Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-210"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.21.3-210"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhor Presidente, Senhores Deputados, serei muito poupado no tempo, até porque já referi os pontos de vista essenciais do Conselho nesta matéria na minha primeira intervenção. Gostaria agora de agradecer todas as intervenções e sugestões dos Senhores Deputados aqui presentes, e dizer que delas tomei nota, assim como das suas preocupações, e designadamente aquelas que eu diria mais de cariz social, isto é, as possíveis consequências que os recentes eventos de turbulência financeira possam vir a ter para os cidadãos e as suas vidas. Não deixaremos de ter em atenção este ponto, enquanto preocupação manifestada por vários dos Senhores Deputados. Gostaria de reafirmar que nós, enquanto Presidência, e o Conselho, continuaremos a trabalhar na convergência das práticas de supervisão e também nos esquemas e nos mecanismos que permitem melhorar continuamente a arquitectura prudencial. Dissemos aqui, tanto o Conselho, como a Comissão, que, neste momento, todos os dados disponíveis indicam que temos atingido os nossos objectivos económicos e financeiros: os défices e também o crescimento económico e o emprego estão a crescer. Isto, no entanto, com todo o realismo - e tendo-se falado aqui de realismo, quero dizer que a Presidência e o Conselho serão realistas. Estaremos atentos a todas estas questões, aos desenvolvimentos que possam vir a ter no futuro, e a Presidência e o Conselho, tal como lhes compete, e se isso eventualmente se vier a justificar, não deixarão de tomar as acções e as iniciativas que podem responder às inquietações e aos problemas que possam vir a surgir."@pt17
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych být velmi stručný, zvláště proto, že základní stanovisko Rady v této záležitosti jsem přednesl ve svém prvním příspěvku. Chtěl bych poděkovat všem za příspěvky a návrhy, které vyslovili, a říci, že jsem si poznamenal všechny vaše obavy, zvláště ty, které bych nazval více sociálními, tedy možné následky, které by nedávné finanční otřesy mohly mít pro občany. Měli bychom mít tyto připomínky na zřeteli, neboť je vyjádřilo více poslanců. Chtěl bych znovu potvrdit, že předsednictví, stejně jako Rada, budou pokračovat v práci na konvergenci postupů dohledu, rovněž i na systémech a mechanismech, které budou neustále zlepšovat rámec pro obezřetné podnikání bank. Rada, jakož i Komise, tu uvedla, že všechny údaje, které máme v současnosti k dispozici, naznačují, že dosahujeme naše hospodářské a finanční cíle, kterými jsou deficity, hospodářský růst a zaměstnanost, které narůstají. Zůstáváme v tomto bodě úplně realističtí, a přestože tu dnes realismus byl zmiňován, chtěl bych říci, že předsednictví a Rada budou realistické. Musíme zohledňovat všechny tyto záležitosti, vývoj, který může přinést budoucnost a předsednictví a Rada v souladu s tím, co musí udělat, a když jejich činnost bude oprávněná, přijmou vhodná opatření a iniciativy s cílem reagovat na jakékoli obavy a problémy, které se mohou vyskytnout."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg skal fatte mig i korthed, især fordi jeg allerede har givet udtryk for Rådets grundholdning til dette spørgsmål i mit første indlæg. Jeg vil gerne takke alle tilstedeværende for alle talerne og de forslag, De har fremlagt, og sige, at jeg har taget dem og Deres ønsker til efterretning, især dem, der har en mere samfundsmæssig karakter, dvs. de mulige konsekvenser, som turbulensen på finansmarkederne for nylig kan have på borgerne. Vi skal huske på dette som et punkt, der bekymrede flere af medlemmerne. Jeg vil gerne endnu en gang bekræfte, at vi i formandskabet og i Rådet vil arbejde videre med konvergensen af tilsynspraksis og ligeledes med ordninger og mekanismer, der vil gøre det muligt løbende at forbedre de forsigtighedsmæssige aspekter. Både Rådet og Kommissionen har nævnt, at alle data, der er til rådighed på nuværende tidspunkt, viser, at vi har nået vores økonomiske og finansielle mål: underskuddene, den økonomiske vækst og beskæftigelsen er stigende. Vi er imidlertid fortsat fuldstændig realistiske om dette, og - da man allerede har nævnt realisme her - vil jeg gerne sige, at formandskabet og Rådet vil være realistiske. Vi vil være opmærksomme på alle disse spørgsmål, på den fremtidige udvikling, og formandskabet og Rådet, som det måtte påhvile dem, og når det er begrundet, vil ikke undlade at træffe de nødvendige foranstaltninger og initiativer for at levere et svar på den uro og de problemer, der måtte opstå."@da2
"Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich werde mich sehr kurz fassen, zumal ich den generellen Standpunkt des Rates in dieser Angelegenheit bereits in meinem ersten Beitrag erläutert habe. Ich möchte meinen Vorrednern für Ihre Beiträge und Vorschläge danken. Ich habe sie zusammen mit Ihren Bedenken zur Kenntnis genommen, und zwar vor allem jene, die mehr sozialer Natur sind und sich auf die möglichen Folgen der finanziellen Turbulenzen der jüngsten Vergangenheit für die Bürger beziehen. Wir werden diesen Punkt als eine Sorge, die von mehreren Abgeordneten geäußert wurde, im Auge behalten. Ich möchte bekräftigen, dass wir als Präsidentschaft und als Rat unsere Arbeit an der Konvergenz der Aufsichtspraktiken sowie an Programmen und Mechanismen, die eine kontinuierliche Verbesserung des aufsichtsrechtlichen Rahmens ermöglichen, fortsetzen werden. Sowohl der Rat als auch die Kommission haben erwähnt, dass alle derzeit verfügbaren Daten darauf hindeuten, dass wir unsere ökonomischen und finanziellen Ziele in Bezug auf Defizite, Wirtschaftswachstum und Beschäftigung, wo ebenfalls ein Aufwärtstrend zu verzeichnen ist, erreicht haben. Wir sind diesbezüglich allerdings vollkommen realistisch, und ich möchte feststellen – da der Realismus hier angesprochen wurde –, dass die Präsidentschaft und der Rat realistisch sein werden. Wir werden allen diesen Fragen und potenziellen künftigen Entwicklungen Aufmerksamkeit widmen, und Präsidentschaft und Rat werden da, wo es ihnen zukommt und wo es gerechtfertigt ist, selbstverständlich die entsprechenden Maßnahmen und Initiativen einleiten, um auf jegliche Bedenken und Probleme, die gegebenenfalls auftreten werden, zu reagieren."@de9,9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα είμαι πολύ σύντομος, πόσο δε μάλλον εφόσον ήδη εξέφρασα τη βασική θέση του Συμβουλίου γι’ αυτό το θέμα στην πρώτη μου ομιλία. Θέλω, τώρα, να σας ευχαριστήσω όλους εδώ για τις ομιλίες και τις προτάσεις σας και να σας πω ότι σημείωσα και αυτές και τις ανησυχίες σας, ιδίως αυτές που θα χαρακτήριζα πιο κοινωνικής φύσεως, τις ενδεχόμενες δηλαδή συνέπειες που μπορεί να έχει η πρόσφατη χρηματοπιστωτική αναταραχή για τους πολίτες. Θα το λάβουμε αυτό υπόψη ως μια ανησυχία που εξέφρασαν αρκετοί βουλευτές. Θέλω να επιβεβαιώσω ότι εμείς, ως Προεδρία και ως Συμβούλιο, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών, καθώς και για σχέδια και μηχανισμούς που θα καταστήσουν δυνατή τη διαρκή βελτίωση του εποπτικού πλαισίου. Τόσο το Συμβούλιο όσο και η Επιτροπή ανέφεραν εδώ ότι όλα τα διαθέσιμα επί του παρόντος στοιχεία δείχνουν ότι επιτύχαμε τους οικονομικούς και δημοσιονομικούς στόχους μας: τα ελλείμματα, η οικονομική ανάπτυξη, αλλά και η απασχόληση είναι σε ανοδική τάση. Παραμένουμε, πάντως, απολύτως πραγματιστές σε σχέση με αυτό και –μια και μιλάμε για πραγματισμό– θέλω να πω ότι η Προεδρία και το Συμβούλιο θα επιδείξουν πραγματισμό. Θα δώσουμε προσοχή σε όλα αυτά τα θέματα, στις εξελίξεις που ενδεχομένως θα φέρει το μέλλον, και η Προεδρία και το Συμβούλιο, όπως προσήκει και όπως δικαιολογείται, δεν θα παραλείψουν να αναλάβουν κατάλληλη δράση και πρωτοβουλίες για να δώσουν μια απάντηση σε τυχόν αμφιβολίες και προβλήματα που ενδέχεται να ανακύψουν."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, I shall be very brief, particularly since I already stated the Council’s basic position on this matter in my first speech. I should like now to thank everyone here for all the speeches and suggestions you have made and to say that I have taken note of them and of your concerns, particularly those of what I would call a more social nature, that is, the possible consequences that the recent financial turbulence might have for citizens. We shall keep that point in mind as a concern voiced by several Members. I should like to reaffirm that we, as the Presidency and as the Council, shall continue to work on the convergence of supervisory practices and also on the schemes and mechanisms that will make it possible to constantly improve the prudential framework. Both the Council and the Commission mentioned here that all the data available at the moment indicate that we have achieved our economic and financial objectives: deficits, economic growth and employment too are on the increase. We are remaining totally realistic about this, however and – since realism has been mentioned here – I should like to say that the Presidency and the Council will be realistic. We shall pay attention to all these matters, to the developments which the future might bring, and the Presidency and the Council, as it behoves them and where justified, will not fail to take the appropriate action and initiatives to provide a response to any misgivings and problems which might arise."@en4
"Señor Presidente, Señorías, seré muy breve, sobre todo porque ya he manifestado la posición básica del Consejo con respecto a este asunto en mi primera intervención. Me gustaría ahora dar las gracias a todos los presentes por todas las intervenciones y sugerencias realizadas y decir que he tomado nota de las mismas, así como de sus inquietudes, sobre todo, de aquellas que yo denominaría de mayor índole social, es decir, las posibles consecuencias que las recientes turbulencias financieras podrían tener para los ciudadanos. No olvidaremos este aspecto ya que ha sido una preocupación manifestada por varios diputados. Me gustaría volver a afirmar que nosotros, al igual que la Presidencia y el Consejo, seguiremos trabajando en la convergencia de las prácticas de control, así como en los esquemas y mecanismos que permitan mejorar constantemente el marco prudencial. Tanto el Consejo como la Comisión han mencionado aquí que todos los datos disponibles en estos momentos señalan que hemos logrado nuestros objetivos económicos y financieros: los déficits, el crecimiento económico y el empleo también están en crecimiento. Sin embargo, nos mantenemos en una posición totalmente realista —ya que se ha mencionado aquí el realismo— y me gustaría decir que la Presidencia y el Consejo serán realistas. Prestaremos atención a todos estos asuntos, a los avances que podría traer el futuro y a la Presidencia y al Consejo, puesto que les corresponde a todos hacerlo cuando corresponda, no dejarán de adoptar las medidas e iniciativas adecuadas para dar respuesta a cualquier duda y problema que pudiera surgir."@es21
"Härra juhataja, daamid ja härrad, minu sõnavõtt on lühike, kuna juba oma esimeses kõnes avaldasin nõukogu käesolevat teemat puudutavad põhiseisukohad. Tahaksin nüüd tänada kõiki siinviibijaid kõnede ning ettepanekute eest ja öelda, et tegin neist ning teie muredest endale märkmeid, eriti just neist, mida ma nimetaksin ühiskondlikeks, see tähendab hiljutise finantskriisi võimalikest tagajärgedest kodanike jaoks. Peame seda punkti silmas kui aspekti, mille üle tundsid muret mitmed parlamendiliikmed. Soovin veel kord kinnitada, et meie, nii eesistujariik kui nõukogu, jätkame tööd järelevalvetavade ühtlustamise alal ning samuti skeemide ja mehhanismidega, mis võimaldavad pidevalt usaldatavusnormatiivide raamistikku parendada. Nii nõukogu kui komisjon mainisid, et hetkel näitavad olemasolevad andmed, et oleme oma majandus- ning finantseesmärgid täitnud: defitsiiti puudutava eesmärgi, ning ka majanduskasv ning tööhõive on kasvujoonel. Ometi jääme selles osas täiesti realistlikeks, ja – kuna realismi siin juba mainiti – sooviksin, et ka eesistujariik ning nõukogu jääksid realistlikeks. Võtame tähelepanu alla kõik teemad, võimalikud tulevikuarengud, ning eesistujariik ja nõukogu, kuna see on neile kohane, tegutsevad vajadusel sobival moel ja algatavad vastuse igale kahtlusele ning probleemile, mis võib tekkida."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, puhun hyvin lyhyesti erityisesti siksi, että kerroin jo ensimmäisessä puheenvuorossani neuvoston peruskannan asiassa. Haluan nyt kiittää kaikkien puheenvuoroista ja ehdotuksista ja todeta, että olen pannut ne ja huolenaiheenne merkille, eritoten ne, joita pitäisin lähennä yhteiskunnallisina, eli nykyisen rahoituskriisin mahdolliset seuraukset kansalaisten elämään. Pidämme tämä mielessä monen jäsenen esittämänä huolena. Haluan vakuuttaa, että aiomme jatkaa puheenjohtajavaltion ja neuvoston ominaisuudessa työtä valvontakäytäntöjen lähentämisen parissa sekä myös niiden ohjelmien ja mekanismien parissa, jotka mahdollistavat vakavaraisuuskehyksen jatkuvan parantamisen. Sekä neuvosto että komissio ovat maininneet, että nykyisin käytössä olevista tiedoista ilmenee, että olemme savuttaneet taloudelliset ja rahataloudelliset tavoitteemme: alijäämät, talouskasvu ja myös työllisyys ovat kasvussa. Olemme kuitenkin täysin realistisia tämän suhteen – täällähän on mainittu realismi – ja haluan sanoa, että puheenjohtajavaltio ja neuvosto ovat jatkossa realisteja. Kiinnitämme huomiota kaikkiin näihin näkökohtiin ja muutoksiin, joita tulevaisuus saattaa tuoda tullessaan. Puheenjohtajavaltio ja neuvosto ryhtyvät myös tarvittaessa asianmukaisiin toimiin ja esittävät aloitteita, kuten niiden kuuluu, antaakseen vastauksen mahdollisiin epäilyksiin ja ongelmiin."@fi7
"Monsieur Le Président, Chers collègues, je serai très bref, étant donné que j’ai notamment déjà exprimé à ce sujet le point de vue général du Conseil dans ma première intervention. Je voudrais maintenant saisir cette occasion pour exprimer mes remerciements pour tous ces discours et suggestions que vous avez faits et émises. J’en ai pris note ainsi que de vos inquiétudes, notamment en ce qui concerne ce que j’appellerais le volet social, à savoir les répercussions potentielles des récentes perturbations financières pour les citoyens. Nous garderons à l’esprit cette inquiétude formulée par de nombreux membres du Parlement. En tant que présidence et Conseil, je voudrais également vous garantir que nous continuerons nos efforts afin de réunir des pratiques de surveillance et d'établir des schémas et des mécanismes conduisant à une amélioration constante du cadre prudentiel. Le Conseil et la Commission ont tous deux déclaré ici que toutes les données disponibles en ce moment laissent à penser que nous avons atteint nos objectifs économiques et financiers: les déficits, la croissance économique et l’emploi sont également à la hausse. Nous gardons cependant les pieds sur terre, j'entends par là que la présidence et le Conseil resteront réalistes. Nous devons prendre en compte toutes ces questions et les problèmes futurs qui en découleront. La présidence et le Conseil ne manqueront certainement pas, lorsque cela s’avérera nécessaire, de prendre les actions et les mesures qui leur incombent pour répondre à toute appréhension ou à tout problème qui pourrait survenir."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim! Nagyon rövid leszek, különösen azért, mert beszédemben már kifejtettem a Tanács alapvető álláspontját e kérdésről. Szeretném mindenkinek megköszönni a felszólalását és az Önök által tett javaslatokat és szeretném elmondani, hogy jegyzeteltem és feljegyeztem aggályaikat, különösen azokat, amelyeket inkább társadalmi jellegűnek neveznék, azaz azokat az esetleges következményeket, amelyeket a legutóbbi pénzügyi zavar a polgároknak okozhat. Ezt szem előtt kell tartani olyan aggályként, amelynek jó néhány képviselő hangot adott. Szeretném újból megerősíteni, hogy mi – úgy az elnökség, mint a Tanács – továbbra is dolgozunk a felügyeleti gyakorlatok konvergenciáján, valamint azokon a rendszereken és mechanizmusokon, amelyek lehetővé fogják tenni a prudenciális keret folyamatos javítását. Mind a Tanács, mind pedig a Bizottság említette itt, hogy valamennyi pillanatnyilag rendelkezésre álló adat azt jelzi, hogy elértük gazdasági és pénzügyi célkitűzéseinket: a hiányt, a gazdasági növekedést és a foglalkoztatás növekedését illetően is. Továbbra is teljesen realisták vagyunk e tekintetben, de – mivel a realizmusról beszélünk – szeretném elmondani, hogy az elnökség és a Tanács is realista lesz. Minden ilyen ügyre, a jövőben kialakuló fejleményekre figyelmet kell fordítanunk, és az Elnökség és a Tanács – mivel ez az ő dolguk és amennyiben indokolt – nem mulasztja el majd megtenni a megfelelő intézkedést és kezdeményezéseket, hogy reagáljon az esetlegesen felmerülő aggályokra és problémákra."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli deputati, sarò breve, soprattutto perché ho già espresso la posizione di fondo del Consiglio su questa tematica nel mio primo intervento. Vorrei ringraziare tutti quanti per i loro interventi e le proposte, e vorrei inoltre dire che ho preso nota di tali proposte nonché delle vostre preoccupazioni, in particolare di quelle che definirei di carattere più sociale, ovverosia le eventuali conseguenze della recente turbolenza finanziaria per i cittadini. Sarà bene tenere a mente questo punto come una preoccupazione espressa da diversi deputati. Vorrei ribadire che la Presidenza e il Consiglio continueranno a lavorare sulla convergenza delle pratiche in materia di controllo, nonché sui regimi e sui meccanismi che renderanno possibile un costante miglioramento del quadro prudenziale. Sia il Consiglio che la Commissione hanno accennato in questa sede al fatto che tutti i dati disponibili al momento indicano che abbiamo raggiunto i nostri obiettivi economici e finanziari: i la crescita economica e l’occupazione sono anch’essi in aumento. Restiamo con i piedi per terra a questo riguardo, ma, visto che abbiamo parlato di realismo, vorrei dire che la Presidenza e il Consiglio si orienteranno al realismo. Dobbiamo prestare attenzione a tutte queste questioni, agli sviluppi che potrebbero presentarsi nel futuro, e la Presidenza e il Consiglio, come loro conviene e laddove ciò sarà giustificato, non mancheranno di dare una risposta a eventuali timori o problemi che dovessero presentarsi."@it12
"Pone Pirmininke, ponios ir ponai, kalbėsiu labai trumpai, visų pirma todėl, kad savo pirmojoje kalboje jau išdėsčiau Komisijos pagrindinę pozicija šiuo klausimu. Norėčiau padėkoti visiems čia dalyvaujantiems už pasisakymus ir pateiktus pasiūlymus bei pasakyti, kad atkreipiau į juos dėmesį taip pat atkreipiau dėmesį į susirūpinimą Jums keliančius dalykus, ypač tuos, kuriuos pavadinčiau daugiau socialinio pobūdžio, t. y. pastarojo meto finansinių neramumų galimas pasekmes mūsų piliečiams. Į šį aspektą atsižvelgsime, kaip į kelių Parlamentarų išsakytą susirūpinimą. Noriu dar kartą patvirtinti, kad aš kaip Tarybos Pirmininkas, toliau dirbsiu, siekdamas priežiūros strategijų konvergencijos, taip pat tobulindamas schemas ir mechanizmus, kurie sudarys galimybę nuolat tobulinti sveiko proto padiktuotą bazę. Tarybos ir Komisijos atstovai čia minėjo, kad visi šiuo metu turimi duomenys liudija, kad mums pavyko įgyvendinti mūsų ekonominius ir finansinius tikslus: deficito, ekonominio augimo bei užimtumo rodikliai taip pat gerėja. Tačiau šiuo klausimu liekame visiški realistai (nes pasisakymuose buvo paminėta realizmo sąvoka); turiu pabrėžti, kad Pirmininkaujančioji valstybė ir Taryba išliks realistais. Skirsime dėmesio visiems šiems klausimams, taip pat pokyčiams, kuriuos gali atnešti rytojus, o Pirmininkaujančioji valstybė ir Taryba, kaip pridera ir esant reikalui, nepraleis progos imtis reikiamų priemonių ir iniciatyvų, reaguojant į bet kuriuos nuogąstavimus ir problemas, kurios gali iškilti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, es runāšu īsi, īpaši tādēļ, ka jau savā pirmajā runā es norādīju Padomes pamatnostāju šajā jautājumā. Tagad es vēlētos visiem pateikties par runām un izteiktajiem ieteikumiem un pateikt, ka es šos ieteikumus un jūsu bažas esmu pierakstījis, it īpaši tos, kurus es sauktu par sociāla rakstura jautājumiem, t.i. iespējamās sekas, ko pašreizējās finansiālās svārstības varētu atstāt uz pilsoņiem. Mēs šo jautājumu paturēsim prātā, jo vairāki deputāti par to izteica savas bažas. Es vēlētos vēlreiz apliecināt, ka mēs kā Prezidentūra un Padome turpināsim darbu pie uzraudzības prakses konverģences un arī pie shēmām un mehānismiem, kas dos iespēju nepārtraukti uzlabot sistēmu. Gan Padome, gan Komisija šeit minēja, ka visi pašreiz pieejamie dati rāda, ka mēs esam sasnieguši mūsu ekonomiskos un finanšu mērķus: pieaug arī deficīti, ekonomiskā izaugsme un nodarbinātība. Mēs vēl arvien esam reālistiski attiecībā uz šo jautājumu, un, tā kā šeit tika pieminēts reālisms, es vēlētos teikt, ka Prezidentūra un Padome būs reālistiska. Mēs pievērsīsim uzmanību visiem šiem jautājumiem, notikumiem, kurus varētu nest nākotne, un Prezidentūra un Padome nepieciešamības gadījumā noteikti veiks nepieciešamos pasākumus un ierosinās iniciatīvas, lai reaģētu uz jebkurām problēmām, kas varētu rasties."@lv13
"Senhor Presidente, Senhores Deputados, serei muito poupado no tempo, até porque já referi os pontos de vista essenciais do Conselho nesta matéria na minha primeira intervenção. Gostaria agora de agradecer todas as intervenções e sugestões dos Senhores Deputados aqui presentes, e dizer que delas tomei nota, assim como das suas preocupações, e designadamente aquelas que eu diria mais de cariz social, isto é, as possíveis consequências que os recentes eventos de turbulência financeira possam vir a ter para os cidadãos e as suas vidas. Não deixaremos de ter em atenção este ponto, enquanto preocupação manifestada por vários dos Senhores Deputados. Gostaria de reafirmar que nós, enquanto Presidência, e o Conselho, continuaremos a trabalhar na convergência das práticas de supervisão e também nos esquemas e nos mecanismos que permitem melhorar continuamente a arquitectura prudencial. Dissemos aqui, tanto o Conselho, como a Comissão, que, neste momento, todos os dados disponíveis indicam que temos atingido os nossos objectivos económicos e financeiros: os défices e também o crescimento económico e o emprego estão a crescer. Isto, no entanto, com todo o realismo - e tendo-se falado aqui de realismo, quero dizer que a Presidência e o Conselho serão realistas. Estaremos atentos a todas estas questões, aos desenvolvimentos que possam vir a ter no futuro, e a Presidência e o Conselho, tal como lhes compete, e se isso eventualmente se vier a justificar, não deixarão de tomar as acções e as iniciativas que podem responder às inquietações e aos problemas que possam vir a surgir."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik zal zeer kort zijn, in het bijzonder omdat ik de uitgangspositie van de Raad in deze zaak al in mijn eerste bijdrage heb uiteengezet. Ik wil nu graag iedereen hier bedanken voor al uw toespraken en suggesties en u zeggen dat ik daarvan nota heb genomen en dat geldt ook voor uw bezorgdheid, vooral die ik van meer sociale aard zou willen noemen, dat wil zeggen, de mogelijke consequenties die de recente financiële onrust voor burgers zou kunnen hebben. We zullen dat in gedachten houden als een bezorgdheid die door verschillende Parlementsleden is verwoord. Ik wil graag herbevestigen dat we als voorzitterschap en als Raad zullen blijven werken aan de convergentie van toezichthoudende praktijken en ook aan de regelingen en mechanismen die het mogelijk maken om voortdurend het prudentieel kader te verbeteren. Zowel de Raad als de Commissie meldden hier dat alle op het moment beschikbare gegevens aangeven dat we onze economische en financiële doelstellingen hebben gehaald: ook zijn tekorten, economische groei en ook werkgelegenheid aan het verbeteren. Maar we blijven hier heel realistisch over en aangezien realisme hier is genoemd, wil ik graag zeggen dat voorzitterschap en de Raad realistisch zullen zijn. We zullen aandacht besteden aan al deze zaken, aan de ontwikkelingen die de toekomst eventueel brengt, en het voorzitterschap en de Raad, zullen, zoals het hen betaamt en wanneer het gerechtvaardigd is, niet nalaten de juiste maatregelen en initiatieven te nemen om een antwoord te geven op alle onzekerheden en problemen die zich kunnen voordoen."@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Powiem krótko, zwłaszcza, że wyraziłem już podstawowe stanowisko Rady w tej sprawie w moim pierwszym przemówieniu. Chciałbym teraz podziękować wszystkim obecnym za ich wypowiedzi oraz wskazówki. Wszystkie one zostały przeze mnie odnotowane wraz z towarzyszącymi im obawami, w szczególności tymi, które że mają charakter społeczny, tj. konsekwencje, jakie ostatnie zawirowania finansowe mogą mieć na obywateli. Będziemy pamiętać o tej kwestii jako obawie wyrażonej przez kilku posłów. Chciałbym potwierdzić, że prezydencja oraz jako Rada będą kontynuować pracę nad zbieżnością praktyk związanych z nadzorem, jak również nad programami i mechanizmami, które umożliwią stałe doskonalenie rozsądnych ram. Zarówno Rada, jak i Komisja wspomniały tutaj, że wszelkie dostępne na obecną chwilę dane wskazują, iż osiągnęliśmy nasze gospodarcze i finansowe cele: deficyty, wzrost gospodarczy i zatrudnienie rosną. Podchodzimy do tego całkowicie realistycznie, jednakże, ponieważ wspomniano o realizmie, chciałbym powiedzieć, że prezydencja i Rada będą patrzyć realistycznie. Będziemy zwracać uwagę na te wszystkie kwestie i kierunki rozwoju, jakie przyniesie przyszłość, a Rada i prezydencja, zgodnie z ich interesami i w uzasadnionych przypadkach, podejmie stosowne działania, aby dostarczyć odpowiedź na wszelkie obawy i problemy, które mogą się pojawić."@pl16
"Senhor Presidente, Senhores Deputados, serei muito poupado no tempo, até porque já referi os pontos de vista essenciais do Conselho nesta matéria na minha primeira intervenção. Gostaria agora de agradecer todas as intervenções e sugestões dos Senhores Deputados aqui presentes, e dizer que delas tomei nota, assim como das suas preocupações, e designadamente aquelas que eu diria mais de cariz social, isto é, as possíveis consequências que os recentes eventos de turbulência financeira possam vir a ter para os cidadãos e as suas vidas. Não deixaremos de ter em atenção este ponto, enquanto preocupação manifestada por vários dos Senhores Deputados. Gostaria de reafirmar que nós, enquanto Presidência, e o Conselho, continuaremos a trabalhar na convergência das práticas de supervisão e também nos esquemas e nos mecanismos que permitem melhorar continuamente a arquitectura prudencial. Dissemos aqui, tanto o Conselho, como a Comissão, que, neste momento, todos os dados disponíveis indicam que temos atingido os nossos objectivos económicos e financeiros: os défices e também o crescimento económico e o emprego estão a crescer. Isto, no entanto, com todo o realismo - e tendo-se falado aqui de realismo, quero dizer que a Presidência e o Conselho serão realistas. Estaremos atentos a todas estas questões, aos desenvolvimentos que possam vir a ter no futuro, e a Presidência e o Conselho, tal como lhes compete, e se isso eventualmente se vier a justificar, não deixarão de tomar as acções e as iniciativas que podem responder às inquietações e aos problemas que possam vir a surgir."@ro18
"Pán predsedajúci, dámy a páni, chcel by som byť veľmi stručný, najmä preto, že základné stanovisko Rady v tejto záležitosti som predniesol vo svojom prvom príspevku. Chcel by som sa poďakovať všetkým za príspevky a návrhy, ktoré vyslovili a povedať, že som si poznamenal všetky vaše obavy, najmä tie, ktoré by som nazval sociálnejšími, teda možné následky, ktoré by nedávne finančné otrasy mohli mať pre občanov. Mali by sme mať tieto pripomienky na zreteli, keďže ich vyjadrili viacerí poslanci. Chcel by som opätovne potvrdiť, že predsedníctvo, ako aj Rada budú pokračovať v práci na konvergencii postupov dohľadu, ako aj na systémoch a mechanizmoch, ktoré budú neustále zlepšovať zaopatrovací rámec. Rada, ako aj Komisia, tu uviedli, že všetky údaje, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii naznačujú, že dosahujeme naše hospodárske a finančné ciele, ktorými sú deficity, hospodársky rast a zamestnanosť, ktoré narastajú. Zostávame v tomto bode úplne realistickí, hoci a keďže sa tu dnes realizmus spomínal, by som chcel povedať, že predsedníctvo a Rada budú realistickí. Musíme zohľadňovať všetky tieto záležitosti, vývoj, ktorý môže priniesť budúcnosť a predsedníctvo a Rada v súlade s tým, čo musia urobiť a keď ich činnosť bude oprávnená, príjmu vhodné opatrenia a iniciatívy, s cieľom reagovať na akékoľvek obavy a problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť."@sk19
". Gospod predsednik, gospe in gospodje, zelo kratek bom, predvsem zato, ker sem osnovno stališče Sveta o tem vprašanju že predstavil v svojem prvem govoru. Rad bi se zahvalil vsem tukaj za vse govore in predloge, ki ste jih imeli, ter povedal, da sem si zabeležil predloge in skrbi, zlasti tiste, ki so bolj socialnega značaja, to so morebitne posledice, ki bi jih lahko nedavni finančni pretresi imeli za državljane. To točko bomo upoštevali kot zaskrbljenost, ki jo je izrazilo več poslancev. Ponovno bi rad zatrdil, da bomo kot predsedstvo in Svet še naprej delali na vprašanju skladnosti nadzornih praks ter na programih in mehanizmih, ki bodo omogočili stalno izboljšanje okvira skrbnosti. Svet in Komisija sta navedla, da vsi podatki, ki so trenutno na voljo, kažejo, da smo dosegli naše gospodarske in finančne cilje: primanjkljaji, gospodarska rast in zaposlenost se povečujejo. V zvezi s tem danes ostajamo povsem realni, vendar – ker je bil realizem omenjen – poudarjam, da bosta predsedstvo in Svet realna. Vsem tem zadevam in razvoju, ki ga lahko prinese prihodnost, moramo nameniti pozornost, pri čemer bosta predsedstvo in Svet, kot se zanju spodobi in kjer je upravičeno, sprejela ustrezne ukrepe in pobude za zagotovitev odziva na kakršno koli zaskrbljenost in težave, ki se lahko pojavijo."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Jag ska fatta mig mycket kort, framför allt eftersom jag redan i mitt första anförande har redogjort för rådets grundinställning i denna fråga. Jag vill tacka alla här för era anföranden och förslag och säga att jag har tagit till mig dem och er oro, särskilt er sociala oro, det vill säga oron över de följder som den senaste tidens finansiella turbulens kan få för medborgarna. Vi ska ha den oro som flera ledamöter har uttryckt i åtanke. Jag vill återigen bekräfta att vi inom ordförandeskapet och rådet kommer att fortsätta att verka för en samordning av tillsynsförfaranden och även system och mekanismer som gör det möjligt att ständigt förbättra tillsynsramen. Både rådet och kommissionen har sagt här att alla tillgängliga uppgifter för närvarande visar att vi har nått våra ekonomiska och finansiella mål: underskotten, den ekonomiska tillväxten och även sysselsättningen stiger. Vi är fortfarande helt och hållet realistiska i detta avseende. Men jag vill också säga att ordförandeskapet och rådet kommer att vara realistiska, eftersom realism har nämnts här. Vi kommer att uppmärksamma alla dessa frågor och den utveckling som vi kan komma att få se i framtiden. När det är deras uppgift och när det är motiverat kommer ordförandeskapet och rådet att vidta lämpliga åtgärder och ta initiativ för att komma till rätta med eventuella farhågor och problem som kan uppstå."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph