Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-197"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.21.3-197"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, there is a lot to say about this financial crisis, but I will use my two short minutes to focus on three areas where I think we need to take action. The first is the lack of regulation. Several members have said this already. Complex new products, and particularly the diversification and securitisation of risks, is something which is a key element in this crisis. It was sold to us as a perfect method to get rid of risks, but it is now clear that diversification has also meant a proliferation of risks and of the insecurity that is now everywhere. The second element concerning regulation is that these operations largely take place outside the regulated market: over-the-counter activities and hedge funds, as has been mentioned already. I really think that we have to investigate where these blind spots are leading. I know Mr McCreevy does not agree, but I think it is really high time now to look into possibilities of regulation – not to over-regulate, not to panic, but really to conduct a serious study. That is what the Commission should do. Another element is the lack of information and transparency. This has also been mentioned by several people. I want to mention the ratings agencies as well, and the accounting rules which Mrs Berès also mentioned – the fair value issue. This is linked to my third point, which is the lack of coordination and cooperation. That is an element which we have seen now in the actions that have been undertaken by the ECB, which correctly provided liquidity but did not have the information and does not have the tools to punish those who caused the crisis. There should be a much closer link between the ECB and its knowledge and the supervisors. A very important element is cooperation and the strengthening and reinforcing of European-level supervision, which really has a grip on these phenomena at the top of the market and these new phenomena. I have mentioned several times that we need such European-level supervision. People then tell me, even if they agree, that you have to wait for a crisis to appear because the sense of urgency is not there. I think now it is high time, and the crisis is there, so now we should act."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, o této finanční krizi můžeme hovořit dlouho, ale své krátké dvě minuty zaměřím na tři oblasti, ve kterých je podle mého názoru třeba jednat. První je nedostatek kontroly. Někteří poslanci již o tom hovořili. Složité nové produkty a zvláště diverzifikace a sekuritizace rizik jsou v této krizi klíčovým prvkem. Koupili jsme dokonalou metodu, pomocí níž jsme se měli zbavit rizik, ale je jasné, že diverzifikace znamená také zmnožování rizik a nejistoty, které jsou nyní všude. Druhý prvek týkající se kontroly je, že tyto operace se většinou odehrávají mimo regulovaný trh: obchod s cennými papíry realizovaný mimo burzy a rizikové fondy jsme již zmiňovali. Skutečně si myslím, že musíme prozkoumat, kam vedou tyto slabiny. Vím, že pan McCreevy nesouhlasí s tím, že je opravdu nejvyšší čas prozkoumat možnosti regulace – neregulovat příliš, nepanikařit, ale skutečně vypracovat seriózní studii. Tím by se měla Komise zabývat . Dalším prvkem je nedostatek informací a transparentnosti. O tom již také někteří mluvili. Chci se zmínit i o ratingových agenturách a o účetních pravidlech, o nichž mimo jiné hovořila paní Berèsová – o otázce tržní hodnoty. S tím souvisí třetí bod, kterým je nedostatek koordinace a spolupráce. To je něco, co jsme teď mohli sledovat při krocích, které podnikla Evropská centrální banka (ECB), která správně zajistila likviditu, ale neměla k dispozici informace ani nástroje na potrestání viníků krize. Mělo by existovat mnohem užší propojení mezi ECB, jejími znalostmi a poradci. Velmi důležitým prvkem je spolupráce, posílení a zajištění kontroly na evropské úrovni, která má skutečně v rukách fenomény na špičce trhu a tyto nové fenomény. Několikrát jsem zmínila potřebu takovéto kontroly na evropské úrovni. Lidé mi potom říkají, i když souhlasí, že je třeba počkat na krizi, protože jinak chybí potřeba naléhavě jednat. Myslím, že nyní je nejvyšší čas, krize je tu, a tak bychom měli jednat právě teď."@cs1
"Hr. formand! Der er meget at sige om denne finansielle krise, men jeg vil benytte mine korte to minutter til at fokusere på tre områder, hvor jeg mener, det er nødvendigt, at vi gør noget. Det første er manglen på regulering. Adskillige medlemmer har sagt dette allerede. Komplicerede nye produkter og i særdeleshed spredningen og securitisationen af risici er noget, som er et nøgleelement i denne krise. Det blev solgt til os som en perfekt metode til at undgå risiko på, men det er nu klart, at spredning også har betydet en spredning af risiko og af den usikkerhed, der nu findes alle vegne. Det andet element i forbindelse med regulering drejer sig om, at disse operationer stort set finder sted uden for det regulerede marked: salg uden for børsen og fra hedgefonde, som det allerede er blevet nævnt. Jeg mener virkelig, at vi må undersøge, hvor disse blinde pletter fører hen. Jeg ved, at hr. McCreevy ikke er enig, men jeg synes virkelig, det er på høje tid nu at se på muligheden for regulering - ikke at overreagere, ikke at gå i panik, men virkelig at foretage en seriøs undersøgelse. Det er det, Kommissionen bør gøre. Et andet element er manglen på oplysninger og gennemskuelighed. Det er også blevet nævnt af adskillige. Jeg vil også gerne nævne kreditvurderingsbureauerne og de regnskabsregler, som fru Berès også nævnte - spørgsmålet om en rimelig værdi. Det hænger sammen med det tredje, jeg vil sige, som drejer sig om manglen på koordinering og samarbejde. Det er et element, som vi nu har set i de aktioner, som Den Europæiske Centralbank har foretaget, hvorved den ganske vist skaffede likviditet, men ikke havde de fornødne informationer og fortsat ikke har midler til at straffe dem, der har forårsaget krisen. Der bør være en langt tættere forbindelse mellem Den Europæiske Centralbank og dens viden og de tilsynsførende. Et meget vigtigt element er samarbejde og styrkelse af tilsynet på europæisk niveau, som virkelig har tag på disse fænomener at the oven på markedet og disse nye fænomener. Jeg har adskillige gange nævnt, at vi har behov for tilsyn på europæisk plan. Folk siger så til mig, selv om de er enige, at man må vente på, at der opstår en krise, fordi det ikke i øjeblikket opleves som påtrængende. Jeg synes, at det nu er på høje tid, og krisen er der, så nu bør vi gøre noget."@da2
"Herr Präsident! Es gibt viel zu sagen über diese Finanzkrise, aber ich werde mich in den beiden Minuten meiner kurzen Redezeit auf drei Bereiche konzentrieren, in denen wir meiner Ansicht nach aktiv werden müssen. Der erste Bereich ist die mangelnde Regulierung. Einige Abgeordnete haben dies bereits angesprochen. Komplexe neue Produkte, und insbesondere die Diversifizierung und Verbriefung von Risiken, gehören zu den zentralen Elementen dieser Krise. Man hat uns weisgemacht, dies sei eine perfekte Methode, um Risiken loszuwerden, doch nun zeigt sich, dass die Diversifizierung auch eine Verbreitung der Risiken und der Unsicherheit bedeutet, die nun überall zu spüren ist. Der zweite Punkt im Zusammenhang mit der Regulierung ist, dass diese Geschäfte größtenteils außerhalb des regulierten Markts stattfinden: Es handelt sich um außerbörsliche Geschäfte und Hedge-Fonds, wie bereits erwähnt wurde. Ich halte es für sehr wichtig, dass wir untersuchen, wo diese Grauzonen liegen. Ich weiß, dass Herr McCreevy eine andere Meinung vertritt, aber ich glaube, dass es höchste Zeit ist, die Möglichkeiten einer Regulierung zu prüfen. Damit meine ich keine überzogene Regulierung und auch keine Panikreaktionen, sondern lediglich eine gründliche Untersuchung der Fakten. Zu diesem Schritt sollte sich die Kommission entschließen. Ein weiterer Punkt ist der Mangel an Information und Transparenz. Auch dazu haben sich einige Abgeordnete bereits geäußert. Weiter möchte ich auf die Ratingagenturen eingehen, ebenso wie auf die von Frau Berès angesprochenen Bilanzierungsregeln – die Bilanzierung zum beizulegenden Zeitwert. Dies steht im Zusammenhang mit meinem dritten Punkt, der mangelnden Koordinierung und Zusammenarbeit. Dieses Problem konnten wir bei den aktuellen Maßnahmen beobachten, die von der EZB getroffen wurden. Die EZB hat richtig gehandelt, als sie die Liquidität sichergestellt hat, aber sie hatte nicht die notwendigen Informationen und sie hat keine Instrumente, um die Verursacher der Krise zu belangen. Es sollte eine viel engere Verbindung zwischen der EZB mit ihrem Wissen und den Aufsichtsbehörden bestehen. Ein sehr wichtiger Aspekt ist die Zusammenarbeit und die Verbesserung und Stärkung der Aufsicht auf europäischer Ebene, die eine wirksame Kontrolle dieser Phänomene im oberen Marktsegment und dieser neuen Instrumente ermöglicht. Ich habe schon mehrfach darauf hingewiesen, dass wir eine solche Aufsicht auf europäischer Ebene brauchen. Immer, wenn ich dieses Thema anspreche, wird mir selbst von Befürwortern dieser Forderung entgegengehalten, dass man dies erst verwirklichen kann, wenn es zu einer Krise gekommen ist, weil ansonsten die Dringlichkeit eines solchen Schritts nicht vermittelt werden kann. Ich meine, dass es nun höchste Zeit ist, die Krise ist eingetreten und wir sollten endlich handeln."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, μπορούμε να πούμε πολλά για αυτήν τη χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά θα χρησιμοποιήσω τον σύντομο χρόνο των δύο λεπτών που μου αναλογούν προκειμένου να επικεντρωθώ σε τρία σημεία όπου φρονώ ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση. Το πρώτο είναι η έλλειψη ρύθμισης. Αρκετοί βουλευτές το έχουν ήδη αναφέρει αυτό. Τα σύνθετα νέα προϊόντα, και ιδιαίτερα η διαφοροποίηση και η τιτλοποίηση των κινδύνων, είναι κάτι που αποτελεί βασικό στοιχείο σε αυτήν την κρίση. Μας την παρουσιάσανε ως την τέλεια μέθοδο για την αποφυγή των κινδύνων, αλλά είναι τώρα σαφές ότι η διαφοροποίηση είχε επίσης ως αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό των κινδύνων και της ανασφάλειας που κυριαρχεί τώρα παντού. Το δεύτερο στοιχείο σχετικά με τη ρύθμιση είναι ότι αυτές οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως επί το πλείστον εκτός της ρυθμισμένης αγοράς: εξωχρηματιστηριακές δραστηριότητες και αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Πραγματικά φρονώ ότι πρέπει να ερευνήσουμε πού οδηγούν αυτά τα σκοτεινά σημεία. Γνωρίζω ότι ο κ. McCreevy δεν συμφωνεί, αλλά θεωρώ ότι είναι τώρα πράγματι καιρός να εξετάσουμε τις δυνατότητες ρύθμισης – να μην προβούμε σε υπερβολική ρύθμιση, να μην πανικοβληθούμε, αλλά να διεξαγάγουμε πραγματικά μια σοβαρή μελέτη. Αυτό πρέπει να πράξει η Επιτροπή. Άλλο ένα στοιχείο είναι η έλλειψη ενημέρωσης και διαφάνειας. Αυτό αναφέρθηκε επίσης από αρκετούς. Θέλω επιπλέον να αναφέρω τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και τους λογιστικούς κανόνες που ανέφερε επίσης η κ. Berès – το θέμα της εύλογης αξίας. Αυτό συνδέεται με την τρίτη παρατήρησή μου, η οποία αφορά την έλλειψη συντονισμού και συνεργασίας. Είναι ένα στοιχείο που διαπιστώνουμε τώρα στις δράσεις που έχει αναλάβει η ΕΚΤ, η οποία ορθώς παρείχε ρευστότητα, αλλά δεν είχε την πληροφόρηση και δεν διαθέτει τα μέσα για την επιβολή κυρώσεων σε όσους προκάλεσαν την κρίση. Θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ πιο στενή σχέση ανάμεσα στην ΕΚΤ και όσα γνωρίζει και τους επόπτες της. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η συνεργασία και η ενίσχυση και αύξηση της εποπτείας ευρωπαϊκού επιπέδου, η οποία κατανοεί πραγματικά αυτά τα φαινόμενα στην κορυφή της αγοράς και αυτά τα νέα φαινόμενα. Ανέφερα αρκετές φορές ότι χρειαζόμαστε μια τέτοια εποπτεία ευρωπαϊκού επιπέδου. Ο κόσμος μου λέει, ακόμη και αν συμφωνούν, ότι πρέπει να περιμένουμε να εμφανιστεί μια κρίση διότι η έννοια του επείγοντος δεν υπάρχει. Πιστεύω ότι είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή, και η κρίση υφίσταται, και έτσι πρέπει τώρα να δράσουμε."@el10
"Señor Presidente, hay mucho que decir sobre esta crisis financiera, pero utilizaré mis dos breves minutos para centrarme en tres aspectos en los que creo que debemos actuar. El primero es el de la falta de regulación. Algunos diputados ya lo han dicho. Un elemento fundamental de esta crisis es la existencia de productos nuevos y complejos y, sobre todo, la diversificación y titulización de los riesgos. Se nos vendió como un método perfecto para eliminar los riesgos, pero ahora está claro que la diversificación ha supuesto también una proliferación de los riesgos y de la inseguridad que ha llegado a todas partes. El segundo aspecto hace referencia a que estas operaciones tienen lugar, en su mayor parte, fuera del mercado regulado: actividades extrabursátiles y fondos de alto riesgo, como ya se ha mencionado aquí. Creo de verdad que tenemos que investigar hacia dónde nos están llevando estos puntos ciegos. Sé que el señor McCreevy no está de acuerdo, pero creo que ya es realmente hora de que analicemos las posibilidades de regulación; no para regular en exceso, no para que cunda el pánico, sino para hacer de verdad un estudio en serio. Eso es lo que debería hacer la Comisión. Otro elemento concierne a la falta de información y de transparencia. Algunos lo han mencionado. Quiero hacer referencia también a las agencias de calificación, y a las reglas contables que la señora Berès ha mencionado, la cuestión del valor razonable. Esto enlaza con el tercero aspecto que quiero comentar, que es de la falta de coordinación y cooperación. Se trata de un aspecto que hemos observado ahora en las medidas adoptadas por el BCE, que ha hecho bien en inyectar liquidez, pero que no tenía ni la información ni tiene las herramientas para castigar a los causantes de la crisis. Ha de haber una relación mucha más estrecha entre el BCE y sus conocimientos y las autoridades de supervisión. Son muy importantes la cooperación y el fortalecimiento y refuerzo de la supervisión a escala europea, que realmente controla estos fenómenos a la cabeza del mercado. He dicho ya en varias ocasiones que esa supervisión a escala europea es necesaria. Hay quien me responde, incluso estando de acuerdo conmigo, que hay que esperar a que se produzca una crisis, porque no hay sensación de urgencia. Creo que ahora es el momento oportuno y que la crisis está ahí, así que ahora es cuando debemos actuar."@es21
"Härra juhataja, selle finantskriisi kohta võib paljugi öelda, kuid kasutan mulle antud kahte lühikest minutit keskendumiseks kolmele valdkonnale, millega tuleb minu arvates tegeleda. Esimene neist on puudulik reguleerimine. Mitu parlamendiliiget on seda juba öelnud. Selles kriisis on üheks võtmeküsimuseks uued komplekssed tooted ja eriti nende riskide hajutamine ja kindlustamine. Seda müüdi meile täiuslikult riskivaba meetodina, kuid nüüdseks on selgunud, et hajutamine on samuti tähendanud riskide ja ebakindluse vohamist, mis valitseb nüüd kõikjal. Teine reguleerimist puudutav element on see, et enamasti toimuvad need tehingud väljaspool reguleeritud turgu: tegelemine börsil registreerimata väärtpaberitega ja riskifondidega, nagu siin on juba mainitud. Ma tõesti arvan, et peaksime uurima, kuhu need hämarad kohad viivad. Ma tean, et hr McCreevy ei ole nõus, kuid ma arvan, et nüüd on tõesti viimane aeg otsida võimalusi regulatsiooniks, mitte üleregulatsiooniks, mitte paanika külvamiseks, vaid tõesti teostada tõsine uurimus. See on asi, mida komisjon peaks tegema. Veel üks koostisosa on puudulik informatsioon ja läbipaistvus. Ka seda on mitmed inimesed maininud. Mina soovin samuti nimetada reitinguagentuure ja nende hindamiskriteeriumeid, mida proua Berès samuti mainis, nimelt õiglase väärtuse probleem. See seondub minu kolmanda punktiga, milleks on puudulik kooskõlastustegevus ja koostöö. Seda elementi oleme nüüd näinud Euroopa Keskpanga poolt ettevõetud tegevustes, mis õigesti tagasid likviidsuse, kuid pangal ei olnud informatsiooni ja ei ole vahendeid nende karistamiseks, kes kriisi esile kutsusid. Euroopa Keskpanga, selle käsutuses oleva teadmuse ja järelevalve vahel peaks olema oluliselt tugevam seos. Väga tähtis element on koostöö ja Euroopa tasandil järelevalve tugevdamine ja taaskehtestamine, mis tõeliselt haaraksid turu tipus toimuvaid nähtuseid ja kõiki neid uusi nähtuseid. Olen korduvalt nimetanud vajadust sellise Euroopa tasandil toimiva järelevalve osas. Siis inimesed ütlevad mulle, isegi kui nad on sellega nõus, et tuleb oodata kriisi ilmnemist, sest nad ei taju asja kiireloomulisust. Ma mõtlen, et nüüd on viimane aeg, kriis on kohal, seega peaksime tegutsema."@et5
"Arvoisa puhemies, minulla olisi paljonkin sanottavaa tästä rahoituskriisistä, mutta aion käyttää lyhyen kaksiminuuttisen puheaikani kolmeen kysymykseen, joiden osalta meidän olisi mielestäni ryhdyttävä toimiin. Ensimmäinen koskee sääntelyn puutetta, jonka moni jäsen on jo maininnut. Monimutkaiset uudet tuotteet ja etenkin riskien monipuolistaminen ja arvopaperistaminen ovat tämän kriisin avaintekijöitä. Tämä myytiin meille täydellisenä keinona päästä eroon riskeistä, mutta nyt on käynyt selväksi, että riskien monipuolistaminen tarkoitti myös kaikkialle nyt levinneiden riskien ja epävarmuuden lisääntymistä. Toinen sääntelyn näkökohta on se, että kyseiset operaatiot tapahtuvat usein säänneltyjen markkinoiden ulkopuolella ”tiskin yli” ja riskirahastojen kautta, kuten täällä on jo aiemmin todettu. Minusta meidän pitäisi todellakin tutkia, mihin nämä sokeat pisteet johtavat. Tiedän, ettei komission jäsen McCreevy ole samaa mieltä, mutta minusta on korkea aika pohtia sääntelyn mahdollisuuksia. Ylisääntelyyn tai paniikkiin ei ole aihetta, vaan kunnolliseen tutkimukseen, joka komission olisi teetettävä. Toinen kysymys koskee tiedotuksen ja avoimuuden puutetta. Myös tämän moni jäsen on ottanut esiin. Minäkin haluan mainita riskiluokituslaitokset sekä Pervenche Berèsin mainitsemat tilinpitosäännöt käypää arvoa koskevan kysymyksen yhteydessä. Tämä liittyy kolmanteen kysymykseen eli koordinaation ja yhteistyön puutteeseen, jonka olemme voineet huomata EKP:n toiminnassa. EKP teki aivan oikein korjatessaan likviditeettiongelman, mutta sillä ei ollut tietoja, eikä sillä ole nyt välineitä kriisin aiheuttajien rankaisemiseksi. EKP:n ja sen saamien tietojen sekä valvojien välillä olisi oltava nykyistä paljon tiiviimpi yhteys. Yhteistyö ja EU:n tason valvonnan vahvistaminen ja lujittaminen ovat tärkeitä tekijöitä, joilla on markkinoiden yläpäässä suuri merkitys näiden uusien ilmiöiden kannalta. Olen sanonut useaan otteeseen, että tarvitsemme EU:n tason valvontaa. Tähän ihmiset ovat sanoneet – vaikka he olisivat samaa mieltä kanssani – että ensin täytyy tulla kriisi, sillä vielä ei tunnu siltä, että asialla olisi kiire. Minun mielestäni nyt on korkea aika toimia, kun kriisikin on olemassa."@fi7
"(EN) Monsieur le Président, il y a beaucoup à dire concernant cette crise financière, mais je vais utiliser mes deux petites minutes pour me concentrer sur les trois points qui, à mon sens, méritent changement. Le premier, c’est le manque de règlement. Un certain nombre de membres l’ont déjà indiqué. De nouveaux produits complexes, et en particulier la diversification et la sécurisation des risques, est quelque chose qui représente un élément clé au sein de cette crise. Nous y avons cru comme étant la méthode parfaite pour en finir avec les risques, mais il est clair, maintenant, que la diversification a aussi été synonyme de prolifération des risques et de l’insécurité qui règne maintenant partout. Le deuxième point relatif au règlement est que, ces opérations se réalisent, dans une large mesure, en dehors du marché réglementé: des activités non contrôlées et des fonds d’investissement spéculatifs comme il a déjà été mentionné. Je crois sincèrement que nous devons étudier où nous mènent ces tâches aveugles. Je sais que Monsieur McCreevy n’est pas de mon avis, mais je pense qu’il est vraiment grand temps d’envisager des possibilités en matière de règlement – sans réglementer à outrance, sans paniquer, mais simplement en menant une étude sérieuse. C’est ce que la Commission devrait faire. Un autre point concerne le manque d’information et de transparence. Cela a également été mentionné par plusieurs personnes. Je veux également parler des agences de notation et des règles comptables comme l’a fait Monsieur Berès – la notion de la juste valeur. Ceci a un rapport avec mon troisième point, qui est le manque de coordination et de coopération. C’est un aspect que nous avons vu dans les mesures actuelles qui ont été prises par la BCE, apportant à juste titre la liquidité, mais sans avoir accès à l’information et sans disposer des outils pour punir les responsables de la crise. Il devrait y avoir un lien plus étroit entre la BCE et son savoir, et les contrôleurs. La coopération est primordiale ainsi que la consolidation et le renforcement du contrôle au niveau européen, qui vraiment, a une prise directe sur ces phénomènes au sommet du marché et sur ces nouveaux phénomènes. J’ai indiqué à plusieurs reprises que nous avons besoin d’un contrôle au niveau européen. Les gens me disent, même lorsqu’ils sont d’accord, que vous devez attendre qu’une crise survienne car la notion d’urgence ne se fait pas sentir. Je pense que maintenant, il est grand temps, la crise est là et nous devons agir."@fr8
"Elnök úr! Sokat lehet beszélni erről a pénzügyi válságról, de két rövid percemet arra használom, hogy három olyan területre összpontosítsak, ahol szerintem intézkednünk kell. Az első a szabályozás hiánya. Ezt már jó néhány képviselő említette. Az összetett új termékek és különösen a kockázatok diverzifikálása és értékpapírosítása olyasvalami, ami e válság kulcsfontosságú elemét képezi. Ezt úgy adták be nekünk, mint ami tökéletes módszer arra, hogy megszabaduljunk a kockázatoktól, de most egyértelmű, hogy a diverzifikáció a kockázatok és a mostanra már mindenütt jelenlévő bizonytalanság elburjánzását is jelentette. A szabályozással kapcsolatos második elem az, hogy ezekre a műveletekre jobbára a szabályozott piacon kívül kerül sor: a tőzsdén kívüli tevékenységek és fedezeti alapok keretében, amint azt korábban már említették. Tényleg azt gondolom, hogy ki kell vizsgálnunk, hogy ezek a vakfoltok hová vezetnek. Tudom, hogy McCreevy úr nem ért egyet, de úgy vélem, épp itt az ideje megvizsgálni a szabályozás lehetőségeit – persze nem agyonszabályozni, nem bepánikolni, hanem egy komoly tanulmányt elvégezni. Ezt kellene tennie a Bizottságnak. Egy másik elem az információ és az átláthatóság hiánya. Ezt is már jó páran említették. Szeretném megemlíteni a minősítő intézeteket is, valamint a számviteli szabályokat is, amelyeket Berès asszony szintén felhozott, a tisztességes érték kérdését. Ez harmadik témámhoz is kapcsolódik, ami a koordináció és az együttműködés hiánya. Ez olyan elem, amit már láttunk az EKB által megtett intézkedésekben, amely ugyan helyesen biztosított likviditást, de amely nem rendelkezik információkkal és a válságot okozók megbüntetésére alkalmas eszközökkel. Sokkal szorosabb kapocsnak kellene lennie az EKB és ismeretei, valamint a felügyelők között. Igen lényeges elem az együttműködés és az európai szintű felügyelet megerősítése, amely már a piac tetején elcsípi ezeket az új jelenségeket. Többször említettem, hogy ilyen jellegű európai szintű felügyeletre van szükségünk. Az emberek – még ha egyet is értenek – azt mondják, hogy ki kell várnom egy válságot, mert a dolog amúgy nem sürgős. Szerintem épp itt van ennek az ideje, a válság is megvan, úgyhogy cselekednünk kell."@hu11
"Signor Presidente, vi sono molte cose da dire su questa crisi finanziaria, ma utilizzerò i due minuti a mia disposizione per soffermarmi su tre ambiti dove a mio avviso dobbiamo agire. Il primo riguarda la mancanza di regolamentazione. Diversi deputati vi hanno già accennato. La comparsa di nuovi prodotti complessi, e in particolare la diversificazione e la cartolarizzazione dei rischi rappresentano un elemento chiave in questa crisi. Ci sono stati presentati come un metodo perfetto per liberarci dei rischi, ma adesso è chiaro che la diversificazione ha anche portato ad una proliferazione del rischio nonché dell’incertezza che adesso regna sovrana. Il secondo elemento relativo alla regolamentazione si riscontra in gran parte al di fuori del mercato regolamentato: le attività fuori borsa e gli come è già stato menzionato in precedenza. Penso proprio che dobbiamo chiarire dove portino questi punti oscuri. So che il Commissario McCreevy non è d’accordo, ma sono convinto che sia veramente giunta l’ora di valutare la possibilità di regolamentare, il che non vuol dire un eccesso di regolamentazione, il lasciarsi andare al panico, bensì condurre uno studio serio. E’ questo che dovrebbe fare la Commissione. Un altro elemento è la carenza di informazioni e di trasparenza. Ciò è anche stato menzionato da molti. Vorrei accennare anche alle agenzie di e delle regole in materia di contabilità a cui ha fatto riferimento l’onorevole Berès – la questione del valore equo. Ciò si riallaccia al mio terzo punto, che riguarda la mancanza di coordinamento e cooperazione. Si tratta di un elemento che abbiamo visto nelle azioni che sono state intraprese dalla BCE, la quale ha giustamente fornito liquidità ma non ha ottenuto le informazioni né ha gli strumenti necessari per punire quanti hanno provocato la crisi. Deve sussistere un legame molto più stretto fra la BCE e le conoscenze in suo possesso da una parte e gli organi di controllo dall’altra. Un elemento molto importante riguarda la cooperazione e il consolidamento del controllo a livello europeo, un controllo che abbia ben chiaro il dipanarsi di tali fenomeni all’apice del mercato, nonché dei nuovi fenomeni di cui sopra. Ho affermato diverse volte che abbiamo bisogno di un controllo a livello europeo di questo genere. La gente poi, anche se è d’accordo, mi dice che bisogna sempre aspettare l’avvento di una crisi, perché non ci si rende conto dell’urgenza del problema. Ritengo che sia giunta l’ora di agire, perché la crisi è già in corso."@it12
"Pone Pirmininke, galima daug ką pasakyti apie šią finansų krizę, tačiau per man skirtas dvi trumpas minutes pagrindinį dėmesį skirsiu trims sritims, kuriose mano nuomone turėtume imtis veiksmų. Pirmoji – reguliavimo trūkumas. Apie tai jau kalbėjo keletas Parlamentarų. Sudėtingi nauji produktai, ypač rizikos diversifikavimas ir paskolų pavertimas investicijomis, yra šios krizės pagrindiniai elementai. Šie produktai mums buvo parduodami kaip nepriekaištingas metodas apsisaugoti nuo rizikos, tačiau dabar aišku, kad diversifikacija taip pat reiškė rizikos ir netikrumo, kuris dabar jau visur išplitęs, dauginimąsi. Antrasis su reguliavimu susijęs elementas yra tas, kad šios operacijos daugiausiai vyksta už reguliuojamos rinkos ribų: kaip jau buvo minėta anksčiau, per tiesioginius sandorius ir rizikos draudimo fondus. Esu tirtai įsitikinęs, kad turime išsiaiškinti, kur veda šios juodosios skylės. Žinai, kad ponas McCreevy nesutinka su šia nuomone, bet manau, kad yra pats laikas ieškoti reguliavimo galimybių; nereikia panikuoti – kalbu ne apie per didelį reguliavimą, o apie reguliavimą, kuris būtinas rimtais studijai atlikti. Štai ką turi padaryti Komisija. Kitas elementas – informacijos ir skaidrumo trūkumas. Jį taip pat jau minėjo keletas kalbėjusiųjų. Noriu paminėti reitingų agentūras, taip pat apskaitos taisykles, kurias taip pat minėjo ponia Berès – teisingos vertės klausimą. Tai susiję su mano trečiuoju elementu, t. y. koordinavimo ir bendradarbiavimo trūkumu. Šį elementą mes dabar jau matome ECB veiksmuose: ECB teisingai pasielgė, suteikęs likvidumo, tačiau jis neturėjo informacijos ir neturi įrankių nubausti tuos, kurie sukėlė šią krizę. Turėtų būti daug artimesnis ECB ir jo žinių ryšys su prižiūrėtojais. Labai svarbus elementas yra bendradarbiavimas ir europinio lygmens priežiūros stiprinimas ir griežtinimas, nes būtent ji geriausiai supranta šiuos rinkos viršuje vykstančius reiškinius bei šiuos naujus reiškinius. Jau keletą kartų minėjau, kad mums reikalinga europinio lygmens priežiūra. Net ir sutikdami su mano nuomone, žmonės man sako, kad reikia palaukti, kol ištiks krizė, nes nėra tikro aktualumo pojūčio. Manau, dabar yra pats laikas, krizė jau iškilo todėl turime veikti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, nav nekā daudz, ko teikt par šo finanšu krīzi, taču es savas īsās divas minūtes izmantošu, lai koncentrētos uz trim jomām, kurās, manuprāt, ir nepieciešama kāda rīcība. Pirmā ir likumdošanas trūkums. Vairāki deputāti to jau ir teikuši. Kompleksi jauni produkti un it īpaši risku dažādošana un nodrošināšana ir šīs krīzes galvenie elementi. Tā mums tika pārdota kā perfekta metode, kā tikt vaļā no riskiem, taču tagad ir skaidrs, ka dažādošana nozīmēja arī risku un nedrošības vairošanos, kas tagad notiek visur. Otrs elements attiecībā uz likumdošanu ir tas, ka šīs operācijas lielā mērā notiek ārpus likumdošanas regulētā tirgus: kā jau minēts, tie ir skaidras naudas darījumi kasēs un nodrošinājuma fondi. Es patiesi domāju, ka mums ir jāizpēta, uz kurieni ved šie nezināmie elementi. Es zinu, ka tam nepiekrīt, bet es domāju, ka pašlaik patiesi ir pēdējais laiks apsvērt likumdošanas iespējas – neradīt pārāk lielu regulāciju, necelt paniku, bet tiešām veikt nopietnu pētījumu. Tas ir tas, kas Komisijai būtu jādara. Vēl viens elements ir informācijas un atklātības trūkums. Arī to vairāki cilvēki jau ir minējuši. Es vēlētos minēt arī kredītreitinga aģentūras un grāmatvedības noteikumus, kurus minēja arī godīgi noteiktas vērtības jautājumu. Tas ir saistīts ar trešo lietu, ko vēlos minēt – ar koordinācijas un sadarbības trūkumu. Tas ir elements, ko mēs tagad redzējām aktivitātēs, ko veica ECB, kas atbilstoši pārbaudīja likviditāti, taču tai nebija informācijas un tai nav nepieciešamo instrumentu, lai sodīto tos, kas izraisīja krīzi. Starp ECB un tās zināšanām un pārraudzītājiem ir jābūt daudz ciešākai saiknei. Ļoti būtisks elements ir sadarbība un Eiropas līmeņa pārraudzības stiprināšana un palielināšana, kam tiešām ir kontrole pār šīm jaunajām parādībām tirgū. Es vairākas reizes esmu minējusi, ka mums ir nepieciešama šāda Eiropas līmeņa pārraudzība. Cilvēki, pat ja viņi tam piekrīt, man tad saka, ka ir jāsagaida krīze, jo citādi nav nekādas steidzamības. Domāju, ka tagad ir pēdējais laiks, un krīze ir, tādēļ tagad mums vajadzētu rīkoties."@lv13
"Mr President, there is a lot to say about this financial crisis, but I will use my two short minutes to focus on three areas where I think we need to take action. The first is the lack of regulation. Several members have said this already. Complex new products, and particularly the diversification and securitisation of risks, is something which is a key element in this crisis. It was sold to us as a perfect method to get rid of risks, but it is now clear that diversification has also meant a proliferation of risks and of the insecurity that is now everywhere. The second element concerning regulation is that these operations largely take place outside the regulated market: over-the-counter activities and hedge funds, as has been mentioned already. I really think that we have to investigate where these blind spots are leading. I know Mr McCreevy does not agree, but I think it is really high time now to look into possibilities of regulation – not to over-regulate, not to panic, but really to conduct a serious study. That is what the Commission should do. Another element is the lack of information and transparency. This has also been mentioned by several people. I want to mention the ratings agencies as well, and the accounting rules which Mrs Berès also mentioned – the fair value issue. This is linked to my third point, which is the lack of coordination and cooperation. That is an element which we have seen now in the actions that have been undertaken by the ECB, which correctly provided liquidity but did not have the information and does not have the tools to punish those who caused the crisis. There should be a much closer link between the ECB and its knowledge and the supervisors. A very important element is cooperation and the strengthening and reinforcing of European-level supervision, which really has a grip on these phenomena at the top of the market and these new phenomena. I have mentioned several times that we need such European-level supervision. People then tell me, even if they agree, that you have to wait for a crisis to appear because the sense of urgency is not there. I think now it is high time, and the crisis is there, so now we should act."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, er is veel te zeggen over deze financiële crisis, maar ik wil mijn krappe twee minuten gebruiken om in te gaan op drie gebieden waarop we volgens mij maatregelen dienen te treffen. De eerste is een gebrek aan regelgeving. Verscheidene leden hebben dit al gezegd. Complexe nieuwe producten en in het bijzonder diversificatie en securitisatie van risico’s, vormen een belangrijk aspect van deze crisis. Het werd aan ons verkocht als een ideale methode om risico’s te elimineren, maar nu is het duidelijk dat diversificatie ook een algemene verbreiding van risico’s inhoudt en heeft geleid tot de onzekerheid die nu overal is. Het tweede element met betrekking tot regelgeving is dat deze transacties grotendeels buiten de gereguleerde markt plaatsvinden. Transacties buiten de beurs om en hedgefondsen, zoals ze reeds zijn genoemd. Ik geloof echt dat we moeten onderzoeken waar deze onverkende fenomenen toe leiden. Ik weet dat de heer McCreevy het er niet mee eens is, maar ik geloof dat het nu de hoogste tijd is om de mogelijkheden tot regelgeving te onderzoeken – niet om overmatig te reguleren, niet om in paniek te raken, maar om werkelijk een serieus onderzoek te verrichten. Dat is wat de Commissie zou moeten doen. Een ander aspect is het gebrek aan informatie en transparantie. Dit is al door verschillende mensen naar voren gebracht. Ik wil ook de ratingbureaus noemen en de boekhoudregels die mevrouw Berès al noemde – het vraagstuk van de waarde in het economisch verkeer. Dit houdt verband met mijn derde punt: het gebrek aan coördinatie en samenwerking. Dit aspect hebben we nu gezien bij de maatregelen die de ECB heeft genomen. Er werd op correcte wijze liquiditeit geboden, maar er was geen informatie beschikbaar en er waren geen instrumenten om degenen te straffen die de crisis veroorzaakten. Er dient een veel sterkere band te zijn tussen de ECB met haar kennis en de toezichthouders. Een zeer belangrijk aspect is de samenwerking en de versterking van het toezicht op Europees niveau waardoor er een werkelijke grip komt op deze verschijnselen aan de bovenkant van de markt en op deze nieuwe fenomenen. Ik heb al verschillende keren gesteld dat we een dergelijk toezicht op Europees niveau nodig hebben. Mensen vertellen me, zelfs als ze het er mee eens zijn, dat we eerst moeten wachten op een crisis, omdat er nu geen gevoel van urgentie is. Ik denk dat het nu de hoogste tijd is: de crisis is er, dus moeten we nu maatregelen treffen."@nl3
"Panie przewodniczący! Dużo można mówić o tym kryzysie finansowym, ale wykorzystam przysługujące mi zaledwie dwie minuty, by skoncentrować się na trzech dziedzinach, gdzie moim zdaniem musimy zacząć działać. Po pierwsze – brak uregulowań. Kilku posłów już o tym mówiło. Skomplikowane nowe produkty, a w szczególności dywersyfikacja i zabezpieczenie ryzyka, to kluczowe elementy tego kryzysu. Przedstawiano nam je jako doskonałą metodę pozbycia się ryzyka, ale teraz jasne jest, że dywersyfikacja oznaczała także rozprzestrzenianie ryzyka i panującego obecnie braku bezpieczeństwa. Drugą kwestią w związku z uregulowaniami jest to, że działania te zazwyczaj odbywają się poza rynkiem regulowanym: w postaci działań pozagiełdowych i wspomnianych już funduszy hedgingowych. Naprawdę uważam, że musimy przyjrzeć się temu, dokąd prowadzą te białe plamy. Wiem, że pan komisarz McCreevy nie zgodzi się ze mną, ale uważam, że naprawdę najwyższy czas, byśmy przyjrzeli się możliwościom uregulowań – aby nie przesadzić z uregulowaniami, nie panikować, ale rzeczywiście przeprowadzić poważną analizę. To właśnie powinna zrobić Komisja. Kolejny element to brak informacji i przejrzystości. To też zostało już kilkakrotnie wspomniane. Chcę również odnieść się do agencji ratingowych oraz zasad księgowania, o których mówiła pani posłanka Berès – kwestii godziwej wartości. Wiąże się to z moim trzecim punktem, czyli brakiem koordynacji i współpracy. To kwestia , z którą mieliśmy teraz do czynienia w związku z działaniami podjętymi przez EBC, który słusznie zapewnił płynność, ale nie posiadał informacji ani narzędzi niezbędnych do ukarania odpowiedzialnych za ten kryzys. Powinien istnieć znacznie bliższy związek między EBC oraz jego wiedzą a organami nadzorczymi. Bardzo ważna jest współpraca oraz wspieranie i umacnianie nadzoru na szczeblu europejskim, nadzoru rzeczywiście obejmującego te zjawiska w górnych warstwach ryku, jak i nowe zjawiska. Kilkakrotnie mówiłam, że potrzebujemy takiego nadzoru na szczeblu europejskim. Wtedy słyszę od innych, nawet jeśli się ze mną zgadzają, że musimy poczekać, aż kryzys się pojawi, ponieważ nie istnieje teraz pilna potrzeba. Uważam, że teraz jest najwyższy czas, mamy już do czynienia z kryzysem, więc powinniśmy działać."@pl16
"Senhor Presidente, há muito a dizer sobre esta crise financeira, mas usarei os meus dois minutos para me concentrar em três áreas relativamente às quais, na minha opinião, se impõem medidas. A primeira prende-se com a falta de regulamentação. Vários deputados já disseram isto. A complexidade dos novos produtos e, em especial, a diversificação e a titularização de riscos são um elemento chave desta crise. Tudo isto nos foi apresentado como um método perfeito para nos livrarmos dos riscos, mas ficou agora claro que a diversificação também significou uma proliferação dos riscos e da incerteza que hoje se vive em todo o lado. O segundo elemento, que diz respeito à regulamentação, prende-se com o facto de estas operações terem lugar, maioritariamente, fora do mercado regulamentado: actividades do mercado de balcão e fundos de investimento especulativo, como já foi aqui mencionado. Na verdade, é preciso investigar até onde nos conduzem estas incertezas. Sei que o Senhor Comissário McCreevy não concorda, mas penso que é tempo de analisar as possibilidades de regulamentação – não sobrerregulamentar, não entrar em pânico, mas fazer de facto um estudo sério. Essa é a tarefa que cabe à Comissão. Uma outra questão é a falta de informação e transparência. Esta também foi uma questão mencionada por várias pessoas. Quero também aludir às agências de notação de risco de crédito, bem como às normas contabilísticas, igualmente mencionadas pela senhora deputada Berès – a questão do justo valor. Este ponto está associado à minha terceira questão, a saber, a falta de coordenação e cooperação. Este é um elemento que está presente actualmente nas medidas tomadas pelo BCE, que felizmente forneceu liquidez, mas sem dispor de informação e sem ter ainda instrumentos susceptíveis de penalizar aqueles que provocaram a crise. Deverá existir uma relação muito mais estreita entre o BCE e o seu conhecimento e os supervisores. Um elemento extremamente importante é a cooperação, bem como a consolidação e reforço da supervisão a nível europeu, uma supervisão que conheça efectivamente estes fenómenos no topo de mercado e estes novos fenómenos. Disse várias vezes que precisamos dessa supervisão a nível europeu. As pessoas respondem-me, mesmo que concordem, que temos de esperar o aparecimento de uma crise, na medida em que o sentido de urgência não existe. Creio que agora já é tempo, a crise está aí, e portanto cumpre-nos actuar."@pt17
"Mr President, there is a lot to say about this financial crisis, but I will use my two short minutes to focus on three areas where I think we need to take action. The first is the lack of regulation. Several members have said this already. Complex new products, and particularly the diversification and securitisation of risks, is something which is a key element in this crisis. It was sold to us as a perfect method to get rid of risks, but it is now clear that diversification has also meant a proliferation of risks and of the insecurity that is now everywhere. The second element concerning regulation is that these operations largely take place outside the regulated market: over-the-counter activities and hedge funds, as has been mentioned already. I really think that we have to investigate where these blind spots are leading. I know Mr McCreevy does not agree, but I think it is really high time now to look into possibilities of regulation – not to over-regulate, not to panic, but really to conduct a serious study. That is what the Commission should do. Another element is the lack of information and transparency. This has also been mentioned by several people. I want to mention the ratings agencies as well, and the accounting rules which Mrs Berès also mentioned – the fair value issue. This is linked to my third point, which is the lack of coordination and cooperation. That is an element which we have seen now in the actions that have been undertaken by the ECB, which correctly provided liquidity but did not have the information and does not have the tools to punish those who caused the crisis. There should be a much closer link between the ECB and its knowledge and the supervisors. A very important element is cooperation and the strengthening and reinforcing of European-level supervision, which really has a grip on these phenomena at the top of the market and these new phenomena. I have mentioned several times that we need such European-level supervision. People then tell me, even if they agree, that you have to wait for a crisis to appear because the sense of urgency is not there. I think now it is high time, and the crisis is there, so now we should act."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, o tejto finančnej kríze môžeme hovoriť a hovoriť, ale svoje krátke dve minúty zameriam na tri oblasti, v ktorých podľa mňa treba konať. Prvou je nedostatok kontroly. Niektorí poslanci už o tom hovorili. Zložité nové produkty a najmä diverzifikácia a sekuritizácia rizík sú v tejto kríze kľúčovým prvkom. Kúpili sme dokonalú metódu, ktorou sme sa mali zbaviť rizík, ale je jasné, že diverzifikácia znamená aj rozmnožovanie rizík a neistoty, ktoré sú teraz všade. Druhý prvok týkajúci sa kontroly je, že tieto operácie sa väčšinou odohrávajú mimo regulovaného trhu: obchod s cennými papiermi realizovaný mimo burzy a rizikové fondy sme už spomínali. Skutočne si myslím, že musíme preskúmať, kam vedú tieto slabiny. Viem, že pán McCreevy nesúhlasí s tým, že je naozaj najvyšší čas preskúmať možnosti regulácie – nepreregulovať, nepanikáriť, ale skutočne vypracovať serióznu štúdiu. Tým by sa mala zaoberať Komisia. Ďalším prvkom je nedostatok informácií a transparentnosti. O tom už tiež niekoľkí rozprávali. Chcem spomenúť aj hodnotiace agentúry a účtovné pravidlá, ktoré okrem iného spomenula pani Berèsová – otázka tržnej hodnoty. S tým súvisí tretí bod, ktorým je nedostatok koordinácie a spolupráce. To je niečo, čo sme teraz mohli sledovať pri krokoch, ktoré podnikla Európska centrálna banka (ECB), ktorá správne zaistila likviditu, ale nemala k dispozícii informácie ani nástroje na potrestanie vinníkov krízy. Malo by existovať oveľa užšie prepojenie medzi ECB, jej znalosťami a poradcami. Veľmi dôležitým prvkom je spolupráca a posilnenie a zaistenie kontroly na európskej úrovni, ktorá má skutočne v rukách javy na vrchole trhu a tieto nové javy. Niekoľkokrát som spomenula potrebu takejto kontroly na európskej úrovni. Ľudia mi potom hovoria, aj keď súhlasia, že je treba počkať na krízu, pretože inak nie je prítomný zmysel pre nutnosť. Myslím, že teraz je najvyšší čas, kríza je tu, a tak by sme mali konať teraz."@sk19
"Gospod predsednik, veliko bi lahko povedala o tej finančni krizi, vendar se bom v svojih dveh minutah raje osredotočila na tri področja, na katerih menim, da je treba ukrepati. Prvič, pomanjkanje pravne ureditve. To je izpostavilo že več poslancev. Zapleteni novi produkti ter zlasti diverzifikacija in listninjenje tveganj so ključni deli te krize. Diverzifikacija nam je bila predstavljena kot popolna metoda za odpravo tveganj, zdaj pa je jasno, da je pomenila tudi povečanje tveganj in negotovosti, ki je zdaj povsod. Drugi element v zvezi s pravno ureditvijo je, da se te dejavnosti večinoma odvijajo zunaj reguliranega trga: dejavnosti, s katerimi se posluje na prostem trgu, in tvegani skladi, kot je bilo že omenjeno. Resnično menim, da moramo preveriti, kam vodijo te mrtve točke. Vem, da se gospod McCreevy ne strinja, vendar mislim, da je zdaj skrajni čas, da pregledamo možnosti pravne ureditve, pri čemer si ne želim pretirane ureditve ali panike, ampak izvršitev resne študije. To bi morala narediti Komisija. Drugi element je pomanjkanje informacij in preglednosti. To je prav tako izpostavilo več ljudi. Rada bi izpostavila tudi bonitetne agencije in računovodska pravila, ki jih je omenila tudi gospa Berčs, in sicer vprašanje o pošteni vrednosti. To je povezano z mojo tretjo točko, tj. pomanjkanje usklajevanja in sodelovanja. To je element, ki je bil del ukrepov Evropske centralne banke, ki je ustrezno zagotovila likvidnost, ni pa imela informacij in nima sredstev za kaznovanje tistih, ki so povzročili krizo. Vzpostavljena bi morala biti tesnejša povezava med Evropsko centralno banko, njenim znanjem in nadzorniki. Zelo pomemben element je sodelovanje ter krepitev in spodbujanje nadziranja na evropski ravni, pri čemer se razumejo ti pojavi na vrhu trga in ti novi pojavi. Večkrat sem omenila, da potrebujemo nadzor na evropski ravni. Tudi ljudje, ki se s tem strinjajo, mi povedo, da je treba počakati na krizo, ker zdaj ni občutka nujnosti. Mislim da je zdaj skrajni čas, kriza pa je tudi tu, zato moramo ukrepati."@sl20
"Herr talman! Det finns mycket att säga om den här finanskrisen, men jag ska använda mina två korta minuter till att koncentrera mig på de tre punkter där jag tror att vi måste agera. Den första är bristen på reglering. Många ledamöter har redan påpekat detta. Komplicerade nya produkter, och framför allt diversifiering och säkring av risker, är något som är centralt i denna kris. Det såldes till oss som en perfekt metod för att bli av med riskerna, men det står nu klart att diversifiering också innebär spridning av risker och den osäkerhet som numera finns överallt. Den andra frågan som rör reglering är att dessa förfaranden i stor utsträckningen äger rum utanför den reglerade marknaden: OTC-verksamhet och hedgefonder, vilket tidigare nämnts. Jag tror faktiskt att vi måste undersöka vart dessa blinda punkter leder till. Jag vet att Charlie McCreevy inte håller med, men jag tror att det verkligen är hög tid nu att se över möjligheterna till reglering – inte för att överreglera i panik, utan för att undersöka saken grundligt. Det är vad kommissionen borde göra. Ett annat problem är bristen på information och öppenhet. Det har också framhållits av många andra. Jag vill dessutom ta upp kreditvärderingsinstituten och de redovisningsregler som Pervenche Berès också nämnde – frågan om rättvis värdering. Detta är kopplat till min tredje punkt som är bristen på samordning och samarbete. Det är något som vi sett i de åtgärder som ECB nu vidtagit. ECB:s åtgärder ledde mycket riktigt till ökad likviditet, men ECB hade inte tillgång till information och saknade redskap för att straffa dem som orsakade krisen. Det borde finnas en mycket närmare koppling mellan ECB och dess kunskaper och tillsynsmyndigheterna. En mycket viktig del är samarbete och förbättring och förstärkning av tillsynsmyndigheterna på EU-nivå, som är dem som verkligen har inblick i dessa nya företeelser i högst upp på marknaden. Jag har flera gånger nämnt att vi behöver en sådan tillsyn på EU-nivå. Sedan kan folk säga mig, även om de instämmer, att man måste vänta tills en kris dyker upp eftersom känslan av ett akut läge ännu inte finns. Jag tror att det nu är hög tid, och krisen är här så det är nu vi bör agera."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Ieke van den Burg (PSE ). −"1

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph