Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-204"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.21.3-204"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Wir Europäer sind als Investoren an dem Markt, über den wir heute reden, mit knapp 10 %, also ungefähr 300 Milliarden Euro, beteiligt. Wir wissen nicht genau, wie groß der Anteil der schlechten Risiken unter diesen 300 Milliarden Euro ist, aber diese 300 Milliarden Euro sind keine Kleinigkeit, sie sind knapp dreimal die Summe des europäischen jährlichen Haushaltes, und die Auswirkungen der gegenwärtigen Krise sind heute schon zu spüren. In dem Land, aus dem ich komme, in Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Europäischen Union, haben wir nach unten korrigierte Konjunkturerwartungen. Wir haben deutlich teureres Dreimonatsgeld, d. h. Unternehmen, die gesund sind, aber eine Zwischenfinanzierung brauchen, können Schwierigkeiten erwarten. Ich will wissen, welche Konsequenzen wir daraus ziehen. Fast jeder Redner hat heute über die Ratingagenturen gesprochen. Wenn ich mich als Bürger für den Stand dieser Diskussion interessiere, Herr Kommissar McCreevy, finde ich im Internet folgenden Eintrag mit einem Verweis auf eine Rede von Ihnen in Dublin am 5. April 2005: Wann, Herr Kommissar, sind wir am Ende der Beobachtungsphase, wann sind wir bereit zu handeln, wann sind wir in der Lage, das Licht anzumachen in dieser Blackbox der Ratingagenturen, um einmal einen öffentlichen über ihre Leistungsfähigkeit und über ihre Fehler zu erstellen? Wir leben in einem System, das selbstreferenziell, ineffektiv und offenkundig vermachtet ist. Ich möchte gerne eine ehrliche Antwort haben. Wir können nicht 2009 bei der nächsten Wahl vor die Bevölkerung treten und sagen: Wir hatten eine Kommission, die hat fünf Jahre ganz prima beobachtet, wo das Problem ist."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, náš podíl jako Evropanů z investic na trhu, o kterém dnes diskutujeme, je téměř 10 % nebo přibližně 300 miliard EUR. Nevíme, jaká přesná část z těchto 300 miliard EUR představuje nebezpečné riziko, avšak 300 miliard EUR není bezvýznamný objem. Představuje téměř trojnásobek ročního rozpočtu EU a vliv současné krize je již citelný. V mé zemi, v Německu, jež má nejrozvinutější ekonomiku v Evropské unii, se naše očekávání budoucích obchodních podmínek obrátila. Tříměsíční fondy výrazně zdražily, což znamená, že podniky, které jsou ziskové, ale vyžadují bezprostřední financování, mohou očekávat těžkosti. Rád bych věděl, jaká ponaučení jsme si z této situace vzali. Téměř všichni řečníci, kteří přispěli do této rozpravy, zmínili úvěrové ratingové agentury. Jako občan, který se zajímá o stav této rozpravy, jsem našel na internetu následující citát z projevu komisaře McCreevyho v Dublinu 5. dubna 2005: . Pane komisaři, kdy skončí fáze pozorování, kdy budeme připraveni jednat, kdy budeme schopni vnést světlo do černé skříňky úvěrových ratingových agentur, abychom byli schopni sestavit veřejné hodnocení jejich výkonnosti a chyb? Náš systém je sebestředný, neefektivní a je zjevně dědictvím minulosti. Chtěl bych od vás upřímnou odpověď. Nemůžeme se v následujících volbách v roce 2009 před veřejnost postavit a prohlásit: Měli jsme komisi, která pět let odváděla úžasnou práci, v rámci níž hledala, v čem spočívá problém."@cs1
"Hr. formand! Vi europæere deltager som investorer på det marked, som vi taler om i dag, med knapt 10 %, altså ca. 300 milliarder euro. Vi ved ikke præcis, hvor stor andelen af de dårlige risici er blandt disse 300 milliarder euro, men disse 300 milliarder euro er ikke småting, de udgør knapt tre gange summen af det europæiske årsbudget, og virkningerne af den nuværende krise kan allerede mærkes i dag. I det land, hvor jeg kommer fra, Tyskland, den største samfundsøkonomi i EU, har vi konjunkturforventninger, der er korrigeret nedad. Vi har en betydeligt dyrere tremåneders-pengemarkedsrente, dvs. at virksomheder, som er sunde, men som har brug for mellemfinansiering, kan forvente vanskeligheder. Jeg vil vide, hvilke konsekvenser vi drager heraf. Næsten alle talere har i dag talt om ratingbureauerne. Hr. McCreevy! Hvis jeg som borger interesserer mig for en status på denne diskussion, kan jeg på internettet finde følgende indlæg med en henvisning til en tale af Dem i Dublin den 5. april 2005: "Credit rating agencies will not be subject to EU regulation for the present, said Internal Market Commissioner Charlie McCreevy in a speech in Dublin on 5 April 2005. Commissioner McCreevy said he did not intend to issue specific regulation for credit ratings agencies (CRAs) but the possibility would be kept under "continual review". He warned that he was putting the industry "on watch"." ("Kreditvurderingsbureauerne vil ikke blive underlagt EU-regulering for indeværende", sagde kommissær for det indre marked, Charlie McCreevy, i en tale i Dublin den 5. april 2005. McCreevy sagde, at han ikke havde til hensigt at indføre konkrete bestemmelser for kreditvurderingsbureauer, men muligheden ville være under "stadig overvejelse". Han advarede om, at han satte industrien "under overvågning".) Hr. kommissær! Hvornår er vi i slutningen af overvågningsfasen, hvornår er vi parate til at handle, hvornår er vi i stand til at slukke lyset i ratingbureauernes "blackbox" for engang at udarbejde et offentligt "scoreboard", om deres præstationsevne og deres fejl? Vi lever i et system, som er selvreferentielt, ineffektivt og tydeligt tillukket. Jeg vil gerne have et ærligt svar. Vi kan ikke ved næste valg i 2009 træde foran befolkningen og sige: Vi havde en Kommission, som i fem år på glimrende vis overvågede, hvor problemet er."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, ως Ευρωπαίοι, το μερίδιο των επενδύσεών μας στην αγορά για την οποία μιλάμε σήμερα είναι περίπου 10%, δηλαδή σχεδόν 300 δισ. ευρώ. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς την αναλογία των κακών κινδύνων σε αυτά τα 300 δισ. ευρώ, όμως τα 300 δισ. ευρώ δεν είναι αμελητέο ποσό: είναι σχεδόν το τριπλάσιο του ετήσιου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, και οι επιπτώσεις της σημερινής κρίσης είναι ήδη αισθητές. Στην πατρίδα μου τη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι προσδοκίες μας για τις μελλοντικές επιχειρηματικές συνθήκες έχουν μειωθεί. Έχουμε σαφώς υψηλότερο τριμηνιαίο διατραπεζικό επιτόκιο, πράγμα που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που ναι μεν είναι υγιείς, αλλά χρειάζονται ενδιάμεση χρηματοδότηση, μπορούν να αναμένουν δυσκολίες. Θα ήθελα να μάθω ποια διδάγματα έχουν αντλήσει από αυτό. Σχεδόν όλοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν σήμερα στους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Ως πολίτης που ενδιαφέρομαι για την πρόοδο αυτής της συζήτησης, βρήκα στο Διαδίκτυο τα παρακάτω, με παραπομπή σε ομιλία του Επιτρόπου McCreevy στο Δουβλίνο στις 5 Απριλίου 2005: Πότε θα φθάσουμε στο τέλος αυτής της φάσης παρακολούθησης, κύριε Επίτροπε, πότε θα είμαστε έτοιμοι να δράσουμε, πότε θα είμαστε σε θέση να ρίξουμε φως στο μαύρο κουτί των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας για να καταρτίσουμε έναν δημόσιο πίνακα επιδόσεων για την απόδοσή τους και τα σφάλματά τους; Το σύστημά μας έχει γίνει αυτοαναφερόμενο, αναποτελεσματικό και προφανώς κληρονομιά περασμένων εποχών. Θα ήθελα μια ειλικρινή απάντηση. Δεν μπορούμε να εμφανιστούμε στους πολίτες στις επόμενες εκλογές το 2009 και να πούμε: είχαμε μια Επιτροπή που για πέντε χρόνια παρακολουθούσε με εξαίρετο τρόπο πού βρίσκεται το πρόβλημα."@el10
"Mr President, as Europeans, our share of investment in the market we are discussing today is nearly 10%, or approximately EUR 300 billion. We do not know what exact proportion of this EUR 300 billion consists of bad risks, but EUR 300 billion is no trifling sum: it represents nearly three times the EU’s annual budget, and the impact of the current crisis can already be felt. In my home country, Germany, the largest economy in the European Union, our expectations of future business conditions have been revised downwards. Three-month funds have become significantly more expensive, which means that enterprises that are healthy but require intermediate financing can expect difficulties. I should like to know what lessons we have learnt from this. Almost all the speakers in this debate have mentioned credit rating agencies. As a citizen interested in the state of affairs in this discussion, I found the following on the Internet, referring to a speech given by Commissioner McCreevy in Dublin on 5 April 2005: Commissioner, when will the observation phase come to an end, when will we be ready to act; when will we be in a position to cast some light into the black box of credit rating agencies, so that we are able to draw up a public scoreboard of their performance and errors? Our system is self-referential, ineffectual and clearly a legacy of previous times. I should like an honest answer. We cannot appear before the public at the next elections in 2009 and say: we did have a Commission; it spent five years doing a great job of observing where the problem lay."@en4
"Señor Presidente, como europeos, la cuota de inversión en el mercado que debatimos hoy se sitúa en torno al 10 %, o en torno a unos 300 000 millones de euros. Desconocemos qué proporción exacta de estos 300 000 millones de euros consta de riesgos perjudiciales, pero 300 000 millones de euros no es una cantidad menospreciable: supone casi tres veces el presupuesto anual de la UE y el impacto de la crisis actual ya puede percibirse. En mi país, Alemania, la economía más importante de la Unión Europea, nuestras expectativas con respecto a las condiciones empresariales futuras han sido revisadas a la baja. Los fondos a tres meses se han encarecido significativamente, lo que significa que las empresas que están sanas pero requieren una financiación intermedia pueden prever dificultades. Me gustaría saber qué lecciones hemos aprendido de ese asunto. La mayoría de los oradores de este debate han hecho referencia a las agencias de calificación crediticia. Como ciudadano preocupado por la situación de este debate, encontré lo siguiente en Internet, referido al discurso que el Comisario McCreevy pronunció en Dublín el 5 de abril de 2005: Comisario, una vez que concluya esta fase de observación estaremos listos para actuar ¿Cuándo estaremos en posición de arrojar algo de luz sobre la caja negra de las agencias de calificación crediticia, de modo que podamos elaborar un cuadro de indicadores sobre su rendimiento y sus errores? Nuestro sistema es autorreferente, ineficaz y constituye, claramente, una herencia de tiempos pasados. Me gustaría obtener una respuesta sincera. No podemos presentarnos frente al público en las próximas elecciones de 2009 y decir: tuvimos una Comisión que se pasó cinco años haciendo un gran trabajo de observación del problema."@es21
"Härra juhataja, meie kui eurooplaste investeeringud turul, millest me täna räägime, moodustavad peaaegu 10% või ligikaudu 300 miljardit eurot. Meil puuduvad andmed, kui suur osa nendest 300 miljardist eurost on seotud „halbade” riskidega, kuid 300 miljardit eurot pole kaugeltki tühine summa: see on ligi kolmekordne ELi aastaeelarve, ning praeguse kriisi mõju on juba tunda. Minu kodumaal, Saksamaal, Euroopa Liidu suurima sisemajanduse kogutoodanguga riigis, on meie ootused, mis puudutavad tulevasi äritingimusi, ümber hinnatud madalamateks. Kolmekuulised hoiused on muutunud oluliselt kallimaks, mis tähendab seda, et aktiivseid ning terveid ettevõtteid, mis vajavad vahepealset rahastamist, võivad oodata raskused. Sooviksin teada, mis on need õppetunnid, mida me kõigest sellest oleme saanud. Peaaegu kõik kõnelejad on arutelu ajal maininud krediitreitingu agentuure. Kui antud arutelust huvituv kodanik, leian ma Internetist järgmise info, mis viitab volinik McCreevy kõnele Dublinis 5. aprillil 2005: Volinik, millal lõpeb vaatlusperiood, millal oleme valmis tegutsema, millal suudame heita valgust krediidireitingu agentuuride mustale kastile selleks, et üles riputada avaliku skooritahvli nende tegevusest ning eksimustest? Meie süsteem on enesekeskne, ebaefektiivne ning kahtlemata möödunud aegade pärand. Tahaksin ausat vastust. Me ei saa ilmuda järgmistel valimistel 2009. aastal avalikkuse ette ja öelda: meil oli komisjon; see veetis viis pikka aastat tehes suurt tööd probleemi olemust määratledes."@et5
"Arvoisa puhemies, meidän eurooppalaisten osuus investoinneista markkinoilla, joista tänään on puhe, on lähes 10 prosenttia eli noin 300 miljardia euroa. Emme tiedä tarkkaan, mikä osuus tästä 300 miljardista eurosta koostuu huonoista riskeistä, mutta summa ei ole mitätön: se on lähes kolme kertaa EU:n vuosibudjetti, joten kriisin vaikutukset tuntuvat jo. Kotimaassani Saksassa, joka on Euroopan unionin suurin talousalue, odotuksia tulevista liiketoiminnan edellytyksistä on tarkistettu alaspäin. Kolmikuukautiset rahastot ovat kallistuneet huomattavasti, mikä tarkoittaa, että terveet mutta välitöntä rahoitusta kaipaavat yritykset voivat odottaa vaikeuksia. Haluaisin tietää, mitä olemme oppineet tästä. Lähes kaikki tässä keskustelussa puheenvuoron käyttäneet ovat maininneet luottolaitokset. Kansalaisena, jota kiinnostaa tämän keskustelun tila, löysin Internetistä seuraavan, komission jäsenen McCreevyn puheenvuoron, jonka hän käytti Dublinissa 5. huhtikuuta 2005: ” . Arvoisa komission jäsen, milloin tarkkailujakso päättyy, milloin olemme valmiit toimimaan, milloin olemme valmiit heittämään hieman valoa luokituslaitosten mustaan laatikkoon voidaksemme arvioida julkisesti niiden saavutuksia ja virheitä? Järjestelmämme on omaehtoinen, tehoton ja selvästi menneisyyden perintöä. Haluaisin rehellisen vastauksen. Emme voi ilmaantua kansalaisten eteen seuraavissa parlamenttivaaleissa 2009 ja todeta: meillä oli komissio, joka tuhrasi viisi vuotta sen tutkailuun, missä ongelma piilee."@fi7
"(DE) Monsieur le Président, en tant qu'Européens, la part de nos investissements sur le marché dont nous discutons aujourd'hui représente environ 10 %, soit environ 300 milliards d'euros. Nous ne savons exactement quelle proportion de ces 300 milliards d'euros constituent un risque majeur, mais 300 milliards d'euros, ce n'est pas une mince affaire: cela représente le triple du budget annuel de l'Union européenne et les retombées de la crise actuelle se font d’ores et déjà ressentir. Dans mon pays, l’Allemagne, la plus grande économie de l'Union européenne, nous avons revu nos prévisions économiques à la baisse. Le coût des fonds trimestriels a considérablement augmenté, ce qui signifie que les entreprises financièrement saines ayant besoin de moyens de financement intermédiaires peuvent s'attendre à des difficultés. Quelles leçons avons-nous tirées de cette expérience? La plupart des intervenants de ce débat ont fait mention des agences de notation de crédits. En tant que citoyen intéressé par l'état actuel des débats, voici ce que j'ai trouvé sur Internet. Il s'agit d'un discours datant du 5 avril 2005 prononcé à Dublin par M. le commissaire McCreevy. EN (DE) Messieurs les commissaires, quand la phase d'observation touchera-t-elle à sa fin? Quand serons-nous prêts à réagir? Quand serons-nous à même de faire la lumière sur ces obscures agences de notation de crédits, afin de pouvoir dresser un tableau public de leurs performances et de leurs erreurs? Notre système ne fait référence qu'à lui-même, il est inefficace et clairement désuet. J'attends une réponse honnête. Nous ne pouvons pas faire face au public lors des prochaines élections en 2009 et leur déclarer: nous avons effectivement une Commission, elle a fait du bon travail, elle a observé pendant cinq ans les origines du problème."@fr8
"Elnök úr! Európaiakként az általunk ma tárgyalt piacon meglévő befektetési részesedésünk megközelítőleg 10% azaz nagyjából 300 milliárd euro. Nem tudjuk, hogy pontosan ennek a 300 milliárd eurónak mekkora aránya áll rossz kockázatokból, de a 300 milliárd euro nem csekély összeg: majdnem háromszorosa az EU éves költségvetésének, a jelenlegi válság hatása pedig már érezhető. Hazámban, Németországban, amely az Európai Unió legnagyobb gazdasága, lefelé korrigálták a jövőbeli vállalkozási feltételekkel kapcsolatos elvárásainkat. A három hónapos pénzeszközök jelentősen megdrágultak, ami azt jelenti, hogy az egészséges, de azonnali finanszírozást igénylő vállalkozások nehézségekre számíthatnak. Szeretném tudni, hogy milyen tanulságokat vontunk le ebből. Csaknem mindenki, aki felszólalt ebben a vitában, megemlítette a hitelminősítő ügynökségeket. Az e vita tárgyát képező dolgok állásában érdekelt polgárként a következőt találtam az interneten, McCreevy biztos úr 2005. április 5-i dublini beszédjére utalva: Biztos úr! Mikor ér véget a megfigyelési szakasz; mikor leszünk készek cselekedni; mikor leszünk olyan helyzetben, hogy valamelyest bevilágítsunk a hitelminősítő ügynökségek fekete dobozába, hogy létre tudjunk hozni egy nyilvános eredménytáblát teljesítményükről és eredményeikről? Rendszerünk saját magára hivatkozik, eredménytelen és a korábbi idők öröksége. Őszinte választ szeretnék. Nem jelenhetünk meg a nyilvánosság előtt a következő, 2009. évi választásokon és nem mondhatjuk: volt egy Bizottságunk; nagyszerű munkát végzett öt éven keresztül azt figyelve, hogy hol is van a probléma."@hu11
"Signor Presidente, per noi europei, la percentuale dei nostri investimenti sul mercato oggetto della discussione di oggi è quasi del 10 per cento, ovvero circa 300 miliardi di euro. Non sappiamo quale porzione di questi 300 miliardi sia rappresentata da rischi sbagliati, ma 300 miliardi di euro non sono una somma da niente: rappresentano quasi tre volte il bilancio annuale dell’Unione europea, e l’impatto della crisi attuale può già essere avvertito. Nel mio paese, la Germania, la più grande economia dell’Unione europea, le nostre previsioni per le condizioni economiche future sono state riviste al ribasso. I fondi a tre mesi sono rincarati significativamente, il che vuol dire che le imprese in salute ma in bisogno di finanziamenti intermedi probabilmente avranno delle difficoltà. Vorrei sapere quali lezioni abbiamo imparato da questa crisi. Quasi tutti gli oratori intervenuti in questa discussione hanno accennato alle agenzie di del credito. Come cittadino interessato a questa discussione, ho trovato quanto segue su Internet, in riferimento a un discorso tenuto dal Commissario McCreevy a Dublino il 5 aprile 2005: Signor Commissario, quando finirà la fase di osservazione, quando saremo pronti ad agire; quando saremo in grado di fare luce su quell’oggetto misterioso che sono le agenzie di valutazione dei crediti, in modo da poter stilare un quadro di valutazione pubblico del loro rendimento e dei loro errori? Il nostro sistema è autoreferenziale, inefficace e chiaramente un’eredità dei tempi andati. Desidererei ottenere una risposta sincera. Non possiamo presentarci all’opinione pubblica alle prossime elezioni del 2009 e dire che abbiamo avuto una grande Commissione; che ha passato cinque anni a individuare il problema."@it12
"Pone Pirmininke, mums, europiečiams, tenkanti šiandien nagrinėjamos rinkos dalis sudaro beveik 10 proc. arba beveik 300 milijardų eurų. Tiksliai nežinome, kokią šios 300 milijardų eurų sumos dalį sudaro bloga rizika, tačiau 300 milijardai – tai nėra menka suma: tai daugiau kaip tris kartus viršija ES metinį biudžetą, o dabartinės krizės poveikis jau yra jaučiamas. Mano šalyje, Vokietijoje, kurios ekonomika yra didžiausia Europos Sąjungoje, mūsų lūkesčiai dėl būsimų verslo sąlygų buvo pakoreguoti neigiama kryptimi. Trijų mėnesių finansavimas smarkiai pabrango, tai reiškia, kad sveikos įmonės, kurioms reikia tarpinio finansavimo, gali laukti sunkumų. Norėčiau sužinoti, ko pasimokėme iš šios krizės. Beveik visi šių debatų dalyviai minėjo kredito reitingų agentūras. Kaip pilietis, suinteresuotas diskutuojamo klausimo būkle, internete radau šią informaciją, kurioje cituojama Komisaro McCreevy 2005 m. balandžio 5 d. Dubline pasakyta kalba: . Komisare, kada bus baigtas stebėjimo etapas ir kada mes būsime pasiruošė veikti; kada turėsime galimybę iš arti pažvelgti į kredito reitingų agentūrų juodąją dėžę, kad galėtume sudaryti viešą jų darbo rezultatų ir klaidų sąrašą? Mūsų sistema yra uždara, neveiksminga ir aiškiai paveldėta iš ankstesnių laikų. Norėčiau išgirsti atvirą atsakymą. Kitų rinkimų 2009 m. metu negalėsime stovėti prieš visuomenę ir sakyti: turėjome Komisiją; ji penkerius metus puikiai atliko darbą stebėdama, kur slypi problema."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, mūsu kā eiropiešu šodien apspriestajā tirgū veikto investīciju daļa ir gandrīz 10% jeb apmēram 300 miljardi eiro. Mēs nezinām, tieši cik liela daļa no šiem 300 miljardiem eiro ir saistīti ar paaugstinātu risku, taču 300 miljardi eiro nav nekādi nieka graši: tas ir gandrīz trīskāršs ES gada budžets, un pašreizējās krīzes ietekmi jau var sajust. Manā valstī, Vācijā, kas ir Eiropas Savienības lielākā ekonomika, mūsu prognozes attiecībā uz uzņēmējdarbības apstākļiem nākotnē ir grozītas uz negatīvo pusi. Uz trim mēnešiem piešķirtie līdzekļi ir kļuvuši būtiski dārgāki, kas nozīmē, ka veselīgiem uzņēmumiem, kam ir nepieciešams pagaidu finansējums, ir gaidāmas grūtības. Es vēlētos zināt, ko mēs no tā visa esam mācījušies. Gandrīz visi runātāji šajās debatēs ir pieminējuši kredītreitinga aģentūras. Būdams pilsonis, kas ir ieinteresēts šajā diskusijā, es internetā atradu sekojošo, kas attiecas uz komisāra runu, ko viņš teica 2005. gada 5. aprīlī Dublinā: „„Kredītreitinga aģentūras pagaidām nebūs pakļautas ES likumdošanai”, savā runā Dublinā 2005. gada 5. aprīlī teica Iekšējā tirgus komisārs . Komisārs sacīja, ka viņš nedomā izdot īpašu regulu attiecībā uz kredītreitinga aģentūrām, taču šo iespēju vajadzētu „regulāri pārskatīt”. Viņš brīdināja, ka viņš šo jomu „novēros”.” EN Komisāra kungs, kad beigsies novērošanas fāze? Kad mēs būsim gatavi rīkoties? Kad mēs spēsim ieviest kādu skaidrību attiecībā uz kredītreitingu aģentūrām, lai mēs varētu izstrādāt salīdzinošo ziņojumu par to darbību un kļūdām? Mūsu sistēma ir saistīta tikai pati ar sevi, neefektīva un acīmredzams pagātnes mantojums. Es vēlētos saņemt godīgu atbildi. Mēs nevaram pirms nākamajām vēlēšanām 2009. gadā iznākt cilvēku priekšā un teikt: mums tiešām bija Komisija; tā pavadīja piecus gadus, smagi strādājot pie tā, lai noskaidrotu, kur slēpjas problēma."@lv13
"Herr Präsident! Wir Europäer sind als Investoren an dem Markt, über den wir heute reden, mit knapp 10 %, also ungefähr 300 Milliarden Euro, beteiligt. Wir wissen nicht genau, wie groß der Anteil der schlechten Risiken unter diesen 300 Milliarden Euro ist, aber diese 300 Milliarden Euro sind keine Kleinigkeit, sie sind knapp dreimal die Summe des europäischen jährlichen Haushaltes, und die Auswirkungen der gegenwärtigen Krise sind heute schon zu spüren. In dem Land, aus dem ich komme, in Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Europäischen Union, haben wir nach unten korrigierte Konjunkturerwartungen. Wir haben deutlich teureres Dreimonatsgeld, d. h. Unternehmen, die gesund sind, aber eine Zwischenfinanzierung brauchen, können Schwierigkeiten erwarten. Ich will wissen, welche Konsequenzen wir daraus ziehen. Fast jeder Redner hat heute über die Rating-Agenturen gesprochen. Wenn ich mich als Bürger für den Stand dieser Diskussion interessiere, Herr Kommissar McCreevy, finde ich im Internet folgenden Eintrag mit einem Verweis auf eine Rede von Ihnen in Dublin am 5. April 2005: Wann, Herr Kommissar, sind wir am Ende der Beobachtungsphase, wann sind wir bereit zu handeln, wann sind wir in der Lage, das Licht anzumachen in dieser Blackbox der Rating-Agenturen, um einmal einen öffentlichen über ihre Leistungsfähigkeit und über ihre Fehler zu erstellen? Wir leben in einem System, das selbstreferenziell, ineffektiv und offenkundig vermachtet ist. Ich möchte gerne eine ehrliche Antwort haben. Wir können nicht 2009 bei der nächsten Wahl vor die Bevölkerung treten und sagen: Wir hatten eine Kommission, die hat fünf Jahre ganz prima beobachtet, wo das Problem ist."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, Europeanen zijn als investeerders op de markt waarover we het vandaag hebben, met een kleine 10 procent, dus ongeveer 300 miljard euro, vertegenwoordigd. We weten niet precies bij hoeveel procent van die 300 miljard euro het om slechte risico’s gaat, maar 300 miljard euro is niet niks. Dat is bijna driemaal het totaal van de jaarlijkse Europese begroting en de effecten van de huidige crisis zijn nu al merkbaar. In het land waar ik vandaan kom, in Duitsland, de grootste nationale economie van de Europese Unie, zijn de conjunctuurverwachtingen naar beneden bijgesteld. De driemaandsrente ligt duidelijk hoger, waardoor bedrijven die gezond zijn, maar een tussentijdse financiering nodig hebben, problemen kunnen verwachten. Ik wil weten welke consequenties we daaruit trekken. Vrijwel alle sprekers hadden het vandaag over de ratingbureaus. Wanneer ik als geïnteresseerde burger wil weten hoe het met deze discussie staat, commissaris McCreevy, vind ik op het internet de volgende tekst met een verwijzing naar een toespraak die u op 5 april 2005 in Dublin hebt gehouden: “ Wanneer, mijnheer de commissaris, is de fase van observeren voorbij, wanneer zijn we bereid te handelen, wanneer zijn we in staat het licht aan te doen in deze blackbox van ratingbureaus en een keer een over de prestaties en fouten van deze bedrijven te publiceren? We leven in een systeem dat naar zichzelf verwijst, ineffectief en duidelijk gemonopoliseerd is. Ik wil graag een eerlijk antwoord hebben. We kunnen niet bij de volgende verkiezingen in 2009 bij de burgers aankomen met het verhaal dat we een Commissie hadden die vijf jaar lang heel goed naar het probleem heeft gekeken."@nl3
"Panie przewodniczący! Europejski udział inwestycyjny w rynku, o którym dziś mówimy wynosi blisko 10% lub około 300 miliardów euro. Nie wiemy, jaka dokładnie część tych 300 miliardów euro jest zaangażowana w negatywne ryzyko, jednak 300 miliardów euro nie jest zadziwiającą sumą: stanowi ona trzykrotność rocznego budżetu UE, a wpływ obecnego kryzysu można już odczuć. W moim rodzinnym kraju, Niemczech, największej gospodarce Unii Europejskiej, oczekiwania w odniesieniu do przyszłych warunków prowadzenia działalności spadły. Trzymiesięczne fundusze znacznie podrożały, co oznacza, że zdrowe przedsiębiorstwa, które potrzebują natychmiastowych środków, mogą mieć pewne trudności. Chciałbym wiedzieć, jakie wnioski wyciągnęliśmy z zaistniałej sytuacji. Prawie wszyscy uczestnicy tej debaty wspomnieli o agencjach ratingowych. Jako obywatel zainteresowany przedmiotem tej dyskusji znalazłem w Internecie następującą rzecz związaną z przemówieniem komisarza Charliego McCreevy’ego wygłoszonym w Dublinie w dniu 5 sierpnia 2005 r.: Panie komisarzu! Kiedy etap obserwacji się zakończy? Kiedy będziemy gotowi podjąć działania? Kiedy będziemy w stanie powiedzieć coś więcej o agencjach ratingowych, tak aby móc stworzyć publiczną tablicę informacyjną z ich wynikami i błędami? Nasz system odnosi się tylko do siebie, jest nieskuteczny i wyraźnie pozostaje spadkiem z przeszłości. Chciałbym uzyskać uczciwą odpowiedź. Chciałbym uzyskać uczciwą odpowiedź. Nie możemy stanąć przed społeczeństwem podczas wyborów w 2009 r. i powiedzieć: „Powołaliśmy komisję, która przez pięć lat wspaniale pracowała nad obserwacją, gdzie leży problem”."@pl16
"Senhor Presidente, como Europeus, a nossa quota-parte de investimento no mercado que hoje estamos a debater é de quase 10%, ou aproximadamente 300 mil milhões de euros. Não sabemos exactamente que proporção destes 300 mil milhões de euros é constituída por riscos "maus", mas 300 mil milhões de euros não é um montante insignificante: representa quase três vezes o orçamento anual da UE, e o impacto da actual crise já se pode sentir. No meu país de origem, a Alemanha, a maior economia da União Europeia, as nossas expectativas em relação à conjuntura futura foram revistas em baixa. Os fundos a três meses tornaram-se significativamente mais caros, o que significa que as empresas que são saudáveis, mas que precisam de um financiamento intermédio, podem esperar dificuldades. Gostaria de saber que ilações retirámos desta situação. Quase todos os intervenientes neste debate fizeram referências às agências de notação. Como cidadão interessado no estado de coisas neste debate, encontrei o seguinte excerto na Internet, referindo-se a um discurso proferido pelo Comissário McCreevy em Dublin, no dia 5 de Abril de 2005: Senhor Comissário, quando terá a fase de observação chegado ao fim, quando é que estaremos dispostos a agir? Quando é que estaremos em condições de lançar alguma luz sobre a "caixa negra" das agências de notação, a fim de podermos elaborar um painel de avaliação público do seu desempenho e dos seus erros? O nosso sistema é auto-referencial, ineficaz e claramente uma herança do passado. Gostaria de ter uma resposta honesta. Não podemos comparecer perante os cidadãos nas próximas eleições, em 2009, e dizer: tivemos uma Comissão que passou cinco anos a realizar um excelente trabalho a observar o problema."@pt17
"Herr Präsident! Wir Europäer sind als Investoren an dem Markt, über den wir heute reden, mit knapp 10 %, also ungefähr 300 Milliarden Euro, beteiligt. Wir wissen nicht genau, wie groß der Anteil der schlechten Risiken unter diesen 300 Milliarden Euro ist, aber diese 300 Milliarden Euro sind keine Kleinigkeit, sie sind knapp dreimal die Summe des europäischen jährlichen Haushaltes, und die Auswirkungen der gegenwärtigen Krise sind heute schon zu spüren. In dem Land, aus dem ich komme, in Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Europäischen Union, haben wir nach unten korrigierte Konjunkturerwartungen. Wir haben deutlich teureres Dreimonatsgeld, d. h. Unternehmen, die gesund sind, aber eine Zwischenfinanzierung brauchen, können Schwierigkeiten erwarten. Ich will wissen, welche Konsequenzen wir daraus ziehen. Fast jeder Redner hat heute über die Rating-Agenturen gesprochen. Wenn ich mich als Bürger für den Stand dieser Diskussion interessiere, Herr Kommissar McCreevy, finde ich im Internet folgenden Eintrag mit einem Verweis auf eine Rede von Ihnen in Dublin am 5. April 2005: Wann, Herr Kommissar, sind wir am Ende der Beobachtungsphase, wann sind wir bereit zu handeln, wann sind wir in der Lage, das Licht anzumachen in dieser Blackbox der Rating-Agenturen, um einmal einen öffentlichen über ihre Leistungsfähigkeit und über ihre Fehler zu erstellen? Wir leben in einem System, das selbstreferenziell, ineffektiv und offenkundig vermachtet ist. Ich möchte gerne eine ehrliche Antwort haben. Wir können nicht 2009 bei der nächsten Wahl vor die Bevölkerung treten und sagen: Wir hatten eine Kommission, die hat fünf Jahre ganz prima beobachtet, wo das Problem ist."@ro18
"Pán predsedajúci, náš podiel ako Európanov z investícií na trhu, o ktorom dnes diskutujeme je takmer 10 % alebo približne 300 miliárd EUR. Nevieme, aká presná časť z týchto 300 miliárd EUR predstavuje zlé riziko, avšak 300 miliárd EUR nie je bezvýznamný objem. Predstavuje takmer trojnásobok ročného rozpočtu EÚ a dosah súčasnej krízy je už citeľný. V mojej krajine, v Nemecku, ktoré je najväčším hospodárstvom v Európskej únii, sa naše očakávania budúcich obchodných podmienok obrátili. Trojmesačné fondy výrazne zdraželi, čo znamená, že podniky, ktoré sú zdravé, avšak vyžadujú bezprostredné financovanie môžu očakávať ťažkosti. Rád by som vedel, aké ponaučenie sme si z tejto situácie zobrali. Takmer všetci rečníci, ktorí prispeli do tejto diskusie, spomenuli úverové ratingové agentúry. Ako občan, ktorý sa zaujíma o stav tejto diskusie som našiel na internete nasledujúci citát z prejavu komisára McCreevyho v Dubline 5. apríla 2005: . Pán komisár, kedy sa skončí fáza pozorovania, kedy budeme pripravení konať, kedy budeme schopní vniesť svetlo do čiernej skrinky úverových ratingových agentúr, aby sme boli schopní zostaviť verejné hodnotenie ich výkonnosti a chýb? Náš systém je sebastredný, neefektívny a je zjavne dedičstvom minulosti. Chcel by som od vás úprimnú odpoveď. Nemôžeme sa pred verejnosť v nasledujúcich voľbách v roku 2009 postaviť a vyhlásiť: mali sme Komisiu, ktorá päť rokov odvádzala úžasnú prácu, v rámci ktorej hľadala, v čom spočíva problém."@sk19
"Gospod predsednik, delež nas, Evropejcev, pri naložbah na trgu, o katerem danes razpravljamo, je okoli 10 % ali približno 300 milijard EUR. Ne vemo natančno, kolikšen delež teh 300 milijard EUR predstavljajo velika tveganja, vendar 300 milijard EUR ni neznatna vsota: predstavlja skoraj trikratni letni proračun EU in vpliv zdajšnje krize je že mogoče čutiti. V moji domovini, Nemčiji, ki je največje gospodarstvo v Evropski uniji, so se naša pričakovanja glede prihodnjih poslovnih pogojev zmanjšala. Trimesečna posojila so postala veliko dražja, kar pomeni, da podjetja, ki dobro poslujejo, vendar potrebujejo vmesno financiranje, lahko pričakujejo težave. Rad bi vedel, kaj smo se naučili iz tega. Skoraj vsi govorniki v tej razpravi so omenili agencije za ocenjevanje bonitete. Kot državljan, ki se zanima za to razpravo, sem v internetu v zvezi z govorom komisarja McCreevyja v Dublinu 5. aprila 2005 našel naslednje: Gospod komisar, kdaj se bo ta faza opazovanja končala, kdaj bomo pripravljeni za ukrepanje; kdaj bomo dosegli napredek v zvezi z agencijami za ocenjevanje bonitete, da bomo lahko javno predstavili njihovo uspešnost in napake? Naš sistem je usmerjen sam vase, brezploden in očitno dediščina prejšnjih časov. Dobiti želim iskren odgovor. Ne moremo se pojaviti pred javnostjo ob naslednjih volitvah leta 2009 in reči: imeli smo Komisijo; pet let je opravljala odlično delo tako, da je opazovala, kje je težava."@sl20
"Herr talman! EU-medborgarnas andel av investeringarna på den marknad vi debatterar i dag är närmare 10 procent eller cirka 300 miljarder euro. Vi vet inte exakt hur stor del av dessa 300 miljarder euro som utgörs av högrisklån, men 300 miljarder euro är ingen liten summa. Det är nästan tre gånger så mycket som EU:s årliga budget, och effekterna av den nuvarande krisen märks redan av. I mitt hemland Tyskland, EU:s största ekonomi, har prognoserna för företagens framtidsutsikter justerats ned. Tremånaderslånen har blivit väsentligt dyrare, vilket innebär att företag som är sunda men behöver snabb finansiering kan räkna med problem. Jag skulle vilja veta vilka lärdomar vi har dragit av detta. Nästan alla talare i debatten har nämnt kreditvärderingsföretagen. Som en medborgare som är intresserad av det aktuella läget i den här frågan fann jag följande på Internet, från ett tal som kommissionsledamot Charlie McCreevy höll i Dublin den 5 april 2005: ” Herr kommissionsledamot! När är observationsfasen slutförd, när är vi redo att agera, när har vi förutsättningar att sprida lite ljus över kreditvärderingsföretagens mörka gömmor, så att vi kan göra en offentlig resultattavla över deras framgångar och misslyckanden? Vårt system är självrefererande, ineffektivt och en uppenbar kvarleva från det förgångna. Jag vill ha ett ärligt svar. Vi kan inte stå inför allmänheten vid valet 2009 och säga att vi faktiskt har haft en kommission, men att den ägnade fem år åt att göra ett fantastiskt arbete med att ta reda på var problemet ligger."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
""As agências de notação de riscos de crédito não estarão sujeitas à regulamentação da UE por agora, disse o Comissário para o Mercado Interno, Charlie McCreevy, num discurso em Dublin em 5 de Abril 2005. O Senhor Comissário McCreevy disse que não tencionava emitir regulamentação específica para as agências de notação de riscos de crédito (CRA) mas a possibilidade manter-se-á debaixo de "constante análise". Ele avisou que teria o sector "debaixo de olho".""17
"«Las agencias de calificación crediticia no estarán sujetas por ahora a regulación en la UE, declaró Charlie McCreevy, Comisario de Mercado Interior, en un discurso pronunciado en Dublín el 5 de abril de 2005. El Comisario McGreevy dijo que no pretendía que hubiera una regulación específica de las agencias de calificación crediticia, aunque esa posibilidad sería objeto de una «revisión continua». Advirtió que había puesto al sector «en vigilancia»."21
"« Les agences de notation du crédit ne seront pas soumises à un règlement de l’UE pour le moment, a déclaré Monsieur McCreevy, le commissaire chargé du marché intérieur dans un discours prononcé à Dublin le 5 avril 2005. Le Commissaire McCreevy a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de promulguer des règlements spécifiques concernant les agences de notation de crédits mais cette option pourrait demeurer «à l’étude de manière permanente». Il a prévenu qu’il maintenait le secteur sous «surveillance»."8
"„A hitelminősítő ügynökségek jelenleg nem képezik uniós szabályozás tárgyát – mondta a belsőpiaci biztos Charlie McCreevy 2005. április 5-én Dublinban tartott beszédében. McCreevy biztos úr kijelentette, hogy nem áll szándékában különös szabályozást kiadni a hitelminősítő ügynökségekre vonatkozóan, a lehetőséget azonban »folyamatosan szem előtt tartják«. Figyelmeztetett, hogy »őrködni« fog az ipar felett.”"11
"„Agencje ratingowe nie będą na chwilę obecną podlegać regulacjom prawnym UE - powiedział komisarz ds. rynku wewnętrznego Charlie McCreevy podczas przemówienia w Dublinie w dniu 5 kwietnia 2005 r. Komisarz Charlie McCreevy powiedział, że nie zamierza wprowadzać konkretnych przepisów dla agencji ratingowych, ale taka możliwość będzie „stale brana pod uwagę”. Ostrzegł, że „ustanawia nadzór” nad przemysłem."16
"„Komisar za notranji trg Charlie McCreevy je v svojem govoru v Dublinu 5. aprila 2005 povedal, da bonitetne agencije za zdaj ne bodo vključene v uredbo EU. Komisar McCreevy je dejal, da ne namerava izdati posebne uredbe za bonitetne agencije, vendar se bo ta možnost stalno preverjala. Opozoril je, da bo za nadzor nad tem pooblastil industrijo“."20
"„Krediidireitingu agentuuride suhtes ELi määrust käesoleval ajal ei kohaldata, ütles siseturu volinik Charlie McCreevy oma kõnes Dublinis 5. aprillil 2005. Volinik McCreevy ütles, et tal pole plaanis välja anda krediidireitingu agentuuridele mõeldud määrust, kuid sellist võimalust „vaadatakse regulaarselt üle”. Ta hoiatas, et võtab selle sektori „kontrolli alla”."5
"„Vidaus rinkos komisaras Charlie McCreevy 2005 m. balandžio 5 d. Dubline pasakytoje kalboje pasakė, kad šiuo metu kredito reitingų agentūroms nebus taikomas ES reguliavimas. Komisaras McCreevy pažymėjo, kad jis neplanuoja priimti kredito reitingų agentūrų (KRA) veiklą reglamentuojančio konkretaus reglamento, tačiau ši galimybė „bus nuolat peržiūrima“. Jis įspėjo, kad pradeda „atidžiai stebėti“ šią veiklos sritį"14

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph