Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-201"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.21.3-201"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, this financial crisis is a wake-up call for all of us and also for Commissioner McCreevy. Only a few months ago Mr McCreevy assured us that the talk about financial risks and crises was theoretical and we would never run into new bubbles. Now we have just been confronted with one, which has serious consequences, according to today’s the OECD and other qualified institutions. I have four questions for Mr McCreevy. Firstly, if we look at the derivatives – credit derivatives, credit market – you blame the agencies and say that they are not good enough; I say that we do not know anything about what is going on. Are you ready now to propose a public classification of the complex derivatives in such a way that the public and private agencies can give us guidance on the risk connected to them? Because that is impossible today. My second question is about the conflict of interest. If we take the prime brokers, the hedge funds and private equity funds, we see that they are mixed up in a complex set of interests: they earn income from each other, they trade with each other and we do not know what is going on. Are you ready now to introduce rules of transparency, disclosure and accountability which give us a real chance of regulating the market? My third question concerns pension funds. We know that wage-earners and workers are having losses connected to putting money into hedge-fund speculating in this derivative market. Are you ready to introduce rules which can protect the pension funds and insurance companies trying to administer wage-earners’ money in the future so that they have an interest in saving and knowing that the losses are limited? My final question is: how can you defend the fact that the hedge funds, private equity and investment banks are the last resort on the international and financial markets without any regulations? We have the usage to regulate the banks and the mutual funds, why should they – hedge funds, private equity, investment banks – be the last resort? I cannot explain it, you cannot explain it. It is time to put the common interests at the front, and that is why we need regulation."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, tato finanční krize je budíčkem pro nás všechny a také pro komisaře McCreevyho. Jen před několika měsíci nás pan McCreevy ubezpečoval, že řeči o finančních rizicích a krizi jsou jen teoretické a že jde o novou bublinu, která nakonec praskne. Teď jsme na jednu bublinu narazili a podle dnešního vydání Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a jiných kvalifikovaných institucí bude mít vážné následky. Mám čtyři otázky pro pana McCreevyho. Za prvé, v souvislosti s deriváty (úvěrové deriváty, úvěrový trh) obviňujete agentury a tvrdíte, že nejsou dostatečně kvalitní; osobně si myslím, že nevíme nic o tom, co se děje. Jste připraven teď navrhnout veřejnou klasifikaci komplexních derivátů tak, aby nás veřejné a soukromé agentury mohly usměrnit v oblasti rizika s nimi spojeného? Neboť dnes to není možné. Má druhá otázka se týká konfliktu zájmů. Když vezmeme v úvahu primární brokery, rizikové fondy a soukromé akciové fondy, zjistíme, že jsou smíšeným komplexním souborem zájmů: získávají příjem jeden od druhého, obchodují navzájem a my vůbec nevíme, co se děje. Jste teď připraven zavést pravidla transparentnosti, zveřejnění a odpovědnosti, které nám umožní skutečně regulovat trh? Má třetí otázka se týká penzijních fondů. Víme o ztrátách zaměstnanců a pracovníků v souvislosti s peněžními vklady do rizikových fondů, které spekulují na tomto odvozeném trhu. Jste připraven zavést pravidla, která by ochránila penzijní fondy a pojišťovací společnosti, jež by v budoucnosti spravovaly peníze zaměstnanců tak, aby měli zájem o spoření a věděli, že ztráty jsou omezené? Má poslední otázka zní: Jak můžete obhajovat to, že rizikové fondy, soukromý kapitál a investiční banky jsou poslední oblastí na mezinárodních a finančních trzích bez regulace? Máme ve zvyku regulovat banky a společné fondy, proč by právě rizikové fondy, soukromý kapitál a investiční banky měly být poslední oblastí bez regulace? Já to nedokážu vysvětlit, vy to neumíte vysvětlit. Je čas posunout do popředí společné zájmy, a to je důvod, proč potřebujeme regulaci."@cs1
"Hr. formand! Denne finansielle krise bør vække os alle, og også hr. McCreevy. For blot nogle få måneder siden forsikrede hr. McCreevy os om, at talen om finansielle risici og kriser var teoretisk, og at vi aldrig ville løbe ind i nye bobler. Nu er vi lige kommet ud for en, hvilket har alvorlige konsekvenser ifølge dagens Financial Times, OECD og andre kvalificerede institutioner. Jeg har fire spørgsmål til hr. McCreevy. For det første, hvis vi ser på derivaterne - kreditderivater, kreditmarkeder - bebrejder De finansvirksomhederne og siger, at det ikke er godt nok. Jeg siger, at vi ikke ved noget om, hvad der foregår. Er De nu parat til at foreslå en offentlig klassifikation af de komplicerede derivater på en sådan måde, at de offentlige og private institutioner kan vejlede os om den risiko, der er forbundet med dem? For det er umuligt i dag. Mit andet spørgsmål drejer sig om interessekonflikt. Hvis vi tager de vigtigste mæglere, hedgefondene og de private kapitalfonde, ser vi, at de er indviklet i et kompliceret netværk af interesser: De tjener penge hos hinanden, handler med hinanden, og vi ved ikke, hvad der foregår. Er De nu parat til at indføre regler om gennemskuelighed, offentliggørelse og ansvarlighed, der giver os en reel chance for at regulere markedet? Mit tredje spørgsmål drejer sig om pensionsfondene. Vi ved, at lønmodtagerne og arbejdstagerne taber penge ved at sætte penge i hedgefonde, der spekulerer på derivatmarkedet. Er De nu parat til at indføre regler, der kan beskytte pensionsfonde og forsikringsselskaber, der prøver at administrere lønmodtagernes penge i fremtiden, så de har en interesse i at spare op og ved, at tabene bliver begrænsede? Mit fjerde og sidste spørgsmål er følgende: Hvordan kan De forsvare, at hedgefonde, private kapitalfonde og investeringsbanker er den sidste bastion på de internationale og finansielle markeder, der ikke er reguleret? Vi har præcedens for at regulere banker og investeringsselskaber; hvorfor skulle hedgefonde, private kapitalfonde og investeringsbanker så være sidste bastion Jeg kan ikke forklare det, De kan ikke forklare det. Det er på tide at sætte de fælles interesser forrest, og det er derfor, vi har behov for regulering."@da2
"Herr Präsident! Diese Finanzkrise sollte uns alle, auch Kommissar McCreevy, wachrütteln. Erst vor wenigen Monaten versicherte uns Herr McCreevy, dass die Diskussion über Finanzrisiken und Finanzkrisen jeder realen Grundlage entbehre und es keine neuen Blasen an den Finanzmärkten gebe. Derzeit erleben wir eine solche Krise, die nach einem Bericht in der heutigen Ausgabe der aber auch nach Einschätzung der OECD und anderer kompetenter Institutionen, ernsthafte Konsequenzen hat. Ich möchte vier Fragen an Herrn McCreevy richten. Erstens, wenn wir uns die Derivate ansehen – die Kreditderivate und den Kreditmarkt –, geben Sie den Agenturen die Schuld und sagen, dass diese nicht sorgfältig genug arbeiten. Ich bin der Meinung, dass wir nicht beurteilen können, was wirklich vor sich geht. Sind Sie nun bereit, eine öffentliche Einstufung für komplexe Derivate vorzuschlagen, die es öffentlichen Einrichtungen und privaten Agenturen ermöglicht, uns über die damit verbundenen Risiken aufzuklären? Derzeit ist dies nämlich nicht möglich. Meine zweite Frage bezieht sich auf den Interessenskonflikt. Wenn wir die wichtigsten Zwischenhändler, Hedge-Fonds und private Kapitalanlagefonds betrachten, erkennen wir, dass sie in ein kompliziertes Geflecht aus verschiedensten Interessen verstrickt sind: sie verdienen aneinander, sie handeln miteinander und wir wissen nicht, was wirklich passiert. Sind Sie nun bereit, Vorschriften zu Transparenz, Offenlegung und Rechenschaftspflicht einzuführen, die uns eine echte Regulierung des Markts ermöglichen? Meine dritte Frage betrifft die Pensionsfonds. Wir wissen, dass Lohnempfänger und Arbeitnehmer durch Investitionen in Hedge-Fonds, die in diesem Markt für Derivate spekuliert haben, Geld verloren haben. Sind Sie bereit, Vorschriften einzuführen, mit denen die Pensionsfonds und Versicherungsunternehmen, die das Geld der Lohnempfänger verwalten, zukünftig geschützt werden können, damit die Menschen einen Anreiz zum Sparen haben und sicher sein können, dass sich etwaige Verluste in Grenzen halten? Meine letzte Frage lautet: Wie können Sie die Tatsache verteidigen, dass Hedge-Fonds, private Kapitalanlagegesellschaften und Investmentbanken die letzten Enklaven auf den internationalen und Finanzmärkten sind, die keiner Regulierung unterliegen? Bei uns ist es üblich, Banken und Investmentfonds zu regulieren, weshalb sollten sie – Hedge-Fonds, private Kapitalanlagegesellschaften und Investmentbanken – davon ausgenommen werden? Ich kann keinen stichhaltigen Grund dafür nennen, und Sie auch nicht. Es ist an der Zeit, den gemeinsamen Interessen Vorrang einzuräumen und deshalb brauchen wir eine Regulierung."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, αυτή η χρηματοπιστωτική κρίση αποτελεί ένα σήμα αφύπνισης για όλους μας και επίσης για τον Επίτροπο McCreevy. Μόλις πριν από λίγους μήνες, ο κ. McCreevy μας διαβεβαίωσε ότι η συζήτηση σχετικά με τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους και κρίσεις ήταν θεωρητική και ότι δεν θα υπήρχαν άλλες φούσκες. Τώρα ήρθαμε μόλις αντιμέτωποι με μία, η οποία είχε σοβαρές συνέπειες, σύμφωνα με τους σημερινούς τον ΟΟΣΑ και άλλα αρμόδια ιδρύματα. Θα θέσω τέσσερα ερωτήματα στον κ. McCreevy. Πρώτον, όσον αφορά τα παράγωγα προϊόντα –τα πιστωτικά παράγωγα, την πιστωτική αγορά– κατηγορείτε τους οργανισμούς και λέτε ότι δεν είναι αρκετά καλοί· θεωρώ ότι δεν γνωρίζουμε τίποτα σχετικά με όσα συμβαίνουν. Είστε τώρα έτοιμοι να προτείνετε μια δημόσια ταξινόμηση των σύνθετων παραγώγων με τέτοιο τρόπο ώστε οι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί να μπορούν να μας καθοδηγήσουν όσον αφορά τον κίνδυνο που σχετίζεται με αυτούς; Διότι κάτι τέτοιο είναι σήμερα αδύνατον. Το δεύτερο ερώτημά μου αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων. Όσον αφορά τους βασικούς διαμεσολαβητές της αγοράς, τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τις εταιρείες επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων, βλέπουμε ότι εμπλέκονται σε ένα σύνθετο σύνολο συμφερόντων: κερδίζουν χρήματα ο ένας από τον άλλον, συναλλάσσονται μεταξύ τους και δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Είστε τώρα έτοιμοι να θεσπίσετε κανόνες διαφάνειας, κοινοποίησης και λογοδοσίας που θα μας δώσουν μια πραγματική ευκαιρία ρύθμισης της αγοράς; Το τρίτο ερώτημά μου αφορά τα ταμεία συντάξεων. Γνωρίζουμε ότι οι μισθωτοί και οι εργαζόμενοι έχουν απώλειες που σχετίζονται με την επένδυση χρημάτων στην κερδοσκοπία αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου σε αυτήν την αγορά παραγώγων. Είστε έτοιμοι να θεσπίσετε κανόνες που θα μπορούν να προστατέψουν τα ταμεία συντάξεων και τις ασφαλιστικές εταιρείες προσπαθώντας να διαχειριστείτε τα χρήματα των μισθωτών στο μέλλον ώστε να έχουν συμφέρον από την εξοικονόμηση και γνωρίζοντας ότι περιορίζονται οι απώλειες; Το τελευταίο μου ερώτημα είναι το εξής: πώς μπορείτε να υπερασπιστείτε το γεγονός ότι τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, οι εταιρείες ιδιωτικών επενδύσεων και οι τράπεζες επενδύσεων είναι το τελευταίο μέσο στις διεθνείς και τις χρηματοπιστωτικές αγορές χωρίς να υπάρχουν κανονισμοί; Συνηθίζουμε να ρυθμίζουμε τις τράπεζες και τα αμοιβαία κεφάλαια, γιατί θα πρέπει αυτά –τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, οι εταιρείες ιδιωτικών επενδύσεων, οι τράπεζες επενδύσεων– να είναι το τελευταίο μέσο; Δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν μπορείτε να το εξηγήσετε. Είναι καιρός να δώσουμε προτεραιότητα στα κοινά συμφέροντα, και για τον λόγο αυτόν χρειαζόμαστε τη ρύθμιση."@el10
"Señor Presidente, esta crisis financiera es una primera llamada de advertencia a todos nosotros y también al Comisario McCreevy. Hace sólo unos meses, el señor McCreevy nos aseguró que todo lo que se decía de riesgos financieros y crisis era pura teoría y que nunca volveríamos a tener más burbujas. Ahora nos acabamos de encontrar con una, que tiene graves consecuencias, según el de hoy, la OCDE y otras instituciones cualificadas. Tengo cuatro preguntas para el señor McCreevy. Primero, en relación con los derivados – derivados de créditos, mercado crediticio −, ustedes culpan a las agencias y dicen que no son suficientemente buenas; yo digo que no sabemos nada de lo que está ocurriendo. ¿Están dispuestos ahora a proponer una clasificación pública de los derivados complejos de tal forma que las agencias públicas y privadas puedan orientarnos sobre el riesgo que entrañan? Porque eso es imposible hoy. Mi segunda pregunta se refiere a los conflictos de intereses. Si pensamos en los agentes de bolsa, los fondos de riesgo y los fondos de capital propio, vemos que en ellos se mezclan una compleja serie de intereses: obtienen ingresos unos de otros, comercian unos con otros y nosotros no sabemos lo que hacen. ¿Están dispuestos ahora a introducir normas sobre la transparencia, la divulgación de información y la exigencia de responsabilidades que nos den una oportunidad real de regular el mercado? Mi tercera cuestión se refiere a los fondos de pensiones. Sabemos que los asalariados y los trabajadores están teniendo pérdidas relacionadas con inversiones especulativas en fondos de riesgo en este mercado de derivados. ¿Están ustedes dispuestos a introducir normas que protejan a los fondos de pensiones y a las compañías de seguros que tratan de administrar el dinero de los trabajadores en el futuro, de manera que éstos tengan un interés en ahorrar sabiendo que las pérdidas son limitadas? Mi última pregunta es: ¿cómo pueden defender el argumento de que los fondos de alto riesgo, el capital de riesgo y los bancos de inversión son el último recurso en los mercados internacionales y financieros sin ninguna regulación? Tenemos la costumbre de regular los bancos y las mutualidades: ¿por que tienen que ser los otros – fondos de alto riesgo, capital propio, bancos de inversión – el último recurso? Yo no lo puedo explicar, ustedes tampoco. Es hora de que antepongamos el interés común y por eso necesitamos una regulación."@es21
"Härra juhataja, see finantskriis on kui äratuskell meile kõigile ja samuti ka volinik McCreevyle. Vaid mõned kuud tagasi kinnitas McCreevy meile, et jutud finantsriskidest ja kriisidest olid teoreetilised ja me ei pea enam tegelema mingite mullidega. Nüüdseks seisame just ühe ees, millel on tõsised tagajärjed, kui arvesse võtta tänast Financial Timesi, OECD ja teisi vastavaid institutsioone. Mul on McCreevyle neli küsimust. Esiteks, kui vaatame tuletisväärtpabereid – krediidiväärtpabereid, krediiditurgu – siis te süüdistate agentuure, et nad ei ole piisavalt head, mina aga ütlen, et me ei tea mitte midagi sellest, mis toimub. Kas olete praegu valmis välja pakkuma sellist avalikku väärtpaberite klassifikatsiooni, et avalikud ja eraõiguslikud agentuurid saaksid meile anda informatsiooni nendega seotud riskide osas? Sest täna on see võimatu. Minu teine küsimus puudutab huvide konflikti. Kui võtame suurimad maaklerid, riskifondid ja erakapitalil põhinevad fondid, siis me näeme, et nad on seotud keerukate huvidega: nad teenivad tulu üksteise arvelt, nad kauplevad üksteisega ja me ei tea, mis toimub. Kas olete valmis sisse viima läbipaistvuse, avalikustamise ja aruandekohustuse reegleid, mis annab meile tegeliku võimaluse tururegulatsiooniks? Mu kolmas küsimus on seotud pensionifondidega. Teame, et palgatöötajad ja töölised kannavad kahjumit, kuna on paigutanud oma raha riskifondidesse, mis spekuleerivad sellel riskiturul. Kas olete valmis sätestama reeglid, mis kaitsevad pensionifonde ja kindlustusfirmasid, kes püüavad paigutada palgatöötajate raha tulevikku selliselt, et nad saaksid oma hoiustelt intresse ja võiksid olla kindlad, et nende kahjumid on kontrolli all? Mu viimane küsimus: kuidas te kaitsete seisukohta, et riskifondid erakapitali investeerimisfondid ja investeerimispangad on viimane pelgupaik rahvusvahelistel ja finantsturgudel ilma mingite eeskirjadeta? Meil on olemas käsitlus pankade ja avatud investeerimisfondide regulatsioonist, miks peaksid teised – riskifondid erakapitali investeerimisfondid, investeerimispangad – olema selleks viimaseks pelgupaigaks? Mina ei suuda seda selgitada, teie ei suuda seda selgitada. On aeg asetada meie ühised huvid ettepoole ja see on põhjuseks, miks meil on vaja reguleerida."@et5
"Arvoisa puhemies, rahoituskriisi on herätyshuuto meille kaikille ja myös komission jäsenelle McCreevylle. McCreevy vakuutti meille vain muutama kuukausi sitten, että puheet rahoitusriskeistä ja -kriiseistä ovat teoreettisia ja ettemme enää ikinä kokisi finanssikuplaa. Nyt tuo kupla on kuitenkin totta, ja in, OECD:n ja muiden asiantuntevien lähteiden mukaan sillä on vakavia seurauksia. Minulla on neljä kysymystä komission jäsenelle McCreevylle. Ensimmäiseksi, jos tarkastelemme johdannaisia – luottojohdannaisia, luottomarkkinoita – syytätte riskiluokituslaitoksia, jotka eivät ole mielestänne tarpeeksi hyviä. Minä sanon siihen, ettemme tiedä ollenkaan, missä mennään. Oletteko nyt valmis ehdottamaan monimutkaisten johdannaisten julkista luokitusta siten, että julkiset ja yksityiset riskiluokituslaitokset voivat opastaa meitä johdannaisten riskeissä? Nyt se nimittäin on mahdotonta. Toinen kysymykseni koskee eturistiriitoja. Tarkastellessamme prime-korkojen välittäjiä, hedge-rahastoja ja yksityisiä pääomarahastoja huomaamme, että edut sekoittuvat monimutkaisesti: ne voivat ansaita tuloja toinen toisiltaan, ne tekevät kauppaa keskenään, mutta emme tiedä, missä mennään. Oletteko nyt valmis ottamaan käyttöön avoimuutta, ilmoittamista ja tilivelvollisuutta koskevat säännöt, jotka tarjoavat meille todellisen mahdollisuuden markkinoiden sääntelyyn? Kolmas kysymykseni koskee eläkerahastoja. Tiedämme, että palkansaajat ja työntekijät ovat menettäneet rahaa sijoittaessaan johdannaismarkkinoilla keinotteleviin hedge-rahastoihin. Oletteko valmis ottamaan käyttöön säännöt, joilla voidaan tulevaisuudessa suojella palkansaajien rahoja hallinnoivia eläkerahastoja ja vakuutusyhtiöitä, jotta palkansaajat saavat korkoa säästöilleen tietäen, että menetyksille on asetettu rajat? Viimeinen kysymykseni on tämä: Miten voitte puoltaa sitä, että hedge-rahastot, yksityinen pääoma ja investointipankit ovat viimeinen keino kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla ilman, että niitä säännellään mitenkään? Yleinen käytäntö on, että pankkien ja rahastojen toimintaa säännellään, joten miksi hedge-rahastojen, yksityisen pääoman ja investointipankkien pitäisi olla viimeinen keino? Minä en osaa vastata tähän, ettekä tekään. On siis korkea aika asettaa yhteiset edut etusijalle, ja juuri sen tähden sääntelyä tarvitaan."@fi7
"(EN) Monsieur le Président, cette crise financière est un signal d’alarme pour nous tous et aussi pour le commissaire McCreevy. Voici quelques mois seulement, Monsieur McCreevy nous assurait que les débats en matière de risques financiers et de crises financières étaient théoriques et que nous ne pourrions jamais être confrontés à de nouvelles bulles. Maintenant, nous venons juste d’en faire l’expérience, avec des répercussions énormes, selon le d’aujourd’hui, l’OCDE et autres institutions compétentes. J’ai quatre questions à poser à Monsieur McCreevy. Premièrement, si nous regardons les dérivés – crédits dérivés, la marché de crédit– vous accusez les agences et dites qu’elles ne sont pas assez compétentes; je dis que nous ne savons rien de ce qui se passe. Êtes-vous prêt, maintenant, à proposer une classification publique portant sur les dérivés complexes de telle manière que les agences publiques et privées puissent nous guider sur le risque lié à ces produits? Parce que, à l’heure actuelle, c’est impossible. Ma deuxième question porte sur le conflit d’intérêt. Si nous prenons les maisons de courtage de premier ordre, les fonds d’investissement spéculatifs et les fonds de placement du secteur privé, nous constatons qu’ils sont mêlés dans des groupements d’intérêts: ils tirent des bénéfices les uns des autres, ils font des échanges commerciaux entre eux et nous ne savons pas ce qui se trame. Êtes-vous prêt maintenant à introduire des règles en matière de transparence, de non-dissimulation et d’obligation de rendre des comptes, ce qui nous donnerait une chance réelle de réglementer le marché? Ma troisième question porte sur les fonds de pension. Nous savons que les salariés et les travailleurs encourent des pertes liées aux placements d’argent dans des fonds d’investissement spéculatifs au sein de ce marché dérivé. Êtes-vous prêt à introduire des réglementations visant à protéger les fonds de pension et les compagnies d’assurance qui tentent de gérer l’argent des salariés pour l’avenir, de manière à ce que ces salariés retirent un bénéfice de leur épargne et soient informés que les pertes sont limitées? Ma question finale est la suivante: comment pouvez-vous défendre le fait que les fonds d’investissement spéculatifs, les fonds de placement du privé et les banques d’investissement soient les derniers produits sur les marchés internationaux et financiers qui ne sont pas soumis à des réglementations? Nous avons pour habitude de réglementer les banques et les SICAV, pourquoi – les fonds d’investissement spéculatifs, les fonds de placement du privé et les banques d’investissement –devaient être les derniers assujettis à réglementation? Je ne peux pas l’expliquer, vous ne pouvez pas l’expliquer. Il est temps de défendre les intérêts communs et c’est la raison pour laquelle nous avons besoin d’une règlementation."@fr8
"Elnök úr! Ez a pénzügyi válság ébresztő mindannyiunk számára és McCreevy biztos úr számára is. Alig pár hónapja McCreevy úr arról biztosított minket, hogy a pénzügyi kockázatokról és válságokról való beszéd csak elméleti síkon zajlik és hogy soha nem futnánk újabb buborékokba. Hát, épp most találkoztunk eggyel, amelynek a mai az OECD és más minősített intézmények szerint súlyos következményei vannak. Négy kérdésem van McCreevy úrhoz. Először is, ha a származékos papírokat – származékos hitelpapírokat, hitelpiacot – vesszük, az ügynökségeket vádoljuk és azt mondjuk, hogy nem elég jók; én meg azt mondom, hogy semmit nem tudunk arról, ami történik. Készek most arra, hogy oly módon javasoljanak az összetett származékos papírokra vonatkozóan nyilvános besorolást, hogy az állami és magánügynökségek iránymutatást adhassanak nekünk a hozzájuk kapcsolódó kockázatról? Merthogy ez ma lehetetlen. Második kérdésem az összeférhetetlenségre vonatkozik. Ha az elsődleges ügynököket, a fedezeti alapokat és a magántőkealapokat vesszük, azt látjuk, hogy azok érdekek összetett csomagjainak elegyei: egymásból szerzik a jövedelmüket, egymással kereskednek, mi meg nem tudjuk, hogy mi zajlik. Készen állnak most már arra, hogy olyan átláthatósági, közzétételi és elszámoltathatósági szabályokat vezessenek be, amelyek valódi esélyt adnak nekünk a piac szabályozására? Harmadik kérdésem a nyugdíjalapokra vonatkozik. Tudjuk, hogy a bérből élőknél és a munkásoknál veszteségek merülnek fel azért, mert pénzüket az e származékos papírpiacon spekuláló fedezeti alapba tették. Készen állnak most már arra, hogy olyan szabályokat vezessenek be, amelyek a közeljövőben meg tudják védeni azokat a nyugdíjalapokat és a biztosítótársaságokat, amelyek a bérből élők pénzeit próbálják kezelni, hogy kamatuk legyen megtakarításaikon és tudják azt, hogy a veszteségek korlátozottak? Utolsó kérdésem: hogyan tudja megvédeni azt a tényt, hogy a fedezeti alapokhoz, a magántőkéhez és a befektetési bankokhoz lehet végső esetben fordulni a nemzetközi és a pénzügyi piacokon anélkül, hogy azok szabályozva lennének? Szoktuk szabályozni a bankokat és a befektetési alapokat, miért kellene ezeknek – a fedezeti alapoknak, a magántőkének, a befektetési bankoknak – az utolsó lehetőségnek lenniük? Erre nem tudok magyarázatot, erre Önök sem tudnak magyarázatot. Itt az ideje, hogy a közös érdek kerüljön előtérbe és ezért van szükségünk szabályozásra."@hu11
"Signor Presidente, l’attuale crisi finanziaria è un campanello d’allarme per tutti noi, nonché per il Commissario McCreevy. Solo qualche mese fa il Commissario McCreevy ci assicurò che le voci di rischi e crisi finanziarie erano teorie e che non ci saremo più imbattuti in altre bolle. Adesso ci siamo appena imbattuti in una bolla, una bolla che sta avendo gravi conseguenze, secondo l’edizione di oggi del l’OCSE e altre istituzioni qualificate. Ho quattro domande da rivolgere al Commissario McCreevy. In primo luogo, se diamo un’occhiata ai derivati – ai derivati creditizi, al mercato creditizio –, lei dà la colpa alle agenzie e dice che non sono all’altezza; io dico invece che non sappiamo niente di quello che sta succedendo. E’ disposto lei a proporre adesso una classificazione pubblica dei derivati complessi in modo che le agenzie pubbliche e private possano illuminarci sui rischi ad essi associati? Perché al giorno d’oggi ciò è impossibile. La mia seconda domanda riguarda il conflitto di interessi. Se consideriamo gli agenti primari, gli e i fondi di vediamo che sono mescolati in una complessa rete di interessi: derivano il loro reddito gli uni dagli altri, fanno affari gli uni con gli altri e non sappiamo cosa accade. E’ disposto a introdurre delle regole sulla trasparenza, sulla pubblicazione delle informazioni e sulla responsabilità che ci consentano effettivamente di regolare il mercato? La mia terza domanda riguarda i fondi pensione. Sappiamo che i salariati e i lavoratori stanno perdendo denaro a causa dei loro investimenti negli che speculano sul mercato dei derivati. E’ disposto a introdurre norme che in futuro tutelino i fondi pensione e le compagnie assicurative che gestiscono il denaro dei salariati, affinché questi abbiano un interesse a risparmiare, sapendo che le perdite saranno limitate? La mia ultima domanda è la seguente: come può difendere il fatto che gli il e le banche di investimento sono l’ultimo settore dei mercati internazionali e finanziari a non essere regolamentato? Se le banche e i fondi di investimento sono regolamentati, perché gli e le banche di investimenti non lo devono essere? Io non me lo spiego, come neanche lei, del resto. E’ ora di mettere in primo piano gli interessi comuni, ed è per questo che vi è bisogno di regole."@it12
"Pone Pirmininke, ši finansinė krizė – tai žadintuvo skambutis mums visiems, įskaitant Komisarą McCreevy. Vos prieš keletą mėnesių ponas McCreevy mums užtikrino, kad kalbos apie finansines rizikas ir krizes buvo teorinės ir mes niekada nepamatysime naujų burbulų. Dabar kaip tik susidūrėme tokiu burbulu, kuris, remiantis šios dienos „Financial Times“, EBPO ir kitomis kvalifikuotomis institucijomis, turės sunkių pasekmių Turiu keturis ponui McCreevy skirtus klausimus. Pirma, jei pažvelgsime į išvestines finansines priemones – kreditų išvestines finansines priemones, kreditų rinką, Jūs kaltinate agentūras ir sakote, kad jos nepakankamai gerai dirba; aš sakau, kad mes nežinome nieko apie tai, kas vyksta. Ar esate pasiruošęs pasiūlyti sudėtingų direktyvų viešą klasifikaciją, kurios pagrindu valstybinės ir privačios agentūros galėtų mums teikti rekomendacijas apie jų keliamas grėsmes? Nes šiandien tai neįmanoma. Mano antrasis klausimas yra apie interesų konfliktą. Pažvelgę į pagrindinius brokerius, rizikos valdymo fondus ir privačius investicinius fondus, matome, kad jie yra įsivėlę į sudėtingus interesų konfliktus: jie visi uždirba pajamų vieni iš kitų, jie prekiauja vieni su kitais, ir mes nežinome, kad vyksta. Ar Jūs dabar esate pasiruošęs nustatyti skaidrumo, atskleidimo ir atsakomybės taisykles, kurios suteiktų mums tikrą galimybę reguliuoti rinką? Mano trečiasis klausimas dėl pensijų fondų. Žinome, kad atlyginimus uždirbantys žmonės ir darbininkai patiria nuostolių, susijusių su indėliais į rizikos valdymo fondus, spekuliuojančius šioje išvestinių finansinių priemonių rinkoje. Ar esate pasiruošęs įvesti taisykles, kurios galėtų apsaugoti pensijų fondus ir draudimo kompanijas, kurios ateityje bandys administruoti dirbančių žmonių pinigus, kad pastarieji būtų suinteresuoti taupyti ir žinotų, kad galimi nuostoliai yra riboti? Mano paskutinis klausimas skamba taip: kaip pateisinsite faktą, kad rizikos valdymo fondai, privataus kapitalo ir investiciniai bankai yra paskutinis prieglobstis tarptautinėse ir finansinėse rinkose, kurių nereguliuoja jokios taisyklės? Turime praktiką reguliuoti šiuos bankus ir investicinius fondus, tai kodėl jie, rizikos valdymo fondai, privataus kapitalo ir investiciniai bankai, turi būti paskutiniu prieglobstis? Aš negaliu to paaiškinti, Jūs negalite to paaiškinti. Atėjo laikas į pirmą vietą iškelti bendrus interesus, štai kodėl mums reikia reguliavimo."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, šī finanšu krīze ir kā modinātāja zvans mums visiem un arī komisāram . Tikai pirms dažiem mēnešiem mums apgalvoja, ka runas par finanšu riskiem un krīzi ir tikai teorētiskas, un mums nevajadzētu šo jautājumu uzpūst. Tagad mēs esam saskārušies ar krīzi, kurai saskaņā ar šodienas izdevuma, Ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācijas (ESAO) un citu atbilstošu organizāciju teikto ir nopietnas sekas. Man ir četri jautājumi . Pirmkārt, ja skatāmies uz atvasinātiem instrumentiem – atvasinātiem kredītinstrumentiem kredītu tirgū – jūs vainojat aģentūras un sakāt, ka tās nav pietiekami labas; es saku, ka mēs par notiekošo neko nezinām. Vai jūs tagad esat gatavi likt priekšā publisku komplekso atvasināto instrumentu klasifikāciju tādā veidā, ka valsts un privātās aģentūras var mums sniegt norādes par ar tām saistīto risku? Šodien tas nav iespējams. Mans otrais jautājums ir par interešu konfliktu. Ja ņemam brokerus, nodrošinājuma fondus un privātos akciju fondus, tad redzam, ka tie ir iesaistīti sarežģītā interešu kopumā: tie gūst peļņu viens no otra, tirgojas viens ar otru, un mēs nezinām, kas īsti notiek. Vai esat tagad gatavi ieviest atklātības, informācijas izpaušanas un atbildības noteikumus, kas mums dotu reālu iespēju regulēt tirgu? Mans trešais jautājums attiecas uz pensiju fondiem. Mēs zinām, ka algotie darbinieki un strādnieki cieš zaudējumus, kas saistīti ar naudas ieguldīšanu nodrošinājuma fondu spekulācijās šajā atvasinātajā tirgū. Vai esat gatavi ieviest noteikumus, kas varētu aizsargāt pensiju fondus un apdrošināšanas kompānijas, kas cenšas administrēt algoto darbinieku naudu tā, lai tie gūtu procentus no ietaupījumiem un zinātu, ka zaudējumi ir ierobežoti? Mans pēdējais jautājums ir šāds: kā jūs varat aizstāvēt faktu, ka nodrošinājuma fondi, privāto akciju fondi un investīciju bankas ir pēdējie starptautisko un finanšu tirgu dalībnieki, kas nekādā veidā netiek regulēti? Mēs esam pieraduši regulēt bankas un kopfondus, tad kādēļ gan nodrošinājuma fondi, privātie akciju fondi un investīciju bankas būtu pēdējais izņēmums? Es to nevaru izskaidrot un arī jūs to nevarat izskaidrot. Ir laiks kopējās intereses izvirzīt pirmajā vietā, un tādēļ mums ir nepieciešama likumdošana."@lv13
"Mr President, this financial crisis is a wake-up call for all of us and also for Commissioner McCreevy. Only a few months ago Mr McCreevy assured us that the talk about financial risks and crises was theoretical and we would never run into new bubbles. Now we have just been confronted with one, which has serious consequences, according to today’s the OECD and other qualified institutions. I have four questions for Mr McCreevy. Firstly, if we look at the derivatives – credit derivatives, credit market – you blame the agencies and say that they are not good enough; I say that we do not know anything about what is going on. Are you ready now to propose a public classification of the complex derivatives in such a way that the public and private agencies can give us guidance on the risk connected to them? Because that is impossible today. My second question is about the conflict of interest. If we take the prime brokers, the hedge funds and private equity funds, we see that they are mixed up in a complex set of interests: they earn income from each other, they trade with each other and we do not know what is going on. Are you ready now to introduce rules of transparency, disclosure and accountability which give us a real chance of regulating the market? My third question concerns pension funds. We know that wage-earners and workers are having losses connected to putting money into hedge-fund speculating in this derivative market. Are you ready to introduce rules which can protect the pension funds and insurance companies trying to administer wage-earners’ money in the future so that they have an interest in saving and knowing that the losses are limited? My final question is: how can you defend the fact that the hedge funds, private equity and investment banks are the last resort on the international and financial markets without any regulations? We have the usage to regulate the banks and the mutual funds, why should they – hedge funds, private equity, investment banks – be the last resort? I cannot explain it, you cannot explain it. It is time to put the common interests at the front, and that is why we need regulation."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de financiële crisis heeft voor ons allemaal en ook voor commissaris McCreevy een wekker doen rinkelen. Nog maar enkele maanden geleden verzekerde de heer McCreevy ons dat het spreken over financiële risico’s en crises theoretisch was en dat we nooit zouden stuiten op nieuwe zeepbellen. Nu zijn we zojuist geconfronteerd met een zeepbel die ernstige gevolgen heeft volgens de de OESO en andere deskundige instellingen. Ik heb vier vragen voor de heer McCreevy. Om te beginnen, als we kijken naar de derivaten –kredietderivaten, kredietmarkt – geeft u de schuld aan de bureaus en u stelt dat ze niet goed genoeg zijn. Ik zeg dat we niets weten over wat er gaande is. Bent u nu zover om een openbare classificatie van documenten van de complexe derivaten voor te stellen op een zodanige manier dat openbare en private instellingen ons kunnen adviseren over de aan die derivaten verbonden risico’s? Want dat is vandaag onmogelijk. Mijn tweede vraag gaat over belangenconflicten. Als we de prime brokers, de hedgefondsen en investeringsfondsen nemen, zien we dat ze deel uitmaken van een complexe reeks belangen. Ze verdienen aan elkaar, ze handelen met elkaar en we weten niet wat er aan de hand is. Bent u nu zover om regels te geven voor transparantie, informatieverstrekking en aansprakelijkheid die ons een werkelijke kans geven om de markt te reguleren? Mijn derde vraag heeft betrekking op pensioenfondsen. We weten dat werknemers verliezen hebben geleden die verband houden met het inzetten van geld in hedgefondsen die speculeren in deze derivatenmarkt. Bent u bereid regels in te voeren ter bescherming van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen die zich inspannen om geld van werknemers in de toekomst te beheren, zodat ze belang hebben bij sparen en weten dat de verliezen beperkt blijven? Mijn laatste vraag is: hoe kunt u het feit verdedigen dat hedgefondsen, investeringsfondsen en investeringsbanken de laatste toevlucht zijn op de internationale en financiële markten zonder enige reglementering? We hebben de gewoonte om de banken en de beleggingsfondsen te reglementeren, waarom zouden zij – hedgefondsen, investeringsfondsen en investeringsbanken – de laatste toevlucht zijn? Ik kan het niet uitleggen, u kunt het niet uitleggen. Het wordt tijd dat we de gezamenlijke belangen vooropstellen en dat is waarom we reglementering nodig hebben."@nl3
"Panie przewodniczący! Ten kryzys finansowy wszystkich nas wybudził z letargu, a także komisarza Charliego McCreevy’ego. Zaledwie kilka miesięcy temu Charlie McCreevy zapewniał nas, że rozmowa na temat ryzyka finansowego i kryzysów finansowych jest teoretyczna i nigdy nie znajdziemy się w nowych tarapatach. Właśnie w jednych jesteśmy i mają one według dzisiejszego numeru gazety poważne konsekwencje na OECD i inne wyspecjalizowane instytucje. Mam cztery pytania do Charliego McCreevy’ego. Po pierwsze, jeśli chodzi o instrumenty pochodne – kredytowe instrumenty pochodne, rynek kredytowy – oskarża Pan agencje, twierdząc, że nie są one wystarczająco dobre. Ja zaś uważam, że w ogóle nie wiemy, co się dzieje. Czy jest Pan gotowy zaproponować publiczną klasyfikację złożonych instrumentów pochodnych w taki sposób, aby publiczne i prywatne agencje potrafiły wskazać nam zagrożenia z nimi związane? Ponieważ dzisiaj jest to niemożliwe. Moje drugie pytanie dotyczy konfliktu interesów. Jeśli spojrzymy na domy maklerskie, fundusze hedgingowe, fundusze private equity, to zobaczymy, że są one uwikłane w złożoną sieć interesów. Uzyskują dochód od siebie nawzajem, handlują między sobą, a my nie wiemy, co się dzieje. Czy jest Pan gotowy wprowadzić zasady przejrzystości, ujawniania informacji oraz odpowiedzialności, które dadzą nam prawdziwą możliwość kontrolowania rynku? Moje trzecie pytanie dotyczy funduszy emerytalnych. Wiemy, że osoby pracujące ponoszą straty z tytułu umieszczenia pieniędzy na rynku instrumentów pochodnych w wyniku spekulacji o funduszach hedgingowych. Czy jest Pan gotowy wprowadzić zasady chroniące fundusze emerytalne i firmy ubezpieczeniowe, które starają się zarządzać przyszłościowo pieniędzmi osób pracujących tak, aby wiedzieli oni, że z oszczędzania płyną im odsetki, a straty są ograniczone? Moje ostatnie pytanie brzmi: jak może Pan uzasadnić fakt, iż fundusze hedgingowe, inwestycje i banki inwestycyjne są ostatnią deską ratunku na nieuregulowanych rynkach międzynarodowych i finansowych? Mamy w zwyczaju regulowanie działalności banków i funduszy zbiorczych, dlaczego powinny być one – fundusze hedgingowe, fundusze private equity, banki inwestycyjne – ostatnią deską ratunku? Ja nie potrafię tego wyjaśnić, Pan nie potrafi tego wyjaśnić. Nadszedł czas, abyśmy postawili wspólne interesy na pierwszym planie i dlatego potrzebujemy przepisów."@pl16
"Senhor Presidente, esta crise financeira é um sinal de alarme para todos nós e também para o Senhor Comissário McCreevy. Ainda há poucos meses atrás, o senhor Comissário McCreevy assegurou-nos que a conversa sobre as crises e os riscos financeiros era absolutamente teórica e que nunca correríamos o risco de entrar numa nova bolha. Acabámos de nos confrontar com uma, e com graves consequências, segundo o de hoje, a OCDE e outras instituições qualificadas. Tenho quatro perguntas a fazer ao senhor Comissário McCreevy. Em primeiro lugar, se analisarmos os derivados – os derivados de crédito, o mercado de créditos – responsabilizamos as agências de notação e dizemos que não estão à altura; pessoalmente, considero que não sabemos nada de nada do que está a acontecer. O senhor Comissário está disposto, agora, a propor uma classificação pública destes complexos produtos derivados, de tal maneira que as agências de notação, públicas e privadas, nos possam dar orientação sobre o risco associado aos mesmos? Porque neste momento, isso é impossível. A minha segunda pergunta é sobre o conflito de interesses. Se considerarmos os principais correctores, os Fundos de investimento especulativo e os Fundos de investimento de capital de risco ( ), verificamos que estamos envolvidos num complexo conjunto de interesses: eles ganham uns dos outros, fazem transacções entre si e nós não sabemos o que se está a passar. O senhor Comissário está disposto, neste momento, a introduzir normas de transparência, divulgação e contabilísticas que nos dêem efectivamente a possibilidade de regulamentar o mercado? A minha terceira pergunta diz respeito ao fundo de pensões. Sabemos que os assalariados e trabalhadores estão a ter perdas que decorrem dos seus depósitos pecuniários nestes fundos de investimento que especulam no mercado de derivados. O senhor Comissário está disposto a introduzir normas que possam proteger os fundos de pensão e as companhias seguradoras que tentam administrar o dinheiro dos assalariados no futuro, de modo a que eles tenham interesse na poupança e saibam que as perdas são limitadas? A minha última pergunta: como pode defender o facto de os fundos de investimento especulativo, de capital de risco e os bancos de investimento serem o "refúgio" nos mercados internacionais e financeiros sem qualquer regulamentação? É nossa prática regulamentar os bancos e a constituição de fundos, por que razão estes – fundos de investimento especulativo, de capital de risco e bancos de investimento – são regulamentados em último caso? Eu não posso explicá-lo, o Senhor não o pode explicar. É tempo de pôr o interesse comum à frente, motivo por que precisamos de regulamentação."@pt17
"Mr President, this financial crisis is a wake-up call for all of us and also for Commissioner McCreevy. Only a few months ago Mr McCreevy assured us that the talk about financial risks and crises was theoretical and we would never run into new bubbles. Now we have just been confronted with one, which has serious consequences, according to today’s the OECD and other qualified institutions. I have four questions for Mr McCreevy. Firstly, if we look at the derivatives – credit derivatives, credit market – you blame the agencies and say that they are not good enough; I say that we do not know anything about what is going on. Are you ready now to propose a public classification of the complex derivatives in such a way that the public and private agencies can give us guidance on the risk connected to them? Because that is impossible today. My second question is about the conflict of interest. If we take the prime brokers, the hedge funds and private equity funds, we see that they are mixed up in a complex set of interests: they earn income from each other, they trade with each other and we do not know what is going on. Are you ready now to introduce rules of transparency, disclosure and accountability which give us a real chance of regulating the market? My third question concerns pension funds. We know that wage-earners and workers are having losses connected to putting money into hedge-fund speculating in this derivative market. Are you ready to introduce rules which can protect the pension funds and insurance companies trying to administer wage-earners’ money in the future so that they have an interest in saving and knowing that the losses are limited? My final question is: how can you defend the fact that the hedge funds, private equity and investment banks are the last resort on the international and financial markets without any regulations? We have the usage to regulate the banks and the mutual funds, why should they – hedge funds, private equity, investment banks – be the last resort? I cannot explain it, you cannot explain it. It is time to put the common interests at the front, and that is why we need regulation."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, táto finančná kríza je budíčkom pre nás všetkých a tiež aj pre Komisára McCreevyho. Len pred niekoľkými mesiacmi nás pán McCreevy ubezpečoval, že reči o finančných rizikách a kríze sú len teoretické, a že nejde o novú bublinu, ktorá praskne. Teraz sme na jednu bublinu narazili, a podľa dnešného vydania OECD a iných kvalifikovaných inštitúcií bude mať vážne následky. Mám štyri otázky pre pána McCreevyho. Po prvé v súvislosti s derivátmi (úverové deriváty, úverový trh) obviňujete agentúry a tvrdíte, že nie sú dostatočne dobré; ja si myslím, že nevieme nič o tom, čo sa deje. Ste pripravený teraz navrhnúť verejnú klasifikáciu komplexných derivátov tak, aby nás verejné a súkromné agentúry mohli usmerniť v oblasti rizika s nimi spojeného? Lebo dnes to nie je možné. Moja druhá otázka sa týka konfliktu záujmov. Ak vezmeme do úvahy primárnych brokerov, rizikové fondy a súkromné akciové fondy zistíme, že sú premiešané komplexným súborom záujmov: získavajú príjem jeden od druhého, obchodujú navzájom a my vôbec nevieme, čo sa deje. Ste teraz pripravený zaviesť pravidlá transparentnosti, zverejnenia a zodpovednosti, ktoré nám umožnia skutočne regulovať trh? Moja tretia otázka sa týka penzijných fondov. Vieme o stratách zamestnancov a pracovníkov v súvislosti s vkladaním peňazí do rizikových fondov, ktoré špekulujú na tomto odvodenom trhu. Ste pripravený zaviesť pravidlá, ktoré by ochránili penzijné fondy a poisťovacie spoločnosti, ktoré by v budúcnosti spravovali peniaze zamestnancov tak, aby mali záujem o sporenie a vedeli, že straty sú obmedzené? Moja posledná otázka znie: ako môžete obhajovať to, že rizikové fondy, súkromný kapitál a investičné banky sú poslednou oblasťou na medzinárodných a finančných trhoch bez regulácie? Máme vo zvyku regulovať banky a spoločné fondy, prečo by práve rizikové fondy, súkromný kapitál a investičné banky mali byť poslednou oblasťou bez regulácie? Ja to neviem vysvetliť, vy to neviete vysvetliť. Je čas posunúť do popredia spoločné záujmy a to je dôvod, prečo potrebujeme reguláciu."@sk19
"Gospod predsednik, ta finančna kriza je opozorilo za vse nas in za komisarja McCreevyja. Pred nekaj meseci nam je gospod McCreevy zagotavljal, da je razpravljanje o finančnih tveganjih in krizi teoretično ter da ne bomo nikoli prišli do novih težav. Zdaj pa smo se pravkar spopadli s težavo, ki ima po navedbah današnjega časopisa OECD in drugih pristojnih institucij resne posledice. Za gospoda McCreevyja imam štiri vprašanja. Prvič, v zvezi z izvedenimi instrumenti, tj. kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti, kreditnim trgom, krivite agencije in menite, da niso dovolj dobre. Jaz menim, da ne vemo, kaj se dogaja. Ali ste zdaj pripravljeni, da predlagate javno razvrstitev zapletenih izvedenih finančnih instrumentov, da nam bodo lahko javne in zasebne agencije svetovale v zvezi s tveganjem, povezanim z njimi? To je zdaj nemogoče. Moje drugo vprašanje je povezano z navzkrižjem interesov. Borzni posredniki, tvegani skladi in zasebni delniški skladi so vključeni v zapleten sklop interesov: zaslužijo drug od drugega, trgujejo drug z drugim, mi pa ne vemo, kaj se dogaja. Ali ste pripravljeni na uvedbo pravil o preglednosti, razkritju in odgovornosti, ki zagotavljajo pravo priložnost za ureditev trga? Moje tretje vprašanje je povezano s pokojninskimi skladi. Vemo, da imajo zaposleni in delavci izgube, povezane z naložbami denarnih sredstev v tvegane sklade, ki špekulirajo na tem trgu izvedenih finančnih instrumentov. Ali ste pripravljeni na uvedbo pravil, s katerimi se bodo lahko v prihodnje zaščitili pokojninski skladi in zavarovalnice, ki poskušajo upravljati denarna sredstva zaposlenih, da se bodo ti zanimali za varčevanje in zavedali, da je izguba omejena? Moje zadnje vprašanje je: kako lahko zagovarjate dejstvo, da so tvegani skladi, zasebni kapital in investicijske banke zadnji izhod na mednarodnih in finančnih trgih brez kakršnih koli ureditve? Glede na to, da običajno urejamo banke in vzajemne sklade, zakaj morajo biti ti tvegani skladi, zasebni kapital, investicijske banke, zadnji izhod? Jaz tega ne morem pojasniti, vi pa tudi ne. Čas je, da izpostavimo skupne interese, zato potrebujemo pravno ureditev."@sl20
"Herr talman! Denna finanskris är en varningssignal för oss alla, även för kommissionsledamot Charlie McCreevy. För bara några månader sedan försäkrade Charlie McCreevy oss att pratet om finansrisker och kriser var teoretiskt och att vi aldrig skulle råka ut för nya bubblor. Nu har vi just konfronterats med en bubbla, som har allvarliga följder enligt dagens OECD och andra kompetenta institutioner. Jag har fyra frågor till Charlie McCreevy. För det första, om vi ser på derivaten – kreditderivat och kreditmarknaden – så skyller ni på kreditvärderingsföretagen och säger att de inte gör ett tillräckligt bra arbete. Jag menar däremot att vi inte vet någonting om vad som pågår. Är ni beredd att föreslå en offentlig klassificering av de komplexa derivaten så att de offentliga och privata kreditvärderingsföretagen kan ge oss vägledning om de risker som är förknippade med dem? Det är nämligen omöjligt i dag. Min andra fråga rör intressekonflikten. Om man ser på prime brokers, hedgefonderna och de privata aktiefonderna, ser vi att det finns en komplicerad mix av olika intressen. De tjänar pengar på varandra, de handlar med varandra, och vi vet inte vad som pågår. Är ni beredd att införa regler för insyn, offentliggörande och ansvarsskyldighet, som ger oss en verklig möjlighet att reglera marknaden? Min tredje fråga handlar om pensionsfonder. Vi vet att löntagarna och arbetstagarna har gjort förluster till följd av att de investerat pengar i hedgefonder för att spekulera på derivatmarknaden. Är ni beredd att införa regler för att skydda pensionsfonderna och försäkringsbolagen som försöker förvalta löntagarnas pengar så att löntagarna får ett intresse av att spara och vet att förlusterna kommer att begränsas i framtiden? Min sista fråga är: hur kan ni försvara att hedgefonderna, de privata aktiefonderna och investeringsbankerna är den sista utvägen när det gäller de internationella och finansiella marknaderna, utan att det finns bestämmelser på det här området? Vi har för vana att reglera bankerna och aktieandelsfonderna, och varför skulle de – hedgefonderna, de privata aktiefonderna och investeringsbankerna – vara räddningsplankan? Jag kan inte förklara det och det kan inte ni heller. Det är dags att sätta de gemensamma intressena först, och det är därför vi behöver reglering."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Financial Times"18,20,15,1,16,13,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph