Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-211"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.21.3-211"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, en relación con el impacto de las turbulencias —o de la crisis, si así quieren llamarla— en los mercados financieros estas últimas semanas sobre la economía real, repito, según nuestras primeras estimaciones —y vamos a publicar previsiones el próximo martes—, pero, según también opiniones que se están haciendo públicas por parte de otros organismos e instituciones públicos y privados, repito, el impacto de estas turbulencias sobre la actividad económica, sobre el crecimiento económico, sobre el empleo en las economías europeas en este año 2007 existirá, pero será, en todo caso, muy reducido. Buena parte de los resultados del año 2007 ya están garantizados por los resultados habidos en los dos primeros trimestres, por la información disponible acerca de lo que está sucediendo en la actividad de nuestras economías en este tercer trimestre y por la inercia positiva de una recuperación económica basada en buenos fundamentos, en sólidos fundamentos, que hemos heredado del año 2006. Los riesgos serán más evidentes mirando hacia 2008. Ya en nuestras previsiones de mayo las tasas de crecimiento para 2008 se veían afectadas por una maduración del ciclo económico y por el impacto de las decisiones adoptadas en materia de política monetaria por los Bancos Centrales. En Europa y fuera de Europa esta crisis financiera, estas turbulencias financieras y el endurecimiento de las condiciones de crédito subsiguiente, van a acelerar o están acelerando esos riesgos a la baja de los resultados 2008, pero todavía yo creo que es pronto para hacer un análisis definitivo, para establecer unas conclusiones definitivas al respecto. Hay que esperar que, en la medida en que buena parte de los elementos que han estado alentando las turbulencias de las últimas semanas tienen que ver con la confianza, si recuperamos la confianza y si todos contribuimos con una visión rigurosa y un diagnóstico riguroso de la situación a la mejora de la confianza, o al asentamiento de la confianza, los resultados en 2008 sean mejores o menos preocupantes de lo que algunos imaginan. Creo que hay un diagnóstico en la mayoría de las intervenciones bastante coincidente acerca de las razones que han llevado a esta mayor volatilidad y a las turbulencias en los mercados financieros y creo que también hay coincidencia en que hay que encontrar soluciones. Pero las soluciones no son simples y no conviene sobreactuar. Igual que los buenos actores en el teatro, los buenos políticos no deben sobreactuar en momentos de turbulencia. Hay que profundizar en el análisis, en la compresión de los asuntos, y hay que tratar de buscar soluciones eficaces para desafíos que están ahí y que son evidentes y que no hemos descubierto ahora. Si repasamos los debates en este Parlamento o los informes sobre estabilidad financiera del Fondo Monetario o del Banco Central, los propios análisis de la Comisión Europea, nuestras propias intervenciones en el pasado reciente, no sabíamos cuándo, no sabíamos dónde, pero sí sabíamos que turbulencias de esta naturaleza se podrían producir, dada la evolución de los mercados financieros, la sofisticación de los instrumentos y las técnicas empleadas por las instituciones financieras. Repito lo que he dicho al principio: la economía europea sigue asentada sobre fundamentos sólidos. El euro nos protege. Una vez más ha demostrado su capacidad para proteger y para absorber de forma positiva que en otras circunstancias, antes del lanzamiento del euro, nos hubiesen creado dificultades mucho mayores, tanto desde el punto de vista monetario o financiero como en nuestra economía real, y —última palabra— el Banco Central Europeo, en el ejercicio de sus responsabilidades, creo que ha actuado con sensatez y acierto en el mes de agosto."@es21
lpv:translated text
"Pane předsedající, s ohledem na vliv otřesů či krize, pokud to chcete nazývat tímto jménem, na finančních trzích v nedávných týdnech na reálnou ekonomiku, opakuji, že podle našich prvotních odhadů – prognózy uveřejníme v úterý –, avšak i podle stanovisek, které zveřejňují jiné orgány a veřejné a soukromé instituce, vliv tohoto otřesu na hospodářskou činnost, hospodářský růst a zaměstnanost v evropských hospodářstvích v roce 2007 bude citelný, ale bude velmi malý. Velký podíl výsledků za rok 2007 je zaručen výsledky dosaženými v prvních dvou čtvrtletích, dostupnými informacemi o stavu našich ekonomik v tomto třetím čtvrtletí a pozitivní stagnací obnovy hospodářství založenou na kvalitních, pevných základech, které jsme si přinesli z roku 2006. Rizika budou zřetelnější, když se zaměříme na rok 2008. V našich prognózách v květnu byla míra růstu v roce 2008 ovlivněná konjunkturou hospodářského cyklu a vlivem rozhodnutí přijatých v rámci měnové politiky centrálními bankami. V Evropě a jinde tato finanční krize, tento finanční otřes a následné zpřísnění podmínek poskytování úvěrů, zvýší nebo zvyšují rizika poklesu výsledků na rok 2008, avšak stále se domnívám, že je velmi předčasné, abychom dělali konečnou analýzu, ze které bychom mohli vyvodit konečné závěry týkající se tohoto tématu. Musíme věřit, že pokud mnohé z faktorů, které podpořily otřesy nedávných týdnů, souvisejí s důvěrou, pokud obnovíme důvěru a pokud všichni přispějeme k přísnému hodnocení a diagnostice situace s cílem zvýšit důvěru nebo zkonsolidovat důvěru, výsledky v roce 2008 budou lepší nebo méně znepokojující, než si mnozí teď představují. Domnívám se, že ti, kteří se dnes vyjádřili, se ve velké míře shodli na tom, co vedlo k tomuto zvýšení nestability a otřesům na finančních trzích, a podobně se domnívám, že se shodují také v tom, že se musí najít řešení. Řešení však nejsou jednoduchá a neměli bychom reagovat přehnaně. Přesně jako dobří herci v divadle, také dobří politici by v dobách nejistoty neměli přehánět. Potřebujeme vypracovat podrobnější analýzu a pochopit skutečnosti v jejich úplnosti a musíme se snažit najít efektivní řešení problémů, které existují, které jsou zřejmé, a problémů, které jsme ještě neobjevili. Když se podíváme na rozpravy Parlamentu nebo zprávy o finanční stabilitě Měnového fondu nebo Centrální banky, analýzy Evropské komise a na naše vlastní projevy v nedávné minulosti, zjistíme, že jsme nevěděli přesně kdy a kde, ale věděli jsme, že k otřesům tohoto druhu může dojít, kvůli vývoji finančních trhů, rafinovanosti nástrojů a technik, které finanční instituce využívají. Zopakuji, co jsem řekl na začátku. Evropské hospodářství stojí stále na pevných základech. Euro nás ochraňuje. Znovu prokázalo schopnost chránit a absorbovat otřesy, které by nám za jiných okolností, před zavedením eura, způsobily mnohem větší těžkosti z měnového a finančního hlediska a v naší reálné ekonomice, a abych to ukončil, domnívám se, že Evropská centrální banka se při výkonu své odpovědnosti v srpnu zachovala prakticky a správně."@cs1
"Hr. formand! I forbindelse med uroen - eller krisen, hvis De ønsker at kalde den sådan - på de finansielle markeder i de seneste uger og dens indvirkning på realøkonomien, gentager jeg, at i henhold til vores første estimeringer - og vi offentliggør prognoserne på tirsdag - men også ifølge udtalerne fra andre offentlige private organisationer og institutioner, vil uroen påvirke den økonomiske aktivitet, den økonomiske vækst og beskæftigelsen i de europæiske økonomier i 2007, men effekten bliver under alle omstændigheder meget begrænset. En god del af resultaterne fra 2007 er allerede sikret på grund af resultaterne fra de to første kvartaler, på grund af den information, der er til rådighed om aktiviteterne i vores økonomier i tredje kvartal og på grund af den positive inerti i forbindelse med den økonomiske genopretning, der er baseret på et godt og solidt fundament, som vi har arvet fra 2006. Risiciene vil være tydeligere, hvis vi ser på 2008. Allerede i vores prognoser fra maj måned om vækstraterne for 2008 så vi, at de blev påvirket af modningen af den økonomiske cyklus og af indvirkningen af de beslutninger, der er blevet truffet af nationalbankerne på det pengepolitiske område. I Europa og uden for Europa vil finanskrisen, den finansielle uro og den efterfølgende stramning i udlånsbetingelserne fremskynde risikoen for en nedgang i resultaterne for 2008, men jeg mener stadigvæk, at det er for tidligt at komme med en endelig analyse og drage endelige konklusioner i denne henseende. Eftersom en stor del af de elementer, der har tilskyndet til uroen i de seneste uger, har at gøre med tillid, må vi, hvis vi genvinder tilliden, og hvis vi bidrager med en stringent vision og en stringent diagnose af situationen, som forbedrer eller knæsætter tilliden, håbe, at resultaterne i 2008 bliver bedre eller mindre bekymrende end det, nogen forestiller sig. Efter min mening er de fleste af indlæggene ret enige i diagnosen om de årsager, der har ført til denne større flygtighed og uro på finansmarkederne, og jeg mener også, at de er enige i, at der skal findes løsninger. Men løsningerne er ikke enkle, og vi bør ikke overreagere. Ligesom gode skuespillere på teatret bør gode politikere heller ikke overdrive, når der opstår uro. Vi skal gå i dybden med analysen og forståelsen af forholdene, og vi skal forsøge at finde effektive løsninger på de åbenbare udfordringer, vi står over for, og som vi først har opdaget nu. Hvis vi gennemgår forhandlingerne her i Parlamentet eller Den Internationale Valutafonds eller Centralbankens rapporter om den finansielle stabilitet, Kommissionens egne analyser og vores egne nylige indlæg, vidste vi ikke, hvor meget og heller ikke hvor, men vi vidste godt, at der kunne opstå en sådan uro på grund af udviklingen på finansmarkederne, de avancerede instrumenter og de teknikker, der anvendes af de finansielle institutioner. Jeg gentager det, jeg sagde i begyndelsen, nemlig at den europæiske økonomi fortsat bygger på et solidt fundament. Euroen beskytter os. Den har endnu en gang vist sin evne til at beskytte og positivt absorbere de shock, der under andre omstændigheder, før indførelsen af euroen, kunne have skabt meget større vanskeligheder for os såvel fra et monetært eller finansielt synspunkt som i vores realøkonomi, og efter min mening har Den Europæiske Centralbank under udøvelsen af sit ansvar handlet fornuftigt og korrekt i august måned."@da2
"− Herr Präsident! Im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Turbulenzen der Finanzmärkte oder der Krise, wenn Sie es so nennen wollen, in den letzten Wochen auf die Realwirtschaft wiederhole ich, dass nach unseren ersten Einschätzungen – wir werden die Prognosen am Dienstag vorlegen –, aber auch nach Meinungen, die von anderen Gremien sowie öffentlichen und privaten Institutionen veröffentlicht werden, die Auswirkungen dieser Turbulenzen auf die Wirtschaftstätigkeit, auf das Wirtschaftswachstum und die Beschäftigung in den europäischen Wirtschaften in 2007 zwar spürbar, aber sehr geringfügig sein werden. Ein großer Teil der Ergebnisse von 2007 ist schon garantiert durch die Ergebnisse der beiden ersten Quartale, durch die Informationen, die zur Entwicklung unserer Wirtschaftstätigkeit in diesem dritten Quartal vorliegen und durch die positive Trägheit einer auf guten, soliden Fundamenten beruhenden wirtschaftlichen Erholung, die wir aus dem Jahr 2006 übernommen haben. Die Risiken treten mit Blick auf 2008 immer deutlicher zutage. Bereits in unseren Prognosen im Mai wurden die Wachstumsquoten durch eine Reifung des Wirtschaftszyklus und die Auswirkungen der Entscheidungen der Zentralbanken zur Währungspolitik beeinflusst. Innerhalb und außerhalb von Europa werden diese Finanzkrise, diese Finanzturbulenzen und die nachfolgende Verschärfung der Kreditbedingungen die Gefahr eines Rückgangs der Ergebnisse für 2008 erhöhen oder tun es bereits, aber noch halte ich es für verfrüht, eine endgültige Analyse vorzunehmen, aus der definitive Schlussfolgerungen zu ziehen sind. Da viele der Faktoren, die die Turbulenzen der letzten Wochen angekurbelt haben, mit Vertrauen verbunden sind, müssen wir hoffen, dass die Ergebnisse von 2008, wenn wir das Vertrauen wiederherstellen und wenn wir alle zu einer rigorosen Vision und Diagnose der Situation beitragen, um das Vertrauen zu verbessern oder zu stärken, besser oder weniger beunruhigend sein werden, als sich einige von uns vorstellen. Meiner Ansicht nach gibt es unter den meisten Rednern eine breite Übereinstimmung über die Gründe, die zu dieser erhöhten Volatilität und den Turbulenzen auf den Finanzmärkten geführt haben, und ich glaube auch, dass Einigkeit über die Notwendigkeit besteht, Lösungen zu finden. Doch diese sind nicht einfach, und wir sollten nicht überreagieren. So wie gute Theaterschauspieler sollten gute Politiker in Zeiten der Turbulenz nicht überreagieren. Wir müssen gründlichere Analysen erstellen und die Fakten besser verstehen, wir müssen versuchen, wirksame Lösungen für Herausforderungen zu finden, die existieren, die sich abzeichnen, und jene, die wir noch nicht erkannt haben. Wenn wir auf die Debatten in diesem Parlament oder die Berichte über die finanzielle Stabilität des Währungsfonds oder der Zentralbank, die Analysen der Europäischen Kommission sowie unsere eigenen Reden in der jüngsten Vergangenheit zurückblicken, so wussten wir nicht, wo oder wann, aber wir wussten, dass angesichts der Entwicklung der Finanzmärkte und durch Kompliziertheit der von den Finanzinstitutionen verwendeten Instrumente und Techniken solche Turbulenzen auftreten können. Ich wiederhole, was ich eingangs sagte: Die europäische Wirtschaft steht weiterhin auf soliden Fundamenten. Der Euro schützt uns. Er hat erneut seine Fähigkeit bewiesen, uns zu schützen und in positiver Form Schocks aufzufangen, die uns unter anderen Umständen, vor der Einführung des Euro, viel größere Schwierigkeiten bereitet hätten, aus währungspolitischer und finanzieller Sicht, aber auch vom Standpunkt unserer Realwirtschaft, und, damit komme ich zum Schluss, die Europäische Zentralbank ist, wie ich meine, ihrer Verantwortung gerecht geworden und hat im August besonnen und richtig gehandelt."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τον αντίκτυπο της αστάθειας, ή της κρίσης, αν έτσι επιθυμείτε να την αποκαλείτε, στην πραγματική οικονομία, στις χρηματοπιστωτικές αγορές τις τελευταίες εβδομάδες, επαναλαμβάνω ότι σύμφωνα με τις αρχικές μας εκτιμήσεις –θα δημοσιοποιήσουμε τις προβλέψεις μας την Τρίτη– αλλά επίσης σύμφωνα με τις απόψεις που εκφράζουν δημόσια άλλοι οργανισμοί και δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα, ο αντίκτυπος αυτής της αστάθειας στην οικονομική δραστηριότητα, την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση στις ευρωπαϊκές οικονομίες το 2007 θα είναι αισθητός, αλλά θα είναι πολύ μικρός. Ένα μεγάλο μέρος των αποτελεσμάτων για το 2007 διασφαλίζεται ήδη από τα αποτελέσματα που προκύπτουν τα δύο πρώτα τρίμηνα, από τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το τι συμβαίνει στις οικονομίες μας αυτό το τρίτο τρίμηνο και από τη θετική αδράνεια της οικονομικής ανάκαμψης που βασίζεται σε καλές, γερές βάσεις που κληρονομήσαμε από το 2006. Οι κίνδυνοι θα είναι πιο εμφανείς όσο κοιτάζουμε προς το 2008. Στις προβλέψεις μας τον Μάιο τα ποσοστά ανάπτυξης για το 2008 ήταν ήδη επηρεασμένα από την ωρίμανση του οικονομικού κύκλου και από τον αντίκτυπο των αποφάσεων που εγκρίθηκαν σχετικά με τη νομισματική πολιτική από τις κεντρικές τράπεζες. Στην Ευρώπη και εκτός της Ευρώπης, αυτή η χρηματοπιστωτική κρίση, αυτή η χρηματοπιστωτική αστάθεια και η επακόλουθη αυστηρότητα των συνθηκών πίστωσης πρόκειται να αυξήσουν ή αυξάνουν τους κινδύνους ύφεσης στα αποτελέσματα για το 2008, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι πολύ νωρίς για να γίνει μια οριστική ανάλυση από την οποία μπορούν να εξαχθούν τελικά συμπεράσματα σχετικά με το θέμα. Πρέπει να ελπίζουμε ότι, στον βαθμό που πολλοί από τους παράγοντες που ενθάρρυναν την αστάθεια των τελευταίων εβδομάδων σχετίζονται με την εμπιστοσύνη, αν ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη και αν συμβάλλουμε όλοι σε μια ακριβή θεώρηση και διάγνωση της κατάστασης προκειμένου να βελτιώσουμε την εμπιστοσύνη, ή να εδραιώσουμε την εμπιστοσύνη, τα αποτελέσματα του 2008 θα είναι καλύτερα ή λιγότερο ανησυχητικά από όσο φαντάζονται ορισμένοι. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εκείνους που μίλησαν συμφωνούν σε γενικές γραμμές ως προς τους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν την αύξηση της μεταβλητότητας και της αστάθειας στις χρηματοπιστωτικές αγορές, και πιστεύω επίσης ότι υπάρχει συμφωνία πως πρέπει να εξευρεθούν λύσεις. Ωστόσο, οι λύσεις δεν είναι απλές, και δεν πρέπει να υπερβάλλουμε. Ακριβώς όπως οι καλοί ηθοποιοί στο θέατρο, οι καλοί πολιτικοί δεν πρέπει να υπερβάλλουν σε στιγμές αστάθειας. Πρέπει να διενεργήσουμε πιο λεπτομερείς αναλύσεις και να κατανοήσουμε πλήρως τα γεγονότα, και πρέπει να προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε αποτελεσματικές λύσεις σε προκλήσεις που υπάρχουν, που είναι εμφανείς, και προκλήσεις που δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμη. Αν ανατρέξουμε στις συζητήσεις του Κοινοβουλίου ή στις εκθέσεις σχετικά με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα του Νομισματικού Ταμείου ή της Κεντρικής Τράπεζας, τις αναλύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις παρεμβάσεις μας στο πρόσφατο παρελθόν, δεν γνωρίζαμε πού ή πότε, αλλά γνωρίζαμε ότι η μια τέτοια αστάθεια θα συνέβαινε, δεδομένης της εξέλιξης των χρηματοπιστωτικών αγορών, και του σύνθετου χαρακτήρα των μέσων και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα στην αρχή: η ευρωπαϊκή οικονομία εξακολουθεί να έχει γερές βάσεις. Το ευρώ μας προστατεύει. Για άλλη μία φορά απέδειξε την ικανότητά του να προστατεύει και να απορροφά κραδασμούς που, υπό άλλες συνθήκες, πριν από την υιοθέτηση του ευρώ, θα μας είχαν δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες, τόσο από νομισματική και χρηματοπιστωτική άποψη όσο και στην πραγματική μας οικονομία, και, τελειώνοντας, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ασκώντας το καθήκον της, ενέργησε συνετά και σωστά τον Αύγουστο."@el10
"Mr President, with regard to the impact on the real economy of the turbulence, or the crisis, if that is what you wish to call it, in the financial markets in recent weeks, I repeat that according to our initial estimates – we will be publishing forecasts on Tuesday – but also according to opinions that are being made public by other bodies and public and private institutions, the impact of this turbulence on economic activity, economic growth and employment in European economies in 2007 will be felt, but it will be very slight. A large proportion of the results for 2007 are already guaranteed by the results produced in the first two quarters, by the information available on what is happening in our economies in this third quarter and by the positive inertia of economic recovery based on the good, solid foundations that we inherited from 2006. The risks will be more evident looking towards 2008. In our forecasts in May the growth rates for 2008 were already affected by a maturing of the economic cycle and by the impact of the decisions adopted on monetary policy by the central banks. In Europe and beyond, this financial crisis, this financial turbulence and the subsequent tightening of credit conditions are going to increase or are increasing the risks of a decline in results for 2008, but I still think that it is too early to make a definitive analysis from which to draw some final conclusions on the subject. We need to hope that, insofar as many of the factors that have been encouraging the turbulence of recent weeks are related to confidence, if we recover confidence and if we all contribute to a rigorous vision and diagnosis of the situation in order to improve confidence, or to consolidate confidence, the 2008 results will be better or less concerning than some imagine they will be. I think that most of those who have spoken broadly agree on what led to this increase in volatility and to the turbulence in the financial markets, and I also think that there is agreement that solutions need to be found. However, the solutions are not simple, and we should not overact. Just like good actors in the theatre, good politicians should not overact at times of turbulence. We need to do more detailed analysis and understand the facts more fully, and we need to try to seek effective solutions to challenges that exist, those that are evident, and those that we have not yet discovered. If we look back over the debates in Parliament or the reports on financial stability by the Monetary Fund or the Central Bank, the analyses by the European Commission and our own speeches in the recent past, we did not know where or when, but we did know that turbulence of this kind could occur, given the evolution of the financial markets, and the sophistication of the instruments and techniques used by financial institutions. I repeat what I said at the start: the European economy is still on solid foundations. The euro is protecting us. Once again it has proven its ability to protect and to absorb shocks that under other circumstances, before the launch of the euro, would have created much greater difficulties for us, both from a monetary and financial point of view and in our real economy, and, to finish, I think that the European Central Bank, in exercising its responsibility, acted sensibly and correctly in August."@en4
"Austatud juhataja, seoses reaalmajanduse häiretega või teisisõnu kriisiga, kui te eelistate seda nimetada nii, mis leidis aset finantsturgudel viimaste nädalate jooksul, kordan, et meie esialgsete hinnangute kohaselt – avaldame prognoosid teisipäeval – kuid ka arvamuste kohaselt, mida on avalikustanud teised asutused ning riiklikud ja eraõiguslikud institutsioonid, saab häirete mõju majandustegevustele, majanduskasvule ning tööhõivele Euroopa riikide majandustes 2007. aastal olema tuntav, kuid seda õige vähesel määral. Suur osa 2007. aasta tulemustest on juba garanteeritud kahest esimesest kvartalist pärit tulemuste põhjal, samuti meie praegust majandusolukorda peegeldava kolmanda kvartali olemasoleva informatsiooni põhjal ja majandusliku taastumise positiivse inertsi põhjal, mis rajatud headel ning tugevatel, aastast 2006 pärit alustel. Riskid saavad selgema kuju, mida lähemale me liigume aastale 2008. Meie maikuu prognooside kohaselt mõjutas juba 2008. aasta kasvumäärasid küpsev majandustsükkel ning keskpankade langetatud rahanduspoliitilised otsused. Nii Euroopas kui väljaspool on käesolev finantskriis, finantshäired ja nendega kaasnev laenutingimuste karmistamine suurendanud või suurendab nüüd 2008. aasta tulemuste langemise ohtu, kuid leian siiski, et veel on vara teha lõplikku analüüsi, mis viiks sellel teemal lõppjäreldusteni. Peame lootma, et sedavõrd kuivõrd need paljud faktorid, mis on viimaste nädalate häireid soodustanud, seonduvad usaldusega, on juhul, kui me taastame usalduse ning panustame usalduse parandamiseks või tugevdamiseks rangele visioonile ja olukorra diagnoosimisele, tõotavad 2008. aasta tulemused olla paremad või vähem murettekitavad kui mõnele tundub. Arvan, et enamik kõnelenutest nõustuvad üldjoontes selles, mis põhjustas volatiilsuse kasvu ja häireid finantsturgudel, ning samuti arvan, et lahenduste leidmise vajalikkuse osas valitseb nõusolek. Siiski ei ole need lahendused kerged ning me ei tohiks reageerimisega üle pingutada. Just nagu head näitlejad teatris, ei tohiks head poliitikud reageerida kriisiolukordades liiga jõuliselt. Peame tegema üksikasjalikuma analüüsi ja faktidest palju rohkem aru saama, ja leidma efektiivsed lahendused olemasolevatele, ilmselgetele ning veel avastamata väljakutsetele. Kui me heidame pilgu tagasi parlamendi aruteludele või näiteks Valuutafondi või Keskpanga aruannetele finantsstabiilse kohta, Euroopa Komisjoni analüüsidele ja meie endi hiljutistele sõnavõttudele, siis me ei teadnud kus ja millal sarnane häire ilmneb, kuid teadsime info põhjal finantsturgude arengu, finantsinstitutsioonide poolt kasutatavate keerukate instrumentide ning tehnoloogiate kohta, et häirevõimalus oli olemas. Kordan seda, mida mainisin alguses: Euroopa majandus püsib ikka veel tugevatel alustel. Euro kaitseb meid. Jällegi on see tõestanud oma võimet kaitsta ja neelata endasse vapustused, mis muudel tingimustel, enne euro kasutuselevõttu, oleks meile kaasa toonud palju suuremaid raskusi, seda nii rahalisest kui finantsilisest seisukohast lähtudes ning meie reaalmajanduses, ja lõpetuseks, arvan, et Euroopa Keskpank käitus augustis oma kohustusi täites mõistlikult ning õigesti."@et5
". Arvoisa puhemies, rahoitusmaailman mullistusten tai kriisin, jos haluatte sitä siksi nimittää, viimeviikkoisista vaikutuksista reaalitalouteen ja rahoitusmarkkinoihin haluan sanoa jälleen, että paitsi alustavien arviointiemme mukaan – julkistamme ennusteet tiistaina – myös muiden elinten sekä julkisten ja yksityisten laitosten julkistamien lausuntojen perusteella levottomuuksien vaikutukset taloudelliseen toimintaan, talouskasvuun ja työllisyyteen näkyvät Euroopan maiden talouksissa vuonna 2007, mutta vain hyvin vähän. Vuotta 2007 koskeva tulos on suureksi osaksi taattu jo kahtena ensimmäisenä vuosineljänneksenä aikaan saadulla tuloksella, tiedoilla siitä, mitä talouksissamme tapahtuu nyt kolmannella vuosineljänneksellä, sekä sillä myönteisellä talouden tasaisella elpymisellä, joka perustuu vuodelta 2006 peräisin olevaan hyvään ja vankkaan kasvupohjaan. Riskit ovat selvempiä mentäessä kohti vuotta 2008. Toukokuun ennusteissamme vuoden 2008 kasvuvauhtiin vaikuttavat jo taloussyklin kypsyminen sekä keskuspankkien tekemät valuuttapoliittiset päätökset. Rahoituskriisi ja rahoitusmaailman levottomuudet sekä tästä johtuva luottoehtojen tiukentuminen lisäävät Euroopassa ja muualla vuoden 2008 tuloksen heikkenemisriskiä, mutta minusta on silti liian varhaista tehdä lopullista analyysiä ja johtopäätöksiä asiasta. On vain toivottava, että vuoden 2008 tulos on parempi tai vähemmän huolestuttava kuin jotkut kuvittelevat, sikäli kuin viimeviikkoisia levottomuuksia ruokkivat tekijät liittyvät luottamukseen ja jos saamme tuon luottamuksen takaisin ja voimme kaikki myötävaikuttaa tilanteen tarkkaan visiointiin ja diagnosointiin luottamuksen parantamiseksi tai vahvistamiseksi. Monet niistä, jotka ovat puhuneet täällä aiheesta, ovat varmasti yleisesti ottaen yhtä mieltä siitä, mikä johti rahoitusmarkkinoiden kasvavaan epävakaisuuteen ja levottomuuksiin, ja yhtä mieltä ollaan käsittääkseni myös siitä, että ratkaisut on löydettävä. Ratkaisut eivät tosin ole yksinkertaiset, eikä meidän pidä ylireagoida. Hyvien teatterinäyttelijöiden tavoin myös hyvät poliitikot eivät ylireagoi epävakaissa oloissa. On laadittava entistä tarkempia analyysejä ja ymmärrettävä tosiasiat entistä tarkemmin, ja on pyrittävä löytämään tehokkaita ratkaisuja nykyisiin haasteisiin – niihin, jotka tiedämme, ja niihin, joita emme ole vielä huomanneet. Tarkasteltaessa parlamentin keskusteluja tai valuuttarahaston tai keskuspankin selvityksiä rahoitusmarkkinoiden vakaudesta, Euroopan komission analyysejä ja omia lähimenneisyyden puheitamme, huomaamme, ettemme tienneet, missä tai milloin tällainen kriisi iskisi, mutta rahoitusmarkkinoiden muutosten sekä rahoituslaitosten käyttämien pitkälle kehitettyjen välineiden ja tekniikoiden valossa tiesimme, että se saattaisi iskeä. Toistan sen, mitä sanoin alussa: Euroopan taloudella on edelleen vankka pohja. Euro suojaa meitä. Se on jälleen kerran osoittanut kykynsä suojautua ja vaimentaa markkinaiskuja, jotka muissa oloissa, ennen euron käyttöönottoa, olisivat aiheuttaneet meille paljon enemmän vaikeuksia valuuttapolitiikassa ja rahataloudellisesti sekä reaalitaloudessamme. Minun mielestäni Euroopan keskuspankki toimikin vastuutaan hoitaessaan elokuussa järkevästi ja oikein."@fi7
"Monsieur le Président, en ce qui concerne les conséquences des turbulences subies par l'économie réelle, ou la crise, si vous souhaitez l'appeler ainsi, sur les marchés financiers ces dernières semaines, je répète que selon nos premières estimations (nous publierons nos premières estimations ce mardi) mais également selon l'opinion publique, d’autres acteurs et institutions publiques et privés, les conséquences de cette turbulence sur l’activité économique, sur la croissance et l’emploi dans les économies locales de l’Europe en 2007 se feront ressentir, mais cela restera minime. Une large proportion des résultats pour 2007 est déjà garantie par les résultats des deux premiers trimestres. Nous basons également nos affirmations sur les informations disponibles relatives à la situation actuelle des économies locales au cours de ce troisième trimestre et sur la reprise économique reposant sur les fondations solides jetées en 2006. Il sera plus facile de déceler ces risques pour l'année 2008. Dans nos prévisions de mai, les taux de croissance pour 2008 étaient déjà touchés par la maturation du cycle économique et par les conséquences des décisions en matière de politique monétaire adoptées par les banques centrales. En Europe et partout dans le monde, on s'attend fatalement à une dégradation de cette crise et de ces turbulences financières, ainsi qu’aux restrictions des conditions de crédit en découlant, ou l'augmentation des risques d’un effondrement des résultats pour 2008. Cependant, je pense qu’il est trop tôt pour établir une analyse définitive à partir de laquelle nous puissions tirer des conclusions finales quant à cette question. Nous devons dans la mesure du possible garder espoir, car de nombreux facteurs ayant soutenu les turbulences de ces dernières semaines sont généralement synonymes de confiance. Si nous regagnons confiance, contribuons tous à davantage de rigueur et tirons des leçons de la situation afin d'améliorer ou de renforcer la confiance, les résultats de 2008 n'en seront que meilleurs, voire moins préoccupants que ce que certains d'entre nous s'imaginent. Je pense que la plupart des intervenants aujourd'hui sont en général d'accord sur les origines de cette instabilité et de ces perturbations sur les marchés financiers. Je pense également que nous nous accordons sur le fait qu’il faut trouver des solutions. Les solutions ne sont toutefois pas évidentes et nous ne devons pas agir de manière excessive. À l'instar de bons acteurs de théâtre, de bons politiques ne doivent pas agir de façon démesurée en cas de turbulence. Nous devons procéder à des analyses plus approfondies et pleinement comprendre les faits. Nous devons tenter de trouver des solutions efficaces afin de relever les défis existants, qu'ils soient apparents ou non. Si nous réexaminons les débats du Parlement, les rapports sur la stabilité financière du Fonds monétaire international ou de la Banque centrale, les analyses de la Commission européenne ou nos propres discours ces derniers temps, nous ne savions pas où et quand ces turbulences allaient se produire mais nous savions qu'elles allaient se produire, étant donné l'évolution des marchés financiers, la complexité des instruments et des techniques utilisés par les institutions financières. En d'autres termes, l'économie européenne repose encore sur des fondations solides. L'euro nous protège. Il a encore une fois prouvé sa capacité de protection et d'absorption des chocs. En d'autres circonstances, avant le lancement de l'euro, nous aurions fait face à des difficultés plus importantes, à la fois d'un point de vue monétaire et financier et pour l'économie réelle. Pour conclure, je voudrais dire que la Banque centrale européenne a assumé ses responsabilités en agissant raisonnablement et correctement au mois d'août."@fr8
"Elnök úr! A pénzügyi piacokon az elmúlt hetekben bekövetkező zavar – vagy ha így akarja nevezni: válság – reálgazdaságra gyakorolt hatása tekintetében, ismételten mondom, hogy kezdeti becsléseink szerint – az előrejelzéseket kedden tesszük közzé –, de más szervek, valamint köz- és magánintézmények által közzétett vélemények szerint is, e zavar által az európai gazdaságokban gazdasági tevékenységre, gazdasági növekedésre és foglalkoztatásra gyakorolt hatás érezhető lesz 2007-ben, de csak igen enyhén. A 2007-es eredmények jó részét már garantálják az első két negyedévben elért eredmények, az arra vonatkozóan rendelkezésre álló információk, hogy mi történik gazdaságunkban ebben a harmadik negyedévben, valamint a 2006-ból áthozott jó és szilárd alapokon nyugvó gazdasági fellendülésből eredő pozitív inercia. A kockázatok 2008 felé tekintve nyilvánvalóbban lesznek. Májusi előrejelzéseinkben a 2008-as növekedési arányokat már érintette a gazdasági ciklus vége és a központi bankok által a monetáris politikával kapcsolatban elfogadott döntések hatása. Európában és azon túl is ez a pénzügyi válság, ez a pénzügyi zavar és a hitelfeltételek ebből következő szigorodása vagy növekedni fog, vagy pedig a 2008-as eredmények hanyatlásának kockázatait növeli majd, de még mindig úgy gondolom, hogy túl korai olyan végleges elemzést végezni, amelyekből néhány végső következtetés majd levonható lesz e tárgyban. Muszáj reménykednünk abban, hogy – amennyiben az elmúlt hetek zavarát ösztönző számos tényező a bizalomhoz kapcsolódik – ha helyreállítjuk a bizalmat és ha a bizalom javítása vagy megszilárdítása érdekében valamennyien hozzájárulunk a helyzet szigorú személetéhez és diagnózisához, akkor a 2008-as eredmények jobbak vagy kevésbé aggasztóak, mint amennyire azt néhányan gondolják. Úgy vélem, hogy a felszólalók többsége nagy mértékben egyetért abban, hogy mi vezetett a pénzügyi piacokon a volatiliás növekedéséhez és a zavarhoz, úgy vélem továbbá, hogy mindenki egyetért abban, hogy megoldásokat kell találnunk. A megoldások azonban nem egyszerűek és nem szabad túllőnünk a célon. A jó színészekhez hasonlóan a jó politikusoknak sem szabad túljátszaniuk a szerepüket zavar idején. Részletesebb elemzésre van szükségünk és teljes körűbben meg kell értenünk a tényeket, valamint meg kell próbálnunk hatékony megoldásokat keresnünk a meglévő, a nyilvánvaló és a még fel nem tárt kihívásokra. Ha visszatekintünk a Parlamentben zajló vitákra vagy a Monetáris Alap vagy a Központi Bank pénzügyi stabilitásra vonatkozó jelentéseire, az Európai Bizottság elemzéseire és közelmúltbeli beszédeinkre, nem tudtuk, hogy hol vagy mikor, de azt tudtuk, hogy a pénzügyi piacok alakulása, valamint a pénzügyi intézmények által alkalmazott eszközök és technikák kifinomultsága miatt egy ilyesfajta zavar bekövetkezhet. Megismétlem azt, amit az elején mondtam: az európai gazdaság még mindig szilárd alapokon nyugszik. Az euro megóv minket. Az euro ismételten bizonyította azt a képességet, hogy védelmez és elnyeli azokat a sokkokat, amelyek más körülmények között – azaz az euro megjelenése előtt – sokkal nagyobb nehézségeket okoztak volna a számunkra mind monetáris, mind pedig pénzügyi szempontból és a reálgazdaságban is, és – ezzel zárom – az Európai Központi Bank feladatának elvégzésével érzékenyen és helyesen járt el augusztusban."@hu11
"Signor Presidente, per quanto riguarda l’impatto sull’economia reale della turbolenza, o della crisi, se è così che volete chiamarla, sui mercati finanziari delle ultime settimane, ripeto che secondo le nostre stime iniziali – pubblicheremo le previsioni martedì –, ma anche secondo l’opinione di altri organi e istituzioni pubbliche e private che vengono pubblicate in questi giorni, l’impatto di questa turbolenza sull’attività economica, la crescita economica e l’occupazione nelle economie europee nel 2007 sarà avvertito, anche se in misura molto lieve. Gran parte dei risultati del 2007 è già garantita dai risultati ottenuti nei primi due trimestri, dalle informazioni a disposizione su quanto sta accadendo alle nostre economie in questo terzo trimestre e dall’inerzia positiva di una ripresa economica con basi solide ereditata dal 2006. I rischi saranno più evidenti man mano che si avvicinerà il 2008. Nelle nostre previsioni di maggio i tassi di crescita per il 2008 erano già stati colpiti da una maturazione del ciclo economico e dall’impatto delle decisioni prese in materia di politica monetaria da parte delle banche centrali. In Europa e non solo, l’attuale crisi finanziaria, la turbolenza finanziaria e il conseguente irrigidimento delle condizioni creditizie continueranno a far crescere oppure già stanno facendo crescere il rischio di un declino per quanto riguarda i risultati del 2008, ma penso tuttora che sia troppo presto per fare un’analisi definitiva dalla quale trarre delle conclusioni definitive in merito. Dobbiamo sperare che, poiché molti dei fattori che hanno alimentato la turbolenza delle ultime settimane sono legati alla fiducia, se riacquistiamo la fiducia e se contribuiamo tutti quanti ad una visione e ad una diagnosi rigorosa della situazione allo scopo di migliorare la fiducia o consolidare la fiducia, i risultati del 2008 saranno migliori o meno preoccupanti di quanto non si immaginino taluni. Credo che la maggior parte di coloro che hanno parlato a lungo sia concorde su cosa abbia causato questo aumento della volatilità e alla turbolenza sui mercati finanziari, e penso anche che vi sia intesa sul fatto che è necessario trovare soluzioni. Tuttavia, le soluzioni non sono semplici, e non dobbiamo lasciarci andare a reazioni eccessive. Proprio come dei bravi attori di teatro, i politici bravi non devono avere reazioni eccessive ogniqualvolta si verifica una turbolenza. Dobbiamo analizzare più nel dettaglio e comprendere meglio i fatti, e dobbiamo ricercare soluzioni efficaci per le sfide esistenti, sia le soluzioni evidenti che quelle che non sono state ancora scoperte. Se rivolgiamo lo sguardo alle discussioni avute in seno al Parlamento o alle relazioni sulla stabilità finanziaria del Fondo monetario o della Banca centrale, le analisi della Commissione europea e i nostri stessi interventi nel passato recente, non sapevamo dove o quando, ma sapevamo che una turbolenza del genere poteva verificarsi, visto l’evolversi dei mercati finanziari e il grado di sofisticatezza degli strumenti e delle tecniche utilizzate dalle istituzioni finanziarie. Ripeto quello che ho detto all’inizio: l’economia europea poggia su basi solide. L’euro ci protegge, e ancora una volta ha dimostrato di essere in grado di proteggere e assorbire degli urti che, in altre circostanze, prima dell’introduzione dell’euro, ci avrebbero creato difficoltà molto più gravi, sia da un punto di vista monetario, finanziario che in termini di economia reale e, per finire, ritengo che la Banca centrale europea, nell’esercizio delle sue responsabilità, si sia mossa ragionevolmente e correttamente ad agosto."@it12
"Pone Pirmininke, kalbant apie pastarųjų savaičių neramumų (arba, jei pageidaujate – krizės) finansinėse rinkose poveikį realiai ekonomikai, pakartosiu, kad remiantis mūsų pirminėmis prognozėmis (prognozes skelbsime antradienį), taip pat kitų organų bei valstybinių ir privačių institucijų viešai skelbiamomis nuomonėmis, neramumų poveikis Europos šalių ekonominei veiklai, ekonominiam augimui ir užimtumo rodikliams 2007 m. bus jaučiamas, tačiau jis bus gana nežymus. Didžiąją dalį 2007 m. rezultatų jau garantuoja per pirmuosius du ketvirčius pasiekti rezultatai, informacija apie tai, kas vyksta mūsų ekonomikose šį trečiąjį ketvirtį bei teigiamas ekonomikos atsigavimo pagreitis, kurį lemia iš 2006 m. paveldėtas geras ir tvirtas pamatas. 2008 m. rizikos taps jau akivaizdesnės. Pagal gegužės mėn. paskelbtas prognozes 2008 m. augimo tempus lemia ekonominio ciklo branda bei centrinių bankų priimtų monetarinės politikos sprendimų poveikis. Europoje ir kitur ši finansinė krizė, šie finansiniai neramumai, ir vėliau sugriežtintos kreditavimo sąlygos padidins arba jau didina nuosmukio grėsmes 2008 m., bet aš vis tiek manau, kad dar per anksti daryti galutinę analizę ir jos pagrindu formuluoti galutines išvadas šiuo klausimu. Kadangi dauguma pastarųjų savaičių neramumus skatinusių veiksnių yra susiję su pasitikėjimu, turime tikėtis, kad, jei mums pavyks atkurti pasitikėjimą, ir jei visi prisidėsime prie aiškios vizijos kūrimo ir padėties diagnozavimo, siekiant padidinti (arba sustiprinti) pasitikėjimą, 2008 m. rezultatai bus geresni arba keliantys mažesnį susirūpinimą, nei kai kurie galvoja. Manau, kad dauguma kalbėjusiųjų iš esmės sutaria dėl priežasčių, kurios sukėlė šiuos svyravimų padidėjimus bei neramumus finansinėse rinkose; taip pat manau, kad egzistuoja sutarimas dėl būtinybės rasti sprendimus. Tačiau šie spendimai nėra paprasti, ir mums negalima persistengti. Visai kaip geri teatro aktoriai, neramiais laikais geri politikai neturėtų persistengti. Turime atlikti išsamesnę analizę ir geriau suprasti faktus, taip pat turime ieškoti efektyvių sprendimų iškilusiems iššūkiams – akivaizdiems ir tiems, kurių dar nematome. Jei prisiminsime ankstesnius debatus Parlamente, Monetarinio fondo ar Centrinio banko ataskaitas dėl finansinio stabilumo, Europos Komisijos atliktus tyrimus ir mūsų pačių pastarojo meto pasisakymus, mes nežinojome, kur ir kada, tačiau žinojome, kad tokio pobūdžio neramumai gali kilt, turint omenyje finansinių rinkų evoliuciją bei finansinių institucijų naudojamų priemonių ir metodų sudėtingumą. Pakartosiu tai, ką jau sakiau pradžioje: Europos ekonomika vis dar stovi ant tvirto pagrindo. Mus saugo euras. Jis dar kartą įrodė sugebėjimą apsaugoti nuo šoko ir jį neutralizuoti; kitomis aplinkybėmis, iki įvedant eurą, mums būtų iškilę daug didesnių sunkumų – tiek finansų srityje, tiek realioje ekonomikoje, todėl baigdamas, pasakysiu mintį, kad vykdydamas savo pareigas, Europos centrinis bankas rugpjūtį elgėsi protingai ir teisingai."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, kas attiecas uz pēdējās nedēļās finanšu tirgos radušās nestabilitātes vai krīzes, ja jūs to tā vēlaties saukt, ietekmi uz reālo ekonomiku, es atkārtoju, ka saskaņā ar mūsu sākotnējām prognozēm, kas tiks publicētas otrdien, un arī saskaņā ar viedokļiem, ko publiski ir izteikušas citas iestādes un valsts un privātās institūcijas, šīs nestabilitātes ietekme uz ekonomiskajām aktivitātēm, ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību Eiropas ekonomikās 2007. gadā būs jūtama, taču tā būs nenozīmīga. Lielu daļu 2007. gada rezultātu jau garantē pirmajos divos ceturkšņos sasniegtie rezultāti, informācija, kas ir pieejama par to, kas mūsu ekonomikās notiek šajā trešajā ceturksnī, un pozitīvā inerce ekonomikas atveseļošanās jomā, kas balstās uz labajiem un stabilajiem pamatiem, kas tika radīti 2006. gadā. Riski būs redzamāki, tuvojoties 2008. gadam. Mūsu prognozēs maijā 2008. gada izaugsmes rādītājus jau ietekmēja ekonomikas cikla nobriešana un centrālo banku pieņemtie lēmumi par monetāro politiku. Eiropā un ārpus tās šī finanšu krīze, šī finanšu nestabilitāte un tai sekojošie stingrākie kredītu izsniegšanas nosacījumi palielinās vai jau palielina risku, ka 2008. gada rezultāti pasliktināsies, tomēr es vēl arvien domāju, ka ir par agru veikt noteiktu analīzi, no kuras izdarīt gala secinājumus par šo tēmu. Mums ir jācer, ka ciktāl daudzi faktori, kas veicināja pēdējās nedēļās piedzīvoto nestabilitāti, ir saistīti ar pašapziņu, ja mēs atgūstam pašapziņu un ja mēs visi palīdzam panākt rūpīgu skatījumu uz situāciju un tās diagnosticēšanu, lai šo pašapziņu veicinātu vai konsolidētu, tad 2008. gada rezultāti būs labāki vai vismaz ne tik satraucoši kā daži to ir iedomājušies. Es domāju, ka lielākā daļa no tiem, kas ir izteikušies, vispārīgi piekrīt tam, kas noveda pie šo svārstību palielināšanās un nestabilitātes finanšu tirgos, un es arī domāju, ka visi piekrīt, ka ir nepieciešams rast risinājumus. Tomēr, risinājumi nav vienkārši, un mums nevajadzētu pārspīlēt. Tieši tāpat kā labiem aktieriem teātrī, arī labiem politiķiem nestabilitātes laikā nevajadzētu pārspīlēt. Mums vajag veikt detalizētāku analīzi un pilnīgāk izprast faktus, mums ir jāmēģina atrast efektīvus risinājumus pastāvošajām, acīmredzamajām un vēl nekonstatētajām problēmām. Ja mēs atskatāmies uz debatēm Parlamentā vai Monetārā fonda vai Centrālās bankas ziņojumiem par finanšu stabilitāti, uz Eiropas Komisijas veiktajām analīzēm un uz nesenā pagātnē mūsu teiktajām runām, tad mēs nezinājām, kur un kad, taču zinājām, ka šāda veida nestabilitāte varētu rasties, ņemot vērā finanšu tirgu attīstību, instrumentu sarežģītību un finanšu iestāžu izmantotās darba metodes. Es vēlreiz atkārtoju sākumā teikto: Eiropas ekonomika vēl arvien atrodas uz stabiliem pamatiem. Eiro mūs aizsargā. Jau atkal tas ir apliecinājis savu spēju aizsargāt un absorbēt triecienus, kas citos apstākļos, pirms eiro ieviešanas, mums reālajā ekonomikā būtu radījuši lielākas grūtības gan no monetārā, gan finansiālā viedokļa; un nobeigumā, es domāju, ka Eiropas Centrālā banka augustā, pildot savus pienākumus, rīkojās saprātīgi un pareizi."@lv13
"Señor Presidente, en relación con el impacto de las turbulencias —o de la crisis, si así quieren llamarla— en los mercados financieros estas últimas semanas sobre la economía real, repito, según nuestras primeras estimaciones —y vamos a publicar previsiones el próximo martes—, pero, según también opiniones que se están haciendo públicas por parte de otros organismos e instituciones públicos y privados, repito, el impacto de estas turbulencias sobre la actividad económica, sobre el crecimiento económico, sobre el empleo en las economías europeas en este año 2007 existirá, pero será, en todo caso, muy reducido. Buena parte de los resultados del año 2007 ya están garantizados por los resultados habidos en los dos primeros trimestres, por la información disponible acerca de lo que está sucediendo en la actividad de nuestras economías en este tercer trimestre y por la inercia positiva de una recuperación económica basada en buenos fundamentos, en sólidos fundamentos, que hemos heredado del año 2006. Los riesgos serán más evidentes mirando hacia 2008. Ya en nuestras previsiones de mayo las tasas de crecimiento para 2008 se veían afectadas por una maduración del ciclo económico y por el impacto de las decisiones adoptadas en materia de política monetaria por los Bancos Centrales. En Europa y fuera de Europa esta crisis financiera, estas turbulencias financieras y el endurecimiento de las condiciones de crédito subsiguiente, van a acelerar o están acelerando esos riesgos a la baja de los resultados 2008, pero todavía yo creo que es pronto para hacer un análisis definitivo, para establecer unas conclusiones definitivas al respecto. Hay que esperar que, en la medida en que buena parte de los elementos que han estado alentando las turbulencias de las últimas semanas tienen que ver con la confianza, si recuperamos la confianza y si todos contribuimos con una visión rigurosa y un diagnóstico riguroso de la situación a la mejora de la confianza, o al asentamiento de la confianza, los resultados en 2008 sean mejores o menos preocupantes de lo que algunos imaginan. Creo que hay un diagnóstico en la mayoría de las intervenciones bastante coincidente acerca de las razones que han llevado a esta mayor volatilidad y a las turbulencias en los mercados financieros y creo que también hay coincidencia en que hay que encontrar soluciones. Pero las soluciones no son simples y no conviene sobreactuar. Igual que los buenos actores en el teatro, los buenos políticos no deben sobreactuar en momentos de turbulencia. Hay que profundizar en el análisis, en la compresión de los asuntos, y hay que tratar de buscar soluciones eficaces para desafíos que están ahí y que son evidentes y que no hemos descubierto ahora. Si repasamos los debates en este Parlamento o los informes sobre estabilidad financiera del Fondo Monetario o del Banco Central, los propios análisis de la Comisión Europea, nuestras propias intervenciones en el pasado reciente, no sabíamos cuándo, no sabíamos dónde, pero sí sabíamos que turbulencias de esta naturaleza se podrían producir, dada la evolución de los mercados financieros, la sofisticación de los instrumentos y las técnicas empleadas por las instituciones financieras. Repito lo que he dicho al principio: la economía europea sigue asentada sobre fundamentos sólidos. El euro nos protege. Una vez más ha demostrado su capacidad para proteger y para absorber de forma positiva que en otras circunstancias, antes del lanzamiento del euro, nos hubiesen creado dificultades mucho mayores, tanto desde el punto de vista monetario o financiero como en nuestra economía real, y —última palabra— el Banco Central Europeo, en el ejercicio de sus responsabilidades, creo que ha actuado con sensatez y acierto en el mes de agosto."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, over het effect op de reële economie van de onrust of de crisis, als u dat zo wilt noemen, op de financiële markten in de afgelopen weken, herhaal ik dat volgens onze eerste schattingen – we zullen de voorspellingen dinsdag publiceren – maar ook volgens opinies die kenbaar worden gemaakt door andere lichamen en publieke en private instellingen, het effect van deze onrust op de economische activiteiten, economische groei en werkgelegenheid op de Europese economieën in 2007 zal worden gevoeld, maar slechts in geringe mate. Een groot deel van de resultaten voor 2007 is al gegarandeerd door de resultaten die in eerste twee kwartalen zijn geboekt, door de beschikbare informatie over wat er in onze economieën in dit derde kwartaal gebeurt en door de positieve inertie van economisch herstel gebaseerd op de goede, solide fundamenten die we meekregen uit 2006. De risico’s zullen duidelijker worden als we naar 2008 kijken. In onze voorspellingen van mei waren de groeicijfers voor 2008 al beïnvloed door een voltooiing van de economische cyclus en door het effect van besluiten die door de centrale banken over monetair beleid worden genomen. In Europa en daarbuiten worden deze financiële crisis, deze financiële onrust en de daaropvolgende aanscherping van kredietvoorwaarden steeds groter of nemen de risico’s van een teruggang in resultaten voor 2008 toe, maar ik geloof nog steeds dat het te vroeg is om een definitieve analyse te maken waaruit we enkele afdoende conclusies over het onderwerp kunnen trekken. Voor zover veel van de factoren die de onrust van de afgelopen weken hebben gestimuleerd, samenhangen met vertrouwen, moeten we hopen dat als we het vertrouwen herstellen en als we allemaal bijdragen aan een zorgvuldige visie en diagnose van de situatie om het vertrouwen te verbeteren of te consolideren, de resultaten van 2008 beter zullen zijn of minder zorgwekkend dan sommigen denken dat ze zullen zijn. Ik meen dat de meeste sprekers het in grote lijnen eens zijn over datgene wat leidde tot deze toegenomen wisselvalligheid en tot de onrust in de financiële markten, en ik meen ook dat er overeenstemming over bestaat dat er oplossingen nodig zijn. Maar de oplossingen zijn niet eenvoudig en we moeten niet overdrijven. Evenals goede acteurs in het theater moeten goede politici in tijden van onrust niet overdrijven. We moeten meer in detail analyseren en een vollediger inzicht krijgen in de feiten, en we moeten proberen effectieve oplossingen te vinden voor de bestaande uitdagingen, die duidelijk zijn en voor die uitdagingen die we nog niet hebben ontdekt. Als we terugkijken naar de debatten in het Parlement of de verslagen van het Monetair Fonds of de Centrale Bank over financiële stabiliteit, naar de analyses van de Europese Commissie en onze eigen toespraken in het recente verleden, wisten we niet waar of wanneer, maar we wisten wel dat er onrust van deze aard zou plaatsvinden gelet op de ontwikkeling van de financiële markten en de complexiteit van de instrumenten en methoden die door de financiële instellingen worden gehanteerd. Ik herhaal wat ik aan het begin zei: de Europese economie heeft nog steeds solide fundamenten. De euro beschermt ons. Opnieuw is het bewijs geleverd van zijn vermogen tot bescherming en het opvangen van schokken die onder andere omstandigheden, voorafgaande aan de invoering van de euro, tot veel grotere moeilijkheden voor ons zouden hebben geleid, zowel vanuit monetair of financieel oogpunt als in onze reële economie. En om af te ronden, ik denk dat de Europese Centrale Bank in augustus verstandig en correct heeft gehandeld."@nl3
"Panie przewodniczący! W odniesieniu do wpływu na gospodarkę realną zawirowań lub kryzysu, jeśli tak chce pan to nazywać, na rynkach finansowych w ostatnich tygodniach, powtarzam, że zgodnie z naszymi wstępnymi szacunkami – prognozy opublikujemy we wtorek – jak również według opinii wydanych publicznie przez inne organy oraz podmioty prywatne i publiczne, wpływ tych zawirowań na aktywność gospodarczą, wzrost gospodarczy i zatrudnienie w gospodarkach europejskich w 2007 roku będzie odczuwalny, ale w niewielkim stopniu. Duża część wyników za 2007 rok została już zagwarantowana przez wyniki uzyskane w pierwszych dwóch kwartałach, poprzez udostępnianie informacji na temat naszych rynków w trzecim kwartale oraz pozytywną opieszałość w odradzaniu się gospodarki opartej na dobrych, trwałych podstawach, które odziedziczyliśmy z 2006 r. Ryzyko stanie się bardziej wyraźne, gdy patrzymy na rok 2008. Według naszych prognoz w maju stopy wzrostu za 2008 r. były już dotknięte przez dojrzewanie cyklu gospodarczego oraz wpływ decyzji przyjętych w ramach polityki monetarnej banków centralnych. W Europie i poza nią kryzys finansowy, wstrząsy finansowe oraz w konsekwencji bardziej rygorystyczne warunki kredytowe zwiększą lub już zwiększają ryzyko spadku wyników za 2008 r. Nadal jednak uważam, że jest zbyt wcześnie, aby dokonać rozstrzygającej analizy, na podstawie której można wysunąć ostateczne wnioski na ten temat. Musimy mieć nadzieję, że o ile duża liczba czynników zachęcających do wstrząsów z ostatnich tygodni dotyczy zaufania, jeśli odnowimy zaufanie i jeśli wszyscy przyczynimy się do rygorystycznej wizji i diagnozy sytuacji w celu poprawy zaufania lub jego wzmocnienia, wyniki za rok 2008 będą lepsze lub w mniejszym stopniu niepokojące niż niektórzy myślą. Uważam, że większość osób, które zabrały głos zgadza się, co do powodów wzrostu niestabilności i wstrząsów na rynkach finansowych oraz uważa, że należy znaleźć rozwiązania. Nie są one jednak proste i nie powinniśmy przesadnie reagować. Tak jak dobrzy aktorzy w teatrze dobrzy politycy nie powinni w okresie zamętu wpadać w panikę. Musimy dokonać bardziej szczegółowej analizy i lepiej zrozumieć fakty. Musimy starać się znaleźć skuteczne rozwiązania dla wyzwań, które istnieją, dla tych które są jasne i tych, których jeszcze nie odkryliśmy. Patrząc na debaty w Parlamencie Europejskim bądź sprawozdania Funduszu Monetarnego lub Banku Centralnego w sprawie stabilności finansowej, analizy Komisji Europejskiej i nasze własne wypowiedzi w ostatnim czasie, nie wiedzieliśmy gdzie i kiedy, ale wiedzieliśmy, że tego typu wstrząsy mogą mieć miejsce, biorąc pod uwagę rozwój rynków finansowych i złożoność instrumentów i technik wykorzystywanych przez instytucje finansowe. Powtarzam to, co powiedziałem na początku: europejska gospodarka nadal ma mocne podstawy. Chroni nas euro. Po raz kolejny pokazało nam swoją zdolność do ochrony i zatrzymywania wstrząsów, które w innych okolicznościach, przed wprowadzeniem euro, przysporzyłyby nam i naszej gospodarce większych trudności, zarówno z monetarnego, jak i finansowego punktu widzenia. Kończąc moją wypowiedź, pragnę zauważyć, że w ramach swojej odpowiedzialności Europejski Bank Centralny zadziałał w sierpniu rozsądnie i poprawnie."@pl16
"Senhor Presidente, no que se refere ao impacto da turbulência na economia real, ou da crise, se assim quiserem chamar-lhe, nos mercados financeiros durante as últimas semanas, repito que, segundo as nossas estimativas iniciais – e na próxima terça-feira vamos publicar previsões –, mas também segundo as opiniões que estão a ser divulgadas por outros organismos e outras instituições públicas e privadas, o impacto desta turbulência sobre a actividade económica, sobre o crescimento económico e sobre o emprego nas economias europeias em 2007 far-se-á sentir, mas será muito ligeiro. Grande parte dos resultados de 2007 já se encontram garantidos pelos resultados alcançados nos dois primeiros trimestres, pela informação disponível sobre o que está a acontecer nas nossas economias neste terceiro trimestre e pela inércia positiva de uma recuperação económica baseada nos bons e sólidos alicerces que herdámos de 2006. Os riscos tornar-se-ão mais evidentes no horizonte de 2008. Nas nossas previsões de Maio, as taxas de crescimento para 2008 já estavam afectadas por uma maturação do ciclo económico e pelo impacto das decisões adoptadas pelos bancos centrais em matéria de política monetária. Tanto na Europa com fora dela, esta crise financeira, esta turbulência financeira e o subsequente endurecimento das condições de crédito, vão aumentar - ou estão a aumentar - os riscos de declínio dos resultados de 2008, mas continuo a pensar que ainda é cedo para fazer uma análise que nos permita extrair conclusões definitivas sobre a matéria. Temos de esperar que, na medida em que muitos dos factores que têm estado a fomentar as turbulências registadas nas últimas semanas têm a ver com a confiança, se recuperamos a confiança e se todos contribuirmos com uma visão e um diagnóstico rigorosos da situação, a fim de melhorar a confiança, ou de consolidar essa confiança, os resultados em 2008 serão melhores ou menos preocupantes do que alguns imaginam. Penso que a maioria dos intervenientes neste debate estão amplamente de acordo no que respeita aos factores que conduziram a esta maior volatilidade e à turbulência nos mercados financeiros, e penso também que todos concordam em que é necessário encontrar soluções. No entanto, as soluções não são simples, e não devemos exagerar na nossa actuação. Tal como os bons actores no teatro, também os bons políticos não devem exagerar em momentos de turbulência. Precisamos de fazer uma análise mais aprofundada, de compreender mais integralmente os factos e de procurar soluções eficazes para os desafios que existem, para os que são evidentes, e para aqueles que ainda não descobrimos. Se passarmos em revista os debates realizados neste Parlamento ou os relatórios sobre estabilidade financeira do Fundo Monetário ou do Banco Central, as análises da Comissão Europeia e as nossas próprias intervenções no passado recente, concluiremos que não sabíamos onde ou quando, mas estávamos cientes de que este tipo de turbulências poderia ocorrer, dada a evolução dos mercados financeiros e a sofisticação dos instrumentos e das técnicas utilizados pelas instituições financeiras. Repito o que disse no início: a economia europeia continua assente em alicerces sólidos. O euro protege-nos. Demonstrou uma vez mais a sua capacidade para proteger e absorver choques que, noutras circunstâncias, antes da introdução da sua introdução, ter-nos-iam causado dificuldades muito maiores, tanto do ponto de vista monetário e financeiro como da nossa economia real, e, para terminar, penso que o Banco Central Europeu, no exercício das suas responsabilidades, agiu sensata e acertadamente em Agosto."@pt17
"Señor Presidente, en relación con el impacto de las turbulencias —o de la crisis, si así quieren llamarla— en los mercados financieros estas últimas semanas sobre la economía real, repito, según nuestras primeras estimaciones —y vamos a publicar previsiones el próximo martes—, pero, según también opiniones que se están haciendo públicas por parte de otros organismos e instituciones públicos y privados, repito, el impacto de estas turbulencias sobre la actividad económica, sobre el crecimiento económico, sobre el empleo en las economías europeas en este año 2007 existirá, pero será, en todo caso, muy reducido. Buena parte de los resultados del año 2007 ya están garantizados por los resultados habidos en los dos primeros trimestres, por la información disponible acerca de lo que está sucediendo en la actividad de nuestras economías en este tercer trimestre y por la inercia positiva de una recuperación económica basada en buenos fundamentos, en sólidos fundamentos, que hemos heredado del año 2006. Los riesgos serán más evidentes mirando hacia 2008. Ya en nuestras previsiones de mayo las tasas de crecimiento para 2008 se veían afectadas por una maduración del ciclo económico y por el impacto de las decisiones adoptadas en materia de política monetaria por los Bancos Centrales. En Europa y fuera de Europa esta crisis financiera, estas turbulencias financieras y el endurecimiento de las condiciones de crédito subsiguiente, van a acelerar o están acelerando esos riesgos a la baja de los resultados 2008, pero todavía yo creo que es pronto para hacer un análisis definitivo, para establecer unas conclusiones definitivas al respecto. Hay que esperar que, en la medida en que buena parte de los elementos que han estado alentando las turbulencias de las últimas semanas tienen que ver con la confianza, si recuperamos la confianza y si todos contribuimos con una visión rigurosa y un diagnóstico riguroso de la situación a la mejora de la confianza, o al asentamiento de la confianza, los resultados en 2008 sean mejores o menos preocupantes de lo que algunos imaginan. Creo que hay un diagnóstico en la mayoría de las intervenciones bastante coincidente acerca de las razones que han llevado a esta mayor volatilidad y a las turbulencias en los mercados financieros y creo que también hay coincidencia en que hay que encontrar soluciones. Pero las soluciones no son simples y no conviene sobreactuar. Igual que los buenos actores en el teatro, los buenos políticos no deben sobreactuar en momentos de turbulencia. Hay que profundizar en el análisis, en la compresión de los asuntos, y hay que tratar de buscar soluciones eficaces para desafíos que están ahí y que son evidentes y que no hemos descubierto ahora. Si repasamos los debates en este Parlamento o los informes sobre estabilidad financiera del Fondo Monetario o del Banco Central, los propios análisis de la Comisión Europea, nuestras propias intervenciones en el pasado reciente, no sabíamos cuándo, no sabíamos dónde, pero sí sabíamos que turbulencias de esta naturaleza se podrían producir, dada la evolución de los mercados financieros, la sofisticación de los instrumentos y las técnicas empleadas por las instituciones financieras. Repito lo que he dicho al principio: la economía europea sigue asentada sobre fundamentos sólidos. El euro nos protege. Una vez más ha demostrado su capacidad para proteger y para absorber de forma positiva que en otras circunstancias, antes del lanzamiento del euro, nos hubiesen creado dificultades mucho mayores, tanto desde el punto de vista monetario o financiero como en nuestra economía real, y —última palabra— el Banco Central Europeo, en el ejercicio de sus responsabilidades, creo que ha actuado con sensatez y acierto en el mes de agosto."@ro18
"Pán predsedajúci, s ohľadom na dosah otrasov, či krízy, ak to chcete nazývať týmto menom, na finančných trhoch v nedávnych týždňoch na reálnu ekonomiku, opakujem, že podľa našich prvotných odhadov – prognózy uverejníme v utorok – avšak aj podľa stanovísk, ktoré zverejňujú iné orgány a verejné a súkromné inštitúcie, dosah tohto otrasu na hospodársku činnosť, hospodársky rast a zamestnanosť v európskych hospodárstvach v roku 2007 bude citeľný, ale bude veľmi malý. Veľký podiel výsledkov za rok 2007 je zaručený výsledkami dosiahnutými v prvých dvoch kvartáloch, dostupnými informáciami o stave našich hospodárstiev v tomto treťom kvartáli a pozitívnou stagnáciou obnovy hospodárstva založenou na dobrých, pevných základoch, ktoré sme si priniesli z roku 2006. Riziká budú zreteľnejšie, keď sa zameriame na rok 2008. V našich prognózach v máji bola miera rastu v roku 2008 ovplyvnená konjunktúrou hospodárskeho cyklu a dosahom rozhodnutí prijatých v rámci menovej politiky centrálnymi bankami. V Európe a inde táto finančná kríza, tento finančný otras a následné sprísnenie podmienok poskytovania úverov zvýšia alebo zvyšujú riziká poklesu výsledkov na rok 2008, avšak stále sa domnievam, že je veľmi predčasné, aby sme urobili konečnú analýzu, z ktorej by sme mohli vyviesť konečné závery týkajúce sa tejto témy. Musíme veriť, že ak mnohé z faktorov, ktoré podporili otrasy nedávnych týždňov, súvisia s dôverou, ak obnovíme dôveru a ak všetci prispejeme k prísnemu hodnoteniu a diagnostike situácie, s cieľom zvýšiť dôveru alebo skonsolidovať dôveru, výsledky v roku 2008 budú lepšie alebo menej znepokojujúce ako si mnohí teraz predstavujú. Domnievam sa, že tí, ktorí sa dnes vyjadrili, sa vo veľkej miere zhodli na tom, čo viedlo k tomuto zvýšeniu nestability a otrasom na finančných trhoch a rovnako sa domnievam, že sa zhodujú aj na tom, že sa musia nájsť riešenia. Riešenia však nie sú jednoduché a nemali by sme reagovať prehnane. Presne ako dobrí herci v divadle, ani dobrí politici by v čase neistoty nemali preháňať. Potrebujeme vypracovať podrobnejšiu analýzu a pochopiť skutočnosti v ich úplnosti a musíme sa usilovať nájsť efektívne riešenia problémov, ktoré existujú, ktoré sú zrejmé a problémov, ktoré sme ešte neobjavili. Ak sa pozrieme na diskusie Parlamentu alebo správy o finančnej stabilite Menového fondu alebo Centrálnej banky, analýzy Európskej komisie a naše vlastné prejavy v nedávnej minulosti, zistíme, že sme nevedeli presne kedy a kde, ale vedeli sme, že k otrasom tohto druhu môže dôjsť, kvôli vývoju finančných trhov, rafinovanosti nástrojov a techník, ktoré finančné inštitúcie využívajú. Zopakujem, čo som povedal na začiatku. Európske hospodárstvo stojí stále na pevných základoch. Euro nás ochraňuje. Opäť raz dokázalo schopnosť chrániť a absorbovať otrasy, ktoré by nám za iných okolností, pred zavedením eura, spôsobili oveľa väčšie ťažkosti z menového a finančného hľadiska a v našej reálnej ekonomike a aby som to ukončil, domnievam sa, že Európska centrálna banka sa pri výkone svojej zodpovednosti v auguste zachovala prakticky a správne."@sk19
"Gospod predsednik, v zvezi z vplivom pretresa ali krize finančnih trgov, če jo želite tako imenovati, na dejansko gospodarstvo v zadnjih tednih ponavljam, da se bo po naših začetnih ocenah – napovedi bomo objavili v torek – in tudi po mnenjih, ki so jih javno objavili drugi organi ter javne in zasebne ustanove, vpliv tega pretresa na gospodarsko dejavnost, gospodarsko rast in zaposlovanje v evropskih gospodarstvih leta 2007 čutil, vendar bo zelo neznaten. Velik del rezultatov za leto 2007 je že zagotovljen z rezultati, doseženimi v prvih dveh četrtinah, z informacijami, ki so na voljo v zvezi s tem, kaj se dogaja v naših gospodarstvih v tej tretji četrtini, in s stalnim gospodarskim okrevanjem, ki temelji na dobrih in trdnih temeljih, ki smo jih podedovali iz leta 2006. Tveganja bodo očitnejša, če se usmerimo v leto 2008. V naših majskih napovedih sta na stopnje rasti za leto 2008 že vplivala razvoj gospodarskega cikla in učinek odločitev o monetarni politiki, ki so jih sprejele centralne banke. V Evropi in drugje bosta ta finančna kriza, ta finančni pretres in posledična zaostritev posojilnih pogojev povečala tveganje poslabšanja rezultatov za leto 2008, vendar menim, da je prezgodaj za dokončne analize, iz katerih bi lahko potegnili nekatere končne sklepe o tem vprašanju. Glede na to, da je več dejavnikov, ki so spodbudili pretres v zadnjih tednih, povezanih z zaupanjem, moramo upati, da če obnovimo zaupanje ter vsi prispevamo k nepopustljivi viziji in diagnozi položaja, zato da povečamo ali utrdimo zaupanje, bodo rezultati za leto 2008 boljši ali manj zaskrbljujoči, kot si nekateri predstavljajo. Menim, da je večina govornikov na splošno enotna glede tega, kaj je povzročilo to povečanje nestanovitnosti in pretres na finančnih trgih, ter menim, da se strinjamo, da je treba najti rešitve. Vendar rešitve niso preproste in ne smemo pretiravati. Tako kot dobri igralci v gledališču dobri politiki ne smejo pretiravati v času pretresov. Narediti moramo podrobnejšo analizo in celovito razumeti dejstva, poleg tega pa moramo poskušati najti učinkovite rešitve za obstoječe izzive, za tiste, ki so očitni, in za tiste, ki jih še nismo odkrili. Če se ozremo nazaj na razprave v Parlamentu ali na poročila denarnega sklada ali centralne banke o finančni stabilnosti, analize Evropske komisije in naše nedavne govore, nismo vedeli kje ali kdaj, vendar smo vedeli, da se takšen pretres lahko zgodi glede na razvoj finančnih trgov ter izpopolnjenost instrumentov in tehnik, ki jih uporabljajo finančne ustanove. Ponavljam, kar sem rekel že na začetku: evropsko gospodarstvo ima še vedno trdne temelje. Euro nas ščiti. Znova je pokazal svojo sposobnost, da lahko ščiti in absorbira pretrese, ki bi v drugačnih okoliščinah, pred uvedbo eura, pomenile veliko večje težave za nas, tako z monetarnega kot s finančnega vidika ter v dejanskem gospodarstvu. Za konec menim, da je Evropska centralna banka pri izvajanju svojih pristojnosti avgusta ukrepala razumno in pravilno."@sl20
"Herr talman! När det gäller de effekter på den reala ekonomin som den finansiella turbulensen eller krisen, om ni vill kalla den det, har haft under de senaste veckorna så upprepar jag att enligt våra inledande uppskattningar – vi kommer att offentliggöra prognoser på tisdag – men också enligt yttranden från andra organ och offentliga och privata institutioner, så kommer turbulensens inverkan på näringsverksamheten, den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen i EU under 2007 att bli kännbar, men inte särskilt mycket. En stor andel av resultaten för 2007 garanteras redan av resultaten från de första två kvartalen, av den information som finns om händelseutvecklingen i våra ekonomier under innevarande tredje kvartal och av den positiva trögheten i den ekonomiska återhämtningen baserat på den goda, stabila grund som vi ärvde från 2006. Riskerna blir tydligare om vi blickar framåt mot 2008. I våra prognoser i maj var tillväxtsiffrorna för 2008 redan påverkade av en mognad i konjunkturcykeln och av centralbankernas penningpolitiska beslut. I Europa och på andra håll kommer denna finanskris, denna finansiella turbulens och den åtföljande åtstramningen av kreditvillkoren att öka, eller håller på att öka, riskerna för sjunkande resultat för 2008. Jag anser dock att det ännu är alltför tidigt för en slutlig analys som kan ligga till grund för några slutgiltiga slutsatser om denna fråga. Vi måste hoppas att 2008 års resultat kommer att bli bättre eller mindre oroande än många tror att de kommer att bli, i den mån många av de faktorer som har bidragit till de senaste veckornas turbulens hänger samman med förtroende och vi kan återställa detta förtroende och alla bidra till en stark vision och analys av situationen, för att förbättra eller stärka förtroendet. Jag tror att de flesta av talarna i stort sett håller med om vad som utlöste den ökade volatiliteten och turbulensen på finansmarknaderna, och jag tror också att det råder enighet om att lösningar måste hittas. Lösningarna är dock inte enkla och vi får inte överdriva. Precis som skickliga skådespelare på teatern bör duktiga politiker inte överdriva i orostider. Vi måste göra en mer detaljerad analys och förstå fakta mer fullständigt, och vi måste försöka hitta effektiva lösningar på de problem som återstår, de problem som är uppenbara och de problem som vi ännu inte har upptäckt. Om vi ser tillbaka på parlamentets debatter, valutafondens och centralbankens rapporter om den finansiella stabiliteten, kommissionens analyser och våra egna uttalanden nyligen så vet vi inte var eller när, men vi vet att den här typen av turbulens kan uppstå, med tanke på finansmarknadernas utveckling och de sofistikerade instrument och metoder som finansinstituten tillämpar. Jag upprepar det jag sa inledningsvis, nämligen att den europeiska ekonomin fortfarande står på en stabil grund. Euron skyddar oss. Återigen har euron visat sin förmåga att skydda från och absorbera chocker som under andra omständigheter, före eurons införande, skulle ha gett oss väsentligt större problem, både monetärt och finansiellt och i vår reala ekonomi. Avslutningsvis anser jag att ECB tog sitt ansvar och agerade förnuftigt och korrekt i augusti."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"shocks"18,15,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph