Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-195"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.21.3-195"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Paldies priekšsēdētājam! Pašreizējā finanšu nestabilitāte nevarēja būt pārsteigums, bet, tai parādoties, visi piedzīvoja šoku. Augošo pieprasījumu pēc likviditātes noteica nedrošie nekustamā īpašuma un patēriņa aizņēmumi. Korekcijas tirgū notiek tāpēc, ka nauda ilgu laiku bijusi pārāk lēta, kas erodējis investīciju izvērtēšanas standartus. Neticība tirgū sodījusi pat pievilcīgus aktīvus, kuriem nevajadzētu būt pakļautiem cenas pazemināšanas korekcijai. Kārtējo reizi varam pārliecināties, ka viegli pieejama lēta nauda nerada stabilu izaugsmi. Stabilas izaugsmes pamatā ir proaktīvas sistēmu reformas, efektīvas investīcijas, brīvāk un pārredzamāk funkcionējošs tirgus. Šobrīd galvenās bažas ir par to, lai likviditātes krīze nepārvērstos maksātnespējas krīzē. Sākusies kā likviditātes krīze, nestabilitāte var deģenerēties par maksātnespējas krīzi, jo tirgus dalībnieki, pārliecinājušies par savu nepietiekamo informētību, būs negribīgi aizdot viens otram. Nekustamā īpašuma krīze var radīt nopietnus sarežģījumus vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs, ne tikai ASV. Investori un noguldītāji neatgūs ticību finanšu tirgum, līdz viņi nebūs droši par to, ka vērtējumi ir atbilstoši. Tas nozīmē, ka var pieaugt riska prēmijas, kā rezultātā firmas un mājsaimniecības samazinās patēriņu. Tas varētu samazināt vai atsevišķos gadījumos pat apstādināt investīciju dinamiku. Eiropas fiskālās un monetārās politikas veidotājiem jābūt tam gataviem. Lielākā atbildība situācijas stabilizēšanā gulsies uz fiskālās politikas veidotāju pleciem. Monetārās politikas jomā varam sagaidīt zemākas finansēšanas likmes, pēc kā tā ilgojas daudzi Eiropas politiķi. Tajā pašā laikā tirgū nedrīkst tikt radīta maldinoša pārliecība, ka tiks glābtas riskantas investīcijas. Gan aizdevumu likmēm, gan ķīlu prasībām jāmazina morālais kaitējums, ko šāda pārliecība varētu radīt. Ilgtermiņā centrālajām bankām jāpilnveido finanšu tirgus regulācijas mehānismi, kas nodrošinātu lielāku skaidrību un drošību finanšu tirgos. Paldies!"@lv13
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, současná finanční nestabilita neměla být překvapením, avšak když získala reálné rozměry, každý byl šokovaný. Nezabezpečené spotřební a hypoteční úvěry vedly k rostoucí poptávce po likviditě. Dochází ke korekcím na trhu, protože peníze byly velmi dlouho příliš laciné, což podkopalo normy hodnocení investic. Nedostatek důvěry na trhu poškozuje dokonce i atraktivní aktiva, na která by se neměla vztahovat cenová korekce směrem dolů. Můžeme si být teď jisti, že lehce dostupné laciné peníze nevytvářejí stabilní růst. Základem stabilního růstu je iniciativní reforma systémů, účinné investice a trhy, které fungují volněji a transparentněji. V této chvíli se největší obavy soustřeďují na krizi likvidity, která se mění v krizi nesolventnosti. Nestabilita, která začíná formou krize likvidity, se může vyvinout do krize nesolventnosti, neboť účastníci trhu, přesvědčeni o tom, že jejich úroveň znalostí je nepřiměřená, nebudou ochotní vzájemně si půjčovat. Krize s nemovitostmi může vést k vážným komplikacím v několika členských státech EU, nejen ve Spojených státech. Důvěra investorů a deponentů ve finanční trh se neobnoví do té doby, dokud nebudou přesvědčeni, že hodnocení jsou správná. Znamená to, že rizikové příplatky mohou narůstat, v důsledku toho spotřeba podniků a domácností klesne. Tato situace by mohla omezit investiční pohyby nebo, v některých případech, by je mohla úplně zastavit. Tvůrci evropské fiskální a měnové politiky na to musí být připraveni. Tvůrci fiskální politiky ponesou hlavní odpovědnost za stabilizaci situace. V oblasti měnové politiky můžeme očekávat nižší úrokové sazby, na které evropští politici čekají. Zároveň by se trh neměl zabývat mylnou představou, že rizikové investice budou pokračovat. Sazby půjček, stejně jako žádosti o zajištění půjček, by měly snížit morální škody, které takováto představa může způsobit. Z dlouhodobého hlediska musí centrální banky zlepšit regulační mechanismy pro finanční trhy s cílem dospět k větší jasnosti a jistotě. Děkuji."@cs1
"Hr. formand! Den nuværende finansielle ustabilitet burde ikke komme som nogen overraskelse, men da den manifesterede sig, blev alle chokerede. Usikre forbruger- og ejendomslån førte til en stigende efterspørgsel på likviditet. Korrektionerne på markedet forekommer, fordi penge gennem længere tid har været for billige, og det har udhulet standarderne for evaluering af investeringer. Manglende tillid til markedet har skadet selv attraktive aktiver, som ikke burde have været genstand for den nedadgående priskorrektion. Vi kan nu være sikre på, at lettilgængelige, billige penge ikke skaber stabil vækst. Grundlaget for en stabil vækst er en proaktiv reform af systemerne, effektive investeringer og markeder, der fungerer mere frit og gennemsigtigt. I øjeblikket frygter man mest, at likviditetskrisen bliver til en insolvenskrise. Den ustabilitet, der begynder som en likviditetskrise, kan udvikle sig til en insolvenskrise, eftersom markedsdeltagerne er overbeviste om, at deres viden er utilstrækkelig og derfor vil være uvillige til at låne til hinanden. Ejendomskrisen kan have alvorlige følger i flere EU-medlemsstater, ikke kun i USA. Investorer og sparere vil ikke genvinde tilliden til finansmarkedet, før de er overbevist om, at vurderingerne er korrekte. Det betyder, at præmien på risici kan stige, og at erhvervslivets og husholdningernes forbrug vil falde. Dette vil reducere investeringsbevægelserne og i nogle tilfælde sætte dem helt i stå. Europas beslutningstagere inden for finanspolitik og monetær politik skal være klar til dette. Hovedansvaret for at stabilisere situationen ligger hos de politikere, der udformer finanspolitikken. Inden for den monetære politik kan vi forvente lavere rentesatser, hvilket mange europæiske politikere har længtes efter. Samtidig bør markedet ikke fastholde den fejlagtige opfattelse, at de risikable investeringer vil vare ved. Både lånesatser og krav om garantier bør reducere den moralske skade, som en sådan overbevisning vil give anledning til. På langt sigt skal centralbankerne forbedre lovgivningsmekanismerne på finansmarkederne for at skabe større klarhed og sikkerhed på disse markeder. Tak."@da2
"Herr Präsident! Die derzeitige finanzielle Instabilität hätte uns nicht überraschen dürfen, doch als sie sich abzeichnete, war jeder schockiert. Unsichere Verbraucher- und Immobilienkredite sorgten für einen erhöhten Liquiditätsbedarf. Jetzt werden Marktkorrekturen vorgenommen, weil Geld schon seit langem viel zu billig war und dadurch die Kriterien für die Beurteilung von Investitionen untergraben wurden. Das mangelnde Vertrauen in den Markt hat selbst günstigen Vermögenswerten, die von der negativen Kurskorrektur gar nicht betroffen waren, geschadet. Wir können uns nun sicher sein, dass leicht verfügbares, billiges Geld kein stabiles Wachstum bringt. Die Grundlagen für stabiles Wachstum sind die proaktive Reformierung der Systeme, wirksame Investitionen sowie freiere und transparentere Märkte. Am meisten Sorge bereitet derzeit, dass aus der Liquiditätskrise eine Insolvenzkrise werden könnte. Instabilität, die in Form einer Liquiditätskrise beginnt, wächst sich leicht zu einer Insolvenzkrise aus, denn wenn die Marktteilnehmer überzeugt sind, dass ihr Wissensstand unzureichend ist, werden sie einander kaum Geld leihen wollen. Die Immobilienkrise wird nicht nur in den USA, sondern auch in einigen EU-Mitgliedstaaten ernste Folgen haben. Investoren und Kontoinhaber werden erst wieder Vertrauen in den Finanzmarkt entwickeln, wenn sie sicher sein können, dass die Einschätzungen stimmen. Das bedeutet, dass Risikoprämien steigen und Unternehmen und Privathaushalte sich im Verbrauch zurückhalten. Dadurch könnten sich die Investitionsbewegungen abschwächen und in einigen Fällen sogar zum Stillstand kommen. Europas Steuer- und Währungspolitiker sollten darauf vorbereitet sein. Die Hauptverantwortung für die Stabilisierung der Lage wird den Steuerpolitikern zukommen. Im währungspolitischen Bereich können wir mit niedrigeren Zinsen rechnen, die viele europäische Politiker sich seit langem wünschen. Gleichzeitig darf auf dem Markt aber nicht der Irrglaube herrschen, dass riskante Investitionen sich lohnen. Über die Darlehenszinsen und die Forderung von Sicherheiten sollte sich der moralische Schaden reduzieren lassen, den ein solcher Glaube verursachen kann. Langfristig müssen die Zentralbanken ihre Regulierungsmechanismen für die Finanzmärkte verbessern, um dort für mehr Klarheit und Sicherheit zu sorgen. Vielen Dank."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η τρέχουσα χρηματοπιστωτική αστάθεια δεν θα έπρεπε να μας αιφνιδιάσει, όταν όμως έγινε πραγματικότητα, όλοι ένιωσαν σοκ. Επισφαλή καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια οδήγησαν σε αύξηση της ζήτησης για ρευστότητα. Οι διορθώσεις στην αγορά σημειώνονται, διότι για πολύ καιρό το χρήμα ήταν υπερβολικά φθηνό, και αυτό διέβρωσε τα πρότυπα αξιολόγησης των επενδύσεων. Η έλλειψη εμπιστοσύνης στην αγορά ζημίωσε ακόμα και ελκυστικά στοιχεία ενεργητικού, που κανονικά δεν θα έπρεπε να υποστούν πτωτική διόρθωση της τιμής τους. Μπορούμε πλέον να είμαστε βέβαιοι ότι το εύκολα προσβάσιμο, φθηνό χρήμα δεν δημιουργεί σταθερή ανάπτυξη. Το θεμέλιο για τη σταθερή ανάπτυξη είναι η προορατική μεταρρύθμιση συστημάτων, οι αποτελεσματικές επενδύσεις και οι αγορές που λειτουργούν με μεγαλύτερη ελευθερία και μεγαλύτερη διαφάνεια. Για την ώρα, οι βασικοί φόβοι αφορούν το ενδεχόμενο η κρίση ρευστότητας να μετατραπεί σε κρίση παύσης πληρωμών. Η αστάθεια που ξεκινά υπό τη μορφή κρίσης ρευστότητας μπορεί να εκφυλιστεί σε κρίση παύσης πληρωμών, αφού οι παράγοντες της αγοράς, πεπεισμένοι ότι το επίπεδο γνώσης τους είναι ανεπαρκές, θα είναι απρόθυμοι να δανείσουν ο ένας στον άλλον. Η κρίση στην κτηματαγορά ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές σε αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι επενδυτές και οι καταθέτες δεν θα ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους στη χρηματοπιστωτική αγορά, παρά μόνο αφού πειστούν ότι είναι σωστές οι εκτιμήσεις. Αυτό σημαίνει ότι τα ασφάλιστρα κινδύνου ενδέχεται να αυξηθούν με αποτέλεσμα να μειωθεί η κατανάλωση επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Αυτό μπορεί να μειώσει τις επενδυτικές κινήσεις ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, να οδηγήσει ακόμα και σε παύση τους. Οι αρμόδιοι για τη χάραξη της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής της Ευρώπης πρέπει να είναι έτοιμοι για αυτό το ενδεχόμενο. Την κύρια ευθύνη σταθεροποίησης της κατάστασης θα επωμιστούν οι υπεύθυνοι χάραξης της δημοσιονομικής πολιτικής. Στη σφαίρα της νομισματικής πολιτικής μπορούμε να αναμένουμε χαμηλότερα επιτόκια, κάτι που προσμένουν να δουν με ανυπομονησία πολλοί ευρωπαίοι πολιτικοί. Την ίδια στιγμή, η αγορά δεν πρέπει να συντηρεί την πλάνη ότι θα διασωθούν οι παρακινδυνευμένες επενδύσεις. Τόσο τα επιτόκια δανεισμού όσο και οι απαιτήσεις για εμπράγματες εγγυήσεις θα αμβλύνουν λογικά την ηθική βλάβη που μπορεί να δημιουργήσει μια τέτοια πλάνη. Μακροπρόθεσμα, οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να βελτιώσουν τους ρυθμιστικούς μηχανισμούς στις χρηματοπιστωτικές αγορές, προκειμένου να διαμορφώσουν κλίμα μεγαλύτερης διαφάνειας και βεβαιότητας σε αυτές. Σας ευχαριστώ."@el10
"Mr President, the current financial instability should not have come as a surprise, but when it materialised, everyone was shocked. Insecure consumer and property loans gave rise to a growing demand for liquidity. Market corrections are occurring because for a long time money has been too cheap, and this has eroded standards for evaluating investments. A lack of confidence in the market has damaged even attractive assets, which ought not to have been subject to the downward price correction. We can now be sure that easily accessible, cheap money does not create stable growth. The foundation for stable growth is the proactive reform of systems, effective investments and markets that function more freely and more transparently. At the moment the main fears revolve around the liquidity crisis turning into an insolvency crisis. Instability that starts off in the form of a liquidity crisis can degenerate into an insolvency crisis, since market participants, convinced that their level of knowledge is inadequate, will be unwilling to lend to each other. The property crisis may create serious complications in several EU Member States, not just in the United States. Investors and depositors will not recover confidence in the financial market until they are convinced that evaluations are correct. This means that risk premiums may increase, and as a result company and household consumption will decrease. This could reduce investment movements or, in some cases, even bring them to a halt. Europe’s fiscal and monetary policy makers must be ready for this. The main responsibility for stabilising the situation will fall to fiscal policy makers. In the monetary policy sphere we can expect lower interest rates, which many European politicians have been longing to see. At the same time the market should not harbour the misleading belief that risky investments will remain. Both loan rates and demands for collateral should reduce the moral damage that such a belief could create. In the long term, the central banks need to improve regulatory mechanisms for the financial markets in order to establish greater clarity and certainty within them. Thank you."@en4
"Señor Presidente, la actual inestabilidad financiera no debería habernos sorprendido, pero cuando se materializó, todo el mundo se escandalizó. El consumidor inseguro y los créditos hipotecarios dieron lugar a una creciente demanda de liquidez. Las correcciones del mercado se están produciendo porque durante mucho tiempo el dinero ha sido demasiado caro y esto ha menoscabado las normas que evalúan las inversiones. Una falta de confianza en el mercado ha perjudicado incluso a los activos atractivos que no deberían haber estado sujetos a la corrección de precios a la baja. Ahora podemos estar seguros de que el dinero barato accesible fácilmente no crea un crecimiento estable. El fundamento de un crecimiento estable es la reforma proactiva de los sistemas, inversiones efectivas y mercados que operen con mayor libertad y transparencia. Actualmente los principales temores giran en torno a la crisis de la liquidez que se convierten en una crisis de insolvencia. La inestabilidad que arranca en forma de crisis de liquidez puede degenerar en una crisis de insolvencia, puesto que los participantes del mercado, convencidos de que su grado de conocimiento es inadecuado, pueden no estar dispuestos a hacer préstamos recíprocamente. La crisis de la propiedad puede crear complicaciones serias en varios Estados miembros de la UE, no sólo en los Estados Unidos. Los inversores y los depositarios no recuperarán la confianza en el mercado financiero hasta que no estén convencidos de que las evaluaciones son correctas. Esto significa que las primas de riesgo pueden aumentar y, como resultado, el consumo de las empresas y los hogares decrecerá. Esto podría reducir los movimientos de inversión o, en algunos casos, incluso detenerlos. Los encargados de elaborar la política fiscal y monetaria de Europa deben estar preparados para esto. La principal responsabilidad de estabilizar la situación recaerá en los responsables de las políticas fiscales. En la esfera de la política monetaria, cabe esperar que bajen los tipos de interés, lo que representa el deseo de numerosos políticos europeos. Al mismo tiempo, el mercado no debería albergar la creencia errónea de que persistirán las inversiones de riesgo. Tanto los tipos de préstamo como las demandas de garantías deberían reducir el daño moral que dicha creencia podría crear. A la larga, los bancos centrales necesitan mejorar los mecanismos reguladores de los mercados financieros para establecer una mayor claridad y seguridad entre ellos. Gracias."@es21
"Härra juhataja, praegune rahanduslik ebastabiilsus ei oleks tohtinud tulla üllatusena, kuid selle tegelikuks saamine oli kõigile šokiks. Ebakindlad tarbimis- ja kinnisvaralaenud tõukasid tagant kasvavat likviidsusnõudlust. Turukorrektsioonid ilmnevad seetõttu, et raha on olnud pikka aega liiga odav, mis on õõnestanud investeeringute hindamise alusnorme. Usalduse puudumine turul on kahjustanud isegi tulutõotavaid varasid, mida allapoole toimuv hinnakorrektsioon ei oleks pidanud puudutama. Nüüd me võime olla kindlad, et kergesti kättesaadav odav raha ei raja stabiilset kasvu. Stabiilse kasvu põhialuseks on süsteemide proaktiivne reformimine, tõhusad investeeringud ja rohkem vabamalt ja enam läbipaistvamalt toimivad turud. Käesoleval hetkel keerlevad peamised hirmud likviidsuskriisi ümber, mis on muutumas maksejõuetuse kriisiks. Ebastabiilsus, mis saab alguse likviidsuskriisi kujul, võib manduda maksejõuetuse kriisiks, kuna turuosalised, kes on veendunud oma teadmiste ebapädevas tasemes, ei soovi üksteisele laenata. Kinnisvarakriis võib põhjustada tõsiseid komplikatsioone ka ELi liikmesriikides, mitte ainult Ameerika Ühendriikides. Investorite ja hoiustajate usaldus rahaturu vastu ei taastu enne, kui nad on veendunud hindamiste õigsuses. See tähendab, et riskide kindlustusmaksed võivad tõusta, mille tagajärjeks on tarbimise vähenemine ettevõtete ja majapidamiste poolt. See võib vähendada investeeringute liikumist või mõnel juhul ka need üldse peatada. Euroopa eelarve- ja rahanduspoliitika kujundajad peavad selleks valmis olema. Peamine vastutus olukorra stabiliseerimise eest langeb eelarvepoliitika kujundajatele. Rahanduspoliitika osas võime oodata madalamaid intressimäärasid, mida paljud Euroopa poliitikud on pikisilmi oodanud. Samal ajal ei peaks turg kinnistama eksitavat arusaama, et riskiinvesteeringud ei kao kuhugi. Nii laenude intressimäärad kui laenudega kaasnevad nõuded peaksid vähendama sellisest arusaamast tekkida võivat moraalset kahju. Pikaajaliselt peaksid keskpangad parandama finantsturgude regulatsioonimehhanisme, et luua suurem selgus ja kindlus nende osas. Tänan teid."@et5
"Arvoisa puhemies, rahoitusmarkkinoiden epävakaus ei ole voinut tulla yllätyksenä, mutta kun kriisi iski, kaikki olivat shokissa. Epävarmat kuluttaja- ja kiinteistölainat lisäsivät likviditeetin kysyntää. Markkinoilla tapahtuu korjausliikkeitä, koska raha on jo pitkään ollut liian halpaa, mikä on heikentänyt investointien arviointia koskevia normeja. Luottamuksen puute markkinoihin on vahingoittanut jopa houkuttelevia varoja, joihin ei olisi pitänyt soveltaa alaspäin meneviä hintakorjauksia. Voimme olla varmoja siitä, ettei helposti saatavissa oleva raha saa aikaan vakaata kasvua. Vakaa kasvu perustuu järjestelmien proaktiiviseen uudistukseen, tehokkaisiin investointeihin ja entistä vapaammin ja avoimemmin toimiviin markkinoihin. Suurimpana pelkona on nyt, että likviditeettikriisi johtaa maksukyvyttömyyskriisiin. Epävarmuus, joka alkaa likviditeettikriisinä, saattaa johtaa maksukyvyttömyyskriisiin, sillä markkinatoimijat, jotka katsovat tietämyksensä riittämättömäksi, eivät enää halua lainata toisilleen. Omaisuuskriisi taas saattaa aiheuttaa vakavia ongelmia monissa EU:n jäsenvaltioissa, ei yksistään Yhdysvalloissa. Investoijien ja tallettajien luottamus rahoitusmarkkinoihin ei palaudu ennen kuin he voivat olla varmoja, että arviot ovat oikeita. Tämä tarkoittaa, että riskipalkkiot saattavat nousta, minkä seurauksena yritysten ja kotitalouksien kulutus laskee. Tämä puolestaan saattaa vähentää investointeja tai joissakin tapauksissa jopa lopettaa ne. Euroopan vero- ja rahapolitiikan tekijöiden on valmistauduttava tähän. Suurin vastuu tilanteen vakauttamisesta on veropolitiikan tekijöillä. Rahapolitiikassa voidaan odottaa korkojen laskua, jota moni poliitikko Euroopassa on odottanut pitkään. Markkinoilla ei kuitenkaan pidä tuudittautua harhaluuloon, että riski-investoinnit pysyvät. Sekä lainakoroilla että vakuuksien vaatimisella pitäisi voida vähentää tällaisen harhaluulon mahdollisesti synnyttämää moraalista vahinkoa. Keskuspankkien on pitkällä aikavälillä parannettava rahoitusmarkkinoiden sääntelymekanismeja markkinoiden selvyyden ja varmuuden lisäämiseksi. Kiitoksia."@fi7
"Monsieur le Président, l'instabilité financière actuelle ne devrait pas nous étonner. Pourtant, lorsque cette dernière est apparue, tout le monde semblait sous le choc. Le caractère incertain de nombreux prêts à la consommation et immobiliers ont engendré un besoin croissant de liquidités. Actuellement, le marché se régule de manière automatique car les valeurs des devises ont été pendant trop longtemps trop faibles et cela a affaibli les critères d'évaluation des investissements. Ce manque de confiance dans le marché a même porté atteinte à des valeurs attractives qui n'auraient pas dû faire l'objet de la révision des prix à la baisse. Désormais, nous pouvons avoir la certitude que ce genre de liquidités facilement accessibles et accordées à de faibles taux d’intérêts n'est pas forcément synonyme de croissance stable. Une réforme proactive des systèmes, des investissements rentables et des marchés fonctionnant plus librement et de manière plus transparente, telles sont les fondations d'une croissance stable. En ce moment, nous craignons principalement que cette crise de liquidités ne devienne une crise d'insolvabilité. L'instabilité engendrée par une crise de liquidité peut facilement dégénérer en une crise d'insolvabilité, étant donné que les acteurs du marché, convaincus de leur faible niveau de connaissance du marché, auront tendance à ne pas vouloir se prêter entre eux des liquidités. La crise de l'immobilier peut créer de sérieuses complications non seulement aux États-Unis, mais également dans de nombreux États membres de l'Union européenne. Les investisseurs et les déposants ne feront à nouveau confiance au marché financier que lorsqu'ils seront convaincus de l’exactitude des évaluations. Cela signifie que les primes de risque risquent d’augmenter, entraînant un recul de la consommation des entreprises et des ménages. Cela pourrait réduire les mouvements d’investissements, voire dans certains cas les immobiliser. Les responsables des politiques fiscale et monétaire de l'Union européenne doivent s'y préparer. C'est principalement aux responsables de la politique fiscale que reviendra la tâche de stabiliser la situation. En termes de politique monétaire, on s'attend à une baisse des taux d'intérêt, un relâchement que de nombreux politiques européens ont attendu avec impatience. En même temps, le marché financier ne devrait pas induire les acteurs en erreur en les laissant penser que les investissements à risque vont persister. Les taux d'emprunt et les exigences de garantie devraient tous deux combattre le dommage moral que de telles convictions pourraient occasionner. Les banques centrales devront améliorer sur le long terme les mécanismes de régulation des marchés financiers afin d'établir une plus grande transparence et une plus grande certitude. Merci."@fr8
"Elnök úr! A jelenlegi pénzügyi instabilitásnak nem szabadott volna meglepetést okoznia, de mégis mindenkit sokkolt, amikor megvalósult. A bizonytalan fogyasztói és ingatlanhitelek egyre nagyobb likviditást igényeltek. A piaci korrekcióra azért kerül sor, mert a pénz már egy jó ideje túl olcsó és ez megrongálta a befektetések értékelésével kapcsolatos normákat. A piacon a bizalomhiány még a vonzó eszközökben is kárt okozott, amelyeknek pedig nem szabadott volna a lefelé irányuló árkorrekció tárgyát képezniük. Most aztán biztosak lehetünk benne, hogy a könnyen hozzáférhető, olcsó pénz nem teremt stabil növekedéts. A stabil növekedés alapja a szabadabban és átláthatóbban működő rendszerek, hatékony befektetések és piacok proaktív reformja. Pillanatnyilag a legfőbb félelmek a fizetésképtelenségi válságba átalakuló likviditási válságot övezik. A likviditási válság formájában induló instabilitás fizetésképtelenségi válsággá alakulhat át, mivel a piaci szereplők – akik meg vannak győződve arról, hogy tudásszintjük nem megfelelő – nem lesznek hajlandóak egymásnak kölcsönadni. Az ingatlanválság komoly bonyodalmakat okozhat nemcsak az Egyesült Államokban, hanem jó néhány uniós tagállamban is. A befektetőknek és betéteseknek mindaddig nem áll helyre a pénzpiacba vetett bizalmuk, amíg nincsenek meggyőződve arról, hogy az értékelések helyesek. Ez azt jelenti, hogy a kockázati prémiumok növekedhetnek, következésképpen pedig a vállalkozások és a háztartások fogyasztása csökkenni fog. Ez csökkentheti a befektetési tevékenységeket vagy – egyes esetekben – teljesen meg is szüntetheti azokat. Az európai fiskális és monetáris politika kialakítóinak erre fel kell készülniük. A helyzet stabilizálásával kapcsolatos legfőbb felelősség a fiskális politika kialakítóira hárul majd. A monetáris politikai szférában alacsonyabb kamatlábakat várhatunk, amelyeket néhány európai politikus alig vár már. Ugyanakkor a piacon nem szabadna otthont adni annak a félrevezető hiedelemnek, hogy a kockázatos befektetések továbbra is megmaradnak. Mind a hitelkamatlábaknak, mind pedig a kapcsolódó biztosítékok iránti igényeknek csökkenteniük kellene azt az erkölcsi kárt, amelyet egy ilyen hiedelem teremthetne. Hosszú távon a központi bankoknak javítaniuk kell a pénzügyi piacokra vonatkozó szabályozási mechanizmusokat annak érdekében, hogy azokon belül nagyobb egyértelműséget és biztonságot teremtsenek. Köszönöm"@hu11
"Signor Presidente, l’attuale instabilità finanziaria non dovrebbe essere una sorpresa, ma quando si è materializzata, tutti sono rimasti scioccati. L’insicurezza dei consumatori e i mutui hanno dato origine ad una crescita della domanda di liquidità. Si stanno verificando delle correzioni di mercato perché per lungo tempo il costo del denaro è stato troppo basso, e ciò ha eroso i livelli per la valutazione degli investimenti. Una mancanza di fiducia nel mercato ha danneggiato perfino gli attivi dotati di attrattiva, i quali non avrebbero dovuto essere soggetti alla correzione dei prezzi verso il basso. Possiamo essere quindi certi che il denaro facilmente accessibile, a basso costo, non crea una crescita stabile. La base di una crescita stabile è una riforma proattiva dei sistemi, da investimenti efficaci che funzionino più liberamente e in maniera più trasparente. Attualmente molti temono che la crisi di liquidità possa trasformarsi in una crisi di insolvenza. L’instabilità che inizia sotto forma di crisi di liquidità può degenerare in una crisi di insolvenza, poiché gli attori del mercato, convinti che il loro livello di conoscenze non sia adeguato, non saranno disposti a prestare denaro gli uni agli altri. La crisi immobiliare potrebbe creare gravi complicazioni in diversi Stati membri dell’Unione, non solo negli Stati Uniti. Gli investitori e i titolari di depositi non riacquisteranno la fiducia nel mercato finanziario fintanto che non saranno convinti che le valutazioni sono corrette. Ciò significa che i premi al rischio potrebbero crescere, e di conseguenza il consumo delle imprese e delle famiglie diminuirà. Ciò potrebbe ridurre i movimenti degli investimenti oppure, in alcuni casi, persino azzerarli. Coloro che definiscono la politica fiscale e monetaria dell’Europa devono esservi preparati. I responsabili della politica fiscale avranno la responsabilità primaria di stabilizzare la situazione. Per quanto riguarda la politica monetaria possiamo aspettarci dei tassi d’interesse più bassi, così tanto attesi da molti politici europei. Allo stesso tempo il mercato non deve alimentare la convinzione fuorviante che gli investimenti rischiosi rimarranno. Sia i tassi debitori che le richieste di garanzie collaterali riducono il danno morale che una tale convinzione potrebbe causare. A lungo termine, le banche centrali devono migliorare i meccanismi di regolamentazione dei mercati finanziari, al fine di garantire una maggior chiarezza e certezza al loro interno. Grazie."@it12
"Pone Pirmininke, dabartinis finansinis nestabilumas neturėtų stebinti, tačiau kai jis materializavosi, visus ištiko šokas. Nesaugus vartotojas ir paskolos nuosavybei įsigyti sukėlė likvidumo poreikio augimą. Rinkoje vyksta korekcijos, nes ilgą laiką pinigai buvo pigūs, todėl sunyko investicijų vertės nustatymo standartai. Pasitikėjimo trūkumas rinkose pakenkė net patraukliam turtui, kurio neturėjo paveikti neigiama kainų korekcija. Dabar galime būti tikri, kad lengvai prieinami, pigūs pinigai nesukuria stabilaus augimo. Stabilaus augimo pagrindą sudaro aktyvi sistemų reforma, efektyvios investicijos ir laisviau ir skaidriau funkcionuojančios rinkos. Šiuo metu didžiausią susirūpinimą kelia tai, kad likvidumo krizė nepavirstų nemokumo krize. Likvidumo krizės sukeltas nestabilumas gali peraugti į nemokumo krizę, nes rinkos dalyviai, būdami įsitikinę, kad jų žinių lygis yra nepakankamas, nenorės skolinti vieni kitiems. Nuosavybės krizė gali sukelti didelių komplikacijų ne tik JAV, bet ir keliose ES valstybėse narėse. Investuotoja ir indėlininkai neatgaus pasitikėjimo finansų rinka, kol neįsitikins, kad vertinimai yra teisingi. Tai reiškia, kad gali išaugti priedai už riziką, todėl sumažės įmonių ir namų ūkių vartojimas. Tai gali sumažinti investicijų judėjimą, o tam tikrais atvejais net jas visai sustabdyti. Europos fiskalinės ir monetarinė politikos strategai turi būti tam pasirengę. Pagrindinė atsakomybė už situacijos stabilizavimą teks fiskalinės politikos strategams. Monetarinės politikos srityje galime tikėtis žemesnių palūkanų normų, kurių ilgisi daugelis Europos politikų. Tuo pat metu rinka neturėtų puoselėti klaidinančio įsitikinimo dėl rizikingų investicijų išlikimo. Paskolų normos ir užstato reikalavimai turėtų sumažinti galimą tokio įsitikinimo moralinę žalą. Ilguoju laikotarpiu centriniai bankai turėtų patobulinti finansų rinkų reguliavimo mechanizmus, siekiant didesnio aiškumo ir tarpusavio tikrumo. Dėkoju."@lt14
"Paldies priekšsēdētājam! Pašreizējā finanšu nestabilitāte nevarēja būt pārsteigums, bet, tai parādoties, visi piedzīvoja šoku. Augošo pieprasījumu pēc likviditātes noteica nedrošie nekustamā īpašuma un patēriņa aizņēmumi. Korekcijas tirgū notiek tāpēc, ka nauda ilgu laiku bijusi pārāk lēta, kas erodējis investīciju izvērtēšanas standartus. Neticība tirgū sodījusi pat pievilcīgus aktīvus, kuriem nevajadzētu būt pakļautiem cenas pazemināšanas korekcijai. Kārtējo reizi varam pārliecināties, ka viegli pieejama lēta nauda nerada stabilu izaugsmi. Stabilas izaugsmes pamatā ir proaktīvas sistēmu reformas, efektīvas investīcijas, brīvāk un pārredzamāk funkcionējošs tirgus. Šobrīd galvenās bažas ir par to, lai likviditātes krīze nepārvērstos maksātnespējas krīzē. Sākusies kā likviditātes krīze, nestabilitāte var deģenerēties par maksātnespējas krīzi, jo tirgus dalībnieki, pārliecinājušies par savu nepietiekamo informētību, būs negribīgi aizdot viens otram. Nekustamā īpašuma krīze var radīt nopietnus sarežģījumus vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs, ne tikai ASV. Investori un noguldītāji neatgūs ticību finanšu tirgum, līdz viņi nebūs droši par to, ka vērtējumi ir atbilstoši. Tas nozīmē, ka var pieaugt riska prēmijas, kā rezultātā firmas un mājsaimniecības samazinās patēriņu. Tas varētu samazināt vai atsevišķos gadījumos pat apstādināt investīciju dinamiku. Eiropas fiskālās un monetārās politikas veidotājiem jābūt tam gataviem. Lielākā atbildība situācijas stabilizēšanā gulsies uz fiskālās politikas veidotāju pleciem. Monetārās politikas jomā varam sagaidīt zemākas finansēšanas likmes, pēc kā tā ilgojas daudzi Eiropas politiķi. Tajā pašā laikā tirgū nedrīkst tikt radīta maldinoša pārliecība, ka tiks glābtas riskantas investīcijas. Gan aizdevumu likmēm, gan ķīlu prasībām jāmazina morālais kaitējums, ko šāda pārliecība varētu radīt. Ilgtermiņā centrālajām bankām jāpilnveido finanšu tirgus regulācijas mehānismi, kas nodrošinātu lielāku skaidrību un drošību finanšu tirgos. Paldies!"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de huidige financiële instabiliteit zou niet als een verrassing hebben mogen komen, maar toen de instabiliteit werkelijkheid was geworden, was iedereen geschokt. Riskante consumentenleningen en hypotheken waren de oorzaak voor een groeiende vraag naar liquiditeit. Er vinden marktcorrecties plaats, omdat geld lange tijd te goedkoop was en dit heeft de maatstaven voor het beoordelen van beleggingen uitgehold. Een gebrek aan vertrouwen in de markt heeft zelfs schade toegebracht aan aantrekkelijke activa die niet voorwerp van een benedenwaartse prijscorrectie hadden mogen zijn. We weten nu zeker dat gemakkelijk toegankelijk, goedkoop geld geen stabiele groei creëert. Het fundament voor stabiele groei is de proactieve hervorming van systemen, effectieve investeringen en markten die veel vrijer en transparanter functioneren. Op dit moment draait de belangrijkste vrees om de liquiditeitscrisis die verandert in een insolventiecrisis. Instabiliteit die begint in de vorm van een liquiditeitscrisis kan ontaarden in een insolventiecrisis, aangezien marktdeelnemers in de overtuiging dat hun kennisniveau ontoereikend is, niet bereid zullen zijn aan elkaar leningen te verstrekken. De vastgoedcrisis kan ernstige complicaties niet alleen in de Verenigde Staten, maar in verschillende EU-lidstaten opleveren. Beleggers en deposanten zullen niet opnieuw vertrouwen krijgen in de financiële markt tenzij ze ervan overtuigd zijn dat analyses correct zijn. Dit betekent dat risicopremies hoger kunnen worden en als gevolg daarvan zal de consumptie van bedrijven en huishoudens verminderen. Dit kan leiden tot minder beleggingsomzet of in sommige gevallen zelfs tot een stilstand. Europa’s fiscale en monetaire beleidsmakers moeten hiervoor klaar zijn. De belangrijkste verantwoordelijkheid voor het stabiliseren van de situatie komt voor rekening van de fiscale beleidsmakers. In de monetaire beleidssfeer kunnen we lagere renten verwachten, iets waar veel Europese politici verlangend naar uitkijken. Tegelijkertijd dient de markt geen onderdak te bieden aan het misleidende geloof dat riskante beleggingen zullen blijven bestaan. Zowel kredietvergoedingspercentages als de vraag naar zekerheidsstelling moeten de morele schade verminderen die zo’n geloof teweeg zou kunnen brengen. Op de lange termijn moeten de centrale banken regelmechanismen voor de financiële markten verbeteren voor een grotere duidelijkheid en zekerheid op deze markten. Dank u."@nl3
"Panie przewodniczący, obecna niestabilność finansowa nie powinna była nas zdziwić, ale gdy rzeczywiście do tego doszło, wszyscy byli zszokowani. Niebezpieczne kredyty konsumenckie i hipoteczne spowodowały zwiększony popyt na płynność. Dochodzi do korekt rynku, ponieważ od dawna pieniądze były zbyt tanie, co zaburzyło standardy oceny inwestycji. Brak zaufania na rynku zniszczył nawet atrakcyjne aktywa, które nie powinny podlegać korekcie cen w dół. Teraz możemy być pewni, że łatwo dostępne tanie pieniądze nie prowadzą do stabilnego rozwoju. Podstawą stabilnego rozwoju jest proaktywna reforma systemów, skuteczne inwestycje i rynki funkcjonujące w sposób bardziej swobodny i przejrzysty. W tej chwili główny niepokój koncentruje się wokół kryzysu płynności, który może zmienić się w kryzys niewypłacalności. Niestabilność, z początku w postaci kryzysu płynności, może przekształcić się w kryzys niewypłacalności, ponieważ jednostki obecne na rynku, przekonane, że ich poziom wiedzy jest niewystarczający, niechętnie będą nawzajem sobie udzielać pożyczek. Kryzys na rynku nieruchomości może nieść poważne skutki w niektórych państwach członkowskich UE, nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Inwestorzy i deponenci nie odzyskają zaufania do rynku finansowego, dopóki nie zostaną przekonani, że wyceny są właściwe. Oznacza to, że premie za ryzyko mogą wzrosnąć, a w związku z tym konsumpcja firm i gospodarstw zostanie ograniczona. Może to ograniczyć ruchy inwestorów, a w niektórych przypadkach nawet zupełnie je wstrzymać. Decydenci europejskiej polityki fiskalnej i monetarnej muszą być na to przygotowani. Większość odpowiedzialności za stabilizację sytuacji spadnie na tworzących politykę fiskalną. W dziedzinie polityki monetarnej możemy spodziewać się niższych stóp procentowych, których pragnęło wielu polityków europejskich. Równocześnie rynek nie powinien wspierać błędnego przekonania, że ryzykowne inwestycje przetrwają. Zarówno stopy kredytów jak i popyt na dodatkowe zabezpieczenie powinny ograniczyć szkody moralne, które mogłoby wywołać takie przekonanie. W dłuższej perspektywie banki centralne muszą usprawnić mechanizmy regulacyjne dla rynków finansowych, aby uzyskać większą przejrzystość i pewność na rynkach. Dziękuję."@pl16
"Senhor Presidente, a actual instabilidade financeira já era de prever, mas quando se instalou todos ficaram chocados. Um consumidor inseguro e empréstimos imobiliários levaram a uma procura crescente de liquidez. As correcções ao mercado estão agora a ter lugar porque, durante bastante tempo, o dinheiro teve um preço demasiado barato, o que desgastou as normas para avaliar os investimentos. A falta de confiança no mercado prejudicou, inclusivamente, activos atractivos, que não deviam ter sido sujeitos à correcção de preços em baixa. Percebemos agora, sem margem para dúvida, que dinheiro barato e facilmente acessível não gera um crescimento estável. As bases para um crescimento estável estão na reforma activa dos sistemas, investimentos eficazes e mercados que funcionem de um modo mais livre e mais transparente. Para já, os principais receios giram em torno da possibilidade de a crise de liquidez poder vir a tornar-se uma crise de insolvência. Uma instabilidade que parte de uma crise de liquidez pode degenerar numa crise de insolvência, já que as partes participantes no mercado, pensando que o respectivo nível de conhecimentos é desadequado, poderão recusar conceder empréstimos umas às outras. A crise da propriedade pode vir a a provocar graves problemas em diversos Estados-Membros e não apenas nos Estados Unidos. Os investidores e os depositantes não recuperarão a confiança no mercado financeiro enquanto não estiverem convencidos da correcção das avaliações. Os seja, os prémios de risco podem aumentar, o que terá como resultado que o consumo das empresas e das famílias irá diminuir. Esta tendência poderá reduzir os movimentos de investimento ou mesmo, em casos extremos, causar a sua interrupção. Os responsáveis pelas políticas fiscais e monetárias da Europa têm de estar preparados para esta eventualidade. A principal responsabilidade pela estabilização da situação recairá sobre os responsáveis pelas políticas fiscais. Quanto à política monetária, podemos esperar taxas de juro mais baixas, pelas quais muitos políticos europeus anseiam. Ao mesmo tempo, o mercado não devia fomentar a ideia errónea de que os investimentos de risco vão manter-se. Tanto as taxas aplicadas aos empréstimos como os pedidos de garantia deviam reduzir os prejuízos morais que uma convicção daquele tipo poderia gerar. A longo prazo, os bancos centrais têm de melhorar os seus mecanismos de controlo dos mercados financeiros, a fim de lhes proporcionar maior clareza e certeza. Muito obrigado pela vossa atenção."@pt17
"Paldies priekšsēdētājam! Pašreizējā finanšu nestabilitāte nevarēja būt pārsteigums, bet, tai parādoties, visi piedzīvoja šoku. Augošo pieprasījumu pēc likviditātes noteica nedrošie nekustamā īpašuma un patēriņa aizņēmumi. Korekcijas tirgū notiek tāpēc, ka nauda ilgu laiku bijusi pārāk lēta, kas erodējis investīciju izvērtēšanas standartus. Neticība tirgū sodījusi pat pievilcīgus aktīvus, kuriem nevajadzētu būt pakļautiem cenas pazemināšanas korekcijai. Kārtējo reizi varam pārliecināties, ka viegli pieejama lēta nauda nerada stabilu izaugsmi. Stabilas izaugsmes pamatā ir proaktīvas sistēmu reformas, efektīvas investīcijas, brīvāk un pārredzamāk funkcionējošs tirgus. Šobrīd galvenās bažas ir par to, lai likviditātes krīze nepārvērstos maksātnespējas krīzē. Sākusies kā likviditātes krīze, nestabilitāte var deģenerēties par maksātnespējas krīzi, jo tirgus dalībnieki, pārliecinājušies par savu nepietiekamo informētību, būs negribīgi aizdot viens otram. Nekustamā īpašuma krīze var radīt nopietnus sarežģījumus vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs, ne tikai ASV. Investori un noguldītāji neatgūs ticību finanšu tirgum, līdz viņi nebūs droši par to, ka vērtējumi ir atbilstoši. Tas nozīmē, ka var pieaugt riska prēmijas, kā rezultātā firmas un mājsaimniecības samazinās patēriņu. Tas varētu samazināt vai atsevišķos gadījumos pat apstādināt investīciju dinamiku. Eiropas fiskālās un monetārās politikas veidotājiem jābūt tam gataviem. Lielākā atbildība situācijas stabilizēšanā gulsies uz fiskālās politikas veidotāju pleciem. Monetārās politikas jomā varam sagaidīt zemākas finansēšanas likmes, pēc kā tā ilgojas daudzi Eiropas politiķi. Tajā pašā laikā tirgū nedrīkst tikt radīta maldinoša pārliecība, ka tiks glābtas riskantas investīcijas. Gan aizdevumu likmēm, gan ķīlu prasībām jāmazina morālais kaitējums, ko šāda pārliecība varētu radīt. Ilgtermiņā centrālajām bankām jāpilnveido finanšu tirgus regulācijas mehānismi, kas nodrošinātu lielāku skaidrību un drošību finanšu tirgos. Paldies!"@ro18
"Pán predsedajúci, súčasná finančná nestabilita nemala byť prekvapením, avšak, keď nabrala reálne rozmery, každý bol šokovaný. Nezabezpečené spotrebné a hypotekárne úvery viedli k rastúcemu dopytu po likvidite. Dochádza ku korekciám na trhu, pretože veľmi dlho boli peniaze príliš lacné, čo podkopalo normy hodnotenia investícií. Nedostatok dôvery na trhu poškodzuje dokonca aj atraktívne aktíva, na ktoré by sa nemala vzťahovať cenová korekcia smerom nadol. Môžeme si byť teraz istí, že ľahko dostupné lacné peniaze nevytvárajú stabilný rast. Základom stabilného rastu je iniciatívna reforma systémov, účinné investície a trhy, ktoré fungujú voľnejšie a transparentnejšie. V tejto chvíli sa najväčšie obavy sústreďujú na krízu likvidity, ktorá sa mení na krízu nesolventnosti. Nestabilita, ktorá sa začína vo forme krízy likvidity sa môže vyvinúť do krízy nesolventnosti, keďže účastníci trhu, presvedčení o tom, že ich úroveň znalostí je neprimeraná, nebudú ochotní vzájomne si požičiavať. Kríza s nehnuteľnosťami môže viesť k vážnym komplikáciám v niekoľkých členských štátoch EÚ, nielen v Spojených štátoch. Dôvera investorov a deponentov vo finančný trh sa neobnoví dovtedy, kým nebudú presvedčení, že hodnotenia sú správne. Znamená to, že rizikové príplatky môžu narastať, v dôsledku čoho spotreba podnikov a domácností klesne. Táto situácia by mohla obmedziť investičné pohyby alebo, v niektorých prípadoch, by ich mohla úplne zastaviť. Tvorcovia európskej fiškálnej a menovej politiky na to musia byť pripravení. Tvorcovia fiškálnej politiky budú niesť hlavnú zodpovednosť za stabilizáciu situácie. V oblasti menovej politiky môžeme očakávať nižšie úrokové sadzby, na ktoré európski politici čakajú. Zároveň by sa trh nemal zaoberať mylnou predstavou, že rizikové investície budú pokračovať. Sadzby pôžičiek, ako aj žiadosti o zaistenie pôžičiek by mali znížiť morálne škody, ktoré takáto predstava môže spôsobiť. Z dlhodobého hľadiska musia centrálne banky zlepšiť regulačné mechanizmy pre finančné trhy, s cieľom dospieť k väčšej jasnosti a istoty na nich. Ďakujem."@sk19
"Gospod predsednik, trenutna finančna nestabilnost ne bi smela biti presenečenje, vendar so bili vsi presenečeni, ko se je zgodila. Negotova potrošniška in nepremičninska posojila so sprožila vse večje zahteve po likvidnosti. Izvajajo se popravki trga, ker je bil denar dolgo časa prepoceni, kar je spodkopalo standarde za vrednotenje naložb. Pomanjkanje zaupanja na trgu je škodilo celo ugodnim sredstvom, ki ne bi smela biti predmet popravkov cen navzdol. Zdaj smo lahko prepričani, da lahko dostopen, poceni denar ne ustvarja stabilne rasti. Temelji stabilne rasti so proaktivna reforma sistemov, učinkovite naložbe in trgi, ki delujejo svobodnejše in preglednejše. Zdaj se glavni strahovi vrtijo okoli likvidnostne krize, ki se spreminja v krizo plačilne nesposobnosti. Nestabilnost, ki se začenja v obliki likvidnostne krize, se lahko spremeni v krizo plačilne nesposobnosti, ker udeleženci na trgu, ki so prepričani, da je raven znanja neustrezna, ne bodo pripravljeni posojati drug drugemu. Nepremičninska kriza lahko ustvari resne zaplete v več državah članicah EU, ne le v Združenih državah. Investitorji in vlagatelji ne bodo ponovno pridobili zaupanja v finančni trg, dokler ne bodo prepričani, da so vrednotenja pravilna. To pomeni, da se lahko premije za tveganje povečajo, pri čemer se bo poraba podjetij in gospodinjstev posledično zmanjšala. To bi lahko zmanjšalo gibanja naložb ali jih v nekaterih primerih celo zaustavilo. Pripravljavci davčne in monetarne politike Evrope morajo biti na to pripravljeni. Glavno odgovornost za umiritev razmer bodo prevzeli pripravljavci davčne politike. Na področju monetarne politike lahko pričakujemo nižje obrestne mere, ki si jih veliko evropskih politikov že dolgo želi. Hkrati trg ne sme ohranjati zavajajočega mnenja, da se bodo tvegane naložbe ohranile. Stopnje posojil in zahteve po zavarovanju morajo zmanjšati moralno škodo, ki bi jo lahko takšno prepričanje ustvarilo. Dolgoročno morajo centralne banke izboljšati regulativne mehanizme za finančne trge, da se ustvarita večja jasnost in gotovost na trgih. Hvala."@sl20,20
"Herr talman! Den rådande finansiella instabiliteten bör inte ha kommit som någon överraskning, men när den blev verklighet kom detta som en chock för alla. Osäkra konsument- och fastighetslån ledde till en växande efterfrågan på likviditet. Marknadskorrigeringar sker eftersom penningvärdet länge har varit alltför lågt, vilket har urholkat standarderna för värdering av investeringar. Det bristande förtroendet för marknaden har skadat även attraktiva tillgångar, som inte borde ha omfattats av korrigeringen i form av en prissänkning. Vi kan nu vara övertygade om att lättillgängliga, billiga pengar inte ger en stabil tillväxt. Grunden för en stabil tillväxt är en aktiv reform av systemen, effektiva investeringar och friare och öppnare marknader. För tillfället gäller de största farhågorna likviditetskrisens övergång i en insolvenskris. Instabilitet som börjar som en likviditetskris kan urarta i en insolvenskris, eftersom marknadsaktörerna, som är övertygade om att de inte har tillräcklig kunskap, blir ovilliga att låna ut till varandra. Fastighetskrisen kan leda till allvarliga komplikationer i flera av EU:s medlemsstater, inte bara i Förenta staterna. Investerare och insättare kommer inte att återfå förtroendet för finansmarknaden förrän de är övertygade om att värderingarna är riktiga. Detta betyder att riskpremierna kan öka, vilket kommer att leda till att företagens och hushållens konsumtion minskar. Resultatet kan bli att investeringarna minskar eller i vissa fall upphör. EU:s beslutsfattare i finans- och penningpolitiska frågor måste vara beredda på detta. Det största ansvaret för att stabilisera situationen kommer att falla på beslutsfattare inom finanspolitiken. På det penningpolitiska området kan vi förvänta oss lägre räntor, vilket många europeiska politiker sett fram emot. Samtidigt bör inte marknaden behålla den vilseledande övertygelsen om att riskinvesteringarna kommer att fortsätta. Både låneräntorna och kravet på säkerhet bör begränsa den moraliska skada som en sådan övertygelse kan ge upphov till. På lång sikt måste centralbankerna förbättra tillsynsmekanismerna för finansmarknaderna, för att skapa större klarhet och säkerhet på dessa marknader. Tack."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph