Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-203"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.21.3-203"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the process of sub-prime lending has definitely been a huge problem causing the financial turbulence which we have witnessed this summer. That was clear, but what is less clear is the identification of investors and counterparties which may be, and continue to be, under stress, and that identity is absolutely vital for us to clear up. This is due by and large, as we have heard today, to the sophistication of financial instruments which are viewed by some as akin to alchemy. However, we need to take a careful and cautious look at what to do about these and the effects that have been caused by that turbulence. Over-reaction may be equally as damaging as what has already occurred, as we find the price of credit rising as a result. This is not good for the Lisbon Process, we should be reminded. So what has actually happened in the USA to close the door on some of these issues? It might be said that the barn door has just been closed when the horse is in the field, and that would be true to say. However, largely speaking, the sub-prime mortgage lending area was unregulated. That is a fact now which has been addressed very directly as industrial regulatory and legislative initiatives, I am told, are under way. At the same time, a high level working group has been set up under the auspices of the White House to look at credit rating agencies and sophisticated financial vehicles. What we can draw from that is that it is vital to work closely with the United States and other global markets as we share the same conclusions about the transparency in these markets. If we do not, because the global markets are intertwined so closely, we will stand to lose so much of the benefit that could be added by the conclusions which we would have to share. What has happened within the EU and what has happened within the US? I share some confidence now in the Commission, and of course with the ECB as well as with the Federal Reserve in the United States, in what they have done. They have helped to settle down the markets, which was exactly what we needed to do. I can agree, however, with some of the speakers here today on calling for proportionate responses and I can maintain that in the sense of the confidence that I have. I believe that the securitisation and special purpose vehicles, which will be under scrutiny along with the credit rating agencies, do need to be opened up to greater scrutiny and transparency, that is clear, as Ms Berès has already said. But let us be clear that the sophistication of financial instruments is difficult for many of us to understand, and the role of credit rating agencies is open."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, princip rizikových půjček je rozhodně obrovským problémem způsobujícím finanční bouři, jejímiž svědky jsme se toto léto stali. To bylo zřejmé, ale méně zřejmé je identifikování investorů a smluvních stran, kteří mohou být a nadále jsou pod tlakem, a je nevyhnutelné poznat je, abychom mohli dát všechno do pořádku. Zkrátka a dobře, jak jsme dnes slyšeli, příčinou je složitost finančních nástrojů, na které se někdy nahlíží jako na novodobou alchymii. Musíme však pečlivě a opatrně zjistit, co s nimi a s následky způsobenými touto bouří máme udělat. Přehnaná reakce může být stejně škodlivá jako to, co se již objevilo, neboť vidíme, jak v důsledku toho rostou ceny úvěrů. Měli bychom připomenout, že to není vhodné pro lisabonský proces. Tak abychom za některými otázkami zavřeli dveře, co se v USA vlastně stalo? Dalo by se říci, že se zavřela vrata od stodoly právě v okamžiku, když je kůň ještě na poli, a nebylo by to daleko od pravdy. Obecně vzato však byla oblast trhu s rizikovými hypotečními úvěry bez kontroly. To je skutečnost, které se teď věnuje bezprostřední pozornost, neboť podle mých informací probíhají promyšlené regulační a legislativní iniciativy. Ve stejném čase byla pod záštitou Bílého domu zřízena pracovní skupina na nejvyšší úrovni, aby se podívala na ratingové agentury a sofistikované finanční nástroje. Můžeme z toho usoudit, že je důležité úzce spolupracovat se Spojenými státy americkými a dalšími globálními trhy, neboť máme společné názory v oblasti transparentnosti na těchto trzích. Pokud tak neučiníme, tak z důvodu, že globální trhy jsou navzájem úzce propojené, poměrně jistě přijdeme o tolik výnosů, kolik by přidaly dohody, o které bychom se museli dělit. Co se stalo v rámci EU a co se stalo v rámci USA? Také teď trochu důvěřuji Komisi a samozřejmě ECB, stejně jako Federálnímu rezervnímu systému USA v tom, co udělaly a dělají. Pomohly uklidnit trhy, což bylo přesně to, co bylo zapotřebí udělat. Souhlasím však s některými dnešními řečníky vzhledem k výzvě na přiměřené reakce a za tím stojím v souvislosti s důvěrou, kterou cítím. Věřím, že sekuritizace a účelově zřízené nástroje, které budou pod dohledem společně s agenturami hodnotícími úvěrovou spolehlivost, si vyžadují otevření se většímu dohledu a transparentnosti, to je jasné, jak již řekla paní Berèsová. Ujasněme si však, že komplexnost finančních nástrojů je pro mnohé z nás těžce pochopitelná a úloha agentur hodnotících úvěrovou spolehlivost je otevřená. ( )"@cs1
"Hr. formand! Processen med subprime-lån har bestemt været et stort problem, der har forårsaget den finansielle turbulens, vi har været vidne til denne sommer. Det var klart, men hvad der er mindre klart, er, hvordan man identificerer investorer og modparter, som kan være og fortsætter med at være pressede, og det er helt afgørende for os at få opklaret dette. Dette skyldes primært, som vi har hørt i dag, at de finansielle instrumenter er så indviklede, at nogle betragter dem som en slags alkymi. Men vi må omhyggeligt og forsigtigt se på, hvad vi skal gøre ved disse og andre resultater, der er blevet forårsaget af denne turbulens. En overreaktion kan være lige så skadelig som det, der allerede er sket, da vi oplever, at prisen på kredit stiger som resultat heraf. Det er ikke godt for Lissabon-processen, må vi huske på. Så hvad er der faktisk sket i USA for at lukke af for nogle af disse problemer? Det kan siges, at brønden lige er blevet kastet til, nu da barnet er druknet, og det vil være rigtigt. Men stort set var markedet for subprime-lån uden regulering. Det er en kendsgerning, som er blevet håndteret meget direkte, hører jeg, idet industrielle regulerings- og lovgivningsinitiativer nu er på vej. Samtidig er der blevet nedsat en arbejdsgruppe på højt plan under Det Hvide Hus' auspicier for at se på kreditvurderingsbureauerne og avancerede finansielle instrumenter. Hvad vi kan udlede af dette, er, at det er afgørende at arbejde tæt sammen med USA og andre globale markeder, da vi deler de samme konklusioner om gennemskuelighed på disse markeder. Hvis vi ikke gør det, risikerer vi, fordi de globale markeder er så tæt sammenfiltrede, at miste meget af den fordel, vi kunne få af de konklusioner, som vi bør dele. Hvad er der sket i EU, og hvad er der sket i USA? Jeg nærer nu en vis tillid til Kommissionen og naturligvis til Den Europæiske Centralbank og Federal Reserve Bank i USA med hensyn til, hvad de har gjort. De har hjulpet med at få markederne til at falde til ro, hvilket præcis var, hvad vi trængte til. Men jeg er enig med nogle talere her i dag om at opfordre til en passende reaktion, og jeg kan stå fast ved det i forbindelse med den tillid, jeg nærer. Jeg mener, at securitisation og instrumenter til særlige formål, som vil være underkastet nøje inspektion sammen med kreditvurderingsbureauerne, må underkastes større overvågning og mere gennemskuelighed - det er klart, som fru Berès allerede har sagt. Men lad os være klar over, at det er vanskeligt for mange af os at forstå de indviklede finansielle instrumenter, og at kreditvurderingsbureauernes rolle er åben."@da2
"Herr Präsident! Die Vergabe von zweitklassigen Hypothekarkrediten war eindeutig ein enormes Problem, das die finanziellen Turbulenzen ausgelöst hat, die wir in diesem Sommer beobachten konnten. So viel ist klar, keineswegs klar aber ist die Identität der Investoren und der Kreditgeber, die möglicherweise jetzt und weiterhin unter Druck stehen, und diese Identität ist sehr wichtig für uns, damit wir die Ereignisse aufklären können. Die derzeitige Krise ist, wie wir heute gehört haben, im Großen und Ganzen auf die Komplexität von Finanzinstrumenten zurückzuführen, die von einigen als wahre Wundermittel angesehen werden. Wir müssen aber sehr gründlich und sorgfältig prüfen, was wir im Hinblick auf diese Instrumente und die Folgen unternehmen, die durch diese Turbulenzen ausgelöst wurden. Eine Überreaktion wäre ebenso schädlich wie das, was bereits geschehen ist, da durch die Ereignisse schon jetzt ein Anstieg der Kreditzinsen ausgelöst worden ist. Dies hat negative Auswirkungen auf den Prozess von Lissabon, das sollten wir uns bewusst machen. Was also ist in den USA unternommen worden, um einigen dieser Praktiken einen Riegel vorzuschieben? Es ist keineswegs übertrieben, zu sagen, dass man erst reagiert hat, als das Kind schon in den Brunnen gefallen war. Generell kann festgestellt werden, dass der Bereich der Kreditvergabe an Kreditnehmer mit geringer Bonität nicht reguliert war. Dies soll nun ganz gezielt geändert werden und wie mir berichtet wurde, werden derzeit entsprechende Regulierungs- und Gesetzgebungsinitiativen für diesen Sektor vorbereitet. Gleichzeitig wurde eine hochrangige Arbeitsgruppe eingerichtet, die dem Weißen Haus untersteht, um Kredit-Ratingagenturen und komplexe Finanzvehikel unter die Lupe zu nehmen. Für uns bedeutet das, dass wir eng mit Amerika und anderen globalen Märkten zusammenarbeiten müssen, weil wir dieselben Vorstellungen haben, was die Transparenz dieser Märkte anbelangt. Ohne eine solche Zusammenarbeit laufen wir angesichts der engen Verflechtung der globalen Märkte Gefahr, dass wir nur einen Bruchteil dessen erreichen können, was durch eine gemeinsame Vorgehensweise möglich wäre. Welche Maßnahmen sind innerhalb der EU getroffen worden, und was hat Amerika unternommen? Ich vertraue nun auf die Kommission, und natürlich auf das, was die EZB und die amerikanische Notenbank bereits getan haben. Sie haben dazu beigetragen, die Märkte zu beruhigen und damit völlig richtig reagiert. Ich schließe mich aber auch einigen Rednern an, die heute vor überzogenen Reaktionen gewarnt haben und ich vertraue darauf, dass hier mit Augenmaß gehandelt wird. Ebenso wie Frau Berès glaube ich, dass für die Verbriefung und die Zweckgesellschaften, die wie die Kredit-Ratingagenturen überprüft werden sollen, strengere Kontrollen und mehr Transparenz eingeführt werden müssen. Doch wir sollten uns auch eingestehen, dass die Komplexität von Finanzinstrumenten für viele von uns nur schwer zu verstehen ist und dass die Rolle der Kredit-Ratingagenturen weiterhin unklar ist."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η διαδικασία του δανεισμού με ενυπόθηκα δάνεια υψηλού κινδύνου αποτελεί σίγουρα ένα τεράστιο πρόβλημα που προκάλεσε τις χρηματοπιστωτικές αναταραχές των οποίων γίναμε μάρτυρες φέτος το καλοκαίρι. Αυτό ήταν σαφές, αλλά αυτό που είναι λιγότερο σαφές είναι η ταυτοποίηση των επενδυτών και των συμβαλλόμενων μερών που μπορεί να βρίσκονται, και συνεχίζουν να βρίσκονται, υπό πίεση, και ότι αυτή η ταυτοποίηση είναι απολύτως ζωτικής σημασίας προκειμένου να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, όπως ακούσαμε σήμερα, στη σύνθετη μορφή των χρηματοπιστωτικών μέσων που αντιμετωπίζονται από ορισμένους ως αλχημεία. Ωστόσο, πρέπει να εξετάσουμε με προσοχή και σύνεση τι πρέπει να κάνουμε σχετικά με αυτά και τις επιπτώσεις αυτής της αναταραχής. Η υπερβολική αντίδραση μπορεί να είναι εξίσου επιζήμια με όσα έχουν ήδη συμβεί, καθώς το αποτέλεσμα είναι η αύξηση της τιμής της πίστωσης. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι καλό για τη διαδικασία της Λισαβόνας. Τι συνέβη, λοιπόν, πραγματικά στις ΗΠΑ ώστε να κλείσει η πόρτα σε ορισμένα από αυτά τα θέματα; Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πόρτα του στάβλου μόλις έκλεισε ενώ το άλογο βρίσκεται στον αγρό, και κάτι τέτοιο θα ήταν αλήθεια. Ωστόσο, γενικότερα, δεν ήταν ρυθμισμένος ο τομέας των ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου. Αυτό είναι τώρα ένα γεγονός το οποίο αντιμετωπίζεται άμεσα καθώς, όπως πληροφορούμαι, προετοιμάζονται ρυθμιστικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες για τον τομέα. Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκε μια ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου υπό την αιγίδα του Λευκού Οίκου, προκειμένου να εξετάσει τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και τους σύνθετους χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς. Μπορούμε τώρα να συμπεράνουμε ότι είναι ζωτικής σημασίας να συνεργαστούμε στενά με τις ΗΠΑ και άλλες παγκόσμιες αγορές, καθώς έχουμε καταλήξει σε κοινά συμπεράσματα όσον αφορά τη διαφάνεια σε αυτές τις αγορές. Σε αντίθετη περίπτωση, καθώς οι παγκόσμιες αγορές συνδέονται τόσα στενά, θα χάσουμε πολλά από τα οφέλη που θα μπορούσαν να προστεθούν από τα συμπεράσματα τα οποία θα έπρεπε να ανταλλάξουμε. Τι συνέβη στην ΕΕ και τι συνέβη στις ΗΠΑ; Έχω εμπιστοσύνη στην Επιτροπή, και βεβαίως στην ΕΚΤ και στο Ομοσπονδιακό Αποθεματικό Σύστημα των ΗΠΑ, για όσα έχουν πράξει. Βοήθησαν στην αποκατάσταση των αγορών, και αυτό ακριβώς έπρεπε να κάνουμε. Μπορώ, ωστόσο, να συμφωνήσω με ορισμένους από τους ομιλητές σήμερα εδώ οι οποίοι ζητούν ανάλογες απαντήσεις και το υποστηρίζω αυτό με βάση την εμπιστοσύνη που έχω. Πιστεύω ότι οι μηχανισμοί τιτλοποίησης και οι ειδικοί μηχανισμοί, οι οποίοι θα περάσουν από έλεγχο μαζί με τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, πρέπει να είναι ανοιχτοί σε μεγαλύτερο έλεγχο και διαφάνεια, αυτό είναι σαφές, όπως έχει ήδη πει η κ. Berès. Όμως, ας πούμε ρητά ότι ο σύνθετος χαρακτήρας των χρηματοπιστωτικών μέσων είναι δυσνόητος για πολλούς από εμάς, και ο ρόλος των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας είναι ανοιχτός."@el10
"Señor Presidente, el proceso de los préstamos de alto riesgo ha sido, claramente, un enorme problema causante de las turbulencias financieras que vimos este verano. Eso estaba claro, pero lo que está menos claro es la identidad de los inversores y contrapartes que estén y vayan a seguir estando bajo presión, y es fundamental que aclaremos esa identidad. Esto se debe en gran medida, como hemos escuchado hoy, a la sofisticación de los instrumentos financieros, que algunos han equiparado a la alquimia. Sin embargo, tenemos que pensar con cautela y prudencia en qué hacer con estos instrumentos y con los efectos causados por las turbulencias. Una reacción desmesurada puede ser también perjudicial, como ya ha ocurrido y ha sido la causa de que suba el precio de los créditos. Debemos recordar que eso no es bueno para el Proceso de Lisboa. ¿Qué ha sucedido, pues, en Estados Unidos para que se haya cerrado la puerta a algunas de estas cuestiones? Si dijéramos que se ha cerrado la puerta del establo mientras el caballo estaba en el campo, estaríamos diciendo la verdad. En todo caso, en términos generales, el ámbito de los créditos hipotecarios de alto riesgo no estaba regulado. Este es un hecho del que nos hemos ocupado ahora muy directamente con las iniciativas reglamentarias y legislativas que, según me han informado, ya se han emprendido. Al mismo tiempo, se ha creado un grupo de trabajo de alto nivel bajo los auspicios de la Casa Blanca para examinar las agencias de calificación crediticia y los vehículos financieros sofisticados. Lo que podemos extraer de todo esto es que es fundamental trabajar estrechamente con Estados Unidos y otros mercados globales, puesto que compartimos las mismas conclusiones sobre la transparencia en ellos. Si no lo hacemos, al estar tan interconectados los mercados globales nos arriesgamos a perder gran parte del beneficio adicional de las conclusiones que tendríamos que compartir. ¿Qué ha sucedido en la UE y qué ha sucedido en Estados Unidos? Comparto ahora algo de confianza con la Comisión y, por supuesto, con el BCE y con la Reserva Federal en Estados Unidos, en lo que han hecho. Han ayudado a estabilizar los mercados, que era exactamente lo que teníamos que hacer. Pero estoy de acuerdo con algunos de los oradores que han intervenido hoy para pedir respuestas proporcionadas y puedo decirlo así por la confianza que tengo. Creo que la titulización y los vehículos con fines especiales, que van a ser controlados conjuntamente con las agencias de calificación crediticia, necesitan efectivamente un mayor control y transparencia; eso está claro, como acaba de decir la señora Berès. Pero digamos claramente que muchos de nosotros no entendemos bien la sofisticación de los instrumentos financieros y que el papel de las agencias de calificación crediticia está abierto. ( )"@es21
"Härra juhataja, rämpslaenamise protsess on tõesti osutunud suureks probleemiks, mis põhjustas tänavu suvel aset leidnud finantshäireid. See oli arusaadav, kuid mis jääb pisut selgusetuks, on investorite ning vastaspoole identifitseerimine, mis võib sattuda tähelepanu alla ning olla tähelepanu all ka edaspidi, ning see identifitseerimine on olukorrast pääsemiseks meile ülimalt oluline. Üldjoontes seisavad selle taga, nagu me täna kuulsime, keerukad finantsinstrumendid, mida mõned seostavad alkeemia sugulasteadusega. Ometi peame millegi ettevõtmiseks neid ning häirete mõju enne tähelepanelikult ja ettevaatlikult uurima. Kui pingutame vastureaktsiooniga üle, siis võib see kaasa tuua samaväärset kahju, nagu me nägime seda laenutoodete hinnatõusu näitel. Pidagem meeles, et see ei mõju hästi Lissaboni protsessile. Niisiis, mis ikkagi Ameerika Ühendriikides juhtus, et mõnega nendest küsimustest ühele poole saada? Võib öelda, et talliuks suleti just siis, kui hobune oli põllul, ja nii see ka oli. Üldiselt öeldes oli rämpslaenu valdkond reguleerimata. See on hetkel tõsiasi, millele otseselt keskenduti, kuna seda sektorit puudutavad reguleerimis- ning õigusloomealgatused, nagu mulle öeldi, on tulekul. Samal ajal loodi Valge Maja egiidi all kõrgetasemeline töögrupp, mille ülesandeks on jälgida krediidireitingu agentuure ning keerulisi finantsvahendeid. Sellest võime järeldada, et koostöö Ameerika Ühendriikide ning teiste ülemaailmsete turgudega on ülimalt oluline, kuna meie järeldused turgusid puudutava läbipaistvuse kohta on ühesugused. Kui me seda ei tee, siis kuna ülemaailmsed turud on üksteisega nii tihedalt läbi põimunud, võime kaotada palju sellest kasust, mida on võimalik ühiseid järeldusi jagades saada. Mis juhtus Euroopa Liidus ning mis Ameerika Ühendriikides? Suhtun kindlustundega sellesse, mida on teinud komisjon ning muidugi ka Euroopa Keskpank ja Ameerika Ühendriikide föderaalreserv. Nad aitasid rahustada turge, mis oligi nimelt see, mida pidime tegema. Ometi võin nõustuda mõne kõnelejaga täna siin selles, mis puudutab proportsionaalsete vastuste nõudmist ning seda toetada oma kindlustundele tuginedes. Arvan, et turvalisus ning eriotstarbelised vahendid, mida koos krediidireitingu agentuuridega põhjalikult uuritakse, peavad olema avatud veel põhjalikumale uurimisele ning läbipaistvusele, ning see on selge, nagu Pervenche Berès juba ütles. Kuid olgem ausad ning tunnistagem, et keerulistest finantsinstrumentidest arusaamine on meist paljude jaoks raskendatud, ning krediidireitingu agentuuride roll on endiselt lahtine."@et5
"Arvoisa puhemies, subprime-lainojen myöntäminen on varmasti ollut valtava ongelma, ja se on aiheuttanut kuohuntaa rahoitusmaailmassa, kuten olemme tänä kesänä nähneet. Tämä oli selvää, mutta vähemmän selvää on niiden sijoittajien ja vastapuolien tunnistaminen, jotka saattavat olla nyt ja vastaisuudessa paineen alla. Tunnistaminen on kuitenkin elintärkeää tilanteen selvittämiseksi. Kuten olemme tänään kuulleet, kriisi johtuu suureksi osaksi pitkälle kehitetyistä rahoitusvälineistä, jotka joidenkin puhujien mielestä liittyvät alkemiaan. Meidän on kuitenkin mietittävä tarkkaan ja huolellisesti, miten toimimme näiden välineiden sekä kuohunnan seurausten suhteen. Ylireagointi saattaa olla yhtä vahingollista kuin itse kriisi, sillä luottojen hinnat ovat sen seurauksena nousseet. Meidän ei pidä unohtaa, ettei tämä tiedä hyvää Lissabonin prosessille. Mitä Yhdysvalloissa siis oikeastaan on tapahtunut, kun se on sulkenut oviaan? Voidaan täysin perustellusti sanoa, että tallin ovi suljettiin juuri, kun hevonen pääsi laitumelle. Yleisesti ottaen voidaan kuitenkin sanoa, että subprime-lainojen myöntämistä ei säännellä Yhdysvalloissa. Tämä on tosiasia, johon on tartuttu hyvin suoraan, sillä olen kuullut, että Yhdysvalloissa tehdään parhaillaan alan sääntelyä koskevia aloitteita ja lainsäädäntöaloitteita. Maahan on perustettu myös Valkoisen talon alainen korkean tason työryhmä, jonka tehtävänä on tutkia riskiluokituslaitoksia ja pitkälle kehitettyjä rahoitusvälineitä. Me puolestamme voimme oppia kriisistä sen, että on elintärkeää työskennellä tiiviissä yhteistyössä Yhdysvaltojen ja muiden globaalien markkinoiden toimijoiden kanssa, sillä olemme tehneet samat johtopäätökset markkinoiden avoimuudesta. Jos emme tee näin sen vuoksi, että globaalit markkinat ovat niin läheisesti kytkeytyneet toisiinsa, saatamme menettää monia yhteisten johtopäätösten tuomia etuja. Mitä EU:ssa ja Yhdysvalloissa on sitten tapahtunut? Olen jossakin määrin yhtä luottavainen komission sekä luonnollisesti EKP:n ja myös Yhdysvaltain keskuspankin kanssa sen suhteen, mitä ne ovat saaneet aikaan. Ne ovat pystyneet rauhoittelemaan markkinoita, mitä me juuri kaipasimmekin. Voin kuitenkin yhtyä joidenkin puhujien näkemyksiin, joiden perusteella he ovat vaatineet täällä tänään oikeasuhtaisia reaktioita, ja voin kannattaa vaatimusta sen luottamuksen vuoksi, jota tunnen. Arvopaperistaminen ja kohdennetut välineet, joita tullaan tutkimaan tarkoin yhdessä riskiluokituslaitosten kanssa, on minusta saatava entistä tarkemman valvonnan ja avoimuuden alaisiksi; tämä on selvää, kuten Pervenche Berès jo totesi. Todetkaamme kuitenkin selkeästi, että monelle meistä tuottaa vaikeuksia ymmärtää pitkälle kehitettyjä rahoitusvälineitä ja että riskiluokituslaitosten rooli on vielä auki."@fi7
"(EN) Monsieur le Président, le processus des prêts immobiliers à risques a véritablement été la cause d’un problème gigantesque, créant un remous financier dont nous avons été témoins cet été. Ceci fut clair, mais ce qui fut moins clair, c’est l’identification des investisseurs et des contreparties qui pourraient être, et continuent d’être, soumises à pression; et cette identification est absolument vitale pour que nous puissions avancer. Cela est du, en grande partie, comme nous l’avons entendu aujourd’hui, à la sophistication des instruments financiers qui sont perçus par certains comme étant comparables à de l’alchimie. Cependant, nous avons besoin d’étudier attentivement ces questions ainsi que les répercussions causées par ce remous. Une réaction démesurée serait aussi dommageable que ce qui s’est déjà produit, puisque nous constatons, de fait, une augmentation du coût du crédit. Ceci n’est pas bon pour le Traité de Lisbonne, nous devrions en être conscients. Alors, que s’est-il réellement produit aux États-Unis pour clôturer le débat sur ces questions? Il se pourrait que la porte de la grange ait été justement fermée tandis que le cheval était dans le pré, et cela serait la vérité. Cependant, pour parler de façon plus générale, les prêts immobiliers à risques étaient dérégulés. C’est un état de fait qui maintenant a été abordé directement puisque des initiatives en matière de réglementation industrielle et de législation sont en cours, d’après ce qui m’a été rapporté. Dans le même laps de temps, un groupe de travail de haut niveau a été mis en place sous l’auspice de la Maison Blanche, afin d’étudier les agences de notation de crédits ainsi que les méthodes financières sophistiquées. Ce que nous pouvons retirer de cela, c’est le fait qu’il est vital de travailler étroitement avec les États-Unis et autres marchés mondiaux puisque nous en venons aux mêmes conclusions quant à la transparence de ces marchés. Si nous ne le faisons pas, dans la mesure où les marchés mondiaux sont étroitement liés, nous perdrions tant de bénéfices ajoutés que nous devrions partager les conclusions qui viendraient d’être tirées. Que s’est-il produit au sein de l’UE et aux États-Unis ? J’ai maintenant une certaine confiance en la Commission, et bien entendu en la BCE autant qu’en la Fed aux États-Unis, sur la manière dont elles ont agi. Elles ont contribué à stabiliser les marchés, ce qui était exactement ce qu’il fallait faire. Je suis d’accord, cependant, avec certains des intervenants ici présents aujourd’hui lorsqu’ils demandent des réponses proportionnées et je le maintiens au vu de la confiance sur laquelle je ma base. Je pense que les moyens de titrisation et de résolution pris à ces fins, et qui seront à l’étude parallèlement à celle des agences de notation, ont besoin d’être soumis à un examen approfondi et davantage de transparence, ceci est clair, comme l’a déjà souligné Monsieur Berès. Mais il faut être clair: la sophistication des instruments financiers est difficile à saisir pour bon nombre d’entre nous, et le rôle des agences de notation du crédit est ouvert."@fr8
"Elnök úr! A másodrendű hitelezéssel kapcsolatos eljárás határozottan olyan hatalmas probléma volt, amely az általunk idén nyáron tapasztalt pénzügyi zavar okozta. Ez világos volt. Ami kevésbé világos, az azon befektetők és partnereik azonosítása, akik nyomás alatt lehetnek most és később is, és akiknek azonossága teljes mértékben létfontosságú a számunkra. Ez, amint azt ma hallhattuk, nagy mértékben a némelyek szerint az alkímiához hasonló pénzügyi eszközök finomodásának tudható be. Óvatosan és vigyázva kell azonban szemügyre vennünk azt, hogy mit tegyünk ezekkel és a zavar által keltett hatásokkal. A túlreagálás legalább annyira káros lehet, mint ami bekövetkezett, mivel ennek eredménye a hitelek növekedésében látható. Ez nem jó a lisszaboni folyamat számára, erre emlékeznünk kell. Mi történt valójában az USA-ban, ami bezárta az ajtót e kérdések némelyike előtt? Elmondható, hogy akkor zárták be a pajta ajtaját, amikor a ló még a földeken volt – és ez igaz is lenne. Nagyvonalakban azonban elmondható, hogy a másodrendű jelzáloghitelezés területe szabályozatlan volt. Ez most már olyan tény, amelyet igen közvetlenül kezeltek, mivel az iparági szabályozási és jogalkotási kezdeményezések – amint azt megtudtam – már úton vannak. Ugyanakkor egy magas szintű munkacsoportot hoztak létre a Fehérház égisze alatt, hogy megvizsgálja a hitelminősítő ügynökségeket és a kifinomult pénzügyi eszközöket. Amire ebből következtethetünk az az, hogy létfontosságú szorosan együttműködni az Egyesült Államok piacával és más globális piacokkal, mivel e piacokkal kapcsolatban az átláthatóság tekintetében ugyanazokra a következtetésekre jutottunk. Együttműködés hiányában – mivel a globális piacok ilyen szorosan fonódnak egybe – elvesztenénk annak előnyét, amely azokból a következtetésekből származhat, amelyeken osztoznánk. Mi történt az EU-n és mi történt az USA-n belül? Most bizalmam van a Bizottságban, és természetesen az EKB-ban, valamint az egyesült államokbeli Szövetségi Tartalékbankban is, a tekintetben, amit tettek. Segítettek lenyugtatni a piacokat, és épp ezt kellett tennünk. Egyetértek azonban néhány mai felszólalóval, akik arányos reakciókra szólítottak fel és ezt fenn is tudom tartani bizalmam jegyében. Úgy vélem, hogy az értékpapírosított és különleges felhasználású eszközöket, amelyek a hitelminősítő ügynökségekkel együtt szoros ellenőrzés tárgyát fogják képezni, meg kell nyitni a még teljesebb ellenőrzés és az átláthatóság előtt – ez egyértelmű, amint azt Berès asszony már mondta. De legyünk egyértelműek a tekintetben, hogy a pénzügyi eszközök kifinomultságát sokunk nehezen érti, a hitelminősítő ügynökségek szerepe pedig nyitva áll."@hu11
"Signor Presidente, i mutui sono stati senz’altro un problema enorme, che ha provocato la turbolenza finanziaria di questa estate. Ciò era chiaro, ma quello che è meno chiaro è l’individuazione degli investitori e delle controparti che potrebbero essere in difficoltà, e di quelli che lo sono tuttora, e ciò è per noi un compito di importanza assolutamente fondamentale. Ciò è dovuto in tutto e per tutto, come abbiamo sentito oggi, al grado di sofisticatezza degli strumenti finanziari che sono visti da alcuni come una sorta di alchimia. Tuttavia, dobbiamo valutare con attenzione il da farsi in relazione a tali strumenti e in relazione agli effetti provocati da tale turbolenza. Una reazione eccessiva potrebbe essere nociva al pari di quello che è già accaduto, poiché vediamo che il risultato è che il prezzo del credito cresce. Non si tratta di una buona notizia per il processo di Lisbona, non dimentichiamocelo. Cos’è quindi successo in realtà negli Stati Uniti per far calare il sipario su alcune di queste questioni? Si potrebbe dire che abbiamo chiuso la stalla dopo aver fatto uscire i buoi, e ciò corrisponderebbe alla realtà. Tuttavia, in generale, i mutui non erano regolamentati. Questo aspetto è stato affrontato in modo molto diretto, dal momento che sono state avviate delle iniziative nel campo della regolamentazione dell’industria e della legislazione, da quello che mi si dice. Allo stesso tempo, è stato istituito un gruppo di lavoro di alto livello sotto l’egida della Casa Bianca al fine di studiare le agenzie di valutazione del credito e gli strumenti finanziari sofisticati. Possiamo trarne la conclusione che è di fondamentale importanza lavorare a stretto contatto con gli Stati Uniti e altri mercati globali, essendo giunti alle nostre conclusioni in materia di trasparenza su tali mercati. Se non lo faremo, dal momento che i mercati globali sono così strettamente legati gli uni agli altri, non potremo approfittare dei benefici che potrebbero derivare dalle conclusioni da condividere. Cosa è successo nell’Unione europea e negli Stati Uniti? Ho una certa fiducia adesso nella Commissione, e naturalmente nella Banca centrale europea e, negli Stati Uniti, nella per quello che hanno fatto. Hanno contribuito a calmare i mercati, il che è esattamente quello che dovevano fare. Sono comunque d’accordo con alcuni degli oratori intervenuti qui oggi sulla necessità di adottare delle misure proporzionate, e lo dico nello spirito di fiducia che ho. A mio parere la cartolarizzazione e gli strumenti speciali, che insieme alle agenzie di valutazione del credito saranno sottoposti a un attento esame, non devono essere sottoposti a un controllo e una trasparenza maggiori, è ovvio, come ha già detto l’onorevole Berès. Tuttavia, dobbiamo avere ben chiaro che il grado di sofisticatezza degli strumenti è difficile da comprendere per molti di noi, e il ruolo delle agenzie di valutazione del credito è aperto."@it12
"Pone Pirmininke, antrinių paskolų teikimo procesas neabejotinai buvo didžiulė problema, sukėlusi finansinius neramumus, kurios liudininkais buvome šią vasarą. Tai aiškus dalykas, tačiau mažiau aiškumo yra identifikuojant investuotojus ir sandorių šalis, kurios gali patirti ir toliau patiria sunkumų, o jų tapatybę mums gyvybiškai svarbu išsiaiškinti. Kaip šiandien išgirdome, tai daugiausiai susiję su finansinių priemonių, kurias kai kurie žmonės laiko alchemijai artimu dalyku, subtilumu. Tačiau turime atidžiai ir atsargiai pagalvoti, kaip su jomis elgtis, ir kaip pašalinti šios sumaišties sukeltas pasekmes. Pernelyg jautri gali būti tokia pat žalinga, kaip ir tai, kas jau įvyko, nes dėl jos poveikio pradeda brangti paskolos. Reikia neužmiršti, kad tai nenaudinga Lisabonos procesui. Taigi, kas faktiškai įvyko JAV, ir išsprendė kai kuriuos iš šių klausimų? Galima sakyti, kad daržinės durys buvo uždarytos, vos tik arklys išbėgo į pievą, ir bus teisingai pasakyta. Tačiau kalbant apibendrintai, antrinių hipotekinių paskolų sritis buvo nereguliuojama. Šis problema dabar labai tiesiogiai sprendžiama, turiu informacijos, kad vykta pasiruošimai įgyvendinti pramonės šakos reguliavimo ir reglamentavimo teisės aktais iniciatyvas. Tuo pat metu buvo sudaryta Baltųjų rūmų globojama aukšto lygio darbo grupė, kurios užduotis – pažvelgti į kredito reitingų agentūras ir subtilias finansines priemones. Kokios iš to galime gauti naudos? Gyvybiškai svarbu artimai bendradarbiauti su Jungtinėmis Valstijomis ir kitomis pasaulinėmis rinkomis, nes esame padarę vienodas išvadas dėl tų rinkų skaidrumo. Pasaulinės rinkos yra taip artimai susijusios, kad nebendradarbiaudami rizikuotume prarasti labai daug papildomos naudos, kurią teiktų išvadų bendrumas. Kas vyko ES, ir kas vyko JAV? Šiuo metu aš pasitikiu Komisija, ir žinoma, ECB, bei Jungtinių Valstijų Federalinio rezervo atliktu darbu. Šios institucijos padėjo nuraminti rinkas, o būtent tai mums ir reikėjo padaryti. Tačiau galiu sutikti su kai kurių šiandien čia kalbėjusiųjų raginimais proporcingai reaguoti. Tikiu, kad paskolų pavertimas investicijomis ir ypatingos paskirties priemonės, kurioms, kaip ir kredito reitingų agentūroms, bus taikoma priežiūra, turi būti griežčiau prižiūrimos ir veikti skaidriau; ponia Berès jau minėjo, kad tai yra visiškai aišku. Tačiau pripažinkime, kad daugeliui iš mūsų sunku suprasti finansinių išvestinių priemonių subtilybes, o kredito reitingų agentūrų vaidmuo yra atviras."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, paaugstināta riska hipotekārās kreditēšanas process noteikti ir bijusi milzīga problēma, kas radīja finanšu svārstības, ko piedzīvojām šajā vasarā. Tas ir skaidrs, taču mazāk skaidra ir to investoru un citu pušu identitāte, kas atrodas vai varētu atrasties saspīlētā situācijā, taču šie dati mums ir absolūti nepieciešami, lai šo jomu sakārtotu. Kā mēs šodien dzirdējām, tas lielā mērā ir finanšu instrumentu, ko daži uzskata par radniecīgiem alķīmijai, sarežģītības dēļ. Tomēr mums vajadzētu rūpīgi un uzmanīgi skatīties, kas būtu darāms attiecībā uz šiem instrumentiem un sekām, ko radījušas šīs svārstības. Pārmērīga reakcija būtu tikpat kaitīga kā jau notikušais situācijā, kad kredītu cenas pieaug. Mums būtu jāatgādina, ka tas nav labi Lisabonas procesam. Kas tad īsti ASV ir noticis, ka ļāva pārtraukt runas par dažiem no šiem jautājumiem? Varētu teikt, ka staļļa durvis tika aizvērtas tikai tad, kad zirgs jau ir laukā, un tā būtu patiesība. Tomēr, vispārīgi runājot, paaugstināta riska hipotekārās kreditēšanas joma netika regulēta. Tas ir fakts, kas tiek ļoti tieši risināts tagad, kad, kā man tika teikts, tiek izstrādātas industriālās likumdošanas iniciatīvas. Tajā pašā laikā, Baltā Nama aizbildnībā ir izveidota augsta līmeņa darba grupa, kas strādās ar kredītreitinga aģentūrām un sarežģītām finanšu instrumentsabiedrībām. Tas, ko mēs no tā visa varam secināt, ir, ka ir svarīgi strādāt ciešā sadarbībā ar Amerikas Savienotajām Valstīm un citiem globālajiem tirgiem, jo mums ir vienādi secinājumi par atklātību šajos tirgos. Ja mēs to nedarīsim, tad tādēļ, ka globālie tirgi ir tik cieši savijušies savā starpā, mums būs jāzaudē daudzi labumi, ko varētu dot dalīšanās šajos secinājumos. Kas ir noticis ES un kas ir noticis ASV? Arī es attiecībā uz to paveikto uzticos Komisijai un, protams, ECB, kā arī Amerikas Savienoto Valstu federālajai rezervju sistēmai. Šīs institūcijas ir palīdzējušas nomierināt tirgus, kas ir tieši tas, kas mums bija jādara. Tomēr, es varu piekrist dažiem šodienas runātājiem attiecībā uz aicinājumu atbilstoši reaģēt, un es to varu apgalvot ar pārliecību. Es uzskatu, ka kredītu pārvēršana vērtspapīros un īpašās finansēšanas iestādes, kuras kopā ar kredītreitinga aģentūrām tiks pārbaudītas, ir jāatver plašākām pārbaudēm un atklātībai – tas ir skaidrs, kā to jau teica . Taču atzīsim, ka daudziem no mums ir grūti saprast finanšu instrumentu sarežģītību un to, ka kredītreitinga aģentūru loma ir atklāta."@lv13
"Mr President, the process of sub-prime lending has definitely been a huge problem causing the financial turbulence which we have witnessed this summer. That was clear, but what is less clear is the identification of investors and counterparties which may be, and continue to be, under stress, and that identity is absolutely vital for us to clear up. This is due by and large, as we have heard today, to the sophistication of financial instruments which are viewed by some as akin to alchemy. However, we need to take a careful and cautious look at what to do about these and the effects that have been caused by that turbulence. Over-reaction may be equally as damaging as what has already occurred, as we find the price of credit rising as a result. This is not good for the Lisbon Process, we should be reminded. So what has actually happened in the USA to close the door on some of these issues? It might be said that the barn door has just been closed when the horse is in the field, and that would be true to say. However, largely speaking, the sub-prime mortgage lending area was unregulated. That is a fact now which has been addressed very directly as industrial regulatory and legislative initiatives, I am told, are under way. At the same time, a high level working group has been set up under the auspices of the White House to look at credit rating agencies and sophisticated financial vehicles. What we can draw from that is that it is vital to work closely with the United States and other global markets as we share the same conclusions about the transparency in these markets. If we do not, because the global markets are intertwined so closely, we will stand to lose so much of the benefit that could be added by the conclusions which we would have to share. What has happened within the EU and what has happened within the US? I share some confidence now in the Commission, and of course with the ECB as well as with the Federal Reserve in the United States, in what they have done. They have helped to settle down the markets, which was exactly what we needed to do. I can agree, however, with some of the speakers here today on calling for proportionate responses and I can maintain that in the sense of the confidence that I have. I believe that the securitisation and special purpose vehicles, which will be under scrutiny along with the credit rating agencies, do need to be opened up to greater scrutiny and transparency, that is clear, as Ms Berès has already said. But let us be clear that the sophistication of financial instruments is difficult for many of us to understand, and the role of credit rating agencies is open."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het proces van subprime leningen is beslist een groot probleem dat de financiële turbulentie heeft veroorzaakt waarvan we deze zomer getuigen waren. Dat was duidelijk, maar minder duidelijk is de vaststelling van de identiteit van de investeerders en tegenpartijen die wellicht onder druk staan en blijven staan. Dat die identiteit wordt opgehelderd, is voor ons absoluut cruciaal. Zoals we vandaag hoorden, is dit in grote lijnen toe te schrijven aan de complexiteit van financiële instrumenten die door sommigen met alchemie worden vergeleken. We moeten echter zorgvuldig en voorzichtig kijken naar wat we hiermee moeten doen en naar de gevolgen die door die turbulentie zijn veroorzaakt. Overreacties kunnen evenzo schadelijk zijn als wat zich al heeft voorgedaan, aangezien we als gevolg daarvan de kredietkosten zien stijgen. We dienen te bedenken dat dit niet goed is voor het proces van Lissabon. Dus wat heeft zich feitelijk in de Verenigde Staten voorgedaan om de deur voor sommige van deze vraagstukken te sluiten? Wellicht kan worden gesteld dat als het kalf verdronken is, men de put dempt, en dat zou hier van toepassing zijn. In grote lijnen kan echter worden gesteld dat het veld van subprime hypotheken ongereglementeerd was. Dat is nu een feit dat zeer direct is aangepakt, aangezien mij is verteld dat er industriële reglementerings- en wetgevingsinitiatieven worden ontplooid. Tegelijkertijd is een werkgroep op hoog niveau onder auspiciën van het Witte Huis ingesteld om te kijken naar de kredietbeoordelingsbureaus en complexe financiële instrumenten. Daaruit kunnen we concluderen dat het cruciaal is om nauw samen te werken met de Verenigde Staten en andere wereldmarkten, aangezien we dezelfde conclusies delen over de transparantie in deze markten. Indien we dit niet doen omdat de wereldmarkten zo sterk met elkaar vervlochten zijn, zullen we veel van de voordelen verliezen die gezamenlijke conclusies hadden kunnen opleveren. Wat is er gebeurd binnen de EU en wat is er gebeurd binnen de Verenigde Staten? Ik heb nu enig vertrouwen in de Commissie, en natuurlijk in de ECB en ook in de Federal Reserve in de Verenigde Staten over wat ze allemaal hebben gedaan. Ze hebben geholpen om de markten te stabiliseren. Dat was precies wat we moesten doen. Ik ben het hier vandaag echter eens met sommige sprekers die roepen om proportionele maatregelen en ik kan dat steunen met het vertrouwen dat ik heb. Ik geloof dat securitisatie en die samen met de kredietbeoordelingsbureaus nauwkeurig zullen worden onderzocht, verder open moeten gaan staan voor meer toezicht en transparantie. Dat is duidelijk, zoals mevrouw Berès reeds heeft gezegd. Maar laten we er helder over zijn dat de complexiteit van de financiële instrumenten voor velen van ons moeilijk te begrijpen is en de rol van de kredietbeoordelingsbureaus nog onduidelijk is."@nl3
"Panie przewodniczący! Proces dotyczący kredytów hipotecznych jest sporym problemem. Spowodował zawirowania finansowe, których byliśmy świadkami tego lata. To jest jasne. Trudniej jest jednak zidentyfikować inwestorów i strony, które mogą być lub nadal są pod presją. Ustalenie tego jest bardzo ważne. Jak często dzisiaj słyszymy, przyczyną tego jest złożoność instrumentów finansowych, postrzegana przez niektórych jako coś w rodzaju alchemii. Jednakże należy się uważnie zastanowić nad tym, co należy z nimi uczynić oraz przyjrzeć się skutkom wywołanym przez te zawirowania. Wyolbrzymianie może być równie szkodliwe co mające miejsce wydarzenia, gdyż w rezultacie cena kredytu rośnie. Należy pamiętać, że nie jest to dobre dla procesu lizbońskiego. Co się zatem wydarzyło w Stanach Zjednoczonych i zakończyło niektóre kwestie? Można by rzec, że drzwi do stajni zostały zamknięte gdy koń był na pastwisku. Jednakże mówiąc ogólnie, obszar kredytów hipotecznych nie był uregulowany. To jest fakt, którym zajęto się obecnie w sposób bezpośredni, gdyż, jak mi powiedziano, inicjatywy regulujące przemysł i inicjatywy legislacyjne są już przygotowywane. Równocześnie pod auspicjami Białego Domu powstała grupa robocza wysokiego szczebla, mająca zbadać agencje ratingowe i złożone spółki finansowe. Możemy z powyższego wyciągnąć wniosek, że ważna jest bliska współpraca ze Stanami Zjednoczonymi i innymi światowymi rynkami, gdyż mamy takie samo zdanie w odniesieniu do przejrzystości na tych rynkach. Światowe rynki są ściśle połączone, więc jeśli tego nie zrobimy, możemy stracić korzyści, potencjalnie dodane przez wnioski, które musielibyśmy dzielić. Co się wydarzyło w UE, a co w Stanach Zjednoczonych? Mam dziś pewne zaufanie do Komisji oraz do EBC, jak i rezerwy federalnej w Stanach Zjednoczonych do tego co zrobili. Pomogły uspokoić rynki, a tego właśnie potrzebowaliśmy. Mogę się jednak zgodzić z niektórymi dzisiejszymi mówcami wzywającymi do proporcjonalnych odpowiedzi, zachowując przy tym moje zaufanie. Uważam, że sekurytyzacja i spółki specjalnego przeznaczenia, które będą przedmiotem dochodzenia wraz z agencjami ratingowymi, muszą podlegać głębszej analizie i przejrzystości. Jak już powiedziała pani Berès, jest to oczywiste. Powiedzmy otwarcie. Złożoność instrumentów finansowych jest dla wielu z nas trudna do zrozumienia, a rola agencji ratingowych jest otwarta."@pl16
"Senhor Presidente, os empréstimos de alto risco tornaram-se definitivamente num enorme problema causando a turbulência financeira a que assistimos este Verão. Isso ficou claro, mas o que ficou menos claro é quem são os investidores e contrapartes que podem estar, e continuam a estar, sob pressão, sendo que nos é absolutamente vital clarificarmos essa identidade. Esta situação deve-se largamente, como já ouvimos hoje, à sofisticação de instrumentos financeiros que são vistos por alguns como qualquer coisa próxima da alquimia. Contudo, importa reflectir com rigor no que fazer com estes instrumentos e nas consequências desta turbulência. Uma reacção excessiva pode ser tão prejudicial como o que já aconteceu, na medida em que leva à subida do preço do crédito. Há que ter presente que não é positivo para o processo de Lisboa. Assim, o que é que aconteceu de facto nos EUA para se pôr "trancas à porta” nalgumas destas questões? Poder-se-ia dizer que "casa roubada, trancas à porta", o que seria verdade. Contudo, de uma forma geral, o crédito hipotecário de alto risco estava por regulamentar. Esse é um facto que foi agora abordado muito directamente, uma vez que, tanto quanto sei, estão em curso iniciativas legislativas e regulamentares no sector. Paralelamente, foi criado um grupo de trabalho de elevado nível, sob os auspícios da Casa Branca, para analisar as agências de notação de riscos de crédito e veículos financeiros sofisticados. O que podemos colher daí é a necessidade vital de trabalhar em estreita colaboração com os Estados Unidos e outros mercados globais, atendendo a que partilhamos as mesmas conclusões sobre a transparência nestes mercados. Se não o fizermos, uma vez que os mercados globais estão altamente entrelaçados, habilitamo-nos a perder muito dos benefícios que poderiam ser valorizados pelas conclusões a partilhar. O que aconteceu na UE e o que aconteceu nos EUA? Deposito também uma alguma confiança na Comissão e, claro, no BCE, bem como na Reserva Federal nos Estados Unidos, em termos da sua actuação. Eles ajudaram a estabilizar os mercados, exactamente o que era preciso fazer. Posso no entanto concordar com alguns dos oradores relativamente à necessidade de respostas proporcionadas, mas continuo, tal como antes, confiante. Creio que a titularização e os veículos financeiros específicos, que estarão sob escrutínio a par das agências de notação de riscos de crédito, precisam efectivamente de ser subordinados a um maior escrutínio e transparência, isso é óbvio, como a senhora deputada Berès já referiu. Mas sejamos claros que a sofisticação dos instrumentos financeiros é difícil de compreender para muitos de nós e o papel das agências de notação de riscos é aberto."@pt17
"Mr President, the process of sub-prime lending has definitely been a huge problem causing the financial turbulence which we have witnessed this summer. That was clear, but what is less clear is the identification of investors and counterparties which may be, and continue to be, under stress, and that identity is absolutely vital for us to clear up. This is due by and large, as we have heard today, to the sophistication of financial instruments which are viewed by some as akin to alchemy. However, we need to take a careful and cautious look at what to do about these and the effects that have been caused by that turbulence. Over-reaction may be equally as damaging as what has already occurred, as we find the price of credit rising as a result. This is not good for the Lisbon Process, we should be reminded. So what has actually happened in the USA to close the door on some of these issues? It might be said that the barn door has just been closed when the horse is in the field, and that would be true to say. However, largely speaking, the sub-prime mortgage lending area was unregulated. That is a fact now which has been addressed very directly as industrial regulatory and legislative initiatives, I am told, are under way. At the same time, a high level working group has been set up under the auspices of the White House to look at credit rating agencies and sophisticated financial vehicles. What we can draw from that is that it is vital to work closely with the United States and other global markets as we share the same conclusions about the transparency in these markets. If we do not, because the global markets are intertwined so closely, we will stand to lose so much of the benefit that could be added by the conclusions which we would have to share. What has happened within the EU and what has happened within the US? I share some confidence now in the Commission, and of course with the ECB as well as with the Federal Reserve in the United States, in what they have done. They have helped to settle down the markets, which was exactly what we needed to do. I can agree, however, with some of the speakers here today on calling for proportionate responses and I can maintain that in the sense of the confidence that I have. I believe that the securitisation and special purpose vehicles, which will be under scrutiny along with the credit rating agencies, do need to be opened up to greater scrutiny and transparency, that is clear, as Ms Berès has already said. But let us be clear that the sophistication of financial instruments is difficult for many of us to understand, and the role of credit rating agencies is open."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, princíp rizikových pôžičiek je rozhodne obrovským problémom spôsobujúcim finančnú búrku, ktorej svedkami sme sa toto leto stali. To bolo zrejmé, ale menej zrejmé je identifikovanie investorov a zmluvných strán, ktorí môžu byť a naďalej sú pod tlakom, a je nevyhnutné poznať ich, aby sme mohli dať všetko do poriadku. Skrátka a dobre, ako sme dnes počuli, príčinou je zložitosť finančných nástrojov, na ktoré sa niekedy nazerá ako na novodobú alchýmiu. Musíme však starostlivo a opatrne zistiť, čo s nimi a s následkami spôsobenými touto búrkou máme urobiť. Prehnaná reakcia môže byť rovnako škodlivá ako to, čo sa už objavilo, keďže vidíme, ako v dôsledku toho rastú ceny úverov. Mali by sme pripomenúť, že to nie je dobré pre lisabonský proces. Takže, aby sme za niektorými otázkami zavreli dvere, čo sa v USA vlastne stalo? Dalo by sa povedať, že sa zavreli vráta od stodoly práve v okamihu, keď je kôň ešte na poli, a nebolo by to ďaleko od pravdy. Vo všeobecnosti však bola oblasť trhu s rizikovými hypotekárnymi úvermi bez kontroly. To je skutočnosť, ktorej sa teraz venuje bezprostredná pozornosť, keďže podľa mojich informácií prebiehajú priemyselné regulačné a legislatívne iniciatívy. V tom istom čase bola pod záštitou Bieleho domu zriadená pracovná skupina na najvyššej úrovni, aby sa pozrela na hodnotiace agentúry a sofistikované finančné nástroje. Môžeme z toho usúdiť, že je dôležité úzko spolupracovať so Spojenými štátmi americkými a ďalšími globálnymi trhmi, keďže máme spoločné názory v oblasti transparentnosti na týchto trhoch. Ak tak neurobíme, tak z dôvodu, že globálne trhy sú navzájom úzko popreplietané, celkom isto prídeme o toľko výnosov, koľko by pridali závery, o ktoré by sme sa museli deliť. Čo sa stalo v rámci EÚ a čo sa stalo v rámci USA? Aj ja teraz trochu dôverujem Komisii a samozrejme ECB, ako aj Federálnemu rezervnému systému USA v tom, čo urobili a robia. Pomohli upokojiť trhy, čo bolo presne to, čo bolo potrebné urobiť. Súhlasím však s niektorými dnešnými rečníkmi vzhľadom na výzvu na primerané reakcie a za tým stojím v súvislosti s dôverou, ktorú cítim. Verím, že sekuritizácia a účelovo zriadené nástroje, ktoré budú pod dohľadom spoločne s agentúrami hodnotiacimi úverovú spoľahlivosť, si vyžadujú otvorenie sa väčšiemu dohľadu a transparentnosti, to je jasné, ako už povedala pani Berèsová. Ujasnime si však, že komplexnosť finančných nástrojov je pre mnohých z nás ťažké pochopiť a úloha agentúr hodnotiacich úverovú spoľahlivosť je otvorená. ( )"@sk19
"Gospod predsednik, postopek drugorazrednih posojil je bil zagotovo velika težava, ki je povzročila finančne pretrese, ki so se zgodili to poletje. To je bilo jasno, manj jasna pa je opredelitev vlagateljev in nasprotnih strank, ki so lahko in bodo še naprej pod pritiskom, pri čemer je treba nujno pojasniti to identiteto. Kot smo slišali danes, je to na splošno posledica prefinjenosti finančnih instrumentov, za katere nekateri menijo, da se lahko primerjajo z alkimijo. Vendar je treba pazljivo in previdno preučiti, kaj lahko naredimo v zvezi s tem in učinki, ki so jih povzročili ti pretresi. Pretiran odziv je lahko enako škodljiv kot pretekli dogodki, ker ugotavljamo, da se je cena kreditov posledično zvišala. Izpostaviti je treba, da to ni dobro za lizbonski proces. Kaj se je dejansko zgodilo v ZDA, da so se zaprla vrata v zvezi z nekaterimi od teh vprašanj? Lahko bi rekli, da so se vrata hleva zaprla, ko je bil konj na polju, kar popolnoma drži. Vendar je bilo na splošno področje drugorazrednih hipotekarnih posojil neregulirano. To je zdaj dejstvo, ki je bilo obravnavano zelo neposredno, medtem ko sem bil obveščen, da se izvajajo industrijske regulativne in zakonodajne pobude. Hkrati je bila pod okriljem Bele hiše ustanovljena delovna skupina na visoki ravni, ki preučuje bonitetne agencije in prefinjene finančne posrednike. Iz tega lahko sklepamo, da je bistveno tesno sodelovanje z Združenimi državami in drugimi globalnimi trgi, ker imamo enake sklepe v zvezi s preglednostjo na teh trgih. Če tega ne bomo storili, ker so globalni trgi med seboj tako tesno prepleteni, bomo lahko izgubili veliko koristi, ki bi jih lahko dobili s sklepi, ki bi morali biti skupni. Kaj se je zgodilo v EU in kaj v ZDA? Zdaj imam nekaj zaupanja v Komisijo ter seveda v Evropsko centralno banko in zvezne rezerve Združenih držav ter v njihovo delo. Te organizacije so prispevale k umiritvi trgov, kar bi morali storiti tudi mi. Vendar se strinjam z nekaterimi današnjimi govorniki, ki so pozivali k sorazmernemu odzivu, kar lahko trdim glede na zaupanje, ki ga imam. Menim, da bo treba pri listninjenju in družbah s posebnim namenom, ki se bodo preverjale skupaj z bonitetnimi agencijami, omogočiti večji nadzor in preglednost, kar je jasno, kot je izpostavila že gospa Berès. Vendar je treba jasno povedati, da veliko ljudi težko razume to prefinjenost finančnih instrumentov, pri čemer je vloga bonitetnih agencij dostopna javnosti."@sl20
"Herr talman! Subprime-utlåningen har definitivt varit ett enormt problem som har orsakat den finansiella turbulens som vi har sett denna sommar. Det står klart, men däremot är det mindre klart vilka investerare och motparter som står under press och som fortsätter att göra det, och det är avgörande för oss att vi identifierar dessa aktörer. Detta beror i stort sett, som vi har hört i dag, på komplexiteten hos de finansiella instrument som en del betraktar som guldgruvor. Vi måste emellertid noggrant och försiktigt överväga vad vi ska göra med dessa instrument och hur vi ska bemöta följderna av den turbulens som har uppstått. Att överreagera kan vara lika skadligt som det som redan har skett, eftersom vi ser att priset på krediterna stiger till följd av detta. Det är inte bra för Lissabonprocessen, det måste vi ha i minnet. Vad är det då egentligen som har hänt i USA som gör att vi avskriver en del av de här frågorna? Det är som att stänga ladugårdsdörren när alla djuren har sprungit ut, och det är precis vad som har hänt. Generellt sett var dock subprime-bolånen ett oreglerat område. Det är ett faktum som man nu har agerat mycket direkt för att rätta till, eftersom regleringsinitiativ för finanssektorn och lagstiftningsinitiativ är på gång efter vad jag har hört. Samtidigt har en högnivåarbetsgrupp inrättats under Vita husets överinseende, som ska granska kreditvärderingsföretagen och avancerade finansföretag. Den slutsats som vi kan dra av detta är att det är mycket viktigt att föra ett nära samarbete med Förenta staterna och andra globala marknader eftersom vi drar samma slutsatser om insynen på dessa marknader. Om vi inte samarbetar, på grund av att de globala marknaderna är för nära hopflätade, riskerar vi att förlora väldigt många av de fördelar som skulle kunna tillföras om vi gick ihop och samarbetade om den här frågan. Vad har skett i EU och vad har skett i USA? Jag har ett visst förtroende för kommissionen, och naturligtvis för ECB och Federal Reserve i USA eftersom de har agerat helt riktigt. De har hjälpt till att stabilisera marknaderna, vilket var exakt vad vi behövde göra. Jag håller med några av talarna här i dag om att det krävs proportionerliga svar och jag är övertygad om att man kommer att lyckas reda ut detta. Jag anser att värdepapperiseringen och SPV-bolagen, som kommer att granskas tillsammans med kreditvärderingsföretagen, måste öppnas för ökad kontroll och insyn, det står helt klart, som Pervenche Berès redan har påpekat. Men vi måste även ha klart för oss att många av oss har svårt att förstå komplexiteten hos finansinstrumenten, och kreditvärderingsföretagens roll är öppen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Peter Skinner (PSE ). –"18,20,15,11,4,21,8
"Peter Skinner (PSE ). −"1

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph