Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-219"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.22.3-219"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, señorías, desde su firma, en el año 1994, la Comunidad Europea ha otorgado una gran importancia al papel del Convenio de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en la atenuación de la pobreza. El Convenio se desarrolló como herramienta principal para contribuir al objetivo de utilización sostenible del suelo, con el fin de luchar contra el hambre y la pobreza. La Comisión sigue considerando este Convenio como una pieza clave en la lucha conjunta contra la pobreza y la desertificación; el Convenio sigue siendo un foro único, con la competencia y experiencia necesarias para aprender lecciones y diseñar nuevos planteamientos en el modo de abordar la degradación del suelo; ha alcanzado grandes logros, pero, como todos reconocen, todavía queda mucho trabajo por hacer. El trabajo actual, en el seno del Convenio, se está orientando hacia cuestiones clave en la puesta en práctica de las actuaciones, tales como la integración y la coherencia de las mismas, dentro de marcos estratégicos de cooperación. Los países afectados, así como los países donantes, necesitan asegurarse de que el desarrollo del Convenio esté estrechamente ligado a otras iniciativas claves de desarrollo y, en particular, necesitan asegurarse de que el país concernido haga suyo el proceso y lo conduzca él mismo. En lo que se refiere a los objetivos de la Unión Europea para la conferencia que está teniendo lugar en Madrid, en primer lugar, la Comisión está particularmente satisfecha de que cuatro miembros del Parlamento Europeo sean parte de la delegación comunitaria que asiste a la conferencia. El Convenio está iniciando su segunda década y necesita adaptarse para responder a los nuevos desafíos y aprovechar las nuevas oportunidades. Esto significa revisar la acción a través del Convenio, con el fin de maximizar la eficacia y la eficiencia de nuestro trabajo al combatir la degradación de los suelos y la pobreza. En este sentido, el objetivo principal de la Unión en la conferencia de Madrid es la adopción del plan estratégico a diez años para reforzar la aplicación del Convenio, un plan elaborado por un grupo de trabajo de acuerdo con las conclusiones de la última conferencia de las partes, que tuvo lugar en 2005. Este plan, que es apoyado enérgicamente por la Unión Europea, representa la visión común y renovada de las partes sobre la dirección estratégica a seguir en los próximos diez años. Si esta visión común, como esperamos, se adopta, necesitaremos elaborar un marco eficaz de aplicación para maximizar la eficacia del trabajo de la Secretaría del Convenio y de sus demás Instituciones. Finalmente, este paquete de reforma vendrá acompañado por un presupuesto realista y aceptable por todas las partes, estableciendo una previsión de gastos en consonancia con las actividades programadas, cumpliendo normas muy rigurosas de transparencia y claridad. El pasado mes de julio, como ha dicho el representante del Consejo, el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores aprobó, en sus conclusiones, el planteamiento global al que me he referido."@es21
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, Evropské společenství připisuje velký význam úloze Úmluvy o boji proti dezertifikaci v rámci snižování chudoby od okamžiku podpisu v roce 1994. Úmluva byla navržena jako základní nástroj pro pomoc při plnění cílů trvale udržitelného využívání půdy s cílem bojovat proti hladu a chudobě. Komise stále považuje tuto Úmluvu za klíčovou součást boje proti chudobě a dezertifikaci. Úmluva je stále jedinečným fórem s potřebnou pravomocí a zkušenostmi týkajících se výměny zkušeností a určování nových přístupů k řešení znehodnocení půdy a dosáhli jsme díky ní již velmi mnoho, ale jak všichni víme, je toho potřeba udělat ještě velmi mnoho. V současnosti se činnost Úmluvy zaměřuje na klíčové otázky realizace opatření, jakými jsou integrace a koherence v strategických rámcích pro spolupráci. Dotčené země, stejně jako země poskytující pomoc, musí zabezpečit, aby se Úmluva rozvíjela v úzkém propojení s ostatními klíčovými rozvojovými iniciativami, a zvláště musí zabezpečit, že příslušné země jsou odpovědné za proces a samy ho řídí. Pokud jde o cíle Evropské unie, které hodlá prosazovat na konferenci v Madridu, v první řadě Komisi obzvláště těší, že členy delegací Společenství na konferenci jsou čtyři poslanci Evropského parlamentu. Úmluva vstupuje do druhého desetiletí své činnosti a je nutné přizpůsobit ji s cílem reagovat na nové výzvy, vyžívat výhody nových možností. Znamená to prozkoumání opatření, která se prostřednictvím Úmluvy přijímají s cílem maximalizovat účinnost a efektivitu naší činnosti v oblasti boje proti degradaci půdy a chudobě. Vzhledem k uvedenému je hlavním cílem EU, který hodlá prosazovat na konferenci v Madridu, přijetí desetiletého strategického plánu na zlepšení uplatňování Úmluvy, který vypracovala pracovní skupina v souladu se závěry poslední konference stran Úmluvy, která se konala v roce 2005. Evropská unie ve velké míře podporuje tento plán, který představuje společnou obnovenou vizi stran týkající se strategického směřování, které se má stanovit na následujících deset let. Pokud bude, jak doufáme, tato společná vize přijata, bude nutné, abychom vytvořili účinný rámec uplatňování s cílem maximalizovat efektivitu činnosti sekretariátu Úmluvy a jejích dalších institucí. A na závěr tento balík reforem bude podporovat realistický rozpočet, který je přijatelný pro všechny strany a ve kterém se stanoví výdajové položky, jež jsou v souladu s plánovanými opatřeními a které splňují velmi přísné normy transparentnosti a přehlednosti. Jak řekl pan úřadující předseda Rady, v červenci Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy ve svých závěrech přijala celkový přístup, o kterém jsem se zmínil."@cs1
"Hr. formand! Mine damer og herrer, siden undertegnelsen i 1994 har Det Europæiske Fællesskab tillagt FN's konvention om bekæmpelse af ørkendannelsen til lempelse af fattigdommen stor betydning. Konventionen blev udviklet som et hovedinstrument, der skulle bidrage til målet om en bæredygtig anvendelse af jorden med det formål at bekæmpe sult og fattigdom. Kommissionen mener fortsat, at denne konvention, som er en nøglesten i den fælles bekæmpelse af fattigdom og ørkendannelse, fortsat er et enestående forum med den nødvendige kompetence og erfaring til at drage de nødvendige lektier og udarbejde nye forslag i forbindelse med nedbrydningen af jorden. Den har gjort store fremskridt, men som bekendt er der stadig lang vej endnu. Den aktuelle indsats inden for rammerne af konventionen er rettet mod centrale spørgsmål i forbindelse med iværksættelsen af aktionerne, f.eks. integrationen og sammenhængen mellem disse, inden for de strategiske samarbejdsrammer. De berørte lande og donorlandene er nødt til at sikre sig, at udviklingen af konventionen sker i nær tilknytning til andre centrale udviklingsinitiativer, og de er især nødt til at sikre sig, at det berørte land tager processen til sig og selv leder den. Hvad angår EU's mål for den konference, der finder sted i Madrid, er Kommissionen for det første særdeles tilfreds med, at fire medlemmer af Europa-Parlamentet deltager i den EU-delegation, som er med til konferencen. Konventionen går ind i sit andet årti, og den er nødt til at tilpasse sig for at leve op til de nye udfordringer og udnytte de nye muligheder. Det betyder, at vi skal revidere aktionerne i henhold til konventionen med det formål at maksimere effektiviteten og udbyttet af vores indsats for at bekæmpe nedbrydningen af vores landbrugsjord og fattigdommen. I denne henseende er EU's hovedmålsætning på konferencen i Madrid at få vedtaget den 10-årige strategiplan for at styrke konventionens anvendelse, og det er en plan, der er udarbejdet af en arbejdsgruppe i overensstemmelse med parternes beslutninger på den sidste konference, der fandt sted i 2005. Denne plan, som EU ivrigt støtter op om, udgør parternes fælles og reviderede vision om den strategiske retning for de kommende 10 år. Hvis denne fælles vision, hvilket vi håber, bliver vedtaget, får vi brug for at udarbejde en effektiv ramme til gennemførelse heraf for at få mest muligt ud af konventionens sekretariats og de øvrige institutioners indsats. Endelig vil denne reformpakke blive ledsaget af et realistisk budget, der er acceptabelt for alle parter, idet det fastsætter en udgiftsprognose, der er i overensstemmelse med de planlagte aktiviteter, og opfylder meget strenge krav til gennemsigtighed og klarhed. Som nævnt af Rådets repræsentant vedtog Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) i juli i sine konklusioner det overordnede forslag, som jeg har henvist til."@da2
"− Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Europäische Gemeinschaft hat der Rolle des Übereinkommens zur Bekämpfung der Wüstenbildung der Vereinten Nationen bei der Minderung der Armut, seit es 1994 unterzeichnet wurde, immer große Bedeutung beigemessen. Das Übereinkommen wurde als ein grundlegendes Instrument entwickelt und soll helfen, das Ziel einer nachhaltigen Nutzung des Bodens zu erreichen, um Hunger und Armut zu bekämpfen. Die Kommission betrachtet dieses Übereinkommen weiterhin als Kernstück im Kampf gegen Armut und Wüstenbildung; das Übereinkommen ist auch künftig ein einzigartiges Forum mit der notwendigen Kompetenz und Erfahrung, um zu lernen und neue Konzepte zu erarbeiten, wie gegen die Verschlechterung des Bodens vorgegangen werden kann. Es hat eine gute Arbeit geleistet, aber, wie wir alle wissen, bleibt noch viel zu tun. Die jetzige Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Übereinkommen ist auf Schlüsselfragen der Realisierung von Maßnahmen gerichtet, wie Integration und Kohärenz in strategischen Rahmenwerken für die Zusammenarbeit. Die betroffenen Länder wie auch die Geberländer müssen sicherstellen, dass die Entwicklung des Übereinkommens eng mit anderen entscheidenden Entwicklungsinitiativen verknüpft ist, insbesondere müssen sie sich überzeugen, dass das jeweilige Land sich den Prozess zu eigen macht und ihn selbst lenkt. Was die Ziele der Europäischen Union für die in Madrid stattfindende Konferenz angeht, so ist die Kommission zunächst besonders froh, dass vier Mitglieder des Europäischen Parlaments zur Delegation der Gemeinschaft gehören, die an der Konferenz teilnimmt. Das Übereinkommen tritt jetzt in sein zweites Jahrzehnt ein und muss angepasst werden, um den neuen Herausforderungen Rechnung zu tragen und die neuen Chancen zu nutzen. Dies bedeutet eine Revision der Maßnahmen, die durch das Übereinkommen eingeleitet werden, um die Effektivität und Effizienz unserer Arbeit bei Bekämpfung der Verschlechterung der Böden und der Armut zu maximieren. In diesem Zusammenhang ist das Hauptziel der EU für die Konferenz von Madrid die Verabschiedung des strategischen Zehnjahresplans für die Verbesserung der Umsetzung des Übereinkommens, der von einer Arbeitsgruppe in Übereinstimmung mit den Schlussfolgerungen der letzten Konferenz der Seiten im Jahre 2005 erarbeitet wurde. Dieser Plan, der von der Europäischen Union nachdrücklich unterstützt wird, repräsentiert den gemeinsamen und erneuerten Standpunkt der Seiten über die strategische Richtung, die in den kommenden zehn Jahren einzuschlagen ist. Wenn dieser gemeinsame Standpunkt angenommen wird, wie wir hoffen, müssen wir einen wirksamen Rahmen für seine Umsetzung erstellen, um die Effektivität der Arbeit des Sekretariats des Übereinkommens und seiner übrigen Institutionen optimal zu gestalten. Schließlich wird dieses Reformpaket von einem realistischen und für alle Seiten akzeptablen Budget begleitet, indem ein Ausgabenvoranschlag im Einklang mit den geplanten Aktivitäten festgelegt wird und sehr strenge Vorschriften in Bezug auf Transparenz und Klarheit einzuhalten sein werden. Wie der Vertreter des Rates sagte, verabschiedete der Rat „Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen“ in seinen Schlussfolgerungen im Juli das globale Konzept, von dem ich gesprochen habe."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει δώσει μεγάλη σημασία στο ρόλο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της απερήμωσης στη μείωση της φτώχειας από τότε που υπογράφτηκε το 1994. Η σύμβαση αναπτύχθηκε ως ένα βασικό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου της αειφόρου χρήσης της γης, προκειμένου να καταπολεμηθεί η πείνα και η φτώχεια. Η Επιτροπή εξακολουθεί να θεωρεί αυτήν τη σύμβαση ένα στοιχείο κλειδί για την καταπολέμηση της φτώχειας και της απερήμωσης· η σύμβαση εξακολουθεί να είναι ένα μοναδικό φόρουμ, με την απαραίτητη αρμοδιότητα και εμπειρία προκειμένου να εξάγει διδάγματα και να σχεδιάζει νέες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της υποβάθμισης του εδάφους, και έχει πετύχει πάρα πολλά αλλά, όπως γνωρίζουμε όλοι μένουν ακόμη πολλά να γίνουν. Το σημερινό έργο της σύμβασης εστιάζεται σε θέματα κλειδιά για την εφαρμογή δράσεων, όπως η ολοκλήρωση και η συνοχή, σε στρατηγικά πλαίσια συνεργασίας. Οι πληγείσες χώρες, καθώς και οι χώρες χορηγοί, πρέπει να διασφαλίσουν ότι η ανάπτυξη της σύμβασης συνδέεται στενά με άλλες σημαντικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και, ιδιαίτερα, πρέπει να διασφαλίσουν ότι η ενδιαφερόμενη χώρα κατέχει τη διαδικασία και την διαχειρίζεται η ίδια. Αναφορικά με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διάσκεψη που θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη, καταρχάς, η Επιτροπή χαίρεται ιδιαίτερα που τέσσερις βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετέχουν στην κοινοτική αντιπροσωπεία στη διάσκεψη. Η σύμβαση εισέρχεται στη δεύτερη δεκαετία της και πρέπει να προσαρμοστεί προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις και να εκμεταλλευτεί τις νέες ευκαιρίες. Αυτό σημαίνει την αναθεώρηση μέτρων που λαμβάνονται μέσω της σύμβασης, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα του έργου μας στην καταπολέμηση της υποβάθμισης του εδάφους και της φτώχειας. Από αυτήν την άποψη, ο κύριος στόχος της ΕΕ στη διάσκεψη της Μαδρίτης είναι η έγκριση του δεκαετούς στρατηγικού σχεδίου για τη βελτίωση της εφαρμογής της σύμβασης, το οποίο εκπονήθηκε από μια ομάδα εργασίας σύμφωνα με τα συμπεράσματα της τελευταίας διάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών, η οποία διεξήχθη το 2005. Αυτό το σχέδιο, το οποίο υποστηρίζεται σθεναρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιπροσωπεύει την κοινή, ανανεωμένη θεώρηση των μερών για τη στρατηγική κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί τα επόμενα δέκα χρόνια. Αν, όπως ελπίζουμε, υιοθετηθεί αυτή η κοινή θεώρηση, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για την εφαρμογή της προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα του έργου της Γραμματείας της Σύμβασης και των άλλων θεσμικών οργάνων της. Τέλος, αυτή η δέσμη μεταρρυθμίσεων θα συνοδεύεται από έναν ρεαλιστικό προϋπολογισμό που είναι αποδεκτός από όλα τα μέρη, θεσπίζοντας προβλέψεις δαπανών σύμφωνα με τις προγραμματισμένες δραστηριότητές, τηρώντας πολύ αυστηρά πρότυπα διαφάνειας και σαφήνειας. Τον Ιούλιο, όπως είπε ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων ενέκριναν τη συνολική προσέγγιση στην οποία αναφέρθηκα."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, the European Community has attached great importance to the role of the United Nations Convention to Combat Desertification in alleviating poverty ever since it was signed in 1994. The Convention was developed as a principle tool to help achieve the objective of sustainable use of soil, in order to combat hunger and poverty. The Commission still considers this Convention to be a key part of the fight against poverty and desertification; the Convention is still a unique forum, with the necessary competence and experience to learn lessons and design new approaches to tackling soil deterioration, and has achieved a great deal but, as we are all aware, there is still much to be done. The current work of the Convention is focused on key issues in the implementation of actions, such as integration and coherence, within strategic frameworks for cooperation. The countries affected, as well as the donor countries, need to ensure that the development of the Convention is closely linked to other key development initiatives and, in particular, they need to ensure that the country concerned owns the process and runs it itself. With regard to the European Union objectives for the conference to be held in Madrid, firstly, the Commission is particularly pleased that four members of the European Parliament are part of the Community delegation to the conference. The Convention is entering its second decade and needs to adapt itself in order to respond to new challenges and take advantage of new opportunities. This means reviewing measures that are taken through the Convention, in order to maximise the effectiveness and efficiency of our work in combating soil degradation and poverty. With this in mind, the main EU objective for the Madrid conference is the adoption of the ten-year strategic plan to improve the application of the Convention, which was drawn up by a working group in accordance with the conclusions of the last conference of the parties, which was held in 2005. This plan, which is strongly supported by the European Union, represents the parties’ joint, renewed vision of the strategic direction to take over the next ten years. If, as we hope, this joint vision is adopted, we will need to create an effective framework for applying it in order to maximise the effectiveness of the work of the Secretariat of the Convention and its other institutions. Finally, this package of reforms will be accompanied by a realistic budget that is acceptable to all parties, establishing provision for expenditure that is in line with the planned activities, fulfilling very strict standards of transparency and clarity. In July, as the President-in-Office of the Council said, the conclusions of the General Affairs and External Relations Council adopted the overall approach that I have been talking about."@en4
"Austatud juhataja, daamid ja härrad, Euroopa Ühendus omistab ÜRO kõrbestumise tõkestamise konventsioonile alates selle allkirjastamisest 1994. aastal väga suurt tähendust vaesuse leevendamisel. Konventsioon töötati välja peamise tööriistana, mis aitab jätkusuutliku maakasutusega seotud eesmärkide saavutamist, et võidelda nälja ja vaesusega. Komisjon peab siiani konventsiooni vaesuse ja kõrbestumise vastase võitluse otsustavaks osaks; konventsioon on siiani unikaalne foorum, millel on vajalik kompetents ja maapinna kõlbmatuks muutumise kogemustest järelduste tegemiseks ja uute lähenemiste väljatöötamiseks sellega tegelemiseks, ning konventsioon on palju saavutanud, kuid nagu me kõik hästi teame, on selles osas veel väga palju teha. Konvendi jooksev töö on keskendunud võtmeküsimustele rakendustegevuses nagu integratsioon ja omavaheline seotus strateegilise koostööplaani raames. Mõjutatud riigid, samuti ka doonorriigid, peavad kindlustama konventsiooni arengu tiheda seotuse teiste otsustava tähtsusega arengualgatustega ja iseäranis peavad nad tagama vastava protsessi ja selle toimimise asjassepuutuvas riigis endas. Mis puutub Euroopa Liidu eesmärkidesse Madridis toimuval konverentsil, siis esiteks valmistab komisjonile heameelt asjaolu, et konverentsil osaleb ühenduse delegatsioonis ridades neli Euroopa Parlamendi liiget. Konventsioon on astumas teise aastakümnesse ja peab end kohandama uutele väljakutsetele vastamiseks ja uute võimaluste ärakasutamiseks. See tähendab konventsiooni vahendusel rakendatavate meetmete läbivaatamist, et maksimeerida meie töö tulemuslikkust ja tõhusust võitluses maa degradatsiooni ja vaesusega. Sel eesmärgil on ELi peamine eesmärk Madridi konverentsil konventsiooni paremaks kohaldamiseks 10aastase strateegilise plaani vastuvõtmine, mille töögrupp on välja töötanud 2005. aastal toimunud osaliste viimase konverentsi lõppjäreldusest tulenevalt. See plaan, mida Euroopa Liit tugevalt toetab, esindab osaliste ühist uuenenud visiooni kavandatavast strateegilisest tegevussuunast järgmise kümne aasta jooksul. Kui ühine visioon kinnitatakse, mida me loodame, siis peame looma hästitoimiva rakenduskava, et maksimeerida konventsiooni sekretariaadi ja selle teiste institutsioonide töö tulemuslikkust. Lõpuks, reformipaketiga kaasneb kõigile osalistele vastuvõetav realistlik eelarve, mis näeb ette kavandatud tegevustega kooskõlas olevad kulutused, täites väga rangelt läbipaistvusele ja selgusele esitatavaid nõudeid. Nagu nõukogu eesistuja ütles, on üldasjade ja välissuhete nõukogu juulis tehtud järeldustes vastu võetud kõikehõlmav lähenemine teemale, millest kõnelesin."@et5
". ) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, Euroopan yhteisö on kiinnittänyt suurta huomiota aavikoitumisen estämistä koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen rooliin köyhyyden vähentämisessä sen jälkeen, kun sopimus tehtiin vuonna 1994. Sopimus laadittiin periaatteelliseksi välineeksi, jolla edistetään maaperän kestävän käytön tavoitteen saavuttamista nälän ja köyhyyden torjunnassa. Komissio katsoo edelleen, että yleissopimus on olennainen osa köyhyyden ja aavikoitumisen vastaista taistelua, sillä se tarjoaa ainutlaatuisen foorumin, tarvittavan pätevyyden ja kokemusta ottaa oppia menneistä virheistä ja suunnitella uusia tapoja käydä käsiksi maaperän köyhtymiseen. Sopimuksella on saatu paljon aikaan, mutta paljon on vielä tehtävää, kuten me kaikki tiedämme. Yleissopimuksen parissa tehtävässä työssä keskitytään nykyisin toimien toteuttamisen avaintekijöihin, kuten integraatioon ja yhtenäisyyteen yhteistyön strategisissa puitteissa. Kuivuudesta kärsivien maiden ja myös lahjoittajamaiden on varmistettava, että yleissopimuksen kehittäminen liitetään tiiviisti muihin tärkeisiin kehittämisaloitteisiin. Niiden on myös erityisesti varmistettava, että kuivuudesta kärsivät maat voivat hoitaa kehittämisprosessit itse. Euroopan unionin tavoitteista Madridissa järjestettävässä kokouksessa on ensinnäkin sanottava, että komissio on erityisen mielissään siitä, että neljä Euroopan parlamentin jäsentä kuuluu konferenssin valtuuskuntaan. Yleissopimuksen toteutus on jo toisella vuosikymmenellä, joten sitä on mukautettava uusiin haasteisiin sopivaksi ja uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Tämä tarkoittaa yleissopimuksen nojalla toteutettujen toimien tarkistamista maaperän köyhtymisen ja köyhyyden torjunnan parissa tehtävän työmme tehokkuuden maksimoimiseksi. Näin ollen EU:n päätavoite Madridin konferenssissa on kymmenvuotisen strategisen suunnitelman hyväksyminen, kun tavoitteena on parantaa yleissopimuksen soveltamista. Sopimuksen on laatinut työryhmä edellisen, vuonna 2005 pidetyn konferenssin päätelmien mukaisesti. Strateginen suunnitelma, jota Euroopan unioni tukee vahvasti, on osapuolten yhteinen tarkistettu visio kymmenen seuraavan vuoden strategisesta suunnasta. Jos yhteinen visio hyväksytään, kuten toivomme, on luotava tehokkaat puitteet sen soveltamiseksi yleissopimuksen sihteeristön ja sen muiden elinten työn tehokkuuden maksimoimiseksi. Uudistuspaketti saa myös realistisen budjetin, jonka kaikki osapuolet voivat hyväksyä ja jolla katetaan suunniteltujen toimien mukaiset kulut avoimuuden ja selkeyden tiukkoja vaatimuksia noudattaen. Kuten neuvoston puheenjohtaja totesi, yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto hyväksyi heinäkuussa tehdyissä päätelmissään mainitsemani kokonaisvaltaisen lähestymistavan."@fi7
"Monsieur le Président, Chers collègues, la Communauté européenne a toujours attaché une grande importance au rôle de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification dans la réduction de la pauvreté depuis sa signature en 1994. La convention a été développée en tant qu’outil de principe visant à atteindre les objectifs d’utilisation durable des sols, afin de lutter contre la famine et la pauvreté. La Commission continue de considérer cette convention comme une composante clé de la lutte contre la pauvreté et la désertification; la convention demeure un forum unique, avec la compétence et l’expérience nécessaires pour tirer des leçons et concevoir des nouvelles approches visant à résoudre le problème de la détérioration des sols, et a déjà connu des résultats très probants mais, comme nous le savons tous, il reste beaucoup à faire. Le travail actuel de la convention est centré sur les questions clés relatives à la mise en œuvre de mesures, telle que l'intégration et la cohérence, au sein de cadres stratégiques de coopération. Les pays touchés, ainsi que les pays donateurs, doivent assurer que le développement de la convention soit étroitement lié aux autres initiatives clés en matière de développement et, en particulier, ils doivent veiller à ce que le pays concerné soit responsable du processus et le déploie lui-même. En ce qui concerne les objectifs de l’Union européenne pour la conférence qui se tiendra à Madrid, premièrement, la Commission se réjouit particulièrement de voir que quatre membres du Parlement européen font partie de la délégation communautaire à la conférence. La convention entre dans sa deuxième décennie et a besoin de s’adapter afin de relever les nouveaux défis et de saisir les nouvelles opportunités. Il est question ici de réviser les mesures qui sont prises à travers la convention, afin de maximiser l’efficacité et l’efficience de notre travail de lutte contre la détérioration des sols et la pauvreté. Sachant cela, le principal objectif de l'Union pour la conférence de Madrid est l'adoption du plan stratégique décennal afin d'améliorer l'application de la convention, qui a été établi par un groupe de travail sur la base des conclusions de la dernière conférence des parties, qui s’est déroulée en 2005. Ce plan, qui est fortement soutenu par l’Union européenne, représente la vision commune et renouvelée qu’ont les parties de la direction stratégique à adopter les dix prochaines années. Si, comme nous l’espérons, la vision commune est adoptée, il faudra que nous établissions une cadre d’application efficace afin de maximiser l’efficacité du travail du secrétariat de la convention et de ses autres institutions. Enfin, la série de mesures sera accompagnée d’un budget réaliste acceptable pour toutes les parties, établissant des dispositions en matière de dépenses qui sont alignées sur les activités prévues, répondant à des normes strictes en matière de transparence et de clarté. En juillet, tel que le président en exercice du Conseil l'a dit, les conclusions du Conseil «Affaires générales et relations extérieures» ont adopté l’approche générale dont j’ai parlé."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim! Az Európai Közösség óriási jelentőséget tulajdonított az ENSZ elsivatagosodás elleni küzdelemről szóló egyezménye által a szegénység mérséklésében, 1994-ben történt aláírása óta játszott szerepnek. Az Egyezményt az éhség és a szegénység elleni küzdelem érdekében a fenntartható talajhasználat célkitűzése elérésének elsődleges segédeszközeként dolgozták ki. A Bizottság még mindig úgy véli, hogy ez az Egyezmény kulcsszerepet játszik a szegénység és az elsivatagosodás elleni küzdelemben; az Egyezmény még mindig megfelelő hatáskörökkel és tapasztalattal rendelkező, egyedülálló fórum arra, hogy tanulságokat vonjunk le és új megközelítéseket alakítsunk ki a talajromlás kezelése tekintetében, valamint hogy az Egyezmény rengeteget ért már el, de – amint azt mindannyian tudjuk – még sok minden van hátra. Az Egyezmény jelenlegi munkája az intézkedések végrehajtásával kapcsolatos kulcskérdésekre – mint például az együttműködés stratégiai keretén belül az integrációra és a koherenciára – összpontosít. Az érintett országoknak, valamint az adományozó országoknak biztosítaniuk kell, hogy az Egyezmény alakulása szorosan kapcsolódik más kulcsfontosságú fejlesztési kezdeményezésekhez és különösen azt kell biztosítaniuk, hogy az érintett országé a folyamat és azt maga működteti. Az Európai Uniónak a Madridban megrendezendő konferencia tekintetében meghatározott célkitűzései tekintetében először is a Bizottság különösen örül annak, hogy négy európai parlamenti képviselő részt vesz a konferenciára kiküldött közösségi delegációban. Az Egyezmény most lép be a második évtizedébe és alkalmazkodnia kell annak érdekében, hogy reagálhasson az új kihívásokra és kihasználhassa az új lehetőségek nyújtotta előnyöket. Ez az Egyezményen keresztül megtett intézkedések felülvizsgálatát jelenti, a talajdegradáció és a szegénység elleni küzdelem mellett végzett munkák hatékonyságának és eredményességének maximalizálása érdekében. Mindezt szem előtt tartva az EU madridi konferenciával kapcsolatos legfőbb célkitűzése az Egyezmény alkalmazásának javítására irányuló, tízéves stratégiai terv elfogadása, amelyet egy munkacsoport a felek 2005-ben tartott legutóbbi konferenciájának következtetéseivel összhangban dolgozott ki. Ez – az Európai Unió által erőteljesen támogatott – terv képviseli a felek közös, felülvizsgált elgondolását a következő tíz évben követendő stratégiai irányra vonatkozóan. Ha – reményeink szerint – ezt a közös elfogadást elfogadják, akkor annak alkalmazására hatékony keretet kell létrehoznunk, hogy maximalizáljuk az Egyezmény titkársága és más intézmények munkájának hatékonyságát. Végül pedig ezt a reformcsomagot egy, valamennyi fél számára elfogadható realisztikus költségvetés fogja kísérni, amely megállapítja azokat a kiadásokat, amely összhangban vannak a tervezett tevékenységekkel, megfelel valamennyi szigorú normának és az egyértelműségnek. Júliusban – amint azt a Tanács soros elnöke mondta – az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa következtetéseiben elfogadta azt az általános megközelítést, amelyről beszélek."@hu11
"− Signor Presidente, onorevoli deputati, la Comunità europea ha dato molta importanza al ruolo della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione ai fini della riduzione della povertà fin da quando venne firmata nel 1994. La Convenzione venne sviluppata come strumento di principio per contribuire a raggiungere l’obiettivo di un uso sostenibile del suolo, al fine di combattere la fame e la povertà. La Commissione considera tuttora la Convenzione come un elemento fondamentale della lotta contro la povertà e la desertificazione; la Convenzione è ancora un consesso unico nel suo genere, dotato della competenza necessaria e dell’esperienza per trarre le lezioni e delineare nuove soluzioni per affrontare il problema del degrado del suolo, ed ha raggiunto molti obiettivi, ma, come tutti sappiamo bene, rimane ancora molto da fare. Attualmente il lavoro della Convenzione si concentra su questioni fondamentali nell’attuazione delle iniziative, quali l’integrazione e la coerenza, nell’ambito dei quadri strategici per la cooperazione. I paesi colpiti, così come i paesi donatori, devono fare in modo che l’evolversi della Convenzione vada di pari passo con altre iniziative fondamentali nel campo dello sviluppo e, in particolare, devono garantire che il paese interessato si faccia carico del processo e lo gestisca da solo. Per quanto riguarda gli obiettivi dell’Unione europea in relazione alla conferenza di Madrid, in primo luogo, la Commissione è particolarmente lieta che quattro deputati del Parlamento europeo facciano parte della delegazione della Comunità a tale conferenza. La Convenzione sta entrando nel suo secondo decennio e deve adattarsi alle nuove sfide e approfittare delle nuove opportunità. Ciò vuol dire rivedere le misure che vengono adottate mediante la Convenzione, con l’obiettivo di ottimizzare l’efficacia e l’efficienza del nostro lavoro nel campo della lotta contro il degrado del suolo e la povertà. Tenendo a mente tutto ciò, il principale obiettivo dell’Unione in vista della conferenza di Madrid è l’adozione del piano strategico decennale per migliorare l’attuazione della Convenzione, il quale è stato stilato da un gruppo di lavoro in conformità con le conclusioni dell’ultima Conferenza delle parti, che si è tenuta nel 2005. Tale piano, che gode del forte sostegno dell’Unione europea, rappresenta la comune visione riveduta delle parti della direzione strategica da assumere nell’arco dei prossimi dieci anni. Se, come speriamo, tale visione comune sarà adottata, occorrerà creare un quadro efficace per la sua attuazione, con l’obiettivo di ottimizzare l’efficacia del lavoro del segretariato della Convenzione e delle sue altre istituzioni. Infine, questo pacchetto di riforme sarà affiancato da un bilancio realistico, che sia accettabile per tutte le parti, stabilendo una disposizione per le spese che sia in linea con le attività pianificate, e che risponda a requisiti molto rigorosi di trasparenza e chiarezza. A luglio, come ha detto il Presidente in carica del Consiglio, le conclusioni del Consiglio “Affari generali e relazioni esterne” ha adottato l’approccio generale di cui ho parlato."@it12
"Pone Pirmininke, ponios ir ponai, nuo pat Jungtinių Tautų konvencijos dėl kovos su dykumėjimu pasirašymo 1994 m. Europos Bendrija skyrė daug reikšmės jos poveikiui, mažinant skurdą. Konvencija buvo parengta kaip pagrindinis įrankis, skirtas padėti įgyvendinti tvaraus dirvos naudojimo tikslą, siekiant kovoti su badu ir skurdu. Komisija ir toliau mano, kad šiai Konvencijai tenka svarbus vaidmuo kovojant prieš skurdą ir dykumėjimą; ši Konvencija vis dar yra unikalus forumas, turintis būtinąją kompetenciją ir patirtį išmokti pamokas bei kurti naujus metodus, skirtus kovoti su dirvos blogėjimu, ir yra pasiekusi daug rezultatų, tačiau visi žinome, kad dar labai daug reikia padaryti. Šiuo metu Konvencijos darbas sutelktas į svarbiausius veiksmų įgyvendinimo (pavyzdžiui, integracijos ir darnos) klausimus, kurie sprendžiami strateginiais bendradarbiavimo pagrindais. Kenčiančios valstybės, taip valstybės donorės turi užtikrinti, kad Konvencijos plėtra būtų artimai susieta su kitomis svarbiomis plėtros iniciatyvomis; ypač svarbu užtikrinti, kad atitinkama valstybė pati būtų proceso savininkė ir jį valdytų. Kalbant apie Europos Sąjungos tikslus Madride organizuojamoje konferencijoje, pirmiausia, Komisijai yra labai malonu, kad į konferenciją vykstančios Bendrijos delegacijos sudėtyje yra keturi Europos Parlamento nariai. Prasideda antras Konvencijos gyvavimo dešimtmetis, ji turi prisitaikyti, kad galėtų reaguoti į naujus iššūkius ir išnaudoti naujas galimybes. Tai reiškia, kad reikia peržiūrėti Konvencijos pagrindu taikomas priemones, siekiant maksimalaus mūsų darbo, skirto kovai su dirvos blogėjimu ir skurdu, efektyvumo. Turint omenyje šiuos dalykus, pagrindinis ES tikslas Madrido konferencijoje – patvirtinti Konvencijos įgyvendinimo gerinimo dešimties metų strateginį planą, kurį sudarė darbo grupė, atsižvelgdama į 2005 m. įvykusios pastarosios šalių konferencijos išvadas. Šis planas, kurį tvirtai remia Europos Sąjunga, tai bendra ir atnaujinta šalių vizija, numatanti artimiausių dešimties metų strateginę kryptį. Jei, kaip mes tikimės, ši bendra vizija bus patvirtinta, turėsime sukurti efektyvų jos įgyvendinimo pagrindą, siekiant maksimalaus Konvencijos sekretoriato ir kitų jos institucijų darbo efektyvumo. Galiausiai, kartu su šiuo reformų paketu numatyta patvirtinti realistišką ir visoms šalims priimtiną biudžetą, nustatantį plane numatytas veiklas atitinkančias išlaidas ir atitinkantį labai griežtus skaidrumo ir aiškumo standartus. Kaip minėjo Tarybos Pirmininkas, liepą Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybos išvados nustatė bendrą metodą, apie kurį aš kalbėjau."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, Eiropas Kopiena uzskata, ka jau kopš Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par cīņu pret pārtuksnešošanos parakstīšanas 1994. gadā šai Konvencijai ir ļoti būtiska loma nabadzības mazināšanā. Konvenciju izstrādāja kā būtisku instrumentu, kas palīdzētu sasniegt mērķi attiecībā uz augsnes ilgtspējīgu izmantošanu, lai cīnītos pret badu un nabadzību. Komisija vēl joprojām uzskata, ka šī konvencija ir ļoti būtiska cīņas pret nabadzību un pārtuksnešošanos komponente; Konvencijas dalībvalstis vēl joprojām veido unikālu forumu, kurš ir pietiekami kompetents un zinošs, lai apgūtu jaunu informāciju un izstrādātu jaunas pieejas cīņai pret augsnes noplicināšanu, un tas ir sasniedzis lieliskus rezultātus, bet, kā jau mēs visi zinām, vēl joprojām darāmā ir daudz. Konvencijas dalībvalstu pašreizējais darbs ir vērsts uz galvenajiem jautājumiem saistībā ar darbību īstenošanu, piemēram, integrāciju un vienotību, pamatojoties uz tādu būtisku aspektu kā sadarbība. Iesaistītajām valstīm, kā arī devējām valstīm ir jānodrošina, lai Konvencijas izstrāde būtu cieši saistīta ar citām galvenajām attīstības iniciatīvām, un jo īpaši tām ir jānodrošina, lai iesaistītās valstis būtu informētas par procesu un līdzdarbotos tajā. Attiecībā uz Eiropas Savienības mērķiem saistībā ar konferenci, kas notiks Madridē, pirmkārt, Komisija īpaši atzinīgi vērtē to, ka četri Eiropas Parlamenta deputāti ir kopienas delegācijas sastāvā, kas dosies uz konferenci. Darbs pie Konvencijas notiek jau otro gadu desmitu, un tā ir jāpielāgo, lai atbilstu jaunajiem izaicinājumiem un tiktu izmantotas jaunās iespējas. Tas nozīmē arī noteikumu pārskatīšanu, kas pieņemti, pamatojoties uz Konvenciju, lai uzlabotu mūsu darba efektivitāti cīņā pret augsnes noplicināšanu un nabadzību. Paturot prātā iepriekš minēto, galvenais Eiropas Savienības mērķis attiecībā uz Madrides Konferenci ir desmitgades stratēģiskā plāna pieņemšana nolūkā uzlabot Konvencijas piemērošanu, ko izstrādāja darba grupa atbilstoši 2005. gadā notikušajā pēdējā Konvencijas dalībvalstu konferencē pieņemtajiem secinājumiem. Šis plāns, ko stingri atbalsta Eiropas Savienība, atspoguļo dalībvalstu kopīgo, aktualizēto redzējumu attiecībā uz stratēģisko virzību turpmākajos desmit gados. Ja, kā mēs ceram, šo kopīgo redzējumu pieņems, mums būs jāizstrādā efektīvi noteikumi tā piemērošanas nodrošināšanai, lai pēc iespējas uzlabotu Konvencijas sekretariāta un citu tās iestāžu darba efektivitāti. Visbeidzot šī reformu pakete būs pamatota uz izpildāmu budžetu, kas ir pieņemams visām pusēm, nodrošinot plānotajām darbībām atbilstošu izdevumu segšanu saskaņā ar ļoti stingriem pārskatāmības un saprotamības standartiem. Jūlijā, kā jau Padomes priekšsēdētājs minēja, ar Vispārējo lietu un ārējo sakaru padomes secinājumiem pieņēma vispārējo pieeju, par kuru es runāju."@lv13
"Señor Presidente, señorías, desde su firma, en el año 1994, la Comunidad Europea ha otorgado una gran importancia al papel del Convenio de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en la atenuación de la pobreza. El Convenio se desarrolló como herramienta principal para contribuir al objetivo de utilización sostenible del suelo, con el fin de luchar contra el hambre y la pobreza. La Comisión sigue considerando este Convenio como una pieza clave en la lucha conjunta contra la pobreza y la desertificación; el Convenio sigue siendo un foro único, con la competencia y experiencia necesarias para aprender lecciones y diseñar nuevos planteamientos en el modo de abordar la degradación del suelo; ha alcanzado grandes logros, pero, como todos reconocen, todavía queda mucho trabajo por hacer. El trabajo actual, en el seno del Convenio, se está orientando hacia cuestiones clave en la puesta en práctica de las actuaciones, tales como la integración y la coherencia de las mismas, dentro de marcos estratégicos de cooperación. Los países afectados, así como los países donantes, necesitan asegurarse de que el desarrollo del Convenio esté estrechamente ligado a otras iniciativas claves de desarrollo y, en particular, necesitan asegurarse de que el país concernido haga suyo el proceso y lo conduzca él mismo. En lo que se refiere a los objetivos de la Unión Europea para la conferencia que está teniendo lugar en Madrid, en primer lugar, la Comisión está particularmente satisfecha de que cuatro miembros del Parlamento Europeo sean parte de la delegación comunitaria que asiste a la conferencia. El Convenio está iniciando su segunda década y necesita adaptarse para responder a los nuevos desafíos y aprovechar las nuevas oportunidades. Esto significa revisar la acción a través del Convenio, con el fin de maximizar la eficacia y la eficiencia de nuestro trabajo al combatir la degradación de los suelos y la pobreza. En este sentido, el objetivo principal de la Unión en la conferencia de Madrid es la adopción del plan estratégico a diez años para reforzar la aplicación del Convenio, un plan elaborado por un grupo de trabajo de acuerdo con las conclusiones de la última conferencia de las partes, que tuvo lugar en 2005. Este plan, que es apoyado enérgicamente por la Unión Europea, representa la visión común y renovada de las partes sobre la dirección estratégica a seguir en los próximos diez años. Si esta visión común, como esperamos, se adopta, necesitaremos elaborar un marco eficaz de aplicación para maximizar la eficacia del trabajo de la Secretaría del Convenio y de sus demás Instituciones. Finalmente, este paquete de reforma vendrá acompañado por un presupuesto realista y aceptable por todas las partes, estableciendo una previsión de gastos en consonancia con las actividades programadas, cumpliendo normas muy rigurosas de transparencia y claridad. El pasado mes de julio, como ha dicho el representante del Consejo, el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores aprobó, en sus conclusiones, el planteamiento global al que me he referido."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, de Europese Gemeenschap hecht veel belang aan de rol van het VN-Verdrag ter bestrijding van woestijnvorming bij het terugdringen van armoede, sinds deze in 1994 werd ondertekend. Het Verdrag werd ontwikkeld als belangrijk instrument om de doelstelling van het duurzaam gebruik van de bodem te halen teneinde honger en armoede te bestrijden. De Commissie is nog steeds van oordeel dat dit Verdrag een sleutelrol kan spelen in de strijd tegen armoede en woestijnvorming; het Verdrag is nog steeds een uniek forum met de noodzakelijke bevoegdheden en ervaring om lessen te trekken en nieuwe benaderingen te ontwikkelen voor de aanpak van bodemaantasting. Zij heeft veel bereikt maar, en daar zijn we ons allemaal van bewust, er is nog veel te doen. Het huidige werk van het Verdrag is gericht op belangrijke kwesties als de tenuitvoerlegging van maatregelen zoals integratie en coherentie binnen strategische kaders voor samenwerking. De getroffen landen moeten evenals de donorlanden ervoor zorgen dat de ontplooiing van het Verdrag nauw gerelateerd wordt aan andere belangrijke ontwikkelingsinitiatieven, en meer in het bijzonder moeten zij ervoor zorgen dat het betrokken land zelf verantwoordelijk is voor het verloop van het proces en dit zelf stuurt Wat betreft de doelstellingen van de Europese Unie voor de conferentie die in Madrid wordt gehouden, is de Commissie vooral verheugd dat vier leden van het Europees Parlement deel uitmaken van de gemeenschapsdelegatie naar de conferentie. Het Verdrag gaat zijn tweede decennium in en moet zich aanpassen om aan de nieuwe uitdagingen te beantwoorden en zijn voordeel te doen met nieuwe kansen. Dit betekent herziening van maatregelen die door het Verdrag zijn getroffen om de effectiviteit en de efficiëntie van ons werk in de strijd tegen bodemaantasting en armoede te maximaliseren. Met dit in gedachten is de belangrijke doelstelling van de EU voor de conferentie van Madrid de goedkeuring van het strategisch tienjarenplan ter verbetering van de toepassing van het Verdrag, dat door een werkgroep werd opgesteld in overeenstemming met de conclusies van de laatste conferentie van partijen, die in 2005 werd gehouden. Dit plan dat krachtig wordt gesteund door de Europese Unie, vertegenwoordigt de gezamenlijke, vernieuwde visie van partijen op de strategische richting die de volgende tien jaar wordt ingeslagen. Als deze gezamenlijke visie naar wij hopen, wordt aangenomen, zullen we een effectief kader moeten scheppen voor de toepassing ervan om de effectiviteit van de werkzaamheden van het secretariaat van het Verdrag en haar andere instellingen te maximaliseren. Tot slot, dit pakket van hervormingen zal worden vergezeld van een realistische begroting die voor alle partijen aanvaardbaar is en waarbij bestedingsvoorwaarden worden vastgesteld die overeenkomen met de geplande activiteiten om zo aan zeer strenge normen van transparantie en helderheid te voldoen. Zoals de fungerend voorzitter van de Raad zei, keurde de Raad algemene zaken en externe betrekkingen in juli de aanpak als geheel, waarover ik heb gesproken, goed."@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Wspólnota Europejska przywiązuje bardzo dużą wagę do roli Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie walki z pustynnieniem w ograniczaniu ubóstwa od chwili jej podpisania w 1994 roku. Konwencja powstała jako główne narzędzie mające stanowić pomoc w osiąganiu celu zrównoważonego wykorzystywania ziemi, aby zwalczać głód i ubóstwo. Komisja w dalszym ciągu uważa, że ta konwencja jest kluczową częścią walki z ubóstwem i pustynnieniem. Konwencja jest nadal jedynym w swoim rodzaju forum posiadającym niezbędne kompetencje i doświadczenie, od którego można się uczyć i czerpać pomysły na nowe podejścia do rozwiązania problemu związanego ze spadkiem jakości ziemi. Wiele już osiągnięto, ale jak wiemy, dużo jest jeszcze do zrobienia. Obecna praca konwencji skupia się na kluczowych zagadnieniach związanych z realizacją działań, takich jak integracja i spójność w strategicznych ramach współpracy. Dotknięte kraje, jak również donatorzy, muszą zapewnić, aby rozwój konwencji był ściśle powiązany z innymi głównymi inicjatywami na rzecz rozwoju oraz w szczególności muszą zapewnić, aby zainteresowany kraj miał proces i go prowadził. W odniesieniu do celów Unii Europejskiej dotyczących konferencji mającej odbyć się w Madrycie, po pierwsze, Komisja jest w szczególności zadowolona z faktu, że czterech posłów do Parlamentu Europejskiego jest częścią delegacji Wspólnoty na konferencję. Konwencja wkracza w drugie dziesięciolecie i musi się dostosować, aby odpowiedzieć na nowe wyzwania i wykorzystać nowe możliwości. Oznacza to przegląd środków podjętych poprzez konwencję w celu zmaksymalizowania efektywności i skuteczności naszej pracy w walce z degradacją ziemi i ubóstwem. Biorąc to pod uwagę, celem UE w odniesieniu do konferencji w Madrycie jest przyjęcie dziesięcioletniego planu strategicznego, aby usprawnić realizację konwencji, powstałej w wyniku prac grupy roboczej, zgodnie z wnioskami ostatniej konferencji stron, która odbyła się w 2005 roku. Plan ten, który ma mocne poparcie Unii Europejskiej, stanowi wspólną odnowioną wizję stron dotyczącą strategicznego kierunku, który należy obrać na następne dziesięć lat. Jeśli, jak mamy nadzieję, wspólna wizja zostanie przyjęta, będziemy musieli stworzyć efektywne ramy jej realizacji w celu zmaksymalizowania skuteczności prac sekretariatu konwencji oraz innych instytucji. Wreszcie temu pakietowi refom będzie towarzyszyć realistyczny budżet będący do przyjęcia dla wszystkich stron, umożliwiający wydatki zgodne z zaplanowanymi działaniami, przy zachowaniu rygorystycznych standardów przejrzystości i jasności. W lipcu urzędujący przewodniczący Rady powiedział, że Komisja ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych przyjęła całościowe podejście, o którym mówiłem."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, desde que a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação foi assinada em 1994, a Comunidade Europeia sempre atribuiu uma grande importância ao papel que a mesma desempenha no âmbito da redução da pobreza. A Convenção foi criada como um instrumento fundamental para ajudar a alcançar o objectivo do uso sustentável do solo, a fim de combater a fome e a pobreza. No entender da Comissão, esta Convenção continua a ser um instrumento fundamental na luta contra a pobreza e a desertificação; a Convenção continua a ser também um fórum único, com a competência e a experiência necessárias para transmitir ensinamentos e elaborar novas estratégias tendentes a combater a deterioração do solo, e já conseguiu fazer muito neste domínio, mas, como todos sabem, há ainda muito trabalho a fazer. O trabalho actualmente desenvolvido pela Convenção incide sobre questões chave na implementação de acções, como a integração e a coerência, dentro de quadros de cooperação estratégicos. Os países afectados, assim como os países doadores, têm o dever de zelar por que o desenvolvimento da Convenção esteja estreitamente ligado a outras iniciativas chave em matéria de desenvolvimento e, em particular, de assegurar que o país em causa considere o processo como seu e o conduza ele próprio. No que se refere aos objectivos da União Europeia para a conferência a realizar Madrid, gostaria de dizer, em primeiro lugar, que Comissão saúda particularmente o facto de quatro membros do Parlamento Europeu fazerem parte da delegação comunitária à conferência. A Convenção está entrar na sua segunda década de existência e precisa de ser adaptada no sentido de responder a novos desafios e de aproveitar novas oportunidades. Significa isto que as medidas que são tomadas por via da Convenção têm de ser revistas a fim de maximizar o efeito e a eficiência dos esforços que envidamos para combater a degradação do solo e a pobreza. Assim, o principal objectivo da UE para a conferência de Madrid consiste na adopção do plano estratégico decenal para melhorar a aplicação da Convenção, que foi elaborado por um grupo de trabalho de acordo com as conclusões da última conferência das partes, realizada em 2005. Este plano, que é fortemente apoiado pela União Europeia, representa a visão comum e renovada das partes sobre a orientação estratégica a seguir nos próximos dez anos. Se, tal como esperamos, esta visão comum vier a ser adoptada, teremos de criar um quadro de aplicação eficaz para maximizar a eficiência do trabalho do Secretariado da Convenção e das suas outras instituições. Por último, este pacote de reformas será acompanhado por um orçamento realista e aceitável para todas as partes, estabelecendo uma previsão de despesas consentânea com as actividades programadas e preenchendo normas muito rigorosas em matéria de transparência e clareza. No passado mês de Julho, como o Presidente em exercício do Conselho teve ocasião de dizer, as conclusões do Conselho “Assuntos Gerais e Relações Externas” adoptaram a abordagem que acabei de referir."@pt17
"Señor Presidente, señorías, desde su firma, en el año 1994, la Comunidad Europea ha otorgado una gran importancia al papel del Convenio de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en la atenuación de la pobreza. El Convenio se desarrolló como herramienta principal para contribuir al objetivo de utilización sostenible del suelo, con el fin de luchar contra el hambre y la pobreza. La Comisión sigue considerando este Convenio como una pieza clave en la lucha conjunta contra la pobreza y la desertificación; el Convenio sigue siendo un foro único, con la competencia y experiencia necesarias para aprender lecciones y diseñar nuevos planteamientos en el modo de abordar la degradación del suelo; ha alcanzado grandes logros, pero, como todos reconocen, todavía queda mucho trabajo por hacer. El trabajo actual, en el seno del Convenio, se está orientando hacia cuestiones clave en la puesta en práctica de las actuaciones, tales como la integración y la coherencia de las mismas, dentro de marcos estratégicos de cooperación. Los países afectados, así como los países donantes, necesitan asegurarse de que el desarrollo del Convenio esté estrechamente ligado a otras iniciativas claves de desarrollo y, en particular, necesitan asegurarse de que el país concernido haga suyo el proceso y lo conduzca él mismo. En lo que se refiere a los objetivos de la Unión Europea para la conferencia que está teniendo lugar en Madrid, en primer lugar, la Comisión está particularmente satisfecha de que cuatro miembros del Parlamento Europeo sean parte de la delegación comunitaria que asiste a la conferencia. El Convenio está iniciando su segunda década y necesita adaptarse para responder a los nuevos desafíos y aprovechar las nuevas oportunidades. Esto significa revisar la acción a través del Convenio, con el fin de maximizar la eficacia y la eficiencia de nuestro trabajo al combatir la degradación de los suelos y la pobreza. En este sentido, el objetivo principal de la Unión en la conferencia de Madrid es la adopción del plan estratégico a diez años para reforzar la aplicación del Convenio, un plan elaborado por un grupo de trabajo de acuerdo con las conclusiones de la última conferencia de las partes, que tuvo lugar en 2005. Este plan, que es apoyado enérgicamente por la Unión Europea, representa la visión común y renovada de las partes sobre la dirección estratégica a seguir en los próximos diez años. Si esta visión común, como esperamos, se adopta, necesitaremos elaborar un marco eficaz de aplicación para maximizar la eficacia del trabajo de la Secretaría del Convenio y de sus demás Instituciones. Finalmente, este paquete de reforma vendrá acompañado por un presupuesto realista y aceptable por todas las partes, estableciendo una previsión de gastos en consonancia con las actividades programadas, cumpliendo normas muy rigurosas de transparencia y claridad. El pasado mes de julio, como ha dicho el representante del Consejo, el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores aprobó, en sus conclusiones, el planteamiento global al que me he referido."@ro18
"Pán predsedajúci, dámy a páni, Európske spoločenstvo pripisuje veľký význam úlohe Dohovoru Organizácie spojených národov o boji proti rozširovaniu púšte v rámci znižovania chudoby, odkedy bol podpísaný v roku 1994. Dohovor bol navrhnutý ako základný nástroj na pomoc pri plnení cieľov trvalo udržateľného využívania pôdy, s cieľom bojovať proti hladomoru a chudobe. Komisia stále považuje tento dohovor za kľúčovú súčasť boja proti chudobe a rozširovaniu púšte. Dohovor je stále jedinečným fórom s potrebnou právomocou a skúsenosťami na výmenu skúseností a určovanie nových prístupov k riešeniu znehodnotenia pôdy a dosiahli sme vďaka nemu už veľmi veľa, ale ako všetci vieme, je toho potrebné urobiť ešte veľmi veľa. V súčasnosti sa činnosť dohovoru zameriava na kľúčové otázky vykonávania opatrení, akými sú integrácia a koherentnosť v strategických rámcoch pre spoluprácu. Dotknuté krajiny, ako aj krajiny poskytujúce pomoc, musia zabezpečiť, aby sa dohovor rozvíjal v úzkom prepojení s ostatnými kľúčovými rozvojovými iniciatívami, a najmä musia zabezpečiť, že príslušné krajiny sú zodpovedné za proces a samé ho riadia. Pokiaľ ide o ciele Európskej únie, ktoré hodlá presadzovať na konferencii v Madride, v prvom rade Komisiu osobitne teší, že členmi delegácie Spoločenstva na konferencii sú štyria poslanci Európskeho parlamentu. Dohovor nastupuje do druhého desaťročia svojho vykonávania a je nutné prispôsobiť ho, s cieľom reagovať na nové výzvy, vyžívať výhody nových možností. Znamená to preskúmanie opatrení, ktoré sa prostredníctvom dohovoru prijímajú, s cieľom maximalizovať účinnosť a efektívnosť našej činnosti v oblasti boja proti degradácii pôdy a chudobe. Vzhľadom na uvedené je hlavným cieľom EÚ, ktorý hodlá presadzovať na konferencii v Madride, prijatie desaťročného strategického plánu na zlepšenie uplatňovania dohovoru, ktorý vypracovala pracovná skupina v súlade so závermi poslednej konferencie strán dohovoru, ktorá sa konala v roku 2005. Európska únia vo veľkej miere podporuje tento plán, ktorý predstavuje spoločnú obnovenú víziu strán týkajúcu sa strategického smerovania, ktoré sa má určiť na nasledujúcich desať rokov. Ak bude, ako dúfame, táto spoločná vízia prijatá, bude nutné, aby sme vytvorili účinný rámec uplatňovania, s cieľom maximalizovať efektívnosť činnosti sekretariátu dohovoru a jeho iných inštitúcií. A na záver tento balík reforiem bude podporovať realistický rozpočet, ktorý je prijateľný pre všetky strany a v ktorom sa stanovujú výdavkové položky, ktoré sú v súlade s plánovanými opatreniami a ktoré spĺňajú veľmi prísne normy transparentnosti a prehľadnosti. Ako povedal pán úradujúci predseda Rady, v júli Rada pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy vo svojich záveroch prijala celkový prístup, o ktorom som hovoril."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, Evropska skupnost konvenciji Združenih narodov o boju proti dezertifikaciji pripisuje pomembno vlogo pri zmanjševanju revščine, odkar je bila podpisana leta 1994. Konvencija je bila oblikovana kot glavno sredstvo za pomoč pri doseganju cilja trajnostne uporabe tal v okviru boja proti lakoti in revščini. Komisija še vedno meni, da je konvencija ključen element boja proti revščini in dezertifikaciji ter je edinstveni forum, ki lahko zaradi ustrezne usposobljenosti in izkušenj pridobiva nova spoznanja in oblikuje nove pristope za obravnavanje poslabšanja tal, pri čemer je veliko že dosegla, česar se vsi zavedamo, vendar je treba še veliko narediti. Sedanje delo konvencije se osredotoča na ključna vprašanja izvajanja ukrepov, kot sta vključevanje in skladnost, v strateških okvirih za sodelovanje. Zadevne države kot tudi države donatorke morajo zagotoviti, da bo razvoj konvencije tesno povezan z drugimi ključnimi razvojnimi pobudami ter zlasti da je zadevna država odgovorna za ukrepe in jih sama upravlja. V zvezi s cilji Evropske unije za konferenco, ki bo potekala v Madridu, je Komisija zlasti zadovoljna, da so štirje poslanci Evropskega parlamenta del delegacije Skupnosti za to konferenco. Konvencija vstopa v drugo desetletje in se mora prilagoditi, da se bo lahko ustrezno odzivala na nove izzive in izkoristila nove priložnosti. To pomeni, da je treba pregledati ukrepe, ki se sprejemajo v skladu s konvencijo, zato da se bosta učinkovitost in uspešnost našega dela v boju proti degradaciji tal in revščini čim bolj povečali. Ob upoštevanju tega je glavni cilj EU za konferenco v Madridu sprejetje desetletnega strateškega načrta za izboljšanje uporabe konvencije, ki ga je pripravila delovna skupina v skladu s sklepi zadnje konference pogodbenic, ki je potekala leta 2005. Ta načrt, ki ga Evropska unija odločno podpira, predstavlja skupno prenovljeno vizijo pogodbenic glede strateške usmeritve, ki naj bi prevladala naslednjih deset let. Če bo, kot upamo, ta skupna vizija sprejeta, bomo morali oblikovati učinkovit okvir za njeno uporabo, zato da se bo povečala učinkovitost dela sekretariata konvencije in drugih njenih institucij. Končno bo ta paket reform imel realen proračun, ki je sprejemljiv za vse pogodbenice in bo določil rezervacijo izdatkov v skladu z načrtovanimi dejavnostmi, ki izpolnjujejo zelo stroge standarde preglednosti in jasnosti. Julija, kot je rekel predsednik Sveta, je bil s sklepi Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose sprejet splošen pristop, o katerem sem govoril."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! EU har sedan undertecknandet 1994 lagt stor vikt vid den funktion som FN:s konvention om bekämpning av ökenspridning fyller för att lindra fattigdomen. Konventionen utformades som ett centralt verktyg för att bidra till att nå målet med ett hållbart utnyttjande av marken, för att bekämpa svält och fattigdom. Kommissionen anser fortfarande att konventionen är en viktig del i kampen mot fattigdom och ökenspridning. Den är fortfarande ett unikt forum, med den kompetens och erfarenhet som krävs för att dra lärdomar och utforma nya strategier för att hantera markförstöringen. Mycket har åstadkommits, men som vi alla vet återstår också mycket att göra. Det nuvarande arbetet i konventionen är inriktat på centrala frågor kring genomförandet av åtgärder, såsom integration och sammanhållning, inom strategiska samarbetsramar. De länder som berörs, liksom givarländerna, måste se till att konventionens utveckling är nära kopplad till andra centrala utvecklingsinitiativ. Framför allt måste de se till att det berörda landet äger och styr processen själv. När det gäller EU:s mål för den konferens som ska hållas i Madrid är kommissionen för det första särskilt glad över att fyra av Europaparlamentets ledamöter ingår i EU:s konferensdelegation. Konventionen går in i sitt andra årtionde och måste anpassas för att bemöta nya utmaningar och utnyttja nya möjligheter. Detta innebär att man måste se över åtgärder som vidtas i kraft av konventionen för att maximera effektiviteten och verkan av vårt arbete i kampen mot markförstöring och fattigdom. Med detta i åtanke är EU:s viktigaste mål för Madridkonferensen att den strategiska tioårsplanen för att förbättra konventionens genomförande antas. Planen har utformats av en arbetsgrupp i enlighet med slutsatserna från den senaste partskonferensen, som hölls 2005. Denna plan, som har starkt stöd av EU, representerar parternas gemensamma, nya vision av strategin för de närmaste tio åren. Om denna gemensamma vision antas, vilket vi hoppas, kommer vi att behöva skapa en effektiv ram för dess tillämpning för att arbetet inom konventionens sekretariat och dess övriga institutioner ska bli så effektivt som möjligt. Slutligen kommer det här reformpaketet att åtföljas av en realistisk budget som alla parter kan godta, där utgifter som är i linje med planerade verksamheter fastställs och där mycket höga normer för öppenhet och tydlighet uppfylls. Som rådsordföranden nämnde har rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) antagit slutsatser om den allmänna strategi jag har redogjort för."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph