Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-194"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.21.3-194"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci ritroviamo in questo Parlamento ad affrontare nuovamente un argomento già affrontato nel luglio scorso. Già in quella sede furono avanzate alcune perplessità sulla crisi che ormai stava per investire la zona euro. Si trattava di una crisi annunciata, come indicavano le notizie che venivano dagli USA. Che i prezzi degli immobili negli USA fossero eccessivamente gonfiati e che il sistema statunitense permettesse la concessione di prestiti troppo alla leggera a persone poco solvibili, o che tali mutui fossero ad interessi così alti, era una notizia oramai già evidente da tempo ed erano quindi inevitabili le turbolenze a catena nel mercato globale. Quali sono i soggetti che hanno partecipato a questo gioco? Gli investitori, i cittadini, americani soprattutto, ma anche europei, i quali ne stanno subendo gli effetti negativi; i cittadini e gli investitori, i risparmiatori. Si tratta quindi di capire se quest’Aula e le istituzioni in generale hanno come riferimento la tutela dei risparmiatori. Tutelare i risparmiatori significa capire qual è il ruolo svolto dagli altri attori in questo quadro o su questo scenario, qual è il ruolo delle società di le quali molto spesso manifestano grande incoerenza e conflitti a volte non denunciati. Credo che le regole e le norme dovrebbero servire a determinare tutto ciò. Tale crisi ha inoltre messo in rilievo una forte contraddizione nel momento in cui la BCE è costretta a immettere sul mercato flussi economici e ad alzare contemporaneamente i tassi d’interesse per far fronte al pericolo di inflazione. Speriamo che tale situazione non debba determinarsi entro breve. Tuttavia, se ciò accade, significa che dobbiamo porci l’interrogativo di come le norme che regolano i soggetti sulla scacchiera mondiale –poiché si tratta di una crisi che ha messo in risalto ancora una volta l’aspetto della globalizzazione – vanno a definire il comportamento di ciascun soggetto."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, zase jednou v tomto Parlamentu hovořím o problému, který jsme řešili v červenci. Tehdy byla vyjádřena nejistota týkající se krize, jejíž propuknutí v eurozóně se v té době očekávalo. Byla to očekávaná krize, naznačovaly ji zprávy z USA. Po určitou dobu bylo evidentní, že ceny nemovitostí v USA jsou nepřiměřeně nafouknuté a že v rámci amerického systému bylo možné příliš snadno poskytovat půjčky nesolventním osobám, nebo je poskytovat s velmi vysokými úrokovými sazbami, a následnému otřesu na světovém trhu se nedalo vyhnout. Kdo hrál roli v této hře? Investoři, občané, zvláště z USA, ale také Evropané trpí jejími negativními následky. Občané a investoři, spořitelé. Proto je otázka, zda tomuto Parlamentu a institucím leží na srdci především ochrana spořitelů. Ochrana spořitelů znamená pochopení úlohy, kterou sehrávají jiné subjekty v tomto rámci či plánu, úlohy úvěrových ratingových společností, které často prokazují velkou nekonzistentnost a mezi kterými existují konflikty, jež v daném čase nikdo neřeší. Domnívám se, že na všechno toto by se měly uplatňovat pravidla a normy. Krize také zdůraznila zřetelný rozpor v době, kdy ECB byla nucena udělat finanční pohyby na trhu, a zároveň zvýšit úrokové sazby s cílem vyrovnat se s rizikem inflace. Doufejme, že tato situace nebude pokračovat. Skutečnost, že tato situace nastala, však znamená, že si musíme položit otázku, jakým způsobem by normy upravující jednání osob v světovém měřítku, neboť jde o krizi, která opět zdůraznila aspekt globalizace, měly určovat jednání každé osoby."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Her i Parlamentet skal vi nu igen tage et spørgsmål op, som vi allerede behandlede i juli. Dengang gav man udtryk for en vis usikkerhed med hensyn til den krise, der var på vej til at ramme euroområdet. Det var en krise, som var ventet, sådan som det fremgik af de nyheder, der kom fra USA. Man havde længe vidst, at boligpriserne i USA var overdrevent høje, at det amerikanske system gjorde det alt for let at låne penge til insolvente personer, og at disse lån havde ekstremt høje renter. Derfor var det uundgåeligt, at dette førte til turbulens på verdensmarkedet. Hvem var det, der spillede en rolle i den forbindelse? Det var investorerne og borgerne - navnlig de amerikanske borgere, men også europæiske borgere, som nu lider under de negative konsekvenser heraf, dvs. borgere, investorer og sparere. Spørgsmålet er så, om Parlamentet og institutionerne i almindelighed ønsker at beskytte sparerne. Hvis man vil beskytte sparerne, er man nødt til at forstå, hvilken rolle de andre aktører har spillet i denne sag eller i dette scenario, og hvilken rolle ratingbureauerne har spillet. De er ofte meget inkonsekvente og har konflikter, der ikke bliver gjort noget ved. Efter min mening bør der være regler og standarder for alt dette. Krisen fremhævede ligeledes et stort modsætningsforhold på et tidspunkt, hvor ECB er tvunget til at skabe finansielle bevægelser på markedet og samtidig hæve renten for at imødegå risikoen for inflation. Lad os håbe, at denne situation ikke varer ved. Når dette sker, betyder det dog, at vi er nødt til at overveje, hvordan standarderne for personers adfærd på den internationale scene - eftersom der er tale om en krise, der endnu en gang har fremhævet globaliseringens aspekter - kommer til at gælde for alles adfærd."@da2
"Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir haben in diesem Parlament erneut ein Thema zu behandeln, das bereits im Juli erörtert wurde. Schon damals wurden Bedenken wegen der Krise geäußert, die inzwischen das Eurogebiet zu erfassen drohte. Diese Krise war angekündigt, denn die Meldungen aus den USA hatten darauf hingewiesen. Dass die Immobilienpreise in den USA übermäßig aufgebläht waren, das US-amerikanische System die allzu leichtfertige Gewährung von Darlehen an zahlungsschwache Kreditnehmer gestattete oder diese Darlehen zu so hohen Zinsen ausgereicht wurden, war schon lange klar, weshalb die Kettenreaktionen in Gestalt von Turbulenzen auf dem Weltmarkt unvermeidbar waren. Welche Akteure waren an diesem Spiel beteiligt? Die Investoren, die Bürger, vor allem amerikanische, aber auch europäische, die nun unter den negativen Auswirkungen zu leiden haben; Bürger und Investoren, Anleger. Nun gilt es herauszufinden, ob dieses Parlament und die Organe im Allgemeinen den Anlegerschutz als Maßstab nehmen. Die Anleger zu schützen bedeutet zu begreifen, welche Rolle die anderen Akteure in diesem Rahmen oder in diesem Szenario gespielt haben, worin die Rolle der Ratingagenturen besteht, in denen sehr oft große Unschlüssigkeit und Konflikte herrschen, die mitunter nicht gemeldet wurden. Ich denke, die Regeln und die Standards sollten dazu dienen, all das zu ermitteln. Diese Krise hat außerdem einen krassen Widerspruch hervortreten lassen, wenn nämlich die EZB gezwungen ist, dem Markt Liquiditätsspritzen zu verpassen und gleichzeitig die Zinssätze anzuheben, um der Inflationsgefahr zu begegnen. Hoffen wir, dass diese Situation nicht so bald eintreten möge. Wenn es jedoch dazu kommt, werden wir uns fragen müssen, wie die Normen, die für die Akteure auf der Weltbühne gelten – denn diese Krise hat einmal mehr verdeutlicht, dass wir es mit einer Globalisierung zu tun haben –, das Verhalten eines jeden Akteurs bestimmen werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μία ακόμη φορά αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίσαμε και τον Ιούλιο. Τότε, εκφράστηκαν ορισμένες αβεβαιότητες σε ό,τι αφορά την κρίση που αναμενόταν τότε να πλήξει την ευρωζώνη. Αυτή ήταν μια προαναγγελθείσα κρίση, όπως επεσήμαιναν τα νέα που έρχονταν από τις ΗΠΑ. Ήταν σαφές για ένα διάστημα ότι οι τιμές στην κτηματαγορά των ΗΠΑ ήταν υπερβολικά φουσκωμένες και ότι το σύστημα των ΗΠΑ έδινε πολύ εύκολα τη δυνατότητα για χορήγηση δανείων σε αφερέγγυα άτομα ή για χορήγηση με πολύ υψηλά επιτόκια, και ήταν αναπόφευκτη η επακόλουθη αναταραχή στην παγκόσμια αγορά. Ποιος συμμετείχε σε αυτό το παιχνίδι; Επενδυτές, πολίτες, κυρίως από τις ΗΠΑ, αλλά και Ευρωπαίοι, υποφέρουν από τον αρνητικό του αντίκτυπο• πολίτες και επενδυτές, αποταμιευτές. Επομένως, το ερώτημα είναι αν το Σώμα και οι θεσμοί, γενικότερα, νοιάζονται ιδιαίτερα για την προστασία των αποταμιευτών. Η προστασία των αποταμιευτών σημαίνει να κατανοήσουμε τον ρόλο που διαδραματίζουν οι υπόλοιποι παράγοντες σε αυτό το πλαίσιο ή σε αυτό το σενάριο, τον ρόλο των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, που συχνά επιδεικνύουν μεγάλη ασυνέπεια και αντιμετωπίζουν συγκρούσεις συμφερόντων, οι οποίες ενίοτε μένουν στο απυρόβλητο. Πιστεύω ότι πρέπει να εφαρμοστούν σε όλα αυτά κανόνες και πρότυπα. Η κρίση υπογράμμισε επίσης μια αξιοσημείωτη αντίφαση σε μια περίοδο που η ΕΚΤ αναγκάστηκε να προβεί σε χρηματοοικονομικές κινήσεις στην αγορά και ταυτόχρονα να αυξήσει τα επιτόκια για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο του πληθωρισμού. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η κατάσταση δεν θα διαρκέσει. Το γεγονός, όμως, ότι συμβαίνει αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναρωτηθούμε με ποιόν τρόπο τα πρότυπα που διέπουν τα πρόσωπα σε παγκόσμιο επίπεδο –αφού αυτή η κρίση υπογράμμισε για μία ακόμη φορά την πτυχή της παγκοσμιοποίησης– πρέπει να καθορίζουν τη συμπεριφορά του καθενός."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, we find ourselves in this Parliament facing once again a problem we faced back in July. At that time, some uncertainties were expressed concerning the crisis which was then about to strike the euro area. This was a crisis foretold, as indicated by the news coming from the USA. It had already been clear for some time that property prices in the USA were excessively inflated and that the US system allowed loans to be granted too easily to insolvent persons, or to be granted at very high interest rates, and the resulting turbulence in the global market was inevitable. Who has played a part in this game? Investors, citizens, mainly from the US but also Europeans, are suffering its negative impact; citizens and investors, savers. Thus the question is whether this Chamber, and the institutions in general, have the protection of savers at heart. Protecting savers means understanding the role played by the other operators within this framework or in this scenario, the role of the credit rating companies, which often display a great inconsistency and have conflicts which at times go unchallenged. I believe that rules and standards ought to apply to all of this. The crisis has also highlighted a marked contradiction at a time in which the ECB has been forced to make financial movements in the market and at the same time to raise interest rates to tackle the risk of inflation. Let us hope that this situation will not persist. The fact that this is happening, however, means that we must ask ourselves how the standards governing persons on the world stage – since this is a crisis which has once more highlighted the aspect of globalisation – ought to define the conduct of every person."@en4
"Señor Presidente, Señorías, una vez más nos encontramos en este Parlamento enfrentándonos a un problema al que ya nos enfrentamos en julio. En esa época, se manifestaron algunas dudas con respecto a la crisis que estaba a punto de estallar en la zona del euro. Se trataba de una crisis vaticinada, como lo indicaban las noticias procedentes de los EE.UU. Ya había quedado claro durante algún tiempo que los precios de la propiedad en EE.UU. estaban excesivamente inflados y que el sistema de los EE.UU. permitía la concesión de créditos demasiado fácilmente a personas insolventes o se concedían a tipos de interés demasiado elevados y la turbulencia resultante en el mercado global era inevitable. ¿Quién ha participado en este juego? Inversores, ciudadanos, fundamentalmente de los EE.UU. pero también de Europa, están sufriendo este impacto negativo; ciudadanos e inversores, ahorradores. Por tanto, la cuestión es si esta Cámara y las instituciones en general, se preocupan por la protección de los ahorradores. Proteger a los ahorradores significa comprender el papel desempeñado por el resto de operadores de este marco o de este escenario, la función de las compañías de calificación crediticia que, a menudo, demuestran una gran incoherencia y tienen conflictos para los que no tienen respuesta. Creo que estas reglas y normas deberían aplicarse a todo esto. La crisis también ha puesto de manifiesto la contradicción en un momento en el que el BCE ha sido forzado a realizar movimientos financieros en el mercado y, al mismo tiempo, a subir los tipos de interés para abordar el riesgo de la inflación. Confiemos que esta situación no persista. Sin embargo, el hecho de que esto esté sucediendo, implica que debemos preguntarnos de qué forma las normas que gobiernan a las personas en el panorama mundial —puesto que es una crisis que una vez más ha destacado el aspecto de la globalización— deberían definir la conducta de cada persona."@es21
"Härra juhataja, daamid ja härrad, leiame end siin parlamendis taaskord tegelemas sama probleemiga, millega seisime silmitsi juba juulis. Sellel ajal me väljendasime mõningat ebakindlust kriisi suhtes, mis siis alles ohustas euroala. See oli kriisi eelteade nagu näitasid Ameerika Ühendriikidest saabuvad uudised. Mõnda aega on juba olnud selge, et kinnisvarahinnad Ameerika Ühendriikides olid äärmuslikult ülespuhutud ja et Ameerika Ühendriikide süsteem võimaldas liiga kergekäeliselt anda laene maksejõuetutele inimestele või anda laene väga kõrge intressimääraga, mille tagajärjel maailmaturul tekkinud rahutus oli paratamatu. Kes on selles mängus osalised? Investorid, kodanikud, enamasti Ameerika Ühendriikide omad, kuid ka eurooplased, kannatavad selle negatiivse mõju tagajärjel; kodanikud ja investorid, säästjad. Seega on küsimus selles, kas see koda ja institutsioonid üldiselt on võtnud säästjate kaitsemise oma südameasjaks. Säästjate kaitsemine tähendab teiste osaliste poolt mängitud rolli mõistmist selles raamistikus või sellises asjade käigus, krediidireitingu agentuuride osa, mille tegevuses sageli ilmneb ühtsuse puudumine ja ülesaamatud vastuolud. Ma usun, et selle kõige kohta peaksid kehtima eeskirjad ja normid. See kriis on juba valgust heitnud märkimisväärsele vastuolule ajal, kui Euroopa Keskpank on sunnitud turul raha liigutama ning samal ajal tõstma intressimäärasid inflatsiooniriskiga tegelemiseks. Loodame, et selline olukord kaua ei kesta. Siiski, asjaolu, et selline asi toimub, tähendab, et peame endalt küsima, kuidas ülemaailmsel tasandil tegutsevate isikute suhtes kehtivad normid, kuna see kriis on taaskord päevakorda tõstnud üleilmastumise aspekti, võiksid määratleda iga üksikisiku käitumist."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, olemme jälleen täällä parlamentissa puimassa jo viime heinäkuussa käsittelemäämme aihetta. Jo silloin esiintyi hämmennystä rahoituskriisistä, joka levisi sittemmin myös euroalueelle. Kriisi oli ennustettavissa, kuten Yhdysvalloista tulevissa uutisissa on kerrottu. Ylihintaiset kiinteistöt Yhdysvalloissa, Yhdysvaltain järjestelmä, joka sallii lainojen myöntämisen liian heppoisin perustein henkilöille, joiden maksukyvyssä on toivomisen varaa, sekä lainojen korkeat korot ovat olleet tiedossa jo kauan, joten niiden synnyttämä ketjureaktio maailmantaloudessa oli väistämätön. Ketkä olivat pelissä mukana? Ennen kaikkea amerikkalaiset, mutta myös eurooppalaiset sijoittajat ja kansalaiset sekä säästäjät, jotka kokevat nyt nahoissaan pelin kielteiset vaikutukset. Voidaankin kysyä, onko säästäjien suojelu tärkeää parlamentille ja EU:n toimielimille yleisesti. Säästäjien suojelussa on kyse siitä, että ymmärretään muiden toimijoiden rooli tässä kriisissä tai skenaariossa sekä riskiluokituslaitosten rooli. Riskiluokituslaitosten toiminta on usein hyvin epäjohdonmukaista, ja siihen liittyy eturistiriitoja, joita ei aina kyseenalaisteta. Säännöt ja normit auttaisivat mielestäni tuomaan selvyyttä tähän kaikkeen. Kriisi on tuonut esiin myös voimakkaita ristiriitoja EKP:n jouduttua tuomaan markkinoille likviditeettiä ja nostamaan samalla korkoja inflaatioriskin torjumiseksi. Toivokaamme, että tilanne helpottuu. Jos näin kuitenkin käy, meidän on pohdittava, miten toimijoiden käyttäytymistä maailmanlaajuisesti ohjaavien normien pitäisi ohjata kaikkien toimintaa, sillä kriisi on jälleen kerran nostanut esiin globalisaatiokysymyksen."@fi7
"(IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le Parlement fait face au même cas de figure qu’il a connu en juillet dernier. À l’époque, nous avions exprimé nos incertitudes quant à la crise qui était sur le point de frapper la zone euro. Comme l'indiquait l'actualité aux États-Unis, cette crise était prévue depuis longtemps. Il apparaissait déjà clairement depuis un moment que les prix de l’immobilier aux États-Unis subissaient une inflation excessive et que le système bancaire accordait trop facilement des prêts à des personnes insolvables ou à des taux d’intérêt trop élevés, conduisant à des perturbations inévitables sur le marché mondial. Quels acteurs sont impliqués? Les investisseurs, les citoyens, principalement des États-Unis, mais également les investisseurs, les citoyens et les épargnants européens, souffrent de l'impact de cette crise. Nous sommes donc en droit de nous demander si la protection des épargnants est un problème que la Chambre et les institutions en général tiennent à cœur. Par protection des épargnants, il faut entendre la compréhension du rôle des autres acteurs dans ce cadre de travail ou dans ce plan d'action, et du rôle des agences de notation de crédits. Cette situation affiche le plus souvent une grande incohérence et a conduit à des situations de conflits qui à l'époque n’ont pas été résolues. Je pense que des règles et des normes devraient s’appliquer à ce domaine. Cette crise a également mis en lumière une contradiction significative quant au rôle joué par la Banque centrale européenne. Cette dernière s'est trouvée contrainte à la fois d'effectuer des mouvements financiers sur le marché et de relever les taux d’intérêt afin de juguler le risque d’inflation. Espérons que cette situation ne durera pas. Le fait qu'une telle situation se produise nous force toutefois à nous interroger sur la façon dont les normes vont déterminer le comportement de chaque acteur au niveau mondial, étant donné que cette crise a de nouveau souligné les aspects de la mondialisation."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim! Már megint ugyanolyan problémával nézünk szemben itt a Parlamentben, amilyennel júliusban. Akkor néhány bizonytalanság körvonalazódott azon válság tekintetében, amely épp akkor kezdett lesújtani az euroövezetre. Ez egy előre megmondott válság volt, azt az USA-ból érkező hírek jelezték. Már egy ideje világos volt, hogy túlzott mértékben inflálódtak az USA-ban az ingatlanárak és hogy az USA-beli rendszer túl könnyen vagy túl magas kamatlábak mellett tette lehetővé hitelek fizetésképtelen személyek számára való megadását, és a globális piacon ennek eredményeként kialakult zavar elkerülhetetlen volt. Ki vett részt ebben a játékban? Főként egyesült államokbeli befektetők, polgárok, de európaiak is szenvedik annak negatív hatásait; polgárok és befektetők – megtakarítók. A kérdés tehát az, hogy ez a Parlament és az intézmények általánosságban a szívükön viselik-e a megtakarítók védelmét. A megtakarítók védelme azt jelenti, hogy megértjük a többi szereplő által e keretben vagy ebben a helyzetben játszott szerepet, a hitelminősítő társaságok szerepét, amelyek olykor óriási következetlenséget tanúsítanak, és olyan konfliktusokkal bírnak, amelyeket olykor szóra sem méltatnak. Szerintem a szabályoknak és normáknak minderre vonatkozniuk kell. A válság egy jelentős ellentmondásra is rávilágított akkor, amikor az EKB arra kényszerült, hogy pénzügyi mozgásokat végezzen a piacon, ugyanakkor pedig arra, hogy növelje a kamatlábakat az infláció kockázatának kezelése érdekében. Reménykedjük, hogy ez a helyzet nem marad fenn! Az a tény azonban, hogy ez történik, azt jelenti, hogy fel kell tennünk magunknak a kérdést: a világszíntéren tevékenykedő személyekre – mivel ez olyan válság, amely újból kiemelte a globalizáció aspektusát – irányadó normáknak miként kell meghatározniuk az egyes emberek viselkedését."@hu11
"Pone Pirmininke, ponios ir ponai, šiame Parlamente vėl nagrinėjame problemą, kuri jau buvo iškilusi liepą. Tada buvo išreikšta tam tikrų abejonių dėl krizės, kuri tuo metu ruošėsi užklupti euro zoną. Tai buvo prognozuota krizė, kurios požymius rodė iš JAV sklindančios žinios. Jau kuris laikas buvo aišku, kad JAV nuosavybės kainos buvo pernelyg išpūstos ir kad JAV sistema leido per daug lengvai teikti paskolas nemokiems asmenims, arba skolinti už labai aukštas palūkanas, todėl sumaištis pasaulinėje rinkoje buvo neišvengiama. Kas dalyvavo žaidžiant šį žaidimą? Nuo jo neigiamo poveikio kenčia investuotojai, piliečiai, daugiausiai JAV, bet taip pat europiečiai; kenčia piliečiai ir investuotojai bei indėlininkai. Taigi, klausiu, ar šis Parlamentas ir institucijos apskritai rūpinasi indėlininkų apsauga. Saugoti indėlininkus – reiškia suprasti kitų šio scenarijaus veikėjų atliekamą vaidmenį, taip kredito reitingų kompanijų vaidmenį kurių elgesys dažnai yra nenuoseklius ir įsivelia į konfliktus, kuriems niekas nesipriešina. Manau, kad visam šiam procesui turi galioti taisyklės ir standartai. Ši krizė taip pat išryškino tuo metu buvusį rinkos prieštaravimą, kai ECB buvo priverstas imtis finansinių judesių rinkoje ir tuo pat metu didinti palūkanų normas, siekiant reaguoti į infliacijos grėsmę. Tikėkimės, kad ši situacija ilgai nesitęs. Tačiau faktas, kad tokie dalykai vyksta, reiškia, kad mes turime klausti savęs, kaip pasaulinėje arenoje (nes ši krizė dar kartą aiškiai atskleidė globalizacijos aspektą) veikiantiems asmenims galiojantys standartai turėtų reglamentuoti kiekvieno asmens elgesį"@lt14
"Prezidenta kungs, dāmas un kungi, mēs esam šeit, Parlamentā, lai vēlreiz aplūkotu problēmu ar kuru mēs sastapāmies jūlijā. Šajā laikā tika izteiktas dažas neskaidrības saistībā ar krīzi, kas gatavojās skart eiro zonu. Šī krīze bija paredzēta, jo uz to norādīja no ASV nākošās ziņas. Jau labu laiku bija skaidrs, ka īpašumu cenas ASV bija pārmērīgi uzpūstas un, ka ASV sistēma deva aizdevumus, kuri pārāk viegli tika izsniegti maksātnespējīgām personām vai tika izsniegti pie ļoti augstām procentu likmēm, tā rezultātā globālā tirgus svārstības bija neizbēgamas. Kas piedalījās šajā spēlē? Investori, pilsoņi, galvenokārt no ASV, bet arī eiropieši, izjūt negatīvo ietekmi; pilsoņi un investori, noguldītāji. Tādējādi rodas jautājums vai šis Parlaments un tā institūcijas kopumā no sirds .domā par noguldītāju aizsardzību. Aizsargāt noguldītājus nozīmē saprast kādu lomu šajā sistēmā vai situācijā spēlē citi dalībnieki, kredītvērtējuma kompāniju loma, kas bieži parāda nekonsekvenci un tām rodas konflikti, kurus reizēm neizskata.. Es uzskatu, ka tam visam ir jāpiemēro likumi un standarti. Krīze arī iezīmēja tirgus pretrunu laikā, kad ECB bija spiesta tirgū veikt finanšu apgrozījumus un tajā pašā laikā pacelt procentu likmes, lai cīnītos ar inflāciju. Cerēsim, ka šī situācija neturpināsies. Fakts, ka tas notiek, tomēr, nozīmē, ka mums ir jāpajautā pašiem sev kā standartiem, kas regulē personas pasaulē, kopš ir krīze, kas vēlreiz norāda uz globalizācijas jautājumu, var noteikt katra cilvēka uzvedību."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci ritroviamo in questo Parlamento ad affrontare nuovamente un argomento già affrontato nel luglio scorso. Già in quella sede furono avanzate alcune perplessità sulla crisi che ormai stava per investire la zona euro. Si trattava di una crisi annunciata, come indicavano le notizie che venivano dagli USA. Che i prezzi degli immobili negli USA fossero eccessivamente gonfiati e che il sistema statunitense permettesse la concessione di prestiti troppo alla leggera a persone poco solvibili, o che tali mutui fossero ad interessi così alti, era una notizia oramai già evidente da tempo ed erano quindi inevitabili le turbolenze a catena nel mercato globale. Quali sono i soggetti che hanno partecipato a questo gioco? Gli investitori, i cittadini, americani soprattutto, ma anche europei, i quali ne stanno subendo gli effetti negativi; i cittadini e gli investitori, i risparmiatori. Si tratta quindi di capire se quest'Aula e le istituzioni in generale hanno come riferimento la tutela dei risparmiatori. Tutelare i risparmiatori significa capire qual è il ruolo svolto dagli altri attori in questo quadro o su questo scenario, qual è il ruolo delle società di le quali molto spesso manifestano grande incoerenza e conflitti a volte non denunciati. Credo che le regole e le norme dovrebbero servire a determinare tutto ciò. Tale crisi ha inoltre messo in rilievo una forte contraddizione nel momento in cui la BCE è costretta a immettere sul mercato flussi economici e ad alzare contemporaneamente i tassi d'interesse per far fronte al pericolo di inflazione. Speriamo che tale situazione non debba determinarsi entro breve. Tuttavia, se ciò accade, significa che dobbiamo porci l'interrogativo di come le norme che regolano i soggetti sulla scacchiera mondiale - poiché si tratta di una crisi che ha messo in risalto ancora una volta l'aspetto della globalizzazione - vanno a definire il comportamento di ciascun soggetto."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, we zien ons in dit Parlement opnieuw geconfronteerd met een probleem dat we afgelopen juli al tegenkwamen. Op dat moment werden enkele onzekerheden geuit over de crisis die toen op het punt stond in de eurozone toe te slaan. Dit was een voorspelde crisis, omdat zij was aangekondigd door het nieuw uit de VS. Het was al enige tijd duidelijk dat de prijzen van vastgoed in de VS excessief aan inflatie onderhevig waren en dat het systeem in de VS het verlenen van hypotheken al te gemakkelijk toestond aan insolvente personen of tegen zeer hoge rente. De daaruit voortvloeiende onrust op de wereldmarkt was onvermijdelijk. Wie hebben er een rol in dit spel gespeeld? Beleggers, burgers, hoofdzakelijk vanuit de VS, maar ook Europeanen lijden onder het negatieve effect daarvan; burgers en beleggers, spaarders. De kwestie is dus of dit Parlement, en de instellingen in het algemeen, de bescherming van spaarders voor ogen hebben. Het beschermen van spaarders betekent inzicht hebben in de rol die door andere speculanten wordt gespeeld binnen dit kader of in dit scenario, de rol van kredietbeoordelingsbureaus, die vaak een grote inconsistentie laten zien en tegengestelde belangen waartegen soms geen protest kwam. Ik geloof dat regels en maatstaven op dit alles moeten worden toegepast. De crisis heeft ook een duidelijke tegenstelling aan het licht gebracht op een moment waarop de ECB gedwongen is om financiële stappen op de markt te zetten en tegelijkertijd de rentevoet te verhogen om het risico van inflatie aan te pakken. Laten we hopen dat deze situatie niet zal aanhouden. Het feit dat dit aan het plaatsvinden is, betekent echter dat we onszelf moeten afvragen op welke wijze de maatstaven die betrekking hebben op personen op het wereldtoneel – aangezien dit een crisis is die opnieuw het aspect van globalisering benadrukt – het gedrag van elke persoon moeten bepalen"@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Po raz kolejny w tym Parlamencie stajemy przed problemem, z którym mieliśmy do czynienia w lipcu. Wtedy wyrażono niepewność w związku z kryzysem, który miał wkrótce dotknąć strefy euro. Kryzys był do przewidzenia, ponieważ wskazywały na niego wieści dobiegające z USA. Już od pewnego czasu jasne było, że ceny nieruchomości w Stanach Zjednoczonych były nadmiernie podwyższane i że system amerykański umożliwiał zbyt łatwe udzielanie kredytów osobom niewypłacalnym lub udzielanie ich przy bardzo wysokim oprocentowaniu, a w konsekwencji zawirowanie na rynku światowym było nieuniknione. Kto odegrał rolę w tej grze? Inwestorzy, obywatele, głównie amerykańscy, ale również europejscy, cierpią z powodu jej negatywnych skutków; obywatele i inwestorzy – oszczędzający. Dlatego warto zadać sobie pytanie czy ta Izba i ogólniej instytucje dbają o ochronę oszczędzających. Ochrona oszczędzających oznacza zrozumienie roli innych jednostek w danym systemie lub scenariuszu, roli przedsiębiorstw ratingowych, często działających w sposób bardzo niekonsekwentny i wdających się w konflikty, na które nieraz nie zwraca się uwagi. Uważam, że należy tu wprowadzić pewne zasady i standardy. Kryzys uwypuklił również widoczną sprzeczność, gdy EBC został zmuszony do ruchów finansowych na rynku, a równocześnie musiał podnieść stopy procentowe, aby zapobiec ryzyku inflacji. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja się zmieni. Jednak fakt, że coś takiego się stało, oznacza, że musimy zadać sobie pytanie, w jaki sposób narzucający standardy na poziomie globalnym (ponieważ kryzys ten po raz kolejny podkreślił kwestię globalizacji) powinni określać zachowanie wszystkich jednostek."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, encontramo-nos, uma vez mais, neste Parlamento, a tratar um problema que já tínhamos debatido em Julho. Nessa ocasião, foram expressas algumas dúvidas relativamente à crise que pairava sobre a zona euro. Tratava-se de uma crise anunciada, de acordo com notícias que chegavam dos Estados Unidos. Era já evidente, há algum tempo, que os preços no mercado imobiliário dos Estados Unidos estavam excessivamente inflacionados e que o sistema norte-americano permitia a concessão de empréstimos com demasiada facilidade a pessoas insolventes, ou que tais empréstimos fossem feitos com juros muito elevados, e por isso era inevitável a consequente turbulência no mercado global. Quem é que participou neste jogo? Os investidores, os cidadãos, sobretudo norte-americanos, mas também europeus, estão a sofrer as suas consequências negativas; os cidadãos e os investidores, os aforradores. Por isso, a questão é saber se esta Assembleia, e as Instituições em geral, têm como referência a defesa dos aforradores. Defender os aforradores significa compreender o papel desempenhado pelos outros operadores neste contexto ou neste cenário, o papel das sociedades de notação de risco de crédito, as quais, muitas vezes, manifestam grande incoerência e têm conflitos por vezes inconfessados. Considero que tudo isto devia ser devidamente regulamentado. A crise pôs também em relevo uma forte contradição no momento em que o BCE se viu obrigado a introduzir fluxos financeiros no mercado e, ao mesmo tempo, a aumentar as taxas de juro para fazer face ao risco de inflação. Esperemos que esta situação não continue a verificar-se. Todavia, o facto de isto estar a acontecer significa que temos de nos questionar sobre o modo como as normas que regem as pessoas na cena mundial - visto que se trata de uma crise que, uma vez mais, pôs em relevo o aspecto da globalização - afectam o comportamento de cada pessoa."@pt17
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci ritroviamo in questo Parlamento ad affrontare nuovamente un argomento già affrontato nel luglio scorso. Già in quella sede furono avanzate alcune perplessità sulla crisi che ormai stava per investire la zona euro. Si trattava di una crisi annunciata, come indicavano le notizie che venivano dagli USA. Che i prezzi degli immobili negli USA fossero eccessivamente gonfiati e che il sistema statunitense permettesse la concessione di prestiti troppo alla leggera a persone poco solvibili, o che tali mutui fossero ad interessi così alti, era una notizia oramai già evidente da tempo ed erano quindi inevitabili le turbolenze a catena nel mercato globale. Quali sono i soggetti che hanno partecipato a questo gioco? Gli investitori, i cittadini, americani soprattutto, ma anche europei, i quali ne stanno subendo gli effetti negativi; i cittadini e gli investitori, i risparmiatori. Si tratta quindi di capire se quest'Aula e le istituzioni in generale hanno come riferimento la tutela dei risparmiatori. Tutelare i risparmiatori significa capire qual è il ruolo svolto dagli altri attori in questo quadro o su questo scenario, qual è il ruolo delle società di le quali molto spesso manifestano grande incoerenza e conflitti a volte non denunciati. Credo che le regole e le norme dovrebbero servire a determinare tutto ciò. Tale crisi ha inoltre messo in rilievo una forte contraddizione nel momento in cui la BCE è costretta a immettere sul mercato flussi economici e ad alzare contemporaneamente i tassi d'interesse per far fronte al pericolo di inflazione. Speriamo che tale situazione non debba determinarsi entro breve. Tuttavia, se ciò accade, significa che dobbiamo porci l'interrogativo di come le norme che regolano i soggetti sulla scacchiera mondiale - poiché si tratta di una crisi che ha messo in risalto ancora una volta l'aspetto della globalizzazione - vanno a definire il comportamento di ciascun soggetto."@ro18
"Pán predsedajúci, dámy a páni, opäť raz v tomto Parlamente diskutujem o probléme, ktorý sme riešili v júli. Vtedy bola vyjadrená neistota týkajúca sa krízy, ktorej prepuknutie v eurozóne sa v tom čase očakávalo. Bola to predpovedaná kríza, naznačovali ju správy z USA. Istý čas bolo evidentné, že ceny nehnuteľností v USA sú neprimerane nafúknuté a že v rámci amerického systému bolo možné poskytovať pôžičky príliš jednoducho nesolventným osobám, alebo ich poskytovať s veľmi vysokými úrokovými sadzbami a následnému otrasu na svetovom trhu sa nedalo vyhnúť. Kto hral svoju rolu v tejto hre? Investori, občania, najmä z USA, ale aj Európania trpia jej negatívnymi následkami. Občania a investori, sporitelia. Preto je otázkou, či tomuto Parlamentu a inštitúciám vo všeobecnosti leží na srdci ochrana sporiteľov. Ochrana sporiteľov znamená pochopenie úlohy, ktorú zohrávajú iné subjekty v tomto rámci či pláne, úlohy úverových ratingových spoločností, ktoré často dokazujú veľkú nekonzistentnosť a medzi ktorými existujú konflikty, ktoré v danom čase nikto nerieši. Domnievam sa, že na všetko toto by sa mali uplatňovať pravidlá a normy. Kríza tiež zdôraznila zreteľný rozpor v čase, keď ECB bola nútená vykonať finančné pohyby na trhu, a zároveň zvýšiť úrokové sadzby, s cieľom vyrovnať sa s rizikom inflácie. Dúfajme, že táto situácia nebude pokračovať. Skutočnosť, že táto situácia nastala však znamená, že si musíme položiť otázku, akým spôsobom by normy upravujúce správanie osôb v svetovom meradle, keďže ide o krízu, ktorá opäť zdôraznila aspekt globalizácie, mali určovať správanie každej osoby."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, spet se v tem parlamentu srečujemo s težavo, ki smo jo imeli že julija. Takrat so bile izražene nekatere negotovosti v zvezi s krizo, ki je nato prizadela območje eura. To je bila napoved krize, kot so navajale novice iz ZDA. Že nekaj časa je jasno, da so bile cene nepremičnin v ZDA pretirano visoke in da je sistem ZDA omogočal enostavno odobritev posojil plačilno nesposobnim osebam ali po zelo visokih obrestnih merah, pri čemer je bil posledičen pretres na svetovnem trgu neizogiben. Kdo je sodeloval pri tem? Vlagatelji, državljani, večinoma iz ZDA, vendar tudi Evropejci, trpijo negativne posledice; državljani, vlagatelji, varčevalci. Zato je vprašanje, ali ta parlament in institucije na splošno ščitijo varčevalce v svojem bistvu. Zaščita varčevalcev pomeni razumevanje vloge, ki jo imajo drugi udeleženci v tem okviru ali v tem poteku dogodkov, vloge bonitetnih podjetij, ki pogosto kažejo veliko neskladnosti in so v sporih, ki so včasih neizzvani. Verjamem, da morajo pravila in standardi veljati za vse navedene. Kriza je poudarila tudi takratno opazno nasprotje, pri čemer je bila ECB prisiljena v finančno gibanje na trgu in hkrati zvišati obrestne mere za reševanje tveganja inflacije. Upajmo, da se te razmere ne bodo ohranile. Dejstvo, da se to dogaja, seveda pomeni, da se moramo vprašati, kako morajo standardi, ki urejajo osebe na svetovni ravni, ker je to kriza, ki je še enkrat poudarila vidik globalizacije, opredeliti ravnanje vsake osebe."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Nu står vi här i parlamentet på nytt inför ett problem som vi ställdes inför redan i juli. Då uttrycktes en del osäkerhet beträffande den kris som snart skulle drabba euroområdet. Det var en kris som kunde förutses mot bakgrund av nyheterna från USA. Det hade redan en tid stått klart att fastighetspriserna i USA var alltför höga och att det amerikanska systemet gjorde att insolventa personer alltför lätt beviljades lån eller att lån beviljades till mycket höga räntor, vilket oundvikligen ledde till turbulens på den globala marknaden. Vem har deltagit i detta spel? Investerare och medborgare från USA men även från Europa drabbas av de negativa konsekvenserna – medborgare, investerare och sparare. Frågan är alltså om parlamentet, och institutionerna i allmänhet, bryr sig om skyddet av spararna. Att skydda spararna innebär att förstå den roll som spelas av övriga aktörer på området, rollen för kreditvärderingsföretagen, som ofta är mycket inkonsekventa och upplever konflikter som ibland passerar opåtalt. Jag anser att reglerna och standarderna bör gälla allt detta. Krisen har också tydliggjort en påfallande motsägelse vid en tidpunkt då ECB tvingats göra finansiella ingripanden på marknaden och samtidigt höja räntorna för att motverka inflationsrisken. Låt oss hoppas att denna situation inte är bestående. Dessa händelser innebär dock att vi måste fråga oss hur de standarder som gäller för aktörerna på världsmarknaden – detta är ju en kris som återigen har belyst globaliseringsaspekten – borde styra varje enskild persons handlande."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"rating"18,15,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph