Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-217"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.22.3-217"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Pane předsedo, na začátek bych se chtěl omluvit hlavně našim tlumočníkům, protože jsem si nepřipravil žádný písemný projev, a proto jsem jim dopředu žádný projev nemohl dát k dispozici. Slibuji ale, že se budu snažit hovořit velmi pomalu a také velmi stručně. Věc je totiž jasná. Dovolte mi na začátek, abych jako předseda Výboru pro životní prostředí přivítal fakt, že portugalské předsednictví si problém dezertifikace a problém nedostatku vody vytklo jako jeden z hlavních cílů svého programu a svého předsednictví. Proto jsem také samozřejmě uvítal organizaci nadcházející konference, která zde byla na začátku zmíněna. Víte, že tento Parlament i celá Evropská unie si vzali klimatické změny jako jednu z hlavních výzev na nadcházející období a víme, že nedostatek vody a postupující dezertifikace s těmito klimatickými změnami přímo souvisí. Je totiž jejich reálným dopadem. Já patřím osobně k těm lidem, kteří myslí, že bychom se možná měli více připravit na nadcházející dopady klimatických změn, než-li se snažit je zoufale zastavit, protože naše snažení pravděpodobně nebude úspěšné. Ale dnes je jisté, že se Evropa, hlavně její jižní části, budou potýkat s nedostatkem vody a se ztrátami v oblasti kvality půdy. Z debat o klimatologii je mi jasné, že se vytváří jakýsi začarovaný kruh, že vodní ztráty v atmosféře způsobují další dezertifikaci a ta způsobuje následně další ohřev klimatu, takže přetětí tohoto začarovaného kruhu bude velmi obtížné. Chtěl bych se zeptat Komise i Rady jménem svého výboru: Jaké konkrétní kroky hodlá Komise i Rada v této oblasti přijmout a zda-li je dnes jasné, co je možno učinit na úrovni národních vlád a co je možno učinit na úrovni celé Evropy?"@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand! Først vil jeg gerne undskylde over for tolkene, at jeg ikke har udfærdiget noget skriftligt, og derfor kunne jeg ikke udlevere mit indlæg på skrift til dem på forhånd. Jeg vil imidlertid gøre mit bedste for at tale langsomt og præcist, fordi det emne, jeg vil tale om, i sig selv er klart. Som formand for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed vil jeg gerne rose det portugisiske formandskab for at have gjort spørgsmålet om ørkendannelse og vandmangel til et af hovedspørgsmålene på sit program. Derfor glæder jeg mig især over den kommende konference, som blev nævnt tidligere. De er klar over, at Parlamentet og EU som helhed har defineret klimaændringer som en af de største udfordringer i den kommende periode, og det er velkendt, at vandmangel og den tiltagende ørkendannelse er uomtvistelige konsekvenser af klimaændringerne. Jeg hører til dem, der er overbevist om, at vi skal forberede os på klimaændringernes virkninger i stedet for desperat at forsøge at bremse dem, fordi vores bestræbelser i den retning efter al sandsynlighed vil slå fejl. I dag ved vi helt sikkert, at Europa, især de sydlige dele, vil skulle kæmpe med vandmangel og jordforringelse. Klimadiskussionerne har lært os, at vandtab i atmosfæren forårsager yderligere ørkendannelse, som igen fremkalder yderligere opvarmning af klimaet. Det bliver meget vanskeligt at bryde ud af denne onde cirkel. Mit spørgsmål til Kommissionen og Rådet på mit udvalgs vegne er følgende: Hvilke praktiske skridt har Kommissionen og Rådet planer om at tage? Ved man i dag, hvad der kan gøres på medlemsstatsniveau, og hvad der kan gøres på europæisk plan?"@da2
". Herr Präsident! Zunächst möchte ich mich bei den Dolmetschern entschuldigen, da ich nichts schriftlich vorbereitet habe und ihnen im Vorfeld demzufolge auch keine Textfassung meines Redebeitrags habe zukommen lassen können. Ich werde mich aber bemühen, langsam und deutlich zu sprechen, zumal das Thema, das ich ansprechen möchte, an sich klar ist. Als Vorsitzender des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit möchte ich der portugiesischen Präsidentschaft ein Lob dafür aussprechen, dass das Thema Wüstenbildung und Wasserverknappung zu den Hauptzielen ihres Programms gehört. Deshalb freue ich mich besonders auf die bereits erwähnte bevorstehende Konferenz. Sie alle wissen, dass das Parlament und die EU als Ganzes den Klimawandel als eines der größten Probleme der nächsten Zeit betrachten, und es ist hinlänglich bekannt, dass Wasserverknappung und fortschreitende Wüstenbildung unbestreitbare Folgen des Klimawandels sind. Ich gehöre zu denen, die überzeugt sind, dass wir uns auf die Auswirkungen des Klimawandels vorbereiten müssen, statt verzweifelt zu versuchen, ihn aufzuhalten, denn all unsere Bemühungen in dieser Richtung werden vermutlich scheitern. Heute wissen wir mit Sicherheit, dass Europa, insbesondere der südliche Teil, mit Wassermangel und Bodenverschlechterung fertig werden muss. Klimaforschungsdebatten haben uns gelehrt, dass der atmosphärische Wasserverlust die Wüstenbildung weiter vorantreibt und dass sich dadurch das Klima noch weiter erwärmt. Aus diesem Teufelskreis auszubrechen dürfte sehr schwierig sein. Ich habe deshalb im Namen meines Ausschusses folgende Frage an die Kommission und den Rat: Welche praktischen Schritte wollen die Kommission und der Rat unternehmen? Ist bereits klar, was in den Mitgliedstaaten und was auf europäischer Ebene getan werden kann?"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να ζητήσω συγνώμη από τους διερμηνείς, καθώς δεν ετοίμασα κάτι γραπτό και, επομένως, δεν μπόρεσα να τους δώσω εκ των προτέρων ένα γραπτό κείμενο της ομιλίας μου. Θα βάλω, ωστόσο, τα δυνατά μου να μιλάω αργά και συνοπτικά, δεδομένου ότι το θέμα για το οποίο θα μιλήσω είναι σαφές αυτό καθεαυτό. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, θέλω να επαινέσω την πορτογαλική Προεδρία που έθεσε ως έναν από τους βασικούς στόχους του προγράμματός της το θέμα της απερήμωσης και της έλλειψης νερού. Αυτός, άλλωστε, είναι ο λόγος που επικροτώ ιδιαιτέρως την προσεχή διάσκεψη, για την οποία έγινε λόγος νωρίτερα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ΕΕ, συνολικά, έχουν θέσει την αλλαγή του κλίματος ως μία από τις βασικές προκλήσεις για το προσεχές διάστημα, και είναι πολύ γνωστό ότι η έλλειψη νερού και η προοδευτική απερήμωση είναι αναπόδραστες συνέπειες της αλλαγής του κλίματος. Συγκαταλέγομαι μεταξύ εκείνων που είναι πεπεισμένοι πως πρέπει να προετοιμαστούμε για τον αντίκτυπο της αλλαγής του κλίματος, αντί να επιχειρούμε απελπισμένα να τον αναχαιτίσουμε, διότι οι προσπάθειές μας προς αυτήν την κατεύθυνση πιθανόν να αποτύχουν. Σήμερα γνωρίζουμε μετά πάσας βεβαιότητας ότι η Ευρώπη, ιδίως οι νότιες περιοχές της, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις νερού και την αποσάθρωση του εδάφους. Οι κλιματολογικές συζητήσεις μάς διδάσκουν ότι η απώλεια του νερού που εξατμίζεται προκαλεί περαιτέρω απερήμωση, η οποία με τη σειρά της ευθύνεται για την περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας. Το να ξεφύγουμε από αυτόν τον φαύλο κύκλο θα αποδειχτεί πολύ δύσκολο. Η ερώτησή μου προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο εξ ονόματος της επιτροπής μου είναι η ακόλουθη: ποια είναι τα πρακτικά βήματα στα οποία προτίθενται να προβούν η Επιτροπή και το Συμβούλιο; Είναι σήμερα σαφές το τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο κρατών μελών και τι μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο;"@el10
"Mr President, first of all I would like to apologise to the interpreters, as I have not prepared anything in writing and I therefore was not able to provide them with a written text of my contribution in advance. I will, however, do my best to speak slowly and concisely, as the issue I am about to address is, in itself, clear. As the Chairman of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, I would like to commend the Portuguese Presidency for having set as one of the main goals of its programme the issue of desertification and water shortage. That is also why I particularly welcome the upcoming conference, mentioned earlier. You are well aware of the fact that this Parliament and the EU as a whole has adopted climate change as one of the principal challenges for the period ahead and it is well known that water shortage and advancing desertification are incontrovertible consequences of climate change. I am amongst those who are convinced that we should be preparing for the impact of climate change, rather than desperately attempting to arrest it, because our efforts in that direction are likely to fail. Today we know as a matter of certainty that Europe, particularly its southern regions, will have to cope with water shortages and soil degradation. Climatological debates teach us that atmospheric water loss causes further desertification, which in turn is responsible for further climate warming. Breaking out of this vicious circle will prove to be very difficult. My question to the Commission and the Council on behalf of my committee is as follows: what are the practical steps that the Commission and the Council aim to take? Is it clear today what can be done at Member State level and what can be done at European level?"@en4
"Señor Presidente, en primer lugar, me gustaría pedir disculpas a los intérpretes por no haber preparado nada por escrito por lo que no pude ofrecerles previamente un texto escrito sobre mi aportación. No obstante, haré todo lo posible para hablar lentamente y de forma concisa, puesto que la cuestión que voy a tratar es, en sí, clara. Como Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, me gustaría elogiar a la Presidencia portuguesa por haber establecido como uno de los objetivos principales de su programa la cuestión de la desertificación y la escasez de agua. Por eso, también acojo con especial satisfacción la futura conferencia mencionada anteriormente. Ustedes son conscientes del hecho de que este Parlamento y la UE hayan adoptado en conjunto el cambio climático como uno de los principales retos para el período que se avecina y de todos es sabido que la escasez de agua y la desertificación galopante son consecuencias indiscutibles del cambio climático. Soy de los que están convencidos de que deberíamos prepararnos para el impacto del cambio climático, en lugar de intentar desesperadamente detenerlo, porque nuestros esfuerzos en ese sentido es probable que fracasen. Hoy tenemos la seguridad de que Europa, sobre todo en las regiones meridionales, tendrá que enfrentarse a la escasez de agua y al deterioro del suelo. Los debates climatológicos nos demuestran que la pérdida de agua atmosférica provoca una mayor desertificación que, a su vez, es responsable de un mayor calentamiento climático. Será muy difícil romper este círculo vicioso. Mi pregunta a la Comisión y al Consejo en nombre de mi comisión es la siguiente: ¿cuáles son las medidas prácticas que la Comisión y el Consejo tienen intención de adoptar? ¿Está claro ahora lo que puede hacerse en el ámbito de cada Estado miembro y lo que puede hacerse a escala comunitaria?"@es21
"Austatud juhataja, esmalt soovin vabandada tõlkide ees, kuna ma ei ole midagi kirjalikult ette valmistanud ja seetõttu ei ole mul olnud võimalik esitada neile eelnevalt oma ettekande kirjalikku teksti. Sellegipoolest annan oma parima, et rääkida aeglaselt ja lühidalt, sest teema, millest kõnelen, on oma iseloomult arusaadav. Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni esimehena sooviksin tunnustada Portugali eesistujariigina selle eest, et ta on oma programmis seadnud üheks tähtsamaks eesmärgiks tegelemise kõrbestumise ja veepuuduse probleemidega. See on üks põhjuseid, miks ma eriliselt tervitan eelmainitud saabuvat konverentsi. Te olete hästi teadlikud asjaolust, et parlament ja EL tervikuna peab kliimamuutust eelseisva perioodi peamiseks väljakutseks ning samuti on hästi teada, et veepuudus ja jätkuv kõrbestumine on kliimamuutuse pöördumatud tagajärjed. Ma kuulun nende hulka, kes on veendunud selles, et me peame ette valmistuma kliimamuutuse mõju suhtes, selle asemel, et püüda seda meeleheitlikult ohjeldada, sest tõenäoliselt meie jõupingutused selles suunas on määratud luhtuma. Tänapäeval teame kindla tõsiasjana, et Euroopa ja eriti selle lõunapoolsed piirkonnad peavad hakkama toime tulema veepuuduse ja pinnase degradatsiooniga. Aruteludest kliimateemadel selgub, et atmosfääriõhu kuivus põhjustab jätkuvat kõrbestumist, mis omakorda toob kaasa edasise kliima soojenemise. Sellest nõiaringist väljamurdmine osutub väga raskeks. Minu küsimus oma komisjoni nimel komisjonile ja nõukogule on järgmine: milliseid praktilisi samme kavatsevad astuda komisjon ja nõukogu? Kas tänasel päeval on selge, mida on võimalik ette võtta liikmesriikide tasemel ja mida saab teha Euroopa tasemel?"@et5
". Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan pahoitella tulkeille, etten ole valmistellut mitään kirjallisena, minkä vuoksi minulla ei ollut antaa heille puhettani kirjallisena etukäteen. Teen kuitenkin parhaani puhuakseni hitaasti ja ytimekkäästi, sillä itse käsiteltävä aihe on selkeä. Haluaisin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa kiittää puheenjohtajavaltio Portugalia siitä, että se on asettanut ohjelmansa yhdeksi päätavoitteeksi aavikoitumisen ja vesipulan. Sen vuoksi olen erityisen tyytyväinen täällä aiemmin mainitun konferenssin järjestämiseen. Olette varmasti hyvin perillä siitä, että tämä parlamentti ja koko EU pitävät ilmastonmuutosta suurimpana tulevaisuuden haasteena, ja on hyvin tiedossa, että vesipula ja etenevä aavikoituminen ovat ilmastonmuutoksen kiistattomia seurauksia. Kuulun niihin, jotka ovat vakuuttuneita siitä, että meidän on valmistauduttava ilmastonmuutoksen seurauksiin sen sijaan, että yrittäisimme epätoivoisesti sen pysäyttämistä, sillä sensuuntaiset yritykset todennäköisesti epäonnistuvat. Varma tosiasia on, että Euroopan ja etenkin sen eteläisten alueiden on selviydyttävä vesipulasta ja maaperän köyhtymisestä. Ilmastokeskustelut ovat opettaneet, että ilmakehän vedenhukka jouduttaa aavikoitumista, joka puolestaan jouduttaa ilmaston lämpenemistä. Tämän noidankehän rikkominen on erittäin vaikeaa. Esittäisinkin komissiolle ja neuvostolle valiokuntani puolesta seuraavan kysymyksen: mihin käytännön toimiin komissio ja neuvosto aikovat ryhtyä? Onko selvyyttä siitä, mitä voidaan tehdä jäsenvaltioissa ja mitä Euroopassa?"@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord m'excuser auprès des interprètes car je n'ai rien préparé par écrit. Je ne pouvais donc pas leur soumettre à l'avance le document de mon intervention. Je vais cependant faire de mon mieux pour m'exprimer lentement et de manière claire car la question que je vais vous adresser est en elle-même assez simple. En tant que président de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, je voudrais faire l'éloge de la présidence portugaise pour avoir défini comme l'un des objectifs principaux de son programme la question de la désertification et de la pénurie d'eau. C'est pourquoi j'accueille avec une grande joie la prochaine conférence mentionnée précédemment. Nous savons tous que ce Parlement et l'ensemble de l'Union européenne considèrent les changements climatiques comme le principal défi à relever pour l'avenir et il va de soi que la pénurie d'eau et l'avancée de la désertification constituent des conséquences indéniables des changements climatiques. Je fais partie de ceux qui sont convaincus que nous devrions nous préparer à faire face aux retombées des changements climatiques plutôt que d'essayer désespérément de les combattre car tous nos efforts en ce sens resteront probablement vains. Désormais, nous sommes certains que l'Europe, notamment les régions du sud, devra faire face à des pénuries d'eau et à une dégradation du sol. Les débats entre climatologues nous apprennent que la perte d'eau atmosphérique entraîne une avancée de la désertification, responsable à son tour d'une augmentation du réchauffement climatique. Sortir de ce cercle vicieux s'avérera très difficile. La question que j'adresse à la Commission et au Conseil au nom de la commission à laquelle j'appartiens est la suivante: quelles sont les mesures concrètes la Commission et le Conseil entendent-ils prendre? Comment peut-on définir clairement aujourd'hui le rôle des États membres et de l'Union européenne ?"@fr8
"Elnök úr! Először is szeretnék elnézést kérni a tolmácsoktól, mivel nem készítettem semmit írásban és ezért nem tudtam előre odaadni nekik felszólalásom írásbeli szövegét. Azonban a tőlem telhető legtöbbet megteszem, hogy lassan és röviden beszéljek, mivel a kérdés, amellyel foglalkozni fogok, egyértelmű. A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság elnökeként szeretném megdicsérni a portugál elnökséget, hogy programjának egyik legfőbb céljává tette az elsivatagosodás és vízhiány kérdését. Emiatt üdvözlöm különösen a korábban említett, közelgő konferenciát. Jól tudják, hogy ez a Parlament és az egész EU is az előttünk álló időszak egyik legfőbb kihívásaként fogadta el az éghajlatváltozást és köztudott, hogy a vízhiány és az elsivatagosodás elhatalmasodása az éghajlatváltozás megfordíthatatlan következményei. Azok közé tartozom, akiknek meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás hatására kellene felkészülnünk, ahelyett, hogy kétségbeesetten próbálnánk feltartóztatni azt, mert az ebbe az irányba tett erőfeszítéseink valószínűleg kudarcot vallanak. Ma teljes bizonyossággal tudjuk, hogy Európának – különösen déli régióinak – meg kell majd birkóznia a vízhiánnyal és a talajdegradációval. Az éghajlattal foglalkozó viták azt mondják, hogy az atmoszférában a vízveszteség további elsivatagosodást okoz, ami viszont a további éghajlat-felmelegedésért felelős. Nagyon nehéz lesz kitörni ebből az ördögi körből. A bizottságom részéről kérdésem a Bizottsághoz és a Tanácshoz a következő: milyen gyakorlati lépéseket tervez tenni a Bizottság és a Tanács? Egyértelmű ma már, hogy mi tehető tagállami szinten és mi tehető európai szinten?"@hu11
". Signor Presidente, prima di tutto vorrei chiedere scusa agli interpreti, dal momento che non ho preparato niente di scritto e non ho pertanto avuto modo di dare loro una copia scritta del mio intervento in anticipo. Farò comunque del mio meglio per parlare lentamente e in modo coinciso, poiché la questione che affronterò è di per sé chiara. In qualità di presidente della commissione per l’ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare, vorrei ringraziare la Presidenza portoghese per aver fissato come uno dei principali obiettivi del suo programma la questione della desertificazione e della scarsità di acqua. E’ per questo motivo che accolgo con favore l’imminente conferenza di cui sopra. Siete ben consapevoli del fatto che questo Parlamento e l’Unione europea hanno adottato il cambiamento climatico come una delle sfide principali per il prossimo futuro ed è ben noto che la scarsità di acqua e l’avanzare della desertificazione sono delle conseguenze incontrovertibili del cambiamento climatico. Sono fra coloro che sono convinti che dobbiamo prepararci in vista delle conseguenze del cambiamento climatico, piuttosto che tentare disperatamente di fermarlo, perché i nostri sforzi in tale direzione probabilmente saranno vani. Oggi sappiamo con certezza che l’Europa, soprattutto nelle sue regioni meridionali, dovranno fare i conti con la scarsità di acqua e il degrado del suolo. I dibattiti sul clima ci insegnano che la perdita atmosferica di acqua causa un’ulteriore desertificazione, la quale a sua volta contribuisce a esacerbare il riscaldamento del clima. Sarà molto difficile uscire da questo circolo vizioso. La mia domanda alla Commissione e al Consiglio, a nome della mia commissione, è la seguente: quali sono i passi concreti che la Commissione e il Consiglio intendono compiere? E’ oggi chiaro cosa può essere fatto a livello degli Stati membri e cosa può essere fatto a livello europeo?"@it12
"Pone Pirmininke, pirmiausia norėčiau atsiprašyti vertėjų, kad neparuošiau nieko raštu, todėl negalėjau iš anksto jiems pateikti savo pasisakymo rašytinio teksto. Tačiau labai stengsiuosi kalbėti lėtai ir glaustai, kad klausimas, kurį ketinu nagrinėti, būtų suprantamas. Kaip Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pirmininkas, norėčiau pagirti Pirmininkaujančiąją valstybę Portugaliją už tai, kad savo programoje dykumėjimą ir vandens trūkumą nurodė kaip vieną pagrindinių klausimų. Štai kodėl ypač sveikinu pirmiau paminėtos konferencijos organizavimą. Labai gerai žinote, kad šis Parlamentas ir visa ES klimato kaitą pripažino vienu iš pagrindinių būsimojo laikotarpio iššūkių; gerai žinoma, kad vandens trūkumas ir dykumėjimo plitimas yra nepaneigiamos klimato kaitos pasekmės. Esu iš tų, kurie yra įsitikinę, kad turėtume ruoštis klimato kaitos poveikiui, o ne vien desperatiškai stengtis jį sustabdyti, nes tikėtina, kad mūsų pastangos šia kryptimi bus nevaisingos. Šiandien jau tvirtai žinome, kad Europoje, ypač pietiniuose regionuose, turėsime spręsti vandens trūkumo ir dirvos degradacijos problemą. Klimatologiniai debatai mus moko, kad atmosferinis vandens praradimas sukelia tolesnį dykumėjimą, kuris savo ruožtu skatina tolesnį klimato atšilimą. Šį uždarą ratą labai sunku sunaikinti. Mano klausimas Komisijai ir Tarybai, kurį pateikiu mano komiteto vardu, skamba taip: kokių praktinių žingsnių ketina imtis Komisija ir Taryba? Ar šiandien yra aišku, ką galima padaryti valstybių narių lygiu, ir ką Europos lygiu?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, vispirms es vēlos atvainoties tulkiem par to, ka neesmu sagatavojis neko rakstiski un tādēļ nevarēju viņiem iesniegt savas runas tekstu. Tomēr es centīšos runāt lēni un īsi, jo jautājums, par kuru es runāšu, pats par sevi ir saprotams. Kā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas priekšsēdētājs es vēlos paust atzinību Portugāles prezidentūrai par to, ka tā par savas programmas galvenajiem mērķiem ir noteikusi pārtuksnešošanās un ūdens trūkuma jautājumus. Tieši šā iemesla dēļ es īpaši atzinīgi vērtēju tuvojošos konferenci, kas tika pieminēta iepriekš. Jūs labi zināt, ka šis Parlaments un Eiropas Savienība kopumā ir noteikusi klimata pārmaiņas par vienu no būtiskākajām problēmām, kas risināma tuvākajā laikā, un ir labi zināms, ka ūdens trūkums un progresējošā pārtuksnešošanās neapšaubāmi ir klimata pārmaiņu sekas. Es esmu viens no tiem, kuri uzskata, ka mums ir jāgatavojas klimata pārmaiņu sekām, nevis izmisīgi jācenšas tās apturēt, jo mūsu centieni šajā virzienā visticamāk nebūs veiksmīgi. Šodien mēs pilnīgi droši zinām, ka Eiropai, jo īpaši tās dienvidu reģioniem būs jācīnās pret ūdens trūkumu un augsnes stāvokļa pasliktināšanos. No debatēm par klimata jautājumiem mēs uzzinām, ka ūdens zudums atmosfērā veicina turpmāku pārtuksnešošanos, kas savukārt ir iemesls turpmākai klimata sasilšanai. Pārtraukt šo burvju loku būs ļoti sarežģīti. Savas komitejas vārdā vēlos uzdot Komisijai un Padomei šādu jautājumu: kādus praktiskus soļus Komisija un Padome gatavojas spert? Vai pašlaik ir skaidrs, ko var panākt dalībvalstu līmenī un ko var panākt Eiropas līmenī?"@lv13
"Pane předsedo, na začátek bych se chtěl omluvit hlavně našim tlumočníkům, protože jsem si nepřipravil žádný písemný projev, a proto jsem jim dopředu žádný projev nemohl dát k dispozici. Slibuji ale, že se budu snažit hovořit velmi pomalu a také velmi stručně. Věc je totiž jasná. Dovolte mi na začátek, abych jako předseda Výboru pro životní prostředí přivítal fakt, že portugalské předsednictví si problém dezertifikace a problém nedostatku vody vytklo jako jeden z hlavních cílů svého programu a svého předsednictví. Proto jsem také samozřejmě uvítal organizaci nadcházející konference, která zde byla na začátku zmíněna. Víte, že tento Parlament i celá Evropská unie si vzali klimatické změny jako jednu z hlavních výzev na nadcházející období a víme, že nedostatek vody a postupující dezertifikace s těmito klimatickými změnami přímo souvisí. Je totiž jejich reálným dopadem. Já patřím osobně k těm lidem, kteří myslí, že bychom se možná měli více připravit na nadcházející dopady klimatických změn, než-li se snažit je zoufale zastavit, protože naše snažení pravděpodobně nebude úspěšné. Ale dnes je jisté, že se Evropa, hlavně její jižní části, budou potýkat s nedostatkem vody a se ztrátami v oblasti kvality půdy. Z debat z klimatologie je mi jasné, že se vytváří jakýsi začarovaný kruh, že vodní ztráty v atmosféře způsobují další dezertifikaci a ta způsobuje následně další ohřev klimatu, takže přetětí tohoto začarovaného kruhu bude velmi obtížné. Já bych se chtěl zeptat Komise i Rady jménem svého výboru: Jaké konkrétní kroky hodlá Komise i Rada v této oblasti přijmout a zda-li je dnes jasné, co je možno učinit na úrovni národních vlád a co je možno učinit na úrovni celé Evropy?"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil mij verontschuldigen tegenover de tolken, aangezien ik niets schriftelijk heb voorbereid en ik daarom niet in staat was hen tevoren een geschreven tekst van mijn bijdrage te geven. Ik doe echter mijn best om langzaam en beknopt te spreken aangezien de kwestie waar ik het over ga hebben op zichzelf duidelijk is. Als voorzitter van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid wil ik graag het Portugese voorzitterschap prijzen voor het feit dat het de kwestie van woestijnvorming en watertekort tot een van de hoofddoelen van haar programma heeft gemaakt. Vooral daarom ben ik ook blij met de komende conferentie, zoals ik eerder meldde. U beseft terdege dat dit Parlement en de EU als geheel klimaatverandering heeft opgepakt als een van de belangrijke uitdagingen voor de komende periode en het is alom bekend dat watertekort en toenemende woestijnvorming onmiskenbare gevolgen van klimaatverandering zijn. Ik behoor tot degenen die ervan overtuigd zijn dat we ons moeten voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering in plaats van wanhopig te proberen deze tot stilstand te brengen, omdat onze pogingen in die richting waarschijnlijk zullen falen. Vandaag weten we in elk geval zeker dat Europa, vooral de zuidelijke regio’s, het hoofd zullen moeten bieden aan watertekorten en bodemaantasting. Klimatologische debatten leren ons dat het verlies van atmosferisch water leidt tot verdere woestijnvorming, die op haar beurt verantwoordelijk is verder opwarming van het klimaat. Het doorbreken van deze vicieuze cirkel zal lastig blijken te zijn. Mijn vraag aan de Commissie en de Raad namens mijn commissie luidt als volgt: welke praktische stappen zijn de Commissie en Raad voornemens te zetten? Is het vandaag duidelijk wat er op het niveau van de lidstaten en wat er op Europees niveau kan worden gedaan?"@nl3
"Panie przewodniczący! Po pierwsze, chciałbym przeprosić tłumaczy ustnych, ponieważ nie przygotowałem niczego pisemnie i dlatego nie mogłem im dostarczyć z wyprzedzeniem mojej wypowiedzi w formie pisemnej. Będę się jednak starał przemawiać wolno i krótko, jako że samo zagadnienie, o którym zamierzam mówić jest jednoznaczne. Jako przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności pragnę pochwalić prezydencję portugalską za uczynienie kwestii pustynnienia i niedoboru wody jednym z głównych celów swojego programu. Z tego też względu z niecierpliwością oczekuję zbliżającej się konferencji, o której wcześniej wspomniano. Są Państwo w pełni świadomi, że ten Parlament i cała UE przyjęła zmiany klimatyczne jako jedno z najważniejszych wyzwań w nadchodzącym okresie. Powszechnie wiadomo, że niedobór wody i postępujące pustynnienie są nieodwracalnymi konsekwencjami zmian klimatycznych. Podzielam zdanie tych, którzy są przekonani, że powinniśmy raczej przygotowywać się na wpływ zmian klimatycznych niż desperacko próbować je zatrzymać, ponieważ nasze starania w tym kierunku prawdopodobnie pójdą na marne. Dziś wiemy na pewno, że Europa, w szczególności jej południowe regiony, będą musiały radzić sobie z niedoborem wody i spadkiem jakości ziemi. Debaty dotyczące zmian klimatycznych uczą nas, że atmosferyczna utrata wody powoduje pustynnienie, które z kolei jest odpowiedzialne za dalsze ocieplanie klimatu. Wyjście z tego błędnego koła będzie bardzo trudne. Moje pytanie do Komisji Europejskiej i Rady w imieniu mojej komisji brzmi: jakie praktyczne kroki zamierza Komisja i Rada podjąć? Czy wiadomo dziś co można zrobić na szczeblu państw członkowskich a co na szczeblu europejskim?"@pl16
"Senhor Presidente, antes de mais, gostaria de pedir desculpa aos intérpretes, visto que não preparei nada por escrito e, por isso, não consegui fornecer-lhes antecipadamente um texto escrito com a minha intervenção. No entanto, vou dar o meu melhor para falar devagar e de forma concisa, visto que a questão que vou expor é, em si, clara. Enquanto Presidente da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, gostaria de louvar a Presidência portuguesa por ter estabelecido como um dos principais objectivos do seu programa a questão da desertificação e da escassez da água. É também por isso que me congratulo particularmente com a conferência que está prestes a realizar-se, mencionada anteriormente. Todos os senhores deputados sabem que este Parlamento, bem como a UE no seu todo, adoptaram as alterações climáticas como um dos principais desafios para o futuro e é bem sabido que a escassez de água e o avanço da desertificação constituem consequências incontroversas das alterações climáticas. Conto-me entre aqueles que estão convencidos de que deveríamos preparar-nos para o impacto das alterações climáticas, em vez de tentarmos desesperadamente travá-las, visto que é provável que os nossos esforços nesse sentido venham a falhar. Hoje, sabemos com certeza que a Europa, em particular, as suas regiões meridionais, terão de enfrentar a escassez de água e a degradação do solo. Os debates de climatologia ensinam-nos que a perda de água na atmosfera causa mais desertificação, o que, por seu turno, é responsável por maior aquecimento do clima. Será muito difícil quebrar este círculo vicioso. A questão que coloco à Comissão e ao Conselho, em nome da minha comissão, é a seguinte: que passos concretos é que a Comissão e o Conselho pretendem dar? É claro, hoje, o que pode ser feito a nível dos Estados-Membros e o que pode ser feito a nível europeu?"@pt17
"Pane předsedo, na začátek bych se chtěl omluvit hlavně našim tlumočníkům, protože jsem si nepřipravil žádný písemný projev, a proto jsem jim dopředu žádný projev nemohl dát k dispozici. Slibuji ale, že se budu snažit hovořit velmi pomalu a také velmi stručně. Věc je totiž jasná. Dovolte mi na začátek, abych jako předseda Výboru pro životní prostředí přivítal fakt, že portugalské předsednictví si problém dezertifikace a problém nedostatku vody vytklo jako jeden z hlavních cílů svého programu a svého předsednictví. Proto jsem také samozřejmě uvítal organizaci nadcházející konference, která zde byla na začátku zmíněna. Víte, že tento Parlament i celá Evropská unie si vzali klimatické změny jako jednu z hlavních výzev na nadcházející období a víme, že nedostatek vody a postupující dezertifikace s těmito klimatickými změnami přímo souvisí. Je totiž jejich reálným dopadem. Já patřím osobně k těm lidem, kteří myslí, že bychom se možná měli více připravit na nadcházející dopady klimatických změn, než-li se snažit je zoufale zastavit, protože naše snažení pravděpodobně nebude úspěšné. Ale dnes je jisté, že se Evropa, hlavně její jižní části, budou potýkat s nedostatkem vody a se ztrátami v oblasti kvality půdy. Z debat z klimatologie je mi jasné, že se vytváří jakýsi začarovaný kruh, že vodní ztráty v atmosféře způsobují další dezertifikaci a ta způsobuje následně další ohřev klimatu, takže přetětí tohoto začarovaného kruhu bude velmi obtížné. Já bych se chtěl zeptat Komise i Rady jménem svého výboru: Jaké konkrétní kroky hodlá Komise i Rada v této oblasti přijmout a zda-li je dnes jasné, co je možno učinit na úrovni národních vlád a co je možno učinit na úrovni celé Evropy?"@ro18
"Pán predseda, na začiatok by som sa chcel ospravedlniť najmä našim tlmočníkom, pretože som si nepripravil žiadny písomný prejav, a preto som im dopredu žiadny prejav nemohol dať k dispozícii. Sľubujem ale, že sa budem snažiť hovoriť veľmi pomaly a tiež veľmi stručne. Vec je totiž jasná. Na začiatok mi dovoľte, aby som ako predseda Výboru pre životné prostredie privítal skutočnosť, že portugalské predsedníctvo si problém dezertifikácie a problém nedostatku vody vytýčilo ako jeden z hlavných cieľov svojho programu a svojho predsedníctva. Preto som tiež samozrejme uvítal organizáciu nastávajúcej konferencie, ktorá tu bola na začiatku spomenutá. Viete, že tento Parlament i celá Európska únia si vzali klimatické zmeny ako jednu z hlavných výziev na nastávajúce obdobie a vieme, že nedostatok vody a postupujúca dezertifikácia s týmito klimatickými zmenami priamo súvisia. Je totiž ich reálnym dopadom. Ja osobne patrím k ľuďom, ktorí si myslia, že by sme sa možno mali viac pripraviť na nastávajúce dopady klimatických zmien, než sa snažiť ich zúfalo zastaviť, pretože naše snaženie pravdepodobne nebude úspešné. Dnes je ale isté, že sa Európa, predovšetkým jej južná časť, bude stretávať s nedostatkom vody a so stratami v oblasti kvality pôdy. Z rozhovorov z klimatológie je mi jasné, že sa vytvára akýsi začarovaný kruh, že vodné straty v atmosfére spôsobujú ďalšiu diverzifikáciu a tá následne spôsobuje ďalšie ohrievanie podnebia, takže preťatie tohto začarovaného kruhu bude veľmi ťažké. Chcel by som sa spýtať Komisie i Rady v mene svojho výboru: Aké konkrétne kroky je odhodlaná Komisia i Rada v tejto oblasti prijať a či je dnes jasné, čo je možné urobiť na úrovni národných vlád a čo je možné urobiť na úrovni celej Európy?"@sk19
"Gospod predsednik, najprej se opravičujem tolmačem, ker nimam pripravljenega besedila v pisni obliki, zato jim nisem mogel vnaprej zagotoviti besedila mojega prispevka. Vendar se bom zelo potrudil, da bom govoril počasi in jedrnato, saj je vprašanje, ki ga bom obravnaval, jasno. Kot predsednik Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane se zahvaljujem portugalskemu predsedstvu, da je za enega od ključnih ciljev svojega programa določilo vprašanje dezertifikacije in pomanjkanja vode. Zato še posebno pozdravljam predvideno prej omenjeno konferenco. Zelo dobro se zavedate dejstva, da sta ta parlament in EU kot celota podnebne spremembe opredelila za enega od glavnih izzivov za prihodnje obdobje, in dobro je znano, da sta pomanjkanje vode in povečana dezertifikacija nesporni posledici podnebnih sprememb. Spadam med tiste, ki so prepričani, da se moramo pripraviti na vpliv podnebnih sprememb in ne le obupano poskušati, da bi jih zaustavili, ker bo to naše prizadevanje verjetno neuspešno. Danes zagotovo vemo, da se bo morala Evropa, zlasti njene južne regije, ukvarjati s pomanjkanjem vode in degradacijo tal. Iz klimatoloških razprav vemo, da izguba atmosferske vode povzroča dodatno dezertifikacijo, ki je potem vzrok za dodatno segrevanje ozračja. Prekinitev tega začaranega kroga bo zelo težka. Moje vprašanje Komisiji in Svetu v imenu mojega odbora je naslednje: kakšni so praktični ukrepi, ki jih nameravata sprejeti Komisija in Svet? Al je danes jasno, kaj je mogoče narediti na ravni držav članic in kaj je mogoče narediti na evropski ravni?"@sl20
"Herr talman! Först vill jag be tolkarna om ursäkt, eftersom jag inte har förberett något skriftligen och jag därför inte har kunnat ge dem en skriftlig text om mitt anförande i förväg. Men jag ska försöka tala så långsamt och kortfattat som möjligt eftersom den fråga jag ska ta upp i sig är en tydlig fråga. Som ordförande för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet vill jag berömma det portugisiska ordförandeskapet, som har satt upp ökenspridningen och vattenbristen som ett av sina viktigaste programmål. Därför välkomnar jag särskilt den kommande konferensen, som nämndes tidigare. Som ni vet har parlamentet och hela EU sagt att klimatförändringen är en av de huvudsakliga utmaningarna under den kommande perioden, och det är väl känt att vattenbrist och allt snabbare ökenspridning är obestridliga konsekvenser av klimatförändringen. Jag tillhör dem som är övertygade om att vi borde förbereda oss på klimatförändringens effekter snarare än att desperat försöka stoppa den, eftersom våra ansträngningar i den riktningen med all sannolikhet kommer att misslyckas. I dag vet vi med säkerhet att Europa, framför allt de södra delarna, kommer att behöva hantera vattenbrist och markförstöring. Från klimatdebatten vet vi att atmosfäriska vattenförluster förvärrar ökenspridningen ytterligare, vilket i sin tur ger ett ännu varmare klimat. Det blir mycket svårt att ta sig ur den här onda cirkeln. På mitt utskotts vägnar jag vill fråga kommissionen och rådet följande: Vilka praktiska åtgärder tänker kommissionen och rådet vidta? Vet man i dag säkert vad som kan göras i medlemsstaterna och på EU-nivå?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Autor"18,15,19

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph