Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-199"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.21.3-199"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr talman! Sommarens finansiella oro har på ett tydligt sätt visat hur intimt sammanflätade marknaderna är. Den globala finansmarknaden är bokstavligen i gång dygnet runt med miljontals transaktioner som påverkar oss alla. Den nya tekniken ger helt andra förutsättningar. Möjligheten att skapa bättre förutsättningar för utveckling i investeringar har ökat dramatiskt. Tillgången till riskvilligt kapital är i detta sammanhang vital. Och de av en del här i dag så ifrågasatta många nya finansiella instrumenten har i stort varit bra och ökat likviditeten och möjligheten till investeringar. Att det är bra att Europa har en stark centralbank har visat sig under de gångna turbulenta finansveckorna. ECB kunde agera snabbare än sin kollega i Washington och kunde snabbt agera för att lugna marknaderna. För detta förtjänar ECB en eloge. Än vet vi inte vilken fortsatt spridning den amerikanska bolånekrisen får. Hösten kommer att bli avgörande i takt med att ny statistik framkommer. Förhoppningsvis sker en normal marknadsanpassning utan större konvulsioner, vilket skulle kunna drabba den regionala ekonomin, som ju i grunden är sund inom Europeiska unionen. Jag hoppas – i motsats till en del av kollegerna här, uppenbarligen – att vi i Europa inte överreagerar och tror att lösningen alltid heter mer regleringar och beslutar i för stor hast precis som kommissionär McCreevy sa. Trots amerikanernas Sarbanes-Oxley Act så upptäcktes inte de riskfyllda bolånen i tid med vittgående regleringar. En väl fungerande finansmarknad kräver ett balanserat förhållningssätt. Svängrum för nya metoder kombinerat med lagstiftning som stärker konsumenternas intressen. Här tycker jag att MiFID är ett bra exempel. Öppenhet och transparens är för mig som liberal nyckelord också när det gäller de finansiella marknaderna. Jag efterlyser också mer av samarbete mellan EU:s finansmyndigheter för att motverka och ha en handlingsberedskap inför krissituationer. Herr talman, båda herr kommissionärerna, jag kan inte låta bli att undslippa mig en randanmärkning: När det blåser världen över visar det sig att en liten valuta och en liten marknad som den svenska påverkas blixtsnabbt. Sommarens händelser har givit mig ytterligare skäl för ett svenskt eurointräde."@sv22
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, finanční nepokoje, ke kterým došlo toto léto, jasně dokazují, jak úzce jsou trhy integrované. Světový finanční trh funguje doslova nepřetržitě, přičemž se na něm uskutečňují miliony transakcí, které nás všechny ovlivňují. Nové technologie vytvářejí úplně odlišné podmínky. Možnost vytváření lepších perspektiv pro rozvoj v oblasti investic dramaticky roste. Přístup k rizikovému kapitálu je základním předpokladem. Mnohé nové finanční nástroje, které tu dnes někteří zpochybnili, jsou všeobecně dobré a zvýšily likviditu a možnosti investic. Během uplynulých neklidných týdnů na finančních trzích se ukázalo, jakou výhodou je, že Evropa má silnou centrální banku. ECB byla schopna zareagovat rychleji než její kolegyně ve Washingtonu a dokázala přijmout rychlé opatření k upokojení trhů. Za to si ECB zaslouží pochvalu. Stále nevíme, jak daleko dosáhne americká krize hypotečních úvěrů. Podzim bude klíčový, neboť se objeví nové statistiky. Doufejme, že dojde k běžné úpravě trhu bez velkých potíží, které by mohly ovlivnit regionální hospodářství, jež je v rámci Evropské unie v zásadě zdravé. Doufám, na rozdíl od některých z mých kolegů, samozřejmě, že tu v Evropě nemusíme přehnaně reagovat a domnívat se, že řešení vždy vyžaduje více regulace a rozhodnutí přijatých ve velkém spěchu, jak říkal i pan McCreevy. Navzdory přijetí amerického zákona Sarbanes-Oxley (zákon USA, kterým se zpřísnil dohled nad účetnictvím a zavedly se postihy za podvody v této oblasti) nebyly rizikové hypoteční úvěry odhaleny včas. Bezproblémově fungující finanční trh vyžaduje vyrovnaný přístup, prostor pro nové metody propojené s právními předpisy, které posilují zájmy spotřebitelů. Domnívám se, že v tomto případě je směrnice o trzích s finančními nástroji dobrým příkladem. Pro mě jako liberála jsou otevřenost a transparentnost klíčovými prvky finančních trhů. Také bych si přál, aby finanční orgány v EU užším způsobem spolupracovaly s cílem bojovat proti krizovým situacím a rychle reagovat. Pane předsedající, páni komisaři, musím ještě něco poznamenat. Když svět kolem exploduje, je zjevné, že malá měna a malý trh, jakým je Švédsko, je zasažen rychlostí blesku. Události tohoto léta mi poskytly další důvod pro zavedení eura ve Švédsku."@cs1
"Hr. formand! Sommerens finansielle uro har på en tydelig måde vist, hvor intimt sammenflettede markederne er. Det globale finansmarked er bogstaveligt talt i gang døgnet rundt med millionvis af transaktioner, som påvirker os alle. Med den nye teknik skabes helt andre forudsætninger. Muligheden for at skabe bedre forudsætninger for udvikling i investeringer er øget drastisk. Adgangen til risikovillig kapital er i denne forbindelse vital. De mange nye finansielle instrumenter, som en del har sat spørgsmålstegn ved i dag, har i det store og hele været gode og øget likviditeten og muligheden for investeringer. At det er godt, at Europa har en stærk centralbank, har vist sig i de forløbne turbulente finansuger. ECB kunne handle hurtigere end kollegaen i Washington og kunne handle hurtigt for at berolige markederne. Det fortjener ECB en lovtale for. Endnu ved vi ikke, hvilken spredning den amerikanske boliglånskrise vil få fremover. Efteråret vil blive afgørende, i takt med at der udarbejdes ny statistik. Forhåbentlig finder der en normal markedstilpasning sted uden større krampetrækninger, hvilket vil kunne ramme den regionale økonomi, som jo i grunden er sund i EU. Jeg håber ikke - i modsætning til en del af kollegerne her, åbenbart - at vi overreagerer i Europa og tror, at løsningen altid hedder mere regulering, og for hurtigt beslutter præcis det, som kommissær McCreevy sagde. Trods amerikanernes Sarbanes-Oxley-lov, med vidtgående reguleringer, blev de risikofyldte boliglån ikke opdaget i tide. Et velfungerende finansielt marked kræver en afbalanceret adfærd. Et spillerum for nye metoder kombineret med lovgivning, som styrker forbrugernes interesser. Her synes jeg, at MiFID er et godt eksempel. Åbenhed og gennemsigtighed er nøgleord for mig som liberal, også når det handler om de finansielle markeder. Jeg efterlyser også større samarbejde mellem EU's finansmyndigheder for at modvirke og have et handlingsberedskab i krisesituationer. Hr. formand, kære kommissærer! Jeg vil ikke undlade at komme med en randbemærkning: Når det blæser verden over, viser det sig, at en lille valuta og et lille marked som det svenske påvirkes lynhurtigt. Sommerens hændelser har givet mig yderligere en grund til en svensk tiltrædelse af eurosamarbejdet."@da2
"Herr Präsident! Die Turbulenzen dieses Sommers auf den Finanzmärkten sind ein deutlicher Beleg dafür, wie sehr diese Märkte miteinander verflochten sind. Der globale Finanzmarkt ist buchstäblich rund um die Uhr aktiv, mit Millionen von Transaktionen, die Auswirkungen auf uns alle haben. Die neue Technik schafft völlig andere Voraussetzungen und hat die Möglichkeiten für eine bessere Entwicklung von Kapitalanlagen dramatisch verbessert. In diesem Zusammenhang ist der Zugang zu Risikokapital entscheidend. Die zahlreichen neuen Finanzinstrumente, die von einigen Rednern hier in Frage gestellt wurden, sind im Großen und Ganzen gut und haben Liquidität und Anlagemöglichkeiten erhöht. In den vergangenen turbulenten Wochen auf den Finanzmärkten hat sich gezeigt, wie gut es ist, dass Europa eine starke Zentralbank hat. Die EZB konnte schneller als die amerikanische Zentralbank reagieren und die Märkte beruhigen. Dafür gebührt der EZB ein großes Lob. Noch wissen wir nicht, wie weit sich die US-Hypothekenkrise ausbreiten wird. Mit der Veröffentlichung neuer Statistiken wird die Entwicklung im Herbst von entscheidender Bedeutung sein. Wir sind hoffnungsvoll, dass es zu einer normalen Marktanpassung ohne größere Verwerfungen kommen wird, die die regionale Wirtschaft treffen könnten, die in der Europäischen Union ja im Grunde gesund ist. Ich hoffe – offensichtlich im Gegensatz zu einigen Kollegen hier –, dass wir in Europa nicht überreagieren und glauben, die Lösung liege immer in einer stärkeren Regulierung, und zu schnelle Entscheidungen treffen, wie auch Kommissar McCreevy erklärt hat. Trotz des Sarbanes-Oxley Act in den USA, der umfassende Regulierungen enthält, wurden die Risikohypotheken nicht rechtzeitig entdeckt. Ein funktionierender Finanzmarkt erfordert eine ausgewogene Herangehensweise, bei der Spielräume für neue Methoden mit Gesetzen zur Stärkung der Verbraucherinteressen verbunden werden. In diesem Zusammenhang halte ich die MiFID für ein gutes Beispiel. Offenheit und Transparenz sind für mich als Liberalen Schlüsselbegriffe in Bezug auf die Finanzmärkte. Ich befürworte außerdem eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den Finanzbehörden der Europäischen Union, um Krisen entgegenzuwirken und um ein schnelles Eingreifen in Krisensituationen zu gewährleisten. Herr Präsident, meine Herren Kommissare, ich kann mich einer Randbemerkung nicht enthalten: Wenn die Dinge auf der ganzen Welt aus den Fugen geraten, zeigt sich, dass eine kleine Währung wie die schwedische und ein kleiner Markt wie Schweden schlagartig betroffen sind. Die Ereignisse dieses Sommers haben mir zusätzliche Argumente für einen Beitritt Schwedens zum Euro-Währungsgebiet geliefert."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η χρηματοπιστωτική αναταραχή του φετινού καλοκαιριού έδειξε ξεκάθαρα πόσο στενά ενσωματωμένες είναι οι αγορές. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική αγορά κυριολεκτικά λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, με εκατομμύρια συναλλαγών που μας επηρεάζουν όλους. Νέες τεχνολογίες δημιουργούν εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Η δυνατότητα δημιουργίας καλύτερων προοπτικών για την ανάπτυξη των επενδύσεων έχει ενισχυθεί σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό. Η πρόσβαση σε κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου είναι εν προκειμένω ζωτικής σημασίας. Πολλά νέα χρηματοπιστωτικά μέσα, που ορισμένοι σήμερα αμφισβητούν, αποδείχτηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό καλά και αύξησαν τη ρευστότητα και τις επενδυτικές ευκαιρίες. Στη διάρκεια των πρόσφατων εβδομάδων που σημαδεύτηκαν από αναταράξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές, φάνηκε ότι είναι καλό που η Ευρώπη έχει μια ισχυρή κεντρική τράπεζα. Η ΕΚΤ κατάφερε να ενεργήσει ταχύτερα από την αντίστοιχη ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα στην Ουάσιγκτον και μπόρεσε να αναλάβει ταχεία δράση για να καθησυχάσει τις αγορές. Η ΕΚΤ είναι αξιέπαινη γι’ αυτόν τον λόγο. Δεν γνωρίζουμε ακόμη πόσο πολύ θα εξαπλωθεί η κρίση των ενυπόθηκων δανείων στις ΗΠΑ. Το φθινόπωρο θα είναι καίριας σημασίας, καθώς εμφανίζονται νέα στατιστικά στοιχεία. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει κανονική προσαρμογή της αγοράς, χωρίς σημαντικούς σπασμούς που ενδέχεται να πλήξουν την περιφερειακή οικονομία, η οποία κατά βάση είναι υγιής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω –σε αντίθεση, προφανώς, με κάποιους από τους συναδέλφους βουλευτές του ΕΚ– ότι στην Ευρώπη δεν αντιδρούμε σπασμωδικά και δεν πιστεύουμε ότι η λύση απαιτεί πάντα μεγαλύτερη ρύθμιση και αποφάσεις που λαμβάνονται εν θερμώ, όπως είπε ο κ. McCreevy. Παρά τον νόμο Sarbanes-Oxley στις ΗΠΑ, με εκτεταμένη ρύθμιση, τα ενυπόθηκα δάνεια υψηλού κινδύνου δεν εντοπίστηκαν εγκαίρως. Μια ομαλώς λειτουργούσα χρηματοπιστωτική αγορά απαιτεί ισόρροπη προσέγγιση και περιθώρια για νέες μεθόδους, σε συνδυασμό με νομοθεσία που ενισχύει τα συμφέροντα των καταναλωτών. Πιστεύω ότι η οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων αποτελεί, εν προκειμένω, ένα καλό παράδειγμα. Προσωπικά, φιλελεύθερος ων, θεωρώ το άνοιγμα και τη διαφάνεια καίρια στοιχεία στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Θα ήθελα επίσης να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των χρηματοπιστωτικών αρχών της ΕΕ για την καταπολέμηση καταστάσεων κρίσεων και για την άμεση αντίδραση σε αυτές. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι, πρέπει να κάνω ένα σχόλιο: όταν τα πράγματα εκρήγνυνται σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι σαφές ότι ένα μικρό νόμισμα και μια μικρή αγορά, όπως αυτή της Σουηδίας, πλήττονται αστραπιαία. Τα γεγονότα του καλοκαιριού μου έδωσαν ακόμη περισσότερα επιχειρήματα υπέρ της σουηδικής ένταξης στο ευρώ."@el10
"Mr President, this summer’s financial unrest has clearly shown how closely integrated the markets are. The global financial market literally runs around the clock, with millions of transactions that affect us all. New technologies create entirely different conditions. The possibility of creating better prospects for development in investment has increased dramatically. Access to venture capital is vital here. Many new financial instruments, which some have called into question today, have been largely good and increased liquidity and investment opportunities. During the turbulent past few weeks on the financial markets it has been shown that it is good that Europe has a strong central bank. The ECB was able to act more quickly than its counterpart in Washington and could take rapid action to calm the markets. For that the ECB deserves praise. We still do not know how far the US mortgage crisis will continue to spread. The autumn will be crucial as new statistics emerge. Hopefully there will be a normal market adjustment without any great convulsions that might affect the regional economy, which is essentially healthy within the European Union. I hope – unlike some of my fellow Members here, obviously – that in Europe we do not overreact and think that the solution always demands more regulation and decisions taken in too great haste, as Mr McCreevy said. Despite the US Sarbanes-Oxley Act, with extensive regulation, the risky mortgages were not discovered in time. A smoothly functioning financial market requires a balanced approach, and space for new methods combined with legislation that strengthens the interests of consumers. I think that MiFID is a good example here. For me as a liberal, openness and transparency are key in the financial markets. I would also like to see more cooperation between the EU’s financial authorities to combat crisis situations and to provide a rapid response. Mr President, Commissioners, I must make one comment: when things are blowing up around the world, it is clear that a small currency and a small market like Sweden’s are hit lightning-fast. The events of the summer have given me further reason for Swedish entry to the euro."@en4
"Señor Presidente, el malestar financiero de este verano demuestra claramente lo estrechamente vinculados que se encuentran los mercados. El mercado financiero global funciona, literalmente, día y noche, con millones de transacciones que nos afectan a todos. Las nuevas tecnologías dan lugar a condiciones totalmente distintas. La posibilidad de crear mejores perspectivas para el desarrollo de la inversión ha aumentado considerablemente. El acceso al capital de riesgo resulta vital en este sentido. Muchos instrumentos financieros nuevos, que algunos han cuestionado hoy, han resultado ser muy positivos y han aumentado asimismo la liquidez y las oportunidades de inversión. Durante las turbulencias acontecidas en las últimas semanas en los mercados financieros se ha demostrado la conveniencia de que Europa cuente con un banco central sólido. El BCE pudo actuar más rápidamente que su homólogo de Washington y pudo tomar medidas rápidas para apaciguar los mercados. Por eso, el BCE merece un reconocimiento. Todavía no sabemos el alcance de la crisis hipotecaria de los EE.UU. El otoño será fundamental para saberlo cuando surjan nuevas estadísticas. Con suerte, habrá un ajuste normal de los mercados sin mayores convulsiones que podrían afectar a las economías regionales, lo cual es muy saludable dentro de la Unión Europea. Confío —a diferencia de algunos de mis colegas diputados de esta Cámara, evidentemente— en que en Europa no reaccionemos de forma exagerada y creamos que la solución exige siempre una mayor regulación y decisiones adoptadas demasiado apresuradamente, como el señor McCreevy afirmó. A pesar de la Ley Sarbanes-Oxley de los Estados Unidos, que establece una exhaustiva reglamentación, las hipotecas de riesgo no fueron detectadas a tiempo. Un mercado financiero que funcione correctamente exige un enfoque equilibrado y un espacio que permita nuevos métodos junto a una legislación que refuerce los intereses de los consumidores. Creo que la MiFID constituye un buen ejemplo en este sentido. Para mí, como liberal, la apertura y la transparencia constituyen la clave de los mercados financieros. Me gustaría asimismo poder ser testigo de una mayor cooperación entre las autoridades financieras de la UE para combatir las situaciones de crisis y ofrecer una respuesta rápida. Señor Presidente, Comisarios, me veo obligado a hacer un comentario: cuando la situación estalla en el mundo, está claro que una moneda modesta y un mercado pequeño como el de Suecia se ven afectados a la velocidad del rayo. Los hechos acaecidos durante el verano me han dado más motivos para respaldar la entrada de Suecia en el euro."@es21
"Härra juhataja, selle suve finantsärevus on selgelt näidanud, kui integreeritud on turud. Globaalne finantsturg sõna otseses mõttes toimib kogu aeg, miljonite tehingutega, mis meid kõiki mõjutavad. Uued tehnoloogiad loovad täiesti uusi tingimusi. Võimalus luua paremaid väljavaateid investeeringute arenguks on suurenenud hüppeliselt. Riskikapitali olemasolu on siin eluliselt oluline. Paljud finantsinstrumendid, mida mõned on täna küsimuse alla seadnud, on olnud suures osas head ja suurendanud likviidsust ning investeeringuvõimalusi. Paari viimase nädala möll finantsturgudel on näidanud, et on hea, kui Euroopas on tugev keskpank. Euroopa Keskpank oli suuteline reageerima kiiremini kui tema kolleeg Washingtonis ja suutis kiiresti tegutseda turgude rahustamiseks. Selle eest väärib Euroopa Keskpank kiitust. Me ikka veel ei tea, kui kaua jätkub Ameerika Ühendriikides hüpoteeklaenude kriisi laienemine. Sügis on kriitiline, kuna siis avaldatakse uus statistika. Loodetavasti on siis tegemist normaalse tururegulatsiooniga ilma suuremate vapustusteta, mis mõjutaksid regionaalset majandust, mis on praegu üldiselt normaalne Euroopa Liidu siseselt. Loodan, ilmselt vastupidiselt mõnedele kaasparlamendiliikmetele siin, et meie siin Euroopas ei reageeri üle ega arva, et lahendus nõuaks alati rohkem reguleerimist ja otsuseid, mida tehakse kiirustades, nagu hr McCreevy ütles. Hoolimata Ameerika Ühendriikide Sarbanes-Oxley aktist, kus oli tegemist laialdase reguleerimisega, ei avastatud õigeaegselt riskantseid hüpoteeklaene. Sujuvalt toimiv finantsturg nõuab tasakaalustatud lähenemist, ning ruumi uutele meetoditele, mida kombineeritakse seadustega, mis omakorda tugevdavad tarbijate huvisid. Arvan, et finantsinstrumentide turu direktiiv (MiFID) on siin hea näide. Minu kui liberaali jaoks on avatus ja läbipaistvus võtmeküsimusteks finantsturgudel. Samuti soovin näha suuremat koostööd ELi rahandusorganite vahel, et võidelda kriisisituatsioonidega ja anda kiireid vastuseid. Härra juhataja, komisjoni liikmed, pean märkima: kui asjad lendavad vastu taevast terves maailmas, siis on selge, et väike valuuta ja väike turg, mida Rootsi endast kujutab, saavad mõjutatud välgukiirusel. Suvised sündmused on andnud mulle veel ühe põhjuse, miks Rootsi peaks eurole üle minema."@et5
"Arvoisa puhemies, tämän kesän rahoitusmarkkinoiden levottomuudet ovat osoittaneet selvästi, miten tiiviisti markkinat ovat yhdentyneet. Globaalit rahoitusmarkkinat kirjaimellisesti katsoen juoksevat kellon ympäri, ja miljoonat liiketoimet vaikuttavat meihin kaikkiin. Uudet tekniikat luovat aivan uudet olosuhteet. Mahdollisuudet parantaa investointien kehittämisen näkymiä ovat lisääntyneet rajusti. Riskipääoman saantimahdollisuudet ovat tärkeässä asemassa. Monet uudet rahoitusvälineet, joista osa on tänään kyseenalaistettu, ovat olleet enimmäkseen hyviä ja lisänneet likviditeettiä ja investointimahdollisuuksia. Viime viikkojen mullistukset rahoitusmarkkinoilla ovat osoittaneet, että on hyvä, että Euroopalla on vahva keskuspankki. EKP kykeni toimimaan ripeämmin kuin Yhdysvaltain keskuspankki Washingtonissa ja oli valmis toteuttamaan nopeita toimia markkinoiden rauhoittamiseksi. Tästä EKP ansaitsee kiitoksen. Emme kuitenkaan vieläkään tiedä, kuinka pitkälle Yhdysvaltain asuntolainakriisi leviää. Syksy on ratkaisevaa aikaa uusien tilastojen ilmestyessä. Toivon mukaan markkinamukautukset ovat normaaleja ilman suuria muutoksia, jotka saattaisivat vaikuttaa alueiden talouteen, joka on enimmäkseen terveellä pohjalla Euroopan unionissa. Toisin kuin ilmeisesti jotkut kollegani, toivon ettemme ylireagoisi Euroopassa ja ajattelisi, että ongelman ratkaisu vaatii aina sääntelyn lisäämistä, emmekä tekisi liian hätäisiä päätöksiä, kuten komission jäsen McCreevy totesi. Yhdysvalloissa tehdystä Sarbanes-Oxley-laista huolimatta riskialttiita asuantolainoja ei havaittu ajoissa laajan sääntelyn avulla. Kitkattomasti toimivat rahoitusmarkkinat edellyttävät tasapainoista lähestymistapaa ja vaativat tilaa uusille metodeille, joita täydennetään kuluttajien etuja parantavalla lainsäädännöllä. Minun mielestäni rahoitusmarkkinadirektiivi on tästä hyvä esimerkki. Liberaalina avoimuus ja läpinäkyvyys ovat minulle avainsanoja myös rahoitusmarkkinoilla. Haluaisin myös nähdä nykyistä enemmän yhteistyötä EU:n rahoitusviranomaisten välillä kriisitilanteiden torjumiseksi ja nopeiden vastausten tarjoamiseksi. Arvoisa puhemies, arvoisat komission jäsenet, minun on esitettävä vielä yksi huomautus: Muutosten tuulten puhaltaessa maailmalla on selvää, että muutokset vaikuttavat salamannopeasti Ruotsin kaltaisen pienen maan valuuttaan ja markkinoihin. Kesän tapahtumat ovatkin antaneet mielestäni Ruotsille lisäsyyn ottaa euro käyttöön."@fi7
"(SV) Monsieur le Président, les turbulences financières de cet été ont clairement démontré que les marchés sont étroitement intégrés. Le marché financier mondial ne s'arrête pratiquement jamais, avec des millions de transactions enregistrées qui nous affectent tous. Les nouvelles technologies changent complètement la donne. Les possibilités de meilleures perspectives de développement des investissements ont augmenté de manière considérable. Il est donc primordial d'avoir accès aux capitaux à risque. De nombreux nouveaux instruments financiers, au sujet desquels certains d'entre vous ont ouvert le débat lors de cette séance, ont eu une incidence positive et ont permis d'augmenter les liquidités et les perspectives d'investissement. Les agitations sur les marchés financiers de ces dernières semaines ont démontré les avantages d'une Banque centrale européenne forte. La Banque centrale européenne a été capable d'agir plus rapidement que sa consœur à Washington et a pris des mesures d'urgence pour calmer le jeu sur les marchés financiers. À cet égard, elle mérite des éloges. Nous ne connaissons pas encore l'étendue finale de la crise des prêts hypothécaires aux États-Unis. La publication de nouvelles statistiques pendant l'automne sera donc cruciale. Espérons que le marché sera d'ici là revenu à la normale, sans grandes turbulences pouvant affecter l'économie régionale, particulièrement florissante dans l'Union européenne. J'espère, au contraire de certains de mes collègues ici présents, que l'Europe ne réagira naturellement pas de manière exagérée en cherchant obligatoirement à établir des règles et à prendre des décisions trop hâtivement, comme l'a déclaré M. McCreevy. Malgré la loi Sarbanes-Oxley, comprenant une batterie de règlements, les prêts hypothécaires à risque n'ont pas été découverts à temps. Le fonctionnement correct d’un marché financier repose sur une approche équilibrée et la possibilité de combiner de nouvelles méthodes avec la législation existante afin de renforcer les intérêts des consommateurs. Je pense que la directive sur les marchés d'instruments financiers constitue dans ce cas un bon exemple. En ce qui me concerne, en tant que libéral, l'ouverture et la transparence sont des principes clés sur les marchés financiers. Je souhaite également voir un renforcement de la coopération entre les autorités financières de l'Union européenne afin de lutter contre ces situations de crise et de promptement apporter des réponses. Monsieur le Président, Messieurs les commissaires, je dois cependant faire un commentaire: lorsqu’une crise se déclenche au niveau mondial, il est clair qu'un pays comme la Suède, avec sa propre devise et un marché restreint, en subit de plein fouet les conséquences. Les événements de cet été m'ont apporté davantage d'arguments à mettre dans la balance pour que la Suède rejoigne la zone euro."@fr8
"Elnök úr! Az idei év nyarának pénzügyi zavara egyértelműen bizonyította, hogy mennyire szorosan integráltak a piacok. A globális pénzpiac szó szerint napi 24 órában működik, ügyletek millióit végezve, amelyek valamennyiünket érintenek. Az új technológiák teljesen más feltételeket teremtenek. A befektetésekkel kapcsolatos fejlődés számára a jobb kilátások megteremtésének lehetősége drasztikusan megnőtt. A kockázati tőkéhez való hozzáférés itt létfontosságú. Sok új pénzügyi eszköz – amelyeket ma néhányan megkérdőjeleztek – általánosságban jó volt és növelte a likviditást és a befektetési lehetőségeket. A pénzügyi piacokon az elmúlt felkavaró hetekben bebizonyosodott, hogy jó, ha Európa erős központi bankkal rendelkezik. Az EKB gyorsabban tudott reagálni, mint bármely más, washingtoni kollégája, és gyors intézkedéseket tudott tenni a piacok megnyugtatására. Az EKB ezért dicséretet érdemel. Még mindig nem tudjuk, hogy az USA jelzálogválsága meddig terjed majd. Az ősz az új statisztikák megjelenése miatt kulcsfontosságú lesz. Remélhetőleg normális piaci igazodás lesz majd minden olyan nagyobb megrázkódtatás nélkül, amelyek esetleg érinthetnék a regionális gazdaságot, amely az Európai Unión belül alapjában véve egészséges. Remélem – természetesen néhány képviselőtársamtól eltérően –, hogy Európában nem reagáljuk túl a dolgokat és úgy gondoljuk, hogy a megoldás mindig több szabályozást és nagy sietséggel hozott határozatot igényel, amint azt McCreevy úr mondta. Az USA Sarbanes-Oxley törvénye ellenére, amelyre a nagy mértékű szabályozás a jellemző, nem fedezték fel idejében a kockázatos jelzálogokat. Egy zökkenőmentesen működő pénzpiac kiegyensúlyozott megközelítést, a fogyasztók érdekeit megerősítő jogszabályokkal kombinált új módszerek számára pedig teret igényel. Szerintem a MIFID erre jó példa. Liberálisként, számomra a nyíltság és az átláthatóság a kulcs a pénzügyi piacokon. Szeretnék nagyobb mértékű együttműködést is látni az uniós pénzügyi hatóságok között a válsághelyzetek elleni küzdelem és a gyors reakció nyújtása érdekében. Elnök úr, biztos urak! Egy megjegyzésem azért volna: amikor a világban a dolgok felrobbannak, egyértelmű, hogy az egy olyan kis valutára és egy olyan kicsi piacra, mint Svédországé, villámgyorsan sújt le. A nyári események további okot szolgáltatnak arra, hogy a svédek belépjenek az euroövezetbe."@hu11
"Signor Presidente, le turbolenze finanziarie di quest’estate hanno chiaramente mostrato quanto siano strettamente legati i mercati. Il mercato finanziario globale funziona letteralmente senza mai fermarsi, con milioni di transazioni che ci riguardano tutti. Le nuove tecnologie creano delle condizioni del tutto nuove. Le possibilità di creare delle prospettive migliori per lo sviluppo degli investimenti sono cresciute in maniera drammatica. L’accesso al capitale di rischio è di importanza fondamentale a tale riguardo. Molti nuovi strumenti finanziari, che sono stati chiamati in causa da qualcuno oggi, hanno avuto una funzione in gran parte positiva e hanno incrementato la liquidità e le opportunità di investimento. Il fatto che l’Europa abbia una banca centrale si è rivelato un fatto positivo durante le turbolenze delle ultime settimane sui mercati finanziari. La BCE è stata in grado di agire più rapidamente di quanto non abbia fatto la sua controparte a Washington ed ha inoltre reagito rapidamente per calmare i mercati, motivo per cui la BCE merita il nostro apprezzamento. Non sappiamo ancora fin dove si spingerà la crisi dei mutui statunitensi. L’autunno sarà cruciale con l’emergere di nuove statistiche. Spero che vi sarà un normale aggiustamento di mercato, senza grandi contraccolpi, che potrebbero colpire l’economia regionale, economia che all’interno dell’Unione europea è in buono stato di salute. Spero – a differenza di alcuni miei colleghi, si intende – che non ci lasceremo andare a reazioni eccessive in Europa né che ci illuderemo che la soluzione necessiti sempre di più regole e più decisioni prese troppo in fretta, come ha affermato il Commissario Mr McCreevy. Nonostante il statunitense, esauriente strumento di regolamentazione, i mutui a rischio non sono stati individuati in tempo. Un mercato finanziario che funzioni bene richiede un approccio equilibrato, e spazio per i nuovi metodi, unitamente ad una legislazione che rafforzi gli interessi dei consumatori. A mio parere la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari rappresenta un buon esempio a questo riguardo. Per un liberale come me, l’apertura e la trasparenza sono di importanza fondamentale sui mercati finanziari. Vorrei inoltre vedere più cooperazione fra le autorità finanziarie dell’Unione europea, allo scopo di contrastare le crisi e fornire una risposta rapida. Signor Presidente, signori Commissari, non posso esimermi dal fare un’osservazione a margine: quando in tutto il mondo tira aria di tempesta, è ovvio che una piccola valuta e un piccolo mercato come quelli svedesi ne risentano immediatamente. Gli eventi di quest’estate mi hanno convinto ulteriormente della necessità che la Svezia entri a far parte dell’euro."@it12
"Pone Pirmininke, šios vasaros finansiniai neramumai parodė, kaip artimai yra integruotos rinkos. Pasaulio finansų rinka tiesiogine prasme dirba visą parą, joje sudaromi milijonai sandorių, turinčių poveikį visiems mums. Naujos technologijos sukuria visai kitokias sąlygas. Ryškiai išsiplėtė galimybės sukurti geresnes investicijų plėtros perspektyvas. Čia gyvybiškai svarbus rizikos kapitalo pasiekiamumas. Daugybė naujų finansinių priemonių, kuriomis kai kurie kalbėjusieji suabejojo, dažniausiai buvo geros ir išplėtė likvidumo ir investicijų galimybes. Pastarosios kelios neramios savaitės finansinėse rinkose parodė, kad Europai gerai turėti stiprų centrinį banką. ECB sugebėjo veikti operatyviau nei jo kolega Vašingtone ir ėmėsi skubių veiksmų rinkoms nuraminti. Už tai ECB nusipelno pagyrimo. Mes vis dar nežinome, kiek plis JAV hipotekinių paskolų krizė. Lemiamas lūžis bus rudenį, kai pasirodys nauja statistika. Tikėkimės, kad tai bus įprasta rinkos korekcija ir bus išvengta didelių konvulsijų, galinčių pakenkti regiono ekonomikai, kuri Europos Sąjungoje iš esmės yra sveika. Skirtingai nei kai kurie kiti mano kolegos Parlamentarai, aš tikiuosi, kad Europoje mūsų reakcija nebus pernelyg didelė, bei manau, kad sprendimas visada reikalauja daugiau reguliavimo ir, kaip sakė ponas McCreevy, per dideliu tempu priimamų sprendimų. Nežiūrint į JAV galiojantį Sarbanes-Oxley įstatymą, kuris numato platų reguliavimą, rizikingų hipotekinių paskolų laiku pastebėti nepavyko. Sklandžiai funkcionuojanti finansų rinka reikalauja subalansuoto požiūrio, naujiems metodams skirtos erdvės, kartu su įstatymine baze, stiprinančia vartotojų interesų apsaugą. Manau, kad MiFID čia yra geras pavyzdys. Esu liberalas, todėl man finansinėse rinkose svarbiausia yra atvirumas ir skaidrumas. Taip pat norėčiau matyti daugiau bendradarbiavimo tarp ES finansinių valdžios institucijų, kovojant su krizinėmis situacijomis ir operatyviai reaguojant. Pone Pirmininke, Komisarai, turiu pasakyti vieną komentarą: kai visame pasaulyje situacija yra įtempta, aišku, kad tokia maža valiuta ir rinka kaip Švedijos žaibiškai pajunta poveikį. Šios vasaros įvykiai suteikė man papildomų argumentų už Švedijos prisijungimą prie euro zonos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, šīs vasaras jukas finanšu jomā skaidri parādīja, cik cieši saistīti ir tirgi. Globālais finanšu tirgus strādā burtiski nepārtraukti, tajā notiek miljoniem darījumu, kas skar mūs visus. Jaunās tehnoloģijas rada pilnīgi savādākus apstākļus. Dramatiski ir palielinājusies iespēja radīt labākas izredzes gūt panākumus investīciju jomā. Šeit būtiska ir pieeja riska kapitālam. Daudzi jaunie finanšu instrumenti, kurus daži šodien apšaubīja, lielākoties ir bijuši labi un ir palielinājuši likviditāti un investīciju iespējas. Dažu pēdējo nedēļu laikā, kas finanšu tirgos ir bijušas vētrainas, tika parādīts, ka ir labi, ka Eiropai ir spēcīga centrālā banka. ECB spēja rīkoties ātrāk nekā tās līdziniece banka Vašingtonā un varēja veikt ātras darbības, lai nomierinātu tirgus. Par to ECB ir pelnījusi uzslavu. Mēs vēl arvien nezinām, cik tālu ASV hipotekāro aizdevumu tirgus krīze turpinās izplatīties. Būtisks laiks būs rudens, kad tiks saņemti jaunie statistikas dati. Cerams, ka notiks normāla tirgus sakārtošana bez lieliem satricinājumiem, kas varētu ietekmēt reģionālo ekonomiku, kas Eiropas Savienībā pamatā ir spēcīga. Es, atšķirībā no dažiem saviem šeit esošajiem kolēģiem, noteikti ceru, ka mēs Eiropā nereaģēsim pārspīlēti un nedomāsim, ka risinājumam vienmēr ir nepieciešama lielāka regulācija un lielā steigā pieņemti lēmumi, kā to jau teica . Neskatoties uz ASV likumu ar tā plašo regulāciju, riskantie hipotekārie aizdevumi laicīgi netika atklāti. Veiksmīgi funkcionējošam finanšu tirgum ir nepieciešama sabalansēta pieeja un vieta jaunām metodēm, kas tiktu apvienotas ar tiesību aktiem, kas stiprina patērētāju intereses. Es domāju, ka šeit labs piemērs ir direktīva par finanšu instrumentu tirgiem (MiFID). Man kā liberālim galvenais finanšu tirgos ir atvērtība un atklātība. Es vēlētos starp ES finanšu iestādēm redzēt lielāku sadarbību krīzes situāciju pārvarēšanā un ātrā reaģēšanā. Priekšsēdētāja kungs, komisāru kungi, man jāizsaka vēl kāds komentārs: kad pasaulē notiek sprādzieniem līdzīgi notikumi, ir skaidrs, ka maza valūta un tāds mazs tirgus kā Zviedrijā tiek skarts zibens ātrumā. Vasaras notikumi man deva vēl vienu iemeslu atbalstīt Zviedrijas iestāšanos eirozonā."@lv13
"Herr talman! Sommarens finansiella oro har på ett tydligt sätt visat hur intimt sammanflätade marknaderna är. Den globala finansmarknaden är bokstavligen i gång dygnet runt med miljontals transaktioner som påverkar oss alla. Den nya tekniken ger helt andra förutsättningar. Möjligheten att skapa bättre förutsättningar för utveckling i investeringar har ökat dramatiskt. Tillgången till riskvilligt kapital är i detta sammanhang vital. Och de av en del här i dag så ifrågasatta många nya finansiella instrumenten har i stort varit bra och ökat likviditeten och möjligheten till investeringar. Att det är bra att Europa har en stark centralbank har visat sig under de gångna turbulenta finansveckorna. ECB kunde agera snabbare än sin kollega i Washington och kunde snabbt agera för att lugna marknaderna. För detta förtjänar ECB en eloge. Än vet vi inte vilken fortsatt spridning den amerikanska bolånekrisen får. Hösten kommer att bli avgörande i takt med att ny statistik framkommer. Förhoppningsvis sker en normal marknadsanpassning utan större konvulsioner, vilket skulle kunna drabba den regionala ekonomin, som ju i grunden är sund inom Europeiska unionen. Jag hoppas – i motsats till en del av kollegerna här, uppenbarligen – att vi i Europa inte överreagerar och tror att lösningen alltid heter mer regleringar och beslutar i för stor hast precis som kommissionär McCreevy sa. Trots amerikanernas Sarbanes-Oxley Act så upptäcktes inte de riskfyllda bolånen i tid med vittgående regleringar. En väl fungerande finansmarknad kräver ett balanserat förhållningssätt. Svängrum för nya metoder kombinerat med lagstiftning som stärker konsumenternas intressen. Här tycker jag att MiFID är ett bra exempel. Öppenhet och transparens är för mig som liberal nyckelord också när det gäller de finansiella marknaderna. Jag efterlyser också mer av samarbete mellan EU:s finansmyndigheter för att motverka och ha en handlingsberedskap inför krissituationer. Herr talman, båda herr kommissionärerna, jag kan inte låta bli att undslippa mig en randanmärkning: När det blåser världen över visar det sig att en liten valuta och en liten marknad som den svenska påverkas blixtsnabbt. Sommarens händelser har givit mig ytterligare skäl för ett svenskt eurointräde."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de financiële onrust in deze zomer heeft duidelijk laten zien hoe nauw geïntegreerd de markten zijn. De mondiale financiële markt draait letterlijk rond de klok, met miljoenen transacties die ons allemaal raken. Nieuwe technologieën scheppen geheel nieuwe voorwaarden. De mogelijkheid om betere vooruitzichten voor ontwikkeling in investeringen te creëren, is spectaculair toegenomen. Toegang tot risicodragend kapitaal is hier essentieel. Veel nieuwe financiële instrumenten, waarvan sommige vandaag ter discussie staan, zijn grotendeels geschikte mogelijkheden voor meer liquiditeit en investering. Tijdens de afgelopen turbulente weken op de financiële markten is gebleken dat het goed is dat Europa een sterke centrale bank heeft. De ECB was in staat sneller dan haar tegenvoeter in Washington te handelen en kon snel actie ondernemen om de markten tot rust te brengen. Daarvoor zij de ECB te prijzen. We weten nog niet in hoeverre de hypotheekcrisis van de VS zich zal blijven uitbreiden. De herfst zal cruciaal zijn als er nieuwe statistieken verschijnen. Hopelijk zal er een normale marktaanpassing zijn zonder grote beroeringen die gevolgen zouden kunnen hebben voor de regionale economie, die in essentie binnen de Europese Unie gezond is. Ik hoop – duidelijk in tegenstelling tot sommige van mijn collega’s hier – dat we in Europa niet overreageren en denken dat de oplossing altijd meer regelgeving vraagt en dat besluiten overhaast worden genomen, zoals de heer McCreevy zei. Ondanks de Amerikaanse Sarbanes-Oxley-wet, met uitgebreide regelgeving, werden de risicohypotheken niet op tijd ontdekt. Een soepel functionerende financiële markt heeft een evenwichtige aanpak nodig, en ruimte voor nieuwe methoden in combinatie met wetgeving die de consumentenbelangen versterkt. Ik vind dat MiFiD (Markets in Financial Instruments Directive – richtlijn markten voor financiële instrumenten) hier een goed voorbeeld is. Voor mij als liberaal vormen openheid en transparantie de sleutel in de financiële markten. Ik zie ook graag meer samenwerking tussen de financiële autoriteiten van de EU voor het bestrijden van crisissituaties en het verschaffen van een snelle respons. Mijnheer de Voorzitter, commissarissen, ik moet nog één opmerking maken: als het over de hele wereld stormt, is het duidelijk dat een kleine munt en een kleine markt zoals Zweden bliksemsnel worden getroffen. De gebeurtenissen van deze zomer geven mij nog een argument voor de Zweedse entree tot de euro."@nl3
"Panie przewodniczący! Finansowa niestabilność tego lata wyraźnie pokazuje, jak ściśle połączone są ze sobą rynki. Światowy rynek finansowy funkcjonuje dwadzieścia cztery godziny na dobę, realizując miliony transakcji, które wpływają na każdego z nas. Nowe technologie tworzą całkowicie inne warunki. W sposób zdumiewający wzrosła możliwość tworzenia nowych perspektyw rozwoju. Dostęp do kapitału inwestycyjnego o wysokim stopniu ryzyka odgrywa tu bardzo istotną rolę. Wiele nowych instrumentów finansowych, z których część jest dziś kwestionowana, jest w większości korzystnych, a także zwiększyły one płynność i możliwości inwestycyjne. Ostatnie burzliwe tygodnie na rynkach finansowych pokazały, że fakt istnienia w Europie silnego banku centralnego jest rzeczą pozytywną. EBC potrafił szybciej zareagować niż jego odpowiednik w Waszyngtonie i podjąć szybkie działania, aby uspokoić rynki. W związku z tym EBC zasługuje na uznanie. Nadal nie wiemy, jaki będzie zasięg kryzysu związanego z kredytami w Stanach Zjednoczonych. Najważniejsza będzie jesień, kiedy pojawią się nowe statystyki. Miejmy nadzieję, że rynek dostosuje się do tego w sposób normalny, bez żadnych zawirowań mogących wpłynąć na gospodarkę regionalną, która w zasadzie jest zdrowa w Unii Europejskiej. Mam nadzieję – najwyraźniej w przeciwieństwie do innych posłów tutaj obecnych – że my w Europie nie przesadzamy i nie uważamy, że rozwiązanie zawsze wymaga ustanowienia kolejnych przepisów i decyzji podjętych w zbyt dużym pośpiechu, jak powiedział Charlie McCreevy. Pomimo amerykańskiej ustawy Sarbanes-Oxley Act wraz z obszernymi przepisami, ryzykowne kredyty nie zostały ujawnione na czas. Bezproblemowo funkcjonujący rynek finansowy wymaga zrównoważonego podejścia oraz przestrzeni na nowe metody połączone z legislacją wzmacniającą interesy klientów. Myślę, ze dobrym przykładem jest tu dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych. Dla mnie jako liberała otwartość i przejrzystość odgrywają kluczową rolę na rynkach finansowych. Chciałbym, aby współpraca pomiędzy organami finansowymi UE była ściślejsza, co pomoże zwalczać sytuacje kryzysowe oraz dostarczać szybkich odpowiedzi. Panie przewodniczący, panowie komisarze! Muszę zgłosić jedną uwagę: kiedy coś na świecie szwankuje, jasnym jest, że mała waluta i mały rynek taki jak rynek szwedzki natychmiast to odczuje. Wydarzenia, które miały miejsce tego lata przyniosły kolejny powód, dla którego Szwecja powinna wejść do strefy euro."@pl16
"Senhor Presidente, a agitação vivida neste Verão nos mercados financeiros foi um claro indicador do grau de integração destes mercados. O mercado financeiro global é algo literalmente imparável, com milhões de transacções que nos afectam a todos. As novas tecnologias criam condições totalmente diferentes. As possibilidades de criar melhores perspectivas de investimento aumentaram consideravelmente. O acesso a capital de risco é vital nesta matéria. Muitos dos novos instrumentos financeiros que alguns deputados questionaram aqui hoje revelaram-se muito eficazes e aumentaram a liquidez e as oportunidades de investimento. A agitação sentida nos mercados financeiros nas últimas semanas demonstrou a conveniência de a Europa dispor de um banco central forte. O BCE conseguiu reagir mais depressa do que o seu homólogo de Washington, tomando rapidamente as medidas necessárias para acalmar os mercados. Por este motivo, o BCE deve ser elogiado. Continuamos sem saber até onde chegará a crise do crédito hipotecário norte-americana. O Outono será uma altura crucial, uma vez que novas estatísticas serão apresentadas. Esperemos que o ajustamento do mercado se processe normalmente, sem grandes convulsões que afectem a economia regional, essencialmente saudável no seio da União Europeia. Ao contrário de alguns dos meus colegas deputados aqui presentes, espero que a Europa não reaja de forma exagerada e se abstenha de considerar que a solução assenta sempre em aumentar a regulamentação e em tomar decisões apressadas, como disse o senhor Comissário McCreevy. Nos Estados Unidos, apesar da extensa regulamentação da Lei Sarbanes-Oxley, as hipotecas de risco não foram detectadas a tempo. Um mercado financeiro funcional requer uma abordagem equilibrada e espaço para a aplicação de novos métodos combinados com legislação que resulte na protecção dos interesses do consumidor. Penso que a Directiva MiFId constitui um bom exemplo desta situação. Para mim, enquanto liberal, a abertura e a transparência são fundamentais para os mercados financeiros. Também gostaria de ver uma maior cooperação entre as autoridades financeiras da UE com o objectivo de combater situações de crise e fornecer respostas rápidas. Senhor Presidente, Senhores Comissários, permitam-me um comentário: quando a situação mundial se afigura explosiva, é evidente que uma moeda vulnerável e um pequeno mercado como o da Suécia são rapidamente atingidos. Os acontecimentos do Verão deram-me mais razões para apoiar a adesão da Suécia ao euro."@pt17
"Herr talman! Sommarens finansiella oro har på ett tydligt sätt visat hur intimt sammanflätade marknaderna är. Den globala finansmarknaden är bokstavligen i gång dygnet runt med miljontals transaktioner som påverkar oss alla. Den nya tekniken ger helt andra förutsättningar. Möjligheten att skapa bättre förutsättningar för utveckling i investeringar har ökat dramatiskt. Tillgången till riskvilligt kapital är i detta sammanhang vital. Och de av en del här i dag så ifrågasatta många nya finansiella instrumenten har i stort varit bra och ökat likviditeten och möjligheten till investeringar. Att det är bra att Europa har en stark centralbank har visat sig under de gångna turbulenta finansveckorna. ECB kunde agera snabbare än sin kollega i Washington och kunde snabbt agera för att lugna marknaderna. För detta förtjänar ECB en eloge. Än vet vi inte vilken fortsatt spridning den amerikanska bolånekrisen får. Hösten kommer att bli avgörande i takt med att ny statistik framkommer. Förhoppningsvis sker en normal marknadsanpassning utan större konvulsioner, vilket skulle kunna drabba den regionala ekonomin, som ju i grunden är sund inom Europeiska unionen. Jag hoppas – i motsats till en del av kollegerna här, uppenbarligen – att vi i Europa inte överreagerar och tror att lösningen alltid heter mer regleringar och beslutar i för stor hast precis som kommissionär McCreevy sa. Trots amerikanernas Sarbanes-Oxley Act så upptäcktes inte de riskfyllda bolånen i tid med vittgående regleringar. En väl fungerande finansmarknad kräver ett balanserat förhållningssätt. Svängrum för nya metoder kombinerat med lagstiftning som stärker konsumenternas intressen. Här tycker jag att MiFID är ett bra exempel. Öppenhet och transparens är för mig som liberal nyckelord också när det gäller de finansiella marknaderna. Jag efterlyser också mer av samarbete mellan EU:s finansmyndigheter för att motverka och ha en handlingsberedskap inför krissituationer. Herr talman, båda herr kommissionärerna, jag kan inte låta bli att undslippa mig en randanmärkning: När det blåser världen över visar det sig att en liten valuta och en liten marknad som den svenska påverkas blixtsnabbt. Sommarens händelser har givit mig ytterligare skäl för ett svenskt eurointräde."@ro18
"Pán predsedajúci, finančné nepokoje, ku ktorým došlo toto leto, jasne dokazujú, ako úzko sú trhy integrované. Svetový finančný trh funguje doslova nepretržite, pričom sa na ňom uskutočňujú milióny transakcií, ktoré nás všetkých ovplyvňujú. Nové technológie vytvárajú úplne iné podmienky. Možnosť vytvárania lepších perspektív pre rozvoj v oblasti investícií rastie dramaticky. Prístup k rizikovému kapitálu je základným predpokladom. Mnohé nové finančné nástroje, ktoré tu dnes niektorí spochybnili, sú vo všeobecnosti dobré a zvýšili likviditu a možnosti investícií. Počas nepokojných uplynulých týždňov na finančných trhoch sa dokázalo, že je dobré, že Európa má silnú centrálnu banku. ECB bola schopná zareagovať rýchlejšie ako jej kolegyňa vo Washingtone a dokázala prijať rýchle opatrenie na upokojenie trhov. Za to si ECB zaslúži pochvalu. Stále nevieme, ako ďaleko dosiahne americká kríza hypotekárnych úverov. Jeseň bude kľúčová, keďže sa objavia nové štatistiky. Dúfajme, že dôjde k bežnej úprave trhu bez veľkých nepokojov, ktoré by mohli ovplyvniť regionálne hospodárstvo, ktoré je v rámci Európskej únie v zásade zdravé. Dúfam, na rozdiel od niektorých z mojich kolegov, samozrejme, že tu v Európe nemusíme prehnane reagovať a domnievať sa, že riešenie vždy vyžaduje viac regulácie a rozhodnutí prijatých vo veľkom zhone, ako povedal aj pán McCreevy. Napriek prijatiu amerického zákona Sarbanes-Oxley (zákon USA, ktorým sa sprísnil dohľad nad účtovníctvom a zaviedli sa postihy za podvody v tejto oblasti), neboli rizikové hypotekárne úvery odhalené včas. Bezproblémovo fungujúci finančný trh vyžaduje vyrovnaný prístup, priestor na nové metódy prepojené s právnymi predpismi, ktoré posilňujú záujmy spotrebiteľov. Domnievam sa, že v tomto prípade je smernica o trhoch s finančnými nástrojmi dobrým príkladom. Pre mňa ako liberála sú otvorenosť a transparentnosť kľúčovými prvkami finančných trhov. Tiež by som si želal, aby finančné orgány v EÚ užšie spolupracovali, s cieľom bojovať proti krízovým situáciám a rýchlo reagovať. Pán predsedajúci, páni komisári, musím ešte niečo poznamenať. Keď svet dookola exploduje, je evidentné, že malá mena a malý trh, akým je Švédsko je zasiahnutý bleskovou rýchlosťou. Udalosti tohto leta mi poskytli ďalší dôvod na zavedenie eura vo Švédsku."@sk19
"Gospod predsednik, finančni nemir tega poletja je očitno pokazal, kako tesno so povezani trgi. Globalni finančni trg dobesedno nenehno deluje z milijoni transakcij, ki vplivajo na vse. Nove tehnologije ustvarjajo popolnoma drugačne razmere. Možnost ustvarjanja boljših obetov za razvoj naložb se je bistveno povečala. Dostop do tveganega kapitala je pri tem bistven. Veliko novih finančnih instrumentov, pri čemer smo v nekatere od njih danes podvomili, je bilo večinoma dobrih in so povečali likvidnost ter možnosti naložb. V zadnjih nekaj nemirnih tednih na finančnih trgih se je izkazalo, da je močna centralna banka za Evropo dobra stvar. ECB je lahko delovala hitreje od sodelujočega organa v Washingtonu in je lahko hitro ukrepala za umiritev trgov. Za to si ECB zasluži pohvalo. Še vedno ne vemo, kako daleč se bo hipotekarna kriza ZDA nadalje širila. Zelo pomembna bo jesen, ko se bodo pojavili novi statistični podatki. Upajmo, da bodo prilagoditev na trgu običajna, brez vseh velikih pretresov, ki bi lahko vplivali na regionalno gospodarstvo, ki je v Evropski uniji pravzaprav zdravo. Za razliko od nekaterih kolegov poslancev seveda upam, da v Evropi ne pretiravamo, in menim, da rešitev vedno zahteva več pravne ureditve in sprejemanja odločitev v preveliki naglici, kot je dejal gospod McCreevy. Kljub zakonu ZDA Sarbanes-Oxley Act, z obširno pravno ureditvijo, tveganih hipotek niso odkrili pravočasno. Za nemoteno delovanje finančnih trgov se zahtevata uravnotežen pristop in prostor za nove metode, združene z zakonodajo, ki krepi interese potrošnikov. Menim, da je direktiva o trgih finančnih instrumentov dober primer. Zame sta, kot za liberalca, ključna odprtost in preglednost finančnih trgov. Prav tako si želim več sodelovanja med finančnimi organi EU za boj proti kriznim razmeram in za zagotavljanje hitrega odziva. Gospod predsednik, komisarji, moram dodati še eno pripombo: ko se po svetu dogajajo pretresi je jasno, da je vpliv na majhno valuto in majhen trg, kot je Švedska, bliskovit. Dogodki tega poletja so še dodatno podkrepili vstop Švedske v območje eura."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph