår de naturlige årsager, er det vigtigt at bruge det vand, der er, så effektivt som muligt. Vand skal om muligt fastholdes, og udtørring af jordbunden skal forhindres. Sidstnævnte kan bl.a. gøres ved f.eks. at sørge for en god skovforvaltning. Endvidere er en god vandforvaltning vigtig. Den eksisterende lovgivning på vandområdet kan også benyttes her. I Nederlandene er der et nationalt koordineringscenter, som griber ind, så snart der er risiko for tørke, idet der træffes foranstaltninger på regionalt plan. På europæisk plan eller på FN-plan kan der fastlægges rammer, men gennemførelsen skal fortrinsvis finde sted på nationalt og regionalt plan. En effektiv mulighed forekommer mig også at være indledning af et frivilligt samarbejde mellem problemområder med det formål at lære at omgås problematikken. Det kan gøres i form af en videnplatform med både politisk og videnskabelig input. Ved gennemførelsen af direktivet om risikoen for oversvømmelser er der ligeledes tale om sådanne initiativer, og disse ser ud til at have en positiv indflydelse."@da2
". Herr Präsident! In der Europäischen Union gibt es Gebiete, in denen jedes Jahr oder alle paar Jahre längere Dürreperioden auftreten, die verheerende Auswirkungen zur Folge haben; deshalb ist es richtig, dieser Tatsache Rechnung zu tragen, wenn es um politische Entscheidungen geht. Für die Wüstenbildung gibt es faktisch zwei Ursachen: eine naturbedingte und eine, die auf menschlichen Handlungen beruht. Dürre als natürliche Ursache kann eine Bodendegradation bewirken, insbesondere in Verbindung mit anthropogenen Ursachen wie unzulängliche Ackerland-, Wald- und Wasserbewirtschaftung. Vor allem in den Mittelmeergebieten Europas besteht dann die Gefahr der Ausbreitung von Wüsten. Angesichts der von zahlreichen Klimatologen prophezeiten Klimaerwärmung und des dadurch erhöhten Risikos extremer Dürren sind Präventivmaßnahmen zur Begrenzung der Folgen von Dürren, wie beispielsweise der Wüstenbildung, zu begrüßen. Meiner Ansicht nach müssen die Maßnahmen sowohl auf die natürlichen als auch auf die menschlichen Ursachen der Wüstenbildung ausgerichtet sein. Bezüglich der natürlichen Ursachen ist die möglichst effektive Nutzung des vorhandenen Wassers von Wichtigkeit. Wasser muss, soweit möglich, gebunden und Bodenerosion verhindert werden. Letzteres ist unter anderem dadurch möglich, dass für eine vernünftige Waldbewirtschaftung Sorge getragen wird. Wichtig ist des Weiteren eine angemessene Wasserbewirtschaftung. Hierbei kann auch auf die bestehenden wasserrechtlichen Vorschriften zurückgegriffen werden. In meinem Land, den Niederlanden, gibt es ein nationales Koordinierungszentrum, das in Aktion tritt, sobald die Gefahr einer Dürre droht, wobei die Maßnahmen auf regionaler Ebene durchgeführt werden. Auf EU- oder auf UNO-Ebene können zwar Rahmenbedingungen festgelegt werden, die Umsetzung muss aber hauptsächlich national und regional erfolgen. Eine weitere effektive Möglichkeit besteht meines Erachtens in der Herstellung freiwilliger Partnerschaften zwischen den Problemgebieten mit dem Ziel, mit der Problematik umgehen zu lernen. Das kann in Form einer Wissensplattform mit sowohl politischen als auch wissenschaftlichen Beiträgen erfolgen. Bei der Umsetzung der Richtlinie über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken geht es ebenfalls um solche Initiativen, die sich offensichtlich positiv auswirken."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν περιοχές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που για μεγάλα διαστήματα πλήττονται από την ξηρασία και τις καταστροφικές επιπτώσεις της κάθε χρόνο ή κάθε λίγα χρόνια• είναι θετικό, επομένως, που αυτό λαμβάνεται υπόψη στη χάραξη πολιτικής. Μάλιστα, υπάρχουν δύο αιτίες απερήμωσης: μία φυσική και μία ανθρωπογενής. Η ξηρασία είναι μια φυσική αιτία, που μπορεί να επιφέρει κακή ποιότητα στο έδαφος, ιδίως σε συνδυασμό με ανθρωπογενείς αιτίες, όπως είναι η κακή διαχείριση των αρόσιμων γαιών, των δασών και του νερού. Ο κίνδυνος της απερήμωσης αυξάνεται, τότε, δραματικά, ιδίως στις μεσογειακές περιοχές της Ευρώπης. Τώρα που πολλοί κλιματολόγοι προβλέπουν άνοδο της θερμοκρασίας, με αυξημένο κίνδυνο για ακραία ξηρασία, καλό είναι να λάβουμε προληπτικά μέτρα, ώστε να περιοριστεί ο αντίκτυπος της ξηρασίας, περιλαμβανομένης της απερήμωσης. Κατά τη γνώμη μου, η πολιτική πρέπει να εστιάζει τόσο στις φυσικές όσο και στις ανθρωπογενείς αιτίες της απερήμωσης. Σε ό,τι αφορά τις φυσικές αιτίες, είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε το διαθέσιμο νερό όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Το νερό πρέπει να διατηρείται όπου αυτό είναι δυνατόν και πρέπει να αποτρέπεται το ενδεχόμενο αποξήρανσης του εδάφους. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί το τελευταίο είναι μέσω της διασφάλισης καλής δασοκομικής διαχείρισης. Η καλή διαχείριση του νερού είναι επίσης σημαντική. Η υφιστάμενη νομοθεσία για το νερό μπορεί να εφαρμοστεί εν προκειμένω. Στην πατρίδα μου, στις Κάτω Χώρες, διαθέτουμε εθνικό συντονιστικό κέντρο, που τίθεται σε επιχειρησιακή λειτουργία αμέσως μόλις εκδηλωθεί απειλή ξηρασίας, και εφαρμόζονται μέτρα σε περιφερειακό επίπεδο. Μπορούν να θεσπιστούν πλαίσια σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, η υλοποίηση όμως πρέπει να γίνεται πρωτίστως σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Θεωρώ ως άλλη μια αποτελεσματική δυνατότητα τις προαιρετικές εταιρικές σχέσεις μεταξύ προβληματικών περιοχών με στόχο να μάθουν να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Αυτές μπορούν να έχουν τον χαρακτήρα μιας πλατφόρμας γνώσης, με συμβολές τόσο σε πολιτικό όσο και σε επιστημονικό επίπεδο. Τέτοιες πρωτοβουλίες υπάρχουν, επίσης, σε σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, και φαίνεται ότι έχουν θετικό αντίκτυπο."@el10
"Mr President, there are areas within the European Union that fall victim to long periods of drought and its devastating impact every year or every few years; it is good therefore that this is being taken into account in policymaking. In fact, there are two causes of desertification: one natural and one man-made. Drought is a natural cause that can lead to poor soil condition, particularly in combination with man-made causes such as poor management of agricultural land, forests and water. The risk of desertification then increases hand over fist, particularly in Europe’s Mediterranean regions. Now that many climatologists are predicting an increase in temperature, with an increased risk of extreme drought, it is good to take preventive measures to limit the impact of drought, including desertification. In my view, policy must be targeted at both the natural and the man-made causes of desertification. As regards the natural causes, it is important to use the available water as effectively as possible. Water must be conserved where possible, and soil must be prevented from drying out. One way of achieving the latter is to ensure good forest management. Good water management is also important. Existing legislation on water can also be employed here. My home country, the Netherlands, has a national coordination centre, which comes into operation as soon as drought threatens, and implements measures at regional level. Frameworks can be laid down at European or UN level, but implementation must take place primarily at national and regional level. Voluntary partnerships between problem areas with a view to learning to deal with the problems strike me as another effective possibility. These can take the form of a knowledge platform with both political and scientific input. Such initiatives also exist in connection with the implementation of the Directive on the assessment and management of flood risks, and appear to be having a positive impact."@en4
". Señor Presidente, existen zonas en el interior de la Unión Europea que son víctimas de prolongados períodos de sequía y de su impacto devastador cada año, o cada pocos años; por lo tanto, es favorable que ello se tenga en cuenta en la formulación de las políticas. De hecho, existen dos causas de desertización: una natural, y otra producida por el hombre. La sequía es una causa natural que puede provocar la degradación del suelo, en particular cuando se combina con causas producidas por el hombre, como una gestión deficiente de la tierra de cultivo, de los bosques y del agua. Como resultado, el riesgo de desertización se incrementa de manera acelerada, en especial en las regiones europeas del Mediterráneo. Ahora que muchos climatólogos predicen un incremento de las temperaturas, con un mayor riesgo de sufrir sequía extrema, conviene tomar medidas preventivas para limitar el impacto de la sequía, incluida la desertización. En mi opinión, las políticas deben ir dirigidas a combatir las causas de la desertización, tanto de origen natural como producidas por el hombre. Por lo que respecta a las causas naturales, es importante utilizar el agua disponible de manera tan eficiente como sea posible; debe conservarse el agua donde resulte factible y resguardar al suelo de la aridez. Una manera de conseguirlo es asegurar una adecuada ordenación forestal, e igualmente importante es una adecuada ordenación de los recursos hídricos. También puede aplicarse aquí la legislación existente sobre el agua. Mi país natal, los Países Bajos, cuenta con un centro de coordinación nacional que entra en acción tan pronto como existe amenaza de sequía, y pone en práctica medidas a escala regional. Pueden establecerse marcos a escala europea o de la ONU, pero la puesta en práctica debe tener lugar, principalmente, a escala nacional y regional. Las asociaciones voluntarias establecidas entre las zonas donde surge el problema, con vistas a abordarlo mejor, me parecen otro medio eficaz; pueden adoptar la forma de una plataforma de conocimiento a la que se realicen aportaciones tanto políticas como científicas. Tales iniciativas existen también en relación con la puesta en práctica de la Directiva relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, y parecen estar teniendo unos efectos positivos."@es21
"Austatud juhataja, Euroopa Liidu piires on alasid, mis langevad pikaajaliste põuaperioodide ja selle hävitava mõju ohvriks igal aastal või paari aasta tagant, seetõttu oleks hea seda arvesse võtta poliitilises tegevuses. Tegelikult on kõrbestumisel kaks põhjust: üks on looduslik ja teine on inimtegevus. Põud on loodusnähtus, mis halvendab mullastikutingimusi, eriti koosmõjus inimtekkeliste põhjustega nagu põllumajandusmaa, metsade ja veevarude halb majandamine. Siis suureneb kõrbestumise risk kiiresti ja jätkuvalt eriti Euroopa Vahemere piirkondades. Praegu, kui paljud kliimateadlased prognoosivad temperatuuri tõusu koos erakorralise põua suurenenud riskiga, on hea kasutusele võtta ennetavad meetmed põua, sealhulgas ka kõrbestumise mõju piiramiseks. Minu arvates peab poliitika olema suunatud nii looduslikele kui inimtekkelistele kõrbestumise põhjustele. Mis puudutab looduslikke põhjuseid, siis on oluline kasutada olemasolevaid veevarusid nii otstarbekalt kui võimalik. Kus võimalik, tuleb vett varuks hoida ja vältida mulla läbikuivamist. Viimase saavutamiseks on üks võimalus tagada korralik metsamajandus. Veevarude hea majandamine on samuti oluline. Siin saab ära kasutada ka olemasolevaid veesektori õigusakte. Minu kodumaal, Madalmaades, on olemas riiklik koordinatsioonikeskus, mis lülitub tegevusse põuaohu korral ning rakendab meetmeid kohalikul tasandil. Euroopa või ÜRO tasandil võib sätestada raamistiku, kuid tegelik elluviimine peab toimuma kohapeal riiklikul või piirkondlikul tasandil. Vabatahtlikud partnerlused probleemsete piirkondade vahel kogemuste vahetamiseks nende küsimustega tegelemiseks tuli mulle pähe kui veel üks toimiv võimalus. Partnerlused võiksid eksisteerida teadmuspõhisel kujul sisendiga nii poliitika kui teadustegevuse poolt. Sellised algatused juba eksisteerivad seoses üleujutusriskide hindamist ja maandamist käsitleva direktiivi rakendamisega ja nende mõju on osutunud positiivseks."@et5
". Arvoisa puhemies, Euroopan unionissa on alueita, joita koettelevat joka vuosi tai muutaman vuoden välein pitkät kuivuusjaksot ja niiden tuhoisat seuraukset. Siksi on hyvä, että tämä otetaan huomioon politiikanteossa. Aavikoitumiselle on itse asiassa kaksi syytä: toinen on luonnonmukainen ja toinen ihmisen aiheuttama. Kuivuus on luonnonmukainen syy, joka saattaa johtaa heikkoon maaperän tilaan erityisesti jos siihen yhdistyy ihmisen aiheuttamia syitä, kuten maanviljelysmaan, metsien ja vesien huono hoito. Aavikoitumisen riski lisää siten maasta luopumista erityisesti Välimeren maissa. Monet ilmastotieteilijät ennustavat nykyään lämpötilan nousua, joka lisää äärimmäisen köyhyyden riskiä, joten on hyvä toteuttaa ennaltaehkäiseviä toimia kuivuuden ja aavikoitumisen vaikutusten rajoittamiseksi. Minusta politiikkaa on suunnattava sekä aavikoitumisen luonnonmukaisiin syihin että ihmisen aiheuttamiin syihin. Luonnonmukaisten syiden osalta minusta on tärkeää käyttää vesivaroja mahdollisimman tehokkaasti. Vettä on pyrittävä säästämään aina, kun se on mahdollista, ja maaperää on varjeltava kuivumiselta. Tämä on mahdollista muun muassa varmistamalla tehokas metsänhoito. Myös tehokas vesihuolto on tärkeää. Myös nykyistä vesilainsäädäntöä voidaan hyödyntää tältä osin. Kotimaassani Hollannissa on kansallinen koordinointikeskus, joka toimii aina kuivuuden uhatessa ja toteuttaa alueellisia toimia. EU:ssa tai YK:ssa voidaan laatia kehyksiä, mutta toteutuksen on tapahduttava pääasiassa kansallisella ja alueellisella tasolla. Ongelma-alueiden väliset vapaaehtoisuuteen perustuvat kumppanuudet, joiden tarkoituksena on oppia käsittelemään ongelmia, on minusta toinen tehokas mahdollisuus. Kumppanuuksia voidaan toteuttaa sekä poliittisissa että tieteellisissä tietofoorumeissa. Vastaavia aloitteita on tehty myös tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta annetun direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä, ja niiden vaikutus on osoittautunut myönteiseksi."@fi7
"Monsieur  le Président, certaines régions de l'Union européenne ont trop longtemps souffert de la sécheresse et de ses conséquences dévastatrices. Cela se répète pratiquement chaque année. Il serait bon de prendre cet aspect en compte dans l'élaboration des politiques. Il existe en fait deux raisons à la désertification: l'une naturelle et l'autre artificielle. La sécheresse est un phénomène naturel qui peut conduire à l'érosion des sols; phénomène qui peut être renforcé par une gestion humaine désastreuse des terres agricoles, des forêts et de l'eau. Par conséquent, le risque de désertification augmente considérablement, notamment dans les régions méditerranéennes de l'Europe. Maintenant que de nombreux climatologues ont prévu une augmentation des températures, ayant pour effet un risque accru de sécheresse extrême, il serait judicieux de prendre des mesures préventives afin de limiter les conséquences de la sécheresse telle que la désertification. À mon avis, cette politique doit viser tant les raisons naturelles qu’humaines de la désertification. En ce qui concerne les raisons naturelles, il est important d'utiliser les ressources en eau disponibles de la façon la plus efficace possible. Lorsque cela est possible, l'eau doit être préservée et nous devons éviter un assèchement des sols. L'une des options possibles au problème mentionné ci-dessus serait de gérer convenablement les ressources forestières et les ressources aquatiques. Dans ce cas, nous pouvons avoir recours à la législation existante en matière d’eau. Aux Pays-Bas, mon pays natal, nous possédons un centre de coordination national qui entre en action dès qu'une menace de sécheresse apparaît en mettant en place des mesures au niveau régional. Nous pouvons établir des cadres de travail au niveau de l'Union européenne et des Nations unies mais leur mise en place doit avoir lieu au préalable aux niveaux national et régional. Selon moi, des partenariats bénévoles visant à apprendre à gérer de telles situations entre les régions posant problème représentent une solution alternative efficace. Cela peut prendre la forme de plate-formes de connaissance alimentées par des contributions politiques et scientifiques. De telles initiatives existent déjà dans le cadre de la mise en œuvre de la directive sur l'évaluation et la gestion des risques d'inondation et semblent avoir un effet positif."@fr8
"Elnök úr! Vannak az Európai Unióban olyan területek, amelyeket hosszan tartó aszálynak és pusztító hatásának esnek áldozatul minden évben vagy pár évente; jó dolog tehát, hogy ezt figyelembe vették a politika kialakításában. Az elsivatagosodásnak valójában két oka van: egy természetes és egy mesterséges. Az aszály olyan természetes ok, amely gyenge talajfeltételekhez vezethet, különösen ha az olyan mesterséges okokkal párosul, mint a mezőgazdasági földterületek, az erdők és a víz gyenge minőségű kezelése. Az elsivatagosodás veszélye azután könnyedén megnő különösen Európa földközi-tengeri régióiban. Most, hogy számos, éghajlattal foglakozó szakember a rendkívüli aszály megnövekedett veszélyével párosuló hőmérséklet-növekedést jelez, helyes, ha megelőző intézkedéseket teszünk az aszály hatásának – beleértve az elsivatagosodást is – korlátozása érdekében. Véleményem szerint a politikának az elsivatagosodás természeti és mesterséges okaira is irányulnia kell. A természetes okok tekintetében fontos a rendelkezésre álló víz lehető leghatékonyabb felhasználása. A vizet – amennyiben lehetséges – meg kell őrizni, a talaj kiszáradását pedig meg kell előzni. Az utóbbi elérésének egyik módja a helyes erdőgazdálkodás biztosítása. A helyes vízgazdálkodás szintén fontos. A vízre vonatkozóan meglévő jogszabályok itt is alkalmazhatók. Hazámban, Hollandiában létezik egy nemzeti koordinációs központ, amely akkor kezd el működni, amikor aszály fenyeget, és amely regionális szinten hajt végre intézkedéseket. A kereteket európai vagy ENSZ-szinten is meg lehet állapítani, a végrehajtásnak azonban elsődlegesen nemzeti és regionális szinten kell történnie. Úgy gondolom, hogy egy másik hatékony lehetőség a problémák kezelésének megtanulása céljából formálódó, a problémás területek közötti önkéntes partnerségek. Ezek ölthetik mind politikai, mind pedig tudományos hozzájárulással bíró ismeretplatform formáját. Ilyen kezdeményezések már az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló irányelvvel kapcsolatban is már léteznek, és úgy tűnik, pozitív a hatásuk."@hu11
"Signor Presidente, certe regioni dell’Unione europea sono colpite, ogni anno o comunque a distanza di qualche anno, da lunghi periodi di siccità e dalle sue conseguenze devastanti, motivo per cui questo fenomeno viene preso in considerazione quando si tratta di delineare delle politiche. Le cause della desertificazione sono due: una naturale e una antropica. La siccità è una causa naturale che può portare a un impoverimento del suolo, soprattutto se combinata a cause antropiche come una cattiva gestione dei terreni agricoli, dei boschi e delle risorse idriche. Il rischio di desertificazione allora cresce a dismisura, soprattutto nelle regioni mediterranee dell’Europa. Ora che molti climatologi prevedono un incremento della temperatura, con un aumento del rischio di siccità estrema, è importante prendere misure preventive che limitino l’impatto della siccità, ivi inclusa la desertificazione. A mio parere, la politica deve occuparsi sia delle cause naturali che di quelle antropiche della desertificazione. Per quanto riguarda le prime, è importante utilizzare le risorse idriche a disposizione nel modo più efficace possibile. Ove possibile, le risorse idriche devono essere tutelate, e bisogna impedire che la terra si inaridisca. Un modo di raggiungere questo obiettivo è garantire una buona gestione dei boschi. Anche una buona gestione delle risorse idriche è importante. Inoltre, l’attuale legislazione in materia di risorse idriche può essere impiegata in questo campo. Nel mio paese, i Paesi Bassi, esiste un centro di coordinamento, che si attiva non appena vi è una minaccia di siccità e attua misure a livello regionale. E’ possibile delineare quadri sia a livello europeo che a livello delle Nazioni Unite, ma l’attuazione deve avvenire principalmente a livello nazionale e regionale. I partenariati volontari fra regioni interessate dagli stessi problemi, finalizzati a imparare come affrontare questi problemi, mi sembrano essere un’altra possibilità efficace. Tali partenariati potrebbero assumere la forma di una piattaforma per la conoscenza con il contributo sia della politica che della comunità scientifica. Tali iniziative esistono anche in relazione all’attuazione della direttiva sulla valutazione e la gestione dei rischi di alluvione, e sembrano avere un impatto positivo."@it12
"Pone Pirmininke, Europos Sąjungoje yra vietų, kurios ilgą laiką kenčia nuo sausrų ir jų niokojančių pasekmių kasmet ar kas kelerius metus, todėl gerai, kad į tai atsižvelgiama formuojant politikos nuostatas. Beje, yra dvi dykumėjimo priežastys: viena gamtinė, kita sukelta žmogaus. Sausra yra natūrali priežastis, kuri gali suprastinti dirvožemio būklę, ypač veikdama kartu su žmogaus sukeltomis priežastimis, pvz., prastu žemės ūkio paskirties žemės, miškų ir vandens valdymu. Dykumėjimo rizika tuomet greitai ir lengvai išauga, ypač Europos Viduržemio jūros regionuose. Dabar kai daug klimatologų prognozuoja temperatūros kilimą ir padidėjusią didelių sausrų riziką gerai imtis prevencinių priemonių siekiant apriboti sausrų, taip pat ir dykumėjimo, poveikį. Mano požiūriu politika turėtų būti nukreipta į gamtines ir žmogaus sukeltas dykumėjimo priežastis. Kalbant apie gamtines priežastis, svarbu kuo efektyviau išnaudoti turimą vandenį. Kur įmanoma reikia išsaugoti vandenį, o dirvožemį reikia saugoti nuo išdžiūvimo. Vienas būdų tai pasiekti yra užtikrinti gerą miškininkystės vadybą. Gera vandentvarka taip pat labai svarbu. Esami teisės aktai dėl vandens čia taip pat galėtų būti panaudoti. Mano gimtoji šalis, Nyderlandai, turi nacionalinį koordinavimo centrą, kuris pradeda veikti, kai tik iškyla sausros grėsmė ir įgyvendina priemones regionuose. Teisinę bazę gali būti sukurta Europos ar JT lygiu, tačiau įgyvendinimas pirmiausia turi vykti nacionaliniu ir regioniniu lygiu. Savanoriška partnerystė tarp problemiškų regionų mokymosi spręsti problemas tikslais ateina man į galvą kaip dar viena veiksminga galimybė. Jos gali turėti žinių platformos pavidalą, prisidedant politikams ir mokslininkams. Tokios iniciatyvos taip yra susiję su Direktyvos dėl potvynių rizikos vertinimo ir valdymo ir pasirodo turi teigiamos įtakos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Eiropas Savienībā ir teritorijas, kuras cieš no ilglaicīgiem sausuma periodiem un to postošās ietekmes katru gadu vai retāk; tādēļ pozitīvi vērtējams ir tas, ka šis aspekts tiek ņemts vērā, izstrādājot politiku. Patiesībā ir divi pārtuksnešošanās iemesli – viens no tiem ir dabīgs, bet otrs – cilvēka izraisīts. Sausums ir dabīgs iemesls, kas var pasliktināt augsnes stāvokli, jo īpaši kopā ar tādiem cilvēka izraisītiem iemesliem kā neefektīva lauksaimniecības zemes, mežu un ūdens pārvaldība. Šādos apstākļos strauji palielinās pārtuksnešošanās risks, jo īpaši Eiropas Vidusjūras reģionos. Tagad, kad daudzi klimata pētnieki paredz temperatūras paaugstināšanos, tādējādi radot pārmērīga sausuma risku, ir vēlams veikt preventīvus pasākumus, lai ierobežotu sausuma, tostarp pārtuksnešošanās ietekmi. Pēc manām domām, politiku būtu jāvērš kā pret dabīgajiem, tā arī pret cilvēka izraisītajiem pārtuksnešošanās iemesliem. Attiecībā uz dabīgajiem iemesliem ir svarīgi pēc iespējas efektīvāk izmantot pieejamos ūdens resursus. Kad vien iespējams, ūdens ir jātaupa, un ir jānovērš augsnes izžūšana. Viens no veidiem kā to panākt ir efektīva mežu apsaimniekošana. Arī efektīvai ūdens apsaimniekošanai ir liela nozīme. Šai saistībā var izmantot arī tiesību aktus. Manā dzimtenē Nīderlandē ir izveidots valsts koordinācijas centrs, kurš sāk darbu, ja rodas sausuma draudi, un veic pasākumus reģionālā līmenī. Pamata tiesību aktus var pieņemt Eiropas vai Apvienotās Nāciju Organizācijas līmenī, bet to piemērošana ir vispirms ir jānodrošina valstu un reģionālā līmenī. Brīvprātīga sadarbība starp reģioniem, kuri saskaras ar šīm problēmām, nolūkā apgūt zināšanas to risināšanai, manuprāt, arī ir efektīvs risinājums. To var organizēt „zināšanu platformu” veidā, risinot gan politiskus, gan arī zinātniskus jautājumus. Šādas iniciatīvas tiek īstenotas arī saistībā ar direktīvu par plūdu draudu novērtēšanu un samazināšanu un tām ir pozitīvi rezultāti."@lv13
"Voorzitter, binnen de Europese Unie zijn er gebieden die jaarlijks of eens in de zoveel jaar bloot staan aan grote droogteperioden en de verwoestende effecten daarvan. Daarom is het goed dat er bij de beleidsvorming aandacht aan wordt besteed. In feite kent verwoestijning twee oorzaken: een natuurlijke en een menselijke oorzaak. Droogte als natuurlijke oorzaak kan leiden tot slechte bodemomstandigheden, zeker in combinatie met menselijke oorzaken als slecht management van agrarisch terrein, slecht bosmanagement en slecht watermanagement. Het risico op woestijnvorming neemt dan hand over hand toe vooral in de mediterrane gebieden van Europa. Nu veel klimatologen een warmer wordend klimaat voorspellen met een groter risico op extreme droogtes, is het goed om preventieve maatregelen te nemen om de gevolgen van droogte, zoals woestijnvorming, te beperken. Beleid moet in mijn visie gericht zijn op zowel de natuurlijke als op de menselijke oorzaken van woestijnvorming. Wat betreft de natuurlijke oorzaken is het van belang om het water dat er is, zo effectief mogelijk te gebruiken. Water moet waar mogelijk worden vastgehouden en bodemuitdroging moet worden voorkomen. Dat laatste kan onder meer door zorg te dragen voor bijvoorbeeld goed bosbeheer. Verder is een goed watermanagement van belang. De bestaande regelgeving op het gebied van water kan hierbij ook benut worden. In mijn eigen land, Nederland, is er een landelijk coördinatiecentrum, dat in actie komt zodra er droogte dreigt en waarbij op regionaal niveau uitvoering wordt gegeven aan maatregelen. Op Europees niveau of het niveau van de Verenigde Naties kunnen kaders vastgesteld worden maar uitvoering zal voornamelijk toch nationaal en regionaal moeten plaatsvinden. Een effectieve mogelijkheid lijkt me ook het aangaan van vrijwillige samenwerkingsverbanden tussen de probleemgebieden met als doel te leren omgaan met de problematiek. Dat kan in de vorm van een kennisplatform met zowel politieke als wetenschappelijke input. Bij de implementatie van de hoogwaterrichtlijn is eveneens sprake van dergelijke initiatieven en die lijken een positieve invloed te hebben."@mt15
"Panie przewodniczący! istnieją obszary w Unii Europejskiej, które każdego roku lub co kilka lat dotykane są długimi suszami i jej niszczycielskimi skutkami. Dobrze zatem, że uwzględniono ten fakt podczas opracowywania polityki. W rzeczywistości istnieją dwie przyczyny pustynnienia: jedna naturalna i jedna spowodowana działalnością człowieka. Susza to naturalna przyczyna, która może doprowadzić do słabego urodzaju ziemi, w szczególności w połączeniu z przyczynami wywołanymi działalnością człowieka, takimi jak słabe zarządzanie ziemiami rolnymi, lasami i wodą. Ryzyko wystąpienia suszy zwiększa się w nieprawdopodobnym tempie, zwłaszcza w regionach europejskich znajdujących się nad Morzem Śródziemnym. Teraz gdy eksperci ds. klimatu przewidują podwyższenie temperatury, wraz z ryzykiem wystąpienia ekstremalnych suszy, warto podjąć środki zapobiegawcze, aby ograniczyć wpływ suszy, włącznie z pustynnieniem. Moim zdaniem polityka musi być ukierunkowana na zarówno przyczyny naturalne, jak i te spowodowane działalnością człowieka. W odniesieniu do przyczyn naturalnych ważne jest wykorzystanie dostępnej wody w jak najbardziej optymalny sposób. Woda musi być przechowywana tam gdzie to możliwe i nie wolno dopuścić do wyschnięcia ziemi. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego drugiego jest dobre zarządzanie lasami. Dobre zarządzanie wodą jest również istotne. Istniejące przepisy dotyczące wody mogą też być tutaj zastosowane. W moim rodzinnym kraju, Holandii istnieje krajowe centrum koordynujące, które zaczyna działać gdy wystąpi zagrożenie nastania suszy i wdraża środki na szczeblu regionalnym. Ramy można ustanowić na szczeblu Europy lub ONZ, ale wdrożenie musi się odbywać głównie na szczeblu krajowym i regionalnym. Dobrowolne partnerstwa pomiędzy problematycznymi obszarami w celu uczenia się, jak rozwiązywać problemy wydały się mi się bardzo efektywną możliwością. Mogą mieć one formę platformy wiedzy z wkładem zarówno politycznym, jak i naukowym. Takie inicjatywy istnieją też w odniesieniu do realizacji dyrektywy w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim. Wydaje się, że mają pozytywny wpływ."@pl16
"Senhor Presidente, há regiões na União Europeia que todos os anos, ou de tantos em tantos anos, são atingidas por longos períodos de seca e pelos seus efeitos devastadores. Por isso é bom que este facto esteja a ser tido em consideração na definição das políticas. Na realidade, há dois tipos de factores que estão na origem da desertificação: factores naturais e factores humanos. A seca é um factor natural que pode conduzir à deterioração dos solos, especialmente em combinação com factores humanos como a má gestão das terras agrícolas, a má gestão florestal e a má gestão dos recursos hídricos. O risco da desertificação vai assim aumentando cada vez mais, principalmente nas regiões mediterrânicas da Europa. Agora que muitos climatologistas prevêem um aumento da temperatura terrestre, com um risco acrescido de seca extrema, é bom que se tomem medidas preventivas tendentes a limitar as consequências da seca, entre as quais a desertificação. Do meu ponto de vista, as políticas têm de ser orientadas tanto para as causas naturais como para as causas humanas da desertificação. No que se refere às causas naturais, importa que os recursos hídricos existentes sejam utilizados da forma mais eficiente possível. A água tem de ser preservada sempre que possível, e é necessário impedir a secagem dos solos. Uma das formas de impedir a secagem dos solos consiste em assegurar uma boa gestão florestal. A boa gestão dos recursos hídricos é também um factor importante. A legislação existente no domínio da água pode também ser utilizada neste sentido. No meu país, o Reino dos Países Baixos, existe um centro nacional de coordenação, que entra imediatamente em acção quando existe uma ameaça de seca e que implementa medidas a nível regional. Embora seja possível estabelecer quadros de acção a nível europeu ou a nível das Nações Unidas, a implementação tem ser feita essencialmente a nível nacional ou regional. O estabelecimento de parcerias voluntárias entre regiões problemáticas tendo em vista o intercâmbio de conhecimento sobre a forma de lidar com os problemas parece-me ser outra possibilidade eficaz. Estas parcerias podem assumir a forma de uma plataforma de conhecimento, com um contributo tanto político como científico. No âmbito da implementação Directiva relativa à avaliação e gestão dos riscos de inundação existem também iniciativas desta natureza, que parecem estar a produzir efeitos positivos."@pt17
"Voorzitter, binnen de Europese Unie zijn er gebieden die jaarlijks of eens in de zoveel jaar bloot staan aan grote droogteperioden en de verwoestende effecten daarvan. Daarom is het goed dat er bij de beleidsvorming aandacht aan wordt besteed. In feite kent verwoestijning twee oorzaken: een natuurlijke en een menselijke oorzaak. Droogte als natuurlijke oorzaak kan leiden tot slechte bodemomstandigheden, zeker in combinatie met menselijke oorzaken als slecht management van agrarisch terrein, slecht bosmanagement en slecht watermanagement. Het risico op woestijnvorming neemt dan hand over hand toe vooral in de mediterrane gebieden van Europa. Nu veel klimatologen een warmer wordend klimaat voorspellen met een groter risico op extreme droogtes, is het goed om preventieve maatregelen te nemen om de gevolgen van droogte, zoals woestijnvorming, te beperken. Beleid moet in mijn visie gericht zijn op zowel de natuurlijke als op de menselijke oorzaken van woestijnvorming. Wat betreft de natuurlijke oorzaken is het van belang om het water dat er is, zo effectief mogelijk te gebruiken. Water moet waar mogelijk worden vastgehouden en bodemuitdroging moet worden voorkomen. Dat laatste kan onder meer door zorg te dragen voor bijvoorbeeld goed bosbeheer. Verder is een goed watermanagement van belang. De bestaande regelgeving op het gebied van water kan hierbij ook benut worden. In mijn eigen land, Nederland, is er een landelijk coördinatiecentrum, dat in actie komt zodra er droogte dreigt en waarbij op regionaal niveau uitvoering wordt gegeven aan maatregelen. Op Europees niveau of het niveau van de Verenigde Naties kunnen kaders vastgesteld worden maar uitvoering zal voornamelijk toch nationaal en regionaal moeten plaatsvinden. Een effectieve mogelijkheid lijkt me ook het aangaan van vrijwillige samenwerkingsverbanden tussen de probleemgebieden met als doel te leren omgaan met de problematiek. Dat kan in de vorm van een kennisplatform met zowel politieke als wetenschappelijke input. Bij de implementatie van de hoogwaterrichtlijn is eveneens sprake van dergelijke initiatieven en die lijken een positieve invloed te hebben."@ro18
"Pán predsedajúci, v rámci Európskej únie existujú oblasti, ktoré trpia dlhými obdobiami sucha a ich zničujúcimi vplyvmi každý alebo takmer každý rok. Je preto správne, že sa tento fenomén zohľadňuje pri tvorbe politiky. V skutočnosti existujú dva dôvody rozširovania púšte, z ktorých jeden je prirodzený a druhý spôsobený človekom. Sucho je prirodzenou príčinou, ktorá vedie k nízkej kvalite pôdy, najmä v spojení s dôvodmi spôsobenými človekom, akým je zlé hospodárenie s poľnohospodárskou pôdou, lesmi a vodou. Riziko rozširovania púšte sa potom rýchlo zvyšuje, najmä v európskych stredozemských regiónoch. V súčasnosti, keď mnohí klimatológovia predpovedajú zvýšenie teploty so zvýšeným rizikom extrémneho sucha, je vhodné prijať preventívne opatrenia na obmedzenie vplyvu sucha vrátane rozširovania púšte. Podľa môjho názoru sa politika musí zameriavať na prirodzené, ako aj človekom spôsobené príčiny rozširovania púšte. Pokiaľ ide o prirodzené príčiny, je dôležité využívať dostupné zdroje vody čo najúčinnejším spôsobom. Tam, kde je to možné sa musí voda uchovávať a je nutné zabrániť vysychaniu pôdy. Jedným zo spôsobov, akým je to možné dosiahnuť je zabezpečiť riadne lesné hospodárstvo. Rovnako dôležité je aj správne vodné hospodárstvo. V tomto prípade sa tiež môžu uplatniť existujúce právne predpisy o vode. Moja domáca krajina, Holandsko, má národné koordinačné centrum, ktoré začne fungovať, keď sa objaví hrozba sucha a vykonáva opatrenia na regionálnej úrovni. Rámce môžu byť stanovované na európskej úrovni alebo na úrovni OSN, avšak ich realizácia sa musí vykonávať primárne na národnej a regionálnej úrovni. Dobrovoľné partnerstvá medzi problémovými oblasťami, ktorých cieľom je vymieňať si skúsenosti s riešeniami problémov sa mi zdajú byť ďalšou účinnou možnosťou. Môžu mať formu vedomostnej platformy s politickým, ako aj vedeckým vstupom. Takéto iniciatívy tiež existujú v súvislosti s vykonávaním smernice o hodnotení a riadení povodňových rizík a zdá sa, že majú pozitívny vplyv."@sk19
"Gospod predsednik, v Evropski uniji so območja, ki jih dolga obdobja suše in njeni uničujoči učinki prizadenejo vsako leto ali vsakih nekaj let, zato je dobro, da se to upošteva pri oblikovanju politike. Pravzaprav obstajata dva vzroka za dezertifikacijo: prvi je naraven, drugega pa povzroča človek. Suša je naravni vzrok, ki lahko povzroči slabo kakovost tal, zlasti v kombinaciji z vzroki, ki jih povzroča človek, kot so slabo upravljanje kmetijskih zemljišč, gozdov in vode. Nevarnost dezertifikacije je tako veliko večja, zlasti v sredozemskih regijah Evrope. Zdaj ko veliko klimatologov napoveduje zvišanje temperature s povečano nevarnostjo hude suše, bi bilo treba sprejeti preventivne ukrepe za omejevanje vpliva suše, vključno z dezertifikacijo. Po mojem mnenju mora biti politika usmerjena v vse vzroke za dezertifikacijo, naravne in tiste, ki jih povzroča človek. V zvezi z naravnimi vzroki je pomembno, da se razpoložljiva voda uporabi čim bolj učinkovito. Vodo je treba ohranjati, kjer je to mogoče, in tla je treba zaščititi pred izsuševanjem. Slednje je mogoče doseči z dobrim gospodarjenjem z gozdovi. Dobro gospodarjenje z vodami je prav tako pomembno. V zvezi s tem se lahko uporabi tudi veljavna zakonodaja o vodah. V moji domovini, na Nizozemskem, imamo nacionalni koordinacijski center, ki začne delovati takoj, ko se pojavi nevarnost suše, in izvaja ukrepe na regionalni ravni. Okviri se lahko določijo na evropski ravni ali ravni Združenih narodov, vendar mora izvajanje potekati predvsem na nacionalni in regionalni ravni. Prostovoljna partnerstva med težavnimi območji, katerih namen bi bila izmenjava izkušenj pri obravnavanju težav, se mi zdijo še ena učinkovita možnost. Ta partnerstva bi lahko imela obliko platforme znanja s političnim in znanstvenim prispevkom. Takšne pobude obstajajo tudi v zvezi z izvajanjem direktive o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti ter imajo očitno pozitiven učinek."@sl20
"Herr talman! Det finns områden i Europeiska unionen som drabbas av långa perioder av torka och dess förödande konsekvenser varje år eller vart femte år. Därför är det bra att detta beaktas vid politikens utformning. Det finns nämligen två orsaker till ökenspridning – en naturlig och en orsakad av människan. Torka är en naturlig orsak som kan leda till dåliga jordförhållanden, särskilt i kombination med mänsklig påverkan såsom bristfällig förvaltning av jordbruksmark, skogar och vatten. Risken för ökenspridning ökar därmed kraftigt, särskilt i Medelhavsområdet. Nu när många klimatforskare förutspår en temperaturökning med ökad risk för extrem torka är det bra att vidta förebyggande åtgärder för att begränsa torkans effekter, däribland ökenspridningen. Jag anser att politiken måste inriktas både på de naturliga orsakerna till ökenspridningen och människans bidrag till ökenspridningen. När det gäller de naturliga orsakerna är det viktigt att använda det vatten som finns så effektivt som möjligt. Vatten måste lagras när så är möjligt och marken måste hindras från att torka ut. Ett sätt att åstadkomma det senare är att säkra en god skogsförvaltning. God vattenförvaltning är också viktigt. Befintlig vattenlagstiftning kan också användas här. Mitt hemland Nederländerna har ett nationellt samordningscentrum, som tas i drift så snart torka hotar och genomför regionala åtgärder. Ramar kan fastställas på EU- eller FN-nivå, men genomförandet måste i första hand ske nationellt och regionalt. Frivilliga partnerskap mellan problemområden i syfte att lära sig att hantera problem anser jag skulle kunna vara en annan effektiv möjlighet. Partnerskapen kan utgöras av en kunskapsplattform med både politiska och vetenskapliga bidrag. Sådana initiativ finns också redan i samband med genomförandet av direktivet om bedömning och hantering av översvämningsrisker, och tycks ha en positiv inverkan."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph